Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn Side 1 av 149

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149"

Transkript

1 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn Side 1 av 149

2 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS TILRÅDNING:... 6 Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P... 7 PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING UØNSKET DELTID LØNN DEL 2 ÅRSRAPPORTER POLITISK LEDELSE NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING STABENE TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM FORVALTNING SKOLE OG BARNEHAGE KULTUR OG OPPVEKST FRISK BRIS BAMBLE KF ÅRSMELDING HELSE OG OMSORG FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET FINANSFORVALTNING INVESTERINGSREGNSKAP INVESTERINGSPROSJEKTENE DEL 3 ÅRSREGNSKAP OG NOTER ÅRSREGNSKAP REGNSKAPSOVERSIKTER NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP Side 2 av 149

3 Bamble kommune Årsmelding DEL 1 HOVEDTREKK Side 3 av 149

4 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS KOMMENTARER Kommunestyret behandlet budsjettet for i K-sak 111/12. Budsjettet for ble vedtatt med 958 mill. kroner i brutto driftsutgifter og 102 mill. kroner i investeringsutgifter. Budsjettet viste en reell ubalanse mellom inntekter og utgifter, og det var nødvendig å sette i gang en større snuoperasjon for å bringe budsjettet i balanse uten bruk av fond. Det ble gjennomført en analyse av kommunens tjenester og innsparingskrav ble vedtatt ifb med budsjettbehandlingen for og Regnskapet for 2012 ble avsluttet med 7,7 mill. kroner i overskudd som ble avsatt til fond for å kunne møte uforutsette kostnader i tjenestene og endringer i de økonomiske rammebetingelsene. Budsjettet for er vedtatt i samme form som tidligere år, og målstyring av tjenestene har hovedfokus. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på rammenivå. I har kommunestyret behandlet driftsrapporter pr og Det var flere store endringer ift. vedtatt budsjett og totalt ble 8,2 mill.kroner bevilget fra fond: Økt anslag tilskudd ressurskrevende brukere 2012 og -18,0 Oppvekst og kultur, ressurskrevende brukere 3,0 Helse og omsorg, ressurskrevende brukere 6,0 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning, husleier 0,8 Husleie rådhuset 0,3 Felles avsetning inntektsjusteringer 5,0 Felles avsetninger lønn og pensjon 0,6 Motposter selvkostregnskap VAR -1,0 Skatt og rammetilskudd 8,0 Utbytte Skagerak Energi 7,7 Bruk av driftsfondet -0,5 Bruk av bufferfond Skagerak energi -7,7 Regnskapet er avsluttet med bto. driftsutgifter på 1.019,1 mill. kroner. Dette er 28,9 mill. kroner mer enn korrigert budsjett, et avvik på 2,8%. Kommunen er en IA-bedrift og har mål for at ansatte skal være og trives på jobb. Målene er diskutert mellom de ansattes organisasjoner og arbeidsgiver og er omforent. oppnåelsen har vært tilfredsstillende og viser at Bamble kommune arbeider godt for et inkluderende arbeidsliv. Dette gjelder både i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne, også som praksisbedrift for personer som er under utredning av NAV. I virksomheter som har hatt stort sykefravær, er det jobbet konstruktivt med hjelp av Bedriftshelsetjenesten. Finansiering av de kommunale tjenester: Kommunens inntekter består at skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, utskriving av eiendomsskatt og finansinntekter. Det var en vekst i kommunens innbyggertall, 64 personer i (0,45%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet 1,1% og Telemark 0,3%. Dette medfører et økt innbyggertilskudd Bamble Folkemengde 1. januar, 2014 Endring Antall % 0-5 år ,7 % 6-15 år ,6 % år ,3 % 67 år eller eldre ,1 % ,5 % Det er i vekst i antall 67+ på 5,1%, og i antall år med 9,9%. Antall år er redusert med 0,3%, men det er en vekst i gruppen år som øker med 8,5%, med 2%. Antall 0-5 år er redusert med 2,7%, mens antall 0-åringer er økt fra , 18%. Kommunale tjenester Rapporteringen fra enhetene viser at tjenestenivået i hovedsak har vært iht de vedtatte styringsmål. Dette betyr at kommunen har levert gode tjenester til kommunens innbyggere noe som var forutsetningen for opprettholdelse av tjenester basert på fondsbruk. Det ble derfor iverksatt arbeid for å vurdere kommunens drift, tjenestenivå, -strukturer og prioriteringer for å bringe økonomien i balanse. Dette vil medføre dårligere tjenestetilbud og tjenestenivå på flere områder. Arbeidet gjennomføres med bred deltagelse fra ansatte og politikere, og er konkretisert i budsjettet for Totalt avsluttes enhetenes regnskaper med et overskudd på 1,7 mill. kroner etter netto fondsavsetninger på 12,5 mill. kroner. Dette vil Side 4 av 149

5 Bamble kommune Årsmelding gjøre enhetene mer robust for å kunne håndtere innsparingene i handlingsperioden. Investeringer Investeringsregnskapet for viser totale kostnader på 172,1 mill. kroner. Det er investert 125,2 mill. kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler og avdrag er på 41,2 mill. kroner. Budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 101,7 mill. kroner i. I tillegg kommer ubrukte bevilgninger fra 2012 som er lagt inn i budsjettet. De største utbetalinger til investeringer i er nytt vannverk med 34,5 mill. kroner, ombygging av Stathelle Barneskole med 21,7 mill. kroner, og brannsikring av kirker med 6 mill. kroner. Totalt var det 10 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i. Se eget kapittel med kommentarer på prosjektrammene. Regnskapsresultatet Netto driftsresultat er positivt på 17,0 mill. kroner. Dette er 13,3 mill. kroner bedre enn foregående år. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene 1,7%. Hovedårsaken er at det i har vært en høyere inntektsvekst enn utgiftsvekst. Regnskapet for er avsluttet med et overskudd på 0,093 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. Overskuddet fremkommer etter avsetning til påløpt, ikke utbetalt desemberlønn. Avsetningen er foretatt i henhold til revisjonsanmerkninger og er en engangskostnad. Overskuddet foreslås disponert til styrking av driftsfondet. Langesund, Tore Marthinsen Rådmann Side 5 av 149

6 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS TILRÅDNING: 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmeldingen for. 2. Kommunestyret godkjenner regnskapsmessige disposisjoner slik de fremkommer i årsregnskapet og årsmeldingen. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr ,02 avsettes til Driftsfondet. 4. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsregnskapet og årsmeldingen. Netto udisponerte bevilgninger på pronjekter som avsluttes kr overføres kommunestyrets investeringsramme. 5. Satsene for tilskudd til private barnehager justeres slik som vist i Note Side 6 av 149

7 Bamble kommune Årsmelding ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet. Jf. forskriftens 10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i Årsmeldingens del 3. DRIFTSRESULTATET Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. Årsmelding tab.1 - Driftsresultat Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Driftsinntekter ,8-934,1-969,5 41,3-933,5-77,3 Driftsutgifter 1 019,1 958,5 990,1-28,9 969,0 50,0 Brutto driftsresultat 8,3 24,4 20,6 12,3 35,5-27,3 Eksterne finansieringstransaksjoner 14,7 9,3 16,7 2,1-2,0 16,7 Motpost avskrivninger -40,0-35,8-35,8 4,2-37,2-2,8 Netto driftsresultat -17,0-2,0 1,5 18,6-3,7-13,3 Netto avsetninger 16,9 2,0-1,5-18,5-4,1 21,0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -0,1 0,0 0,0 0,1-7,7 7,7 Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er negativt på 8,3 mill. kroner og er bedret med 27,3 mill. kroner i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid utgjør 3 % av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefaling er 3-5 %. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene 1,7 %. Netto driftsresultat er positivt på 17,0 mill. kroner. Dette er 13,3 mill. kroner bedre enn foregående år. Hovedårsaken er inntektsvekst og innsparinger i enhetene.. Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk viser netto avviket mellom budsjett og regnskap etter avsetninger. Det er foretatt avsetninger på 53,7 mill. kroner, mens det er brukt avsetninger på 36,7 mill. kroner - dette gir en netto avsetning på 16,9 mill. kroner. Regnskapet har et reelt overskudd på 0,1. mill. kroner. ENHETENES RESULTATER Side 7 av 149

8 Bamble kommune Årsmelding Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes netto driftsutgifter 664 mill. kroner i. Dette er 21,0 mill. kroner mer enn i I forhold til budsjettet er det regnskapsmessig overskudd for enhetene på 1,7 mill. kroner. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes avsetninger til driftsfond og samlede fondsmidler ved utgangen av året. Årsmelding tab.2 - Driftsresultat pr. rammeområde Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Netto avsetninger Driftsfond POLITISK LEDELSE 6,5 6,6 6,6 0,1 6,3 0,1-0,2 1,6 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING VANN, AVLØP OG RENOVASJON, SELVKOST 76,5 74,6 76,6 0,1 74,4 2,1-0,1 21,5 62,8 59,2 61,4-1,4 60,7 2,0 3,1 25,1 0,1 0,0-0,0-0,1 0,0 0,1-0,0 0,0 SKOLE OG BARNEHAGE 218,3 217,8 221,2 3,0 210,1 8,1-0,0 18,7 KULTUR OG OPPVEKST 91,0 86,2 91,0 0,0 84,1 6,8 4,4 16,6 HELSE OG OMSORG 209,0 218,2 209,0 0,0 207,3 1,7 5,2 12,4 SUM ENHETENE 664,0 662,6 665,7 1,7 643,0 21,0 12,5 95,9 FELLES DRIFTSUTGIFTER 8,1 10,2 3,8-4,4-5,1 13,3 10,9 0,0 FINANSIELL VIRKSOMHET -672,2-672,7-669,5 2,7-637,9-34,2-6,3 47,1 SUM TOTALT 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 17,0 143,0 Enhetenes netto driftsutgifter økte med 21 mill. kroner. De største nominelle økningene er på enhetene skole/barnehage og kultur / oppvekst. Den største veksten reelt har vært i forhold til kompetanseutvikling, overføringer til private barnehager, oppvekst og psykisk helsearbeid. Enhetene har totalt avsatt 12,5 mill. kroner av drifta til fond dvs 1,8 % av budsjettet. Det beste resultatet har Kultur og oppvekst som har avsatt 4,4 mill. kroner til fond dvs. 4,8% av budsjettet. Grafen nedenfor viser fordelingen av netto utgifter på enhetene. Skole/barnehage og Helse/omsorg utgjør til sammen 64% av samlede netto driftsrammer Side 8 av 149

9 Bamble kommune Årsmelding DRIFTSINNTEKTENE Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 1.010,8 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 41,3 mill. kroner. I forhold til 2012 er inntektene økt med 77,3 mill. kroner, eller 8,2%. Årsmelding tab.3 - Driftsinntekter Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Brukerbetalinger -29,6-33,4-28,8 0,8-28,9-0,7 Andre salgs- og leieinntekter -107,9-106,5-106,9 1,1-106,8-1,2 Overføringer med krav til motytelser -131,6-83,8-121,0 10,6-112,3-19,3 Rammetilskudd fra staten -307,1-308,4-305,4 1,8-299,4-7,8 Andre statlige overføringer -63,8-32,0-38,2 25,5-39,5-24,2 Andre overføringer -1,2-0,1-0,2 1,0-3,8 2,6 Skatt på inntekt og formue -313,9-318,4-313,4 0,6-294,0-19,9 Eiendomsskatt -55,6-51,5-55,7-0,1-48,7-6,9 Sum driftsinntekter ,8-934,1-969,5 41,3-933,5-77,3 Brukerbetalinger utgjør totalt 29,6 mill.kroner og er 0,8 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er det største avviket på følgende virksomhet: Oppholdsbetaling Bamble sykehjem merinntekt... 1,1 mill.kroner I forhold til 2012 er brukerbetalingene økt med 2,4%, 0,7 mill.kroner. Den største endringen er følgende: Brukerbetalingene på SFO økt... 0,7 mill.kroner Andre salgs- og leieinntekter utgjør 107,9 mill.kroner og er 1,1 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Inntekter på utleieboliger lavere enn budsjettert ,8 mill.kroner Avløpsgebyrene er merinntekt... 1 mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering merinntekt... 1,1 mill.kroner Festetomter merinntekt... 1,1 mill. kroner I forhold til 2012 er salgs- og leieinntekter økt med 1,1%, 1,2 mill.kroner. De største endringene er følgende: VAR gebyrene økt... 1,4 mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering er redusert ,1 mill.kroner Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 131,6 mill.kroner og er 10,6 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Refusjon sykepenger på total 27,4 mill.kroner i merinntekt... 8,5 mill. kroner Overføringer til vei enn mindreinntekt... 2,1 mill. kroner Side 9 av 149

10 Bamble kommune Årsmelding I forhold til 2012 er overføringer med krav til motytelse økt med 17,2%, 19,3 mill.kroner. De største endringene er følgende: Tilskudd ressurskrevende brukere økt... 19,1 mill.kroner Refusjon sykepenger er redusert ,9 mill.kroner Rammetilskudd fra staten utgjør 307,1 mill. kroner og er 1,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet er økt med 7,8 mill. kroner fra Rammetilskuddet er knyttet til statlige overføringer som skal sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester uavhengig av skatteinngang. For Bamble betyr dette en inntekt på 307,1 mill kroner, og er basert på kommunens demografiske sammensetning og flere andre kriterier. De var en vekst i kommunens innbyggertall, 64 personer i (0,45%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet 1,1% og Telemark 0,3%. Dette medfører et økt innbyggertilskudd med effekt fom Andre statlige overføringer utgjør 63,8 mill. kroner og er 25,5 mill kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Flyktninger og voksenopplæring merinntekt... 16,4 mill.kroner Skjærgårdstjenesten merinntekt... 2,1 mill.kroner Statstilskudd Reidunsvei merinntekt... 5,5 mill.kroner Statlig tilskudd til Grasmyr U.skole pga lærertetthet.... 0,8 mill.kroner I forhold til 2012 er Andre statlige overføringer økt med 61,3%, 24,2 mill.kroner. De største endringene er følgende: Skjærgårdstjeneste økt... 2,1 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning økt... 5,5 mill.kroner Husbankmidler økt... 1,1 mill.kroner Voksenopplæring innvandere økt... 4,6 mill.kroner Flyktningearbeid økt... 8,5 mill.kroner Bamble Sykehjem økt... 2,3 mill.kroner NAV redusert... -1,4 mill.kroner Andre overføringer utgjør 1,2 mill. kroner og er 1,0 mill. kroner høyere enn budsjettert, og er 2,6 mill.kroner lavere enn i Skatt på inntekt og formue utgjør 313,9 mill.kroner og er 0,6 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2012 er det en økning på 19,9 mill.kroner. Skatteinngangen for (primær-)kommunene for var på 126,421 mrd. kr, dvs. 5,7% høyere enn i Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter statsbudsjettet 2014 anslått til 6,2% for. For Bamble er veksten i på 6,8% mens det for 2012 var 2,8%. Veksten i Telemark er på 5,4%. Som følge av inntektsutjevningssystemet får Bamble ikke glede av den høyere veksten, rammetilskuddet blir utjevnet ift veksten på landsbasis. Totalt utgjorde økningen i skatteinntektene 19,9 mill. kroner og er 0,6 mill. kroner lavere enn revidert budsjettert. Eiendomsskatt utgjør 55,6 mill. kroner og er 0,1 mill. kroner lavere enn budsjett. I forhold til 2012 er det en økning på 6,9 mill. kroner. Etterbetalt eiendomsskatt for 2011 og 2012 fra INEOS utgjør 2 mill.kroner og nye boliger og næringseiendommer utgjør en beregnet merinntekt på 2,2 mill. kroner. Eiendomsskatten utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Av dette utgjør eiendomsskatten fra handel og næringsvirksomhet ca. 60% Side 10 av 149

11 Bamble kommune Årsmelding Skatteinntekter, inkl. eiendomsskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 66% av samlede driftsinntekter. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 34 %. DRIFTSUTGIFTENE Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 1.019,1, mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merutgift på til sammen 28,9 mill. kroner. I forhold til 2012 er utgiftene økt med 50,0 mill. kroner, eller 5,2%. Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype. Årsmelding tab.4 - Driftsutgifter Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Lønnsutgifter 526,2 493,5 518,5-7,7 504,5 21,7 Sosiale utgifter 139,8 130,8 139,9 0,1 128,6 11,2 Kjøp som inngår i kommunal prod. 147,8 125,2 133,2-14,6 145,1 2,6 Kjøp som erstatter egen prod. 89,2 88,0 89,4 0,3 86,4 2,8 Overføringer 88,8 93,7 87,4-1,5 81,7 7,1 Avskrivninger 40,0 35,8 35,8-4,2 37,2 2,8 Fordelte utgifter -12,7-8,5-14,0-1,4-14,5 1,9 Sum driftsutgifter 1 019,1 958,5 990,1-28,9 969,0 50,0 Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 666,0 mill. kroner og 7,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utgiftene til fastlønn er lavere enn budsjettert, mens utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid er høyere. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Barne- og familievern overforbruk... -3,4 mill.kroner Flyktningearbeidet overforbruk... -1,9 mill.kroner Arkivavdelingen overforbruk... -2,2 mill.kroner Side 11 av 149

12 Bamble kommune Årsmelding Personal- og organisasjonsutvikling overforbruk... -1,4 mill.kroner Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitetstjeneste overforbruk... -1,1 mill.kroner Langesund sone mindreforbruk... 1,0 mill.kroner Samfunnsutvikling mindreforbruk... 1,4 mill.kroner Oppvekst mindreforbruk... 2,3 mill.kroner Bamble sykehjem mindreforbruk... 3,0 mill.kroner Felles lønns- og pensjonskostnader, avsetning til variabel lønn ikke budsjettert... -6,3 mill.kroner Pensjonsutgifter, felles, mindreforbruk... 2,1 mill.kroner Lønn og sosiale utgifter er økt med 5,2 %, 32,9 mill.kroner fra De største endringene er på følgende virksomheter: Samfunnsutvikling reduksjon... -1,7 mill.kroner Rønholt skole reduksjon... -1,3 mill.kroner Grasmyr barnehage reduksjon... -1,0 mill.kroner Arkivavdelingen økning... 1,8 mill.kroner Flyktningearbeidet økning... 2,1 mill.kroner Psykisk helsearbeid økning... 2,8 mill.kroner Barne- og familievern økning... 2,8 mill.kroner Bamble sykehjem økning... 3,5 mill.kroner Felles lønns- og pensjonskostnader, avsetning til variabel lønn økning, ny... 6,3 mill.kroner Pensjonsutgifter, felles, økt... 6,4 mill.kroner Premieavvik økt... 19,9 mill.kroner Reguleringspremie redusert ,5 mill.kroner Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av kommunens lønnsrelaterte kostander. I ble det betalt en pensjonspremie på 66,6 mill kroner, som er 7,4 mill mer enn Som følge av nedjustert krav til grunnlagsrente og levealdersjustering, medfører dette at forsikringstagerne får økte kostander. Så lenge selskapene, som følge av nye regler, må styrke sin kapital, kan man ikke forvente at selskapenes overskudd utover den garanterte avkastning vil redusere kundenes premieinnbetaling. Forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad, representerer premieavviket. For Bamble kommune utgjør endringen av premieavviket i en negativ resultateffekt på 1,6 mill. kroner. Pr utgjør akkumulert premieavvik 46,1 mill.krone Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 147,8 mill.kroner, og er 14,6 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning festetomter inkl.rettstvist, overforbruk... -3,6 mill.kroner Vann, avløp og renovasjon overforbruk... -2,1 mill.kroner Samfunnsutvikling overforbruk... -1,8 mill.kroner Helse og Omsorg overforbruk... -1,8 mill.kroner Bygg - drift og vedlikehold overforbruk... -1,5 mill.kroner I forhold til 2012 er det en økning på 2,6 mill.kroner, 1,2%. De største endringene er på følgende virksomheter: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning økning... 2,9 mill.kroner Side 12 av 149

13 Bamble kommune Årsmelding Kjøp som erstatter egen produksjon er samlet på 89,2 mill.kroner og er 0,2 mill.kroner lavere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Merutgift på VAR overforbruk... 3,8 mill. kroner Tilskudd til de private barnehagene overskudd... 2,9 mill.kroner I forhold til 2012 er det en økning på 2,8 mill.kroner, 3,2%. De største endringene er på følgende virksomheter: Tilskudd til de private barnehagene økt... 2,4 mill. kroner Kjøp av private barnehageplasser i andre kommuner økt... 0,8 mill. kroner Overføringer er på 88,8 mill.kroner, Utgiftene er 1,5 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Husbanktilskudd Reidunsvei overforbruk... -5,5 mill.kroner Overføring husbankmidler overforbruk... -1,1 mill.kroner Overføring utleieboliger mindreforbruk... 2,2 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning overforbruk... -4,4 mill.kroner Barne- og familievern overforbruk... -1,7 mill.kroner Tilskudd Kirka og andre trossamfunn overforbruk... -2,7 mill.kroner Flyktningearbeidet mindreforbruk... 2,5 mill.kroner Samlede reserverte bevilgninger, overskudd... 11,2 mill.kroner I forhold til 2012 er overføringene økt med 7,1 mill. kroner, 8,7%. De største endringene er på følgende virksomheter: Husbanktilskudd Reidunsvei, engangstilskudd, økt... 5,5 mill.kroner Overføring utleieboliger økt... 1,1 mill.kroner Kultur og idrett økt... 1,2 mill.kroner Barne- og familievern økt... 0,8 mill.kroner Helse og omsorg, tilrettelegging mv. økt... 1,2 mill.kroner Overføring husbankmidler redusert... -1,1 mill.kroner Driftsutgiftene i er fordelt slik som grafen viser: Side 13 av 149

14 Bamble kommune Årsmelding FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 14,7 mill. kroner. Dette er 2,1 mill. kroner bedre enn budsjettert. I 2012 var det en netto inntekt på 2,0 mill. kroner, dvs. at resultatet i er 16,6 mill. kroner dårligere enn Årsmelding tab. 5- Finansutgifter og finansinntekter Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Renteinntekter, utbytte og eieruttak -13,6-37,5-17,4-3,8-24,3 10,7 Gevinst finansielle instrumenter -19,8 0,0-12,4 7,4-27,7 7,9 Mottatte avdrag på lån -0,2 0,0 0,0 0,2-0,5 0,2 Sum eksterne finansinntekter -33,7-37,5-29,8 3,9-52,5 18,8 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 22,7 23,0 23,1 0,4 23,8-1,1 Tap finansielle instrumenter 2,0 0,0 0,0-2,0 0,0 2,0 Avdragsutgifter 23,3 23,6 23,3 0,0 26,3-3,0 Utlån 0,3 0,2 0,2-0,1 0,4-0,0 Sum eksterne finansutgifter 48,4 46,8 46,6-1,8 50,5-2,1 eksterne finansieringstransaksjoner 14,7 9,3 16,7 2,1-2,0 16,7 Renteinntekter, utbytte og eieruttak, og gevinst finansielle instrumenter/plasseringer er på 33,7 mill. kroner. Av renteinntekter, utbytte og eieruttak er 1,7 mill. kroner er renter av bankinnskudd, 3,6 mill.kroner er renter på startlån, 6,3 mill. kroner er utbytte fra Skagerak energi AS, og 0,6 mill. kroner er forsinkelsesrenter og purregebyrer. Avkastningen på kommunens finansplasseringer er på 19,8 mill.kroner. Justert etter tap av finansielle instrumenter (valutasikring) er den reelle avkastningen ca. 17,8 mill. kroner. Avkastningen er 7,4 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2012, som var et svært godt år for finansforvaltningen, er avkastningen 7,9 mill.kroner lavere. Se for øvrig kapitlet om aktivaforvaltning i del 2 av årsmeldinga. Skagerak Energi AS utbetalte et utbytte i for regnskapsåret 2012 på 6,3 mill. kroner. Dette er 7,7 mill. kroner mindre enn budsjettert. Utbytte utgjør 0,8 % av antatt markedsverdi. For 2014 er det budsjettert med et utbytte på 10 mill.kroner. Det forventes utbetalt et utbytte på 5,5 mill. kroner, dvs 4,5 mill. mindre enn budsjettert. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån. Gjennomsnittlig løpende rente er på 3,2% ved utgangen av året. Utgiftene ble oppjustert i driftsrapporten for 2.tertial. Se for øvrig kapitlet om låneforvaltning i del 2 av årsmeldinga. Avdragsutgiftene er i henhold til budsjett. Avdrag betales / bokføres som vedtatt i budsjettet, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende. Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet og i investeringsregnskapet Side 14 av 149

15 Bamble kommune Årsmelding AVSETNINGER Totalt er det en netto avsetninger fra drift på 16,9 mill.kroner, dette er 18,5 mill kroner mer enn budsjettert, og 21 mill.kroner mer enn i Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet. Årsmelding tab. 6 - Avsetninger Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -7,7 0,0-7,7 0,0 0,0-7,7 Bruk av disposisjonsfond -23,0-9,5-24,1-1,1-38,1 15,1 Bruk av bundne fond -6,0-2,3-3,3 2,7-4,3-1,7 Sum bruk av avsetninger -36,7-11,8-35,1 1,6-42,4 5,7 Overført til investeringsregnskapet 11,2 5,7 8,5-2,7 6,2 5,0 Avsetninger disposisjonsfond 35,7 5,2 21,6-14,1 23,2 12,5 Avsetninger til bunde ford 6,8 2,8 3,5-3,3 8,9-2,1 Sum avsetninger 53,7 13,8 33,6-20,1 38,3 15,3 Netto avsetninger 16,9 2,0-1,5-18,5-4,1 21,0 Bruk av avsetninger Det er brukt 36,7, mill.kroner av fond, dette er 1,6 mill.kroner mer enn budsjettert. Enhetene har brukt 14,5 mill.kroner 1,0 mill.kroner mer enn budsjettert, mens det på finans og fellesområdet er brukt 22,2 mill.kroner 0,7 mill.kroner mer enn budsjettert. Totalt er det avsatt 53,7 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet. Enhetene har avsatt 27,0 mill.kroner, 14,2 mill.kroner mer enn budsjettert. På finans og fellesområdet er det avsatt 26,7 mill.kroner, 4,5 mill.kroner til realvekst finansplasseringene 10,6 mill.kroner er avsatt til driftsfondet. 8,3 mill.kroner av momsrefusjonen er overført til finansiering investeringer. Avsetninger til fond og bruk av er foretatt iht. gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk. INVESTERINGSREGNSKAP Regnskapet for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 172,1 mill. kroner. Årsmelding tab. 7 -Investeringsregnskapet Tall i mill.kroner Regnskap Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2012 Endring Investeringer i anleggsmidler 125,2 66,1 141,4 16,2 79,3 45,8 Utlån, forskutteringer og avdrag på utlån 41,2 35,6 30,0-11,2 51,5-10,3 Avsetninger 5,8 0,0 0,0-5,8 20,3-14,5 SUM ÅRETS INVESTERINGSBEHOV 172,1 101,7 171,4-0,7 151,1 21,0 Bruk av lånemidler -115,4-88,4-148,7-33,2-67,1-48,4 Eksterne inntekter, salg, tilskudd mv. -39,6-5,6-15,9 23,6-53,4 13,8 Egenfinansiering, driftsmidler og fond -17,1-7,7-6,8 10,3-30,6 13,5 SUM FINANSIERING -172,1-101,7-171,4 0,7-151,1-21,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Side 15 av 149

16 Bamble kommune Årsmelding Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres fra til 2014 slik som forutsatt i budsjettvedtaket for I november 2011 kom Kommunaldepartementet med en veileder for investeringsregnskapet. Veilederen inneholder ikke nye regler, men presiserer gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Presiseringene går ut på at det må skilles tydeligere mellom prosjektkostnad og årsbudsjett, samt at prosjektene skal styres på utgifter. Av de største investeringsprosjektene i nevnes nytt vannverk med investeringer på 34,5 mill. kroner, ombygging av Stathelle Barneskole med investeringer på 21,7 mill. kroner, og brannsikring av kirker som hadde en kostnad på 6 mill. kroner. Totalt var det 10 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 172,1, mill. kroner. Det er brukt lån på til sammen 115,4 mill.kroner. Samlet finansiering er 0,7 mer enn budsjett og en økning på 21,0 mill.kroner i forhold til For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet BALANSEREGNSKAPET Samlede balanseverdier er økt med 157,5 mill.kroner. Nedenfor vises utviklingen i i hovedgrupperingene i balansen. Årsmelding tab. 8- Balanseregnskapet Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Anleggsmidler 2 269, ,6 165,3 Omløpsmidler 532,5 540,3-7,8 SUM EIENDELER 2 802, ,9 157,5 Egenkapital -656,8-693,2 36,5 Langsiktig gjeld , ,1-195,7 Kortsiktig gjeld -144,9-146,6 1,7 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,9-157,5 Endring i eiendeler er en følge av: - økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 65,3 mill. kr. - nyinvesteringer - økning i avsetning til pensjonsmidler 83,7 mill.kroner - økte utlån av kommunale formidlingslån 15,7 mill. kroner - redusert kortsiktige fordringer 11,8 mill.kroner -økt bankinnskudd 28,7 mill. kroner. - økte av aksjer og andeler 28,7 mill. kroner. Endring i egenkapital og gjeld er en følge av: -reduksjon i fond og kapitalkonto 36,5 mill.kroner -økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 128,1 mill.kroner -reduksjon i kortsiktig gjeld 1,7 mill.kroner -økning i langsiktig gjeld 195,7 mill.kroner Side 16 av 149

17 Bamble kommune Årsmelding EIENDELER Likviditet For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktige fordringer), og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid. Arbeidskapitalen er i redusert med 6,1 mill. kroner. Arbeidskapitalen har endret seg slik som tabellen nedenfor viser: Årsmelding tab.9-finansieringsanalyse Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktige fordringer ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN I har Bamble kommune mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger er på mill. kroner. En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 108,3 mill. kroner, og er økt med 11,3 mill.kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen. Årsmelding tab.10 - Arbeidskapitalens driftsdel Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Omløpsmidler 532,5 540,3-7,8 - Sum fond -374,6-361,3-13,4 + Disposisjonsfond 121,6 110,3 11,3 - Ubrukte lånemidler -26,3-38,1 11,8 - Ikke disponert netto driftsresultat -0,1-7,7 7,7 - Kortsiktig gjeld -144,9-146,6 1,7 Arbeidskapitalens driftsdel 108,3 97,0 11, Side 17 av 149

18 Bamble kommune Årsmelding Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Bamble kommunes likviditet har i vært god. Dette er en direkte følge av store fondsmidler, både drifts- og investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer. Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 75,7 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak ift. likviditetsbehovet. EGENKAPITAL OG GJELD Fondsmidler Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved utgangen av året 374,6 mill. kroner. Dette er en økning på 13,4 mill.kroner fra året før. Årsmelding tab. 11- Fond Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Disposisjonsfond 121,6 110,3 11,3 Bundne driftsfond 21,3 20,7 0,6 Ubundne investeringsfond 231,1 229,4 1,7 Bundne investeringsfond 0,6 0,8-0,2 Sum fondsmidler 374,6 361,3 13,4 Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og investeringsinntekter avsettes til investeringsfond. Driftsfondene samlet er økt med 11,9 mill kroner i og utgjør 143 mill. kroner. Totale investeringsfond er bokført med 231,7mill. kroner. 24,2 mill. kroner er innbetalte innskudd omsorgsboliger. Fond som tilhører vedtatt langsiktig finanskapital er redusert med 50 mill.kroner og avsatt til finansiering av investeringer iht. budsjettvedtaket for Nedenfor vises kommunens driftsfond i fordelt pr. enhet. Årsmelding tab. 12 -Driftsfond fordelt på enhetene Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Disposisjonsfond 1,6 1,9-0,4 POLITISK LEDELSE 1,6 1,9-0,4 Disposisjonsfond 20,8 16,8 4,1 Bundne driftsfond 0,6 0,7-0,1 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 21,5 17,5 4,0 Disposisjonsfond 10,6 9,4 1,2 Bundne driftsfond 14,5 14,3 0,2 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 25,1 23,7 1,4 Disposisjonsfond 17,2 17,0 0,2 Bundne driftsfond 1,6 1,4 0,1 SKOLE OG BARNEHAGE 18,7 18,4 0,3 Disposisjonsfond 14,5 9,9 4,5 Bundne driftsfond 2,1 2,3-0,1 KULTUR OG OPPVEKST 16,6 12,2 4,4 Disposisjonsfond 9,8 5,3 4,6 Bundne driftsfond 2,5 2,1 0,5 HELSE OG OMSORG 12,4 7,3 5,0 Disposisjonsfond 47,1 50,0-2,9 FELLES DRIFTSUTGIFTER 47,1 50,0-2,9 143,0 131,0 11, Side 18 av 149

19 Bamble kommune Årsmelding I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet økt sine fondsreserver med 11,9 mill. kroner. Enhetene har i sine årsmeldinger kommentert de største fondsavsetningene, og en detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger er gjennomført. Kommunens felles disposisjonsfond er ved utgangen av året på 47,1 mill. kroner. Utviklingen i fondene har i vært som følger: Årsmelding tab Felles disposisjonsfond Tall i tusen kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen Finansbuffer Driftsfond Bufferfond utbytte Skagerak energi Meravkastning finansplasseringer Kst 14/10 Årsmelding. Utviklingsfond. Disponeres av formannskapet Kst 63/13 Drap 2.t, Omstillingsfond, disp. av rådmann Kst 80/13 ØP Investeringsfond Sum fondsmidler Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Dette er på 11 mill. kroner. Driftsfondet bør være på 2% av driftsinntektene (20,2 mill. kroner i ) disponibelt ved inngangen av året for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. Det er foretatt en opprydding av felles disposisjonsfond i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 og disse er bokført i årsavslutningen for. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av på 2 000,8 mill. kroner og er økt med 195,7 mill. kroner i forhold til Årsmelding tab Utvikling av langsiktig gjeld Tall i mill.kroner Regnskap Regnskap 2012 Endring Pensjonsforpliktelser , ,7-128,1 Sertifikatlån -108,4-64,8-43,6 Andre lån -696,6-672,6-24,0 SUM GJELD , ,1-195,7 Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 1 195,8 mill. kroner, og er økt med 128,1 mill. kroner. Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Samlede avsatte pensjonsmidler er 894,5 mill. kroner, netto forpliktelse er dermed på 264,1 mill. kroner. Se note 2 del 3 i årsmeldingen. Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videreutlån er på 805,0 mill. kroner, og er økt med 67,6 mill. kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 75,7 mill.kroner i vedtatte lån ikke er tatt opp. Se del 2 kapittel Finansiell virksomhet, gjeldsutvikling Side 19 av 149

20 Bamble kommune Årsmelding OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Grafen viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall sett i forhold til brutto driftsinntekter. Økonomiske nøkkeltall i % av brutto driftsinntekter 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Netto driftsresultat 8,4 % 2,9 % 0,8 % 0,4 % 1,7 % Arbeidskapitalens driftsdel 11,3 % 14,4 % 13,6 % 10,4 % 10,7 % Renter og avdrag 5,5 % 5,2 % 5,7 % 5,4 % 4,7 % Vedtatt brutto langsiktig lånegjeld 83,0 % 90,0 % 88,0 % 89,0 % 87,5 % Lønn og pensjon 63,0 % 65,0 % 66,0 % 68,0 % 66,0 % Økning bto driftsinntekter 15,4 % 1,8 % 5,5 % 5,7 % 8,3 % Brutto driftsinntekter er økt med 8,3% i ift Dette er en høy vekst som bl.a. skyldes økt tilskudd ressurskrevende brukere. Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på 1,7%. På grunn av store svingninger i kommunens finansinntekter svinger resultatet fra år til år. Over tid bør resultatet være minst 3%. For Bamble er gjennomsnittet i perioden på 2,8%. Arbeidskapitalens driftsdel, som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 10,7% ift driftsinntektene mot tilsvarende 10,4% foregående år. Rente- og avdragsutgifter belastning på driftsutgiftene er på 4,7% i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende 5,4% foregående år. I har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Brutto lånegjeld ift. driftsinntektene er utgjør 87,5%. Desto høyere gjelda er i forhold til inntektene, desto vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang. Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 66% og er redusert ift Desto høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har kommunen til raske omstillinger. Bamble kommunes finansielle handlefrihet er fortsatt tilfredsstillende og er uendret i forhold til foregående år. Enhetene viser stor evne til å styre tjenestene innenfor driftsrammene de har, og klarer i tillegg å frigjøre ressurser som er avsatt til fond. For 2014 og fremover innebærer dette at enhetene også har et handlingsrom for å imøtekomme uforutsette hendelser og iverksette engangstiltak Side 20 av 149

21 Bamble kommune Årsmelding PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE Årsverk Ansatte Midlertidige Midler- Enheter Faste Prosjekt Faste tidige Vikarer Politisk / Rådmannen og ledergruppa Staber / Næring, miljø og samfunnsutvikling 76,9 0, Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 101, Skole og barnehage 310,7 16, Kultur og oppvekst 118,0 1,9 7, Helse og omsorg 331,8 5,9 1, Pr ,9 24,6 9, ,3 16,3 12, Endring 1,5 8,3-2, Økning faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring Staber 0,2 Rådgiver - fra midlertidig til fast stilling Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum økning faste årsverk 17,5 0,2 Rådgiver IUA - dekkes av medlemskommunene 0,1 Saksbehandler PP-tjenesten, dekkes av fondsmidler 0,2 Fagleder Strandgt. bofellesskap, refusjon BUF-etat Førstesekretær Strandgt. bofellesskap, refusjon BUFetat 0,2 1,0 Ruskonsulent NAV, øremerket tilskudd i budsjett 0,5 Idrettskonsulent, K-sak 111/12 0,5 Kulturskolelærer SFO - dekkes av statstilskudd 0,8 Sjåførstilling, dekkes av egne midler 0,5 Førstesekretær, dekkes av egne midler Bamble sykehjem: Øyeblikkelig hjelp/ Lindrende 12,5 enhet/nye plasser 1,0 Førstesekretær tjenestekontoret - intern finansiering Side 21 av 149

22 Bamble kommune Årsmelding Reduksjon faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring Staber 1,0 Overformynderiet overført til Fylkesmannen fra Skole og barnehage 0,2 Assistent/sekretær barnehage 4,3 Reduksjon rammetimer - skole 0,3 Reduksjon SFO 0,6 Reduksjon administrativ ressurs - skole 4,8 E-timer overført midlertidig hjemmel (budsjettendring) Kultur og oppvekst 1,0 Overført Paletten - skole Helse og omsorg 3,5 overført midlertidige hjemler 0,3 Kriseteam, dekkes av Krogshavn Bofellesskap Sum reduksjon faste årsverk 16,0 Økning i antall årsverk de siste 5 årene: , ,2 2,6 1,5 MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE : INKLUDERENDE ARBEIDSLIV STYRINGSMÅL Sykefraværsprosenten i Bamble kommune skal ikke være høyere enn Vedtatt mål 7,5% 8,3% 8% 8% Gjennomsnittlig pensjonsalder skal være 63,7 år 64 år 63 år 63 år Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4) - 3,3 >3,1 Dialog 1 møter er gjennomført Nytt mål 2011 Ingen bøter for ikke avholdte dialogmøter 100 % 3,37 3,34 Kommentarer Totalt sykefravær har gått ned fra 8,3% i 2012 til 8 % i. 4 personer har gått av med alderspensjon, 5 med AFP og 2 personer er innvilget uførepensjon. Gjennomsnitt administrasjon og enhet for skole og barnehage Virksomhetene har rapportert at 60 dialogmøter er avholdt med Bedriftshelsen tilstede (90 i 2012) og 91 uten BHT. Bedriftshelsen rapporterer om deltakelse på 48 dialogmøter. En regner med at Side 22 av 149

23 Bamble kommune Årsmelding Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler skal gjennomføres hvert år 90% 94% 100% 88% tallene fra virksomhetene både omfatter dialogmøter og oppfølgingsmøter relatert til sykefravær. Det er 971 ansatte som har hatt utviklingssamtale i. Av disse har 95 deltatt på utviklingssamtaler i gruppe. Det er virksomheter som planlegger utviklingssamtaler i januar 2014 Kommentar til sykefravær/nærvær pkt. 1 Da vi inngikk avtale som IA-bedrift var målsettingen å redusere sykefraværet med 20 %, dvs. fra 10 til 8 %. I 2012 var sykefraværet 8,3 %, mens vi i ligger akkurat på målsettingen. Enhet for skole og barnehage har hatt størst reduksjon i sykefravær fra 2012 til fra 8,4 til 6,3 % dvs. en nedgang på 25 %. Uksodden barnehage og Falkåsen barnehage hadde størst prosentvis nedgang i sykefravær fra 2012 til. Virksomheter med høyest fravær i er Herre sone, Vest- Bamble sone og Funksjonshemmede voksne. Tilrettelegging og alternative arbeidsoppgaver har vært et av fokusområdene i IA handlingsplan for. Når flere ansatte på samme arbeidssted har behov for tilrettelegging, kan det være en utfordring å få til. Belastningen på de som er friske kan bli stor. Ansattes forventninger til tilrettelegging kan også være en utfordring. Virksomhetene jobber bra med tilrettelegging. Antall ansatte med delvis uførepensjon og delvis arbeid har økt fra 75 i 2012 til 83 i. I er 4 ansatte overført til andre arbeidsplasser som bedriftsinterne attføringstiltak. Hensikten er å få til en arbeidssituasjon for den enkelte der helse og arbeidsoppgaver er forenlig. 47 personer var på arbeidsutprøving/praksis i løpet av (53 i 2012). Når vi får henvendelser fra NAV, Grep og andre vedrørende muligheten for å prøve ut arbeidsevnen gjennom praksis, prøver vi å finne rett plass ut fra hva personen trenger. Det å komme ut i praksis kan være en nyttig avklaring både for å finne ut om arbeidsområdet passer, og det kan også være en avklaring av restarbeidsevne. Den årlige IA-dagen ble arrangert ved Skjærgården Hotell og badepark 19. september. Dagen startet med en engasjerende historie fra et sykehjem i Larvik, «Sammen skaper vi de gode resultatene» v/ avdelingsleder Kristine Borvik. Øvrige tema var «Rus i arbeidslivet», «Mestring skaper arbeidsglede» og til slutt «Frisk nok for livet» ved Jørgen Skavlan. 58 personer deltok, hvorav 26 var ledere. Kommentar til pkt. 2: Bamble kommune har de siste årene arrangert pensjonsdager med KLP og SPK. I høst fikk til sammen 43 ansatte over 60 år informasjon om pensjonsordningen og individuell pensjonsberegning. Vi får gode tilbakemeldinger på tiltaket det viser at behovet for informasjon om temaet er tilstede. Kommentar til pkt. 3: Administrasjonen dvs. næring, miljø og samfunnsutvikling, administrasjon og organisasjonsutvikling og plan og økonomistyring gjennomførte trivselsundersøkelse våren. Gjennomsnittlig resultat var Side 23 av 149

24 Bamble kommune Årsmelding 3,37. Enhet for skole og barnehage gjennomførte undersøkelsen i løpet av høsten med et gjennomsnitt på 3,34. Begge resultatene ligger godt over fastsatt mål på 3,1. På avdelinger med få ansatte blir anonymiteten ivaretatt ved å lage en alternativ presentasjon av resultatene. Alle har en workshop ledet av Bedriftshelsen med presentasjon av resultater og det lages tiltak på forbedringsområder. Der spesielle utfordringer avdekkes, bistår Bedriftshelsen med ekstra oppfølging i etterkant. TJENESTEOMRÅDE: REKRUTTERING STYRINGSMÅL Økning i antall lærlinger spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering Vedtatt mål * Av totalt 21 lærlinger er 15 i helsearbeiderfaget 7 fagprøver er avlagt i og alle har bestått, 1 med karakteren «meget godt bestått» Kommentarer Kvalifiserte søkere pr. stilling 124 utlysningssaker 2021 søkere 95 utlysningsaker 1379 søknader >1 Vi har hatt 73 utlysningssaker med 1361 søkere. Alle stillinger er besatt, men noen sykepleierstillinger, tiltakskonsulent barnevern, miljøvaktmester og avdelingsleder er avertert to ganger. 93 % av søknadene kommer nå elektronisk Vår største utfordring er å få kvalifiserte søkere til vikariater. Turnover var 2,2 % i ( 5 % i 2012) Antall studenter i praksis Lærlinger Bamble kommune har 21 lærlinger ved årsskiftet, 15 av disse er innen helsearbeiderfaget. 9 nye lærlinger startet opp i midten av august, 7 på helsearbeiderfaget og 2 på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Trenden over hele fylket er at andelen voksne søkere øker, og antallet søkere med ungdomsrett går ned. Dette ser vi også i Bamble. Dette får virkninger på tilskuddet til opplæringskontor og lærebedrifter, siden voksenlærlinger får mye lavere tilskudd enn de med ungdomsrett. 7 lærlinger har tatt fagprøve i løpet av og alle har bestått. 1 fikk karakteren «meget godt bestått». 2 lærlinger har slutta, og 1 har gått ut på permisjon i. Vi ser en tendens til at flere unge har store utfordringer i livet sitt som ikke alltid lar seg kombinere med et utdanningsløp og det å følge arbeidslivets regler. Vi har hatt 2 personer i praksis som ikke er kvalifisert til læreplass, men som får sjansen til å vise hva de kan gjennom praksis og tilegne seg manglende teori. Målet er å tegne lærekontrakt på sikt. Faglig leder for helsearbeiderfaget holder på med videreutdanning i veiledning (10studiepoeng) i regi av Fagakademiet Side 24 av 149

25 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER STYRINGSMÅL Vedtatt mål Virksomheter med godkjente HMS-system i % 84 % 75 % 100 % 75% Kommentarer Virksomheter har årlig oppdatert tjenestebeskrivelse 92 % 86 % 100 % 93% Alle enheter/virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak 92 % 72 % 100 % 77% Registrerte A-avvik(alvorlige avvik) antall Registrere antall Personskader med fravær antall Avvik Det ble i registrert 43 A-avvik (alvorlige avvik) og 186 B-avvik. Hvis vi analyserer avvikene (alvorlighetsgraden defineres selv av melder), ser vi at brorparten er meldinger om utagerende brukere. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Det finnes også egne avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter (tjenesteavvik), eks. Cosdoc i Helse og omsorg. Godkjente HMS-system Høsten 13 ble det gjennomført besøk til ulike virksomheter med fokus på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Hovedmål med besøkene har vært å følge opp kravet fra Arbeidstilsynet, men også ha fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Rådmannen har i gjennomført 8 av rådmannens vernerunder. 43 Tilsyn fra Arbeidstilsynet Våren gjennomførte arbeidstilsynet et tilsyn med inneklima i offentlige bygg i skolesektoren. Arbeidstilsynet oppfattet at skolebyggene og de tekniske installasjonene var i god stand, vedlikeholdet var bra og inneklimaet godt. Skolene som fikk besøk hadde nylig fått fornyet godkjenning av det interkommunale miljørettede helsevern. På overordnet nivå ble det ikke varslet pålegg. Et par bemerkninger ble gitt. Høsten hadde arbeidstilsynet tilsyn med helse og omsorgtjenesten. Tilsynet startet på kommunalsjefnivå, etterfulgt av tilsyn på virksomhetsnivå i enheten. Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet fant ikke grunnlag for å gi Bamble kommune pålegg for de temaene de gikk gjennom under tilsynet. Medvirkning fra de ansatte og partssamarbeidet fikk vi god tilbakemelding på. Tilsynet mener Helse og omsorg jobber systematisk med å følge opp arbeidsmiljøet og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å utbedre arbeidsmiljøforholdene. Personskader Personskadene blir fulgt godt opp i organisasjonen. I er det meldt om 15 personskader med fravær. De fleste skadene skyldes fall på glatt is, utagering fra brukere og uhell på arbeidsplassen. Skadene er meldt både til NAV og forsikringsselskap. Virksomhetene har i tillegg meldt om 49 personskader uten fravær. De fleste av disse er på grunn av utagerende brukere, skader ved forflytning / pleie og fall på glatt underlag Side 25 av 149

26 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: KOMPETANSEUTVIKLING STYRINGSMÅL Vedtatt mål Utarbeide plan for kompetanseutvikling I h.h.t. mål I h.h.t. mål 1.febr. I h.h.t mål Fornøyde brukere interne kurs 5, ,3 Antall kurs i regi av Kompetansesenteret Halen Gård Kommentarer Kompetansegivende utdanning Vi har i hatt 48 personer som har fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng). Det er 18 personer som har fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng, og 30 personer som har fullført utdanning med flere enn 10 stp. Aktuelle fag har vært ledelse, engelsk, norsk, sykepleie, helsefagarbeider, psykiatri, traumatologi, psykisk helse, rektorskole, demens, psykologi, personalutvikling, veiledning, administrasjon, småbarnspedagogikk, pedagogikk, førskolelærer, onkologi, ernæring, kroniske sykdommer, barnvernspedagogikk, vernepleie, ikt, flerkulturelt barnevern, samspill. Samtaleteknikk Samtaleteknikk er en del at vårt lederopplæringsprogram. Målet for opplæringen er å øke leders kunnskap om samtaleteknikk som et viktig virkemiddel for utvikling og vekst for ansatte og som bidrag til et godt arbeidsmiljø. Våren ble det gjennomført kurs i samtaleteknikk for ledere. Høsten ble det gjennomført tilsvarende kurs for tillitsvalgte og verneombud. Endringsledelse I løpet av har det vært arrangert flere opplæringsdager med endringsledelse på agendaen. I april ble det avholdt arbeidsseminar hvor tema endringsledelse ble drøftet av tillitsvalgte, ledelse og politikerne i Bamble kommune. I november hadde vi en samling for avdelingsledere og virksomhetsledere med personal- og endringsledelse som tema. Bamble kommune og offentlig sektor generelt står ovenfor store utfordringer. Bredere tjenestetilbud, høye krav til kvalitet og knappe ressurser gjør at vi ønsker ledere som kan møte morgendagens utfordringer. Hvordan er lederrollen annerledes en tidligere? Hvordan lede endringsprosesser? Opplæring nytt sak/arkivsystem - Public 360 Våren begynte Bamble kommune opplæringen i nytt sak/arkivsystem. Det ble gjennomført grunnopplæring med alle saksbehandlere i Bamble kommune på Halen gård. Kompetanseplan Bamble sykehjem En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en 4-årig plan for kompetanseutvikling på Bamble sykehjem. Med bakgrunn i Samhandlingsreformen har en kartlagt de ansattes kompetanse på områdene kols, demens, kreft, hjerte/karproblematikk og diabetes og utarbeidet tiltak på bakgrunn av dette. Opplæring i Visma I 2014 skal Bamble kommune starte med nytt personal, økonomi og regnskapssystem ; Visma. Høsten 2014 startet prosessen med opplæring av lokale administratorer på Halen gård - en omfattende kursrekke som vil fortsette inn i Side 26 av 149

27 Bamble kommune Årsmelding Lederutviklingsprogram I har det blitt gjennomført lederutviklingsprogram for en virksomhet i HO. Dette har vært i samarbeid med BHT. Lederutviklingsprogrammet består av samlinger med ulike temaer og oppfølging av ledere, tillitsvalgte og verneombud med individuell veiledning og gruppeveiledning. Arbeidsmiljøutvikling I har enkelte virksomheter fått individuell- og/eller gruppeveiledning med fokus på endring og utvikling av arbeidsmiljø, person- og lederutvikling. Oppussing av Halen gård Kompetansesenteret Halen gård har i flere år hatt utfordringer med lokalene. Med bakgrunn i at bygningen er svært gammel og har hatt mye slitasje gjennom mange år, ble det høsten igangsatt et vedlikeholdsprosjekt på Halen gård. Bygningen vil få nye vinduer, samt oppusset storsal og forbedringer i 1 etasje. Nye møbler vil også bli kjøpt inn. Lokalene vil være ferdig oppusset våren TJENESTEOMRÅDE: LIKESTILLING Kommuneloven 48, punkt 5: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 1. Faktisk tilstand på likestillingsområdet: STYRINGSMÅL Vedtatt mål Antall ansatte i hele stillinger 52 % 51% 60 % 52,6% Antall menn i kvinnedominerte yrker økes Kommentarer Antall ansatte i hele stillinger har en svakt synkende tendens fra 2011 til 2012, men har økt litt i. Vedtatt mål for er ikke oppnådd. Uønsket deltid Ved utgangen av er 122 ansatte registrert i databasen, en økning fra 103 ved utgangen av ansatte har i løpet av fått økt sin stilling til det de ønsker, og minst 15 har fått økt stilling men står fortsatt i databasen. For databasen totalt er det en differanse på 40 årsverk mellom ønsket og faktisk stillingsbrøk. Oppsummerte resultater for gammel og ny database for perioden : 149 ansatte har fått ønsket stillingsstørrelse, og 92 ansatte har i perioden fått økt sin stilling. Dessuten vet vi at flere som ikke har registrert seg i databasen også har fått økt sine stillinger. Andel kvinner og menn 83% av de ansatte er kvinner og 17% er menn. Tallet har vært stabilt siden Side 27 av 149

28 Bamble kommune Årsmelding Til sammenligning er kvinneandelen i landets kommuner 79 %. (KS, Sysselsatte i kommunesektoren ) Heltid/Deltid: 65% 60% 55% 50% 45% 40% 61% 39% 43% 57% 53% 47% 55% 45% 51% 49% 53% 47% 35% 30% Heltid 39% 43% 47% 51% 52% 55% 49% 52% 51% 53% Deltid 61% 57% 53% 49% 48% 45% 51% 48% 49% 47% Ved utgangen av jobbet 52,6 % av de ansatte heltid og 47,4% deltid. Vi ser at heltidsandelen har økt fra 1998 og fram til 2009, for så å utvikle seg i negativ retning. Heltidsandelen har imidlertid økt fra 51 % i 2012 til 53% i. Nyopprettede stillinger er i hovedsak i turnus og hovedtyngden er deltidsstillinger. Ved ledighet i stillinger har det til nå vært mest vanlig å fordele ledige hjemler slik at flere får en økning av stillingsstørrelse framfor å fokusere på hele stillinger. Flere hele stillinger er noe vi må jobbe aktivt med framover dersom målet om økt andel heltidsarbeid skal nås. I var 92,9,% av de deltidsansatte kvinner. (92% i 2012) Andelen er svakt synkende fra 95% i KS har gjennom Kommunesektorens arbeidsgivermonitor fremlagt statistikk på gjennomsnittlig stillingsstørrelse etter aldersgrupper pr Tallene gir oss en pekepinn om hvordan Bamble ligger an sammenlignet med andre kommuner på dette området. Bamble ligger høyere på gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle aldersgrupper av ansatte, sammenlignet med både kommunene i Telemark og i landet som helhet. Kjønnsfordeling ulike stillingsbrøker: Stillings% % av totalt antall kvinner Kvinner 2012 Menn 2012 Kvinner Menn % av % av % av % av % av % av totalt totalt totalt totalt totalt totalt antall antall antall antall antall antall ansatte menn ansatte kvinner ansatte menn % av totalt antall ansatte -24,99 % 4,6 3,8 4,5 0,8 4,8 4,0 5,7 1,0 25%-59,99% 6,0 5,0 6,1 1,1 6,2 5,2 5,1 0,9 50%-74,99% 25,4 21,0 6,7 1,2 23,5 19,6 4,6 0,8 75%-99,9% 18,5 15,3 5,0 0,9 18,4 15,3 4,6 0,8 100 % 45,5 37,5 77,7 13,5 47,1 39,2 80,0 13, I jobbet 89 % av de ansatte i 50% stilling eller større. Dette har endret seg lite fra året før Side 28 av 149

29 Bamble kommune Årsmelding Tabellen viser tydelig at kvinner i langt større grad enn menn jobber i små stillingsbrøker. 47,1% av kvinnene jobber fulltid, mot 45,5% i Tilsvarende tall for menn er 80 % i, mot 77,7% i Andelen heltid har altså gått litt opp for begge kjønn. Småstillingene på rundt 20 % brukes i stor grad som rekrutteringsstillinger der studenter jobber helgevakter under utdanning. Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak: Annet Aldersgruppe Kjønn Sykefravær fravær* Total fraværs% < 20 K 6,15 0,31 6,46 K 6,79 8,07 14, M 2,22 1,81 4,03 K 7,27 6,06 13, M 2,97 3,34 6,31 K 8,38 2,76 11, M 4,95 1,32 6,27 K 10,12 1,33 11, M 5,12 1,1 6,22 K 10,14 0,74 10, M 2,31 1,11 3,42 (*I kolonnen annet fravær inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn og annet fravær.) Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper. Når det gjelder annet fravær ser vi at kvinner har markert høyere fravær enn menn i aldersgruppen 21 til 30 år, og også noe høyere i aldersgruppen 31 til 40 år. Siden denne kategorien omfatter både foreldrepermisjon, barns sykdom m.m., kan vi anta at kvinner tar ut en større andel permisjon relatert til omsorg for barn. Kjønnsfordeling på stillingskategorier: 2012 Kvinner Menn Kvinner Menn Rådmannen og ledergruppa 0,30 % 0,40 % 0,3% 0,4% Virksomhetsledere 2,20 % 0,90 % 2,2% 0,8% Avdelingsledere 2,80 % 0,80 % 3,0% 1,1% Høgskole og pedagogisk personale 31,90 % 8,60 % 31,5% 7,9% Fagarbeidere 32,30 % 4,80 % 33,5% 5,3% Assistenter 13,90 % 1,40 % 12,8% 1,3% Sum 83 % 17 % 83% 17 Tabellen viser fordelingen av kvinner og menn på de ulike nivåene i organisasjonen for 2012 og. Det kun er små endringer i perioden. Vi har stor overvekt av kvinner i kategoriene høgskole/pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Tallet illustrerer den utfordringen vi har med å rekruttere flere menn inn i disse yrkesgruppene Side 29 av 149

30 Bamble kommune Årsmelding Likelønnssituasjon 2012 og (gjelder grunnlønn) 2012 Stillingskode/tekst Antall Årslønn Antall Årslønn Kvinner Kvinner Ingeniør Menn Menn Kvinner Kvinner Rådgiver Menn Menn Kvinner Kvinner Konsulent Menn Menn Kvinner Kvinner Assistent Menn Menn Kvinner Kvinner Fagarbeider Menn Menn Kvinner Kvinner Sykepleier Menn Menn Kvinner Kvinner Fagarbeider Menn Menn Kvinner Kvinner Saksbehandler Menn Menn Kvinner Kvinner Leder Menn Menn Kvinner Kvinner Leder Menn Menn Tabellen viser et lite utsnitt av den omfattende statistikken Bamble kommune legger fram i forbindelse med årlige lønnsforhandlinger. Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn i 2012 og for en del av kommunens stillingstyper. Ledere i helse/omsorg og noen enkeltstillinger har vært prioritert i lokale forhandlinger i. Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere fra år til år. Dette kommer av at det er arbeidsoppgaver og ikke kjønn som ligger stil grunn for fastsetting av lønn. Kvinner har nå høyere lønn enn menn i stillingskode 8084, mens menn ligger høyest i kode Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, og tiltaket her er fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger Side 30 av 149

31 Bamble kommune Årsmelding 2. Gjeldende handlingsplan: Fokusområder Mål Tiltak Alle fast ansatte som ønsker - Videreføre databasen for Uønsket deltid full stilling, skal få tilbud om det. uønsket deltid. - Uønsket deltid som tema i medarbeider- samtaler. - Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og turnusordninger. - Motivere til rullering internt i Bamble kommune Lønn Mangfold og rekruttering: I Bamble kommune har vi likelønn. Medarbeidere i Bamble kommune representerer mangfoldet i befolkningen. Bamble kommune har kjønnsmessig balanse på alle nivåer og i alle yrkesgrupper. - Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. - Fokus på lønn i lederstillinger i kvinnedominerte virksomheter. - Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. - Positiv særbehandling benyttes der dette fremmer likestilling av underrepresenterte grupper ved ansettelser. - Enheter/virksomheter med stor skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak for å oppnå større mangfold. Kompetanseutvikling og karrieremuligheter I Bamble kommune har alle medarbeidere likeverdige muligheter for utvikling og avansement. Fokusområder Mål Tiltak Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og tilrettelegging Bamble kommune har en universell utforming innenfor virksomheten. - Arbeide aktivt for å gi medarbeidere og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder. - Medarbeidersamtaler - Lederutdanning - Videreutdanning - Legge til rette for at medarbeidere uten fagbrev får mulighet til å ta det. - Utforming og tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene gjøres på en slik måte at virksomhetens alminnelige funksjon Side 31 av 149

32 Bamble kommune Årsmelding Bamble kommune oppfyller intensjonene i IA- avtalen. kan benyttes av flest mulig - Arbeide aktivt og målrettet for å hindre sykefravær og utstøting innenfor alle yrkesgrupper, med spesiell fokus på yrkesgruppene der sykefraværet er størst. - Tilrettelegging ved bruk av fleksitid og fleksible arbeidstidsordninger for ansatte i ulike livsfaser. Alternative turnusordninger: 31 ansatte har inngått avtaler om årsarbeidstid. Intensjonen er å gi større faste stillinger ved å legge vakante vakter inn i årsarbeidstiden. To boliger for enslige mindreårige asylsøkere drives pr. i dag med alternativ turnus/medleverturnus, og 12 ansatte jobber denne typen turnus. Reidunsvei bofellesskap startet opp med langvaktsturnus i helgene fra Av 32 ansatte er 9 med i ordningen som er frivillig. Turnusen er i første omgang en prøveordning for å høste erfaringer, og første evaluering av turnusen ble gjort i desember. Ansatte er godt fornøyd og det er enkelt for leder å dekke ledige langvakter i helgene. Å få dekket opp ledige helgevakter har vært utfordrende i ordinær turnus Side 32 av 149

33 Bamble kommune Årsmelding DEL 2 ÅRSRAPPORTER Side 33 av 149

34 Bamble kommune Årsmelding POLITISK LEDELSE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSE STYRINGSMÅL Innføre digitale møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg Avklare lokalisering og opprusting av møterom for politisk virksomhet, inkl. kommunestyresal Etablere TV-overføring av kommunestyremøter for å bidra til mer åpenhet og større engasjement blant innbyggerne Sikre at valgene i og 2015 gjennomføres i samsvar med lovgivningen Saksdokumenter til politisk behandling i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg gjøres tilgjengelig elektronisk 8 dager før møtet. Møteprotokollen føres i møtet og offentliggjøres senest 1 virkedag etter møtet. Bamble kommune skal bidra til å styrke Grenlandssamarbeidets rolle i strategiske/politiske prosesser overfor sentrale myndigheter. Øke i kommunestyrets og hovedutvalgenes kompetanse innen forvaltning og tjenesteyting Vedtatt mål 100% 100 % 100% I henhold til plan 100% 100% Gjennomført. Utsettes til oppussing av Halen er gjennomført Gjennomført Mindre avvik i teknisk utvalg Mindre avvik i påvente av utvalgsleders tilbakemelding Pågående prosesser: Bystrategisamarbeidet Felles areal- og transportplan Senterstrukturplan Næringssamarbeid. Ingen spesielle tiltak gjennomført i Kommentarer Oppussing av Halen går ferdigstilles Side 34 av 149

35 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat 0 Politisk ledelse Bruk av avsetning finansierer merutgifter til stortingsvalg. Sum Side 35 av 149

36 Bamble kommune Årsmelding NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: NÆRING Arbeidsmarkedet: Sysselsettingen i Bamble har steget gledelig jevnt de siste årene. I 2010 var antall sysselsatte 4842, i 2011 var tallet 4933 og i 2012 var tallet steget til Tall for foreligger ennå ikke, men det er grunn til å tro at den positive trenden fortsetter. Ved årsskiftet er det registrert 192 helt arbeidsledige personer i Bamble kommune. Det er 2,6 % av arbeidsstyrken. Sammenlignet med 2011 og 2012 er dette en god utvikling, fordi tilsvarende tall for 2012 var 247 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 3,4% av arbeidsstyrken. Interkommunalt samarbeid og samhandling: Grenland havn IKS har ferdigstilt ny terminal med hypermoderne anlegg for Tollvesenet. Fjordline startet ferjedriften 14. juli. Belegget har vært godt i juli og august, men norske regler for fylling av LNGgass, og et par tilfeller av motorproblemer har ført til noen forsinkelser. Dette er innkjøringsproblemer og vi har stor tro på satsingen. Grenlandssamarbeidet har gjennomført en vurdering av næringssamarbeidet i Grenland. Kommunestyret vedtok i sak 65/13 å legge ned Vekst i Grenland AS pr , og å opprette et nytt interkommunalt selskap som inkluderer kommunenes næringsapparat. Det nye selskapet Vekst i Grenland IKS ble konstituert 20. desember og det ble valgt et nytt styre med Jan Kleppe som styreleder. Arbeidet med ny reiselivsorganisering i Telemark ble stoppet i vinter, men er i gang igjen, noe reorganisert. Telemark Interkommunale næringsfond: Bamble kommunestyre strøk bevilgningen til fondet i forbindelse med budsjettbehandlingen. Medlemskapet er dermed i praksis avsluttet, noe som er tilskrevet Fylkeskommunen. Næringsfond og næringsstøtte: Næringsfondene, Buskerud Telemark Vestfold investeringsfond AS og Energi og Miljøkapital AS skal etter vedtektene lukkes i Fondenes samlede avkastning vil foreligge ifb med lukkingen. Det vil bli vurdert om disse midler bør inngå i kommunens egen næringssatsing eller inngå i et regionalt såkornfond. Langesund Sjømat- & Fiskeriforening har mottatt kr i kommunal støtte, øremerket den næringsmessige utviklingen av LSFF. Rapport og videre plan er fremlagt for Formannskapet. Foreningen har også mottatt kr til sluttføring av forstudiet for Skagerak sjømat- og fiskerisenter. et skal presenteres for Formannskapet i løpet av våren Turisme og opplevelser: Bobilparkering er etablert i tilknytning til Skjærgårdshallen med 8 oppstillingsplasser. Den er godt besøkt i sommer, med 50 overnattinger. Nytt reglement for Bamble kommunes gjestehavner er vedtatt. Samtidig ble det vedtatt at driften skal settes bort til eksterne drivere. For sommeren ble det Båtforeningens havneutvalg og Langøya hovedgård AS. Betaling har skjedd via sms eller giro. Ordningen er evaluert. Brutto inntekt fra årets drift var på Side 36 av 149

37 Bamble kommune Årsmelding kr Dette har dekket kostnader til innkreving, skilting mm. Arbeidet med å gjøre Langøya mer tilgjengelig fortsetter gjennom tiltak som rydding av kratt, flere dyr på beite mm. Ny driver av hovedgården, Langøya Hovedgård AS, har åpnet sommerrestaurant og vil drive kompetansesenter for sanking, fangst og foredling av råvarer fra naturen resten av året. Antall gratis ferjeavganger ble økt for sommeren, finansiert av driverne og kommunen i fellesskap. Gruppen «Victoria Boys» har drevet Turistservicekontor i Langesund på frivillig basis. De har hatt mye besøk og høstet mange lovord i løpet av sommeren. De har meldt sin interesse for å videreføre ordningen i Næringsarealer: Arbeidet med å utvikle Frier Vest fortsetter i nært samarbeid med INEOS og andre næringsaktører i Grenland. For tiden vurderes nye industriarealer med utgangspunkt i kaianlegget på Rønningen. En 3D-visning er utarbeidet. I tilknytning til Frier Vest har ØPD Group under planlegging et større næringsareal på Asdalstrand industriområde. Planen ble vedtatt av Kommunestyret i september. Arbeidet med fremføring av 420kv-ledningen gjennom Bamble og bygging av transformatorstasjon på Herum er godt i gang. Dette arbeidet sikrer god strømtilførsel til Frier Vest og annen eksisterende industri i området. Det er gjennomført en innspillkonferanse til interregional plan for intermodal godstransport for Telemark og Vestfold. Den henger sammen med arbeidet for fylkesdelplan for ny havnestruktur i Grenland. Planprogram er sendt på høring. Kontakt med næringslivet: Det ble arrangert næringsfrokost 10. april og 7. november med god oppslutning. Tema var henholdsvis støtteordningen Skattefunn og utvikling av reiselivsnæringene i Bamble. Det er god kontakt mellom Bamble Næringsforening og kommunen. Ordfører og næringssjef gjennomfører jevnlig besøk hos de næringsdrivende og får viktige tilbakemeldinger gjennom samtalene. Det er fortsatt vårt inntrykk at næringslivet i kommunen går godt, men konkurransen er hard og krever stor omstillings- og tilpasningsevne av bedriftene. Kommunen mister ca 150 arbeidsplasser når Agility Group i løpet av våren 2014 flytter til Voll og Herøya. Det forventes ikke tap av innbyggere i forbindelse med flytteprosessen. Nye og spennende planer for Smietangen som boligområde er under utvikling, og lokalene på Asdalstrand blir tatt i bruk av ØPD AS. Temperaturmålinger: Norske bedrifter innrapporterer hvert år sine regnskap til Brønnøysundregistrene. Med utgangspunkt i disse tallene følges et utvalg av kommunens bedrifter for å «ta temperaturen» på Bambles næringsliv. Tendensen er at bedriftene stort sett klarer seg bra. Det skyldes bl.a. at fler har gjennomført store omlegginger og spisset virksomheten. Men usikkerhet råder i mange bransjer, særlig de som eksporterer til Europa eller er en del av konjunkturavhengige internasjonale konsern Side 37 av 149

38 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL Resul tat 2011 Resul tat 2012 Vedtatt mål Result at Ferdigregulert næringsareal i mål Ingen Kommentarer Arrangementer for næringsdrivende i kommunen Profileringsaktiviteter i regi av Vekst i Grenland for å tiltrekke nye arbeidsplasser. Attraktivitetsbarometer - Beregnes for NHO av Telemarksforskning hvert 4. år Ingen Ingen 177 (Tall fra 2008) 210 Ikke satt Attraktivitetstallet er en funksjon av arbeidsmarked, demografi, kompetanse og lokal bærekraft. Ferdigregulert næringsareal: I privat eie har kommunen 291 mål ferdig regulert næringsareal fordelt på Skjerkøya, Rugtvedt, Rugtvedt/Roverud, Surtebogen og Feset/Nylende. Kommunens disponerer ca 50 mål, konsentrert på Skjerkøya. Vekst i Grenland: Selskapet Vekst i Grenland AS opphøret ved årsskifte og et nytt selskap, Vekst i Grenland IKS, ble stiftet 20. desember. Selskapet flyttet ved årsskiftet til Klosterøya i Skien. Det er gjennomført toppmøte for næringslivet i samarbeid med NHO og Innovasjon Norge, det var deltagelse på logistikkmessen i München i juni, en stor Vekstkonferanse ble arrangert som en del av Gründeruka i november og det er utarbeidet en. I forhold til profileringsaktiviteter for øvrig er ViG aktiv på sosiale medier, gjennom ukentlig nyheter, månedlige nyhetsbrev og selskapet har sluttført arbeidet med strategi og handlingsplan for omdømmearbeid. TJENESTEOMRÅDE: MILJØ Miljø og energiforvaltning: Mål i Kommunens Energi- og klimaplan følges delvis opp i arbeidet med Bystrategi Grenland. For øvrig har ikke kommunen ressurser til å følge dette ytterligere opp. Interkommunalt samarbeid: Kommunen deltar i Samarbeidsforum for Miljø. Forumet har spesielt arbeidet med friluftsinteresser/- råd, vanndirektivet og miljøfyrtårnsertifisering. Bystrategi Grenland: For å realisere målene i Bystrategi Grenland, har de samarbeidende kommuner, Porsgrunn, Siljan, Skien og Bamble arbeidet med å få fram Bypakke Grenland, fase 1, til politisk behandling. Bypakke Grenland omhandler finansiering av viktige vei-, kollektiv- og gang-/sykkelvei prosjekt i Grenland og lokalt, for å redusere miljøutslipp og bedre klima. Det visste seg å være en utfordring å kommunisere behovet for bompengefinansiering som en del av totalpakka til innbyggerne. Bamble valgte ikke å delta i fase 1, noe som medfører at lokale og regionale tiltak i Bypakke 1, totalt 80 mill. kroner, ikke blir gjennomført som forutsatt. Samtidig arbeides det med en felles «Regional plan for samordnet areal og transport» (ATP). Den gir kriterier for arealbruk til bolig, handel og industri, og en konsentrering av boliger og nyetableringer langs bybåndet for å redusere miljøutslipp. Kommunestyret behandlet en høringsuttalelse i sak 70/13 i desember Side 38 av 149

39 Bamble kommune Årsmelding Miljøkriminalitet: Kommunen har begrenset med ressurser til å følge opp miljøkriminalitet. Dette vurderes forløpende med siktemål å få etablert en egen stillingsressurs. STYRINGSMÅL Årlig økning i bruk av kollektivtransport i Grenland målt i %. Målet er kollektivandel større enn 6% i 2020 Miljøfyrtårngodkjente kommunale virksomheter Resertifiserte virksomheter Avfallshåndtering, husholdning % Kildesortert Hytter med tilknytning til kommunalt vann og avløp påstigninger påstigninger Økning: 0,71 % Vedtatt mål påstigninger Økning: 2,3% 100 % 100 % 100 % 100% 5 Kommentarer Fremkommelighet 2 Arbeidet er tidkrevende men kan rasjonaliseres. Resertifisering er ennå ikke aktuelt 18 % 24 % 40 % 27% Arbeidet med fremføring pågår kontinuerlig. Abonnentene kobler seg på fortløpende, de fleste samtidig med at det legges inn bad, noe som tar tid I har miljøservice arbeidet med sertifisering fortsatt og siktemålet er å bli sertifisert i Kommunens sertifisør har sertifisert Vinmonopolet på Stathelle og en privat virksomhet i Porsgrunn. Arbeidet med resertifisering begynner med Halen gård og Rådhuset resertifiseres i Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering må prioriteres hvis vi skal nå de oppsatte målene. Forbedring av rutiner kan gi innsparinger f.eks. i forbindelse med enøk. Arbeidet skal være lønnsomt, konkret og relevant. Dette vil være viktig i det pågående innsparingsarbeidet, hvor et økt antall sertifiseringer i skoler og barnehager vil bidra. Stiftelsen Miljøfyrtårn arbeider med et nytt system, spesielt tilpasset kommunal organisering. Vi regner med at det vil forenkle prosessen og gjøre det enklere å få flere sertifiserte enheter i kommunen. Renovasjon i Grenland gjennomfører tidvis plukkanalyser. Det viser at husholdningene i Bamble er flinke til å sortere avfallet sitt. Kommunen har totalt 2235 hytter, hvorav 600 nå er påkoblet det kommunale vann og avløpsnettet Side 39 av 149

40 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING Planarbeider i : Planarbeider er en omfattende prosess som skal følge retningslinjer i Plan og Bygningsloven. Det kan derfor ta flere år fra en plan blir initiert til den er ferdig vedtatt av kommunestyret. Framdriften er i stor grad avhengig av kartlegginger av naturmangfold, kulturminner og konsekvensutredninger. I ble følgende planer vedtatt av kommunestyret: Nr.222 Områderegulering Aasdalstrand industriområde godkjent Nr.228 Ny E-18 Reguleringsplan for Rugtvedt Dørdal godkjent Nr.229 Omreg.del av Hydal -1ny bolig godkjent Nr.240 Kommunedelplan for Stoa Nato godkjent Nr.213 Reguleringsplan for Vallekjær godkjent Nr.217 Reguleringsplan for Aastadheia- Brevikstrand godkjent Nr.218 Detaljplan for Langesund sentrum godkjent Nr.220 Reguleringsplan for Nustad øst godkjent Nr.221 Områderegulering Rugtvedt-Roverud godkjent I tillegg var det flere planer oppe til behandling i Teknisk utvalg og Formannskapet, men som ikke har kommet fram til endelig politisk behandling. Av disse har nok planen for omregulering av Smietangen, «Drive in» på Brotorvet og Fastsettelse av planprogram til kommuneplanens arealdel fått størst oppmerksomhet. For øvrig er det avholdt en rekke forberedende møter med kommersielle interesser knyttet til fremtidige utbyggingsprosjekter, både på nærings- og boligsiden. Det oppleves som det er et godt trykk i markedet. Tettstedsutvikling, bosetting og estetikk: Formannskapet, som styringskomite, har behandlet sluttrapporten for prosjektet boligutvikling på Langesundhalvøya, og besluttet at dette skal tjene som et formelt innspill ved hovedrevisjonen av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse pågår et forprosjekt for nedleggelse av skytebanen på Fjelljordet og en mulighetsstudie for utvikling av Grasmyrområdet, som har fått arbeidstittelen Yggdrasil. Utover dette er det løpende kontakt med flere av grunneierne og deres konsulenter, som ønsker å forberede prosess knyttet til privat detaljregulering så snart arealplanen tillater dette. I forbindelse med reguleringsplanen for Langesund sentrum er det utarbeidet en byggeskikkveileder som skal fungere som hjelp til private eiendomsbesittere, og som vil være til god hjelp i fremtidige byggesaker mht estetikk og bevaring. For å få økt fokus på estetikk vil det i forbindelse med arealplanen bli vurdert å lage en «designmanual» som skal gjelde for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel: Arbeidet har kommet godt i gang og planprogram har vært ute på høring og offentlig ettersyn. Informasjonsbrosjyre er sendt alle husstander og interesseorganisasjoner i kommunen. Brosjyren ble laget for å inspirere innbyggerne til mer aktiv deltagelse, ved å gi god informasjon om hva en arealplan er, prosessen og hvilken mulighet man har for å påvirke. Planlagt sluttbehandling er satt til høsten 2014 og det er bevilget 2,5 mill kroner til arbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel har vært ute til høring og vil sluttbehandles i kommunestyret i oktober. Denne legger føringer for arealdelen av kommuneplanen. Nytt sak/arkivsystem: Det er tatt i bruk et nytt sak/arkivsystem som bla skal forbedre den elektroniske kommunikasjon med innbyggerne, for eksempel status byggesaksbehandling. Opplæringen i nytt system har vært omfattende, noe som dessverre resulterte i etterslep i saksbehandlingen, særlig på byggesaker. Det har vært arbeidet aktivt for å få ned etterslepet, samtidig som bruken og erfaring med det nye sakssystemet har bedret seg Side 40 av 149

41 Bamble kommune Årsmelding Boligbygging/gjentetting: Som ledd i arealplanarbeidet er det besluttet å utarbeide et boligbyggeprogram som vil definere ønsket volum og utbyggingstakt. På bakgrunn av de foreløpige forpliktelser og føringer i Bystrategi Grenland, vil det bli lagt føringer for at hovedkonsentrasjonen av boligbygging og arbeidsplasser finner sted som fortetting innenfor «Bybåndet». I Bamble er «Bybåndet» definert som hovedferdselsåren over Langesundshalvøya som trafikkeres av kollektivtilbudet M1. GeoData: Det er fortsatt stor aktivitet på oppmålingssiden. STYRINGSMÅL Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) Adm. innstilling stadfestes av fylkesmannen Result at 2011 Resul tat 2012 Vedta tt mål Resul tat 95 % 95% 95% 95% Kommentarer ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Næring Stedsutviklingsprosjekt flyttet fra des. til jan Samfunnsutvikling Det er avsatt til regulering kr. 621, miljø kr. 83 og til viltforvaltning kr, 40. Det er brukt fra tidligere avsatte midler til byggesak (kr. 165 ) og skogsdrift (kr. 29 ) Sum Regnskapet for viser et mindreforbruk, som er avsatt til fond. Mindreforbruket i virksomhet samfunnsutvikling skyldes hovedsakelig innsparte lønnsmidler Side 41 av 149

42 Bamble kommune Årsmelding STABENE MÅLOPPNÅELSE: TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE STYRINGSMÅL Vedtatt mål Antall besøk på hjemmesidene *Kommunale ip-adresser er ikke lenger med i målingene Antall unike besøk på hjemmesidene Økt dokumentfangst i sakssystemet(nytt mål i forbindelse med nytt sakssystem) Antall elektroniske skjema Sikre forsvarlig informasjonssikkerhet: 0 Virksomheter med utarbeidet lokal sikkerhetsinstruks 25% 100% Sikre forsvarlig dokumenthåndtering: Eldre og avslutt arkiv avleverte hyllemeter til Skien arkivdepot Utarbeide arkivplan m Implementere s 80 % 40 % 100 m 60 % Kommentarer Mer aktuelle nyheter har blitt lagt ut og rutet videre til facebook. Gj.snittlig besøkstid er ca.3 min. og antall sidehenvisniger ca En liten økning. Enklere journalføring av mailer vil føre til økte registreringer. Det er lagt inn 7 nye skjemaer i Det er avdekket behov for mer opplæring - igangsettes Fortsatt problemer med ressurser, da vi har økt antall henvendelser på innsyn i eldre og avslutta saker. Restanser på sak /arkivprosjektet. Oppdatert kontaktinfo på nett - kommunestyre 100% 100% Kontaktinfo om kommunestyrets medlemmer med epostadresse ligger på nett. Fullføre IKT-prosjekter Kommentarer: Portalen I h.h.t. planer I h.h.t. planer Følges opp fortløpende. Bamble kommune har hatt en betydelig økning både på websider, ansattportalen og ikke minst på facebook i. Vi har markedsført kommunen bedre på facebook, og drevet omdømmebygging via denne og andre sosiale medier. Vi har også hatt fokus på nyheter. Med bakgrunn i dårlige resultater på undersøkelser av Forbrukerrådet og Difi, er det foretatt forbedringer på vår hjemmeside Side 42 av 149

43 Bamble kommune Årsmelding Elektroniske skjemaer Det er en krevende prosess for å tilby nye elektroniske skjemaer i portalen. Det skal samhandles med skjemaleverandør, portalen, fagsystem og sak-/ arkivsystemet. Det jobbes videre med å tilby flere elektroniske skjemaer til våre innbyggere i Ny grafisk profil Bamble kommunes nye grafiske profil ble lansert primo mai med stor suksess. Med friske farger og designelementer er profilen et fint uttrykk for Bamble, «den moderne kystkommune». Siden da har de fleste større publikasjoner blitt produsert med ny logo og nye farger. Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har blitt utsmykket med dette. I tillegg har flere brosjyrer, plakater og handlingsplaner i mange av kommunens virksomheter blitt laget med ny grafisk profil. Vi får positive tilbakemeldinger på den nye profilen - både internt og eksternt. Innsyn i eldre og avsluttede arkiver Det er økende krav om innsyn på eldre og avslutta arkiver fra innbyggere. En del av henvendelsene har vært om innsyn i materiale om gamle Bamble, Langesund og Stathelle kommuner, men hovedvekten av innsynsbegjæringer var i arkiver fra etter kommunesammenslåingen. Henvendelsene om innsyn kan i hovedsak deles i 3 kategorier: forespørsler om dokumenter i forbindelse med rettssaker, Jubileumsboka til Bamble kommune og slektsgransking. I tillegg kommer interne henvendelser på innsyn i eldre og avsluttede arkiver. TJENESTEOMRÅDE: PLAN- OG ØKONOMISTYRING STYRINGSMÅL Vedtatt mål Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer. Andel av fakturaer som er avtalegiro og e-faktura Løsningsgrad på årets utskrevne og forfalte regninger, beløp 97,5% 99% 99% Sum restanser som er eldre enn ett år. (pr.31.12). Effektive økonomiprosesser og god budsjett- og regnskapsoppfølging Andel mottatte fakturaer som er elektroniske fakturaer 0% - 20% Helintegrerte ERP-systemer for effektivisering av økonomiprosessene. Anbud Installa sjon Gjennomføre planlagt internkontrollkontrolltiltak 100% 100% Andel av budsjettendringer utført av enhetene 22% 24% 30% 23% Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks fond Installasjon foretatt, opplæring og tilretteleggin g pågår Kommentarer Side 43 av 149

44 Bamble kommune Årsmelding Avvik i enhetene. 77 mill / 13% 93 mill/ 14% 5% 60 mill/ 14% 19 mill / 3 Avvik fellesutgifter/finansiering % 26 mill/ 4% 3% 32 mill/ 6% Kompetanseoppbygging i alle ledd Internopplæring avholdt for enhetene, antall deltakere Workshop budsjett Antall eksterne kursdager pr ansatt i egen avdeling. 4 1,5 3 2,5 I tillegg kommer opplæring i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Rett lønn til rett tid - avvik Holde avklarte frister Intern tilfredshet med tjenester 99,85% 0,15% Jfr. kvalitets standard Brukerundersøkelse høst 2011 >99% < 1% Jfr. kval. stand. Oppretth olde nivå >99% < 1% Jfr. kval. stand. Opprett holde nivå 99,83% 0,17% Jfr. kval. stand. Brukerundersøkelse høst Følges opp fortløpende i h.h.t. kvalitetsstandard Nivå på opplevd tilfredshet er oppretthold og forbedret på flere punkter. Innspill og kommentarer følges opp. ERP (Enterprise Resource Planning) Virksomheten har startet arbeidet med overgang til nytt lønns- og personalsystem. Hovedfokuset er opplæring for å overføre nåværende data til ny plattform. Første lønnskjøring i 2014 skal utbetales i nytt system. Brukertilfredshet Spørreskjema ble sendt ut til virksomhetsledere og avdelingsledere høsten. ene på hvert enkelt spørsmål viser at nivået opprettholdes fra forrige undersøkelse i 2011, og er også forbedret på noen punkter. Lederne er i stor grad fornøyde med tjenester, rådgivning og service fra lønn og personal. TJENESTEOMRÅDE: SERVICETORG/POLITISK VIRKSOMHET STYRINGSMÅL Sikre at valgene i og 2015 gjennomføres i samsvar med lovgivningen (jfr. Politisk ledelse) Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser 2011 Gjennom -ført 2012 Vedtatt mål I henhold til plan Gjennom ført 50% 100% 100% 100 % Kommentarer Valget i ble gjennomført i henhold til plan og uten avvik Side 44 av 149

45 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: POSTBEHANDLING OG DOKUMENTHÅNDTERING STYRINGSMÅL Vedtatt mål Resulta t Kommentarer Inngående post skal behandles hver virkedag Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl Ordinær A og B-post skal sendes ut hver e.m. (unntak julaften, nyttårsaften og onsdag før påske) Godkjente arkivlokaler: Målsettinger og tiltak er overført TEK Nytt sak og arkivsystem 100% 100% 100% 100 % 98% 100% 100% 71% 100% 100% 100% 100% Mye avvik ved oppstart av Public360, men vi er tilbake på ordinær drift og avvik er blitt redusert de siste 3 mnd. Hovedprosjektet i Grenland er forlenget fram til mai I november ble alle kommunene i Grenland oppgradert til samme versjon. Bamble kommune har gitt tilbud om opplæring til brukerne av systemet. Alle har fått tilbud om grunnopplæring og i tillegg har det vært arrangert «speed» opplæring fra 1 2 timer per tema. Det jobbes mye med å få på plass nye rutiner, og det gjennomføres møter med enheter og virksomheter framover Nytt system krever større omlegginger og nye måter å jobbe på. Denne prosessen vil pågå både i 2014 og Det er fortsatt en del utstående leveranser i prosjektet. I tillegg har vi løsninger vi ikke er fornøyd med og som leverandøren skal forbedre. Det gjelder offentlig journal og emeetings. Under Software Innovations brukerforum i september ble Grenlandskommunene kåret til "årets samhandler" med følgende begrunnelse:» Kommunene har løftet Public 360 til et nytt og praktisk velfungerende nivå for kommuner. Gjennom et konstruktivt, men tydelig samarbeid, har Grenlandskommunene gjort en stor jobb med å utvikle produktet for kommunemarkedet og Software Innovation som leverandør. Innføringsprosjektet for seks kommuner er et skoleeksempel i gjennomføring av felles prosjekter, og har vært både veldrevet og godt koordinert med et klart fokus på en felles løsning gjennom hele prosessen. I tillegg har Grenlandskommunene, som tidligere ikke har hatt tradisjon for samarbeid om felles løsninger, oppnådd implementering og driftsstart for en kommune med over innbyggere. En prestasjon vel verdt tittelen årets samhandler!» TJENESTEOMRÅDE: SKATTEINNKREVING OG OVERFORMYNDERI STYRINGSMÅL Resulta t 2011 Resulta t 2012 Vedta tt mål Status pr. 1.terti al Kommentarer Innfordre skatt og avgift etter fastsatte krav fra Skattedirektoratet 99,9% 100% 100% Sikre korrekt og à jour skatteregnskap 100% 100% 100% Side 45 av 149

46 Bamble kommune Årsmelding Sikre korrekte avgjørelser overformynderiet 100% 96% 97%* ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Rådmann Arkivavdelingen Avsetningen gjelder overskudd ved ITdriftssenter Personal- og organisasjonsutvikling Plan- og økonomistyring Underskuddet skyldes økt inntak av lærlinger jfr. politisk målsetting. Antall lærlinger ligger fremdeles under nasjonalt måltall Overskuddet skyldes innsparing i stillinger på skatt Servicetorg og politisk sekretariat SUM 1 STAB Kirke og andre trossamfunn Avviket skyldes økning av tilskudd til andre trossamfunn og reguleringspremie pensjon. Sum Stab og Kirke Side 46 av 149

47 Bamble kommune Årsmelding TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM FORVALTNING MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: % av vedtatt norm (Holteprosjekt) 61 % 61 % 62 % 62 % Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet1-5 hvor 5= best) 4 3,9 3,9 4,3 Nivå på renhold iht innemiljøstandarden- 1-8 (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) 6,7 6,8 6 7 Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5, hvor 5=best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester Brukerservice % vis andel av vaktmestertid. 4,4 4,3 4 4,4 11,8 % 11,8 % 11,5 % 12,2 % Utgår fom da føring av oppgaveregistrering opphører. Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger Ant. dager for klargjøring 81,2 % under 1.mnd 81,1 % under 1.mnd 75 % under 1.mnd 81,25 % under 1.mnd Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilst.indikator 0-3(0=best) 1,750 1,547 1, Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 141,7 kw/h 136,7 kwh/m2 136 kwh/m2 143,1 kwh/m2 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 100 % 100 % 100 % 100 % Avvik skyldes nytt beregningsgrunnlag pga. overgang til direktemålte anlegg. I tillegg var årsmiddeltemp. 3,9 grader kaldere enn normalt for vinter Side 47 av 149

48 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Sikre myke trafikanter kr/innbygger BK/G8, netto drift kr / innb. 33/85 85/85 85/85 - Måles 2014 Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km Måles 2014 % av landsgjennomsnitt 95 % 92 % 93 % - Måles 2014 a) Snøbrøyting innenfor standard (antall) -maks gjennombrøyting (8 timer) -maks snødybde start/slutt (12/20 cm) 90 % 100 % 95 % 100 % 77 % 77 % 100 % 100 % b) Asfaltlapping, innenfor standard (responstid) 83 % 85 % 86 % 90 % TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON STYRINGSMÅL Vedtatt mål Sikret reservevannforsyning (antall husstander/totalt) 2`/5` 3`/5` 4`/5` 4`/5 Kommentarer a) Fornøyde brukere av gjenvinnings stasjon Ikke målt - 76 % - Måles 2014 b) Klager på renovasjon mottatt av kommunen - antall c) Godt vann i springen. Mottatte klager. d) Ikke planlagt avstengning av kommunens vannforsyning, abonnenttimer pr. år (700 ab.timer = 10 % av nasjonalt krav) < < < e) Tilbakeslag i ledning, antall pr. år. 3 2 < Side 48 av 149

49 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BRANN STYRINGSMÅL Vedtatt mål Brannmannskap med lovpålagt utdanning 15/22 22/22 22/22 22/22 Kommentarer Utdanning avsluttet våren Snittalder brannbiler (år) a) Brukerundersøkelse feiing/tilsyn (skala =best) 4, ,8 4,3 b) Frammøtetid brannstasjon 4/6 min 91,5 % 96 % 98 % 97,5 % c) Feiing kr/abonnent gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %) 298/342 87,1 % 310/ % <gj. Gr.08 <gj. Gr.08 KOSTRA-tall kommer i driftsrap. d) Kostnader brannberedskap kr/innbygger, gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt, Gr.08 i %) 495/ % 479/ % <gj. Gr. 08 <gj. Gr. 08 KOSTRA-tall kommer i driftsrap. TJENESTEOMRÅDE: BOLIG BYGG OG EIENDOM STYRINGSMÅL Nybygg: Vedtatt mål Kommentarer Oppførte boliger i hht vedtatt plan. (Gjennomført / boligsosial handl.plan) 0/0 0/0 4/4 4/4 Olesvei Tilfredsstillende brukermedvirkning (skala 1-5 5=best) Ikke målt 4,4 4,5 4,7 Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (skala 1-5 5=best) Ikke målt Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger ) Se tekst under Det er behandlet 5 søknader. 2 har kjøpt bolig i, 1 i 2014 og 2 har fått avslag. Holde godkjent tidsramme på prosjekt (kritisk linje) Holde godkjent kostnadsramme på detaljprosjekt 100 % 97 % 98 % 98 % 2) 100 % 98 % 98 % 80 % 2) Utleie/tid på kommunale boliger 97,89 % 98,49 % 97 % 98,63 1) Utvalget i år var bare på to personer og for lite til å gjennomføre en spørreundersøkelse. Personene ble intervjuet og resultatet kan oppsummeres slik: Godt fornøyd med prosjektleders arbeid Ønsker bedre oppfølging fra prosjektleder i forbindelse med overtakelse og driftsstart Side 49 av 149

50 Bamble kommune Årsmelding 2) Følgende prosjekter er vurdert: Frisk Bris til Sjeseveien, Sentrumsgården og Skyllerom Krogshavn. Sjeseveien fikk forsinket oppstart på grunn av brann i Sundby barnehage fordi barnehagen flyttet midlertidig inn i Sjeseveien. Størsteparten av forsinkelsen ble tatt igjen i byggeperioden. Kostnadene for elektro ble mye større enn antatt da det viste seg at vi var nødt til å skifte hele hovedtavla på grunn av krav i forskrifter. ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat 200 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 201 Brann- og ulykkesberedskap Vei og park Bygg, drift og vedlikehold Bolig, bygg og eiendomsforvaltning Sum Vann, avløp og renovasjon VAR SUM TOTALT Administrasjon: Budsjettoverskuddet ble sikret ved at enheten utførte arbeid for andre ved privat utbygging av boligfelt. Overskuddet ble blant annet brukt til å dekke underskudd andre steder i enheten, samt avsetting til maskinfond. 202 Vei og park: Avsetning mill, hvorav mill er mottatt statstilskudd til ny skjærgårdsbåt og 0,646 mill til maskinfond Bolig/bygg og eiendomsforvaltning: Virksomhetens drift har for et merforbruk på kr mill. Dette skyldes følgende forhold: Justering av festeavgift. Festeavgiftene på Hekkensmyr og Brohodet justeres hvert tiende år og ble sist justert i Partene ble ikke enige i forhandlingene i 2012 og saken ble dermed avgjort med voldgift i oktober. Utbetalingen som er foretatt er i henhold til voldgiftsdommen og utgjør kr mill. Det er i dette beløpet tatt høyde for viderefakturering av festeavgiften til framfester på kr mill. I virksomhetens ramme for er det ikke tatt høyde for konsekvensene av nevnte dom. Rammene fom 2014 er imidlertid justert for økningen. Nye boliger Reidunsvei Side 50 av 149

51 Bamble kommune Årsmelding Det ble i K.sak 49/11 vedtatt bygging av 7 nye boliger med fellesareal og base samt opprustning av eksisterende bygningsmasse i Reidunsvei. Det ble i samme sak vedtatt driftskonsekvenser for utbyggingen. Ny bygningsmasse ble tatt i bruk fra 1. desember noe som betyr at vi ble fakturert med nye leier fra samme dato fra boligstiftelsen. Denne utgiften har rammene våre ikke blitt justert for og til sammen utgjør dette en nettokostnad på kr ,-. Prisjustering av husleier. Det bør fortsatt kommenteres at den sentrale prisjustering, i tillegg til den tidligere avklarte interne prisjustering av husleier, fører til budsjettavvik som virksomheten må dekke inn med midler tiltenkt andre viktige formål. Budsjettavviket for beløper seg til kr ,-. I forbindelse med prisjustering av neste års budsjett må dette vurderes på nytt Side 51 av 149

52 Bamble kommune Årsmelding SKOLE OG BARNEHAGE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: SKOLE STYRINGSMÅL Vedtatt mål Komm entarer STØRRE PEDAGOGTETTHET Lærertetthet Barnetrinn (1-7) Ungdomstrinn (8-10) 13,9 15,0 13,6 15,8 13,0 14,4 14,3 15,6 Økono mi Tallene er hentet Skoleporten og viser forholdet mellom elevtimer og lærertimer (inklusive spesialundervisning), og gir informasjon om størrelsen på elevgruppen. Vedtatt mål er nasjonalt snitt. Læringsresultat NASJONALE PRØVER 5. trinn: 1-3 Lesing 5. trinn, gjennomsnitt 2,0 2,0 2,0 2,0 Regning 5.trinn, gjennomsnitt 2,0 1,8 2,0 1,8 Engelsk 5.trinn, gjennomsnitt 1,8-2,0 1,9 8. TRINN: RESULTAT 1-5 Lesing 8.trinn, gjennomsnitt 3,0 3,0 3,1 3,2 Regning 8.trinn, gjennomsnitt 2,9 3,1 3,1 3,0 Engelsk 8.trinn, gjennomsnitt 2,8 3,2 3,0 3,0 9. TRINN: RESULTAT 1-5 Lesing 9. trinn, gjennomsnitt 3,3 3,3 3,5 3, Side 52 av 149

53 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL Vedtatt mål Komm entarer Regning 9. trinn 3,1 3,2 3,4 3,3 er fra nasjonale prøver landsgjennomsnitt er ønsket minimumsmål. Status 1. kvartal er resultater fra høsten GRUNNSKOLEPOENG Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakter. (Sum karakterer, delt på antall karakterer ganget med 10) Ønsket mål er nasjonalt snitt. Indeks hentet fra Skoleporten. Status 1. kvartal er grunnskolepoeng ,8 37,1 40,0 37,7 MOBBING PÅ SKOLEN 7.trinn, mobbing 10.trinn, mobbing Indeks hentet fra elevundersøkelsen 2010 for 7. trinn og 2009 for 10. trinn. Lavt tall er lite mobbing. Nasjonalt = 1,4 (Skala benyttet: 1-5) Status 1. kvartal er resultat 2012 FAGLIG VEILEDNING GRUNNSKOLE 7.trinn 10.trinn 1,5 1,4 3,6 3,2 1,5 1,5 3,4 2,9 1,4 1,4 3,4 3,1 Tallene publiser es Tallene publiser es Indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeks hentet fra Skoleporten. Målsettingene er resultatene i 2012/13 hvor nasjonalt snitt er hhv 3,4 og 3,1 Skala benyttet: 1-5, 5 er best. Status 1. kvartal er resultat 2012 MESTRING GRUNNSKOLE 7. trinn 10.trinn 3,9 3,7 3,9 3,6 3,9 3,8 Tallene publiser es Side 53 av 149

54 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Nasjonalt snitt: 3,9 og 3,8 Skala benyttet: 1-5, 5 er best. Status 1. kvartal er resultat 2012 SPESIALUNDERVISNING Vedtatt mål 11.4 Komm entarer Andel elever med vedtak om spesialundervisning Landsgj.snitt er 8,57 % KOMPETANSEUTVIKLING Antall lærere som deltar i den statlig initierte kompetanseutviklingsreformen for lærere. Status er antall lærer i videreutdanning skoleåret /14. 13,6% 11,2% 8,6% 8,4% Kvalifisert personale 67% 63% 68% 58% Prosent av undervisningen som ved fravær gjennomføres av lærere med pedagogisk utdanning (Bygger på avviksrapportering fra skolene) Bortfall av timer Prosent av undervisningen som omgjøres ved fravær 11% 14% 11% 17,8% (Bygger på avviksrapportering fra skolene) Budsjettkontroll Avvik ift budsjett Agressorapportering Side 54 av 149

55 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: SFO STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer KVALITET PÅ TILBUDET Brukertilfredshet i SFO I hvor stor grad foreldrene opplever at deres barn trives på SFO (skala 1-6) 5,2 5,0 5,0 - Ikke gjennomført i Brukerundersøkelse ikke gjennomført i TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE STYRINGSMÅL Vedtatt mål BRUKERUNDERSØKELSE I Ikke BARNEHAGENE 2. HVERT ÅR gjennomf Viser resultater på skala 1-6 ørt Svarprosent, mai % 70% 71,5% OMSORG FOR BARNET Barnas trivsel, hvordan det blir 5,1 5,2 5,3 tatt i mot, sett og ivaretatt. Personalet interesse og engasjement FAGLIG INNHOLD Kvaliteten på barnehagens 5,2 5,2 pedagogiske arbeid. 5,0 Tilrettelegging for lek SAMARBEID MED PERSONALET Hvordan foresatte blir møtt. 4,6 4,8 5,1 Kvalitet på informasjon om barnet, om barnehagens planer og aktiviteter. Foresattes mulighet for påvirkning. Innhold i foreldresamtaler/møter. BRUKERTILPASNING Åpningstider og måltider i 4,4 4,6 5,1 barnehagen Komme ntarer Side 55 av 149

56 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL BARNEHAGENS FYSISKE MILJØ Hvordan det fysiske miljøet oppleves, ute og inne SAMLET VURDERING AV BARNEHAGETILBUDET 5,0 KVALIFISERT PERSONALE: Prosent av dagsverk som ved fravær gjennomføres av førskolelærere med pedagogisk utdanning Vedtatt mål 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,16% 10% 12% 9,2% Komme ntarer Budsjettkontroll Avvik ift budsjett Agressorapportering TJENESTEOMRÅDE: PP-TJENESTEN OG LOGOPEDTJENESTENUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET STYRINGSMÅL Alle tilbakemeldinger skal behandles iht fastsatt prosedyre Høy tilfredshet med PP-tjenesten blant interne samarbeidspartnere (virksomhetsledere i barnehager og skoler) For lav svarprosent i undersøkelsen Vedtatt mål avvik 8 avvik 5 avvik Ingen avvik 100% - 80% Ikke gjennomført i. Komment arer Side 56 av 149

57 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnska p 2012 Regnska p Endring Revidert budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Barnehage har et overskudd på som skyldes for høy budsjettering til private Skole og Barnehage barnehager. Grasmyr ungdomsskole Dekkes innenfor egen - ramme. Herre skole Langesund barneskole Langesund ungdomsskole Rugtvedt skole Rønholt skole Stathelle barneskole Falkåsen barnehage Grasmyr barnehage Nustad barnehage Sundby barnehage Uksodden barnehage Rønholt barnehage Sum Dekkes innenfor egen ramme. Skole og Barnehage: Gjennom målbevisst, forskningsbasert arbeid over tid, ser vi fortsatt en positiv utvikling i Bambleskolen både mht læringsresultater, trivselsresultater og nedgang i bruk av spesialundervisning. Det er et tydelig fokus på verdier og holdninger, god profesjonsutøvelse og tett oppfølging. Kompetanseheving står sentralt både for ledere og ansatte. Barnehagene utvikler seg både i forhold til profil og kvalitet, samt som arena for forebyggende arbeid. Både i skole og i barnehage har det vært omfattende prosesser for å finne løsninger på den nedskjæring også Enhet for skole og barnehage har fått. Man har funnet løsninger som i størst mulig grad skåner barna og elevene, men de strukturelle forholdene i skole medfører store utfordringer i å sikre god kvalitet. Økonomisk går både skolene og barnehagene i 0, men rammene innenfor både drift og lønn er svært stramme og krever streng budsjettdisiplin Side 57 av 149

58 Bamble kommune Årsmelding KULTUR OG OPPVEKST MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERN STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til at barn og ungdom får hjelp på et tidlig tidspunkt og sikre rask oppfølging av alle henvendelser. Alle meldinger skal behandles innen en uke. Alle undersøkelser skal behandles innen 3 mnd. Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. Alle barn med omsorgstiltak skal ha en omsorgsplan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andel brukere som opplever at familieavdelingen har gitt dem ønsket hjelp. Over 80% Over 80% Over 80% Ca. 80% TJENESTEOMRÅDE: VOKSENOPPLÆRING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER STYRINGSMÅL Vi skal gi alle flyktninger og innvandrere mulighet til et verdig liv gjennom et aktivt integreringsarbeid Vedtatt mål Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som er i arbeid eller utdanning når perioden er over. 71% 85% Over70% Over 68% Kommentarer Dette inkluderer de deltakerne som også går over i grunnskole, noe som ikke regnes med i den offisielle statistikken til Imdi. Tallene der vil derfor være langt lavere Side 58 av 149

59 Bamble kommune Årsmelding Tall i Imdis statistikk 16% 16% 55% 30% Andel deltagere i norskopplæring som består språkprøven ( i % av antall oppmeldte til Norskprøve 2). 88% 75% Over 75% Over 75% Andel flyktningbarn over ett år med barnehageplass. Tilnærme t 100% 100% Over 80% Over 80% TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til å få flere mennesker i arbeid og aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i arbeid, skole, eller annen aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i jobb, skole, eller annen aktivitet. 28,5% 50% 41% 48% Forbedring i forhold til 2012 Forbedring i forhold til % 61% Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet , Brukerundersøkelser skal vise: Brukerne opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til NAV. Hvor stor tillit har brukerne til NAV s arbeid i sin helhet? I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? Hvor fornøyd er du med den service du har fått fra NAV helhetlig sett? 5,2 av 5, 5 poeng 4,4 av 6 poeng 4,5 av 6 poeng 4,7 av 6 poeng 5,3 5,0 4,8 4,8 Over landsgjennomsnitt 5,3 5,2 4,9 4,8 Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk hjelp skal være under to uker (etter dokumentasjon er mottatt). Over 90 % Over 90 % Over 98 % 13 dager Målingen endres til gjennomsnittlig saksbehandlingstid Side 59 av 149

60 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHETSARBEID, IDRETT OG FYSISK AKTIVTET STYRINGSMÅL Vi skal stimulere til økt frivillig innsats Tilskudd til kulturprosjekter, lag, foreninger og festivaler Vedtatt mål Etablere kombinert stilling som idretts- og frivillighetskonsulent Utført Kommentarer Inkluderer følgende: Driftstilskudd idrett Driftstilskudd kultur Utstyrs- og aktivtets Arrangements, prosjekt Etableringstilskudd mai-tilskudd Delfinansiering spillemiddelprosjekt Skagerakfestivalene Priser og stipender Tilsatt fra 14. oktober Vi skal stimulere til at flere deltar i idrettslagene og bidra til at flere prosjekter i Bamble mottar spillemidler. Øke andelen av befolkningen som er medlemmer i idrettslag. 23,5% 22,3 % 30% Foreligger ikke data for ennå Antall medlemmer i idrettslag hentes fra Norges idrettsforbunds oversikt. Tallene er kun tilgjengelig for foregående år. I 2011 var 23, 5 % av befolkningen medlem i et idrettslag. I 2012 var andelen redusert til 22,3 %. En del av dette skyldes at Pedalsmurfenes sykkelklubb ikke har rapportert medlemstall for Tall for blir klar til driftsrapport 2. tertial Øke antall godkjente spillemiddelsøknader Det er kun en søknadsfrist i året 15. januar hvert år. I hadde Bamble 7 godkjente spillemiddelsøknader på ordinære søknader + 1 godkjent søknad på forenklet ordning Side 60 av 149

61 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BIBLIOTEK STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal stimulere til økt bruk av bibliotekets tilbud. Øke antall utlån totalt Øke antall besøkende av biblioteket , Øke antall arrangementer med vekt på tilbud for barn og ungdom Langtidssykemeldig i barneavdelingen gjør at aktiviteten har vært lavere i. TJENESTEOMRÅDE: KULTURSKOLEN OG DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN OG LOKALER TIL KULTURLIVET STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal gi flere barn og unge et kulturskole-tilbud og opprettholde et høyt nivå på tilbudet i den kulturelle skolesekken - Kultursmilet. Opprettholde høy brukertilfredshet i Kultursmilet (tilbakemelding fra lærerne) 99% 99% Over 90% 98,5 % Øke andelen barn og unge i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen. 16% 15% 17% 17 % Side 61 av 149

62 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FOLKEHELSE OG HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal gjennomføre anbefalte helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til god oppfølging på et tidlig tidspunkt. Andel familier til nyfødte som har hjembesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. 88% 72% 100% 75% Alle har fått tilbud. Alle har møtt på helsestasjonen Andel elever i 8.klasse som har møtt til helsesamtale hos helsesøster. 100% 100% 100% 100% Andelen gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor. 83% 82% Over 90% 76% Andel barnehager som deltar i «Fiskesprell» (Et statlig initiert tiltak for å øke inntak av fisk og sjømat i barnehagene) 12 av 13 barnehager 100% 100% 11 av 12 deltar Andel 1. klasser i som gjennomgår effektevaluert program innen psykisk helse, «Zippys venner». Anbefalt av Helsedirektoratet. 3 av 5 barneskoler 4 av 5 barneskoler 100% 1 av 5 skoler bruker programmet TJENESTEOMRÅDE: TILTAK FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal sikre et godt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Andel klagesaker til Fylkesmannen som medfører omgjøring av vedtak. Ingen klagesaker Ingen klagesaker Under 10 % Ingen klagesaker med omgjøring av vedtak Side 62 av 149

63 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: UNGDOM OG FRITID STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Antall ungdom som bruker kommunale fritidsklubber (snitt per klubbkveld). Antall barn og unge deltatt på ferieaktiviteter i kommunal regi. Nå flere av vår brukere/ ungdommer via sosiale medier. Antall ungdom som er brukere (på sommeraktiviteter) (og en del foreldre) TJENESTEOMRÅDE: FRISK BRIS STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til å hjelpe mennesker til å oppleve livskvalitet og mestring ved å komme i arbeid og aktivitet. Gi tilbud til minst 50 personer med sammensatte lidelser (Inkl. sykmeldt e med psykiske plager) Minst 70 % skal formidles til arbeid og aktivitet. 90% er formidlet til aktivitet og arbeid. 30% av deltakern e er formidlet til 79 % formidlet til aktivitet og arbeid.. Over 90 % av sykmeldt e tilbake til mer Minst 70% i arbeid og aktivitet Minst 30% i ordinært arbeid eller utdanning 70% er formidlet til aktivitet og arbeid Etter 6 måneder er 73% av de sykemeldt Det er utarbeidet egen rapport for arbeidet med sykemeldte med lettere psykiske lidelser Side 63 av 149

64 Bamble kommune Årsmelding ordinært arbeid arbeid enn før tilbudet 30 % av de som sto utenfor arbeidsliv et er enten i ordinært arbeid eller skole. e tilbake i arbeid 26% av de som sto utenfor arbeidslive t er enten i ordinært arbeid eller skole Gi lærings- og mestringstilbud til minst 40 personer med sykdommene diabetes eller kols. 50 % skal bli med i selvhjelpsgrupper i etterkant av intervensjon % % deltar på treningsg rupper % 25 54% Deltar i grupper i regi av bamble kommune I 2014 øker vi kapasiteten gjennom et samarbeid med enhet for Helse og omsorg Følge opp minst 14 elever på ungdom skole og videregående skole for å få de til å fullføre sin utdanning av12 fullførte skoleåret 2011/ elever følges opp. 1 sluttet pga. flytting Se egen rapport for LOS-prosjektet Side 64 av 149

65 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Kultur og Oppvekst Kultur Barne- og familievern Brukt av fond: Kystkulturprosjektet og Jubileumsbok = Avsatt til fond Tilskudd: Skagerakfestivalene: Driftsfond Enhet: EVT: Se nedenfor Oppvekst c Flyktningearbeidet NAV Voksenopplæring, frivillighetsentra Frisk bris Sum KULTUR OG OPPVEKST FELLES FOR ENHETEN: Totalt hadde enheten et overskudd på kr Hovedtyngden av overskuddet er knyttet til arbeidet med integrering av flyktninger:3, 4 mill. kroner som settes av på disposisjonsfondet til flyktningarbeid Det øvrige overskuddet settes i hovedsak inn på enhetens felles disposisjonsfond. VIRKSOMHET FOR KULTUR Overskudd skyldes at virksomheten har gjennomført innsparinger som en del av omstillingsarbeidet i Bamble kommune. Virksomheten har ikke har tatt inn vikar i forbindelse med vakanse i stilling som idretts- og frivillighetskonsulent, har ikke tatt inn vikarer i forbindelse med sykefravær og har redusert stilling som følge av delvis AFP. Overskudd avsettes på felles driftsfond på enhet for Kultur og oppvekst. Til tross for et betydelig overskudd i har virksomheten et lite økonomisk handlingsrom, og det er viktig at årlige svingninger kan salderes mot enhetens driftsfond. Fondsbruk i : Virksomheten har endret fondsstrukturen på tilskudd. Dermed har det vært unormalt mange og store fondstransaksjoner på fondene for tilskudd til kulturaktiviteter og det er utbetalt uvanlig mange tilskudd fra fondene, jfr regnskapstall over. Netto er tilskuddsfondene belastet kr i Side 65 av 149

66 Bamble kommune Årsmelding Det er regnskapsført bruk av kr frå fond for kystkulturarbeidet basert på budsjettvedtak i Styringsgruppa for kystkultur og Langøya. Det er regnskapsført bruk av kr i lønnsmidler fra fondet for jubileumsbok i tråd med budsjett. Skagerakfestivalene har delfinansiert innkjøp av toalettvogn. Deler av beløpet vil kunne belastes Skagerakfestivalenes fond. Overskuddet i Skagerakfestivalene er på kr som er overført bundet driftsfond for Skagerakfestivalene. Fond for Den kulturelle skolesekken på kr er i sin helhet overført investeringsregnskapet og benyttet til å finansiere virksomhetens andel av kostandene ved innkjøp av musikkbinger / rockecontainere. Totalt har virksomheten dekket kr av den totale kommunale kostnaden på kr Fond for Gullsekken er belastet kr for å finansiere studietur for skolenes kulturkontakter. VIRKSOMHET FOR BARNE- OG FAMILIEVERNET Barne- og familievernet viser et underskudd på i overkant av en million, knyttet til barnevernet. Totalt hadde barnevernet et merforbruk på på 1,8 mill. kroner. Dette ble delvis dekket opp av overskudd i andre deler av virksomheten, og av overskudd i andre deler av enheten. Årsaken til overforbruket er sammensatt. Det er en økning i annen lønn knyttet til barn som trenger forsterkede tiltak. Det er en økning i utgifter til hjelpetiltak knyttet til flere barn på ulike tiltak. Det er en økning i bruk av hjemmebaserte tiltak i familien (frem til nå har innleide hjemmekonsulenter et forbruk på kr i ) For å redusere utgiftene har vi strammet inn på en del lettere hjelpetiltak. I tillegg har vi startet et omstillingsarbeid i barnevernet, hvor vi omdisponerer personalressurser fra tidligere familieavdelingen fra å jobbe forebyggende/ lavterskel til å jobbe med hjemmebaserte tjenester på oppdrag fra barneverntjenesten. (De skal fortsatt jobbe noe forebyggende utfra kapasitet). Vi utvider dessuten dette arbeidet med en stilling pr. i dag delvis dekket av den statlige satsingen på kommunalt barnevern, med søknad om full dekning i 2014) Fondsbruk i : Det er brukt kr av øremerket tilskudd til å arrangere et felles seminar for barnevernstjenestene i fylket. VIRKSOMHET FOR OPPVEKST Virksomhetens overskudd i er 2,1 mill. kroner. Av disse har kr. 1, gått til å dekke opp underskudd på andre deler av enheten, de resterende er overført enhetens felles disposisjonsfond, og er lagt inn i strategien for å kunne møte innsparingskravene bedre. Årsaken til overskuddet er: Virksomhetens generelle innsparing og kostnadsbevissthet, Vikarer er ikke satt inn ved sykefravær hvis mulig, Bruk av overtid er redusert, STIM-tiltaket ble avviklet mai-13. Dette er et av innsparingstiltakene for Strengere vilkår for tildeling av plass på avlastningsboligen. VIRKSOMHET FOR INNVANDRING, VOKSENOPPLÆRING, OG AKTIVISERING (VIVA) Flyktningarbeidet: Arbeidet finansieres av statlige tilskudd. et for var et overskudd på kr som er overført disposisjonsfondet til flyktningarbeid. I resultatet ligger en oppdekning av 2,4 mill. kroner til kommunal voksenopplæring. (bakgrunnen er at de fleste deltagerne i den kommunale voksenopplæringen hører inn under målgruppa) Side 66 av 149

67 Bamble kommune Årsmelding Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitetstjenester: Totalt et overskudd på kr (knyttet til Clark senteret) budsjettunderskudd på kommunal voksenopplæring 2,4 mill. kroner er dekket opp av integreringstilskuddet. VIRKSOMHET FOR NAV NAV Bamble har jobbet aktivt for å klare å gå i balanse i, og viste et resultat med overskudd på Kr Det er iverksatt ulike tiltak som: Gjennomgang av vedtak om sosiale stønader, har brukeren rett på statlige tiltak, vurdering av vilkår m.m. Bedre organiseringen av arbeidet knyttet til ulike brukergrupper, og intensivert oppfølgingen av disse. Ikke bruk av private behandlingsplasser i rusomsorgen. (Denne tjenesten er nå overført til helse og omsorg, men deler av tidligere underskudd var knyttet til bruk av private behandlingsplasser.) FRISK BRIS Budsjettet har et overskudd på kr som overføres til eget driftsfond for Fris Bris. Det søkes om eksterne midler for å kunne videreføre to prosjekter som viser gode resultater (LOSprosjektet overfor ungdom og arbeid med tidlig sykemeldte). Arbeid med tidlig sykemeldte mottok i juni-13 et tilskudd på kr som sikrer en videreføring av prosjektet i Driftsfondet er en sikkerhet for at disse viktige prosjektene kan videreføres dersom det ikke blir tilført eksterne midler i første omgang Side 67 av 149

68 Bamble kommune Årsmelding FRISK BRIS BAMBLE KF ÅRSMELDING Frisk Bris Bamble Kommunale Foretak har eget regnskap. Årsmelding og regnskap for Frisk Bris Bamble Kommunale Foretak fremmes som egen sak Side 68 av 149

69 Bamble kommune Årsmelding HELSE OG OMSORG MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG FELLES STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning, % Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet, % Andel virksomheter med riktig statistikkgrunnlag ift. brukere Vedtatt mål Foreligger ennå ikke KOSTRAtall for Kommentarer Rapporteres for fjoråret i årsmeldingen Rapporteres for fjoråret i årsmeldingen Rapporteres for fjoråret i årsmeldingen Kompetanseheving Enheten mottok i ,4 millioner til kompetanseheving relatert til samhandlingsreformen. Dette er 2 og 4-års utdanningsløp som mange ansatte er godt i gang med. Det søkes årlig Fylkesmannen om midler til kompetanseheving. Søknaden har fokus på både formell- og realkompetanse. Enheten fikk kr ,- for skoleåret Enheten har mange flinke ansatte som gjerne deltar i ulike former for kurs, opplæring og hospitering i sykehus. Ved Bamble helsehus ble det i laget en kompetanseplan for å imøtekomme utfordringene som samhandlingsreformen gir oss. Det ble satt ned en tverrfaglig gruppe som fikk ansvar for å kartlegge behov og utforme en plan. Planen ble laget etter en bred kartlegging av de ansattes kompetanse innenfor temaene KOLS, diabetes, demens, hjerte- og karsykdommer, kreftbehandling og ø-hjelp. Planen var ferdig mai og den ble operasjonalisert i juni med en fagdag om lindrende behandling. Planen går over 4 år. Det vil bli arrangert 1-2 fagdager i halvåret. Parallelt med dette blir det arrangert månedlige undervisninger med ulike tema. Det har også blitt jobbet med en hospiteringsordning internt på helsehuset og sertifiseringer av ulike aktuelle prosedyrer. IKT Enhetens fagsystem er fra satt over fra prosjekt, til drift. Enheten har prioritert økt ressurs til brukerstøtte, og dette høster vi nå i økende grad goder av. Dette viser også at til tross for gode ITverktøy, som bl.a. skal gjøre oss mer effektive, bruker vi ressurser til å vedlikeholde, lære opp ansatte, og rapportere fra disse systemene. Ustabilitet på linjene har også i til tider tatt mye av personalets og brukerstøttenes tid, og det jobbes videre med å finne gode løsninger, både i enheten og på IT drift. Det er imidlertid viktig å si at dette problemet er mindre i omfang enn tidligere. I løpet av er det blitt utvekslet e-meldinger mellom kommunen og kommunens fastlegekontorer. E-meldingene til og fra sykehuset starter i mars Nødnett har vært planlagt i lang tid, og kommunen er prisgitt den nasjonale framdriftsplanen. Det kommer stadig nye pålegg om anskaffelser av utstyr, samt oppdatert framdriftsplan. Det er Side 69 av 149

70 Bamble kommune Årsmelding dedikerte personer i enheten som jobber med dette prosjektet og den bygningsmessige tilpasningen til nødnettutstyret er i gang. Det er viktig at det er framdrift i prosjektene hos både direktoratet og STHF. Innsparing og effektivisering Samtlige virksomheter har fulgt innsparingskravene lojalt, og har vist stor vilje og fleksibilitet i forhold til gjennomføring av tiltakene. Innsparingskravene ble nådd. Det meldes imidlertid om slitasje blant ansatte på kontinuerlig å gå med redusert bemanning. TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTER STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Saksbehandlingstid, fra søknad til vedtak Skriftlig vedtak prioriteres iht tiltakets hastegrad og individuell vurdering av behov Effektueringstid oppstart tjeneste Effektuering prioriteres iht hastegrad og individuell vurdering av behov Vedtatt mål 3,3-3,4 Ikke planlagt i Opp til 5 uker - 1 dager - 4 uker Kommentarer 3 uker 3 uker 3 uker Det mangler en del skriftlige vedtak av tildelte tjenester i perioden. Skyldes stor arbeidsmengde på saksbehandlerne. 1 dager - 4 uker 1 dager - 4 uker Muntlige vedtak om hjemmesykepleie effektueres omgående. Hjemmehjelp tilstrebes igangsatt innen 4 uker, men kan variere noe. Antall klager tjenestevedtak 8 <10 < gjelder utmåling av omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse Bamble kommune fikk medhold hos Fylkesmannen 1 gjelder avslag på langtidsplass. Bamble kommune imøtekom selv klagen og ga plass Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se kapittel økonomistyring Side 70 av 149

71 Bamble kommune Årsmelding Brukerutvikling og spesielle forhold Samhandlingsreformen er nå «godt etablert», og medfører press på sykehjemsplassene. Fortsatt kan senger stå tomme grunnet endringer på kort varsel av utskrivningsdato. Samtidig søker en å prioritere utskrivningsklare pasienter til korttidsopphold på sykehjemmet og Vest-Bamble aldershjem. Det er en dreining mot at de dårligste pasientene blir lagt inn på sykehus før opphold på sykehjemmet. Samarbeidet mellom soner og sykehjem fungerer svært godt, noe som er nødvendig for å få best mulig utnyttelse av plassene. Det er daglig dialog angående planlegging av bruk av ledige plasser på sykehjemmet, utover planlagte inn/ utskrivninger i tiltaksteammøtet. Pasienter som behandles hjemme er tyngre, og det er flere pasienter hvor det kreves to pleiere i stell. Avlastende tiltak i form av korttids-/rulleringsopphold for å forebygge/utsette behov for langtidsopphold er mindre tilgjengelig, også etter at resterende 8 korttidsplasser er tatt i bruk. Vest-Bamble aldershjem har hatt totalt 424 liggedøgn på overbelegg i (på «Lillestua» og på fotpleierommet). Komplekse arbeidsoppgaver fordrer sykepleierkompetanse. Dette medfører ekstra innleie og overtid. Andelen sykepleiere må økes. Det oppleves en del utfordringer knyttet til hjemmeboende demente, og det er behov for demensteam samt avlastningstilbud for denne brukergruppen. Det er opprettet demenskontakter i sonene, noe som avhjelper situasjonen noe. Brukere med rus- og psykiske lidelser er fortsatt en økende gruppe. Dette fordrer tett samarbeid med virksomhet for psykisk helse og rusomsorg. En del utfordringer i forhold til eldre, bostedsløse som har behov for egnet bolig, i tillegg til helseog omsorgstjenester. Det stilles krav til fleksibilitet, kreativitet, hjelpemidler til korttids utlån, faglig skjønn og samarbeide med pårørende. Økende behov for praktisk bistand, som gir utfordringer sammen med innsparingskrav. Medikamenthåndtering med dosettlegging m.m. er tidkrevende. Overgang til multidose (maskinell pakking av medisindoser) vil være til stor hjelp i forhold til å kunne benytte sykepleierressursene ute hos brukerne i stedet for på medisinrommet. Yngre bruker og brukere uten nettverk/pårørende i sonene trenger praktisk bistand, miljøarbeidertjeneste og oppfølging, både i forhold til praktiske gjøremål og økonomi. Økonomisk bistand er tjenester som normalt ikke hører inn under tjenesteområdet, og kan til tider ta svært mye tid. Det er en utfordring å finne meningsfylte aktiviteter i hverdagen for en del brukere, da det flere som faller utenfor etablerte tilbud og en må prøve ut individuelle aktiviteter for disse brukerne. Hjemmetjenesten har hatt en økning i forhold til dårligere fungerende brukere. Dette, kombinert med innsparingstiltak gjør at ansatte melder om stor arbeidsbyrde, slitenhet over tid, og til tider uoversiktlige arbeidsdager på grunn av mange og komplekse utfordringer. TJENESTEOMRÅDE: KROGSHAVN OMSORGSSENTER STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best ,3 Alle 2012 Vedtatt mål - 3,4 Ikke gjennomført for alle Kommentarer Forventninger til tjenesten og hva som er mulig og Side 71 av 149

72 Bamble kommune Årsmelding Pårørendes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 6 hvorav 6 er best Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt beboere beboere. Arbeider kontinuerlig for å gi gode tjenester, samt utnytte de ressursene vi har på en best og mest mulig effektiv måte ,2 3,2 Gjennomførte brukerundersøkelse til pårørende til psykisk utviklingshemmede beboere fikk tildelt omsorgsbolig ved Krogshavn omsorgssente r i Det er søkt om VTA på Grep for en beboer, men han står foreløpig på venteliste Alle som ønsker individuell plan får det. Har få individuelle planer, pga ikke behov. Vi har i stedet gode pleieplaner for alle beboere Ni beboere har vedtak om støttekontakt. Pga mangel på støttekontakte r er kun 7 effektuert gjennomføre. Ny brukerundersøkelse er planlagt i Forventninger til tjenesten og hva som er mulig og gjennomføre. En ny pårørendeundersøkelse er planlagt i Tilpasset oppfølging Rett bolig til rett person. Det blir foretatt en prioritering, og sett på den enkeltes behov, før leilighet blir tildelt. Vi håper på en plass snarlig da dette er en ung gutt som trenger og aktiviseres. Brukerne opplever større behov for pleieplan, enn individuell plan Vanskelig å finne støttekontakter. Best resultat hvis støttekontakten har en nær relasjon til beboeren Side 72 av 149

73 Bamble kommune Årsmelding Antall brukere med BPA En beboer har BPA 35,5 timer pr uke, og en har 5 timer pr uke Antall klager tjenestevedtak 0 0 <5 Ingen skriftlige klager Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Månedlig oppfølging Fungerer bra,pga har økt stillingen til 4 ansatte med disse timene. Belastingen blir delt, og det har gitt gode resultater. Brukerne klager sjelden må ha hjelp til det. - Se kapittel økonomistyring Brukerutvikling og spesielle forhold Har 17 beboere, inkludert en beboer ute i Ko3 bygget. Ingen endring i beboerantallet i. Gjennomsnittsalder for beboerne i Ko2 er 55.5 år. Ny beboer fra Nustadveien flyttet inn i Krogshavn. Har også flyttet beboere innad i huset, for å kunne ta imot ny beboer. Tre nye beboere og en fra Nustad For lite kontorplass, og vaktrom for ansatte. For lite møterom. Vi har mange studenter, lærlinger, elever, språkopplæringskandidater, tilrettelegging for sykmeldte osv. De skal ha avsatt tid til å jobbe med oppgaver i arbeidstiden, noe vi ikke har rom for. Vi må også ha evalueringsmøter med lærere og div, noe det også er lite rom for. Vi må låne plass av beboerne, samt noe på Rådhuset. Skyllerommet er ferdig, og ansatte er svært fornøyd. Har gitt en betydelig kvalitetsheving for avdelingen. En ny utfordring i Krogshavn er nye beboere med store psykiske utfordringer. Dette setter sitt preg på avdelingen, og vi har måttet gjøre visse tiltak for å minske uro. Disse beboerne trenger også følge når de skal ut av Krogshavn, de kan ikke gå på egenhånd til f.eks lege, sykehus, aktiviteter osv. Det vil da si at de må ha med personal, som innebærer at det til tider er få ansatte igjen i avdelingen. Mer utagering i grunnet psykisk ustabile brukere både i 1.etg og 2.etg. Tiltak er iverksatt. Utageringen har ført til flere A-avvik. Dette innebærer bruk av mye tid og ressurser, samt oppfølging og opplæring av personalet. Vårt fokus i har vært psykiatri og vold i nære relasjoner. Mange komplekse diagnoser som krever høyere kompetanse. Har til tider for liten sykepleierdekning. Andelen sykepleiere må økes Side 73 av 149

74 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNE FUNKSJONSHEMMDE STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Ja/nei-spørsmål Pårørendes fornøydhet med tjenestene Skala fra 1 6 hvorav 6 er best Vedtatt mål - - 3,3 (basert på skala fra 1-4) Bruker- og pårørende undersøkelse gjennomført mars. Bruker: 71% ja-svar Pårørende: 4,2 Kommentarer Få svar fra en utfordrende brukergruppe, og lav svar% fra brukergruppa, 43. Svar% innebærer at det har vært intervju med brukerne, ikke nødvendigvis at vi har fått tilstrekkelige svar, og det er også usikkert om brukergruppa har forstått undersøkelsen. Svar% pårørende: 61. Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Antall klager tjenestevedtak 1 <5 <5 <5 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se kapittel økonomistyring Brukerutvikling og spesielle forhold Økning i antall brukere hittil i er 2. Bor i eget hjem, mottar tjenesten praktisk bistand og opplæring. Boligsøkerlisten er uendret pr , ingen nye vedtak om bolig innvilget. Men eget boligtiltak i Nustadsløyfa er avviklet, og overført til samlokaliserte boliger i Nustadveien. Flere av søkerne på boligsøkerlista til Virksomhet voksne funksjonshemmede har et stort bistandsbehov. Brukerne bor enten i foreldrenes hjem eller er tildelt bolig i samlokaliserte boliger som ikke er tilfredsstillende jf boligens utforming og den enkeltes hjelpebehov. Pr er det tildelt plass for 1 ny søker og utvidet tilbud for 1 bruker ved dagtilbudet Nustad gård fra høsten. 2 brukere av dagtilbudet har avsluttet på grunn av alder og endringer i helsetilstand. 2 brukere er tildelt VTA (varig tilrettelagt arbeid) ved GREP, hvorav den ene må ha med seg assistent. Nytt bofellesskap i Reidunsvei var ferdig og ble tatt i bruk november. Rehabilitering av eldre leiligheter og personalbase ble igangsatt , forventet ferdig og innflytningsklart medio mars Tjenesten støttekontakt har økt med 5 vedtak fra 2012 til. De siste årene har flere og flere eldre søkt om denne tjenesten Side 74 av 149

75 Bamble kommune Årsmelding Kompetansehevende tiltak for ledergruppen, tillitsvalgte og verneombud ble gjennomført ved hjelp av Bedriftsnavigator (Bedriftshelsen) og kommunal personalkonsulent. Lederutviklingsprogrammet startet opp i april og ble avsluttet i november. Alle deltakerne var godt fornøyd med opplæring, oppfølging og utvikling for den enkelte og for hver avdeling. Liten plass på dagsenter fører fortsatt til store utfordringer med støy, gjennomføring av enkelte aktiviteter som brukere trenger. Avvikling av taxi-transport til og fra dagtilbudet har gitt ansatte mange flere arbeidsoppgaver, samt reduksjon i aktiviteter som terapibading og turer. Endring i beboergruppen i Nustadveien har medført betydelig økning i antall ansatte. Dette gir store utfordringer i forhold til garderobe, kontorplasser og base for ansatte. Negativt økonomisk avvik skyldes i hovedsak et enkelttiltak som ble avviklet i juli, samt svært høyt sykefravær gjennom hele året. TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud ,3 Ingen brukerundersøkelse i 2012 Vedtatt mål 3,3 Ikke gjennomført brukerunder søkelse i har fått tildelt bolig i psykisk helse. Ingen innen rusomsorge n Aktivitetstilb udet har hatt 36 brukere. Det har vært 39 turtilbud. Treningsgruppa har hatt 11 Kommentarer Gjennomføres i 2014 Samhandlingsreformen og økt krav om mer oppfølging og behandling på førstelinjenivå, samt færre døgnplasser i psykiatrisk klinikk. Behovet er stort og tilgang til bemannede boliger er for lite. Planlegging av bemannet bolig innen rusomsorgens er stoppet opp, dette er svært beklagelig, da det er stort behov for boliger til denne gruppen Side 75 av 149

76 Bamble kommune Årsmelding Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud brukere. Svømmegruppa har hatt 10 brukere Brukerne opplever ikke det samme behovet som tjenesteyterne i forhold til koordinering og individuell plan. Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Vanskelig å finne støttekontakter. Antall klager tjenestevedtak 0 0 <5 Brukerne klager sjelden må ha hjelp til det. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se kapittel økonomistyring Brukerutvikling og spesielle forhold Rusteam er opprettet og er skilt ut fra NAV. Teamet har fått egen base på «Rødhette» i Langesund. All rusbehandling er gjennomført via Helse Sør Øst, det innebærer at det er ikke brukt noe kommunale midler til behandling. 5 har fullført behandling, 6 er inne til behandling, 4 er søkt inn til behandling, 3 har avbrutt behandling 1 av disse er begynt i LAR. Det er gjennomført 2 tvangssaker i. 4 har brukt ettervernsboligen i rehabiliteringsfasen. Rusteamet og psykisk helse samarbeider rundt inntak og oppfølging av nye brukere. Det er gjennomført kartlegging av registrerte rusmiddelavhengige i kommunen gjennom det nasjonale programmet «Brukerplan». Kartleggingen viser 116 registrerte rusmiddelavhengige som får tjenester fra kommunen. Majoriteten har blandingsmisbruk med hovedvekt av cannabis, sentralstimulerende og legemidler. Undersøkelser viser at de kartlagte har dårlig funksjonsnivå på de fleste områder. Lavterskel arbeidstiltak for kronisk rusmiddelavhengige er forsøkt, brukerne møtte etter kort tid ikke opp, da også stimuleringstilskudd fra NAV ble trukket, er det besluttet å legge tiltaket ned. Det trengs også flere enn en ansatt til å drive et slikt tiltak. Oppfølging av brukergruppen representerer en større og større utfordring. Mange er kronisk syke, med et lavt funksjonsnivå og manglende impulskontroll i forhold til utageringer og voldshandlinger. Når noen i tillegg har et rusproblem skaper dette farlige situasjoner. I hadde vi 8 A avvik og 54 B avvik. Det er dobbelt så mange som i Et A avvik har ført til en langtidssykemelding. For å kunne gi et godt tjenestetilbud, samtidig som arbeidsmiljøet skal oppleves trygt og godt, kreves det boliger som kan imøtekomme de krav en slik brukergruppe representerer. Dette har ikke kommunen i dag. I Krogshavn er det for mange mennesker på et for lite område, noe som i seg selv gir støy, manglende muligheter for skjerming og ro. Øvre Nustadvei gir ingen muligheter for å skjerme noen av beboerne ved økt uro, heller ikke kontrollere besøkende som skaper uro. Dette fører til mye politi og innleggelser på sykehus, noe som igjen er belastende for den enkelte. Psykiatrisk klinikk har vedtatt å legge ned en døgnenhet i. De varsler samtidig at fokus på behandlingsoppfølging må endres fra døgnopphold til dagopphold. Ambulante tjenester innen distriktspsykiatrisk senter vil bli styrket. Likevel vil mulighetene for ikke å få lagt inn de aller dårligste pasientene i perioder, få konsekvenser i forhold til tjenestene på kommunalt nivå. Det er gitt tilskudd fra Staten til en miljøvaktmesterstilling over 3 år. Stillingen skal brukes til å følge opp de som bor i kommunale boliger som har en dårlig boevne. Stillingen opprettes som et prosjekt i 2014 i samarbeid med virksomhet for eiendom og boligstiftelsen Side 76 av 149

77 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING STYRINGSMÅL Resulta t Vedtatt mål Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er svært fornøyd, kontinuerlig måling gjennom året Brukernes fornøydhet på Dagavdelingen Skala fra 1 4 hvorav 4 er svært fornøyd Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost Brukte tester: TUG* og STS ** Andel brukere tilbakeført til eget hjem 3,6 3,5 3,5 1.tertial: 3,8 2.tertial: 3,72 3.tertial: 3,6 Snitt: 3, ,5 Ikke gjennomført brukerunder søkelse ennå. 89,5 % 75 % 80 % 1.tertial. 95,7 2.tertial: 88,6 3,tertial: 100 Snitt: 94,76 90,5 % 80 % 80 % 1.tertial: 87 2.tertial: 83 3.tertial: 74 Snitt: 81,3 Ikke alle er i stand til å svare. Pårørendes synspunkter kommer frem i stedet for brukernes. Brukernes forventninger og mål er urealistisk høye. Ikke alle er i stand til å svare. Pårørendes synspunkter kommer frem i stedet for brukernes. Ikke alle er testbare. Mangelfull registrering (28 av 41) 4 fått langtidsplass 3 flyttet til korttids 1 utskrevet til sykehus Gjennomsnittlig antall liggedøgn 28, tertial: 36,7 2.tertial: 24,8 3.tertial: 34,8 Snitt: 32,1 «Overliggere» som venter på langtidsplass Antall brukere med opphold på dagavdelingen Totalt 45 plasser ukentlig 21 Ikke full drift pga oppstart tertial: 86,75 2.tertial: tertial: 100 Snitt:95,6 Plass til 48 totalt. Ikke full dekning grunnet avvikling av enkelte pas. og nye søkere inn Side 77 av 149

78 Bamble kommune Årsmelding Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Månedlig oppfølging Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i % Se kapittel økonomistyring ,6 % 2682 liggedøgn fordelt på 101 tjenester Sykehuset melder utskrivningsklare pasienter, som får plass, Pasienten kommer ikke, og rommet står ubenyttet. Brukerutvikling og spesielle forhold Dammane Rehabiliteringssengepost: Antall brukere fordelt på sonene: (8 inneliggende pr.dags dato er ikke tatt med) Langesund: Stathelle: Herre: Vest-Bamble: Totalt: = 81 Henvist fra: Sykehus: = 34 Sonene: = 39 Kortidsavd: 2+2+4= 8 Gjennomsnittlig liggetid: 32,1 Aldersgjennomsnitt: 77,9 Antall kvinner: 50 Antall menn: 32 Markant økning av lårhalsbrudd og total hofteprotese. Noe nedgang i diagnoser slag/nevrologi. Brudd generelt har økt. På grunn av innsparing var 2 rehabiliteringsplasser stengt i 6 uker i sommer. Fungerte greit. Har hatt reelle rehabiliteringspasienter, som har hatt god effekt av oppholdene. Mangler ergoterapeut på rehabilitering sengepost, og har manglende ergoterapiressurser til barn. Mye ergoterapiressurser går til plan- og byggesaker. Mangler skolefysioterapeut, noe som har medført lite forebyggende arbeid i skolene. Samhandlingsreformen og øyeblikkelig hjelp plassene gir økt etterspørsel etter fysioterapi på korttidsavdelingen. Deltatt i planlegging og opp start av helsestasjon for voksne. Startet «Pusterommet», egne treningsgrupper for kreftpasienter. Har opprettet demensplasser i dagavdelingen. Fått tilskudd fra Helsedirektoratet til utstyr. God aktivitet og mange turer for brukerne av dagavdelingen Side 78 av 149

79 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: INSTITUSJONSTJENESTE STYRINGSMÅL Målområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Pårørendes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Vedtatt mål 3,4 - - Ikke planlagt i 3,3 - - Ikke planlagt i Kommentarer Informasjon. Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering. Bemanning Informasjon. Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering. Bemanning Antall tvangsvedtak 1 Det skal skrives, og blir skrevet, tvangsvedtak på alle pasienter hvor det er påkrevet i henhold til lovverk Målområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se kapittel Utnyttelse av sykehjemsplasser i %, korttidsog langtidsavdelingene Utnyttelse av plasser for øyeblikkelig hjelp i % Utnyttelse av plasser i lindrende enhet økonomistyring % 95,90 % 96 % 96,43 % For lite renholdsressurser til klargjøring av rom. Effektiv inn og utskrivning av pasienter. Pasienter meldt fra sykehuset som ikke kommer ,79 % 37,2 % Oppstart høsten. Ser økende bruk av disse plassene Brukerutvikling og spesielle forhold Flere pasienter med behov for spesialisert oppfølging og behandling. Trenger derfor økende bemanning og høyere kompetanse blant de ansatte. Stort behov for økt sykepleierkompetanse. Har fått styrket legedekningen. Stor økning av antall kreftpasienter. Større forbruk av engangsutstyr, medisinsk forbruksmateriell og medisiner, samt høyere forbruk av ulike intravenøse væsker og medisiner, og sondeernæring. Dette henger sammen med brukerutviklingen. Har også måttet kjøpe inn noe spesialisert behandlingsutstyr og blodprøveanalyse utstyr. Håndtere samhandlingsreformen og mer faglig utfordrende pasienter. Det er startet opp drift i 2 kommunale øyeblikkelig hjelp senger i Bamble sykehjem fra Oppstart Lindrende enhet september Det er formalisert samarbeid med STHF i forhold til lindrende behandling, kurs, møter, hospitering Oppstart 8 plasser for korttids behandling, september Rekruttering av personell med ønsket kompetanse. Gode tur- og aktivitetstilbud. Fremmer servering av «tradisjonsmat». Dårlige kjøledisker i rådhuskantina. Utfordrende å øke inntekter til både kjøkkenet og rådhuskantina Side 79 av 149

80 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: LEGETJENESTE OG LEGEVAKT STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Vanlige henvendelser (ikke ø- hjelps/haste-henvendelser) skal ikke utgjøre mer enn 60% av Vedtatt mål - 3,3 Ikke gjennomført Kommentarer Kapasitet og verktøy for gjennomføring konsultasjonene Antall klager 4 <2 <5 1 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se kapittel økonomistyring Brukerutvikling og spesielle forhold Antall henvendelser: Av disse er 4068 rusrelaterte. Øvrige diagnoser viser det samme bildet som før. Vi ser effekt av å få på plass nye fastleger, pasientene får rett hjelp på rett sted. Det er ansatt ny fastlege ved Langesund legesenter Det er ansatt ny fastlege på Bamble legesenter. Har fått kr til etablering av ny fastlegehjemmel. Diabetessykepleier er på plass i helsestasjon for voksne, samt holder kurs sammen med Frisk Bris. Samarbeid Helse og omsorg og Kultur og oppvekst. Det jobbes videre med prosjekt Nødnett, oppstart går så langt etter planen, implementering og drift høsten 2014 Kreftkoordinator har vært i drift i 1 år, får gode tilbakemeldinger på at kreftomsorgen i Bamble er god. KOLS prosjektet fortsetter ut 2014 Helsestasjon for voksne åpner Det er etablert samarbeid mellom Virksomhet Rehabilitering, Legevakt og Frisk Bris i forhold til livsstilsendring. Tilbudet utvides til også å gjelde ettermiddag Det jobbes kontinuerlig med riktig takstbruk for å sikre inntekter til legevakten. Reduksjon i bruk av beordring av leger til vakt etter at programvaren legevakt.no ble tatt i bruk. Legene tar mer ansvar selv og vaktene er tilgjengelig for alle til enhver tid, uansett hvor legen befinner seg Innsparinger følges opp som vedtatt Side 80 av 149

81 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: MILJØRETTA HELSEVERN FELLES KOMMUNEOVERLEGE STYRINGSMÅL Opprettholde faglig forsvarlig utøvelse av miljøretta helsevern og kommuneoverlegefunksjon % k- overlege % k- overlege Vedtatt mål 20% k- overlege Både kommuneoverlegetjeneste og miljørettet helsevern Grenland fungerer godt Kommentarer Kommuneoverlege bør være minimum 40 % SPESIELLE FORHOLD FOR ENHETEN Status innsparinger og generell økonomisk situasjon Samtlige virksomheter og avdelinger arbeider kontinuerlig og godt med innsparinger og omstillinger. Forbruk av ekstrahjelp, vikar og overtid reduseres fra måned til måned. Bruk av overtid relateres i hovedsak til beordring av ansatte på grunn av manglende kompetanse hos vikarer. Dette gjelder for det meste sykepleieroppgaver. Forutsatt opprettholdelse av faglig forsvarlige tjenester, leies det ikke inn ved (minst) første fravær. Dette skaper utfordrende situasjoner for ansatte, og vil være belastende over tid, både for brukere og ansatte. Minus innleie, medfører også at noen vakante stillinger forblir vakante, da enheten må ha slakk i vakter og stillinger. Ansatte utviser stor vilje, fleksibilitet og kreativitet i forhold til innsparinger, omstillinger og endring av rutiner. Øyeblikkelig hjelp plasser, lindrende enhet (senger) og oppstart av 8 nye plasser Bamble kommune har fått oppstartsmidler til øyeblikkelig hjelp plasser fra Helsedirektoratet og sykehuset Telemark. Plassene ses i sammenheng med oppstart av lindrende senger i korttidsavdelingen og oppstart av de 8 nye plassene. Komplekse sykdomsbilder og svært syke pasienter krever betydelig høyere grad av sykepleierkompetanse. Ved økning i sykepleierandelen vil det være mulig å gi høyere grad av aktiv behandling både i institusjon og i hjemmetjenesten, og på denne måten redusere bruk av spesialisthelsetjeneste. Refusjon ressurskrevende tjenester Nye rutiner i forhold til budsjettering og løpende budsjettjustering er utarbeidet, slik at inntekstgrunnlaget til en hver tid er oppdatert. Samhandlingsreformen kommunal medfinansiering (KMF) og betaling for utskrivningsklare pasienter (UKP) Det er uheldig at endelige tall for KMF i ikke vil foreligge før i november Pr i dag ligger Bamble kommune an til å gå i pluss for KMF, men rammeoverføringen i forbindelse med samhandlingsreformen skal også dekke betaling for utskrivningsklare pasienter, økt forebyggende arbeid og Bambles andel av lønn til samhandlingskoordinatoren. 24 «betal» døgn utskrivningsklare pasienter (UKP), kr Da er foreløpig ikke mai og juni tatt med, grunnet overgang til nytt registreringssystem på sykehuset Side 81 av 149

82 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2012 Regnskap Endrin g Revidert Budsjett Avvik Netto avsetni nger Kommentarer på utvikling og resultat Helse og omsorg felles Bruken av midlene til samhandlingsreformen er underfinansiert i enhetens budsjett. Kr. 1 mill er overført til bruk i Frisk Bris. Driften av kantina og kjøkken går med til sammen ubetydelige underskudd mens vaskeriet har et positivt avvik på nesten kr Leiebilordningen belaster enhetens ramme med drøye kr Langesund sone Virksomhetens avvik skyldes at vedtak om personlig assistent ikke er tilstrekkelig finansiert. Det er også svikt i inntektene fra brukerne. Krogshavn Virksomheten har spart mye inn på ikke å leie inn vikarer ved fravær samtidig som overtid omtrent ikke har vært benyttet. Det er også kommet inn en betydelig merinntekt i form av tilskudd og brukerbetaling. Stathelle sone Driften av sonen er i tilnærmet balanse, men utfordringene har vært store i bofellesskapet. Her har det vært flere tunge brukere som trenger mer bemanning. Bruken av vikarer og ekstrahjelp har derfor vært betydelig. Herre sone God kontroll på driften. Vest-Bamble God kontroll på økonomien i sona, men til tross for effektivisering og redusert innleie oppnås ikke innsparingskravet på VBA. Utgifter til BPA er ikke på plass i budsjettet og må dekkes inn av den øvrige driften. Bamble sykehjem Innsparingen skyldes innsparing i lønn som følge av at nye 8 plasser var budsjettert for hele året, men ble tatt i bruk fra september. Det er også innsparing på annen drift og økte driftsinntekter. Rehabilitering Virksomheten har et betydelig merforbruk på selve rehabiliteringsavdelingen, Side 82 av 149

83 Bamble kommune Årsmelding mens fysio/ergo og Dammane dagavdeling har innsparinger i forhold til budsjett. Det er særlig bruken av vikarer på rehab. som er årsaken til merforbruket. Psykisk helsearbeid Det er benyttet ca. 1.4 årsverk mer enn budsjettert til ressurskrevende beboere. Merforbruket kommer til tross for innsparinger på første fraværsvakt når det har vært mulig og at fokus på bruk av overtid har vært stort. Funksjonshemmede voksne I tillegg er det opprettet et rusteam som per dags dato ikke har noe driftsbudsjett. Dette har tidligere ligget på NAV. Avsetningen er tilskudd fra Fylkesmannen som skal benyttes til Miljøvaktmester i Virksomheten er inne i en omfattende omstillingsprosess mht til driften. Det er mange brukere med omfattende omsorgsbehov som gjør det vanskelig å budsjettere riktig. I år har utgiftene til støttekontakter gått over budsjettrammen i tillegg til de tradisjonelle problemområdene knyttet til bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid. Legevakt / legetjeneste Avviket skyldes i det vesentlige manglende refusjon fra staten vedr. turnuslegene og økte, ikke budsjetterte utgifter til fastlege/ gjestepasientordningen. Bruken av avsetninger er tidligere avsatte midler til kreftsykepleier og rekruttering av leger. Sum Helse og Omsorg Samlet sett salderes enhetens regnskap i balanse i forhold til justert budsjett. Opprinnelig budsjettramme ved inngangen til var på kr. 218,2 mill. Av avsetningene som er foretatt skriver kr. 1,122 mill. seg fra for mye trukne utgifter til kommunal medfinansiering samhandlingsreformen. Resten er innsparte driftsmidler som er avsatt til driftsfondet Side 83 av 149

84 Bamble kommune Årsmelding FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: FRIE INNTEKTER SKATT OG RAMMETILSKUDD STYRINGSMÅL Vedtat t mål Kommentarer Befolkningsvekst 0,54 0,16 0,5 % 2012 Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødde Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlands Utflytting, innenlands Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketallet ved utgangen av kvartalet ,16 % 0,45 % Befolkning pr pr Målsetningen er en årlig befolkningsvekst på 0,5 %, tilsvarende 70 personer i året er lagt inn. I inntektsberegningen er 0 % lagt til grunn Andel takserbare eiendommer i kommunen som har utskrevet eiendomsskatt (Fritak er ikke tatt med) Boliger % 5184 Fritidsbolig/hytte % 2283 Antall fritid gikk litt ned i forbindelse med klagebehandlingen Side 84 av 149

85 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FINANSPLASSERINGER STYRINGSMÅL Vedtatt mål Kommentarer Langsiktig plassert kapital, fond Bufferfond plassert Overskuddslikviditet Plassert totalt Finansplasseringene oppjusteres årlig med prisstigning på 2 %. 7,5 mill fra Vekst i Grenland lagt inn i porteføljen 181 mill 10,4 mill 79,7 mill 271,1 mill 200,5 mill 22,7 mill 77,2 mill 300,4 mill 201,9 mill 20,5 mill 225,4 mill 156,0 mill 22,7 mill 87,5 mill 266,2 mill Det har blitt foretatt en reduksjon av den langsiktige plasserte kapitalen på kr 44,5 mill. som er avsatt til bruk for å realisere mål kommuneplanen (KST 80/13). Avkastning på plassert finanskapital Avsatt til realkapitalen 1,4 % 3,8 mill 3,96 mill - 10,2 % 27,7 mill 4,4 mill 5,5 % 12,4 mill 4,5 mill 6,4 % 17,6 mill 4,5 mill Dette er en avkastning som er sterkere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 5,6 % i. Bufferfond i forhold til vedtatt plassert finanskapital IB 10,4 mill 3,8 % 22,7 mill 10 % 20,5 mill 10 % 22,7 mill 14,6 % Kommunens eierskap i Skagerak energi 500 mill. 500 mill 500 mill 500 mill Anslått verdi* Utbytte fra kommunens eierandel i Skagerak energi. 3,9 % 19,7 mill 3,3 % 16,7mill 2,4 % 14 mill 1,31 % 6,57 mill Prosentsats basert på eierskapsverdi på 500 mill. 1,31 % utgjør 6,57 mill.kroner av anslått verdi på 500 mill.kroner Bufferfond Skagerak energi UB 12mill 12milll 0 0 *I følge en undersøkelse gjennomført av Thelma Consulting Group (Dagens Næringsliv ) har verdien av norske vannkraftverk har blitt kraftig redusert de siste 5 årene fra milliarder kr i 2008 til 600 milliarder kr i. Dette representerer et verdifall på 50 prosent. Grunnen til dette er primært gitt til lavere priser på kull og gass, lavere CO2 priser, og fordi det bygges mye fornybar energi. Noe av kursfallet skyldes dermed varige endringer. Skagerak Energi er nylig verdsatt til 18,6 milliarder kroner. Dette verdsetter Bamble kommunes eierandel på 3,34 prosent til 621,4 mill. kroner. Den reelle avkastningen på utbyttet for på 6,57 mill. kroner utgjør dermed 1.06 prosent Side 85 av 149

86 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: GJELDSUTVIKLING STYRINGSMÅL GJELDSUTVIKLING: Vedtatt mål Tall i mill.kroner Bokført gjeld ,1 737,4 796,6 809,3 Ikke opptatte lån ,0 93, ,7 Brutto vedtatt lånegjeld 780,1 831,3 896,6 885,0 Utlån ,1-128,4-152,8-142,3 Netto vedtatt lånegjeld 670,0 702,9 743,8 742,7 Endring i netto gjeld 12,1 32,9 40,9 39,8 i % 1,8% 4,68 % 5,49 % 5,36 % Bevegelse i løpet av året Nye låneopptak ,1 88,42 86,8 Avdrag i investeringsregnskapet ,5-5,6-12,7 Avdrag i driftsregnskapet ,3-23,6-23,3 Endring gjeld 52 62,3 59,22 50,8 Nye utlån , ,4 Innbetalte avdrag 12 16,3 5,6 12,7 Endring utlån -20,2-19,4-24,4-15,7 Endring netto gjeld 32 27,9 34,82 35,1 Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld 5 % 6,1% 3,93 % 4,8 % Kommentarer Rentekostnad/rentesats 3,5% 3,27% 3,0 % 2,69 % Vektet gjennomsnittsrente per var 2,69 % Andel av lån med renteforfall innen ett år 69% 66,9% 50 % 68,53% TJENESTEOMRÅDE: DRIFTSRESULTAT STYRINGSMÅL Vedtatt Kommentarer Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter -0,7 % -1,9 % -3,6 % -0,82 % 0,8% 0,6 % -0,7 % 3,63 % 1,8% 0,7 % 0,7 % 1,14 % Side 86 av 149

87 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING FELLES DRIFTSUTGIFTER Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Netto avsetninger Fellesutgifter Momskompensasjon driftrsregnskap Momskompensasjon investeringsregnskap Felles driftsutgifter Felles lønns- og pensjonskostnader Felles avsetning lønnsog tarifføkning Felles pensjonskostnader Andre fellesutgifter vedr lønn og opplæring Felles lønns- og 801 pensjonskostnader Motposter selvkostregnskap VAR Motposter andre ansvar Selvkostregnskap FELLES 8 DRIFTSUTGIFTER Kommentarer på utvikling og resultat Momskompensasjonen ble 5,4 mill høyere enn budsjettert, totalt på 10,3mill.kroner 8,3 mill er overført til investeringsregnskapet og 2,0 mill er brukt til finansiering i drifta. Revisjonen påpekte feil periodisering av påløpt og ikke utbetalt lønn ved årsskiftet for For er påløpt og ikke utbetalt lønn belastet regnskapet med 6,3 mill.kroner. Dette er en endring i anordningsprinsippet for regnskapsførselen og beløpet fremover vil bli betydelig lavere. 1,4 mill.kroner er avsatt til fond. Dette er innsparinger i administrative følgekostnader på nye stillinger. Effekten av lønnsoppgjør i ble 0,8 mill.lavere enn budsjettert. Kontingent til KS er ikke budsjettert, 0,6 mill. Pensjonskostnadene ble 1,9 mill lavere enn budsjettert. Årsaken er endring i premieavvik. Avskrivninger og kalkulatorisk rente på VAR-investeringer ble 1,2 mill. lavere enn budsjettert Side 87 av 149

88 Bamble kommune Årsmelding FINANSIELL VIRKSOMHET Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap Endring Revidert Avvik Netto avsetninger budsjett Finansiell virksomhet tab.1a Finansiell virksomhet tab.1a Skatt og rammetilskudd Eiendom skatt Andre generelle statstilskudd Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag på lån Utbytte Skagerak Energi og andre direkteeide selskaper Langsiktig plassert kapital Renteinntekter fra bankinnskudd mv Kommentarer på utvikling og resultat Avviket er regnskapsmessig overskudd på kr ,- Skatt og rammetilskudd ble nedjustert med 8 mill. kr. i 1.terial. Inntekten ble 2,3 mill. høyere enn budsjettert. Inntekten økte med 4,7 % fra 2012 Eiendomsskatten justert opp med 4,2 mill.kroner i 1.tertial. Inntekten ble 0,1 mill høyere enn budsjettert. Inntekten økte med 14,1 % fra Avvik på 1,1 mill.kroner skyldes at rentekompensasjon for Stathelle skole mottas først når bygget er ferdig. Renteutgiftene ble 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens renteinntekter ble 0,8 mill. lavere. Rente og avdragskostnader ble dermed 0,4 mill. høyere enn budsjettert. 6,6 mill. kroner i aksje- og eierutbytte fra Skagerak. 7,7 mill. kroner er bruk av disposisjonsfond for å veie opp for redusert utbytte. Avkastningen ble på 17,6 mill, 6,4 %. Langt lavere enn budsjettert. Skyldes primært strammere likviditet på bankkonto, samt lave innskuddsrenter Andre finanstransaksjoner Ingen avvik av betydning 902 Finansforvaltning FINANSIELL 9 VIRKSOMHET Side 88 av 149

89 Bamble kommune Årsmelding FINANSFORVALTNING Iht. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 6 og 7, og kommunens finansreglementer skal rådmannen rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av året. Rapporteringen skal minst inneholde: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi på aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Innløsningsverdi for passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser VESENTLIGE MARKEDSENDRINGER I motsetning til 2012 som var preget av mye turbulens drevet av dårlige nyheter fra Eurosonen, har vært preget av økonomiske nøkkeltall som i stor grad har overrasket på oppsiden. Dette, i tillegg til svært lave renter globalt, utsikter til fortsatt lave renter fremover og god tilgang på likviditet har drevet aksjemarkedene oppover. Den eneste brede nedturen i aksjemarkedene i kom i juni som en respons på at dem amerikanske sentralbanksjefen kunngjorde at Sentralbanken ville komme til å trappe ned på støttekjøpene av obligasjoner for å stimulere økonomien (kvantitative lettelser) dersom den amerikanske arbeidsledigheten sank til under 7 %. I september da det ble klart at størrelsen på Sentralbankens kvantitative lettelser ble opprettholdt, fikk også aksjemarkedene en god opptur. Disse hendelsene er med på å tydeliggjøre at ekspansiv pengepolitikk har vært en sentral driver for aksjemarkedet i år. Avkastningen på Oslo børs (OSEBX) i var 23,6 prosent. Dette er en del svakere enn de fleste sentrale aksjemarkeder. På verdensbasis (MSCI World indeksen) var avkastningen 38,1 prosent målt i norske kroner og 27,4 prosent målt i lokal valuta. Styringsrenter i de fleste land ligger på svært lave nivåer, og vil sannsynligvis forbli lave en god stund fremover. De lave styringsrentene medfører at sentralbankene har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Flere sentralbanker, deriblant den amerikanske, britiske og senest den japanske, har gjennomført massive kvantitative lettelser, som innebærer å kjøpe obligasjoner i markedet for å stimulere økonomien. Den norske styringsrenten har vært uendret gjennom året. Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøtet i desember å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent og senket samtidig rentebanen. Sentralbanken trakk fram dempete vekstutsikter, lavere fremtidig konsumprisvekst og nedgang i boligpriser som argument for å senke rentebanen. I det makroøkonomiske bildet har den realøkonomiske utviklingen vært preget av moderat vekst i. Men det har i siste halvår kommet flere positive signaler både fra USA og Europa. I eurosonen var det en positiv kvartalsvis BNP-vekst både i 2. og 3 kvartal, og fra USA kommer det stadig positive nyheter om arbeidsledighet på vei ned, og boligpriser og forbrukertillit på vei opp. I valutamarkedet har den norske kronen svekket seg kraftig i. Norges Bank uttalte i forbindelse med rentemøtet i juni at det var 50 prosent sjanse for kutt i styringsrenten i september. Selv om kuttet Side 89 av 149

90 Bamble kommune Årsmelding har uteblitt, kom denne uttalelsen overraskende på markedet og resulterte i kronesvekkelse, og den største kronebevegelsen siden AKTIVAFORVALTNINGEN I er det bokført en gevinst på 17.6 mill. kroner på finanskapitalen. Dette er 5.2 mill. kroner mer enn budsjettert. I 2012 ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på 27,7 mill. kroner. Gevinst og tap på verdipapirer er i prinsippet ikke realisert før plasseringen selges, men kommunale regnskapsregler og valgt bokføringsprinsipp medfører at resultatet skal bokføres det året det gjelder. Tabellen viser avkastningen og disponeringen av denne. Finanskapital Regnskap 2012 Regnskap Revidert budsjett Avvik Konsulenttjenester Renteutgifter provisjoner Renter/kursgevinst langsiktig kapital Sum finansforvaltningen Avsetning til realkapital Avsetning/bruk bufferfond Avsetning til meravkastningsfond Sum avsetning fond Netto Netto avkastning i er på 17.6 mill.kroner, Norske og Globale aksjer har en gevinst på henholdsvis 4.4 mill og 5.5 mill kroner, øvrige aktivaklasser har gevinst på 7,7 mill.kroner. Revidert budsjettert avkastning er på 12,44 mill.kroner. I henhold til vedtatt finansreglement er differansen tilført fra finansbufferfondet med 4,5 mill.kroner. I forbindelse med tapet i regnskapet for 2008 ble fondsmidler omdisponert og finansplasseringene redusert. Det ble i 2009 igjen avsatt midler til bufferfond og fondet var på 18 mill.kroner. Etter regnskapsavslutningen for er fondet tilført 4,5 mill kroner, og er dermed over vedtatt nivå. For er utviklingen i finanskapitalen fordelt på ulike aktivaklasser som følger: Rapportert og bokført verdiendring varierer noe ift. dato for verdifastsettelse. I er de langsiktige plasseringene sammensatt som følger: Vedtatt plassering i budsjettet 204,9 Bufferkapital 20,5 Sum vedtatt plasseringer 225, Side 90 av 149

91 Bamble kommune Årsmelding Verdiendring 17,6 Plassering av overskuddslikviditet 23,2 Plassert ,2 PORTEFØLJENS PRESTASJONER Ved utgangen av var markedsverdien av porteføljen MNOK 266,2. I løpet av året ga porteføljen en avkastning på 6,4 % noe som tilsvarte en meravkastning på 0,8 prosentpoeng i forhold til sammenligningsindeksen. Årlig avkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 6,0 %. Det tilsvarer en årlig meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosentpoeng. Blant aktiva klassene var det globale aksjefond som har gav høyest avkastning i med en avkastning på 21,4 % hensyntatt valutasikring, tett fulgt av norske aksjefond som har hatt en avkastning på 18,8 %. Svakeste utvikling har vært i aktiva klassen Global High Yield obligasjoner med en meravkastning på 0,3 %. I 2012 var det denne aktiva klassen som ga høyest avkastning med over 18 %. ABSOLUTT AVKASTNING Porteføljens markedsverdi ved inngangen av var MNOK 300,4. Ved utgangen av var markedsverdien MNOK 266,2. I perioden har det vært et netto uttak på MNOK 51,8. Samtlige aktiva klasser bidro positivt til porteføljen i, men både aktiva klassene Global High Yield obligasjoner, Norske obligasjoner og eiendomsfond gav en avkastning under kommunens mål på 5,5 prosent. RELATIV AVKASTNING I ga porteføljen en meravkastning på 0,8 prosentpoeng. Årlig meravkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 0,7 prosentpoeng. Porteføljens meravkastning i år kan i hovedsak relateres til både allokerings- og seleksjonsbidraget som var positive. Et positivt allokeringsbidrag skyldes at man har overvektet i en aktiva klasse som har gjort det relativt bra eller undervektet i en i en aktiva klasse som har gjort det relativt svakt. Et positivt seleksjonsbidrag skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Interaksjonsbidraget var negativt i. Dette skyldes at man har vært overvektet i aktiva klasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktiva klasser som har gitt meravkastning i forhold til indeks. Norske obligasjoner og globale høyrenteobligasjoner har levert meravkastning i, mens norske og globale aksjer samt globale obligasjoner har levert mindreavkastning i. En informasjonsrate på 0,39 prosent indikerer at kommunen har fått godt betalt for den aktive risikoen som er tatt i forvaltningen. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 80 av 143 måneder, noe som innebærer en konsistens på 55,9 % Side 91 av 149

92 Bamble kommune Årsmelding Tabellen over viser allokeringen per mot strategi. Vi ser av oversikten at kommunen ligger over de strategiske rammene i alle aktiva klasse, men under maks allokering. Dette skyldes primært at vi ikke har investert i norske anleggsobligasjoner eller pengemarkedet. Kommunen vurderer fortløpende om det skal investeres i disse aktiva klassene, men har ikke funnet det hensiktsmessig i perioden ettersom klassene har gitt dårlig avkastning Side 92 av 149

93 Bamble kommune Årsmelding Side 93 av 149

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer