Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.09. Verdal, 20.05.09"

Transkript

1 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal,

2 Innherred samkommune - situasjonen pr. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR Oppsummering av økonomisk status pr SYKEFRAVÆR GJENNOMGANG AV ENHETENE Politiske organer Økonomi-enheten IKT-enheten Organisasjons-enheten Kemner Landbruk og naturforvaltning Plan, byggesak og oppmåling Dokumentsenteret Servicekontoret 14 2 av 15

3 Innherred samkommune - situasjonen pr. 1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar. Rapporten beskriver enhetenes stilling pr. 1. tertial samt forventet årsresultat. Rapporten fra ISK-enhetene konkluderer med et betydelig overforbruk på IKT, men ingen negative avvik for de øvrige enheter. Det vises i denne sammenheng til gjennomgangen av og Utfordringer for kommende fireårsperiode for IKT i samkommunestyremøtet 30. april i år. Arbeidet med IKTplanen må avklare hvilket ambisjonsnivå en skal ha innenfor dette området. Planen må også avklare om det må foretas endringer i fordelingen av IKT utgiftene slik at mer av utgiftene må dekkes av den enkelte virksomhet/enhet. 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av april, sammenlignet med - tall for hele året og periodisert. De enhetene som rapporterer om mulige avvik pr. er IKT, Dokumentsenteret og Servicekontoret. IKt rapporterer at merforbruket ved årets slutt kan bli alt mellom 1 2 mill. Dette skyldes i første rekke økte lisenskostnader. Noe skyldes også økt forbruk på telefoni og kopiering som enheten ikke kan styre. Det vises videre til kommentarer fra IKT. Dokumentsenteret rapporterer om et overforbruk på kontormateriell på et fra ble redusert med Det vil bli igangsatt innsparingstiltak. Servicekontoret rapporter om et negativt avvik på ca Dette gjelder leieutgifter på informasjonskiosker. Servicekontoret har ingen mulighet til å ta inn dette beløpet Grp.ansvar pr.april Forbruk Opprinnelig -09 inkl. endring Forbruk pr. 700 POLITISKE ORGANER , , ØKONOMIENHETEN , , IKT , , ORGANISASJONSENHETEN , , KEMNER , , LANDBRUK / NATURFORVALTNING , , PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING , , SERVICEKONTOR , , DOKUMENTSENTER , , T o t a l t av 15

4 Innherred samkommune - situasjonen pr. 2. Sykefravær. SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET 1. tert tert tert tert. 09 ENHET 1-16 d Over 16 d d Over 16 d d Over 16 d d Over 16 d. 702 ISK Økonomi 1,60 6,10 0,30 10,30 1,20 10,20 0,60 7, ISK IKT 2,50 0,00 2,40 3,60 1,50 0,00 1,70 0, ISK Organisasjon 0,80 4,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 4, ISK Kemner 0,50 0,00 0,20 5,90 2,70 5,60 1,20 10, ISK Landbruk 1,50 0,00 0,50 0,00 0,20 0,00 0,90 1, ISK Plan/oppmåling 1,40 3,00 0,50 0,60 0,30 9,90 2,30 5, ISK Servicekontor 1,50 3,20 1,30 0,00 2,20 0,00 2,80 1, ISK Dokumentsenter 2,90 4,00 0,70 4,80 1,00 5,20 1,20 6,50 Sum 1,60 3,00 0,60 3,40 1,20 4,60 1,50 5,00 Totalt fravær pr. tertial 4,60 4,00 5,80 6,50 Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 6,50 isolert sett i 1. tertial. Tilsvarende tall i var på 4,60. Sykefraværet har aldri vært så høyt som i 1. tertial 09. Det er spesielt langtidsfraværet på flere av enhetene som bidrar til økningen. Fraværsprosenten er betraktelig lavere i ISK enn i morkommunene. Både Levanger og Verdal rapporterer om 9 sykefravær for 1. tertial, men sammensetningen i stillingstyper gjør at dette ikke er helt relevant sammenligning. Fraværet for ISK 1. tertial, tilsvarer 3,5 årsverk. Det vises til kommentarer for de enkelte enheter. 3. Gjennomgang av enhetene 700 Politiske organer 1. Økonomi 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Avvik mellom og regnskap pr. Refusjonsinntektene fra morkommuner er med i posten driftsinntekter ovenfor. Det er regnskapsført 1/3 av ert årsrefusjon her. Kostnadene som er ført her er godtgjørelse samkommunestyret, utgifter dialogseminar. Under dette område føres også kontrollutvalg, kvalitetslosen og fellesutgifter til ISK. 4 av 15

5 Innherred samkommune - situasjonen pr. 702 Økonomi-enheten Tjenestetilbudet i 1.tertial- har vært omtrent som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. I første tertial er det svært stor belastning på enheten med årsavslutning/årsrapportering samt opplegg for oppstart av nytt - og regnskapsår. I tillegg er det oppstart av arbeid med ny økonomiplan i 1.tertial. Sykefraværet har vært høyt og det har i perioder vært vanskelig å være ájour på enkelte områder, spesielt innfordring. Noe mer kapasitet er satt på dette fra april. Skjerpet krav til perfeksjonisme og forventet kvalitet på tjenestene vil neppe kunne innfris med de tildelte ressurser. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Som følge av langtids sykefravær med refusjon, har enheten et positivt avvik pr.. Høyere aktivitet i innfordring medfører større innfordringsgebyr (både inntekter og utgifter for enheten). Det er grunn til å frykte at utestående fordringer og behovet for innfordring vil fortsatt øke, spesielt dersom arbeidsledigheten øker. Det forventes på nåværende tidspunkt ikke avvik mellom års og regnskap pr , forutsatt kompensasjon for årets lønnsoppgjør. Enheten ser på behovet for nye fagsystemer som på sikt kan forbedre tjenesteytingen, f.eks ved mer bruk av elektronisk fakturabehandling samt bedre systemer. Dette er det ikke avsatt midler til, verken i egen enhet eller i IKT-enheten. Manglende midler til slike formål vil på sikt hindre normal utvikling og forbedringer i tjenesteytingen. endringer: Alle enheter har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten. Årsverksutvikling (betalte årsverk): Årsverk Årsverk 16,2 16,2 En midlertidig ansatt (100) har fått fast ansettelse, en ny vikar (100) for langtidssykemeldte En stilling redusert fra 100 til 50. To ansatte tilsammen (120 stilling) er langtidssykemeldt. En stilling (100) har ett års permisjon uten lønn. 5 av 15

6 Innherred samkommune - situasjonen pr. Lønnsutgifter: Årsverk tilsvarer ert bemanning. 1,60 6,10 0,30 10,30 1,20 10,20 0,60 7,90 Alle langtidssykemeldte er fulgt opp ihht IA-avtale, bl.a. med møter med ansatt, lege og NAV, tilrettelegging ved aktiv sykemelding. Korttidsfraværet er lavt. Det er kjøpt inn flere skrivepulter med heve-/senkeløsning. 703 IKT-enheten Tjenestetilbudet er i tråd med det som er planlagt og blir utført med nødvendig og god kvalitet. Tross liten bemanning klarer enheten å løse de oppgaver som kommunene har. Presset er imidlertid veldig stort, noe som gir stort press på alle typer ressurser. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Ikt driver veldig kostnadseffektivt, men et er ikke tilpasset de faktiske forhold. et for bygger på forutsetningene i. Som kjent så viste regnskapet et underskudd på ca 2,5 mill. Det jobbes med å få økonomien for i balanse, men arbeidet er ikke sluttført. Dersom det ikke skjer spesielle ting så blir følgene som anslått nedenfor. Avviket er vanskelig å anslå, men det kan dreie seg om ca 1 2 mill. kr. Dette skyldes i første rekke økte lisenskostnader. Noe skyldes også økt forbruk på telefoni og kopiering som Ikt ikke kan styre. Ingen spesielle sparetiltak er iverksatt med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger betyr å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr. Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene vi leverer. Slike innsparingstiltak har ikke Ikt fullmakt til å gjennomføre, så det må behandles i andre fora. 6 av 15

7 Innherred samkommune - situasjonen pr. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Dette i tillegg til tilførte midler på lærlinger, er det som er lagt inn i revidert for enheten Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 6,9 6,9 Antall årsverk er uendret og i samsvar med. Lønnsutgifter: Lønnsutgiftene er i samsvar med et. 2,50 0,00 2,40 3,60 1,50 0,00 1,70 0,00 Sykefraværet er svært lavt. Dette skyldes blant annet et ekstremt godt arbeidsmiljø. 704 Organisasjons-enheten Enheten er opptatt av at tjenestene skal ligge innenfor de forutsetningene som ligger til grunn for et. Enheten driver med råd og veiledning samt lønnskjøring. Er opptatt av å utvikle gode rapporter som lederne har bruk for, samt et godt og gjensidig samarbeide med økonomi på denne biten. Enheten har HMS rådgiver og advokattjeneste, - der advokatfullmektigen har fått advokatbevilgning. Dette vil øke kvaliteten på enhetens tjenester. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Organisasjonsenheten har ikke avvik i forhold til. 7 av 15

8 Innherred samkommune - situasjonen pr. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Dette i tillegg til tilførte midler på lærlinger, er det som er lagt inn i revidert for enheten Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 11,8 11,8 Det er ingen endring i antall årsverk ved organisasjonsenheten, enheten har to ansatte som innehar en stor realkompetanse som går av med pensjon i nær framtid. Enheten har ansatt en person i 100 stilling fra , som skal ta over en del av oppgavene, samt drive med utvikling - og vil engasjere en person i tillegg fram til , engasjementet for å kartlegge vårt behov og ikke minst for å få en smidig overgang. Lønnsutgifter: Enhetens årsverk er i samsvar med erte midler. 0,80 4,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 4,80 Organisasjonsenheten har en ansatt som har vært 4 uker i Igalo våren. Enheten har HMS tiltak i form av at ansatte får en time pr. uke til egentrening. Har nettopp hatt vernerunde ved enheten. Enheten har heve-/senkepulter til alle ansatte - og alle har også to skjermer. Organisasjonsenheten har gjennomført utviklingssamtaler etter at medarbeiderkartlegginga var klar. 705 Kemner Tilbudet innenfor kemnervirksomheten ansees tilfredsstillende for befolkningen og overordnet organ. Bare positive tilbakemeldinger. Kontoret har en ansatt som blir benyttet som kursforeleser innenfor skatteområdet, med full økonomisk kompensasjon fra Skatteetaten. Dette ansees som positivt både for kontoret og den ansatte selv. 8 av 15

9 Innherred samkommune - situasjonen pr. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , et viser avvik innenfor øvrige kostnader, noe som bl.a. skyldes årskostnader som blir postert i 1 tertial. Netto lønnskostnader er innenfor periodisert og inntekter eks. sykelønnsrefusjon er noe høyere. På grunn av sykefravær har ikke særnamsmannsfunksjonen gitt så store inntekter som forventet, noe som forhåpentligvis endres i resten av perioden. Ingen grunnlag for endringer på nåværende tidspunkt. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 10,5 10,5 Som det framgår av oversikten er det ingen endringer i antall årsverk fra og til. Lønnsutgifter: Det forventes ikke merutgift på netto lønn i. 0,50 0,00 0,20 5,90 2,70 5,60 1,20 10,20 Det er ikke gjennomført spesielle tiltak med sikte på å redusere sykefraværet. Fraværet i 1 tertial skyldes langtidssykemelding fra 1 ansatt som er snart tilbake i 100. Ikke noe fravær skyldes forhold på arbeidsplassen. Enheten har et meget godt forhold til bedriftshelsetjenesten med sikte på gjennomføring av positive tiltak i alle tidlige faser med hensyn til fravær og sykdom. 9 av 15

10 Innherred samkommune - situasjonen pr. 706 Landbruk og naturforvaltning Vakanse i en stilling fra nyttår og fram til 1. mai og langtidssykmelding i en annen stilling, har ført til økt arbeidsbelastning på øvrige ansatte på enheten. Enkelte arbeidsoppgaver har blitt utsatt, frister er ikke overholdt, men i hovedsak har de lovpålagte arbeidsoppgavene blitt tilfredsstillende utført. Viser også til rapporten fra enhet PBOM hvor det uttrykkes bekymring hvordan nye pålagte arbeidsoppgaver skal løses uten at bemanningen økes. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Det er en målsetting at regnskapet pr skal være i samsvar med vedtatt. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 9,0 9,0 Lønnsutgifter: Lønnskostnadene pr. er noe lavere enn ert. Dette skyldes at det har vært vakanse i en stilling og langtidssykmelding i en annen. 1,50 0,00 0,50 0,00 0,20 0,00 0,90 1,30 Utenom en langtidssykmelding har enheten bare korttidsfravær. Det er ikke igangsatt tiltak for å redusere sykefraværet. Sammen med den andre enheten på Herredshuset ( enhet PBOM ) er det gjennomført flere fellestiltak for å styrke fellesskapet. 10 av 15

11 Innherred samkommune - situasjonen pr. 707 Plan, byggesak og oppmåling OPPGAVER VERDAL LEVANGER SUM 1.tertial DELEGERTE PLAN- og BYGGESAKER BEHANDLINGER I PUK PLAN BYGGE-/DELINGSSAKER MÅLEBREV MEGLERPAKKER Tertialrapporten bygger på samme tabell som ble innført ved siste årsrapport. Oversikten omfatter saker til PUK. Pga. finanskrisen er det ventet nedgang i antall saker. En har ikke erfaringstall inndelt etter tertialer, men en kan uten forankring i statistikk påstå at det har vært en nedgang. Nedgangen er derimot ikke markant. En har statistikk for meglerpakken (meglerforespørsler for salg av eiendommer). Årsgjennomsnittet for de 3 forrige årene i 1. tertial for Levanger/Verdal er på 140 meglerpakker, mens tilsvarende tall for er på 102. Enheten sliter forsatt med redusert kapasitet innen planseksjonen pga. langtidssykdom og premisjon. Løpende saker med tidsfrister må prioriteres. Kommuneplanens arealdel og planarkiv har blitt nedprioritert. Forurensningsloven/-forskriften er delegert enheten. Kapasitet og kompetansenivået på dette fagområdet er begrenset. Det har det siste året vært en betydelig økning av innrapporterte forsøplingsaker. Kommunene har ikke noe beredskap for opprydding. Arbeidsområdet blir ikke tilfredsstillende behandlet/løst. EU opprettet et vanndirektiv i 2000 og den nasjonale vannforskriften ble vedtatt Kommunene med utgangspunkt i enhetene Landbruk og naturforvaltning, teknisk side i morkommunene og PBOM tillegges ansvar i samarbeid med fylkesmannen. Det skal registreres påvirkningen mot og lage tiltaksplaner for Verdalsvassdraget, Levangerelva, Hopla og Hotran. Det har så langt ikke vært mulig å avsette ressurser til dette. Verdal som pilotkommune for universell utforming videreføres ved at Verdal er utpekt som ressurskommune innen temaet. Oppfølgingen er lagt til PBOM. Organiseringen er enda ikke gjort. Enheten har lagt ned mye arbeid i planlegging og forarbeid til gjennomføring av en jernbaneundergang (med tilliggende urban park) i Verdal. Byggestart skjer i de nærmeste dager. Prosjektet skal være gjennomført innen Enheten kan få betydelige plan- og oppfølgingsarbeider. 11 av 15

12 Innherred samkommune - situasjonen pr. Det har vist seg at samordning/samarbeid mellom enhetene Landbruk, PBOM og teknisk i morkommunene er for tilfeldig. For å bedre dette er det opprettet et fagforum som tar opp samarbeidssaker, men også faglige temaer. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , viser oversikten en inntektssvikt i forhold til på 383, mens kostnadene totalt er 423 lavere enn ert. De noe sviktende inntektene var ventet pga finanskrisen. For å komme i balanse er utlysing av en stilling holdt tilbake. Pga. personalmangel svikter enhetens tilbud på følgende områder: Kommuneplan, planarkiv, forurensnings-/forsøplingssaker, vanndirektiv. Kommuneplanens arealdel etterspørres sterkt og en har delvis med hjelp fra andre enheter gjenopptatt noe av arbeidet. Planarkivet arbeides det også med i ledige stunder, men enheten mangler siste versjon av sosiformatet for å sette større trykk på arbeidet. Det arbeides med versjonen. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 16,7 16,7 Med bakgrunn i en langtidssykmelding, en permisjon samt at en person skulle over i prosjektarbeid, har enheten to ganger utlyst en fast stilling og et vikariat. Tilgangen på kvalifiserte arbeidstakere er svært liten. Enheten har ansatt 1 person i vikariat. Pga. nedgangen i byggesaker avventes videre utlysning, ny vurdering foretas etter ferien. Sammenligning med sammenlignbare kommuner viser at bemanningen er lav. 12 av 15

13 Innherred samkommune - situasjonen pr. 1,40 3,00 0,50 0,60 0,30 9,90 2,30 5,90 Enheten har over år hatt et meget lavt sykefravær. Høyere sykefravær i de to siste tertialene skyldes i stor grad ett langtidsfravær. Tiltak kan ikke igangsettes. Enheten utarbeider HMS-plan for hvert år. 725 Dokumentsenteret Tjenestenivået på arkivtjenesten er ikke godt nok. I daglig drift utføres hovedsaklig journalføring av post. Arkiveringsoppgaver i det elektroniske arkivet må nedprioriteres med dagens bemanning. I tillegg hadde det vært ønskelig med enda bedre oppfølging av enhetene i bruk av sak-/arkivsystemet. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Kontormateriell føres sentralt på Dokumentsenteret og forbruket på kontormateriell er hele 48 av et etter 1. tertial. et ble satt ned fra i fjor til i år, og en kan allerede anslå en sprekk på denne posten på mellom kr. Pålegg om mindre innkjøp, innsparingstiltak på papir sendes alle enhetene. Det er ikke avvik på øvrige kontoer. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten, i tillegg til endringer på lærlinger. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 10,8 10,8 13 av 15

14 Innherred samkommune - situasjonen pr. 2,90 4,00 0,70 4,80 1,00 5,20 1,20 6,50 Har startet et HMS tiltak sammen med HMS-koorcinator v/organisasjonenheten. Besøk av bedriftshelsetjeneste for gjennomgang av arbeidsplasser. 720 Servicekontoret Tjenestenivå og servicegrad på servicekontoret er avhengig av en stabil bemanningssituasjonen. En sårbar bemanningssituasjon på begge servicekontorene har en direkte innvirkning på servicetilbudet. Servicekontoret i Levanger har de største utfordringer på grunn av stor utskiftning av bemanning de siste to årene i tillegg til redusert bemanning, vakanser og utfordringer i forhold til økende sykefravær. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Servicekontoret har ikke registrert noen store avvik i forhold til et. Portoutgiftene er noe høyere enn det som er er, det forventes at portoutgiftene utjevnes over året. Det er gjennomført sparetiltak for å redusere kostnadene ved oppfordring til bruk av nettbaserte tjenester og overgang fra A post til B post. Det er ytterligere besparingspotensiale i portoutgifter ved oppfordring til bruk av e-post ved utsending av politiske saker. Det er et negativt avvik på turistinformasjon, det er beregnet til ca på årsbasis, som servicekontoret ikke har noen mulighet til å dekke inn. Dette gjelder leieutgifter på informasjonskiosker. Det er ikke tildelt egne midler til lokal turistinfo. endringer: Enheten har fått beregnet inneværende års effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er dette som nå er lagt inn i revidert for enheten. 14 av 15

15 Innherred samkommune - situasjonen pr. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 12,4 12,3 Årsverk er i samsvar med erte lønnsutgifter. Bemanningssituasjonen ved servicekontoret både i Verdal og Levanger er i perioder sårbart dette gjelder spesielt under ferieavvikling. Servicekontoret i Levanger har utfordringer i forhold til økende fravær og tilrettelegging i forhold til IA tiltak. 1,50 3,20 1,30 0,00 2,20 0,00 2,80 1,80 For å holde et lavt fravær har enheten fokus på oppfølging av sykmeldte og et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø. Økende sykefravær og tilrettelegging av IA tiltak skaper utfordringer i forhold til bemanningssituasjonen på servicekontoret. 15 av 15

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal, 22.10. Innherred samkommune - situasjonen pr. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal, 21.09.09 Innherred samkommune - situasjonen pr. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal, 19.05.10 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG AV ENHETENE

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Budsjettsituasjonen 31.08.12

Budsjettsituasjonen 31.08.12 Rapport Budsjettsituasjonen Kirkestua på Ytterøy Verdal, 06.09.12 1 INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.... 3 Oppsummering av økonomisk status pr.... 3 Sykefravær... 4... 4 2 GJENNOMGANG AV

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

Budsjettsituasjonen 30.04.11

Budsjettsituasjonen 30.04.11 Rapport situasjonen Verdal, 04.06.12 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 2. SYKEFRAVÆR 4 3. ÅRSVERK 4 4. GJENNOMGANG AV ENHETENE 5 700 Politiske organer 5 701 Administrasjonssjef 5 702

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal, 03.06.11 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. ÅRSVERK 4 4. GJENNOMGANG

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 28.05. Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 09.06 Verdal, 25. oktober 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 3. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Rapport. Budsjettsituasjonen Verdal

Rapport. Budsjettsituasjonen Verdal Rapport Budsjettsituasjonen Verdal 06.06.13 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske organer

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.06 Verdal, 4.mai 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN 1.halvår 2005

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN 1.halvår 2005 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN 1.halvår 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 2005. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13

Rapport. Budsjettsituasjonen 31.08.13. Verdal 25.09.13 Rapport Budsjettsituasjonen Verdal 25.09.13 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske organer

Detaljer

Tertialrapport Innherred samkommune

Tertialrapport Innherred samkommune Innherred samkommune Tertialrapport Innherred samkommune Økonomisk situasjon pr 30.04. Foto: Øystein Kvistad Levanger 01.06. Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar... 3 Økonomisk situasjon

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2014 Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2014 Innherred Samkommune srapport pr 30.04. Innherred Samkommune Verdal, 05.06.14 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske

Detaljer

Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK.

Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. Innherred samkommune Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Møteinnkalling

Innherred samkommune Møteinnkalling Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.08.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune srapport pr 31.08. Innherred Samkommune Verdal, 02.10.14 Innhold: 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 2 Sykefravær 4 3 Årsverk 5 4 Tiltaksrapportering 6 5 Gjennomgang av enhetene 8 700 Politiske

Detaljer

30.09.12. Regnskap 30.09.12

30.09.12. Regnskap 30.09.12 Enhetenes budsjettkommentarer Politiske organer 700 POLITISKE ORGANER 11 Netto lønn 230 203 52 201 262 430 262 430 100,0 12 Øvrige kostnader 178 837 173 396 417 000 450 800 108,1 13 Driftsinntekter eks

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 31.08.2016 Innherred Samkommune Verdal, 10. november 2016 Innhold: Administrasjonssjefens kommentar 3 Status økonomisk drift 3 Økonomisk situasjon pr 31.08.16 3 Budsjettjustering 6

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT Verdal

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT Verdal Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2009 Verdal 26.02.10 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 4 1.3 Administrasjonssjefens oppsummering....

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15 Rapport Årsberetning Verdal, 04.03.15 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon)

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon) Innherred samkommune Årsrapport 2007 (foreløpig versjon) Verdal, 21. februar 2008 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 4 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Rapport. Årsberetning Verdal,

Rapport. Årsberetning Verdal, Rapport Årsberetning 2012 Verdal, 08.03.13 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 10 4 Gjennomgang av enhetene... 13 700 Politiske organer...13

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Ordfører Bjørn Iversen, Administrasjonssjef Ola Stene Steinkjer 4. september 2008 Opplegg for innlegget 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Årsrapport 2006

Innherred samkommune Årsrapport 2006 Innherred samkommune Årsrapport 2006 Verdal, 16. mars 2007. 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK)...3 1.2 Formål og hovedmål for ISK...4 1.3 Administrasjonssjefens oppsummering....4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2010

Rapport. Årsberetning 2010 Rapport Årsberetning Verdal, 15. mars 2011 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 4 2.1 Organisasjonskart for Innherred samkommune 4 2.2

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 29.01.2004 Kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune srapport pr 30.04. Innherred Samkommune Verdal, 26. mai Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.16 3 justering 3 Organisasjonen 4 Sykefravær 4 Årsverk 4 Tiltaksrapportering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no ØKONOMI-ISK ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Innherred fase 2 - innretning og prosess

Innherred fase 2 - innretning og prosess Innherred fase 2 - innretning og prosess Geir Vinsand og Jørund K Nilsen NIVI Analyse Hvor står vi? Dere diskuterer innretning og prosess for videreføring av forsøket Masse erfaring fra samkommunen så

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING - Drøftingsmøte Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte TID: 13.05.2004 Kl. 10:00 STED: Kommunestyresalen, Rådhus Faste medlemmer

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.05

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.05 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.05 Verdal, 30.sept 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 2005. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer