Årsmelding 2012 Bamble kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Bamble kommune"

Transkript

1 Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden Side 1 av 121

2 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS TILRÅDNING:... 7 Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P... 8 PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING DEL 2 ÅRSRAPPORTER POLITISK LEDELSE NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING FELLES ADMINISTRATIVE TJENESTER TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM FORVALTNING SKOLE OG BARNEHAGE KULTUR OG OPPVEKST FRISK BRIS BAMBLE KF ÅRSMELDING HELSE OG OMSORG FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET FINANSFORVALTNING INVESTERINGSREGNSKAP INVESTERINGSPROSJEKTENE DEL 3 ÅRSREGNSKAP OG NOTER ÅRSREGNSKAP REGNSKAPSOVERSIKTER NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP Side 2 av 121

3 Bamble kommune Årsmelding DEL 1 HOVEDTREKK Side 3 av 121

4 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS KOMMENTARER Kommunestyret behandlet et for i K-sak 131/11. Budsjettet ble vedtatt med 906 mill. kroner i brutto driftsutgifter og 100 mill.kroner i investeringsutgifter. et for ble avsluttet uten overskudd. Heldigvis hadde kommunen frie driftsfond og således handlefrihet til å saldere et med bruk av fond og møte uforutsette kostnader i tjenestebehovet og endringer i finansmarkedet. En saldering med bruk av fond er ikke mulig over tid, og viser at kommunen har høyere driftsutgifter enn inntekter. Derfor har det vært nødvendig å sette i gang en større snuoperasjon for å bringe et i balanse uten bruk av fond. Dette ble vedtatt ifb med behandlingen for Budsjettet for er vedtatt i samme form som i og målstyring av tjenestene har hovedfokus. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som et er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringset rapporteres på rammenivå. Kommunen er en IA-bedrift, som det avtales viktige mål for at ansatte skal være og trives på jobb. Målene er diskutert mellom de ansattes organisasjoner og arbeidsgiver og er omforent. oppnåelsen har vært tilfredsstillende og viser at Bamble kommune arbeider godt for et inkluderende arbeidsliv. Dette gjelder både i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne, også som praksisbedrift for personer som er under utredning av NAV. I virksomheter som har hatt stort sykefravær, er det jobbet konstruktivt med hjelp av Bedriftshelsetjenesten. Finansiering av de kommunale tjenester: Kommunens inntekter består at skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, utskriving av eiendomsskatt og finansinntekter. Skatteinntekter: I forhold til det erte skatteanslag for, viser skatteinngangen på landsbasis at det har vært høyere aktivitet og sysselsetning enn forutsatt. For landet har skatteinngangen økt med 6,8%, mens tilsvarende tall for Bamble viser 2,8%. Årsaken til at Bamble har hatt en svakere vekst kan bla skyldes effekten av REC-nedleggelsen. Som følge av inntektsutjevningssystemet får Bamble heldigvis glede av den høyere vekst på landsbasis. Totalt utgjorde økningen i skatteinntektene 7,9 mill kroner og er 16,7 mill kroner lavere enn opprinnelig ert. Rammetilskudd Rammetilskuddet er knyttet til statlige overføringer som skal sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester uavhengig av skatteinngang. For Bamble betyr dette en inntekt på 299,4 mill kroner, og er basert på kommunens demografiske sammensetning og flere andre kriterier. Som kjent er det liten vekst i kommunens innbyggertall, 23 personer i (0,16%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet (1,3%) og Telemark (0,5%). Dette medfører et økt innbyggertilskudd, men som reduseres som følge av færre barn i grunnskole. Kommunens driftsutgifter må tilpasse seg dette. Eiendomsskatt Eiendomsskatten utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter, 48,7 mill kroner. Av dette utgjør eiendomsskatten fra handel og næringsvirksomhet 28,7 mill kroner 59%. I forbindelse med omtakseringen og utvidelsen i ble det ert med en økning på 15,7 mill kroner. et har vært 8,2 mill.kroner. Det vil si at de prosjekter som skulle finansieres av økt eiendomsskatt, feks åpning av renovert fløy Bamble sykehjem, ikke er fullfinansiert. Da driftsutgiftene ikke har tilpasset seg lavere eiendomsskatt, har det vært nødvendig med fondsbruk. Finansinntekter Skagerak Energi AS utbetalte et utbytte i for regnskapsåret på 16,7 mill kroner. Dette er 3,8 mill kroner mer enn ert. Avkastningen utgjør 18,1 % på egenkapitalen og 3,3 % av antatt markedsverdi. Den langsiktige finansplassering oppnådde en svært god avkastning i, hele 10,2 %. Meravkastningen på 12,3 mill kroner foreslås brukt til styrking av finansbuffer. Markedsverdien av finansplasseringen utgjorde ved årsslutt 300,4 mill kroner. Øvrig: Flere av tjenestene i kommunen forutsetter prosjektmidler for å opprettholde tjenestenivået. Derfor arbeides det godt med å søke om statlige eller andre midler som støtter opp om de kommunale tjenester Side 4 av 121

5 Bamble kommune Årsmelding Felleskostander I et består felleskostnader vesentlig av ert lønnsøkning, pensjonskostnader, merverdirefusjon og over-/underskudd på VARregnskapet. Lønnsoppgjøret: et av årets lønnsforhandlinger ble 15,5 mill.kroner, som er i tråd med revidert. Dette utgjør en lønnsøkning på 4,6%, mot et opprinnelig på 4,0 %. Pensjon: Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av kommunens lønnsrelaterte kostander. I ble det betalt en pensjonspremie på 83,3 mill kroner, som er 25,6 mill mer enn. Som følge av nedjustert krav til grunnlagsrente og levealdersjustering, medfører dette at forsikringstagerne får økte kostander. Så lenge selskapene, som følge av nye regler, må styrke sin kapital, kan man ikke forvente at selskapenes overskudd utover den garanterte avkastning vil redusere kundenes premieinnbetaling. Forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad, representerer premieavviket. For Bamble kommune utgjør endringen av premieavviket i en positiv resultateffekt på 24 mill kroner. gode tjenester til kommunens innbyggere. Som nevnt i flere sammenheng, er forutsetningen for opprettholdelse av og nye tjenester basert på fondsbruk. Dette er forsterket i 2013 et. Det er derfor iverksatt arbeid for å vurdere kommunens drift, tjenestenivå, -strukturer og prioriteringer for å bringe økonomien i balanse. Dette vil medføre dårligere tjenestetilbud og tjenestenivå på flere områder. Arbeidet som pågår med bred deltagelse fra ansatte og politikere vil bli konkretisert ifb med rådmannens utfordringsnotat for Helse og omsorg: Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar. Gjennom sitt første år har reformen klart å imøtekomme mange av de krav, målsettinger og utfordringer som stilles. Det er opprettet to nye fastlegehjemlerog sykehjemmet har gode tilbud til pasienter som trenger lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Sykehjemmet og hjemmetjenesten driver aktiv behandling, som medfører at en del pasienter kan få tiltak lokalt, og slippe å dra til sykehuset. Samhandlingsreformen skaper utfordringer for enheten selv om et har holdt. Enheten har hatt et underskudd på 9,0 mill.kroner som er finansiert av fond. Dette er 2,4 mill.kroner mer enn ert. Refusjon merverdiavgift: Samlet momsrefusjon i utgjorde 24,7 mill.kroner, dette er 2,0 mill mindre enn og er i hovedsak relatert til et lavere investeringsnivå i. VAR-regnskapet: Samlet overføring fra VAR i utgjorde 18,7 mill.kroner, dette er 0,2 mill mindre enn og er i hovedsak relatert til lavere rente i. Finanskostnader: Ved utgangen av året hadde kommunen tatt opp lån på totalt 737 mill kroner. Pr er 66,2 % av lånene med renteavtaler på under ett år, og samlet durasjon (gjennomsnittlig løpetid på lånene) er på 1,37. Årsaken til lav durasjon er det lave rentenivået vi har hatt i, noe som har gjort at det er økonomisk fordelaktig å ha korte renteavtaler. Kommunale tjenester. Rapporteringen fra enhetene viser at tjenestenivået i hovedsak har vært iht de vedtatte styringsmål. Dette betyr at kommunen har levert Skole og Barnehage: Skole og barnehage har jobbet målrettet med flere prosjekter for å bedre resultatene i skole. ene fra årets nasjonale prøver viser at man er på rette vei. Kompetanseheving for lærere og skoleledelsen har fortsatt. Av enkelt prosjekt nevnes Talenter for fremtida (skal hindre frafall), ipad prosjekt ved Stathelle barneskole og SOL - Systematisk Observasjon av Lesing, og leserglede i barnehagene Ny privat barnehage på Cocheplassene har utløst økt kommunal bevilgning. Enheten har hatt et underskudd på 4,0 mill.kroner som finansieres av fond. Dette er 0,7 mill.kroner mer enn ert. Kultur og Oppvekst: Enheten har hatt fokus på det forebyggende arbeidet ift. barn og unge. Folkehelseperspektivet har vært viktig både ift kulturaktiviteter, integrering, sosialt arbeid og. forebyggende helse for alle. Enheten har hatt et underskudd på på 5,2 mill.kroner som er finansiert fra fond. Dette er 3,5 mill.kroner mer enn ert. Næring, miljø og samfunnsutvikling: Side 5 av 121

6 Bamble kommune Årsmelding Det har vært fokus på å ferdigstille flere reguleringsplaner som er nødvendig for å gjennomføre og få til en ønsket samfunnsutvikling. Reguleringsplanene for Langesund og ny E-18 har hatt størst interesse og innbyggerengasjementet har vært stort. Byggesaksbehandlingen ifb med Brotorvet har iflg utbygger blitt tilfredsstillende håndtert. Eik næringsområde er på det nærmeste fullt og det nye terminalbygget for nye ferje har blitt ferdigstilt. Enheten har et underskudd på drifta på 0,9 mill.kroner som er finansiert fra fond. Investeringer: Investeringregnskapet for viser totale kostnader på 151,1 mill. kroner. Det er investert 79,3 mill kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 51,5 mill.kroner og 16,5 mill.kroner er betalt i avdrag på gjeld. Budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 103,4 mill.kroner i. I tillegg kommer ubrukte bevilgninger fra, noe som medfører at investeringsbeløpet er høyere enn det erte. Totalt er det 73 større eller mindre prosjekter med eller aktivitet i. Hvert prosjekt har sin egen prosjektleder med ansvar for fremdrift og økonomi. sresultatet Netto driftsresultat er positivt på 3,7 mill. kroner, 0,4%. Dette er 3,8 mill. kroner svakere enn foregående år. Hovedårsaken er at det i har vært en høyere utgiftsvekst enn n inntektsvekst, og at en større del av tjenestene er finansiert med bruk av fond. et for er avsluttetmed et overskudd på 7,7 mill kroner sammenlignet med revidert.. Overskuddet skyldes vesentlig et positivt premieavvik, samt bruk av fond for å opprettholde tjenestenivået og dekke inn uforutsette merkostnader. Enhetene har redusert sine frie fond med 14,8 mill kroner, Som det framgår av et for 2013, medfører fondsbruket i et vedtak om at enhetene må gjennomføre innsparinger. Overskuddet foreslås disponert til styrking av driftsfondet som ved årets slutt er redusert til 0. Det er i totalt 71 prosjekter i gang, se eget kapittel med kommentarer på prosjektrammene. Langesund, Tore Marthinsen Rådmann Side 6 av 121

7 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS TILRÅDNING: 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for og tar årsmeldingen til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner regnskapsmessige disposisjoner slik de fremkommer i årsregnskapet og årsmeldingen. 3. smessig overskudd på kr avsettes til Driftsfondet. 4. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsregnskapet og årsmeldingen. 5. Satsene for tilskudd til private barnehager justeres slik som vist i Note Side 7 av 121

8 Bamble kommune Årsmelding ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet. Jf. forskriftens 10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til andre kapitler i dokumentet. sprinsippene er nærmere beskrevet i Årsmeldingens del 3. DRIFTSRESULTATET Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert og endring fra forrige år. Årsmelding tab.1 - Driftsresultatet Tall i mill.kroner Opprinnelig Revidert Avvik Endring Driftsinntekter -933,5-885,8-898,8 34,7-882,8-50,7 Driftsutgifter 969,0 902,5 942,0-27,0 888,6 80,4 Brutto driftsresultat 35,5 16,7 43,2 7,7 5,9 29,7 Eksterne finansieringstransaksjoner -2,0 12,6 8,7 10,8 18,1-20,2 Motpost avskrivninger -37,2-34,5-34,5 2,7-31,4-5,7 Nettodriftsresultat -3,7-5,2 17,4 21,1-7,5 3,8 Netto avsetninger -4,1 5,2-17,4-13,4 7,5-11,5 smessig mer-/mindreforbruk -7,7 0,0-0,0 7,7 0,0-7,7 Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er negativt på 35,5 mill. kroner og er redusert med 29,7 mill. kroner i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid utgjør 3% av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefaling er 3-5%. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene 0,4%. Netto driftsresultat er positivt på 3,7 mill. kroner. Dette er 3,8 mill. kroner dårligere enn foregående år. Hovedårsaken er høyere utgifts- enn inntektsvekst og at en større del av drifta er finansiert av fond. smessig merforbruk / mindreforbruk viser nettoavviket mellom og regnskap etter avsetninger. Det er foretatt netto avsetninger på 4,1 mill.kroner.. et har reelt et underskudd på 7,7. mill.kroner Side 8 av 121

9 Bamble kommune Årsmelding ENHETENES RESULTATER Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes netto driftsutgifter 643,0 mill. kroner i. Dette er 47,1 mill. kr. mer enn i. I forhold til et er det regnskapsmessig underskudd på 0,1 mill. kroner. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til korrigert og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes avsetninger til driftsfond og samlede fondsmidler ved utgangen av året. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.2 - Driftsresultat pr. rammeområde Opprinnelig Revidert Avvik Endring Netto avsetninger Driftsfond POLITISK LEDELSE 6,3 6,6 6,4 0,1 6,4-0,0 0,3 1,9 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 74,4 71,3 74,2-0,1 68,9 5,5 0,4 17,5 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 60,7 56,9 60,7 0,0 57,6 3,1 2,9 23,7 SKOLE OG BARNEHAGE 210,1 203,6 210,1 0,0 201,7 8,5-4,1 18,4 KULTUR OG OPPVEKST 84,1 82,3 84,1 0,0 82,9 1,2-5,2 12,2 HELSE OG OMSORG 207,3 200,6 207,3 0,0 178,5 28,9-9,0 7,3 Sum enhetene 643,0 621,2 643,0-0,1 595,9 47,1-14,8 81,0 FELLES DRIFTSUTGIFTER -5,1 7,8-1,1 4,0-0,9-4,2 5,5 0,0 FINANSIELL VIRKSOMHET -637,9-629,0-641,9-4,0-595,0-42,9 10,3 50,0 Sum totalt -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 131,0 Enhetenes netto driftsutgifter økte med 59 mill.kroner og skyldes i hovedsak i økt aktivitet på Helse og omsorg som følge av samhandlingsreformen i tillegg til lønnsøkning. Enhetene har totalt finansiert 14,8 mill. kroner av drifta ved bruk av fond Det beste resultatet hadde Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning i som har avsatt netto 2,9 mill.kroner til fond. Grafen nedenfor viser fordelingen av netto utgifter på enhetene. Skole/barnehage og Helse/omsorg utgjør til sammen 65% av samlede netto driftsrammer Side 9 av 121

10 Bamble kommune Årsmelding DRIFTSINNTEKTENE Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 933,5 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 34,7 mill. kroner. I forhold til er inntektene økt med 50,7 mill. kroner, eller 5,7%. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.3 - Driftsinntekter Opprinnelig Revidert Avvik Endring Brukerbetalinger -28,9-29,1-28,0 0,9-28,0-0,9 Andre salgs- og leieinntekter -106,8-100,5-101,5 5,3-103,6-3,2 Overføringer med krav til motytelser -112,3-85,0-98,6 13,8-110,2-2,1 Rammetilskudd fra staten -299,4-282,7-282,7 16,7-261,8-37,6 Andre statlige overføringer -39,5-32,3-33,1 6,4-37,4-2,1 Andre overføringer -3,8-0,2-0,6 3,3-1,8-2,1 Skatt på inntekt og formue -294,0-303,1-305,8-11,8-286,1-7,9 Eiendomsskatt -48,7-52,9-48,5 0,2-53,9 5,2 Sum driftsinntekter -933,5-885,8-898,8 34,7-882,8-50,7 Brukerbetalinger utgjør totalt 28,9 mill. kroner og er 0,9 mill kroner lavere enn ert. Det største avviket er på oppholdsbetaling Helse og omsorg som er 1,2 mill. kroner høyere enn ert. I forhold til er brukerbetalingene på sykehjemmet og rehabiliteringa økt med 1,2 mill.kr. Andre salgs- og leieinntekter utgjør 106,8 mill. kroner og er 5,3 mill. kroner høyere enn ert. De største merinntektene er på gebyrer på Samfunnsutvikling, 2,0 mill.kroner og vanngebyrer 4,2 mill.kroner. Husleie på utleieboligene er 2,4 mill.kr lavere enn. I forhold til er gebyrer på Samfunnsutvikling økt med 2,0 mill.kroner og salgsinntektene på teknisk økt med 1,0 mill.kroner. Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 112,3 mill. kroner og er 13,8 mill høyere enn ert. De største avvikene er:. Merinntekt på 1,9 mill.kroner teknisk for bl.a. Fagerheim og erstatningskrav for utleieboliger. 1,8 mill barnevern og enslige mindreårige Merinntekt på 10,9 mill. kroner refusjon sykepenger utover revidert. Totalt 28,3 i. Det var 23,1 mill. kroner i, altså er refusjonen økt med 5,2 mill.kroner. I forhold til er de største endringene økt tilskudd for mindreårige flyktninger og redusert tilskudd til ressurskrevende brukere og redusert momskompensasjon på investeringer. Rammetilskudd fra staten utgjør 299,4 mill. kroner og er 16,7 mill. kroner høyere enn ert.. Rammetilskuddet er økt med 37,6 mill. kroner fra som følge av samhandlingsreformen. Andre statlige overføringer utgjør 39,5 mill. kroner og er 6,4 mill kroner høyere enn ert. De største avvikene er: Merinntekt på 4,2 mill.kroner på Flyktninger Mindreinntekt på 1,2 mill.kroner tilskudd Frisk Bris Merinntekt på 0,8 mill.kroner NAV tiltaksmidler I forhold til er tilskuddene økt med 2,1 mill.kroner,-herav -3,2 mill Frisk Bris og +4,6 mill.kroner i integreringstilskudd. Andre overføringer utgjør 3,8 mill. kroner og er 3,3 mill. kroner høyere enn ert. I forhold til er den største endringen tilskudd til i IUA Telemark der Bamble nå er vertskommune 1,6 mill.kroner Side 10 av 121

11 Bamble kommune Årsmelding Skatt på inntekt og formue utgjør 294,0 mill. kroner og er 11,8 mill. kroner laver enn ert.dette må sees i sammenheng med rammetislkuddet I forhold til er det en økning på 7,9 mill.kroner. Dette er en økning på 2,8 % og 7,9 mill. kroner i forhold til. Eiendomsskatt utgjør 48,7 mill. kroner og er 0,2 mill.kroner høyere enn. I forhold til er det en reduksjon på 5,2 mill.kroner. Reduksjonen skyldes klagebehandlingen etter takseringen i. Skatteinntekter, inkl. eiendomskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 69% av samlede driftsinntekter. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 31 %. DRIFTSUTGIFTENE Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 969, mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert er det en merutgift på til sammen 27,0 mill. kroner. I forhold til er utgiftene økt med 80,4 mill. kroner, eller 9,1%. Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.4 - Driftsutgifter Opprinnelig Revidert Avvik Endring Lønnsutgifter 504,5 465,1 490,9-13,6 465,4 39,1 Sosiale utgifter 128,6 116,8 129,2 0,5 117,4 11,2 Kjøp som inngår i kommunal prod. 145,1 122,9 133,2-12,0 140,9 4,2 Kjøp som erstatter egen prod. 86,4 80,0 80,6-5,8 79,0 7,4 Overføringer 81,7 89,5 81,1-0,6 65,1 16,7 Avskrivninger 37,2 34,5 36,2-1,0 31,4 5,7 Fordelte utgifter -14,5-6,3-9,1 5,4-10,6-3,9 Sum driftsutgifter 969,0 902,5 942,0-27,0 888,6 80,4 Lønn og sosiale utgifter utgjør størstedelen av driftsutgiftene. Nedenfor redegjøres det for de vesentligste avvikene: Side 11 av 121

12 Bamble kommune Årsmelding Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 633,1 mill. kroner og 13,1 mill. kroner høyere enn ert. Utgiftene til fastlønn er lavere enn ert, mens utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid er høyere. I forhold til et er de største avvikene på følgende virksomheter: Merutgift på 2,4 mill.kroner på Bamble sykehjem og 1,5 mill.kroner på Nustadveien Mindreutgift på 0,8 mill.kroner på Vest Bamble sone Merutgift på Kultur/oppvekst på 5,4 mill.kroner Merutgift på 1,5 mill.kroner på Grasmyr Ungdomsskole Mindreutgift på,5 mill.kroner på Tekniske tjenester og Eiendom Lønn og sosiale utgifter er økt med 8,6 %, 50,3 mill.kroner fra. De største økningene er i forhold til midreårige flyktninger og funksjonshemmede voksne. Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 145,1 mill.kroner, og er 12 mill.kroner høyere enn ert. Merutgift på 2,7 mill.kroner samfunnsutvikling Merutgift på 4,9 mill.kroner tekniske tjenester og eiendomsforvaltning, alle enhetene, bygg, drift og vedlikehold 3,2 mill Merutgift på 1,3 mill.kroner kultur og oppvekst, i hovedsak diverse utgifter barnevernet og idrett Merutgift på 1,5 mill.kroner helse og omsorg, i hovedsak på kjøkken I forhold til er det en økning på 4,2 mill.kroner. De største endringene er økte utgifter avløp, byggdrift og regulering, mens den største reduksjonene er på strøm og leiebiler. Kjøp som erstatter egen produksjon er samlet på 86,4 mill.kroner og er 5,8 mill.kroner høyere enn ert. Merutgift på 1,8 mill. kroner VAR Merutgift på 1,5 mill.kroner helse og omsorg I forhold til er det en økning på 7,4 mill.kroner. De største endringene er økte utgifter til private barenhager med 5,5 mill.kroner. Overføringer er på 81,7 mill.kroner, Utgiftene er 0,6 mill.kroner høyere enn ert. 1,4 mill.kroner Kirkelige formål 0,9 mill.kroner Barnvern 0,9 mill.kroner NAV I forhold til er det en økning på 16,7 mill.kroner og de største økningene er til sykehuset ifbm samhandlingsreformen fra helse og omsorg. Den største reduksjonene er til næringsarbeid. Driftsutgiftene i er fordelt slik som grafen viser: Side 12 av 121

13 Bamble kommune Årsmelding FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør -2,0 mill.kroner. Dette er 10,8 mill.kroner mindre enn ert. Årsmelding tab.5 - Finansutgifter og finansinntekter Opprinnelig Revidert Avvik Tall i mill.kroner Endring Renteinntekter, utbytte og eieruttak -24,3-35,8-41,0-16,7-28,7 4,4 Gevinst finansielle instrumenter -27,7 0,0 0,0 27,7-13,6-14,2 Mottatte avdrag på lån -0,5 0,0 0,0 0,5-0,3-0,2 Sum eksterne finansinntekter -52,5-35,8-41,0 11,5-42,5-10,0 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 23,8 21,6 22,9-0,9 24,0-0,2 Tap finansielle instrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9-9,9 Avdragsutgifter 26,3 26,6 26,6 0,3 26,3 0,0 Utlån 0,4 0,2 0,2-0,2 0,4-0,0 Sum eksterne finansutgifter 50,5 48,4 49,7-0,8 60,7-10,2 eksterne finansieringstransaksjoner -2,0 12,6 8,7 10,8 18,1-20,2 Renteinntekter, utbytte og eieruttak, og gevinst finansielle instrumenter/plasseringer er på 52 mill. kroner. 2,6 mill. kroner er renter av bankinnskudd, 3,3 mill.kroner er renter på startlån, 16,9 mill. kroner er utbytte fra Skagerak energi AS. Avkastningen på kommunens finansplasseringer er på 27,7 mill.kroner. Avkastningen er 12,3 mill.kroner høyere enn ert. I forhold til, som var et mye dårligere år, er avkastningen 24,2 mill.kroner høyere. Se for øvrig kapitlet om aktivaforvaltning i del 2 av årsmeldinga. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån. Gjennomsnittlig løpende rente er på 3,2% ved utgangen av året. Utgiftene ble oppjustert i driftsrapporten for 2.tertial. Se for øvrig kapitlet om låneforvaltning i del 2 av årsmeldinga. Avdragsutgiftene er i henhold til. Avdrag betales / bokføres som vedtatt i et, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende. Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet og i investeringsregnskapet. AVSETNINGER Totalt er det en netto bruk av avsetning fra drift på 4,1 mill.kroner, dette er 13,4 mill kroner mer enn ert. Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet. Årsmelding tab.6-avsetninger Opprinnelig Revidert Avvik Endring Tall i mill.kroner Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb 0,0 0,0 0,0 0,0-4,1 4,1 Bruk av disposisjonsfond -38,1-5,4-26,1 12,0-27,7-10,4 Bruk av bundne fond -4,3-2,5-3,5 0,8-10,7 6,4 Sum bruk av avsetninger -42,4-7,8-29,7 12,8-42,6 0,1 Overført til investeringsregnskapet 6,2 7,8 6,1-0,1 8,1-1,9 Avsetninger disposisjonsfond 23,2 5,1 5,5-17,8 33,2-9,9 Avsetninger til budne ford 8,9 0,1 0,6-8,3 8,8 0,2 Sum avsetninger 38,3 13,0 12,2-26,1 50,0-11,7 Netto avsetninger -4,1 5,2-17,4-13,4 7,5-11, Side 13 av 121

14 Bamble kommune Årsmelding Det er brukt av avsetninger og fond 42,4 mill.kroner, dette er 12,8 mill.kroner mer enn ert. Enhetene har brukt 28,2 mill.kroner 12,4 mill.kroner mer enn ert, mens det på finans og fellesområdet er brukt 14,2 mill.kroner 0,3 mill.kroner mer enn ert. Totalt er det avsatt 38,3 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet. Enhetene har avsatt 16,2 mill.kroner, 13,6 mill.kroner mer enn ert. På finans og fellesområdet er det avsatt 22,2 mill.kroner, 4,4 mill.kroner til realvekst finansplasseringene og 12,3 mill.kroner til finansbufferfondet. 5,5 mill.kroner er overført til finansiering investeringer. Avsetninger til fond og bruk av er foretatt iht. gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk. INVESTERINGSREGNSKAP et for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 151,1 mill. kroner. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.7 -Investeringsregnskapet Opprinnelig Revidert Avvik Endring Investeringer i anleggsmidler 79,3 73,4 209,5 130,2 67,8 11,5 Utlån, forskutteringer og avdrag på utlån 51,5 30,0 55,2 3,7 41,8 9,7 Avsetninger 20,3 0,0 0,2-20,1 57,9-37,6 SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 151,1 103,4 264,9 113,8 167,5-16,4 Bruk av lånemidler -67,1-84,1-213,5-146,5-90,5 23,5 Eksterne inntekter, salg, tilskudd mottatte avdrag,refusjoner -53,4-8,4-28,9 24,5-34,7-18,7 Egenfinansiering, driftsmidler og fond -30,6-10,9-22,5 8,2-42,2 11,6 SUM FINANSIERING -151,1-103,4-264,9-113,8-167,5 16,4 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Ubrukte bevilgninger i investeringset overføres fra til 2013 slik som forutsatt i vedtaket for I november kom Kommunaldepartementet med en veileder for investeringsregnskapet. Veilederen inneholder ikke nye regler, men presiserer gjeldende regler for ering og regnskapsføring av investeringer. Presiseringene går ut på at det må skilles tydeligere mellom prosjektkostnad og års, samt at prosjektene skal styres på utgifter. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 151,1, mill. kroner. Det er brukt lån på til sammen 67,1 mill.kroner. Samlet finansiering er 113,8 mer enn og en nedgang på 16,4 mill.kroner i forhold til. For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet Side 14 av 121

15 Bamble kommune Årsmelding BALANSEREGNSKAPET Samlede balanseverdier er økt med 166,4 mill.kroner. Nedenfor vises utviklingen i i hovedgrupperingene i balansen. Årsmelding tab.8 - Balanseregnskapet Tall i mill.kroner Endring Anleggsmidler 2 104, ,9 123,6 Omløpsmidler 540,3 497,6 42,7 SUM EIENDELER 2 644, ,5 166,4 Egenkapital -693,2-701,7 8,5 Langsiktig gjeld , ,5-163,6 Kortsiktig gjeld -146,6-135,3-11,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,5-166,4 Endring i eiendeler er en følge av: - økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 29,1 mill. kr. - nyinvesteringer - reduksjon i avsetning til pensjonsmidler 74,7 mill. kr. - økte utlån av kommunale formidlingslån 18,2 mill. kr. - økning kortsiktige fordringer 11,2 mill. kr. -reduksjone bankinnskudd 22,9 mill. kr. - økte av aksjer og andeler 32,6 mill. kr. Endring i egenkapital og gjeld er en følge av: -økning i fond og kapitalkonto 8,5 mill. kr. -økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 101,2 mill. kr. -økning i kortsiktig gjeld 11,3 mill. kr. -økning i langsiktig gjeld 163,6 mill. kr. EIENDELER Likviditet For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktige fordringer), og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid. Arbeidskapitalen er i styrket med 31,4 mill. kroner. Arbeidskapitalen har endret seg slik som tabellen nedenfor viser: Årsmelding tab.9 - Finansieringsanalyse Tall i mill.kroner Endring Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktige fordringer ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN Side 15 av 121

16 Bamble kommune Årsmelding I har Bamble kommune mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger er på mill. kroner. En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 97,0 mill. kroner, og er redusert med 22,7 mill.kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.10 - Arbeidskapitalens driftsdel Endring Omløpsmidler 540,3 497,6 42,7 - Sum fond -361,3-375,7 14,4 + Disposisjonsfond 110,3 133,0-22,7 - Ubrukte lånemidler -38,1 0,0-38,1 - Kortsiktig gjeld -146,6-135,3-11,3 Arbeidskapitalens driftsdel 97,0 119,6-22,7 Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Bamble kommunes likviditet har i vært god. Dette er en direkte følge av store fondsmidler, både drifts- og investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer. Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 93,9 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak ift. likviditetsbehovet. EGENKAPITAL OG GJELD Fondsmidler Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved utgangen av året 360,5 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 15,2 mill.kroner fra året før. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.11 - Fond Endring Disposisjonsfond 110,3 133,0-22,7 Bundne driftsfond 20,7 16,1 4,6 Ubundne investeringsfond 229,4 225,8 3,6 Bundne investeringsfond 0,1 0,8-0,7 Sum fondsmidler 360,5 375,7-15,2 Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og investeringsinntekter avsettes til investeringsfond. Driftsfondene samlet er redusert med 18,1 mill kroner i og utgjør 131 mill. kroner. Til sammenligning var driftsfondene ved utgangen av 2007 på 175 mill. kroner. Dette betyr at Bamble kommune ikke har driftsfond på samme nivå som før finanskrisen, og har brukt 45 mill. kroner av oppsparte driftsmidler fra 2007 og tidligere Side 16 av 121

17 Bamble kommune Årsmelding Totale investeringsfond er bokført med 229,5 mill. kroner. 23,,0 mill.kroner er innbetalte innskudd omsorgsboliger Nedenfor vises kommunens driftsfond i fordelt pr. enhet. Tall i mill.kroner Årsmelding tab.12 - Driftsfond fordelt på enhetene Endring Disposisjonsfond 1,9 1,7 0,2 POLITISK LEDELSE 1,9 1,7 0,2 Disposisjonsfond 16,8 16,9-0,1 Bundne driftsfond 0,7 0,7-0,0 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 17,5 17,6-0,1 Disposisjonsfond 9,4 11,2-1,8 Bundne driftsfond 14,3 8,6 5,7 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 23,7 19,8 3,9 Disposisjonsfond 17,0 23,1-6,1 Bundne driftsfond 1,4 1,4 0,0 SKOLE OG BARNEHAGE 18,4 24,5-6,1 Disposisjonsfond 9,9 12,7-2,7 Bundne driftsfond 2,3 4,0-1,7 KULTUR OG OPPVEKST 12,2 16,7-4,4 Disposisjonsfond 5,3 15,7-10,4 Bundne driftsfond 2,1 1,4 0,6 HELSE OG OMSORG 7,3 17,1-9,8 Disposisjonsfond 50,0 51,8-1,8 FELLES DRIFTSUTGIFTER 50,0 51,8-1,8 131,0 149,1-18,1 I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet redusert sine fondsreserver med 16,3 mill.kroner. Enhetene har i sine årsmeldinger kommentert de største fondsavsetningene, og en detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger er gjennomført. Kommunens felles disposisjonsfond er ved utgangen av året på 50,0 mill. kroner. Utviklingen i fondene har i vært som følger: Tall i 1000 kroner Årsmelding tab.13 - Felles disposisjonsfond Endring Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen Tapsfond for kommunale fordringer Finansbuffer Driftsfond Bufferfond utbytte Skagerak energi Meravkastning finansplasseringer Kst 14/10 Årsmelding. Utviklingsfond. Disponeres av formanskapet Sum fondsmidler Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Dette er på 0,02 mill. kroner. Driftsfondet bør være på 2% av driftsinntektene (18,7 mill. kroner i ) Side 17 av 121

18 Bamble kommune Årsmelding disponibelt ved inngangen av året for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. Finansbufferfondet er tilført meravkastninger på finansplasseringene og er på ønsket nivå. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av på mill.kroner og er økt men 163,6 mill. kroner i forhold til. Årsmelding tab.14 - Utvikling langsiktig gjeld Tall i mill.kroner Endring Pensjonsforpliktelser ,7-966,5-101,2 Sertifikatlån -64,8-75,0 10,2 Andre lån -672,6-600,1-72,5 SUM GJELD , ,5-163,6 Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 1 067,7 mill.kroner, og er økt med 101,2 mill. kroner se note 2 - pensjon. Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videreutlån er på 737,4 mill.kroner, og er økt med 62,3 mill. kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 93,9 mill.kr. i vedtatte lån ikke er tatt opp. I tillegg er det i et for vedtatt nye låneopptak, noe som vil medføre økte utgifter til renter og avdrag fremover. Dette er bekymringsfullt med tanke på forventet renteøkning for årene fremover og må følges opp i forbindelse med kommende års behandlinger Side 18 av 121

19 Bamble kommune Årsmelding OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Grafen viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall sett i forhold til brutto driftsinntekter. Brutto driftsinntekter er økt med 5,7 % i ift.. Dette er en normalvekst, det har ikke vært store inntektsendringer fra. Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på 0,4%. På grunn av store svingninger i kommunens finansinntekter svinger resultatet fra år til år. Over tid bør resultatet være minst 3%. For Bamble er gjennomsnittet i perioden på 0,6%. Arbeidskapitalens driftsdel, som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 10,4% ift driftsinntektene mot tilsvarende 13,6% foregående år. Rente- og avdragsutgifter belastning på driftsutgiftene er på 5,4% i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende 5,7% foregående år var et spesielt år med et utgiftsført tap på kommunens finansplasseringer. I har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Brutto lånegjeld ift. driftsinntektene er utgjør 89%. Desto høyere gjelda er i forhold til inntektene, desto vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang. Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 68% og er økt ift.. Desto høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har kommunen til raske omstillinger. Bamble kommunes finansielle handlefrihet er fortsatt tilfredsstillende og er uendret i forhold til foregående år. Enhetene viser stor evne til å styre tjenestene innenfor driftsrammene de har, og klarer i tillegg å frigjøre ressurser som er avsatt til fond. For 2013 og fremover innebærer dette at enhetene også har et handlingsrom for å imøtekomme uforutsette hendelser og iverksette engangstiltak Side 19 av 121

20 Bamble kommune Årsmelding PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING - BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE Årsverk Ansatte Enheter Faste Midlertidige Prosjekt Midlertidige Faste Vikarer Politisk / Rådmannen og ledergruppa Staber / Næring, miljø og samfunnsutvikling 77,7 1, Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 101, Skole og barnehage 320,9 5, Kultur og oppvekst 116,6 5,2 10, Helse og omsorg 320,9 5,7 1, Pr ,3 16,3 12, ,7 14,2 7, Endring 2,6 2,1 4, Økning faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring 0,2 Materialforvalter IUA Telemark - dekkes av medlemskommunene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 0,5 Feier, K-sak B 0,2 Musikk/kulturskolelærer, økt bevilgning fra Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum økning faste årsverk 11,1 0,7 Konsulent - dekkes innen enhetens rammer 2,5 Undervisningsstillinger - dekkes av tilskudd til norskopplæring 0,3 Fagarbeider - dekkes innen enhetens rammer 1,9 Sykepleier - dekkes innen enhetens rammer 0,2 Fagarbeider/sekretær - dekkes av driftsfond Helse og omsorg 1,0 Ruskonsulent - dekkes av opptrappingsmidler fra staten 2,6 årsverk miljøterapeut - dekkes av fondsmidler 1,0 Kreftkoordinator - dekkes av midler fra Kreftforeningen samt enhetens midler Reduksjon faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring Staber 0,5 Overformynderiet - overført til drift 3,5 Undervisning 2,7 Fagarbeider/Assistent SFO Skole og barnehage 7,1 0,9 Ped.leder/Fagarbeider barnehage 0,5 Brukerstyrt personlig assistent Helse og omsorg 0,4 Assistent - overført til drift Sum reduksjon faste årsverk 8, Side 20 av 121

21 Bamble kommune Årsmelding Økning i antall årsverk de siste 5 årene: , ,2 2,6 Virksomhet «Skatteinnkreving og overformynderi» opphørte Virksomheten er redusert som følge av effektivisering. Det er inngått samarbeidsavtale med Fylkesmannen i forbindelse med overdragelse av overformynderiet fra Virksomheten blir ny avdeling i «Plan og økonomistyring». GENERELT Administrasjonsutvalget vedtok ny arbeidsgiverpolitikk i møte 7.juni og nye verdier 18.oktober. I tillegg er det vedtatt nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid og endring i reglement for elektronisk kommunikasjon. MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE : INKLUDERENDE ARBEIDSLIV STYRINGSMÅL Sykefraværsprosenten i Bamble kommune skal ikke være høyere enn 2010 Vedtatt mål 7,7% 7,5% 8% 8,3% Kommentarer Totalt sykefravær har økt fra 7,5% i til 8,3% i. Gjennomsnittlig pensjonsalder skal være 63,7 år 63,7 år 62 år 64 år Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4) - >3,1 Dialog 1 møter er gjennomført Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler skal gjennomføres hvert år Nytt mål Ingen bøter for ikke avholdte dialogmøter 100 % 3,39 3,25 88% 90% 100% 94% 3 personer har gått av med alderspensjon, 12 med AFP og 6 personer er innvilget uførepensjon. Gjennomsnitt enhet for kultur og oppvekst og enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Virksomhetene har rapportert at 90 dialogmøter er avholdt med Bedriftshelsen tilstede (55 i ) og 78 uten BHT. Bedriftshelsen rapporterer om deltakelse på 61 møter. En regner med at tallene fra virksomhetene både omfatter dialogmøter og oppfølgingsmøter relatert til sykefravær. Det er 210 ansatte som har deltatt på utviklingssamtaler i gruppe. Det betyr at 85 flere ansatte har en til en medarbeidersamtale i enn i Side 21 av 121

22 Bamble kommune Årsmelding Kommentar til sykefravær/nærvær pkt. 1 Da vi inngikk avtale som IA-bedrift var målsettingen å redusere sykefraværet med 20 % dvs. fra 10 til 8 %. I 2010 og har vi hatt bedre resultater, men ligger nå 0,3% over målsettingen. Økningen er i hovedsak på langtidsfravær over 56 dager, men også egenmeldt fravær har økt noe. Alle enheter unntatt teknisk tjenester har hatt en økning i sykefraværet. Virksomhet Vei og Park og Langesund sone har hatt størst reduksjon i totalt sykefravær fra til. Virksomheter med høyest sykefravær er Uksodden barnehage, Funksjonshemmede voksne og Falkåsen barnehage. Som IA-bedrift er tilrettelegging et viktig tema for virksomhetene i kommunen. De fleste tilretteleggingstiltak gjøres på den enkelte arbeidsplass og er ment å være tidsbegrenset. Mange ansatte med tilrettelegging som ikke kan gjøre de «tunge» oppgavene kan være en utfordring for virksomhetene, og en kan oppleve at belastningen på de som er friske blir stor. I er 6 ansatte overført til andre arbeidsplasser som bedriftsinterne attføringstiltak. Hensikten er å få til en arbeidssituasjon for den enkelte der helse og arbeidsoppgaver er forenlig. Vi har 75 ansatte med delvis arbeid og delvis uførepensjon. 53 personer var på arbeidsutprøving/praksis i løpet av ( 50 i ). Det kommer mange henvendelser til kommunen, både fra NAV, Grep og andre vedrørende muligheten for å prøve ut arbeidsevnen gjennom praksis. Som IA-bedrift prøver vi å finne rett plass ut fra hva personen trenger. Det å komme ut i praksis kan være en nyttig avklaring både for å finne ut om arbeidsområdet passer, og det kan også være en avklaring på hvor stor restarbeidsevne man har. Den årlige IA-dagen ble arrangert på Halen Gård 20. september. 60 ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte deltok. Hovedtemaet var mobbing og informasjon om endring av ibedrift. Det har også vært avholdt egen opplæring av tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet. Friskvern: Bamble kommune har inngått fornyet avtale med ibedrift «trygg i jobb tross plager.» ibedrift er et virkemiddel for å bidra til at IA-bedrifter skal nå sine IA-mål. De virksomhetene som har inngått avtale får kunnskap om uspesifikke muskel/skjelettplager og lettere psykiske lidelser. Målet er å gjøre den enkelte medarbeider trygg i jobb tross plager i stedet for engstelse og sykemeldinger. Bamble kommune var også i år med på «Sykle til jobben»-aksjonen som arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. Det var svært liten deltakelse i, videre deltakelse vil bli vurdert i Kommentar til pkt. 2: Bamble kommune har hvert annet år arrangert egen seniorskole. I deltok 24 ansatte over 60 år. Tema er kunnskap om muligheter og rettigheter når du nærmer deg pensjonsalder. Kurset har flotte tilbakemeldinger. Gjennomsnittlig pensjonsalder har vært økende de siste årene. Kommentar til pkt. 3: Enhet for kultur og oppvekst gjennomførte trivselsundersøkelsen våren med et gjennomsnitt på 3,39, noe som er bedre enn fastsatt mål på 3,1. Enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning gjennomførte undersøkelsen i løpet av høsten, og gjennomsnittet ble 3,25. På avdelinger med få ansatte blir anonymiteten ivaretatt ved å lage en alternativ presentasjon av resultatene. Alle har en workshop ledet av Bedriftshelsen med presentasjon av resultater og det lages Side 22 av 121

23 Bamble kommune Årsmelding tiltak på forbedringsområder. Der spesielle utfordringer avdekkes, bistår Bedriftshelsen med ekstra oppfølging i etterkant. I flere virksomheter er det igangsatt coaching/veiledning med fokus på løsningsfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse, samhold i personalgruppa og etablering av felles verdiplattform. Denne type oppfølging er etterspurt av ledere. Veileder følger opp prosessene over lengre perioder. TJENESTEOMRÅDE : REKRUTTERING STYRINGSMÅL Økning i antall lærlinger spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering Kvalifiserte søkere pr. stilling 2010 Vedtatt mål * 124 utlysningsaker 2021 søknader >1 20 Av totalt 20 lærlinger er 14 i helsearbeiderfaget 13 fagprøver er avlagt i og alle har bestått, 4 med karakteren «meget godt bestått» Vi har hatt 95 utlysningssaker med 1379 søkere. I har vi avertert flere sykepleierstillinger pånytt. Vi har heller ikke kvalifiserte søkere til førskolelærer og arealplanlegger Antall studenter i praksis Kommentarer Alle kvalifiserte søkere til læreplass fikk tilbud om plass i. 90 % av søknadene kommer nå elektronisk Vår største utfordring er å få kvalifiserte søkere til vikariater. Turnover var 5 % i. 62 studenter fra lærerhøyskolen overtok driften av Stathelle barneskole i en uke mens ansatte var på kurs. Lærlinger 7 nye lærlinger startet opp 18. august, og Bamble kommune har 20 lærlinger pr Av totalt 20 lærlinger er 14 innen helsearbeiderfaget. Vi ser at andelen voksne søkere øker, og antallet søkere med ungdomsrett går ned. Dette er en trend over hele fylket. Dette får virkninger på tilskuddet til opplæringskontor og lærebedrifter, siden voksenlærlinger får mye lavere tilskudd enn de med ungdomsrett. Bamble er imidlertid den av kommunene med størst andel ungdomssøkere i, og det er positivt. 13 lærlinger har tatt fagprøve i løpet av og alle bestod. 4 fikk karakteren meget godt bestått. Dette er meget gode resultater. Bamble har også i høst hatt en lærling på 6 måneders praksis ved sykehuset Telemark. Dette er lærerikt både for lærlingen og med tanke på samhandlingsreformen. Faglig leder for helsearbeiderfaget startet på videreutdanning i veiledning (10studiepoeng) i regi av Fagakademiet høsten Side 23 av 121

24 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE : KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Virksomheter med godkjente HMS-system i % 70% 84% 100% 75% Kommentarer Virksomheter har godkjente tjenestebeskrivelser 92 % 92% 100% 86% Registrerte A-avvik (alvorlige avvik) - antall Nytt mål i Kvalitetsprisen Kommunens kvalitetspris ble delt ut i mars. Kvalitetsprisen skal stimulere til kvalitetsarbeid og bidra til å fokusere på kvalitet i organisasjonen. Prisen deles ut annen hvert år, og går til medarbeidere som i fellesskap har oppnådd gode resultater gjennom et systematisk forbedringsarbeid. 1.pris kr gikk til representanter fra Halen gård/tekniske tjenester for "Utarbeidelse av et HMS internkontrollsystem". 2.pris kr gikk til Miljøservicearbeidere Enhet for Bygg, drift og vedlikehold for "Innføring av renholds standard med fokus på et helsefremmende og holdningsskapende miljøsamarbeid". 3.pris kr gikk til barnevernstjenesten Enhet for Kultur og oppvekst for "En åpnere og tverrfaglig barnevernstjeneste" Avvik Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Vi har endret skjema slikt at personskader meldes inn på samme skjema som avviksrapportering. Registrering skal bidra til å forebygge gjentakelser og sikre ansattes rettigheter ved skader. Avviksrapporter er et viktig verktøy i arbeidet med å avdekke årsakene til feil, slik at rutiner kan endres for å unngå at samme feil oppstår igjen. Det ble i registrert 58 A-avvik ( alvorlige avvik) og 234 B-avvik. Hvis vi analyserer avvikene (alvorlighetsgraden defineres selv av melder) ser vi at på A-avvik er utagerende brukere en gjenganger. Det rapporteres også en rekke både A og B som gjelder nedetid på datasystemer. Tilsyn fra Arbeidstilsynet Det ble våren gjennomført tilsyn med Bamble kommune. Tilsynet er en del av arbeidstilsynets nasjonale satsing «Arbeid for helse». Temaet i tilsynet var å påse at Bamble kommune har et velfungerende og systematisk HMS arbeid. Bamble kommune fikk mye skryt og ros for godt arbeid innenfor internkontroll HMS. Det ble allikevel gitt varsel om to pålegg. 1. Påse at AMU har enda mer oversikt over arbeidsmiljøforholdene. 2. Kvalitetssikre at alle virksomheter gjennomfører risikovurdering både av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Disse avvikene er nå lukket og har medført endring av arbeidsformen i AMU, samt risikovurdering ute i virksomhetene. Rådmannens vernerunde Det er gjennomført 27 vernerunder hvorav 5 er rådmannens vernerunder Side 24 av 121

25 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE : KOMPETANSEUTVIKLING STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Utarbeide plan for kompetanseutvikling I h.h.t. mål I h.h.t. mål 1.febr. I h.h.t mål Fornøyde brukere interne kurs 5,1 5,2 5 5,0 Antall kurs i regi av Kompetansesenteret Halen Gård Kommentarer Bamble kommunestyre bevilget 4 millioner ekstra til kompetanse i. I hovedsak ble grunnskole, samhandlingsreform og folkehelse prioritert. Kr ble bevilget til enkeltpersoner som ønsker kurs/videreutdanning. 17 personer ble tildelt slike midler. Bamble kommune oppgraderte til ny IT-plattform våren. Dette gjaldt e-post-system, kontorstøtteprogrammer (MS Office) samt operativsystemer på servere og klienter. For å imøtekomme dette opplæringsbehovet har det gått kontinuerlig introduksjonskurs på datalaben på Halen gård for totalt 150 ansatte. Bamble Kommune har sammen med de øvrige grenlandskommunene gått til innkjøp av nytt e- læringssystem - Jungelmap. Dette e-læringssystemet har blitt brukt i forhold til ny office-plattform. E- læringsprogrammet skal være et supplement til øvrig opplæring. Samtaleteknikk er en del at vårt lederopplæringsprogram. Målet for opplæringen er å øke leders kunnskap om samtaleteknikk som et viktig virkemiddel for utvikling og vekst for ansatte og som bidrag til et godt arbeidsmiljø. I var 52 ledere på introduksjonskurs på Halen gård i januar. På kursdagene i samtaleteknikk deltok 25 personer. I mai måned ble det årlige Halen seminaret arrangert. Tema i år var vold og trusler. Bakgrunn for tema er at vi opplever økt omfang av utagering, vold og trusler i både den kommunale og statlige tjenesteproduksjonen. Er dette et utviklingstrekk i samfunnet? Hvordan møter/mestrer ansatte denne atferden? Bamble kommune kjører en relativ omfattende HMS-kursrekke som fyller kravene iht. arbeidsmiljøloven. De ulike modulene blir fordelt på 5 dager. Vi har i løpet av kjørt to kursdager med arbeidsmiljøloven og risikovurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, som tema. Helsedirektoratet gjennomfører et praktisk lederopplæringsprogram for de kommunale omsorgtjenestene. Bamble kommune har sammen med øvrige grenlandskommuner startet en kursrekke høsten. Målgruppe er ledere innenfor helse/omsorg. Vi har i hatt 47 personer som har fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng). Det er 19 personer som har fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng, og 28 personer som har fullført utdanning med flere enn 10 stp. Aktuelle fag har vært ledelse, veiledning, engelsk, norsk, samfunnsfag, spesialpedagogikk, psykiatri, geriatri og økonomi. Halen gård har vokst som møteplass i Bamble kommune. I var det totalt 159 dager hvor det var kurs eller større møter - i tillegg kommer helgeutleie. Utfordring fremover blir å oppgradere inventar/fasiliteter på Halen gård Side 25 av 121

26 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE : HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Personskader med fravær Alle enheter/virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak Nytt mål i 92% 100% 72% Personskadene blir fulgt godt opp i organisasjonen. I er det meldt om 9 personskader med fravær. Personskadene skyldes fall på glatt underlag i trapp og gulv, to skader er skjedd i forbindelse med vergekurs, løft av bruker for å unngå fall og lek i skolegård. Skadene er meldt både til NAV og forsikringsselskap. Virksomhetene har i tillegg meldt om 38 personskader uten fravær. De fleste av disse er pga utagerende brukere og fall på glatt underlag. TJENESTEOMRÅDE : LIKESTILLING Kommuneloven 48, punkt 5: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 1. Faktisk tilstand på likestillingsområdet: STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Antall ansatte i hele stillinger 54% 52% 58% 51,1% Kommentarer Antall menn i kvinnedominerte yrker økes Antall ansatte i hele stillinger har en svakt synkende tendens fra 52% i til 51,1% i. Vedtatt mål for er ikke oppnådd. Uønsket deltid Ny database ble opprettet 1. april, og nye retningslinjer ble vedtatt av Administrasjonsutvalget 22. mars, sak 3/12. Relevant tilbud om økning av stilling gis ut fra formell utdanning og realkompetanse/praksis. Ansatte som takker nei til relevant tilbud strykes i databasen, og må søke på interne stillingsutlysninger. Ansatte som blir strøket i databasen vil ha mulighet til å registrere seg på nytt etter 6 måneder dersom forutsetningene endrer seg. Ved utgangen av er 103 ansatte registrert i databasen. Til sammenligning var det ved forrige årsskifte 171 registrerte i den gamle databasen. En ser nedgangen i antall registrerte som en følge av de nye retningslinjene, og dette gir antagelig er mer riktig bilde av den reelle uønskede deltida Side 26 av 121

27 Bamble kommune Årsmelding 11 ansatte har siden april fått økt sin stilling til det de ønsker, og minst 8 har fått økt stilling men står fortsatt i databasen. Oppsummerte resultater for den gamle databasen for perioden 2006-: 138 ansatte har fått ønsket stillingsstørrelse, og 84 ansatte har i perioden fått økt sin stilling. Dessuten vet vi at flere som ikke har registrert seg i databasen også har fått økt sine stillinger. Andel kvinner og menn: Kvinner Menn % av de ansatte er kvinner og 17% er menn. Tallet har vært stabilt siden Til sammenligning er kvinneandelen i kommunal sektor i Norge ca 77%. Heltid/Deltid: Ved utgangen av jobbet 51% av de ansatte heltid og 49% deltid. Vi ser at heltidsandelen har økt fra 1998 og fram til 2009, for så å utvikle seg i negativ retning. Årsaken til dette er at nyopprettede stillinger i hovedsak er i turnus og hovedtyngden er deltidsstillinger. Ved ledighet i stillinger har det til nå vært mest vanlig å fordele ledige hjemler slik at flere får en økning av stillingsstørrelse framfor å fokusere på hele stillinger. Flere hele stillinger er noe man må jobbe aktivt med framover dersom målet om økt andel heltidsarbeid skal nås. I var 92,% av de deltidsansatte kvinner. Andelen er svakt synkende fra 95% i Side 27 av 121

28 Bamble kommune Årsmelding Kjønnsfordeling ulike stillingsbrøker: Kvinner Menn Kvinner Menn % av totalt antall kvinner % av totalt antall ansatte % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte % av totalt antall kvinner % av totalt antall ansatte % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte Stillings% -24,99 % 5,2 4,3 7,1 1,2 4,6 3,8 4,5 0,8 25%-49,99% 6,1 5,1 3,8 0,6 6,0 5,0 6,1 1,1 50%-74,99% 25,0 20,8 5,5 0,9 25,4 21,0 6,7 1,2 75%-99,9% 17,1 14,2 4,9 0,8 18,5 15,3 5,0 0,9 100 % 46,6 38,8 78,7 13,2 45,5 37,5 77,7 13, I jobbet 89,4% av antall ansatte i 50% stilling eller større. Dette har endret seg lite fra året før. Tabellen viser tydelig at kvinner i langt større grad enn menn jobber i små stillingsbrøker. 45,5% av kvinnene jobber fulltid, mot 46,6% i. Tilsvarende tall for menn er 77,7% i, mot 78,7% i. Andelen heltid har altså gått litt ned for begge kjønn. Småstillingene på rundt 20% brukes i stor grad som rekrutteringsstillinger der studenter jobber helgevakter under utdanning. Når det gjelder sammenligning av stillingsstørrelse er situasjonen slik: I Bamble 78,4%, i Telemark 76,1% og i hele landet 77,9%. Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak: Aldersgruppe Kjønn Sykefravær Annet fravær* Total fraværs% < 20 K 1,54% 0,00% 1,54% K 10,18% 8,53% 18,72% M 3,49% 0,95% 4,44% K 9,90% 8,55% 18,45% M 2,27% 6,62% 8,89% K 9,70% 2,06% 11,76% M 4,54% 1,33% 5,87% K 8,76% 1,38% 10,14% M 5,25% 1,08% 6,33% K 7,91% 0,92% 8,83% M 3,12% 0,82% 3,95% (*I kolonnen annet fravær inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn og annet fravær.) Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper. Når det gjelder annet fravær ser vi at kvinner har markert høyere fravær enn menn i aldersgruppen 21 til 30 år, og også noe høyere i aldersgruppen 31 til 40 år. Siden denne kategorien omfatter både foreldrepermisjon, barns sykdom m.m., kan vi anta at kvinner tar ut en større andel permisjon relatert til omsorg for barn Side 28 av 121

29 Bamble kommune Årsmelding Kjønnsfordeling på stillingskategorier: Kvinner Menn Kvinner Menn Rådmannen og ledergruppa 0,30 % 0,40 % 0,3 % 0,4 % Virksomhetsledere 2,20 % 1,20 % 2,2 % 0,9 % Avdelingsledere 2,50 % 0,60 % 2,8 % 0,8 % Høgskole og pedagogisk personale 31,30 % 8,20 % 31,9 % 8,6 % Fagarbeidere 32,60 % 4,90 % 32,3 % 4,8 % Assistenter 14,20 % 1,90 % 13,9 % 1,4 % Sum 83 % 17 % 83 % 17 % Tabellen viser fordelingen av kvinner og menn på de ulike nivåene i organisasjonen for og. Det kun er små endringer i perioden. Vi har stor overvekt av kvinner i kategoriene høgskole/pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Tallet illustrerer den utfordringen vi har med å rekruttere flere menn inn i disse yrkesgruppene. Likelønnssituasjon og (gjelder grunnlønn) Stillingskode/tekst Antall Lønn Antall Lønn 8084 Ingeniør Kvinner Kvinner Menn Menn Rådgiver Kvinner Kvinner Menn Menn Konsulent Kvinner Kvinner Menn Menn Assistent Kvinner Kvinner Menn Menn Fagarbeider Kvinner Kvinner Menn Menn Sykepleier Kvinner Kvinner Menn Menn Fagarbeider Kvinner Kvinner Menn Menn Saksbehandler Kvinner Kvinner Menn Menn Leder Kvinner Kvinner Menn Menn Leder Kvinner Kvinner Menn Menn Tabellen viser et lite utsnitt av den omfattende statistikken Bamble kommune legger fram i forbindelse med årlige lønnsforhandlinger. Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn i og for en del av kommunens stillingstyper. Ledere i helse/omsorg, barnehage og noen administrative stillinger var endel av de lokale føringene i forhandlingene i. Vi ser at menn fortsatt tjener mer i disse stillingskodene, men forskjellen er mindre Side 29 av 121

30 Bamble kommune Årsmelding I stillingskodene 8084, 6572 og 7517 tjener nå menn bedre enn kvinner, men forskjellene er imidlertid små. Imidlertid tjener kvinner mer enn menn i stillingskode Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, og tiltaket her er fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. 2. Gjeldende handlingsplan: Fokusområder Mål Tiltak Uønsket deltid Alle fast ansatte som ønsker full stilling, skal få tilbud om det. - Videreføre databasen for uønsket deltid. - Uønsket deltid som tema i medarbeidersamtaler. - Motivere til å prøve ut ulike arbeidstidsog turnusordninger. - Motivere til rullering internt i Bamble kommune Lønn I Bamble kommune har vi likelønn. - Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. - Fokus på lønn i lederstillinger i kvinnedominerte virksomheter. Mangfold og rekruttering: Kompetanseutvikling og karrieremuligheter Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og tilrettelegging Medarbeidere i Bamble kommune representerer mangfoldet i befolkningen. Bamble kommune har kjønnsmessig balanse på alle nivåer og i alle yrkesgrupper. I Bamble kommune har alle medarbeidere likeverdige muligheter for utvikling og avansement. Bamble kommune har en universell utforming innenfor virksomheten. Bamble kommune oppfyller intensjonene i IA- avtalen. - Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. - Positiv særbehandling benyttes der dette fremmer likestilling av underrepresenterte grupper ved ansettelser. - Enheter/virksomheter med stor skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak for å oppnå større mangfold. - Arbeide aktivt for å gi medarbeidere og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder. - Medarbeidersamtaler - Lederutdanning - Videreutdanning - Legge til rette for at medarbeidere uten fagbrev får mulighet til å ta det. - Utforming og tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene gjøres på en slik måte at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig - Arbeide aktivt og målrettet for å hindre sykefravær og utstøting innefor alle yrkesgrupper, med spesiell fokus på yrkesgruppene der sykefraværet er størst. - Tilrettelegging ved bruk av fleksitid og fleksible arbeidstidsordninger for ansatte i ulike livsfaser Side 30 av 121

31 Bamble kommune Årsmelding Alternative turnusordninger: 22 ansatte har inngått avtaler om årsarbeidstid. Intensjonen er å gi større faste stillinger ved å legge vakante vakter inn i årsarbeidstiden. To boliger for enslige mindreårige asylsøkere drives pr. i dag med alternativ turnus/medleverturnus. Turnusgruppa for alternative turnuser i helse og omsorg har høsten inngått avtale med fagforeningene om langvaktsturnus i helgene på Reidunsvei bofellesskap med planlagt oppstart i februar av 24 ansatte er omfattet av avtalen som er frivillig. Turnusen kjøres som en prøveordning for 1 år slik at man får noen erfaringer og kan vurdere om dette er en ordning som bør satses på videre Side 31 av 121

32 Bamble kommune Årsmelding DEL 2 ÅRSRAPPORTER Side 32 av 121

33 Bamble kommune Årsmelding POLITISK LEDELSE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSE STYRINGSMÅL Innføre digitale møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg Avklare lokalisering og opprusting av møterom for politisk virksomhet, inkl. kommunestyresal Etablere TV-overføring av kommunestyremøter for å bidra til mer åpenhet og større engasjement blant innbyggerne Etablere digitale kanaler for dialog med innbyggerne for å bidra til økt deltakelse i politiske beslutningsprosesser Formannskapet har testet bruk av Tablett-PC Vedtatt mål 100 % 100 % 100 % Saken behandlet i kommunestyret 100 % Utsatt til Alle politikere i kommunestyret og utvalgene har fått bamble.kommuneadresse som er gjort kjent på internettportalen Kommentarer Kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene får nå oversendt dokumentene elektronisk. Trådløst nettverk er installert i møterommene. ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revidert Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat 0 Politisk ledelse (39) Avsetning av årlig bevilgning til gjennomføring av valg. Benyttes ved stortingsvalget i Side 33 av 121

34 Bamble kommune Årsmelding NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: NÆRING STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Ferdigregulert næringsareal i mål. Ca 90 Ca 90 Ca 90 Ca 90 Avklaring med grunneier på Skjerkøya har ikke lykkes Arrangementer for næringsdrivende i kommunen I samarbeid med Bamble Næringsforening Profileringsaktiviteter i regi av Vekst i Grenland for å rekruttere ny arbeidskraft og nye innbyggere Vellykket Attraktivitetsbarometer *= 2009, **= * 331** Blir ikke beregnet etter 2010 Det skjer mye på næringsfronten i Bamble.14. mars ble Bamble næringsforening etablert. Det var en viktig milepæl både for næringslivet og kommunen. Næringslivet har fått en viktig arena for samarbeid og meningsutveksling, kommunen har fått en formell samtalepartner. Høstens arrangement for næringsdrivende var et samarbeidsprosjekt. Vi vil i fremtiden komme frem til en god profil på våre respektive møter, slik at de utfyller hverandre til beste for alle parter. Brotorvet åpnet siste byggetrinn i november og er nå ferdigstilt med 85 butikker. Kjøpesenteret fremstår som moderne og innbydende og tok en stor markedsandel i desember. Inkludert alle deltidsstillinger gir det arbeid til ca 600 personer.. Utvikling av Frier Vest som et attraktivt industriområde er krevende. Innsatsen i perioden har vært konsentrert om å sikre infrastruktur gjennom planarbeid for E-18 og «gassveien» fra E-18 på Rugtvedt. Arbeidet med sikring av strømtilførsel, gjennom valg av trasé og plassering av transformator i forbindelse med ny 420kV kraftledning fra Kristiansand til Skien, har hatt prioritet. Avgjørelsen er tatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)og Herum er valgt som lokalisering for transformatorstasjonen, slik kommunen har anmodet om. En 3D presentasjon over deler av Frier Vest er under arbeid og det er gjennomført en forstudie i samarbeid med industrien, Vekst i Grenland AS og Grenland havn IKS. Attraksjon, bærekraft og arbeidsmarked Telemarksforskning utarbeidet ikke lengre attraksjonsbarometer. De senere årene har de utviklet andre parametere som kan gi et bedre bilde av kommunenes tilstand og attraksjon. Ved å rangere landets kommune etter en sum av arbeidsmarked, demografi, kompetanse og økonomi måles kommunens bærekraft både innenfor de enkelte områdene og samlet. Bamble kommune lå på en 133. plass i I har vi sunket til 191. plass. Årsaken er tap av arbeidsplasser, økt gjennomsnittsalder blant innbyggerne og liten tilflytting. Takket være et fleksibelt arbeidsmarked og korte avstander mellom kommunene i Grenland har det felles bo og arbeidsmarkedet bidratt til å opprettholde innbyggertallet, men utpendlingen er økende. I Side 34 av 121

35 Bamble kommune Årsmelding er den på 54,1 %. Tabellen under viser hvordan inn- og utpendling i kommunen varierer over en fire-årsperiode. Tall for inn og utpendling til kommunen kunngjøres årlig i juni for foregående år. Vi operer derfor med tall for 2007 og når vi i tabellen under viser hvor mange som bor i Bamble og arbeider i Bamble, hvor mange som pendler ut av kommunen og hvor mange som pendler inn til kommunen. Innbyggere som arbeider utenfor Grenland fremgår ikke. BOSTED ARBEIDSSTED SYSSELSATTE 2007 SYSSELSATTE Bamble Bamble Porsgrunn Bamble Skien Bamble Bamble Skien Bamble Porsgrunn Kilde SSB, tabell De fleste bedriftene i kommunen ser ut til å klare seg godt. Det blir imidlertid spennende å se hvilke utslag nedleggelsen av REC har på lengre sikt. REC hadde 85 ansatte bosatt i Bamble kommune, og den hadde en rekke underleverandører som er berørt. Ved årsskifte er det fortsatt 33 ledige. Kommunen blir regelmessig oppdatert av NAV og følger utviklingen. I Bamble var det totalt 100 helt ledige kvinner og 147 helt ledige menn per desember. Totalt 3,4 % av arbeidsstyrken. Dette er 19 flere enn i fjor, en økning på 8 %. Vekst i Grenland AS (ViG) Antall henvendelser om støtte til utvikling av nye bedrifter og tiltak er høyt og mange gode prosjekter blir støttet. Det er foretatt vekstkartlegging av 150 bedrifter. Den viser at næringslivet i Grenland i hovedsak har tro på fremtiden. Bedriftene vil bli fulgt opp på ulikt vis, alt etter bedriftenes egne ønsker. Det er lagt mye arbeid i etablering av et kommersialiseringsselskap og en inkubator i samarbeid med Herøya Industripark, Tel-tek, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og SIVA. Selskapet har fått navnet Proventia AS og vil være i drift med base i Herøya industripark fra våren ViG har på området profilering i perioden utviklet ny hjemmeside, ny grenlandsbrosjyre, nytt reklamemateriale mm. Alt arbeidet er rettet mot profilering av bedrifter og Grenland som etableringssted. Lanseringen skjedde i forbindelse med et større Investormøte i Oslo 8. mai med stor oppslutning og det arbeides videre med mange etablerte kontakte. Næringslivet ønsker at denne typen arrangement skal videreføres. Gründeruka, som ble arrangert for første gang i Norge i, ble en stor suksess og skal videreføres. Den ble gjennomført i regi av ViG i samarbeid med etablererkontoren, Innovasjon Norge, Telemark Fylkeskommune, Sparebank 1 Telemark m.fl. Uken var spekket med arrangement for idéskapere, bedrifter i vekst og studenter. ViG feiret sitt 20 års jubileum i forbindelse med feiringen og brukte anledning til å fremme bedrifter som har lykkes og ideer som har ført frem. Turisme Turister benytter seg i stadig økende grad av internett og «apper». Som en konsekvens av dette er de sommeråpne turistkontorene i Grenland lagt ned. Reiselivsselskapet VisitGrenland har i stedet satset mye på hjemmesiden og det er satt ut flere informasjonsautomater. Servicebygget med toaletter, dusj og vaskemaskiner er drevet som vanlig. Ferjetransport til og fra Langøya har vært gratis. Som en forsøksordning ble båtturister ønsket velkommen til gratis opphold ved de kommunale gjestebryggene og i Stoa. Båtforeningenes havneutvalg (BHU) melder tilbake at ordningen med gratis båtplass ble svært godt mottatt. Det samme gjelder tilbakemeldingene fra gjestene ved Dampskipsbrygga. Utfordringen totalt har vært at noen båter har ligget lenge, men det har ikke vært til fortrengsel for andre. Dette gjelder særlig på Langøya. Ordningen er under vurdering. Fjordline valgte i sommer å installere LNG-drevet motor på sine skip for å imøtekomme miljøkrav. Merarbeidet fører til utsatt oppstart av ferjeruten fra Langesund til ultimo mai Ny flott Side 35 av 121

36 Bamble kommune Årsmelding ferjeterminal ble åpnet i desember. Telemarksreiser AL er i nær kontakt med selskapet for å legge til rette for besøkende. I tillegg har Bamble Næringsforening opprettet et eget utvalg, «Velkommen Fjordline», som ser på muligheter for utvikling av kommunen gjennom ruteetableringen. TJENESTEOMRÅDE: MILJØ STYRINGSMÅL Årlig økning i bruk av kollektivtransport i Grenland målt i %. Målet er kollektivandel større enn 6% i påstigninger Vedtatt mål 2% påstigninger Økning i reiser med 0,71% fra Kommentarer Dårlig fremkommelighet.bussen står i samme kø som bilene. Mangel på parkeringsmuligheter for trafikanter som bor utenfor rutenettet og trenger tilbringertjeneste til kollektivpunktene. Mangel på restriksjoner, f.eks. parkeringsavgifter, bommer osv. Miljøfyrtårngodkjente kommunale virksomheter Resertifiserte virksomheter Avfallshåndtering % Kildesortert Hytter med tilknytning til kommunalt vann og avløp Arbeidet er tidkrevende og vanskelig for enhetene å prioritere. Resertifisering ikke aktuelt ennå. 100% 100% 100% 100% Tilfredsstillende sortering i private husholdninger. Avfallet går enten til materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse 15% 18% 30% 24% Arbeidet med fremføring av ledningsnett til nye abonnenter pågår kontinuerlig. Abonnentene kobler seg på fortløpende, de fleste i forbindelse med at de legger inn bad, noe som tar litt tid. Det er nå 492 påkoblede hytter. Kollektiv-tallene viser hvor mange som går på bussen (påstigninger) i Bamble og er ikke dekkende for samlet transport. Tallene uttrykker likevel omfang og viser tendenser. Kommunen deltok i markeringen av «Earth Hour» 31. mars ved å slokke lyset i sentrale bygg og oppfordret innbyggerne til å gjøre det samme. Miljøfyrtårnsertifiseringen er videreført i, men flere aktuelle virksomheter har et kapasitetsproblem. Det arbeides derfor mot sentralt hold for å forenkle systemet og i eget system for å gjøre det letter å hente ut nødvendig dokumentasjon. Brannvesenet og Miljøservice forbereder seg til å bli sertifiserte i I Rådhuset og på Halen gård arbeides det videre med tiltak for å spare strøm og redusere avfall. Det er utdannet to nye internkonsulenter og kommunens sertifisør har hatt 4 oppdrag for eksterne bedrifter i Grenland. Dette er gledelig og viser et miljøengasjement Side 36 av 121

37 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) Tolkning av lovverket Holde status frister for saksbehandlingstid (ikke dispensasjonssøknader) 100 % 100 % 100 % 100 % Tilgang på ressurser Adm. innstilling stadfestes av fylkesmannen 100% 95 % 95% 95 % Tolking av lovverket Planarbeid: representerer et år med stort aktivitet knyttet til planarbeidet, både formelle planer i kommunal regi (områdeplaner og detaljreguleringer), private detaljreguleringsplaner og tettstedutviklingsprosjekter Detaljregulering, Langesund sentrum: Detaljreguleringsplan gjennomført i kommunal regi hvor utgangspunktet for arbeidet har basert seg på ønsket om å bevare byens særpregede «kystkulturmiljø», legge forholdene til rette for et levende og mangfoldig bysenter, samt ønsket om å tilrettelegge for utviklingen av Langesund knyttet til attraktiv økt bosetting. Rikspolitiske retningslinjer og andre statlige, forpliktende føringer har ligget til grunn for utarbeidelsen. Planen erstatter 5 gjeldende reguleringsplaner for Langesund, og ble 2. gangs behandlet i Teknisk utvalg 5. desember. Øvrige planer det er arbeidet med: Områdeplan Rugtvedt/Roverud, ny E-18 trasè, kommunedelplan for Nato/Stoa, omregulering av Brotorvet (busslommer, torg, gangvegsystemer og «drive-in-løsning», Myra boligplan, Langholmen, Kjønnøya (privat plan for havn), omregulering Trolldalen (privat plan for fritidsboliger), omregulering Meikjerr (privat plan, næring), omregulering del av Fagerheim (privat plan, boliger), Findal B11-B15 (privat plan, bolig), Korskjerra-Tveten-krysset (privat plan, bolig), Aastadheia/Brevikstrandkilen (offentlig/privat plan, boliger, fritidsboliger, veg), Nustad Øst (privat plan, bolig), Prestvika (offentlig/privat samarbeid om havn), Asdalstrand Industriområde (privat plan, næring), omregulering Hydal (privat plan, bolig), Sandvika (offentlig plan, friareal), Vallekjær (privat plan, fritidsboliger), Eikvika/Valle (privat plan, havn og næring), Hydrostranda (privat plan, fritidsboliger), VA-plan Rognstranda, VA-plan Hydrostranda, VA-plan Ivarsand, VA-plan Tegdal, VA-plan Vallekjær, VA-plan Prestvika og VA-plan Kapersundet. Videre er det arbeidet med prosjektet «Boligbygging Langesundhalvøya» (vurdert og definert potensialet for boligutvikling/fortetting), tettstedutvikling på Herre og etablering av ny skytebane. Av øvrig planarbeid/prosjektarbeid har virksomheten deltatt i arbeidet med implementeringen av EU`s vanndirektiv, Bystrategi Grenland, tilsynsordningen, kommunens planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, det regionale samarbeidet knyttet til hovedrevisjon av Grenlandkommunenes arealplaner, og fylkesdelplanen for areal og transport. Byggesaksbehandling: Side 37 av 121

38 Bamble kommune Årsmelding Det er i behandlet ca 650 byggesaker (ca 450 på delegasjon og ca 200 med saksforberedelse for teknisk utvalg), hvorav 60 er relatert til nye boenheter samt et tilsvarende antall gitte brukstillatelser. Det er også i ført en restriktiv politikk knyttet til fritidsboliger i 100-metersbeltet, og kun gitt tillatelser til oppføringer/endringer på allerede bebyggede eiendommer. Av byggesaker knyttet til næring/offentlige bygg nevnes ny havneterminal på Stoa, utbyggingene på Brotorvet, industrieiendom på Eik, utvidelse av Rema 1000 på Stathelle, oppføring av lagerbygg på Skjerkøya samt utvidelse av Stathelle Barneskole. Bystrategi Grenland: Deltagelsen i det forpliktende areal- og transportsamarbeidet mellom Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune fortsatte i, med deltagelse i den administrative styringsgruppen. 19. september leverte Bystrategi Grenland brev til Samferdselsministeren om fireårig belønningsavtale, hvor det søkes om 475 millioner som skal brukes til å forbedre forholdene for gående, syklene og kollektivtransporten. Disse midlene vil komme i tillegg til Bypakke Grenland (delvis bompengefinansiert) og bidra til at Grenland raskere kan nå målene om reduserte klimagassutslipp og et mer attraktivt byområde. Forpliktelsen knyttet til fortetting langs bybåndet, med 80 % av nyetableringene langs kollektivaksen fra Skien til Stathelle, danner underlaget for den lokale arealplanleggingen. Geodata: Det har pågått en vurdering i Geodatasamarbeidet i Grenland knyttet til eventuell organisering av tjenesten i et IKS (interkommunalt selskap). Foreløpig har Bamble kommune, på like linje med de øvrige deltagerkommunene, signalisert at det er interessant å diskutere dette videre. Miljø- og vannforvaltning: Kommunen deltar i det regionale arbeidet med implementeringen av EU`s vanndirektiv (Kragerøvassdraget inklusive Bamblekysten). I ble det fremmet til politisk behandling en såkalt midtveis høring, «Vesentlig vannforvaltningsspørsmål». Karakterisering av eksisterende vannkvalitet i regionen er utført, og tiltakspakker vil bli utarbeidet der det er nødvendig som følge av dette. Behovet for, og finansieringen av tiltakspakken er pt ikke avklart. I ble det behandlet og godkjent en rekke vann- og avløpssystemer ( fritidsboliger) som bidrar til opprydding mht uønsket utslipp og tilrettelegging for ny bebyggelse. Landbruk/skogbruk/viltforvaltning: I er det spesielt arbeidet med: Rulleringen av Landbruksplanen ble igangsatt Sekretariat for Bamble landbruksforum og koordinator for det tverrfaglige samarbeidet i miljøsaker (kommunalteknisk og samfunnsutvikling). Forvaltningsplan for grågås, som skal ferdigstilles i Forvaltningsplan for området Vest-Viken : Bamble kommune omfattes av to vannområder, Skien-Grenlandsfjordene vannområde og Kragerø vannområde Engasjert i arbeidet med ny skytebane Side 38 av 121

39 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revidert Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Næringsutvikling Ingen spesielle Samfunnsutvikling Se kommentarer Sum Kommentarer: et er gjort opp med et merforbruk på 154 kr knyttet til arbeid med omtaksering av kommunens eiendommer. Iht vedtak skal dette dekkes av utskrevet eiendomsskatt. Næringsutvikling og miljø hadde et overskudd på kr Dette skyldes vesentlig at miljøfyrtårnsertifiseringen går saktere enn forutsatt. Midlene er avsatt på fond til bruk et for Samfunnsutvikling viser et merforbruk på 853 tkr. Merforbruket er relatert til planarbeid i egen regi og merarbeid ifb med klagebehandling eiendomsskatt. Planarbeid er kostnadskrevende, særlig med hensyn til eksterne kostnader knyttet til de ulike utredningstema. Innføring av PLP vil sikre en bedre styring med tidsforbruk, kostnader og finansiering ved igangsettelse og underveis. Spesielt har arbeidet med reguleringsplan for Langesund, Rugtvedt/Stokkevannet og Sandvika ikke vært tilstrekkelig finansiert Side 39 av 121

40 Bamble kommune Årsmelding FELLES ADMINISTRATIVE TJENESTER MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Antall besøk på hjemmesidene* *Kommunale ip-adresser er ikke lenger med i målingene. E-KOMMUNE 2015 E-DEMOKRATI / ELEKTRONISK SERVICEKONTOR/DIGITALT BYGGESAKSARKIV / INFORMASJONSSIKKERHET Vedtatt mål Antall unike besøk på hjemmesidene Antall elektroniske skjema Kommentarer Sidehenvisninger hittil i år har vært Nye besøkende i var 27,6 % Sikre forsvarlig informasjonssikkerhet: Virksomheter med utarbeidet lokal sikkerhetsinstruks Gjennomført opplæring 25% Implementeres 80 % Behov for mer opplæring. Igangsettes i 2013 Sikre forsvarlig dokumenthåndtering: Eldre og avslutt arkiv avleverte hyllemeter til Skien arkivdepot Utarbeide arkivplan Papirløse møter i kommunestyre, formannskap og komiteer Politikere tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon Saksfremlegg og vedlegg tilgjengelig på nett Ingen Ingen Formannsskapet Formannsskapet Saksfremlegg og protokoller 0 m 100% 100 m 40 % Kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene jfr. Vedtatt prosjektplan Kommunestyre og komiteer Vedlegg ut i PDF Nettbrett utdelt, opplæring gitt. Dokumenter sendes ut elektronisk Trådløst nettverk installert i møterommene Alle politikere i kommunestyret og utvalgene har fått bamble.kommune.no adresse som er gjort kjent på internettportalen. Saker til behandling i Kommunestyret og alle hovedutvalg legges ut i PDF Endringer gjennomført, men problemer med ressurser Side 40 av 121

41 Bamble kommune Årsmelding Portalprosjektet Prosjektet (internett og ansattportal) ble sluttført ultimo og driftes nå som forutsatt. Målsettingene i prosjektet er nådd, med unntak om målet om antall elektroniske skjema. Dette utsettes til implementering av nytt sak/arkivsystem. Portalen må i årene som kommer videreutvikles pga. integrasjon med ulike fagsystemer. Nytt portaldesign Bamble kommune har jobbet mye med å gjøre kommunikasjonen med innbyggerne bedre. Det er over et år siden chat med servicetorget ble etablert, og fem år siden vi fikk ny internettportal. På sosiale medier har kommunen vært i flere år allerede. Den digitale utviklingen går fortsatt i stor fart, og gjennom den politiske vedtatte informasjon- og kommunikasjonsstrategien, jobber kommunen med å videreutvikle portalen til beste for brukerne. I startet arbeidet med å lage et nytt og enda mer helhetlig design med fokus på forbedret brukervennlighet. I den sammenheng inngikk vi et samarbeid med Porsgrunn kommune, som var først ute i Norge med et slikt design. Arbeidet tok utgangspunkt i statistikk og hva brukerne er ute etter når de går inn på Bamble kommunes internettportal. For eksempel er både ledige stillinger, kulturskolen. Fronter, Skoleruta og webkamera mye brukte sider. Med utgangspunkt i disse brukervanene, ligger disse synlige på forsiden. Ved siden av dette, har vi jobbet mye med å løfte fram overordnede, men folkelige ord og uttrykk slik at du lett kan finne fram til den tjenesten eller den informasjonen du trenger. Sist, men ikke minst, har vi oppdatert søkemotoren, slik at du med et enkelt søk kan få gode treff og finne fram til f. eks Eik gjenvinningsstasjon Webkamera Bamble kommune fått mange henvendelser og forslag om å sette opp et webkamera, og i monterte vi webkamera med utsyn over innseilingen fra fyret på Langøytangen og innover i sundet. Kameraet er topp moderne, og med meget god bildekvalitet og du kan faktisk styre kameraet selv. TJENESTEOMRÅDE: PLAN- OG ØKONOMISTYRING STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer. Løsningsgrad på årets utskrevne og forfalte regninger, beløp Sum restanser som er eldre enn ett år. (pr.31.12) God internkontroll for å sikre riktig regnskap Gjennomføre planlagte kontrolltiltak 97,3% i 2010 Det arbeides med et målesystem 97,5 % 99 % 97,95 % % 100 % 100 % Det er en økning i husleierestansene Riktig kompetanse for å sikre god økonomistyring Kompetanseoppbygging i alle ledd i organisasjonen for å bedre kontrollfunksjonen og sikre en forsvarlig økonomisk utvikling på lengre sikt. Gjennomføre planlagt kompetanseoppbygging 100 % 100 % 100 % 100 % Side 41 av 121

42 Bamble kommune Årsmelding Det er igangsatt en prosess sammen med Skien kommune for anskaffelse av nytt system for lønn/personal/fakturering/økonomi i Valg av system gjøres i mars Planstrategi og planprogram er behandlet, og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Forslag til plan skal legges ut til høring i april og politisk behandling blir til høsten. TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Rett lønn til rett tid - avvik Holde avklarte frister 99,82 % 0,18 % Jfr. kval. Stand. 99,85 % 0,15 % Kfr. kval. standard >99 % < 1 % Jfr. kval. Stand. 99,82 % 0,18 % Følges opp fortløpende i h.h.t. kvalitetsstandard Intern tilfredshet med tjenester Bruker- Unders Gjennomført brukerundersøkelse godt resultat Opprettholde nivå Forbedringsforslag følges opp TJENESTEOMRÅDE: SERVICETORG/POLITISK VIRKSOMHET STYRINGSMÅL Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser 2010 Vedtatt mål 50 % 100 % 75 % Kommentarer Kontrollører ble ansatt i september. Mangel på kontrollører er årsaken til at vi ikke har nådd målet i. TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL POSTBEHANDLING OG DOKUMENTHÅNDTERING 2010 Vedtatt mål Kommentarer Inngående post skal behandles hver virkedag 98 % 100 % 100 % 98 % Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl % 98 % 100 % 80 % Store mengder post til skole Ordinær A og B-post skal sendes ut hver e.m. (unntak julaften, nyttårsaften og onsdag før påske) 100 % 100 % 100 % 100 % Godkjente arkivlokaler: Målsettinger og tiltak er overført TEK Installasjon og oppgradering av ny IT-plattform med Office 2010 og e-post løsning er ferdig. Endringen har medført at vi har fått følgefeil på Citrix og ESA (sak og arkivsystemet). Det jobbes med å finne en varig løsning på feilene og vi regner med en løsning innen 1. kvartal I tillegg ble det avklart at noen av linjene til lokasjonene hadde for dårlig kapasitet og de har blitt oppgradert Side 42 av 121

43 Bamble kommune Årsmelding Registrering av antall journalposter har hatt en nettoøkning på 4880 registreringer fra til. Vi har en nedgang på nesten alle enhetene med unntak av registrering knyttet til rådmann, skole og barnehage og helse og omsorg. Noe av årsaken til nedgangen skyldes ofte manglende registrering av mail. Vi håper at vi ved innføring av nytt sak og arkivsystem vil se en økning på samtlige enheter. Arkiv har overtatt registrering på skolene og det har medført en økning på 7384 registreringer. Oppgaven ble overført uten overføring av ressurser og det har medført at vi har avvik på dokumenthåndteringen. Journalføringen blir ikke ferdig hver dag og vi har ofte et etterslep til påfølgende dag, dersom vi ikke har ekstra ressurser å sette inn. På bakgrunn av økt arbeidsmengde og implementering av nytt sak og arkivsystem har virksomheten en del utfordringer med å kunne løse daglige arbeidsoppgaver. Prosjektet vil også kreve mye ressurser ved implementering og driftssetting. TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Innfordre skatt og avgift etter fastsatte krav fra Skattedirektoratet SKATTEINNKREVING OG OVERFORMYNDERI 2010 Vedtatt mål 100 % 100 % 100 % 100 % Sikre korrekt og à jour skatteregnskap 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer kravene ble i all hovedsak innfridd. et for innfordring av restskatt for 2010 ble noe lavere enn fastsatt krav, men totalt innbetalt restskatt var over kravet. Vi overholder fastsatte frister. Sikre korrekte avgjørelser overformynderiet 99 % 100 % 96 % 100 % Ingen avgjørelser er overprøvd av fylkesmannen i Det er for tiden knyttet 3,1 stillingshjemler til skatteoppkreverkontoret. Bemanningen er redusert med 1,0 årsverk i forhold til. Skatteoppkreverkontoret er f.o.m plassert i virksomhet for plan og økonomi. Det interkommunale samarbeid om arbeidsgiverkontroll (AiG) hadde i store utfordringer med bemanningen. Tre kontrollører sluttet og tre gikk ut i fødsels-/fosterhjemspermisjon. Dette medførte seks tilsettinger vår/sommer og mye tid har gått til opplæring men resultatmål ble allikevel nådd. Den totale skatte- og avgiftsinngangen for var på kr ,-. Kommunens andel av inntektene hadde en økning på 3,9 % i forhold til. Antall arbeidsgivere i kommunen pr var 439 og antall lønns- og trekkoppgaver var Rådgiver i overformynderiet sitter i en arbeidsgruppe hos Fylkesmannen vedrørende overføringen. Et viktig arbeid i denne forbindelse er datafangsten, det vil si elektronisk registrering av aktive klienter, samt skanning og lagring av alle aktuelle dokumenter for hjelpevergetrengende og mindreårige med og uten formue, som skal overføres. Dette er pr. utgang av fullført Side 43 av 121

44 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revidert Budsjett Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Rådmann Arkivavdelingen Avsetning gjelder midlertidig redusert bemanning og overskudd fra itdriftssenter Personal- og organisasjonsutvikling Planlagt bruk av fond gjelder webmaster, økt inntak av lærlinger og -900 kompetansetiltak. Plan- og økonomistyring Vakante stillinger Servicetorg og politisk sekretariat Avsetning gjelder merinntekter Infoland og redusert 182 bemanning. Sum Side 44 av 121

45 Bamble kommune Årsmelding TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM FORVALTNING MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING, FELLES STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Dekningsgrad universitets/høyskolestillinger 93 % 100 % 107 % 100 % Kommentarer Manglende kontorplass TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: % av vedtatt norm (Holteprosjekt) 61 % 61 % 61 % 61 % Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet) 78 % 80 % 78 % 78 % Nivå på reinhold iht innemiljøstandarden ,5 6,7 6,5 6,8 (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) Fornøyde brukere (opplevd kvalitet) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester 84 % 88 % 84 % 86 % Brukerservice % vis andel av vaktmestertid. 9,1 % 11,8 % 12 % 11,8 % Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger 93 % 81,2 % 75 % 81,1 % Ant. dager for klargjøring Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilst.indikator 0-3(0=best) Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 under 1.mnd under 1.mnd under 1.mnd under 1.mnd 1,760 1,750 1,730 1, ,3 141,4 139,0 136,7 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 99 % 100 % 100 % 100 % Side 45 av 121

46 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: VEI STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Sikre myke trafikanter kr/innbygger BK/G8, 33/85 35/85 85/85 Avventer - netto drift kr / innb KOSTRA Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km * % av landsgjennomsnitt 90 % 95 % 92 % - * a) Snøbrøyting innenfor standard (antall) -maks gjennombrøyting (8 timer) 89 % 90 % 76 % 95 % -maks snødybde start/slutt (12/20cm) 91 % 100 % 76 % 100 % b) Asfaltlapping, innenfor standard 85 % (responstid) 80 % 83 % 85 % *Kostratall for foreligger juni 2013 TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Sikret reservevannforsyning (antall husstander/ totalt) 2`/5` 2`/5` 3`/5` 3`/5` a) Fornøyde brukere av gjenvinnings stasjon 78,2 % - 75 % -- b) Klager på renovasjon mottatt av kommunen - antall < c) Godt vann i springen. Mottatte klager. 1 3 <5 4 d) Ikke planlagt avstenging av kommunens vannforsyning, abonnenttimer pr. år (700 ab.timer = 10 % av nasjonalt krav) <700 0 Reservevann mot Skien OK Måling i vannprøver viste godt resultat e) Tilbakeslag i ledning, antall pr. år. 2 3 <3 2 TJENESTEOMRÅDE: BRANN STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Brannmannskap med lovpålagt grunnutdanning 7/22 15/22 22/22 22/22 Utdanning pågår Snittalder brannbiler (år) Nyanskaffet tankbil: 1 år tidligere enn planen a) Brukerundersøkelse feiing/tilsyn (skala =best) 4,5 4,6 4,7 - Ikke målt b) Frammøtetid brannstasjon 4/6 min 93,8 % 91,5 % 97 % 96 % c) Feiing kr/abonnent gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %) 282/331 85,2 % 298/342 87,1 % <gj, Gr.08 <gj, Gr.08 KOSTRA d) Kostnader brannberedskap kr/innbygger, gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %) 447/523 85,5 % 495/552 89,6 % <gj. Gr.08 <gj, Gr.08 KOSTRA Side 46 av 121

47 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BOLIG BYGG OG EIENDOM STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan. 0/0 0/0 0/0 0/0 (Gjennomført / boligsosial handl.plan) Tilfredsstillende brukermedvirkning (skala 1-5 5=best) 4,2-4,4 - Kommentarer * Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste * etter 1. år. (skala 1-5 5=best) 3,5-4 - Vedtatt mål Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger vurderes justert ned Holde godkjent tidsramme på prosjekt (kritisk linje) 86 % 100 % 97 % - ** Holde godkjent kostnadsramme på detaljprosjekt 86 % 100 % 98 % - ** Utleie/tid på kommunale boliger 97,9 % 97,89 96 % 98,49 % *Ikke gjennomført i. Ferdigstilt prosjekt «Ombygging av Sjeseveien skole». Brukerrepresentanter godt fornøyd med funksjonalitet og gjennomføring. ** For lite statistisk grunnlag Side 47 av 121

48 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revide rt Budsje tt Avvik Netto avsetning er Kommentarer på utvikling og resultat Tekniske tj. og eiendomsforvaltning Brann- og Se kommentar ulykkesberedskap Vei og Park Bygg-drift og Se kommentar vedlikehold Bolig/bygg og Se kommentarer eiendomsforvaltning Vann, avløp og renovasjon Full City Sum Brann- og ulykkesberedskap: IUA Telemark: Bamble kommune overtok vertskapet for det interkommunale utvalg mot akutt forurensning i Telemark fra 1. januar. Netto avsetninger i tabellen viser økonomien som ble overført til virksomhet for brann- og ulykkesberedskap i forbindelse overtagelsen av dette samarbeidet. Lovpålagt utdanning: Det ble i bevilget penger til lovpålagt utdanning for brannkonstabel. Kurset startet høsten, og vil være avsluttet før sommeren i Bevilgningen videreføres til 2013 og det regnes ca kroner til utdanningen av brannmannskapene Beløpet er avsatt på fond. Feiertjenesten: Feiertjenesten i kommunen har vært underdimensjonert i forhold til godkjent og lovpålagt brannordning. Det ble opprettet ny stilling som feier i. Feierstillingen ble besatt i august og overskuddet på grunn av ubrukte lønnsmidler er avsatt på fond. Bygg-drift og vedlikehold Reduserte energikostnader og forbruk er årsak til overskudd, dette avsettes på fond. Bolig/bygg og eiendomsforvaltning: Investeringsramme tilpassede boliger: Virksomheten får årlig tilført en økning for husleieinntekter som skal dekkes opp ved eventuelle anskaffelse og utleie av nye boliger. I ble det ikke anskaffet nye boliger og rammen ble i sin helhet kompensert i driftsrapporten for 2 tertial i fjor. Så lenge slik ering blir foretatt må det forventes fortsatt hel eller delvis kompensasjon av dette beløpet så lenge nye boliger ikke blir anskaffet eller at allerede anskaffete boliger ikke kan dekke opp beløpet. Vei og park Merutgifter til beplantning kr og ekstra avsetning til maskinfond kr dekkes inn av økte inntekter fra eget arbeid aksjon skolevei i Bambleveien Side 48 av 121

49 Bamble kommune Årsmelding SKOLE OG BARNEHAGE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: SKOLE STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer STØRRE PEDAGOGTETTHET Lærertetthet Barnetrinn (1-7) Ungdomstrinn (8-10) 14,2 15,6 13,9 15,0 12,9 14,4 13,6 15,8 GSI-rapportering oktober Tallene er hentet Skoleporten og viser forholdet mellom elevtimer og lærertimer (inklusive spesialundervisning), og gir informasjon om størrelsen på elevgruppen. Ønsket mål er nasjonalt snitt. Dette krever for kommende skoleår 8 årsverk, ca.4 mill kr. Økonomi LÆRINGSRESULTAT NASJONALE PRØVER 5. TRINN: RESULTAT 1-3 Lesing 5. trinn, gjennomsnitt Regning 5.trinn, gjennomsnitt 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Gjennomført høsten Engelsk 5.trinn, gjennomsnitt 1,8-1,9 1,9 8. TRINN: RESULTAT 1-5 Lesing 8.trinn, gjennomsnitt 3,0 3,0 3,0 3,1 Regning 8.trinn, gjennomsnitt 2,9 3,1 3,0 3,0 Engelsk 8.trinn, gjennomsnitt 2,8 3,2 2,9 2,9 9. TRINN: RESULTAT 1-5 Lesing 9. trinn, gjennomsnitt 3,3 3,3 3,4 3,3 Regning 9. trinn 3,1 3,2 3,2 3,3 er fra nasjonale prøver landsgjennomsnitt er ønsket mål. * Disse to områdene har målsetting høyere enn det nasjonale snittet Side 49 av 121

50 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL GRUNNSKOLEPOENG 2010 Vedtatt mål Kommentarer Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakter. (Sum karakterer, delt på antall karakterer ganget med 10) Ønsket mål er nasjonalt snitt. Indeks hentet fra Skoleporten. 38,9 36,8 39,1 37,1 MOBBING PÅ SKOLEN 7.trinn, mobbing 1,6 1,5 1,4 1,5 10.trinn, mobbing 1,5 1,4 1,4 1,5 Indeks hentet fra elevundersøkelsen for 7. trinn og for 10. trinn. Lavt tall er lite mobbing. Nasjonalt = 1,4 (Skala benyttet: 1-5) FAGLIG VEILEDNING GRUNNSKOLE 7.trinn 3,4 3,6 3,4 3,4 10.trinn 3,1 3,2 3,1 2,9 Indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeks hentet fra Skoleporten. Målsettingene er resultatene i 2010/11, nasjonalt snitt er hhv 3,4 og 3,1 Skala benyttet: 1-5, 5 er best. MESTRING GRUNNSKOLE 7. trinn 3,8 3,9 3,9 3,9 10.trinn 3,8 3,7 3,8 3,6 Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Indeks hentet fra elevundersøkelsen. Nasjonalt snitt: 3,9 Skala benyttet: 1-5, 5 er best. SPESIALUNDERVISNING Andel elever med vedtak om spesialundervisning Landsgj.sn (u/oslo) 8,42 % 13,16% 13,6% 12,8% 11,2% Nye data fra GSIrapport i oktober KOMPETANSEUTVIKLING Antall lærere som deltar i den statlig initierte kompetanseutviklingsreformen for lærere. Status er antall lærer i videreutdanning skoleåret /13. KVALIFISERT PERSONALE Økonomi og ant. tilgjengelige plasser Prosent av undervisningen som ved fravær gjennomføres av lærere med pedagogisk utdanning (Bygger på avviksrapportering fra skolene) Prosent av undervisningen som har en annen organisering grunnet fravær (sykdom, kurs, permisjoner, møter etc.) 60,4% 67,45% 63% 54,6% 11,2% 12,78% 14% 15,3% Økonomi, Tilgang vikarer Hensiktsmessighet Økonomi, Tilgang vikarer Hensiktsmessighet Side 50 av 121

51 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL (Bygger på avviksrapportering fra skolene) 2010 Vedtatt mål Kommentarer BUDSJETTKONTROLL Avvik ift Agressorapportering TJENESTEOMRÅDE: SFO STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer KVALITET PÅ TILBUDET Brukertilfredshet i SFO I hvor stor grad foreldrene opplever at deres barn trives på SFO (skala 1-6) 5,4 5,4 5,2 5,2 Egen kommunal brukerundersøkelse TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE STYRINGSMÅL BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE 2. HVERT ÅR Viser resultater på skala 1-6 Svarprosent, mai OMSORG FOR BARNET Barnas trivsel, hvordan det blir tatt i mot, sett og ivaretatt. Personalet interesse og engasjement FAGLIG INNHOLD Kvaliteten på barnehagens pedagogiske arbeid. Tilrettelegging for lek SAMARBEID MED PERSONALET Hvordan foresatte blir møtt. Kvalitet på informasjon om barnet, om barnehagens planer og aktiviteter. Foresattes mulighet for påvirkning. Innhold i foreldresamtaler/møter. BRUKERTILPASNING Åpningstider og måltider i barnehagen BARNEHAGENS FYSISKE MILJØ Hvordan det fysiske miljøet oppleves, ute og inne SAMLET VURDERING AV BARNEHAGETILBUDET KVALIFISERT PERSONALE 2010 Vedtatt mål Ikke gjennomført 63% 80% - Ikke gjennomført 5,1 5,0 - Ikke gjennomført 5,0 5,0 - Ikke gjennomført 4,6 4,5 - Ikke gjennomført 4,4 4,5 - Ikke gjennomført 4,9 5,0 - Ikke gjennomført 5,0 5,0 - Ikke Kommentarer Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Ikke gjennomført i Side 51 av 121

52 Bamble kommune Årsmelding STYRINGSMÅL Prosent av dagsverk som ved fravær gjennomføres av førskolelærere med pedagogisk utdanning 2010 Vedtatt mål Kommentarer gjennomført 5,16% 20% 16,1% Økonomi Tilgjengelige vikarer Hensiktsmessighet BUDSJETTKONTROLL Avvik ift Agressorapportering TJENESTEOMRÅDE: PP-TJENESTEN OG LOGOPEDTJENESTEN STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Alle tilbakemeldinger skal behandles iht fastsatt prosedyre Høy tilfredshet med PP-tjenesten blant interne samarbeidspartnere (virksomhetsledere i barnehager og skoler) 15 avvik 0 avvik 10 avvik 8 avvik Kapasitet, ferieavvikling Ikke gjennomført 100% 80% - Ikke gjennomført i Side 52 av 121

53 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revidert Avvik Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Skole og Barnehage Grasmyr ungdomsskole Herre skole Langesund barneskole Langesund ungdomsskole Rugtvedt skole Rønholt skole Stathelle barneskole Falkåsen barnehage Grasmyr barnehage Nustad barnehage Sundby barnehage Uksodden barnehage Rønholt barnehage SKOLE OG BARNEHAGE Avsetningene: Dekket underskudd skoler Prosjekter Økt ramme skole Økt tilskudd barnehage Dekkes av fond Dekket av fond Dekket av fond Dekket av fond Dekket av fond Dekket av fond Side 53 av 121

54 Bamble kommune Årsmelding KULTUR OG OPPVEKST MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERN STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til at barn og ungdom får hjelp på et tidlig tidspunkt og sikre rask oppfølging av alle henvendelser. Alle meldinger skal behandles innen en uke. 100% 100% 100% 100% Alle undersøkelser skal behandles innen 3 mnd. 100% 100% 100% 100% Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. 100% 100% 100% 100% Alle barn med omsorgstiltak skal ha en omsorgsplan. Andel brukere som opplever at familieavdelingen har gitt dem ønsket hjelp. 100% 100% 100% 100% 82% Over 80% Over 80% Over 80% TJENESTEOMRÅDE: FLYKTNINGER STYRINGSMÅL VOKSENOPPLÆRING OG INTEGRERING AV 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal gi alle flyktninger og innvandrere mulighet til et verdig liv gjennom et aktivt integreringsarbeid. Andel deltakere i introduksjons-programmet som er i arbeid eller utdanning når perioden er over. Inklusiv tiltak i NAV - regi 59% 71% Over 70% 85% Andel deltagere i norskopplæring som består språkprøven ( i % av antall oppmeldte til Norskprøve 2). 91% 88% Over 75% 75% Andel flyktningbarn over ett år med barnehageplass. Ca. 90 % Tilnærmet 100% Over 80% 100% Side 54 av 121

55 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til å få flere mennesker i arbeid og aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i arbeid, skole, eller annen aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i jobb, skole, eller annen aktivitet. 36% 28,5% Forbedring i forhold til 57% 41% Forbedring i forhold til 50% 48% Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Gj.snitt 32 Måltall Måltall 32 Oppnå statlig måltall 28 25,3 Brukerundersøkelser skal vise: Brukerne opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til NAV. Hvor stor tillit har brukerne til NAVs arbeid i sin helhet? I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? 5,1 av 6 poeng 4,4 av 6 poeng 4,5 av 6 poeng 5,2 av 6 p 4,4 av 6 p 4,5 av 6 p Jeg ble møtt med respekt: Service: Trygg på at rettigheter blir ivaretatt: 5,3 av 6 p 5,0 av 6 p 4,8 av 6 p Det vil i 2013 bli gjort noen endringer i brukerundersøkelsen. Hvor fornøyd er du med den service du har fått fra NAV helhetlig sett? 4,6 av 6 poeng 4,7 av 6 p Veileder var løsningsorientert: 4,8 av 6 p Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk hjelp skal være under to uker (etter dokumentasjon er mottatt). Over 90% Over 90% Over 90% Over 90% Gjennomsnittlig saksbehandlingstid de 3 siste mnd. er 11,4 dager. TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHETSARBEID STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Viser sum av bevilgninger gitt i ordinære tilskuddsordninger. Vi skal stimulere til økt frivillig innsats. Tilskudd til lag og foreninger. Kr Kr Kr Kr Det er i tillegg bevilget kr til kommunal delfinansiering av tennisbane i Langesund, kr til Skagerakfestivalene og kr i priser og stipender. Totalt er det bevilget kr til frivillige lag og foreninger Side 55 av 121

56 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BIBLIOTEK STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal stimulere til økt bruk av bibliotekets tilbud Øke antall utlån totalt. Øke antall besøkende av biblioteket Det er ikke mulig å identifisere en enkelt årsak for reduksjonen i besøkstallet. Det kan ha sammenheng med noe lavere aktivitet i kombinasjon med redusert besøk av skoleklasser. Øke antall arrangementer med vekt på tilbud for barn og ungdom TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL KULTURSKOLEN OG DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal gi flere barn og unge et kulturskoletilbud og opprettholde et høyt nivå på tilbudet i den kulturelle skole-sekken - Kultursmilet. Opprettholde høy brukertilfredshet i Kultursmilet. Øke andelen barn og unge i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen. 95% 99 % Over 90% Over 99 % 16% 16,4 % 18% 15 % har vært et år preget av sykefravær kombinert med utfordrende vikarsituasjon for kulturskolen. Dekningsgraden har i løpet av året varier mellom 12 og 18 %. 15 prosent er beregnet årsgjennomsnitt basert på tertialtall. Det lavere elevtallet har ført til lavere brukerbetalinger og dermed underskudd for kulturskolen Side 56 av 121

57 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: IDRETT OG FRILUFTSLIV STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal stimulere til at flere deltar idrettslagene og bidra til at flere prosjekter i Bamble mottar spillemidler. Øke andelen av befolkningen som er medlemmer i idrettslag. 23% 23,5 % 28% Tall for blir først tilgjengelig i løpet av våren. Øke antall godkjente spillemiddelsøknader TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal gjennomføre anbefalte helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til god oppfølging på et tidlig tidspunkt Andel henvendelser som følges opp i løpet av to arbeidsdager. 100% 100% 100% 100% Andel familier til nyfødte som har hjembesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. 98% Alle har fått tilbudet. 88% 10% ønsket å komme til helsestasjonen. 98% 72% Alle fikk tilbud. 17% ønsket å komme til helsestasjonen. 11% ønsket ikke besøk hjem. Andelen gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor. 80% 83% Over 90% 82% Brukere fra andre kommuner ikke registrert. Jordmor benyttes bl. a. av feriegjester. TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGE 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal sikre et godt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Andel klagesaker til Fylkesmannen som medfører omgjøring av vedtak. 0 0 Under 10% Side 57 av 121

58 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: UNGDOM OG FRITID STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Vi skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Antall ungdom som bruker kommunale fritidsklubber (snitt per klubbkveld) Antall barn og unge deltatt på ferieaktiviteter i kommunal regi gjelder sommeraktiviteter og 60 gjelder høstferien Side 58 av 121

59 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING (T A L L I KR.) Virksomhet Kultur og oppvekst felles Regn- skap Regn- skap Endring Revidert Avvik Netto avsetninge r Kommentarer på utvikling og resultat Saldert mot fond Overskudd går til å dekke underskudd på virksomhetene. Kultur Avsatt til bundet fond. Avsatt til disp. fond. Brukt av disp fond.. Underskudd dekkes av overskudd på barne og familievern. Barne- og familievernet Avsatt til bundet fond. Brukt av bundne fond. Overskudd går til å dekke underskudd på kultur og andre virksomheter. Oppvekst Avsatt til bundet fond. Avsatt til disp. fond. Brukt av disp. fond (400 knyttet til ressurskrevende bruker). Brukt av bundne fond. Flyktningarbeidet Brukt av disp. fond. NB: Se kommentarer. Nav Brukt av disp. fond. Brukt av bundne fond. Voksenopplæring frivillighetssentral Frisk Bris Avsatt til bundet fond. Brukt av dis. fond. Bruk av bundne fond. NB. se kommentarer. Avsatt til disp. fond. Brukt av bundne fond.. Kultur og oppvekst Side 59 av 121

60 Bamble kommune Årsmelding Kultur et viser et merforbruk på Dette dekkes av enhetens disposisjonsfond. Merforbruket er dels forårsaket av regnskaps- og messige feil og dels av reelt overforbruk. Både kulturskole og drift av kulturhus, går med underskudd i. For kulturskolens del skyldes dette reduserte brukerbetaling i forbindelse med sykefravær. Underskudd på drift av kulturhus skyldes ekstraordinære HMS-tiltak. Drift av kulturhus har kun ert utgifter på kr i året. Underskuddet på disse ansvarene er i hovedsak finansiert av overskudd på almenn kultur. Barne- og familievernet Barne og familievernet går samlet med et overskudd på Det som kan uroe er at barnevernet går med et underskudd på Her har det vært en kraftig økning i utgiftene. Dette skyldes både store utgifter knyttet til enkelt barn og en generell økning i utgiftene på de fleste postene. Virksomhet for oppvekst Virksomheten har i hatt store utgifter til noen ressurskrevende brukere. Utgifter det ikke har vært dekning av i det ordinære driftset er dekt opp av bruk av fond og ved sykepenger som blitt spart ved at virksomheten ikke har tatt inn vikarer. Det har til sammen vært behov for å bruke over 1,7 millioner kroner av disposisjonsfond. Viva felles: I 2010 hadde virksomheten en gjennomgang for å skille ut hvilke deler av virksomheten som skulle dekkes av en kommunal driftsramme og hvilke deler som skulle dekkes av statlige overføringer til flyktningarbeid. I dette arbeidet ble det klarlagt at den kommunale driftsrammen var kr Rammen skulle dekke 2,0 årsverk på kommunal voksenopplæring og 2,62 årsverk knyttet til nærmiljøsentralene. Det viser seg at det er ert, og også belastet utgifter til kommunal voksenopplæring som det ikke er messig dekning for. Da alle elevene knyttet til grunnskole for voksne er flyktninger dekkes denne delen av integreringstilskuddet. Fram mot driftsrapporten for 1. tertial 2013 er det nødvendig å arbeide med å klargjøre disse forholdene og foreta korrigeringer av og fond. I tillegg er det i bl.a. handlingsprogrammet varslet om manglende lønnsramme til lovpålagt kommunal grunnskoleopplæring for voksne fra høsten Dette tilsvarende 1 lærerstilling (ca. kr ). Frivillighetssentralen hadde et underskudd kr Samlet underskudd er på kr og dekkes av kr fra «flykningefondet», kr fra enhetens felles disposisjonsfond og fra bundne fond. NAV Budsjettoverskridelsen på noe over 1 mill. kroner ble som varslet i driftsrapporten for 2. tertial. Overskridelsen skyldes i stor grad kjøp av plasser på private institusjoner for rusmisbrukere. Bruken av private rusinstitusjoner er i løpet av trappet ned. I ble det etablert et kommunalt tverrfaglig rusteam for å styrke oppfølgingen av mennesker som sliter med rusmisbruk. Bruken av private institusjoner vil framover kun skje unntaksvis. Nav-kontoret har satt i gang et stort utviklingsarbeid for å gi bedre oppfølging av brukere av Nav. Gjennom å redusere kjøp av plasser på private institusjoner og en reduksjon i antall brukere av sosialhjelp, så forventer Nav å gå i messig balanse i Underskuddet dekkes av enhetens disposisjonsfond. Frisk Bris Prosjekter i Frisk Bris har i vært finansiert med avsatte prosjektmidler (fond). Overskuddet på den øvrige driften kr ,er avsatt på driftsfond Side 60 av 121

61 Bamble kommune Årsmelding FRISK BRIS BAMBLE KF ÅRSMELDING Frisk Bris Bamble Kommunale Foretak har eget regnskap. Årsmelding og regnskap for Frisk Bris Bamble Kommunale Foretak fremmes som egen sak Side 61 av 121

62 Bamble kommune Årsmelding HELSE OG OMSORG MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Måleområde: HELSE OG OMSORG FELLES - KOMPETANSE 2010 Vedtatt mål Kommentarer Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning, % Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet, % 2009: : ikke oppgitt i KOSTRA 2009: : ikke oppgitt i KOSTRA Ikke oppgitt i KOSTRA Ikke oppgitt i KOSTRA 78 53,3 Ekstern rekruttering Konkurransedyktig lønn Attraktive arbeidstidsordninger 29 35,8 Tilby grunn- og videreutdanning Deler av økningen i høyskolegruppa skyldes fagarbeidere som har tatt høyskoleutdanning. Deler av reduksjonen i andel fagarbeidere skyldes vansker med rekruttering av fagarbeidere når disse stillingene blir ledige. Enheten har fått 1,4 mill til kompetanseheving relatert til samhandlingsreformen, i tillegg søker vi hvert år Fylkesmannen om midler til generell kompetanseheving. Ansatte har stor interesse og pågangsmot til å ta utdanning, og kompetansemidlene er fordelt ut på følgende måte: Sykepleie heltid og deltid Helsefagarbeider Videreutdanning i legevaktsykepleie Videreutdanning i diabetessykepleie Videreutdanning i psykisk helse Videreutdanning i nevrologiske lidelser Videreutdanning i aldring og helse Videreutdanning i traumatisk stress- og krisebearbeidelse Videreutdanning i tradisjonsmat Videreutdanning i ledelse Opplæring i nytt lovverk TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTER STYRINGSMÅL Måleområde: 2010 Vedtatt mål Kommentarer Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Side 62 av 121

63 Bamble kommune Årsmelding Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Saksbehandlingstid, fra søknad til vedtak Skriftlig vedtak prioriteres iht hastegrad Effektueringstid oppstart tjeneste Effektuering prioriteres iht hastegrad Antall brukere med opphold på dagavdelingen 2008: 3,3 3,3 - Gjennomføres ikke brukerundersøkelse i. 3-5 uker 5 uker 4 uker 3-5 uker Ressursknapphet ift saksbehandlingskapasitet. 3 dager - 4 uker 3 dager - 4 uker Muntlige vedtak om hjemmesykepleie igangsettes omgående. Hjemmehjelp tilstrebes igangsatt ca. 4 uker etter søknad, men kan variere noe. Jobber med felles rutiner. De svakeste pasientene og minstepensjonister får kommunal hjemmehjelp. Øvrige oppfordres til å kjøpe private renholdstjenester plasser Ikke full dekning grunnet avvikling av enkelte brukere og inntak av nye. Antall klager tjenestevedtak 8 1 <5 10 Avslag på institusjonsopphold. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Antall brukere : 494 Antall brukere : 503 Hjemmesykepleie. Bemanningsfaktor Stathelle bokollektiv Se kommentarer «Økonomisk styring» Langesund, Stathelle, Herre og Vest- Bamble TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Ingen brukerundersøkelse i 2010 KROGSHAVN OMSORGSSENTER Vedtatt mål 3,3 Ingen bruker us i Det arbeides kontinuerlig for å gi gode tjenester, samt utnytte ressursene på en best og mest mulig effektiv måte. Kommentarer Forventninger til tjenesten og hva som er mulig og gjennomføre. Ny brukerundersøkelse er planlagt i Vi har i slutten av og i begynnelsen av fått en mer utfordrende beboergruppe Side 63 av 121

64 Bamble kommune Årsmelding Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud beboere fikk tildelt omsorgsbolig ved Krogshavn omsorgssenter i Det er søkt om VTA på Grep for en beboer, står foreløpig på venteliste. En beboer har fått plass på Nustad gård Alle som ønsker individuell plan får det. Det er imidlertid få som har IP, da det ikke er mange med så mange aktiviteter at det må samordnes og styres av en koordinator. Vi har i stedet gode pleieplaner på alle. Tilpasset oppfølging Rett bolig til rett person. Det blir foretatt en prioritering, og sett på den enkeltes behov, før leilighet blir tildelt. Vi håper på snarlig plass, da vedkommende trenger aktivisering. Brukerne opplever større behov for en god pleieplan enn for individuell plan. Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Antall klager tjenestevedtak Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Syv støttekontaktvedtak, men pga mangel på støttekontakter er kun 5 effektuert. Vanskelig å finne støttekontakter. Best erfaring med eksterne støttekontakter som har en relasjon til beboeren fra før. 0 0 <5 Ingen skriftlige klager Brukerne klager sjelden må ha hjelp til det. Se for øvrig kommentarer «Økonomisk styring» Antall beboere: 17 TJENESTEOMRÅDE: MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNE FUNKSJONSHEMMEDE STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best 2010 Vedtatt mål Ikke gjennomført brukerundersøkelse. Kommentarer Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i forbindelse med helse og omsorg sin deltagelse i KS Effektiviseringsnettverk. Undersøkelsen vil bli Side 64 av 121

65 Bamble kommune Årsmelding Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig En ny etablering i Nustadsløyfa i juni. 1 boligsøknad ble endret til praktisk bistand og oppfølging i eget hjem. gjennomført innen medio april Byggestart for nytt bofellesskap i Reidunsvei høsten, bygg ferdigstilles nov Har mottatt to nye søknader om bemannet bolig. Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Antall klager tjenestevedtak Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging To brukere er tildelt dagaktivitetstilbud på Nustad gård nye søknader til arbeids- og aktivitetstilbud i. Nye søkere må stå på venteliste Pr var 59 registrert med tjenesten støttekontakt, 4 av disse var tildelt men ikke iverksatt. 1 0 <5 Ingen klager hittil i år Negativt avvik, se kommentarer «Økonomisk styring» Antall brukere: 79 TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG 2010 Ingen brukerundersøkelse i 2010 Vedtatt mål 3,3 Ingen bruker us i Gjennomført opplæring av ACOS IP* Kommentarer Det opprettet rusteam på tvers av NAV og rusomsorgen. Teamet skal et ha spesielt fokus på oppfølging i forhold til behandling og ettervern. Dette er en stor forbedring i tjenestetilbudet. Imøtekomme søknader om kommunal bolig har fått tildelt bemannet bolig innen rusomsorg (herav 1 med bemanning) 10 er kartlagt i behov av. Personer med rus- og psykiatri-lidelser (ROP-lidelser) er økende. Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig Stort press på bolig med hel døgns bemanning. 6 står på venteliste. 2 av disse må ha en Side 65 av 121

66 Bamble kommune Årsmelding Imøtekomme søknader om arbeidsog aktivitetstilbud Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud egenkommunal bolig med hel døgns bemannet bolig i løpet av våren 2013, hvis ikke det blir ledig i KO Lavterskel arbeidstiltak i Skougårdsgate arbeids- og aktivitetssenter en dag i uken med noen få brukere. Det er i dag mulig å gi mange flere et tilbud om aktivitet fordi det er etablert et samarbeid med Friskvernet. Langt færre enn de som får tilbud, benytter det brukere har vedtak om koordinator 18 har vedtak om IP Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt har vedtak om støttekontakt 2 hat fått tildelt uten at tjenesten er iverksatt. Vanskelig å finne støttekontakter. Antall klager tjenestevedtak 0 0 <5 Brukerne klager sjelden må ha hjelp til det. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Se kommentarer «Økonomisk vurdering» *ACOS IP: Elektronisk verktøy for utarbeidelse av individuell plan. Antall brukere : 106 Antall brukere : 111 Psykisk helse 75. Økende. Rusomsorgen 36. Økende Ressurskrevende brukere: 6. En ny i løpet av Negativt avvik i psykisk helse skyldes i hovedsak for lite drifts og et overforbruk av ekstrahjelp i forbindelse med ressurskrevende bruker Side 66 av 121

67 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE : REHABILITERING STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er svært fornøyd, kontinuerlig måling gjennom året Brukernes fornøydhet på Dagavdelingen Skala fra 1 4 hvorav 4 er svært fornøyd Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost Brukte tester: TUG* og STS ** Andel brukere tilbakeført til eget hjem 3,45 3,6 3,5 3,44 3. tertier: 3,3, 20 av 42 har svart 2.tertier:3,23, 11 av 26 har svart 1.tertier: 3,8,17 av 41 har svart ,5 Ikke gjennomført brukerundersøkelse ennå. 76 % 89,5 % 75 % 3.tertial: 41 av 42 har bedret/opprettholdt funksjonen 2.tertier:16 av 18 har bedret /opprettholdt sin funksjon. 1.tertier: 26 har opprettholdt/ bedret sin funksjon 83,3 % 91 % 80 % 3. tertial: 83,3 %, 2.tertier: 72,2 % 1.tertier: 92,9 % Ikke alle er i stand til å svare. Pårørendes synspunkter kommer frem i stedet for brukernes. Brukernes forventninger og mål er urealistisk høye. Ikke alle er i stand til å svare. Pårørendes synspunkter kommer frem i stedet for brukernes. Ikke alle er testbare. Ved feil pasientgruppe vil utskrivnings % til hjemmet bli lavere Gjennomsnittlig antall liggedøgn 33,8 28,6 30 «Overliggere» som venter på langtidsplass Antall brukere med opphold på dagavdelingen Totalt 45 plasser ukentlig - 21 Redusert drift pga oppstart 45 Det tilbys nå dagopphold 5 dager pr uke. 44 plasser av 48 er besatt. Plass til 48 totalt. Ikke full dekning grunnet avvikling av enkelte pas. og nye søkere inn. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i % Se kommentarer «Økonomisk vurdering» 97,8 Foreligger ikke sikre tall tertial: 932 av 976 = 95,5 % (44 ubenyttede døgn) 2.tertial: 969 av 984døgn = 98,5 %, Sykehuset melder utskrivningsklare pasienter, som får plass, Side 67 av 121

68 Bamble kommune Årsmelding 15 døgn ubenyttet fra mai-sept. 1. tertial: 95,6 (35 ubrukte liggedøgn) Pasienten kommer ikke, og rommet står ubenyttet. Antall brukere/ plasser: 8 TJENESTEOMRÅDE: INSTITUSJONSTJENESTE STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Pårørendes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best ,3 2008: 3,2 Vedtatt mål 3,4 3,8 Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 3,2 3,6 Ikke gjennomført pårørendeundersøkelse i Kommentarer Informasjon Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering. Bemanning Informasjon Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering. Bemanning Antall klager tjenestevedtak 0 0 <5 1 Sykehjemmet skriver svært få vedtak. Dette gjøres av hjemmetjenesten. Klagen gjelder medisinsk oppfølging. Antall tvangsvedtak Alle som trenger tvangsvedtak har det. Målet er færrest mulig. Måleområde: Oppfølging spesialisthelsetjenesten. Tilstrekkelig bemanning God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Utnyttelse av sykehjemsplasser i % (ekskl. 8 ubenyttede) Antall brukere / plasser: Se kommentarer «Økonomisk styring» 97,8 95,9 98 Status pr ,34% Ressurskrevende brukere Sykehusets utskrivningspolitikk Samhandlingsreformen Innsparingskrav Rekruttering av fagpersonell/vikarer Tilstrekkelig tilgang på vikarer med riktig kompetanse. Renholdsressurser. Effektiv inn og utskrivning av pasienter Side 68 av 121

69 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: LEGETJENESTE OG LEGEVAKT STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best - - 3,3 Brukerundersøkelse ikke gjennomført Ressurser til å gjennomføre brukerundersøkelse Andel klager - 4 klager <2 Det er ikke kommet inn skriftlige klager i Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til Månedlig oppfølging Se kommentar «Økonomisk styring» Antall henvendelser til legevakt: Av disse er ca rusrelaterte. TJENESTEOMRÅDE: MILJØRETTA HELSEVERN / FELLES KOMMUNE- OVERLEGE STYRINGSMÅL Opprettholde faglig forsvarlig utøvelse av miljøretta helsevern og kommuneoverlegefunksjon 2010 Vedtatt mål Tjenesten fungerer godt, men 20% stilling er for lite Kommentarer I forbindelse med samhandlingsreformen - bidra til utvikling av behandling og nye kommunale tjenester - økt fokus på forebygging og folkehelse, - ha oversikt over kommunens helsetilstand, m.m., er 20 % kommuneoverlege svært lite. En kommune på Bambles størrelse, bør ha minimum 50 % samfunnsmedisinsk kompetanse/stilling Side 69 av 121

70 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Endring Revidert Avvik Netto avsetning er Kommentarer på utvikling og resultat Helse og omsorg felles Langesund sone Krogshavn bofellesskap Stathelle sone Herre sone Vest Bamble sone Bamble sykehjem Rehabilitering Psykisk helsearbeid og rusomsorg Funksjonsh. voksne Samlet sett god kontroll, men negative avvik i kantine, kjøkken og vaskeri mens bilordningen går i pluss. Det store avviket skyldes at inntektene fra fondsbruken til saldering av enhetens merforbruk er ført her. Utgiftene til boligsosial handlingsplan (kr. 216 ) er ikke ert samt at underskuddet på samhandlingsreformen er belastet her. Positivt avvik skyldes nøye vurdering av innleie ved fravær. Oppgaver forskyves / omplasseres hvis mulig. God kontroll. God kontroll på vikarbruk og inntekter. Virksomheten går med overskudd. Sona merker det økede presset på hjemmetjenestene godt og sliter nå med for lav bemanning i både hjemmetjenesten og bokollektivet. Stort behov for vikarer og ekstrahjelp. Merker presset fra for liten kapasitet ved sykehjemmet. Underskuddet skyldes pasienter med svært krevende problematikk og behov, både i forhold til mengde tjenester og kompetanse. Balanserer godt i forhold til. Har samlet sett god kontroll. Hjemmet har fått flere svært dårlige beboere. 18 dødsfall på hjemmet i. Flere korttidsopphold medfører reduserte inntekter og økt innleie av vikarer og ekstrahjelp. Sona har utfordringer knyttet til flere driftsposter. Har nå merforbruk vikar, ekstrahjelp og overtid pga urolige pasienter med 1-1 bemanning fra Pga brukernes tilstand er bemanningen på korttidsavdelingen økt med 2,8 årsv. med finansiering fra driftsfondet. I tillegg brukes også betydelige ressurser i øvrige avdelinger. Sykehjemmet hadde i 39 dødsfall - 28 på korttid og 11 på langtid. Har god kontroll på øvrig drift og inntekter. Samlet sett god kontroll, men rehab. har overbelastning av ekstrahjelp og overtid pga «samhandlings-pasienter». Også ekstra driftsutgifter som følge av disse. Vanskelig å rekruttere vikarer for syke-meldte fysioterapeuter, noe som gir innsparinger. Psykisk helse har pr. dd. god ressursstyring. Fremover vurderes bemanningen for lav både innen psykisk helse og rusomsorgen da de bemannede bofelleskapene har grupper med beboere som til tider krever mye ressurser. Ekstraordinær bemanning ift noen brukere med spesielle behov, hvor det ikke er opprettet og finansiert tilstrekkelige stillingshjemler, vil bli finansiert opp ved bruk av fondsmidler til ressurskrevende brukere. Det utløses likevel en betydelig kommunal egenandel, som ikke er ert. Virksomhetens drift er svært utfordrende og vil kreve betydelig omstillinger og Side 70 av 121

71 Bamble kommune Årsmelding Legevakt / legetjeneste Helse og omsorg reduksjon i tjenester for å komme i økonomisk balanse. De kostnadskrevende brukerne er her, og må ha tjenester uansett hvilken økonomisk situasjon vi er i. God og tett økonomistyring gjennom året, men utgiftene til driftstilskudd, kjøp av legetjenester inkl. kompensasjonsutgifter for praksisutgifter og fastlege gjeste-innbyggere er blitt kr. 700 høyere enn ert. Økt kostnad for felles kommuneoverlege og felles miljørettet helsevern, er heller ikke ert. Likeledes varierer inntjeningen fra turnuslegene, og i har inntektene vært lavere enn forventet i et. Til rekruttering av ny legepraksis har vi mottatt kr. 300 i tilskudd. Beløpet er avsatt til fond for utbetaling i Samlet sett god kontroll, men den negative utviklingen i vi så fra 2. tertial fortsetter gjennom hele. Presset på tjenestene er økende, og enheten har finansiert merforbruket ved bruk av oppsparte fondsmidler. Utgiftene knyttet til samhandlings-reformen er vanskelig å forutsi. UTFORDRINGER OG KRITISKE FAKTORER Ny ressurskrevende bruker ble etablert i egen bolig i juni. Tiltaket medfører en kommunal kostnad/egenandel på rundt 2,1 million (etter at tilskudd ressurskrevende tjenester er trukket fra). Tiltaket dekkes av fond til ressurskrevende tjenester i, og ble fremmet som nytt tiltak i Utfordringsnotat I tillegg krever et avlastningstiltak 3,6 millioner i kommunal egenandel. Det ble ikke bevilget penger til noen av tiltakene, og disse må derfor finansieres videre ved å redusere/opphøre tjenester til andre brukere. Sikre faglig forsvarlige tjenester og drift i forbindelse med samhandlingsreformen og nye krevende oppgaver og behandlingsansvar i kommunen Innføring og drift av e-meldinger og nødnett. Stor ustabilitet i IT-løsninger for enheten. Medfører nedetid på pasientadministrasjonssystemet (og andre systemer), og gjeninnføring av manuelle back-up-systemer. Gir økte kostnader, frustrasjoner og redusert kvalitet. Helse og omsorg finansierer 0,5 årsverk til IT drift, Skien, samt vaktordning IT driftsvakt. I tillegg dekker enheten lisenser for bruk av fagsystem. Disse utgiftene betales til IT-drift og er ikke ert. Fra 2013 overtar kommunene alt ansvar for rehabilitering. Dette medfører store utfordringer i forhold til økning av ressurser til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og leger, og vil kreve at rehabiliteringssengene benyttes til rehabilitering og ikke avlastning/korttidsopphold. Tiltak ble fremmet i utfordringsnotatet , uten at det ble bevilget midler. Status samhandlingsreformen Tallgrunnlag KMF tall pr : Tallene er endelige etter 2. tertial og foreløpige for sept. des. Totale endelig tall kommer først i slutten av februar Side 71 av 121

72 Bamble kommune Årsmelding 0814 Bamble Per innb Forventet kostnad ved årets begynnelse (Tilskudd til KMF/UKP kompensasjonstilskudd 723 ) A konto-beløp Prognose utgifter Differanse: A konto - beregnet kostnad - - Differanse: Forventet - beregnet kostnad Foreligger ennå ikke tall Differanse: Forventet - beregnet kostnad 652 -Finansiering Frisk Bris Betaling for utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare pasienter: 20 Sum liggedøgn: 84 Gj.snittlig antall liggedøgn etter at pas. er 4,2 utskrivningsklar: Kostnad årsvirkning Kr Det er svært stort press på plasser på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Dette medfører «tiltetting» på sykehjemmet, og overforbruk av personell både der og i hjemmetjenesten. «Innsparingen» på kommunal medfinansiering ble brukt til ekstra innleie. «Innsparingen» kunne på langt nær dekke behovet for økt personell. Antall døgn for utskrivningsklare pasienter er også relativt høyt. Det er den samme årsaken til dette for få plasser i institusjon og for lav omløpshastighet på plassene. Den daglige administreringen av samhandlingsreformen, det vil si kontakt til/fra sykehuset, medfører betydelige administrative ressurser. Blant annet; ha oversikt over hvem som er inneliggende, hvem som er utskrivningsklar, når blir den enkelte pasient meldt tilbake, når kommer pasienten faktisk, nærmest daglig kontakt mellom enhetens virksomhetsledere for å lage behandlingsopplegg for pasientene og utnytte våre ressurser maksimalt fleksibelt og økonomisk. Det meldes avvik til sykehuset fast en gang pr uke. Ubenyttede liggedøgn/forskyvning av opphold Bamble har ikke tilstrekkelig antall plasser til å håndtere utskrivningsklare pasienter og de brukere som trenger korttids-/avlastningsopphold. Det er nå flere hjemmeboende brukere som burde hatt korttids/avlastning, men på grunn av press fra sykehuset, blir disse ikke prioritert. et er at de blir så vidt dårlige at de blir innlagt sykehus, og kommer tilbake til døgnplass hos oss på sykehusets kvote. Dette er en svært uheldig konsekvens, som igjen medfører forskyvning eller avlysning av ordinære korttids-/avlastningsopphold. Utfordringen vi hadde med ubenyttede senger som en konsekvens av at sykehuset meldte utskrivningsklar pasient som ikke kom som avtalt, har bedret seg. Men det fortsatt er en stor utfordring for både kommune og sykehus, at sykehuset skal melde forventet utskrivningsdato innen 24 timer etter innleggelse. Dette er et problem på landsbasis. Slik situasjonen er nå, er utfordringen at vi får flere «overliggere». Generell oppfatning av den daglige samhandlingen med sykehuset Side 72 av 121

73 Bamble kommune Årsmelding Det er mye fokus på å følge rutinene mht melding av pasient, sende brev, faks, telefoner m.m. Rutinene medfører mye administrativt ekstra arbeid, og hemmer fleksibilitet og samarbeid sykehus/kommune. Det oppleves at det legges for mye vekt på regler, og at det ikke nødvendigvis alltid tenkes mest på hva som er best for bruker. En er for opptatt av at det formelle er riktig pga kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter. Rask utskrivning medfører også en del reinnleggelser, det vil si at pasienten legges inn igjen etter kort tid for samme diagnose. Dette kan gi høyere kostnader for kommunen, og større belastning og lidelse for pasientene. Sykehusets bruk av ledig kapasitet Fordi kommunene er flinke til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, bruker sykehuset sin ledige kapasitet til å øke aktiviteten, både for å redusere ventelistene og øke inntektene. Inntektene økes gjennom fler DRG-poeng og høyere kommunal medfinansiering. Og jo mer aktiviteten øker, jo større konsekvenser får dette for kommunene, ved økt kommunal medfinansiering, og flere pasienter tilbake til kommunen med behov for hjelp etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er grunn til å følge med framover, hva som skjer med ledig kapasitet, fordi dette kan få store konsekvenser for kommunens framtidige utgifter. Utgifter til Samhandlingskoordinator Til kostnadsbildet med samhandlingsreformen hører også med at Bamble kommune må dekke utgifter til «samhandlingskoordinator. I beløp dette seg til kr Side 73 av 121

74 Bamble kommune Årsmelding FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: FRIE INNTEKTER SKATT OG RAMMETILSKUDD STYRINGSMÅL 2010 Vedtat t mål Kommentarer Befolkningsvekst -0,54 0,54 0,5 % Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødde Døde Fødselsoverskudd 36-4 Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting, inkl. innog utvandring Folkevekst Folketallet ved utgangen av kvartalet ,54 % 0,16 % Befolkning pr pr Målsetningen er en årlig befolkningsvekst på 0,5 %, tilsvarende 70 personer i året er lagt inn. I inntektsberegningen er 0 % lagt til grunn Andel takserbare eiendommer i kommunen som har utskrevet eiendomsskatt (Fritak er ikke tatt med) Boliger Fritidsbolig/hytte 4015 eiend. 67 % 118 eiend. 13 % % % 2238 Antall fritid gått litt ned i forbindelse med klagebehandlingen Side 74 av 121

75 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FINANSPLASSERINGER STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt mål Kommentarer Langsiktig plassert kapital, fond Bufferfond plassert Overskuddslikviditet Plassert totalt 193,0 mill 181 mill 18,0 mill 10,4 mill 58,5 mill 79,7 mill 269,5 mill 271,1 mill 200,5 mill 18 mill 218,5 mill 200,5 mill 22,7 mill 77,2 mill 300,4 mill Finansreglementet ble behandlet på nytt i kommunestyret i k-sak 95/ Finansplasseringene oppjusteres årlig med prisstigning på 2 %. 7,5 mill fra Vekst i Grenland lagt inn i porteføljen Avkastning på plassert finanskapital Avsatt til realkapitalen 10,4 % 25,6 mill 3,96 mill 1,4 % 3,8 mill 3,96 mill - 5,5 % 12 mill 4,4 mill 10,2 % 27,7 mill 4,4 mill Dette er en avkastning som er sterkere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 7,1% i. Bufferfond i forhold til vedtatt plassert finanskapital IB 18 mill 6,7 % av plassert kapital 10,4 mill 3,8 % 18 mill 8 % 22,7 mill 10 % Kommunens eierskap i Skagerak energi 500 mill. 500 mill. 500 mill 500 mill Anslått verdi Utbytte fra kommunens eierandel i Skagerak energi. 4,7mill 0,9 % 3,9 % 19,7 mill 2,4 % 12 mill 3,3 % 16,7mill 2,4 % utgjør 12 mill.kroner av anslått verdi på 500 mill.kroner Bufferfond Skagerak energi UB 5,1mill 12mill 12mill 12milll Side 75 av 121

76 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: GJELDSUTVIKLING STYRINGSMÅL GJELDSUTVIKLING: 2010 Vedtatt mål Tall i mill.kroner Bokført gjeld ,5 675, ,4 Ikke opptatte lån ,3 105, ,9 Brutto vedtatt lånegjeld 749,8 780, ,3 Utlån ,9-110, ,4 Netto vedtatt lånegjeld 657,9 670,0 675,0 702,9 Endring i netto gjeld 12,1 5,0 27,9 i % 1,8% 4,50 % 4,1% Bevegelse i løpet av året Nye låneopptak ,1 Avdrag i investeringsregnskapet ,5 Avdrag i driftsregnskapet ,3 26,3 Endring gjeld ,3 Nye utlån ,0 Innbetalte avdrag ,3 Endring utlån , ,4 Endring netto gjeld ,9 Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld 8 % 5 % 5 % 6,1% Rentekostnad/rentesats 3,6% 3,5% 3,2% 3,27 Kommentarer Korrigert for beregnde avdrag Andel av lån med renteforfall innen ett år 68% 69% 50 % 66,9% TJENESTEOMRÅDE: DRIFTSRESULTAT STYRINGSMÅL 2010 Vedtatt Kommentarer Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter 2,70 % -0,7 % -1,9 % -3,8% -3,20 % 0,8% 0,6 % 0,4% 1,70 % 1,8% 0,7 % 0,0% Side 76 av 121

77 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK UTVIKLING FELLES DRIFTSUTGIFTER Tall i 1000 kroner Endring Revidert Avvik Fellesutgifter Momskompensasjon driftrsregnskap Netto avsetninger Kommentarer på utvikling og resultat Momskompensasjon investeringsregnskap Felles driftsutgifter Felles lønns- og pensjonskostnader Felles avsetning lønnsog tarifføkning Felles pensjonskostnader Andre fellesutgifter vedr lønn og opplæring Felles lønns- og 801 pensjonskostnader Momskompensasjonen ble 0,48 mill høyere enn ert, totalt på 6,1 mill. 3,9 mill er overført til investeringsregnskapet og 2,2 mill er brukt til finansiering i drifta. Ingen avvik på lønnsoppgjøret. Kontingent t er beregnet og blir 2 l KS er ikke ert, 0,58 mill. Pensjonskostnadene ble 4,4 mill lavere enn ert. Dette skyldes i hovedsak bokføringen av større premieavvik enn ert Motposter selvkostregnskap VAR Ingen avvik av betydning Motposter andre ansvar Selvkostregnskap FELLES 8 DRIFTSUTGIFTER Side 77 av 121

78 Bamble kommune Årsmelding FINANSIELL VIRKSOMHET Tall i 1000 kroner Endring Revidert Avvik Netto avsetninger Finansiell virksomhet tab.1a Finansiell virksomhet tab.1a Skatt og rammetilskudd Kommentarer på utvikling og resultat Avviket er regnskapsmessig overskudd på 7,7 mill. Skatt og rammetilskudd ble oppjuster med 2,7 mill. kr. i 1.terial. Inntekten ble 4,9 mill. høyere enn ert Eiendom skatt Eiendomsskatten i ble 0,2 mill høyere enn ert Andre generelle statstilskudd Ingen avvik av betydning Skatt og 901 rammetilskudd Renteutgiftene ble 0,8 høyer og innbetalte renter 0,3 høyere. Det er Renter og avdrag på lån brukt av tapsfond til finansiering av tap Utbytte Skagerak Energi og andre direkteeide selskaper ,34 % eierandel av utbytte Skagerak energi på 500 mill, totalt 16,7 mill. I tillegg kommer mindre utbytter fra andre selskap Langsiktig plassert kapital Avkastningen ble på 27,7 mill, 10,2 %. Renteinntekter fra bankinnskudd mv Ingen avvik av betydning Andre finanstransaksjoner Ingen avvik av betydning 902 Finansforvaltning FINANSIELL 9 VIRKSOMHET Side 78 av 121

79 Bamble kommune Årsmelding FINANSFORVALTNING I ht. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 6 og 7, og kommunens finansreglementer skal rådmannen rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av året. Rapporteringen skal minst inneholde: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi på aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Innløsningsverdi for passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser VESENTLIGE MARKEDSENDRINGER Når det gjelder aksjemarkedet var et utfordrende år. Svingningene i aksjemarkedene har vært vesentlige, men den generelle trenden har vært stigende. Både norske- og globale aksjefond har hatt en god vekst. Når det gjelder rentene, så har disse fortsatt holdt et lavt nivå i. Det lave rentenivået ble begrunnet med at veksten hos Norges handelspartnere er lav, rentene ute er lave i tillegg til at den nasjonale prisveksten er lav. På den annen side gjør sterk krone at det er et press mot rentenedgang. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den globale økonomien, og turbulensen i finansmarkedene og forventninger om lavere fremtidig økonomisk vekst har sørget for at de lange rentene fortsatt ligger på et historisk lavt nivå. Selv om Norges Bank ser for seg en renteoppgang, så blir denne oppgangen stadig skjøvet framover i tid og det er ingen grunn til å forvente at rentebildet skal endre seg vesentlig i Det lave rentenivået har ført til en hyggelig avkastning i norske statsobligasjoner. Internasjonalt var det også god obligasjonsavkastning i. Når det gjelder det makroøkonomiske nyhetsbildet så har det vært preget av problemer i eurosonen og dens mangel på økonomisk vekst. Dog er situasjonen mer optimistisk nå enn for 1 år siden, og man ser en bedring i noen markeder for eksempel i USA Side 79 av 121

80 Bamble kommune Årsmelding AKTIVAFORVALTNINGEN I er det bokført en gevinst på 27.7 mill. kroner på finanskapitalen. Dette er 15.7 mill. kroner mer enn ert. I ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på 3.8 mill. kroner. Gevinst og tap på verdipapirer er i prinsippet ikke realisert før plasseringen selges, men kommunale regnskapsregler og valgt bokføringsprinsipp medfører at resultatet skal bokføres det året det gjelder. Tabellen viser avkastningen og disponeringen av denne. Finanskapital Revidert Avvik Konsulenttjenester Renteutgifter provisjoner Renter/kursgevinst langsiktig kapital Sum finansforvaltningen Avsetning til realkapital Avsetning/bruk bufferfond Avsetning til meravkastningsfond 0 Sum avsetning fond Netto Netto avkastning i er på 27.7 mill.kroner, Norske og Globale aksjer har en gevinst på henholdsvis 4.5 mill og 9.1 mill kroner, øvrige aktivaklasser har gevinst på 19.2 mill.kroner. Revidert ert avkastning er på 15,4 mill.kroner. I henhold til vedtatt finansreglement er differansen tilført fra finansbufferfondet med 16,7 mill.kroner. I forbindelse med tapet i regnskapet for 2008 ble fondsmidler omdisponert og finansplasseringene redusert. Det ble i 2009 igjen avsatt midler til bufferfond og fondet var på 18 mill.kroner. Etter regnskapsavslutningen for er fondet tilført 16,7 mill kroner, og er dermed igjen på vedtatt nivå. For er utviklingen i finanskapitalen fordelt på ulike aktivaklasser som følger: : Rapportert og bokført verdiendring varierer noe ift. dato for verdifastsettelse. I er de langsiktige plasseringene sammensatt som følgende: Vedtatt plassering i et Bufferkapital 18 Sum vedtatt plasseringer 218,5 Verdiendring 27.7 Plassering av overskuddslikviditet 54,2 Plassert * 300,4 *Inkludert 10 mill.plassert på folio Side 80 av 121

81 Bamble kommune Årsmelding PORTEFØLJENS PRESTASJONER Ved utgangen av var markedsverdien av porteføljen MNOK 300,4. I løpet av året ga porteføljen en avkastning på 10,2 % noe som tilsvarte en meravkastning på 3,1 prosentpoeng i forhold til sammenligningsindeksen. Årlig avkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 6,0 %. Det tilsvarer en årlig meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosentpoeng. Blant aktiva klassene er det Global High Yield obligasjoner som har gitt høyest avkastning i med en avkastning på 18%, tett fulgt av globale og norske aksjefond som har hatt en avkastning på 17,4 %. Svakeste utvikling med unntak av pengemarked har vært eiendomsfond med en avkastning på 5,6 %. ABSOLUTT AVKASTNING Porteføljens markedsverdi ved inngangen av var MNOK 271,1. Ved utgangen av var markedsverdien MNOK 300,4. I perioden har det vært et netto uttak på MNOK 1,6. Samtlige aktiva klasser bidro positivt til porteføljen i, og utenom pengemarked gav alle aktiva klasser avkastning over kommunens mål på 5,5 prosent. RELATIV AVKASTNING I ga porteføljen en meravkastning på 3,1 prosentpoeng. Årlig meravkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 0,7 prosentpoeng. Porteføljens meravkastning i år kan i hovedsak relateres til seleksjonsbidraget (forvalternes evne til å generere avkastning utover markedet) som var positivt. Dette skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har også vært positivt, dette følger av at man enten har vært overvektet i en aktiva klasse som har gjort det relativt bra eller undervektet i en aktiva klasse som har gjort det relativt svakt. En informasjonsrate på 0,39 prosent indikerer at kommunen har fått godt betalt for den aktive risikoen som er tatt i forvaltningen. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 74 av 131 måneder, noe som innebærer en konsistens på 56,5 %. Tabellen over viser allokeringen per mot strategi. Vi ser av oversikten at kommunen ligger over de strategiske rammene for norske omløpsobligasjoner. Denne overvekten kommer som en følge av den sterke utviklingen til norske obligasjoner. Kommunen ligger under de strategiske rammene for anleggsobligasjoner, hvor en foreløpig ikke er investert. Det sees på mulighetene for å opprette en portefølje for Norske anleggsobligasjoner. Avvik fra strategiske vekter skal adresseres ved porteføljegjennomgangen planlagt i mars Side 81 av 121

82 Bamble kommune Årsmelding Side 82 av 121

83 Bamble kommune Årsmelding LÅNEFORVALTNINGEN Ved utgangen av har kommunens samlet 737,4 mill.kroner i langsiktig lånegjeld til finansiering av investeringer og utlån. Tall i mill.kroner Endring Sertifikatlån 0 64,8 64,8 Kommunalbanken 214,7 209,1-5,6 Obligasjonslån 312,5 288,3-24,2 Husbanken 123,3 175,2 51,9 Totalt 650,5 737,4 86,9 Langsiktig lånegjeld er økt med 86,9 mill.kroner. Bamble kommune har avtale med Gabler om rådgivning i gjeldsforvaltningen. Tall i mill.kroner Endring Langsiktig gjeld 650,5 737,4 86,9 Utlån husbankmidler 110,1 128,4 18,3 Sosiallån 2,0 Betalte renter 23,9 23,8-0,1 Tap rentebytteavtale 0,4 0-0,4 Betalte avdrag 37,9 26,3-11,6 Mottatte renter utlån 3,1 3,3 0,2 Mottatte avdrag 12,0 16,5 4,5 Låneopptak 50,0 84,8 34,8 Ubrukt lånereserve 104,9 93,9-11,0 Utlån av husbankmidler økt med 18,3 mill.kroner i. Kommunen betalte avdrag på til sammen 26,3 mill kroner i, som er kr ,- under. Påløpte renteutgifter var på 23,8 mill kroner, kr ,- over. Som følge av at lånegjelden har økt er renteutgiftene også økt. Kommunen betaler mer i avdrag enn minimumsberegningen tilsier. Målsetningen i vedtatt handlingsprogram er at vedtatt lånegjeld ikke skal øke sett i forhold til kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av året har kommunen vedtatte låneopptak på 93,9 mill.kroner som ikke er gjennomført. Bokført langsiktig lånegjeld er derfor lavere enn faktisk vedtatt lånegjeld Side 83 av 121

84 Bamble kommune Årsmelding Oversikten nedenfor viser nøkkeltall knyttet til kommunens låneforvaltning: Kommunen har 66,2 % av lånene med renteavtaler på under ett år, og durasjonen er på 1,37. Årsaken er at det lave rentenivået vi har hatt i har gjort at det er økonomisk fordelaktig å ha korte renteavtaler Side 84 av 121

85 Bamble kommune Årsmelding INVESTERINGSREGNSKAP SAMLEDE UTGIFTER I INVESTERINGSREGNSKAPET et for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 151,1 mill. kroner. Det er investert 79,3 mill kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 51,5 mill.kroner og 16,5 mill.kroner er betalt i avdrag på gjeld. Budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 103,4 mill.kroner i. I tillegg kommer ubrukte bevilgninger fra. Tall i 1000 kroner i år Gjeldende Avvik regnskap i fjor Endring fra i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån, forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Avvik fra for avdrag på lån skyldes ekstraordinære avdrag på 16,5 mill kroner. Avvik fra skyldes blant annet mottatt innskudd til omsorgsboliger på 8,2 mill kroner. Total saldo for avsetninger til omsorgsboliger er per mill kroner. I forhold til foregående år har aktiviteten i i forhold til nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg vært relativt lav. Men nivået er høyere enn i forhold til. For detaljert aktivitetsoversikt, se avsnitt om investeringsprosjektene side 94. Fordeling av utgiftene i investeringsregnskapet Anleggsmidler 53 % Grafen viser årlig utbetaling til investeringene Avsetning 12 % Renter, avdrag og utlån 34 % Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Bevilgningene i investeringset overføres fra det ene året til det andre. Resterende bevilgninger til investering i anleggsmidler fra videreføres for videreføring av påbegynte prosjekter Side 85 av 121

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer