fasfa Barns rettigheter fra barnas perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fasfa Barns rettigheter fra barnas perspektiv"

Transkript

1 Barns rettigheter fra barnas perspektiv Av Cecilia Dinardi Konferanse om barns rett til beskyttelse, omsorg og deltakelse november 2013 Fylkesmannen i Buskerud 1

2 Første del 1. Presentasjon 2. Barnevernets rettsutvikling 3. Menneskerettigheter og barns rettigheter 4. Barns rettigheter fra barnas perspektiv: 1) Medbestemmelse 2) God omsorg 3) Særskilt vern og støtte 4) Vern mot overgrep 5) Fullverdig liv 6) God helse 7) God utdanning Andre del 1. Rettssikkerhetsperspektivet 2. Barneperspektivet i barnevernssaker 3. Aktørperspektivet i barnevernssaker 4. Barns rett til å bli hørt 5. Barns partsstilling Barns rettigheter fra barnas perspektiv 2

3 Første del 1 Presentasjon Cecilia Dinardi Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden DA Spesialfelt: barnevernrett, barnerett. Leder i Unge Duer De Unges Egen Rettighetsbase En ideell organisasjon for unge mellom unikt opptatt av barns rettigheter og folkeopplysningsarbeid. Formell kompetanse: Master i rettsvitenskap, jurist, har skrevet en masterhandling innen barnevernrett: «Barnevernsbarns prosessuelle rettigheter» Uformell kompetanse: Tidligere asylbarn og barnevernsbarn 3

4 2 Barnevernets rettsutvikling Fra samfunnsvern til barnevern Fra kriminal- og til dels også fra skolepolitikk, og over i helse- og sosialpolitikk» Styrking av barns rettssikkerhet 4

5 3 Menneskerettigheter og barns rettigheter - Hva er «menneskerettigheter»? - Selv voksne synes dette kan være et vanskelig begrep - Hvordan opplever barn at barns rettigheter har betydning for dem? - Hvordan er de seg bevisst sine rettigheter? 5

6 3 Menneskerettigheter og barns rettigheter - Barn er ofte svært opptatt av rettferd og menneskeverd - Barn er ofte svært opptatt av sine rettigheter og plikter - Barn ønsker ofte informasjon om sine rettigheter men trenger hjelp til å kartlegge informasjonsflyten - Barn er ofte særlig interessert i formålet bak rettighetene! 6

7 4 Barns rettigheter fra barnas perspektiv 1) Medbestemmelse 2) God omsorg 3) Særskilt vern og støtte 4) Vern mot overgrep 5) Fullverdig liv 6) God helse 7) God utdanning 7

8 1) Medbestemmelse - Et barns selvstendig rett til å gi uttrykk for sin mening - En gruppe barns rett til å gi uttrykk for sine meninger - Et barns uttalerett i en «demokratisk familiestruktur» - Et barns rett til å gi uttrykk for sin mening på skolen En viktig forutsetning for barns uttalerett er at barnets mening tas tilstrekkelig i betraktning så lenge den ikke kommer i konflikt med andre rettigheter 8

9 1) Medbestemmelse - Barns medbestemmelse i eget liv - Uttalerett men ingen uttaleplikt - Rett til å bli hørt i når det gjelder alle forhold i barnets liv både forholdet mellom barnet og foreldrene, og barnet og det offentlige - Retten til å bli hørt øker i takt med barnets modenhet og alder - Barns medbestemmelse i samfunnslivet - Barns synspunkter har stor betydning i forebyggingsarbeid - Barn skal høres i utformingen av lovgivning og politikk på ulike problemområder - Barns skal trekkes inn i utarbeidelsen og gjennomføringen av planer og prosjekter i kommunen - Barn skal oppfordres til å danne egne foreninger og til å si sin mening ved utformingen av skoler, lekeplasser, fritids- og kulturelle fasiliteter, offentlige transportsystemer m.m. 9

10 1) Medbestemmelse - Barns medbestemmelse i religiøse forhold Ved fylte 12 år: rett til å bli hørt om inn- og utmelding den norske kirke og andre trossamfunn Ved fylte 15 år: full selvbestemmelsesrett 10

11 1) Medbestemmelse - Barns medbestemmelse innen egen helsemessige forhold - Barns medbestemmelsesrett ved fylte 12 år - Barn under 12 år skal lyttes til ut ifra deres utvikling og modenhet - Når tiltak overfor mindreårige rusmiddelavhengige skal barnet alltid regnes som part - Barns helsemessige myndighetsalder ved fylte 16 år 11

12 1) Medbestemmelse Barns rett til medbestemmelse reiser særlige krav til informasjon om håndhevingen av egne rettigheter og klageadgang 12

13 2) God omsorg - Barns rett til god omsorg fra foreldre og offentlige tjenester - Rett til å vokse opp i gode og trygge omgivelser - Barns rett til familie og til et familieliv - Rett til omsorg først og fremst fra egen familie 13

14 3) Særskilt vern og støtte - Barns rett til kjærlighet og omsorg fra voksne - Barn uten kjærlighet og omsorg i eget hjem har rett til et alternativt omsorgstilbud - Barnevernets oppgave om å sikre barn omsorg og beskyttelse 14

15 4) Vern mot overgrep - Barns rett til samfunnets beskyttelse mot vold og overgrep - Beskyttelse mot alle former for overgrep - De voksnes plikt til å informere barneverntjenesten - Barneverntjenestens handleplikt - Barns forståelse av vold og overgrep, hva vet vi egentlig om det? 15

16 5) Fullverdig liv - Alle barn med nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk, har rett til særlig omsorg og til et fullverdig og anstendig liv - Barn med nedsatt funksjonsevne har også krav på å ha det sosialt og utvikle seg selv. - Rett til en reell tilgang til opplæring og ulike tjenester 16

17 6) God helse - Barns særlige helserettigheter - Barnepasienter aktive deltakere i sin egen sak - Barnevern vs helsevern: ja takk begge deler? Barns rett til latter og humor 17

18 7) God utdanning - Alle barn har rett til barn- og ungdomsskole. Det er en plikt å sørge for at barn får skolegang og det skal være gratis. - Barnas skolegang skal ta hensyn til barnets personlighet, egenskaper og kulturelle bakgrunn. - Utdanningen skal forberede barna til et ansvarlig liv i et fritt samfunn Hvordan står det til med barnevernsbarnas skolegang i dag? 18

19 1 Rettssikkerhetsbegrepet 3.1 Begrepet «Rettssikkerhet er normer for forhold mellom den offentlige forvaltning og private rettssubjekter, som åpenbarer seg gjennom lov, forskrift, retningslinjer eller ulovfestede rettsprinsipper, og som har som formål å sikre den private part fundamentale rettsgoder, rettigheter og menneskeverd gjennom viktige riktige forvaltningsavgjørelser» (NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming) 19

20 3 Rettssikkerhetsbegrepet Begrepet «Rettssikkerhet» - Et ord som rommer mye - Det offentlige vs enkeltindivider - Rettferd og menneskeverd 20

21 3 Rettssikkerhetsbegrepet Privat vs offentlige Et videre begrep når det gjelder barn: 1. Forholdet mellom barn og private parter 2. Forholdet mellom barn og det offentlige 21

22 3 Rettssikkerhetsbegrepet Særlig aktuelle saksområder Barns rettssikkerhet særlig betydning innen: - Barnevernssaker - Straffesaker - Asylsaker - Helserettssaker - Saker etter opplæringslova 22

23 3 Rettssikkerhetsbegrepet Inndeling av begrepet Rettssikkerhetsgarantier + rettssikkerhetskrav = RETTSSIKKERHET 23

24 3 Rettssikkerhetsbegrepet Inndeling av begrepet Rettssikkerhetskrav De materielle krav som bygger på menneskerettserklæringene og velferdsstatlige grunnverdier og som De formelle krav som kommer til uttrykk gjennom rettighetslovgivningen som sikrer borgeren basale ytelser på et faglig forsvarlig nivå 24

25 3 Rettssikkerhetsbegrepet Inndeling av begrepet De formelle rettssikkerhetskrav: 1. At avgjørelsen innholdsmessig samsvarer med gjeldende rett Hvordan gjør dette seg særlig gjeldende overfor barnevernsbarn? 2. Kravet til forutberegnelighet Hvordan gjør dette seg særlig gjeldende overfor barnevernsbarn? 25

26 3 Rettssikkerhetsbegrepet Inndeling av begrepet De materielle rettssikkerhetskrav: Krav til å få et verdiriktig innhold i avgjørelser 1. Respekt for den personlige integritet 2. Men i enkelte tilfeller nødvendig å gripe inn Eks på inngrep i barns personlige integritet: tvangsplassering på barneverninstitusjon, eller i noen tilfeller fosterhjemsplassering. 3. EMK og Barnekonvensjonen inneholder sentrale og viktige verdier som skal tas i betraktning 26

27 3 Rettssikkerhetsbegrepet Inndeling av begrepet «Hadde jeg fått ta del i beslutningsprosessen, ville det i ettertid vært lettere for meg å forsone meg avgjørelsene som jeg var uenig i. I stedet ble alt bestemt over hodet på meg» - Tidligere barnevernsbarn 27

28 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier 1. Saksbehandlingsregler 2. Overprøvelse av domstolen - «prøvingsretten» 3. Klarhetskrav til regler 4. Legalitetsprinsippet 28

29 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Saksbehandlingsregler - Riktig saksbehandling sikrer riktig resultat - En rettferdig og hensynsfull saksbehandling i alle saker, herunder at den berørte får fremmet sin side av saken - Hvordan gjør dette seg gjeldende for barn? 29

30 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Saksbehandlingsregler Om barns rett til å bli hørt: - Barnekonvensjonen art Barneloven 31 - Barnevernloven 6-3 Viktig med klarte bestemmelser om barns uttalerett, men desto viktigere med etterlevelsen av denne rettigheten 30

31 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Saksbehandlingsregler Ny lovendring i barnevernloven vedtatt av Stortinget : 4-1 skal lyde: 4-1 Hensynet til barnets beste Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon. (http://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/vedtak/beslutninger/lovvedtak/ /vedtak /#a1) 31

32 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Overprøvelse av domstolen «prøvingsretten» - Bidrar til å sikre at vedtaket eller dommen samsvarer med gjeldende rett - Bidrar til økt tillit og trygget til det offentlige - Kan samtidig være en belastning for enkelte barn, uvisshet om over lang tid. 32

33 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Klarhetskrav til regler - Jo mer presis og klar bestemmelsen er, jo lettere vil det være å utlede hvilke rettigheter og plikter som følger av den - Det vil imidlertid ikke alltid være mulig å ha klare og presise regler og det kan oppstå konflikter i forhold til skjønnsbestemmelser 33

34 3 Rettssikkerhetsbegrepet Rettssikkerhetsgarantier Legalitetsprinsippet - Det kreves lovhjemmel i lov for å kunne gjøre inngrep overfor borgere. - En begrensning i forvaltningens rettslige handleevne overfor borgerne 34

35 1 Barneperspektivet i barnevernssaker - Barnet er i fokus - Barnet og barnets virkelighet er det som teksten skal relateres og preges av 35

36 2 Aktørperspektivet i barnevernssaker Barnets grunnleggende rett til å bli sett, hørt og møtt. Retten å ta aktivt del i sin sak. Omre og Schjelderup (2008): Barn i barnevernet Studiene avdekket viktige funn som viser at barns kompetanse strekker seg lenger enn det som blir etterspurt i barnevernet og at ingen av barna synes de har deltatt for mye, eller at de har vært spesielt vanskelige for å delta. Selv om barn deltar, blir deres ønsker om fremtiden, i liten grad fanget opp av barnevernet og barnevernet opprettholder i svært liten grad barns deltakelse gjennom hele saksgangen. 36

37 3 Barns rett til å bli hørt i barnevernloven - Barns rett til å uttale seg og til å bli informert - Barns direkte uttalelser - Tilsynsfører - Talsperson - Sakkyndige - Verge - Tillitsperson 37

38 4 Barns partsstilling Barns parstevne og prosessdyktighet barnevernloven 6-3 Det foreligger en særegen rettslig konstruksjon i barnevernretten når det gjelder barns partsstilling: - I bvl. 6-3 annet ledd først punktum: Det heter her at barn under 15 år «ikke kan opptre som part» og «ikke kan gjøre partsrettigheter gjeldende». Ordlyden og forarbeidene taler for at disse uttrykkene skal forstås dithen at 6-3 annet ledd første setning bare begrenser prosessdyktigheten og ikke partsevnen til barn under 15 år Denne sondringen stor betydning da barn med partsevne men ikke prosessdyktighet vil kunne gjøre partsrettigheter gjeldende gjennom en verge eller midlertidig verge. Barn uten partsevne vil derimot ikke kunne gjøre partsrettigheter gjeldende, verken selv eller gjennom andre. (Dette er redegjort i Njål Wang Andersens utredning fra 2011, "Ungdoms rett til selvbestemmelse og medvirkning"). 38

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Ettervern i barnevernet. av Unn Aasterud

Ettervern i barnevernet. av Unn Aasterud Ettervern i barnevernet av Unn Aasterud Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 1.1 Presentasjon av emne og

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet.

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Astrid Strandbu Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Nord Universitetet i Tromsø Lanseringskonferanse «Barn i Norge» 28.11.12 «Det nye barnevernet»

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Samvær i barnevernssaker hvor omsorgsovertagelsen antas å bli langvarig

Samvær i barnevernssaker hvor omsorgsovertagelsen antas å bli langvarig Samvær i barnevernssaker hvor omsorgsovertagelsen antas å bli langvarig Erik Strand, 21. juli 2014 Innledning Jeg vil i denne artikkelen se på hvordan det at en omsorgsovertagelse antas å skulle bli langvarig,

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Veileder for Fylkesmannens samtaler med barn og unge i barneverninstitusjoner

Veileder for Fylkesmannens samtaler med barn og unge i barneverninstitusjoner Internserien 1/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for Fylkesmannens samtaler med barn og unge i barneverninstitusjoner Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandlere: seniorrådgiverne Kristin Løseth

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang»

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Norsk Fosterhjemsforening Landsforeningen for barnevernsbarn Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen Denne rapporten er utarbeidet av Hege Sundt

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m.

Høringsnotat. Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m. Høringsnotat Forslag til endringer i barneloven Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m. 1 Innledning og sammendrag... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 4 1.3 Behov for endringer...

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Tvang i barnevern og psykiatri

Tvang i barnevern og psykiatri Tvang i barnevern og psykiatri Vurdering av verdiriktighet av Marius Storvik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer