Årsmelding 2010 Bamble kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Bamble kommune"

Transkript

1 Årsmelding Bamble kommune Vannkrig i Uksodden barnehage, litt kaldt, men veldig moro å bli spylt av en ekte brannmann. Foto: Siw Borgen 10/ / Side 1 av 118

2 10/ / Side 2 av 118

3 INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 7 RÅDMANNEN TILRÅDNING:... 9 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP PERSONAL, OPPLÆRING, LIKESTILLING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET DEL 2 ÅRSRAPPORTER POLITISK LEDELSE NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING FELLES ADMINISTRATIVE TJENESTER TEKNISK OG EIENDOM SKOLE OG BARNEHAGE KULTUR OG OPPVEKST HELSE OG OMSORG FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET FINANSFORVALTNING INVESTERINGSREGNSKAP DEL 3 ÅRSREGNSKAP OG NOTER ÅRSREGNSKAP REGNSKAPSOVERSIKTER NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP / / Side 3 av 118

4 10/ / Side 4 av 118

5 DEL 1 HOVEDTREKK 10/ / Side 5 av 118

6 10/ / Side 6 av 118

7 RÅDMANNENS KOMMENTARER Årsmeldingen og årsregnskapet skal avspeile viktige utviklingstrekk og danne grunnlag for den videre utvikling og styring av kommunen. Årsmeldingen gir ikke en fullstendig oversikt over kommunens mangfoldige virksomhet, men fokuserer på de forholdene som har vært viktige i løpet av året. I tillegg utarbeides det en kortversjon som distribueres til kommunens husstander. Årsregnskapet avlegges som en del av årsmeldingen iht. kommunelovens krav. et er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 4,1 mill. kroner etter enhetenes fondsavsetninger på 15 mill. kroner og avsetning til meravkastningsfond på 12 mill. kroner. I forhold til å opprettholde et godt kommunalt tilbud i alle deler av kommunen, er befolkningsutviklingen bekymringsfull. Som i 2009 har befolkningsutviklingen avveket betydelig fra budsjettforutsetningene om en økning på 25 personer pr år. I var det en nedgang på 77 personer, et avvik på 102 personer fra budsjettmålet. En hovedoppgave i de kommende år vil være å snu denne utvikling og tilpasse seg et lavere inntektsgrunnlag. Som omhandlet i Utfordringsnotatet, er det fokusert på kommunens demografiske utvikling og antall personer mellom år som står utenfor skole/arbeidslivet. Gjennom samhandlingen i NAV, Frisk Bris, Folkehelsearbeidet og andre tiltak for barn og unge, har det vært fokus på å få flere i arbeid og mindre drop out i skole. Bamble sykehjem har i løpet av året blitt ferdigstilt med 14 nye plasser, samt at arbeidet med å konkretisere prosjekter i Samhandlingsreformen har kommet i gang. Utvidet tilbud ved Bamble sykehjem og realisering av prosjekt i samsvar med intensjonen i Samhandlingsreformen, vil gi kommunens innbyggere et bedre tilbud for eldre og syke. Kommunens tjenestenivå, slik det framkommer av styringsmålene for de enkelte tjenesteområder, er i hovedsak iht vedtatte mål. For skole har gjennomsnittlig grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakteren på vitnemålet etter ferdig grunnskole) vist en hyggelig, positiv utvikling de seneste år. Resultatet for avgangskullet lå over gjennomsnittet for Telemark. Imidlertid er det grunn til fortsatt å peke på utfordringene i skole med eksamensresultater i alle fag gjennomsnittlig lavere enn landsgjennomsnitt. Nasjonale prøver viser at resultatene i lesing har bedret seg etter målbevisst satsing, mens resultatene engelsk og regning må bedres for å møte ønsket mål. Som et ledd i å bedre resultatene i skole har det vært satset på ekstern videreutdanning av lærere innenfor prioriterte områder, som leseopplæring og matematikk. I tillegg er det internt påbegynt kursing av lærere i veiledningsteknikk, hvor det utvikles et system for tilbakemelding til elevene. Kompetansehevingen vil bli videreført. Som i landet for øvrig, har det vært fokus på nærværsarbeidet. Dette har resultert i at sykefraværet har blitt redusert fra 9,9% til 7,7%, en reduksjon på hele 22%. Resultatet er svært gledelig, og i det videre arbeid vil det bli fokusert på bruk av de gode eksempler. Opprenskingen etter oljeutslippet fra Full City ble ferdigstilt, med godt resultat. Det var gledelig å se at Krogshavn igjen ble tatt i bruk til glede for Langesunds befolkning og tilreisende. Rådmann vil igjen gi honnør til dem som har vært involvert og bidratt til resultatet. Det er ingenting som tyder på at hendelsen har svekket kommunens/langesunds omdømme og attraktivitet. Til tross for at innbyggertallet er fallende, er det gledelig med stor aktivitet på flere områder. Tomtetilbudet har vært bedre og bredere enn på mange år, med større private felt som Fagerheim, Feset og Findal. Arbeidet med et utvidet Brotorv er kommet godt i gang, noe som vil stimulere til økt handel og redusere handelslekkasjen. For en kommune med flere tettsteder, er det en utfordring å få en balansert og ønsket utvikling. Som eksempel er utviklingen på Stathelle en utfordring for handelsstanden i Langesund. Det har ikke vært større, nye næringsetableringer i kommunen, til tross for at kommunen har flere industriområder. Imidlertid er det hyggelig at enkelte eksisterende bedrifter utvider sin virksomhet, som etableringen på Eik-feltet, Østlandets Plast og Dykk s økte aktivitet på Asdalstrand og planer om etablering av en plastrørfabrikk på Herre. For å få til en større industrietablering i kommunen, som kan bidra til interessante arbeidsplasser og økt bosetting, arbeides kontinuerlig i samarbeid med industrien, Grenland Havn og aktuelle grunneiere å få utvidet industriområdet Frier Vest til å huse større, nye virksomheter. Dette er krevende og langsiktig. I egen regi har kommunen gjennomført flere store investeringsprosjekt som innenfor vann og avløp i Vest Bamble, ny avdeling ved Nustad barnehage, renovering fløy Bamble sykehjem, ombygging Stathelle kirke, flere prosjekt innenfor park, vei og trafikksikkerhet, samt flere større IKT-prosjekt. 10/ / Side 7 av 118

8 Av større prosjekt innen plan og regulering, har det vært arbeidet med Tettstedsutvikling Langesund, kommunedelplan Nato/Stoa, ny E18 trase, Bypakke Grenland og utvikling av Wrightegaard s kvartalet. I tillegg til kommunens ordinære finansiering gjennom skatt, rammetilskudd, øremerka tilskudd (statlige satsingsområder) og brukerbetaling, er en vesentlig del av kommunens virksomhet avhengig av eiendomsskatt og avkastning på investert kapital. På grunnlag av vedtaket om å utvide grensene for å skrive ut eiendomsskatt, har det siden i sommer vært arbeidet med å besiktige og nytaksere eiendommer og oppdatere eiendomsregisteret. Vedtak om nye takster vil finne sted på nyåret. Avkastningen på investert kapital var god. Skagerak Energi AS ga et ordinært utbytte betydelig lavere enn budsjettert, noe som ble kompensert av en kapitalnedsettelse. Effekten av kapitalnedsettelsen på 33 mill. kroner ble disponert i 2. tertialrapport. Avkastningen på de øvrige finansplasseringer var også høy i, 10,4%, noe som gir en meravkastning utover budsjett på 12 mill. kroner. Beløpet er avsatt på meravkastningsfond. Likviditeten har vært god og administrasjonen har som i tidligere år valgt å utsette opptak av nye lån i. Til sammen er investeringer til 42 mill. kroner midlertidig finansiert fra fond Utgifter til drift har i vært på 833 mill kroner, dette er 11 mill. kroner mer enn året før. Investeringsutgiftene har vært 129 mill. kroner og eksterne finansutgifter (renter og avdrag) har vært på 84 mill. kroner. Ingen enheter har hatt merforbruk (underskudd) og mindreforbruket (overskuddet) er iht delegasjonsreglementet avsatt på fond i de respektive enheter. Beløp til disposisjon ifb med regnskapsavslutningen utgjør 16,1 mill kroner, 4,1 mill kroner fra overskudd regnskap og 12 mill kroner fra meravkastningsfond. I henhold til finansreglementet skal meravkastning brukes til nedbetaling av gjeld. Rådmannen vil imidlertid peke på budsjettmessige utfordringer framover som avvik mellom ønsket og faktisk befolkningsvekst, usikkerhet ift innsparingskrav redusert sykefravær, lavere inntekter eiendomskatt, forventet renteoppgang, samhandlingsreformen og store investeringsbehov. I tilegg har kommunen engangskostnader og prosjekter som ikke har budsjettmessig dekning. Her nevnes noen, i mill kroner: - Skyllerom Krogshavn 3,5 - Oppgradering, forskjønning Skjerkøya 5,0 - Utbygging Stathelle barneskole? - Fullfinansiere påbegynt og nye IKT-ivesteringer? - Dykkeberedkap,(Røde kors) 4 år, 0,25 - Miljøfyrtårn, prosjektplan og tiltak Delevegg Skjærgårdshallen, kom. tilskudd 0,1 - Ny finansieringsordning Vekst i Grenland 0,3 - Forprosjekt Parkeringshus Langesund 1,5 - Blomster og forskjønning 0,5 - Utbygging Rønholtkrysset 4, 0 - Rekruttering, overlapping, ubesatte stillinger 1,0 - Universitetsatsning i Telemark? Som det framkommer av rådmannens tilrådning vil rådmann anbefale at en vesentlig del av meravkastningsfondet blir stående fram til budsjettbehandlingen for Dette vil, sammen med enhetenes fondsavsetninger, gi økt robusthet i å håndtere og prioritere de kommende års utfordringer, satsings- og utviklingsbehov. Langesund, Tore Marthinsen Rådmann 10/ / Side 8 av 118

9 RÅDMANNEN TILRÅDNING: 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for og tar årsmeldingen til orientering. 2. Kommunestyret vedtar å avsette årets overskudd på 4,1 mill. kroner til Driftsfondet. 3. Kommunestyret vedtar å disponere meravkastningsfondet på 11,98 mill. kroner som følger: (i mill kroner) a) Disponeres i forbindelse med budsjettbehandlingen for ,630 b) 4 års bidrag til Bamble Røde kors for dykkerberedskap 0,250 c) Skyllerom Krogshavn omsorgssenter, HMS inntil 3,000 d) Heve-/skillevegg håndballhall, Skjærgårdshallen, 0,100 imøtekommer økt påtrykk fra idretten om tilgang treningsareal 4. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsmeldingen. Enkeltprosjekter avsluttes slik som det fremkommer i årsmeldingen. 5. Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: a) Foreta mindre kjøp og salg av aksjer/andeler som ikke er av vesentlig eller prinsipiell karakter. Beløpsgrense settes til kr ,- pr.år. b) Foreta kjøp og salg av fast eiendom som en del av kommunens behov for å bidra og tilrettelegge for god infrastruktur, boligbygging og generell samfunnsutvikling. Beløpsgrense settes til kr ,- pr.år. 10/ / Side 9 av 118

10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet. Jf. forskriftens 10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til andre kapitler i dokumentet. sprinsippene er nærmere beskrevet i Årsmeldingens del 3. DRIFTSRESULTATET Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. Årsmelding tab.1 - Driftsresultatet Tall i mill.kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik 2009 Endring Driftsinntekter -836,4-772,9-803,5 32,9-822,0-14,4 Driftsutgifter 835,3 788,6 821,5-13,8 799,5 35,7 Brutto driftsresultat -1,2 15,7 17,9 19,1-22,5 21,3 Eksterne finansieringstransaksjoner 7,3 11,1 20,9 13,6-20,4 27,7 Motpost avskrivninger -30,3-26,8-26,8 3,6-26,3-4,0 Nettodriftsresultat -24,2-0,0 12,1 36,3-69,2 45,0 Netto avsetninger 20,1 0,0-12,1-32,2 59,2-39,2 smessig merforbruk/mindreforbruk -4,1 0,0 0,0 4,1-10,0 5,8 Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er på 1,2 mill. kroner og er betydelig redusert i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Netto driftsresultat er på 24,2 mill. kroner. Hovedårsaken er meravkastning på finansplasseringene. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid utgjør 3% av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefaling er 3-5%. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene 2,9%. smessig merforbruk / mindreforbruk viser nettoavviket mellom budsjett og regnskap etter avsetninger. Det er foretatt netto avsetninger på 20,1 mill.kroner. 5,1 mill. kroner er avsatt til egenfinansiering av investeringer og 15 mill.kroner til fond. Av dette er netto 12,0 mill. kroner avsatt til meravkastningsfond for finansplasseringer iht. vedtatt finansreglement. et er avsluttet med et udisponert overskudd på 4,1 mill. kroner. Til sammen blir dette 16,1 mill. kroner i udisponerte midler ved regnskapsavslutningen. 10/ / Side 10 av 118

11 ENHETENES RESULTATER Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes netto driftsutgifter 496,9 mill. kroner i. Dette er 34,3 mill. kr. mer enn i I forhold til budsjettet er det regnskapsmessig overskudd på 1,3 mill. kroner. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes avsetninger til driftsfond og samlede fondsmidler ved utgangen av året. Årsmelding tab.2 - Driftsresultat pr. rammeområde Opp. Tall i mill.kroner 2009 Endring budsjett Revidert budsjett Avvik Netto avsetninger Saldo driftsfond POLITISK LEDELSE 6,1 5,6-0,5 5,6 5,6 0,0 0,6-1,7 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 62,4 65,3 2,9 62,8 65,4 0,1-2,6-22,3 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 61,3 56,5-4,8 55,6 56,8 0,3 1,1-14,6 SKOLE OG BARNEHAGE 121,5 132,1 10,6 122,8 132,9 0,8 1,7-24,3 KULTUR OG OPPVEKST 73,6 76,0 2,3 77,9 76,0 0,1-0,2-14,4 HELSE OG OMSORG 137,8 161,5 23,7 157,6 161,5 0,0 4,8-14,7 Sum enhetene 462,6 496,9 34,3 482,3 498,2 1,3 5,5-91,9 FELLES DRIFTSUTGIFTER -14,9-15,9-1,0 1,8-15,9 0,0 5,2-60,0 FINANSIELL VIRKSOMHET -447,6-481,0-33,4 1,2-482,3-1,3 13,6 0,0 Sum totalt 0,0 0,0 0,0 485,3 0,0 0,0 24,2-151,9 I hovedsak skyldes det regnskapsmessige overskuddet fra enhetene på 1,3 mill. kroner merinntekter husleie nye boliger, feil rammer for Rønholt barnehage og skoleskyss. Det beste resultatet hadde Helse- og omsorg i som har avsatt netto 4,8 mill.kroner til fond. I forhold til 2009 er den største endringen ift. redusert tilskudd ressurskrevende brukere på helse og omsorg, dette var dobbelt i Teknisk hadde aktivitet finansiert av statens tiltakspakke i 2009, denne er ute i. Grafen nedenfor viser fordelingen av netto utgifter på enhetene. Helse og omsorg 33 % Politisk ledelse 3 % Samfunnsutvikling og administrasjon 13 % Tekniske tjenester og eiendomsforvaltnin g 11 % Kultur og oppvekst 15 % Skole og barnehage 27 % Skole/barnehage og Helse/omsorg utgjør til sammen 60% av samlede driftsrammer. 10/ / Side 11 av 118

12 KOMMUNENS DRIFTSINNTEKTER Årsmelding tab.3 - Driftsinntekter Revidert Tall i mill.kroner Opprinnelig budsjett budsjett Avvik 2009 Endring Brukerbetalinger -25,9-25,1-25,0 0,9-25,5-0,3 Andre salgs- og leieinntekter -101,5-99,3-99,6 2,0-98,5-3,0 Overføringer med krav til motytelser -138,3-94,8-117,6 20,7-158,9 20,6 Rammetilskudd fra staten -145,5-148,5-151,4-5,9-142,3-3,3 Andre statlige overføringer -71,1-64,9-66,0 5,2-66,7-4,5 Andre overføringer -3,0-1,3-3,3-0,4-2,6-0,4 Skatt på inntekt og formue -310,6-298,4-300,2 10,4-287,3-23,3 Eiendomsskatt -40,4-40,5-40,5-0,1-40,2-0,2 Sum driftsinntekter -836,4-772,9-803,5 32,9-822,0-14,4 Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 836,4 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 32,9 mill. kroner. I forhold til 2009 er inntektene økt med 14,4 mill. kroner, eller 1,8%. Økningen skyldes i hovedsak økte skatteinntekter og rammetilskudd og statlige overføringer på til sammen 31,4 mill. kroner. Brukerbetalinger utgjør totalt 25,9 mill. kroner og er 0,9 mill kroner høyere enn budsjettert. Det største avviket er på egenandeler og oppholdsbetaling Helse og omsorg som er 1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I forholdt til 2009 er foreldrebetaling fra barnehager og SFO økt med til sammen 1 mill,kroner. Andre salgs- og leieinntekter utgjør 101,5 mill. kroner og er 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. De største merinntektene er på gebyrer på Samfunnsutvikling, 0,5 mill.kroner og VAR-gebyrer 1,1 mill.kroner. I forholdt til 2009 er salgsinntektene på teknisk økt med 2,6 mill.kroner. Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 138,3 mill. kroner og er 20,6 mill høyere enn budsjettert. De største avvikene er: Merinntekt på 2,1 mill.kroner ENOVA-tilskudd bygg energiøkonomisering kommunale bygg Merinntekt på 2,7 mill. kroner knyttet til kommunens kostnader med oppryddingen etter ulykken med Full City. Merinntekt på 3,9 mill.kroner tilskudd undervisning fremmedspråklige Merinntekt på 5,9 mill. kroner refusjon sykepenger utover regulert budsjett. Totalt 23,2 i. Det var 28,2 mill. kroner i 2009 Merinntekt på 1,9 mill. kroner utover budsjetterte inntekter for ressurskrevende brukere. Totalt er det inntektsført 17,9 mill. kroner. I forhold til 2009 er de største endringene redusert tilskudd til opprydding etter Full City, regjeringens tiltakspakke og ressurskrevende brukere. Tilskudd til barnehage er økt Rammetilskudd fra staten utgjør 145,5 mill. kroner og er 5,9 mill. kroner lavere enn budsjettert som følge av at inntektsutjevningen reduseres når skatteinngangen blir høyere. Andre statlige overføringer utgjør 71,1 mill. kroner og er 5,2 mill kroner høyere enn budsjettert. De største avvikene er: Merinntekt på 1,7 mill.kroner boligtilskudd fra Husbanken Merinntekt på 1,4 mill.kroner tilskudd Frisk Bris Merinntekt på 2,3 mill.kroner NAV, kvalifiseringsordningen og tiltaksmidler Mindreinntekt på 1,6 mill.kroner rentekompensasjon investeringsordninger. I forhold til 2009 er tilskuddene økt med 4,5 mill.kroner, økningen er vesentligst på boligtilskudd, barnevern, NAV og flyktninger. Andre overføringer utgjør 3,0 mill. kroner og er 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. I forhold til 2009 er de største endringene økt tilskudd til idrettsanlegg 1,5 mill.kroner og redusert tilskudd til brannsikring trehusbebyggelse 0,9 mill.kroner. 10/ / Side 12 av 118

13 Skatt på inntekt og formue utgjør 310,6 mill. kroner og er 10,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette er en vekst på 8,1% og 23,3 mill. kroner i forhold til Eiendomsskatt utgjør 40,4 mill. kroner og er 0,1 mill.kroner lavere enn budsjett. I forhold til 2009 er det en økning på 0,2 mill.kroner. Eiendomsskatt 5 % Brukerbetaling 3 % Andre salgs- og leieinntekter 12 % Skatt på inntekt og formue 37 % Overføringer med krav til motytelser 17 % Andre overføringer 0 % Andre statlige overføringer 9 % Rammetilskudd fra staten 17 % Skatteinntekter, inkl. eiendomskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 59% av samlede driftsinntekter. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 41 %. UTGIFTER I DRIFTSREGNSKAPET Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 835,3 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merutgift på til sammen 13,8 mill. kroner. I forhold til 2009 er utgiftene økt med 35,7 mill. kroner, eller 4,5%. Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype. Årsmelding tab.4 - Driftsutgifter Tall i mill.kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik 2009 Endring Lønnsutgifter 429,9 407,8 425,7-4,3 412,3 17,6 Sosiale utgifter 110,3 107,5 110,1-0,2 105,0 5,3 Kjøp som inngår i kommunal prod. 137,6 115,7 122,1-15,5 133,2 4,5 Kjøp som erstatter egen prod. 52,2 47,3 49,5-2,8 48,3 4,0 Overføringer 83,8 89,2 91,6 7,8 81,6 2,2 Avskrivninger 30,3 26,8 29,0-1,3 26,3 4,0 Fordelte utgifter -8,9-5,7-6,5 2,4-7,2-1,8 Sum driftsutgifter 835,3 788,6 821,5-13,8 799,5 35,7 Lønn og sosiale utgifter utgjør størstedelen av driftsutgiftene. Nedenfor redegjøres det for de vesentligste avvikene: Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 540 mill. kroner og 4,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utgiftene til fastlønn er lavere enn budsjettert, mens vikarutgifter og overtid er høyere. I forhold til budsjettet er de største avvikene som følger. Merutgift på 1,7 mill.kroner Samfunnsutvikling, lønn, eiendomskattetaksering Merutgift på 2,4 mill.kroner tekniske tjenester og eiendomsforvaltning, opprydding Full city 10/ / Side 13 av 118

14 Merutgift på 4,2 mill.kroner kultur og oppvekst, barnevern og flyktningearbeidet, kvalifiseringsstønad Mindreutgift på 2,7 mill.kroner helse og omsorg, funksjonshemmede voksne Mindreutgift på 1,4 mill.kroner felles pensjonsutgifter Lønnsutgiftene er økt med 4,4%, 22,9 mill.kroner fra De største endringene på lønn er økte utgifter til eiendomskattetaksering, kvalifiseringsordningen og tariffoppgjør, og reduserte utgifter til Full city. Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 137,6 mill.kroner, og er 15,5 mill.kroner høyere enn budsjettert. Merutgift på 3,2 mill.kroner samfunnsutvikling, regulering og e-skatt Merutgift på 6,5 mill.kroner tekniske tjenester og eiendomsforvaltning, alle enhetene, bygg, drift og vedlikehold 4,0 mill Merutgift på 1,6 mill.kroner skole og barnehage, inventar/ utstyr og konsulenttjenester Merutgift på 3,8 mill.kroner kultur og oppvekst, diverse utgifter kultur og voksenopplæringa / flyktningearbeidet, men også de øvrige virksomhetene Merutgift på 1,9 mill.kroner helse og omsorg, matvarer drift leiebiler I forhold til 2009 er det en økning på 4,4 mill.kroner. De største endringene er økte utgifter plansaksbehandling, strøm og vedlikehold vann, mens den største reduksjonene er på vedlikehold bygg. Kjøp som erstatter egen produksjon er samlet på 52,2 mill.kroner og er 2,8 mill.kroner høyere enn budsjettert. Merutgift på 1,6 mill. kroner renovasjon Merutgift på 1,1 mill.kroner. IKT skien I forhold til 2009 er det en økning på 4,0 mill.kroner. De største endringene er økte utgifter IKT, renovasjon og barnevernstjenester. Overføringer er på 83,8 mill.kroner, dette er 2,2 mill.kroner mer enn i Utgiftene er 7,8 mill.kroner lavere enn budsjettert. 0,9 mill.kroner Samfunnsutvikling og Administrative fellestjeneste -1,0 mill.kroner Kultur 2,1 mill.kroner Flyktningearbeidet -2,2 mill.kroner NAV I forhold til 2009 er det en økning på 2,2 mill.kroner og de største økningene er til Kirkelig fellesråd, sosialhjelp og idrett. Den største reduksjonene er til private barnehager, Driftsutgiftene i er fordelt slik som grafen viser: Overføringer 10 % Avskrivninger 4 % Kjøp som erstatter egen prod. 6 % Lønn 51 % Kjøp som inngår i kommunal prod. 16 % Sosiale utgifter 13 % 10/ / Side 14 av 118

15 EKSTERNE FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 7,3 mill.kroner. Dette er 13,6 mill.kroner mindre enn budsjettert. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.5 - Finansutgifter og finansinntekter Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik 2009 Endring Renteinntekter, utbytte og eieruttak -10,5-29,9-10,8-0,3-19,6 9,1 Gevinst finansielle instrumenter * -25,6 0,0-11,0 14,6-45,4 19,8 Mottatte avdrag på lån -0,4 0,0 0,0 0,4-1,0 0,6 Sum eksterne finansinntekter -36,5-29,9-21,8 14,6-66,0 29,5 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 22,2 19,9 21,7-0,5 23,1-0,9 Tap finansielle instrumenter* 0,9 0,0 0,0-0,9 0,0 0,9 Avdragsutgifter 20,5 20,8 20,8 0,3 22,2-1,7 Utlån 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3-0,1 Sum eksterne finansutgifter 43,8 41,0 42,8-1,0 45,6-1,8 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 7,3 11,1 20,9 13,6-20,4 27,7 * Gevinst/tap finansielle instrumenter er skilt ut på egne linjer i budsjett/regnskap Renteinntekter, utbytte og eieruttak er på 10,5 mill.kroner. Budsjettet ble nedjustert i 2.driftsrapport som følge av at kommunen fikk utbetalt et lavere ordinært utbytte fra Skagerak energi enn det som opprinnelig var budsjettert. Ordinære renteinntekter på bankinnskudd er som budsjettert. Gevinst finansielle instrumenter er i hovedsak utbytte fra kommunens finansplasseringer. Avkastningen er 14,5 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2009, som var et historisk godt år, er avkastningen 19,8 mill.kroner lavere. Se for øvrig side 69 Aktivaforvaltningen. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån. Gjennomsnittlig løpende rente er på 3,5% ved utgangen av året. Utgiftene ble oppjustert i driftsrapporten for 2.tertial. Se for øvrig side 74 10/ / Side 15 av 118

16 Låneforvaltningen. I forhold til 2009 er samlede rentekostnader på uendret nivå. Tap finansielle instrumenter. På samme måte som kommunen regnskapsfører gevinst/tap på finansplasseringer skal gevinst/tap på finansielle instrumenter tilknyttet låneforvaltningen regnskapsføres. Dette er ikke gjort tidligere år. I er det bokført et tap på 0,9 mill.kroner på rentebytteavtalen vi har på et obligasjonslån. Avdragsutgiftene er i henhold til budsjett. Avdrag betales / bokføres som vedtatt i budsjettet, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende. Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet og i investeringsregnskapet. AVSETNINGER FRA DRIFT Totalt er det en netto avsetning fra drift på 20,5 mill.kroner, dette er 32,6 mill kroner mer enn budsjettert. Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet. Årsmelding tab.6 - Avsetninger Opprinnelig budsjett Revidert budsjett 2009 Endring Tall i mill.kroner Avvik Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -10,0 0,0-10,0-0,0 0,0-10,0 Bruk av disposisjonsfond -25,3-7,5-21,4 4,0-15,9-9,4 Bruk av bundne fond -3,6-0,7-2,7 0,9-2,3-1,3 Sum bruk av avsetninger -38,9-8,1-34,1 4,9-18,2-20,7 Overført til investeringsregnskapet 5,1 3,3 2,0-3,2 3,5 1,7 Avsetninger disposisjonsfond 48,1 5,6 20,0-28,1 69,7-21,6 Avsetninger til budne ford 5,8-0,7-0,0-5,8 4,3 1,5 Sum avsetninger 59,0 8,2 22,0-37,0 77,5-18,5 Netto avsetninger 20,1 0,0-12,1-32,2 59,2-39,2 Bruk av avsetninger viser avvik i forhold til budsjettet med 32,6 mill. kroner. Dette er i hovedsak avsetninger til fond som er foretatt i forbindelse med regnskapsavslutningen. Avsetninger til fond budsjetteres kun i budsjettbehandlingen, driftsrapportene og evt. andre politiske saker. Andre avsetninger budsjetteres ikke, men gjennomføres iht. gjeldende delegasjoner i forbindelse med regnskapsavslutningen. Totalt er det avsatt 58,5 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet. De største avsetningene er 12,0 mill. kroner fra finansavkastningen og 15 mill. kroner til driftsfond på enhetene. INVESTERINGSREGNSKAP et for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 250,9 mill. kroner. Årsmelding tab.7 - Investeringsregnskapet Revidert Tall i mill.kroner budsjett Avvik 2009 Endring Investeringer i anleggsmidler 130,6 144,7 14,0 122,4 8,3 Utlån og forskutteringer og avdrag på lån 38,7 27,5-11,2 51,2-12,5 Avsetninger 81,6 34,0-47,6 85,8-4,3 SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 250,9 206,2-44,8 259,5-8,5 Bruk av lånemidler -71,3-115,2-43,9-147,0 75,7 Eksterne inntekter, salg, tilskudd, mottatte avdrag, refusjoner -86,0-57,0 29,0-27,1-58,8 Egenfinansiering, driftsmidler og fond -93,7-34,0 59,7-77,2-16,5 SUM FINANSIERING -250,9-206,2 44,8-251,3 0,4 Udekket/udisponert = 0 0,0 0,0 0,0-8,1 8,1 10/ / Side 16 av 118

17 Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres fra til 2011 slik som forutsatt i budsjettvedtaket for Det er ikke foretatt budsjettreguleringer ift. regelendringene i. Det er imidlertid iht nye regler bokført samlet finansiering av investeringsbudsjettet. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 250,9 mill. kroner. Det er brukt lån på til sammen 71,3 mill.kroner og 46,4 mill.kroner er midlertidig brukt av fond i påvente av låneopptak. For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet største prosjekter er utbygging Bamble sykehjem og Nustad barnehage. BALANSEREGNSKAPET Samlede balanseverdier er økt med 154,9 mill.kroner. Nedenfor vises utviklingen i i hovedgrupperingene i balansen. Årsmelding tab.8 - Balanseregnskapet Tall i mill.kroner 2009 Endring Anleggsmidler 1 950, ,8 134,6 Omløpsmidler 470,8 450,4 20,4 SUM EIENDELER 2 421, ,2 154,9 Egenkapital -831,2-780,8-50,4 Langsiktig gjeld , ,1-96,2 Kortsiktig gjeld -131,6-123,3-8,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,2-154,9 Endring i eiendeler er en følge av: - økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 99,8 mill. kr. - nyinvesteringer - økning i avsetning til pensjonsmidler 68,6 mill. kr. - økte utlån av kommunale formidlingslån 5,1 mill. kr. - økte kortsiktige fordringer 21,9 mill. kr. - økte bankinnskudd 14.6 mill. kr. - Reduksjon av aksjer og andeler 55,1 mill. kr. Endring i egenkapital og gjeld er en følge av: -økning i fond og kapitalkonto 50,4 mill. kr. -økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 68.1 mill. kr. -økning i kortsiktig gjeld 8.3 mill. kr. -økning i langsiktig gjeld 28.1 mill. kr. LIKVIDITET For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital, og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid. Arbeidskapitalen er i styrket med 70 mill. kroner. Arbeidskapitalen har endret seg slik som tabellen nedenfor viser: 10/ / Side 17 av 118

18 Tall i mill.kroner Årsmelding tab.9 - Finansieringsanalyse 2009 Endring Inntekter driftsregnskapet 836,4 822,0 14,4 Inntekter investeringsregnskapet 34,5 14,3 20,2 Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner 159,2 225,8-66,6 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER 1 030, ,1-32,0 Utgifter driftsregnskapet 804,9 773,2 31,7 Utgifter investeringsregnskapet 128,8 121,1 7,7 Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 84,3 98,1-13,8 SUM ANVENDELSE AV MIDLER 1 018,1 992,4 25,7 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER 12,1 69,7-57,7 Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) 0,0 0,0 0,0 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET 12,1 69,7-57,7 Endring i omløpsmidler 20,4 82,2-61,8 Endring i kortsiktige fordringer -8,3-12,5 4,2 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN 12,1 69,7-57,7 I har Bamble kommune mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger er for første gang passert 1 milliard, og er på mill. kroner. En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 120 mill. kroner, og er forbedret med 28 mill kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen. Årsmelding tab.10 - Arbeidskapitalens driftsdel Tall i mill.kroner 2009 Endring Omløpsmidler Sum fond Disposisjonsfond Ubrukte lånemidler Ikke disponert netto driftsresultat Kortsiktig gjeld Arbeidskapitalens driftsdel Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Bamble kommunes likviditet har i vært god. Dette er en direkte følge av store fondsmidler, både drifts- og investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer. Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 127,3 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak ift. likviditetsbehovet. FONDSMIDLER Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved utgangen av året 348 mill. kroner. Dette er en økning på 10 mill.kroner fra året før. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.11 - Fond 2009 Endring Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fondsmidler Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og investeringsinntekter avsettes til investeringsfond. Driftsfondene samlet er styrket med 22 mill kroner i og utgjør 152 mill. kroner. Til sammenligning var driftsfondene ved utgangen av 2007 på 175 mill. kroner. Dette betyr at Bamble kommune ikke har driftsfond på samme nivå som før finanskrisen, og har brukt 23 mill. kroner av oppsparte driftsmidler fra 2007 og tidligere. 10/ / Side 18 av 118

19 Totale investeringsfond er bokført med 197 mill. kroner. Korrigert for 46,3 mill. kr. som er brukt midlertidig til finansiering av investeringer i påvente av låneopptak, er saldoen 243 mill. kroner. 186 mill. kroner er knyttet til finanskapitalen. Nedenfor vises kommunens driftsfond i fordelt pr. enhet. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.12 - Driftsfond fordelt på enhetene 2009 Endring Disposisjonsfond -1,4-4,7 3,4 Bundne driftsfond -0,3-0,3 0,0 POLITISK LEDELSE -1,7-5,0 3,4 Disposisjonsfond -21,9-6,8-15,1 Bundne driftsfond -0,4-0,6 0,2 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON -22,3-7,4-14,9 Disposisjonsfond -8,3-6,8-1,5 Bundne driftsfond -6,3-4,7-1,6 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING -14,6-11,5-3,1 Disposisjonsfond -16,7-17,2 0,5 Bundne driftsfond -7,6-7,7 0,0 SKOLE OG BARNEHAGE -24,3-24,8 0,5 Disposisjonsfond -11,7-6,3-5,4 Bundne driftsfond -2,7-1,7-1,0 KULTUR OG OPPVEKST -14,4-8,0-6,4 Disposisjonsfond -13,8-5,7-8,1 Bundne driftsfond -0,8-1,0 0,1 HELSE OG OMSORG -14,7-6,7-7,9 Disposisjonsfond -60,0-66,6 6,6 FELLES DRIFTSUTGIFTER -60,0-66,6 6,6-151,9-130,1-21,8 I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet økt sine fondsreserver med 28,4 mill.kroner. Enhetene har i sine årsmeldinger kommentert de største fondsavsetningene, og en detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger gjennomført. Kommunens felles disposisjonsfond er ved utgangen av året på 60,0 mill. kroner. Utviklingen i fondene har i vært som følger: Tall i 1000 kroner Årsmelding tab.13 - Felles disposisjonsfond 2009 Endring Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen Tapsfond for kommunale fordringer Finansbuffer Driftsfond Bufferfond utbytte Skagerak energi E-skatt, takseringsarbeid Meravkastning finansplasseringer Kst 14/10 Årsmelding. Utviklingsfond. Disponeres av formannskapet Sum fondsmidler Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Dette er på 14,6 mill. kroner. Driftsfondet bør være på 2% av driftsinntektene (17 mill. kroner i ) disponibelt ved inngangen av året for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. Bufferfondet Skagerak energi er redusert, men det er avsatt midler på et investeringsfond slik at det samlet sett er en buffer på 12 mill. kroner. I tillegg har kommunen bufferfond for finansforvaltningen på 18 mill. kroner. Som følge av meravkastningen i er 12,0 mill. kroner avsatt til meravkastningsfond. 10/ / Side 19 av 118

20 LÅNEGJELDSUTVIKLING Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av på mill.kroner og er økt 96,2 mill. kroner i forhold til Tall i mill. kroner Årsmelding tab.14 - Gjeldsutvikling 2009 Endring Pensjonsforpliktelser -835,8-767,7-68,1 Sertifikatlån -75,0-50,0-25,0 Andre lån -547,5-544,4-3,1 SUM GJELD , ,1-96,2 Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 835,8 mill.kroner, og er økt med 68 mill. kroner se note 2 - pensjon. Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videreutlån er på mill.kroner, og er økt med 28,1 mill. kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 127,3 mill.kr. i vedtatte lån ikke er tatt opp. I tillegg er det i budsjettet for vedtatt nye låneopptak, noe som vil medføre økte utgifter til renter og avdrag fremover. Dette er bekymringsfullt med tanke på forventet renteøkning for årene fremover. 10/ / Side 20 av 118

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer