Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune"

Transkript

1 Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015

2 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk 5 Tiltaksrapportering 6 Gjennomgang av enhetene 9 Politiske organer 9 Administrasjonssjef 9 Økonomienheten 9 IKT 10 Organisasjonsenheten 11 Kemner 12 Samfunnsutvikling 12 Servicekontoret 13 Dokumentsenteret 14 Brann og redning 14 2

3 Innledning og administrasjonssjefens kommentar Samkommunen leverte godt økonomisk i, og holder samme ambisjoner og fokus for kostnadsstyring også i år. Som i deltakerkommunene er det stramme budsjettrammer uten reserver. Sykefraværet har hele tiden vært svært lavt i samkommunen, men viser en stigende tendens i Dette kan i stor grad knyttes til enkelttilfeller, og fraværet forventes å være tilbake på «normalt» nivå i. De deltagende kommuners økonomiske situasjon er ved utgangen av noe ulik. Levanger kommune varsler at årets budsjett ser ut til å være tilstrekkelig, mens kommunestyret i Verdal kommune i juni vil får fremlagt en sak til behandling hvor budsjettet justeres for å unngå at man også i 2015 vil få et negativt økonomisk resultat. Vi ser ytterligere innstramminger i kommunenes økonomi for 2016, og samkommunens budsjett må tilpasses deltakende kommuners økonomi slik det alltid har blitt gjort. Dette følges løpende, men ingen tiltak er lagt inn i forbindelse med rapportering for samkommunen. Økonomisk situasjon pr Enhet Regnskap Regnskap Endring Justert budsjett Forbruk i % Regnskap Prognose 2015 Avvik just. budsj og prognose Politiske organer , Administrasjonssjef , Økonomienheten , Ikt , Organisasjonsenheten , Kemner , Samfunnsutvikling , Servicekontor , Dokumentsenter , Brann og redning , Overført fra morkommuner , Sum , Det vises til hver enkelt enhets kommentarer under rapportens kapittel 4. Samtidig som det pr. i dag ikke er noe som tyder på at Innherred samkommune samlet skal få budsjettmessige overskridelser i 2015 bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen også i 2015 er strammere enn foregående år. Administrasjonssjefen ser at en muligens må foreta mindre justeringer mellom enheter i Innherred samkommune for å tilpasse budsjettet for endret aktivitet i. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til dette ved fremleggelse av rapport for. Parallelt med de økonomiske utfordringene 2015 og utfordringer i årene som kommer, arbeider kommunene med en kommunestrukturreform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort. Oppgavene forsvinner derimot ikke, slik at ingen vil miste arbeidet som følge av at samkommunen «forsvinner». 3

4 Organisasjon Sykefravær ENHET 2015 Administrasjonssjef/utvikling 0,5 % 0,9 % 3,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % Økonomienheten 1,1 % 1,4 % 1,8 % 3,9 % 1,0 % 2,9 % IKT 8,3 % 1,8 % 6,3 % 4,9 % 0,3 % 4,6 % Organisasjonsenheten 5,3 % 12,9 % 17,4 % 14,8 % 0,8 % 14,0 % Kemner 1,8 % 1,4 % 4,0 % 2,5 % 2,5 % 0,0 % Samfunnsutvikling 4,4% 5,7% 3,3% 2,7% 0,8% 1,9 % Servicekontor 21,8 % 9,5 % 17,1 % 18,1 % 3,7 % 14,4 % Dokumentsenter 4,4 % 3,4 % 3,5 % 3,9 % 2,1 % 1,8 % Brann og redning 1,9 % 0,2 % 2,6 % 3,1 % 0,4 % 2,7 % Pr. tertial 5,5 % 4,0 % 5,7 % 5,9 % 1,2 % 4,7 % Sykefraværet for ligger på 5,9 %, en negativ utvikling sett mot samme periode i fjor da fraværet var på 5,5 %. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet. Til sammenligning er totalt sykefravær i Verdal og Levanger på henholdsvis 9,0 % og 8,5 etter. Sykefraværet ved de fleste enhetene i samkommunen ligg på omtrent samme nivå som tidligere år, men langtidsfravær som ikke er relatert til forhold på arbeidsplassen trekker fraværet samlet noe opp. Flere av disse langtidsfraværene er nå avsluttet, og det forventes at fraværet vil synke igjen resten av året. Med bakgrunn i at Nord Trøndelag generelt har hatt et høyt sykefravær gjennom mange år har Nav iverksatt et prosjekt i Nord Trøndelag som medfører strengere vurdering av aktivitetsplikten etter 8 ukers sykemelding enn det som har vært praktisert tidligere. Prosjektet «Tilbake til arbeid» hadde formell oppstart , men vi merket allerede fra starten av 2015 økt fokus på aktivitet fra Navs side. Nav fokuserer i prosjektet både på den sykmeldtes rolle, arbeidsgivers rolle, og legens sentrale medvirkning i sykefraværsløpet. Organisasjonsenheten har i første tertial 2015 gjennomført opplæring til ledere med personalansvar innenfor sykefraværsområdet, og deltar aktivt inn i arbeidet ute på enhetene både som lederstøtte i enkeltsaker, ved opplæring og utarbeidelse av rutiner og sjekklister. Vi arbeider tett sammen med Navs arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten både i enkeltsaker og på systemnivå, og mener at dette sammen med de øvrige opplistede tiltak vil legge et godt grunnlag for ytterligere nedgang i sykefraværet. 4

5 Enhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Administrasjonssjefen 8,15 8,4 6,4 7,6 Økonomienheten 15,1 15,1 15,1 15,1 IKT 9,0 8,0 8,0 8,0 Organisasjon 10,4 8,9 11,0 11,0 Kemner 7,7 7,7 6,7 7,2 Landbruk og naturforvaltning 6,7 9,7 Plan/byggesak/oppmåling 21,5 20,5 Samfunnsutvikling 26,7 25,0 Servicekontor 13,8 13,0 13,0 9,8 Dokumentsenteret 10,0 10,0 10,3 9,8 Brann og redning (eks deltid) 17,0 17,0 16,0 14,0 SUM 119,6 115,6 113,5 109,2 Antall årsverk pr er ca 10 lavere enn for et år siden. Dette skyldes midlertidige vakanser i stillinger, og det forventes at flere av de ledige stillingene vil bli besatt i løpet av 2. tertial. 5

6 Tiltaksrapportering Prioriterte tiltak 2015 (mill. kr) lagt i ramme Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Samkommunens rolle i kommunereformen Utredes Utredning pågår. Arbeidsprosesser, ansvar og organisering av ISK, inkl. IKT-arkitektur og IKT-strategi Utredes Arbeidet pågår, men enkelte sentrale emner knyttet til organisasjonsutvikling og IKT-strategier avventes til nye organisasjonssjef og ny IKT-sjef tiltrår sine stillinger i juni ISK sitt bidrag i velferdsteknologiutvikling Utredes Pågår i samarbeid med enheter i deltakende kommuner. «Saman om ein betre kommune» 0,5 Pågår. Det er opprettet en partssammensatt gruppe med representanter for arbeidsgiver og fagforeningenes hovedsammenslutninger som har som mål å utarbeide utkast til lønnspolitisk plan som skal være felles for Levanger, Verdal og. Gruppen har hatt sine første tre møter og er i gang med planen. Utarbeide en felles arbeidsgiverstrategi, inkl. strategi og prosedyrer for rekruttering. Organsisasjonsenheten arbeider med rutiner og mandat innenfor det interne arbeidsmarkedet i kommunene, DIA. Dette skal legges inn i en egen rutine, samt at det skal implementeres i tilsettingsrutinene våre. Dette skal sikre at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til interne overtallige og ansatte med behov for omplassering på grunn av helsemessige utfordringer. Organisasjonsenheten har planlagt oppstart av en «ryddejobb» i Visma, som er vårt program i tilsettingsprosesser. Gjennomføringen av dette vil

7 medføre at Visma kan brukes enda mer ryddig og målrettet inn i tilsettingsprosesser. Planoppgaver i henhold til Planstrategien Planer som er felles for kommunene eller som skal utarbeides av samkommuneenheter, og som er under arbeid eller skal utarbeides eller revideres i planperioden: Kommuneplanens arealdel: Områder for spredt boligbygging. Fastsette områdeavgrensninger mer konkret. Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning. Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø. Kommunedelplan Verdal sentrum Kommunedelplan Levanger sentrum Temaplaner: Arkivplan Temaplan landbruk Arbeid pågår må ha 3 arkivplaner for 3 kommuner Egen arkivplan for Barneverntjenesten i LK/VK ved innføring av helelektronisk system VismaArkiv. Temaplan landbruk er i sluttfasen og skal etter hvert behandles politisk. Nye digitale løsninger Digital innbyggerdialog Interne digitale skjema Innføring av nasjonalt digitalt system for oppgavebehandling knyttet til 0,1 0,1 skatteoppkreverfunksjonen Innføring av nasjonalt digitalt nødnett. 0,5 0,5 Gjennomgang og revisjon av systematikk for informasjons- og datasikkerhet Øvrige tiltak Tatt i bruk ett nytt skjema i år. Arbeid på gang. Arbeid igangsatt. Interne og eksterne kurs, flere følger i

8 Delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk Prosjektet «Kontroll av ulovlig bygging» Prosjektet er under bemanning. Utarbeide tilsynsplan for byggesaker Arbeidet ikke startet. Kompetansekrav for deltidsbemanning Brann og beredskap 0,25 0,25 Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor brann og redning, IKT, informasjonssikkerhet, arealplanlegging m.v. Økt kapasitet kommuneadvokat (helårsvirkning 2015) 0,3 0,3 Gjennomført. 8

9 Gjennomgang av enhetene Politiske organer Regnskap Regnskap Endring Justert budsjett Forbruk i % Regnskap Brutto lønn , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Ved utgangen av er det ennå ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte. Det forventes ikke avvik pr Administrasjonssjef Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk i Regnskap budsjett % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Det forventes ikke store avvik fra tildelt ramme ved utgangen av året. Tilskudd til næringsarbeid føres på dette området, og vil gjennom året bidra til at postene under øvrige inntekter og øvrige kostnader vil variere en god del. Administrasjonssjefen har fullmakt til å justere budsjettet for økte inntekter og kostnader innen det enkelte området, dette vil bli gjort ,5 % 0,9 % 3,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % Enheten har lavt sykefravær. Økonomienheten Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk i Regnskap budsjett % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst

10 Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Økonomisk ligger enheten i balanse ved utgangen av. Det forventes at denne situasjonen vil vedvare ut året slik at enheten leverer et regnskap på samme nivå som budsjettert ,10 % 1,40 % 1,80 % 3,90 % 1,00 % 2,90 % Enheten har i et noe høyere fravær enn tidligere. Dette er ikke relatert til arbeidsplassen, men har medført at enkelte oppgaver som skulle har vært løst er forsinket. IKT Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Utgifter og inntekter er omtrent på periodisert budsjett. Enheten er i balanse pr , og forventer ingen avvik pr ,3 % 1,8 % 6,3 % 4,9 % 0,3 % 4,6 % Fraværet er på et noe lavere nivå enn i fjor på samme tidspunkt, og forventes å ligge på et lavt nivå resten av

11 Organisasjonsenheten Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Lønnskostnadene ved enheten er knapt ,- kroner høyere i første tertial 2015 enn i tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes at enheten har hatt lønnsutbetaling til tidligere leder i 3 måneder og har ved samme periode også lønnet konstituert leder. På grunn av sykefravær ved enheten har det i tillegg vært nødvendig å leie inn to vikarer for å sikre kvalitet vedrørende lønnsutbetalinger. Vikarene fratrådte i slutten av mars. Refundert sykelønn er høyere for 2015 enn for samme periode i. Dette skyldes at enheten de tre første måneder delvis har fått refusjon fra Nav for tidligere leders sykemelding, samt for to medarbeidere som er gradert sykemeldt. For øvrige kostnader er 51,9 % av årets budsjett brukt. Dette skyldes i hovedsak at det ikke fullt ut er budsjettert med dekning for faktura fra Kommuneforlaget pålydende kr ,-. Dette er en felles abonnementsfaktura for 2015 som dekker abonnement på alle kommunens områder, og gjelder derfor for både Levanger, Verdal og ISK. Høyere øvrige inntekter inneværende år skyldes inntektsføring av fondsmidler knyttet til prosjektet «Sammen om en bedre kommune» som administreres av enheten ,3 % 12,9 % 17,4 % 14,8 % 0,8 % 14,0 % Det er avholdt dialogmøter og oppfølgingssamtaler med ansatte i langtidssykemeldinger, og det er tilrettelagt arbeidsmengde med mulighet for økt friskmelding når helsetilstanden tillater det. Hovedsakelig skyldes det høye langtidsfraværet ikke-arbeidsrelaterte årsaker. Enheten har lavt korttidsfravær. 11

12 Kemner Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Regnskapstallene for viser at enheten er i tråd med årsbudsjett og det forventes ingen avvik ved årsslutt ,80 % 1,40 % 4,00 % 2,50 % 2,50 % 0,00 % Stabilt lavt sykefravær. Samfunnsutvikling Enheten er ny fra januar 2015, og er en sammenslåing av tidligere PBOM (Plan, byggesak, oppmåling og miljø) og Landbruk. Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Enheten har inntektsførte fondsmidler på til sammen ca 6 millioner kroner som ikke er budsjetterte. Det er ikke knyttet store utgifter til disse ennå. Enheten mottar tilskudd til drift av veterinærordningen. Periodisert er regnskapet vedrørende dette i balanse. Ordinær drift på landbruk ser ut til være i balanse. Enheten melder ikke avvik ved årsslutt. 12

13 2015 4,4% 5,7% 3,3% 2,7% 0,8% 1,9 % Enheten har lavt sykefravær. Servicekontoret Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst , Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Enhetens regnskapstall ser ut til å være i tråd med budsjettet. Den store nedgangen i øvrige kostnader fra til 2015 skyldes at de kommunale bilene tidligere tilhørte Servicekontoret. Disse er nå overført til deltakende kommuner. Servicekontoret styrer mot balanse ved årets slutt ,80 % 9,50 % 17,10 % 18,10 % 3,70 % 14,40 % Sykefraværet er omtrent på samme nivå som tidligere. Det er langtidssykmeldinger der den sykemeldte er på vei tilbake på jobb og det forventes derfor at sykefraværet går noe ned. Fraværet skyldes ikke forhold på arbeidsplassen. 13

14 Dokumentsenteret Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Regnskapet pr viser at dokumentsenteret har underforbruk på brutto lønn i perioden. Dette skyldes at ulønnet permisjon til enhetsleder som kommer tilbake ligger til grunn i budsjettet, og at ansettelse av førstesekretær blir fra , i stedet for fra Høyt forbruk på øvrige kostnader skyldes ujevn periodisering av periodisering. Det forventes ingen avvik ved årets slutt ,40 % 3,40 % 3,50 % 3,90 % 2,10 % 1,80 % Sykefraværet ligger på samme nivå som tidligere, og skyldes ikke forhold på arbeidsplassen. Brann og redning Regnskap Regnskap Endring Justert Forbruk Regnskap budsjett i % Brutto lønn , Refusj sykelønn/nedkomst Øvrige kostnader , Øvrige inntekter , T o t a l t , Forbruket på brutto lønn i er ca 0,5 mill lavere enn i, og dette skyldes at det i 2015 har vært vakanse i administrasjonen. Brutto lønn pr er i tråd med budsjettet for perioden, og det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt. Det er knyttet noe usikkerhet til utgifter vedrørende nødnett, som ekstra nødvendig materiell og abonnement. 14

15 Lavt forbruk totalt sett skyldes periodisering av utgifter. Det forventes ikke avvik pr ,40 % 3,40 % 3,50 % 3,90 % 2,10 % 1,80 % Enheten har lave fraværstall. 15

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon)

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon) Innherred samkommune Årsrapport 2007 (foreløpig versjon) Verdal, 21. februar 2008 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 4 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer