Investeringsrådgivning, etterspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsrådgivning, etterspill"

Transkript

1 Investeringsrådgivning, etterspill -Bankklagenemndas avgjørelser og pågående rettssaker NFMFs bransjeseminar 2. juni 2010 Trender i sparemarkedet Adv. Viggo Bang-Hansen

2

3 Bakteppe Finansboomen - Nye produkter - Nye kundegrupper - Lånefinansiering Finanskrisen - Uventede tap, også på sikre produkter -Gearing effekter Terra-saken,Caveo, Totalvekst, Acta m.fl. Finanstilsynet - Enkeltvedtak i form av konsesjonsinndragninger, advarsler mv - Forskrift om opplysninger ved salg av sammensatte produkter - Rundskriv og uttalelser -Proaktive presiseringer av god forretningsskikk og øvrige krav - seneste eksempel: provisjonsavlønning

4 Noen saker fra Bankklagenemnda Generelt Sterkt oppsving i antall sakeri 2008 og skriftlige klagesaker til behandling i av disse (48%) gjaldt betalingsformidling (primært bortkomne kort osv). 186 av sakene (22%) gjaldt finansiell rådgivning / investeringsrådgivning (opp fra 119 i 2008). I tillegg mottok nemnda ca 1350 (!) skriftlige klager vedrørende plasseringer i strukturerte produkter. Disse sakene er stanset inntil videre. I 2009 fordelte sakene seg slik på ulike innklagede: - Bank: Finansieringsselskap: Fondsforvaltningsselskap: 5 - Verdipapirforetak: Øvrige: 1. Uttalelsene til nemnden er i utg.pkt rådgivende. Men, etterlevelsen i praksis høy: i 2009 fire uttalelser som ikke ble fulgt av innklager. Ca en 1/5 av sakene fører frem. Behandling bygger på skriftlighet.

5 Noen saker fra Bankklagenemnda Røeggen v. DnB NOR (sak ) Investering i to aksjeindeksobligasjoner (DnB Global og DnB Sektor) finansiert med fastrentelån. Sakens kjerne: var forventet avkastning, hensyntatt lånefinansiering, tilstrekkelig positivt til å forsvare investeringen? Nemnden mente det ikke var tilstrekkelig at banken kunne vise et sannsynlig positivt scenario eller hadde foretatt en i og for seg forsvarlig vurdering av sannsynlig avkastningspotensiale. Banken ansett for å ha bevisbyrden. Dissens 3-2. Flertallet ga klager medhold. Mindretallet mente at banken hadde oppfylt sin bevisbyrde ved å godtgjøre at klagers investeringer med lånefinansieringen kunne ha en sannsynlig forventet produktavkastning. Allegro Balansert Trippel ( med flere) NorthernLogistics Property (sak ) Investeringer i spareproduktet Allegro Balansert Trippel (aktiv forvaltet fond). De sentrale påstandene var at produktet var for komplisert og investeringene var utilrådelige. Ingen av klagene ført frem. Sentralt i alle sakene at klagerne hadde hatt tid til å områ seg, og at det forelå god dokumentasjon fra rådgivernes side (tegningsgrunnlag, oppsummering fra samtaler, kundeunderskrifter mv). Generelle uttalelser om at det forutsettes kjent for alle at alle investeringer er beheftet med risiki. Aksjeinvestering i NorthernLogistics Property (50% lånefinansiert) i desember 06. Klager gitt medhold i at det ble gitt gal informasjon (motstrid mellom skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon mht minstetegning). Banken kritisert for å ha inngått avtale om investeringen i det første møtet denne ble presentert og for ha å ført klager inn i en utilrådelig delvis lånefinansiert investering (i lys av hans økonomi: 50% uføretrygdet, 50% avløser). Klager delvis medhold.

6 Noen saker fra Bankklagenemnda Sparebank 1 EiendomsinvestAS (sak ) Aksjeinvestering på NOK 1m basert på offentlig emisjonsprospekt. Klagen gjaldt annenhåndsomsetning av aksjene. Partene enige om at klager ikke fikk utlevert fullstendig prospekt forut for investeringen, kun tegningsblankett og kundepresentasjon. Nemnden mente imidlertid at selv om prospektet ikke skulle være overlevert, forelå det en oppfordring hos klageren til å etterspørre dette idet tegningsblanketten henviste til dette. Selv om det var liten informasjon om dette i det materiale kunden mottok, var tilstrekkelig informasjon om annenhåndsmarkedsrisiko gitt i prospektet. Klagen førte derfor ikke frem. Orkla Finans Japan (sak ) Spørsmål om bankens ansvar for en lånefinansiert investering anbefalt av ekstern investeringsrådgiver. Rådgiveren var låneformidlingsagent for banken. Nemnden kom til at investeringsrådgivningen lå utenfor rollen som formidlingsagent, følgelig ikke ansvar for banken ift fal 87 (agentansvaret). Heller ikke grunnlag for ansvar iht det generelle kontraktsmedhjelperansvaret. Sammenfaller med tidligere uttalelser.

7 To verserende saker for domstolene Røeggen/DnB NOR (jf over) - DnB NOR ikke akseptert Bankklagenemndens beslutning, Røeggen tatt ut stevning. - Saken dreier seg egentlig om produktets godhet - dette i motsetning til manglende informasjon eller lignende. - skiller saken seg med det fra andre saker? - En stort antall saker for Bankklagenemnden satt på hold i påvente av avgjørelsen. -Saken ansett som prinsipiell, Forbrukerrådet dekker kostnadene -Åpenbar betydning for sakene vedrørende samme produkter, men mindre sannsynlig at saken gir vesentlige prinsipielle avklaringer? - Bankklagenemndens vurdering mht bankens bevisbyrde Dom forventes medio juni 2010

8 To verserende saker for domstolene Fokus Bank Flere saker vedrørende investering i noter utstedt av ING, bestående av en egenkapitalandel og låneandeler. Notene var igjen benyttet som investering i et underliggende fond. To en/dags saker i Trondheim, en stanset sak og en sak over seks uker i Oslo tingrett. Sentrale spørsmål i saken: var det i investormateriale og rådgivningen gitt tilstrekkelig informasjon om risiki ved noten? -Saksøkerne: Nei, ikke (tilstrekkelig) opplyst om tapsdriverne i produktet, herunder risiko for tap ved markedssvingninger i løpetiden -Solgt som et lavrisiko produkt, med risiko (primært) relatert til konkursrisiko -Fokus: Gitt informasjon om mulighet for tap - Finanskrisen ikke en påregnelig risiko det kan foreligger opplysningsplikt om En sak om rådgivningsansvaret - i motsetning til Røeggen-saken ikke en sak om produktet som sådan, men om den informasjon som var gitt med hensyn til produktets egenskaper

9 To verserende saker for domstolene Fokus Bank forts Dom i Trondheim I (nov 09): ikke brudd på god forretningsskikk. Banken frikjent. Dom i Trondheim II (mars 10) : brudd på god forretningsskikk, men for sen reklamasjon. Dom i Oslo (mai 10): brudd på god forretningsskikk, profesjonsansvaret og kjøpsloven. - Erstatning for ikke-profesjonelle (heving) - For sen reklamasjon hva gjelder de profesjonelle : - På et tidspunkt ut i løpetiden burde etter rettens syn de profesjonelle ha skjønt at Fokus hadde feilinformert - Generelle reklamasjonsregler og lojalitetsplikter tilsier at de profesjonelle investorene på det tidspunkt skulle ha reklamert - Retten taus mht Fokus plikt til å på samme tidspunkt korrigere - Fokus meddelt i pressen at man vil anke. Også ytterligere saker i påvente av denne (herunder stansede)

10 Oppsummert Sakenes art Anførslene Noen generelle sannheter Produktets generelle godhet Produktets egnethet for den aktuelle kunden Manglende/villedende informasjon - Produktet er for komplisert - Rådgivningen har vært villedende med hensyn til mulig avkastning - Rådgivningen har vært villedende med hensyn til kostnader - Rådgivning har villedende mht risiki: art og omfang - Anbefalinger om investeringer er ut fra økonomi utilrådelige - Anbefalinger om investeringer er ut fra inv.horisont mv utilrådelige -Avtale om større investeringer bør ikke inngås i første møte - Kunden ansvarlig for å sette seg inn i materiale, selv der dette er komplisert. - Banken ansvarlig for å fremlegge dekkende investormateriale -må påse at dette er forståelig for adressaten, men ikke at det faktisk er forstått? - bør gi kunden tilstrekkelig områelsestid til å sette seg inn i materialet - Konkrete vurderinger - Bankens aktsomhetsplikt tilpasses investors subjektive forutsetninger -Men enkelte elementære forhold forutsettes allment kjent - Frarådingsplikten ved lånefinansiering

11 Noen øvrige betraktninger Ny verdipapirhandellov m/forskrift - Fleste saker gjelder foreløpig investeringer foretatt før lovendring - Sakene synes å bekrefte at de nye reglene ikke innebar vesentlige endringer i god forretningsskikk standarden, snarere presiseringer av innholdet mv. Riktig? Tegningsdokumentasjon - Bankklagenemnden og domstolene villige til å henge investorer på det materialet de har fått, såfremt riktig, forståelig og mottatt i tide. Investors ansvar å sette seg inn i dette. -I sakene for bankklagenemnden synes investorene i stor grad på sine bekreftelser om at underliggende dokumenter er lest og forstått (også der disse er klart standardpregede ). -Fokus-saken kan synes å modifisere noe. - Forutsetter ihvertfall balanse og at det er overenstemmelse mellom ulike beskrivelser i materialet? - Nye regler med tester, praksis rundt dokumentasjon, arkivering, oppsummeringsnotater mv, gir i praksis rådgiverne god sikkerhet. Betydningen av profesjonalitet - Kundens erfaringsnivå og kompetanse fortsatt av stor betydning. - Konkrete vurderinger. Se også stansning av saker og domstolenes manglende aksept av gruppesøksmål

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer