Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009"

Transkript

1 Økonomiplan for perioden Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte i k.sak 140/05

2 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER... 5 II Kommunens inntekter... 7 RAMMETILSKUDD... 7 MOMSKOMPENSASJON... 7 DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT... 8 SKATTEANSLAG... 8 EIENDOMSSKATT KONSESJONSKRAFTINNTEKTER TILSKUDD AKSJEUTBYTTE/EIERUTTAK SALGS-OG LEIEINNTEKTER FOND BRUK/AVSETNING RENTEINNTEKTER Budsjettskjema 1A til fordeling III Kommunens utgifter LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR RENTE-OG AVDRAGSUTGIFTER I PERIODEN Budsjettskjema 2 fordelte driftsutgifter IV Rammeområder Rammeområde 1 sentraladministrasjonen Rammeområde 2 - Oppvekst Rammeområde 3 helse- og sosialavdelingen Rammeområde 5 Kultur, næring og landbruk Rammeområde 6 Teknisk, landbruk, miljø V Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 4 Årets investeringer Saksframlegg

3 I Grunnlag for budsjettforslaget Fra 2001 ble det innført en rekke nye forskrifter som fikk konsekvenser for budsjettoppsettet. En av disse var forskrifter om rapportering fra kommuner (KOSTRA) med følgende siktemål: Å frembringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader. Å samordne og effektivisere rutinene og løsningene for datautveksling og forvaltning av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask tilgang til data med minst mulig ressursbruk. Med dette som utgangspunkt ble kommunens kontoplan gjennomgått og bygd opp helt fra grunnen for å tilfredsstille statens rapporeringskrav og vårt eget behov for styringsinformasjon. Siden starten har vi tilpasset kontoplanen i forhold til de nye forskriftene. I tillegg er det fra 2001 innført nye forskrifter om kommunale årsbudsjetter. Følgende refererer seg til nye forskrifter: Årsbudsjettet skal : fastsettes av kommunestyret omfatte hele kommunen være realistisk være stilt opp på en oversiktelig måte settes opp i balanse inneholde en driftsdel og en investeringsdel Årsbudsjettet kan: fastsettes netto tilpasses ansvarsstruktur inneholde avsetninger til bruk i senere budsjettår Årsbudsjettets krav til oppstilling primært ta utgangspunkt i kommuneorganisasjonens egne behov være verktøy i styringen av kommunen tilpasses innbyggernes behov for kunnskap om hvordan fellesskapets midler anvendes 2

4 statens behov for tilsyn/kontroll med kommunesektoren Dette innebar en betydelig forenkling i kravene til oppstilling av budsjettet. Reglene er minimumsregler med store muligheter for lokal tilpasning. Kommunestyret har fastsatt økonomireglement for Hemne kommune med bakgrunn i ovenstående. Dette innebærer en betydelig forenkling i kravene til oppstilling av budsjettet sett i forhold til tidligere år. Reglene er minimumsregler med store muligheter for lokal tilpasning. Vi kjører derfor nå en budsjettprosess i året I tillegg har vi vært igjennom flere runder med KOSTRA-rapportering. Her har vi mye og hente. Resultatet at denne rapporteringa blir nå framlagt til orientering for første gang høsten 2004 og det vises til egen sak. Økonomiplanen angir konkrete driftrammer og investeringer de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger, resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Gjennom økonomiplanen fastlegger kommunestyret den politiske og økonomiske kursen i Hemne kommune for de neste årene. Planen skal imidlertid rulleres hvert år slik at det er mulig å justere kursen i takt med endrede forutsetninger. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Alle tall er i faste priser. En rekke dokumenter ligger til grunn ved behandling av årsbudsjettet for 2006 og økonomiplan for perioden : Siste avlagte regnskap 2004 Årsrapport 2004 Årsbudsjett 2005 økonomiplan Øvrige sektorplaner St.prp. 1 Statsbudsjettet (blå/gul) St.prp. 1 Statsbudsjettet (rød/grønn) Grønn bok beregningsteknisk dokumentasjon Fylkesmannen forventninger som er spesielt viktig for Hemne kommune Skatteanslag fra kommunekassen/ligningssjefen Eiendomskatt fra Aure Kostra analyse Årets budsjettarbeid er lagt opp etter vedtatte retningslinjer fra kommunestyret. I og med at det er det vedtatte budsjettet for 2005 som er lagt til grunn ved utarbeidelsen, foretas det en basiskorreksjon med bakgrunn i endrede forutsetninger og enkeltvedtak i løpet av året som har hatt budsjettmessige konsekvenser. Etter at 3

5 statsbudsjettet legges fram innarbeides også nytt inntektsgrunnlag og forventet lønns-og prisstigning. Enhetslederne utarbeider i tillegg forslag til nye tiltak og/eller endring av eksisterende tiltak innenfor eget ansvarsområde. Med bakgrunn i de økonomiske rammer som framkommer har rådmann utarbeidet et saldert budsjettforslag som fremmes til politisk behandling i hovedutvalg/formannskap og tilslutt kommunestyret som fatter et bindende årsbudsjettvedtak og veiledende økonomiplanrammer. Planen blir lagt fram til politisk behandling som en saldert plan for alle åra i planperioden. 4

6 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER Det salderte budsjettforslaget fra rådmann inneholder en del forandringer i eksisterende driftsbudsjett for å komme i balanse. Totalt er driftsbudsjettet nedjustert med mellom 5 og 6 millioner kroner i perioden. Nedenfor er listet opp hvilke områder som er berørt: Tjeneste Tjeneste (T) Kommunestyre/formannsskap Hovedutvalg Reserverte tilleggsbevilgninger Rådmannskontoret Kommunekassen Teknisk, landbruk, miljø (TLM) Fellesutgifter EDB Andre fellesutgifter Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Overformynderiet Eldreråd AFP Interne Serviceenheter Førskole Grunnskole PP-tjeneste - grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring PP-tjeneste - voksenopplæring Skolefritidstilbud Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial foreb. arbeid Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Fysisk tilrettelegging og planlegging Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbrukskontor Landbruksvikar Samferdselsbedrifter / transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak

7 3350 Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Tjeneste Tjeneste (T) Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Museèr Idrett Hemnehallen Kulturskolen Andre kulturaktiviteter Magerøya Hemne samfunnshus Kirkebakken Renter / utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner Lønnsbudsjettet er totalt beskåret med 3 mill kroner. En del av dette ca 1,4 millioner kroner er nedskjæringer som vi mener ikke får konsekvenser for tjenestekvalitet eller ansatte. Resten derimot er reduksjon i antall stillingshjemler. Kjøp av varer og tjenester er beskåret med kr ,-. Dette er i det alt vesentlige reduserte innkjøp som berører samtlige enheter. Trafikksikring satt i 0 (50.000) Sommerjobb ungdom satt i 0 (82.400) Tilskudd drift/leie kunstgressbane Ånesøyan satt i 0 (70.000) Tilskuddposter er redusert med kr ,-. Dette gjelder: Tilleggsbevilgninger med kr ,- Tilskudd turistinformasjon kr ,- Tilskudd Hemne næringsforum kr ,- Tilskudd vintervedlikehold private veger kr ,- Salgsinntekter økt med kr ,-. Av dette er kr ,- økning av husleie kommunale boliger /trygdeboliger som vi i utgangspunktet ikke ønsket å øke med generell prisstigning. Resten er en korrigering av inntektsnivå for enkelte konti. I 2007 har vi sett oss nødt til å redusere avsetning til disposisjonsfondet med 1 mill. kroner av eiendomsskattemidler fra Aure 6

8 II Kommunens inntekter Når rådmann utarbeider økonomiplanen, blir styringssignala i statsbudsjettet lagt til grunn. Dette gjelder lønns-og prisveksten, forventa utvikling i skatteinntektene og rammetilskuddet. I statsbudsjettet får kommunen også signal om nye reformer. Summen av inntekts- og formueskatt og dessuten statlige rammeoverføringer utgjør kommunen sine frie inntekter. I tillegg har vi noen statstilskudd som også i prinsippet er frie, dvs. at det ikke er statlig kontroll på bruken. Dette gjelder for eksempel refusjon investeringer skolebygg, flyktningtilskudd. RAMMETILSKUDD Beregning av inntektssystemet for landets kommuner og fylkeskommuner for 2004 er vist i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr 1 (Grønn bok) Rammetilskuddet er oppdatert etter rød/grønn regjering Rev Fast del Ekstraordinært skjønn Ordinært skjønn (herav ressurskrevende brukere) (herav gradvis bortfall av dif. Arbgavg (3.963) (3.963) Sum rammetilsk eks inntektsutj Inntektsutjevning budsjettert Selskapsskatt Vedtatt ramme Kommunestyrets vedtak Sum rammetilsk./selskapsskatt For 2006 har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fordelt rundt 162 mill. kroner til kommunene i fylket av en total tildeling på 193 mill kroner. Hemne kommune er tildelt 6,8 mill kroner hvor kr av disse er en basisramme. I 2005 var denne basisrammen på kr ,-. MOMSKOMPENSASJON Det ble fra 1. januar innført en generell kompensasjonsordning. Kommunene skal sende inn krav 6 ganger pr. år. Utbetaling skal skje senest 3 uker etter fristen for innsending av krav. 7

9 Regnskapet samme år viste et inntektstap på rundt 2 millioner kroner for denne ordningen. Hemne blir kompensert rundt 1,3 mill kroner i For 2005 ble momskompensasjon for 2003 tatt til inntekt i regnskapet.. Samme beløp ble trukket i kommunens rammetilskudd. Beløpet som ble budsjettert og inntektsført var på kr , Posten er m.a.o. satt i 0 i økonomiplanperioden. Korrigert trekk i 2006 er på 5,8 mill kroner. Rundt beløp 6 mill kroner. Har justert moms knyttet til investeringer fra 2,2 mill til rundt 4 mill. Differansen avsettes. Driftsbudsjettet viser nå kto for betalt moms (14290), mens driftskonti for øvrig viser utgifter minus moms. DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift ble omlagt fra 2004 etter krav fra ESA. Dette innebærer følgende opptrappingsplan i perioden: 2004: 8,3% 2005: 10,2% 2006: 12,1% 2007/ 8: 14,1% Kommunesektoren skal få full kompensasjon for økte utgifter. Utgiftsdekning ligger i rammetilskuddet (ordinært skjønn). SKATTEANSLAG Margin Marginavsetningen for 2006 forslås satt til 10% (samme som i 2005). Marginoppgjøret for 2004 medførte at kommunen fikk et restbeløp på kr ,00 som ble belastet skatteinngangen for oktober Skatteanslag I henhold til regjeringens forslag økes maksimalskattøren for personlige skatteytere med 0,1% i forhold til Det er flere usikkerhetsmomenter forbundet med skatteanslaget for 2006, særlig i forhold til stipulert skatteinngang for 2005 som er grunnlag for beregningen. Hemne kommunes skatt fra formue og inntekt inkluderer også naturressursskatt. Vurdering Skatteoppkrever/ligningskontoret vil ut fra ovennevnte foreslå en vekst på 5,5% fra 2005 til Dette medfører at skatteanslaget for 2006 blir satt til. Kr

10 Anslaget er basert på forventet skatteinngang for KS prognosemodell har beregnet skatt på formue og inntekt på 66,3 millioner kroner. I tillegg er det beregnet kr ,- i selskapsskatt. Skatt 2005 er budsjettert med kr ,-, men justert ned til ,-. Vi har ved utgangen av sept et akkumulert underskudd på skatt på 1,7 mill kroner År Regnskap Oppr. Budsjett Det var beregnet kr ,- i selskapsskatt fra 2005, mens det for 2006 og videre i planperioden er beregnet kr ,- Rådmannen på sin side har sett seg nødt til å sette skatteanslaget likt med sentrale føringer dvs: Kr ,- SUM FRIE INNTEKTER Skatteinntekter Rammeoverføringer Inkl. inntektutj. /selskapsskatt Sum Regjeringens budsjettforslag for 2006 skal gi et kraftig inntektsløft for kommunene, slik at sektoren sikres økt handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver. Forslaget skal innebære en reell vekst i kommunesektorens inntekter i 2006 på 7,5 mrd. kroner, eller 3⅓ pst. Den reelle veksten i de frie inntektene anslås til 5,7 mrd. kroner, tilsvarende vel 3½ pst. Sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2006 økes kommunenes frie inntekter med 3,8 mrd. kroner. 9

11 Sammenligner vi oss med andre kommuner i fylket kommer vi ikke særlig godt ut med dagens inntektssystem. De fleste kommunene får mer i tilskudd pr. innbygger enn oss. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt i egen kommune: Fra året 2004 er eiendomsskatten satt til 3,6 mill kroner. Dette nivået er ført videre i planperioden. Eiendomsskatt fra Aure/Hitra: Aure: , , , , ,- Hitra: , , , , ,- Vi har som mål at omkring halvparten av eiendomsskatten fra Aure/Hitra avsettes til disposisjonsfond og alt på sikt. I økonomiplanperioden er halvparten avsatt bortsett fra i 2007 hvor rådmann har sett seg nødt til å redusere avsetningen med i mill kroner for å imøtekomme økte rente/avdragsutgifter for vedtatte byggeprosjekt. Kommunestyret: Endret skatt far Aure fra kr ,- til ,- KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Salg av konsesjonskrft kr 291* = kr Kjøp konsesjonskraft kr 110* = Netto Kr ( 2005: kr ) NB! Endelig innkjøpspris for konsesjonskraft blir ikke fastsatt før ca 1. desember. Meglerprovisjon salg av konsesjonskraft kr Føres over Meglerprovisjon kjøp av strøm kommunale bygg kr Føres over Totalt kr ,- i 2006 og årene framover (2005: ) TILSKUDD REF. 97 Refusjon for investeringskostnader i ved grunnskolereformen 97 er beregnet ut fra en rentesats på 2,63% og for Hemne utgjør dette kr ,-. mot ,- i

12 PSYKIATRI ØREMERKET TILSKUDD Økonomiplanen er satt opp i henhold til vedtatt psykiatriplan. Tilskuddet vi mottar dekker ikke imidlertid ikke lønn/prisvekst i den perioden vi mottatt tilskudd. Dette innebærer at kommunen bidrar med egne midler for å dekke opp statens krav til psykisk helse KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER Vi får rundt kr i kompensasjonstilskudd omsorgsboliger ( ) KOMPENSASJONSTILSKUDD SKOLEBYGG (SKOLEPAKKEN) I forbindelse med skolepakken får Hemne kommune kompensert for Vinjeøra skole rundt kr ,-. Dette videreføres i perioden INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER Inntekt integreringstilskudd i 2006 vil bli: 10 personer bosatt i 2002 a kr ,- 6 personer bosatt i 2004 a kr , ,- Totalt kr ,- Dette tilskuddet dekker ikke våre direkte utgifter fullt ut. Rundt kr ,- må hentes inn fra fondsmidler som er avsatt tidligere. I tillegg inntektsfører vi bruk av fondet for å dekke administrative kostnader knyttet til arbeidet med denne gruppen. Totalt inntektsføres kr ,- i 2006/2007/2008 og kr ,- i Reduksjon fra 2008 til 2009 begrunnes med bakgrunn i fondets størrelse. VERTSKOMMUNETILSKUDD I forbindelse med statlig mottak mottar kommunen vertskommunetilskudd som motregnes våre utgifter. AKSJEUTBYTTE/EIERUTTAK Regnskapet for 2005 viser kr som fordeler seg slik: Norske Skog ,- Trønder Energi

13 Budsjettert i 2005 med 3,1 mill kroner. Regnskapsnivå 2005 videreføres i 2006 og for resten av perioden. SALGS-OG LEIEINNTEKTER Salgs-og leieinntekter utgjør en vesentlig del av kommunens utgifter. Dette er inntekter som skal gå til dekning av kommunens kostnader knyttet til å produsere tjenester. For noen av disse er selvkostprinsippet lagt til grunn. Dette gjelder: vann/avløp/ slam og feiing Det er utarbeidet egne saker når det gjelder de ulike betalingssatsene og det vises til disse for nærmere innformnasjon. Anslått pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2006: Lønn 3,5 pst. (vekt 0,65) Varekjøp 1,5 pst. (vekt 0,35) BETALINGSSATSER Gebyr feiing ENDRING Selvkost Gebyr oppmåling Generell prisstigning på 2,8% Gebyr kloakk Gebyr vann Gebyr slamtømming Selvkost Selvkost Selvkost Gebyr etter landbrukslovgivingen Generell prisstigning på 2,8% Husleie kommunale boliger Generell prisstigning på 2,8% Oppholdsbetaling kommunale barnehager Makspris kr 2.250,- Ingen øvrige satser Oppholdsbetaling SFO Generell prisstigning på 2,8% Husleie trygdeboliger Generell prisstigning på 2,8% Trygghetsalarmer Generell prisstigning på 2,8% Musikkskolen Samlet deflator: 2,8 pst Generell prisstigning på 2,8% 12

14 FOND BRUK/AVSETNING DISPOSISJONSFONDET Avsetning Fellesutg. EDB(finansiering nytt utstyr/programvare) Helsestasjon ( sikkerhetsutstyr) Museum (salg av tradisjonskalender ) Avsetning generelt/ fra eiendomsskatten reduksjon saldering (kommunesdtyret) Avsetning moms fra investeringsregnskapet Bruk Kommuneplan Fond vertskommune Fond integreringstilskudd BUNDNE DRIFTS FOND Avsetning Tilskudd boligetablering (tapsfond) Magerøya (festeavgift) Renteinntekter bundne fond Slam Bruk Viltformål Vannverk Avløp Slambehandling Rentemarkedet tilsier at vi reduserer renteinntekter bundne fond avsetning fra til Festeavgifter Magerøya er ikke lenger aktuell og avsette til fond, da nye eiere har sagt opp avtalen 13

15 NÆRINGSFOND Avsetning Erstatningskraft Bruk Tilskudd akvakultur Tilskudd Hemne Næringshage K.styret Tiltak Samferdsel K.styret Tilskudd motorcross Avtalen med VHHA sies opp i løpet av 2006 tilskuddet tas ut fra 2007 og resten av perioden KRAFTFOND Avsetning Konsesjonsavgift Bruk Hemne næringsforening Turistinformasjon Næringskons Asvo RENTEINNTEKTER Konto Konto (T) Renteinntekter Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd - fond Forsinkelsesrenter, mottatt Med bakgrunn i dagens rentesituasjon har vi redusert posten for renter bankinnskudd i hele perioden. 14

16 Budsjettskjema 1A til fordeling Regnskapsskjema 1A Årsbudsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd (konsulenttjenester Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Motpost avskrivninger Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

17 III Kommunens utgifter Anslått pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2006: Lønn 3,5 pst. (vekt 0,65) Varekjøp 1,5 pst. (vekt 0,35) Samlet deflator: 2,8 pst Driftsutgiftene er fremskrevet med 2,8% eller korrigert for faktisk nivå. LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR 2006 Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget: Opplysninger er hentet direkte fra lønnssystemet Det er beregnet 2 % lønnsvekst fra 1. mai (3,14% på årsbasis). Faste tillegg ligger som en del av årslønn. Forutsetninger for øvrig: 12% pensjon KLP 12% pensjon SP 21% pensjon ordfører 19% pensjon hovedtillitsvalgt 1,3% AFP KLP- området 2,2% AFP SP- området Arbeidsgiveravgift: - 12, ,10% ,10% ,10 % 2009 Økningen i arbeidsgiveravgift fra 2006 til 2007 forutsettes dekkes over økning i rammetilskuddet. PREMIEAVVIK Premieavviket kan forklares som differansen mellom nettopensjonskostnad og forfalt premie. Følgende avvik er innarbeidet i perioden KLP SPK

18 RENTE-OG AVDRAGSUTGIFTER I PERIODEN Tabellen nedenfor viser rente-og avdragsutgifter i perioden inklusive nye tiltak. Konto Konto (T) Ansvar Renter løpende lån Nye lån (enerom/sd) Sum Avdragsutgifter Kom.vedtak Fra og med 2003 sank renten betraktelig fra rundt 7% og ned til 1,75%. Det er de laveste rentene i moderne historie, primært på grunn av meget lav inflasjon. Dette sammenfaller med historisk lave renter internasjonalt. Det er dagens rente i vår låneportefølje som ligger til grunn ved framskriving. Lånegjelda utvikler seg slik i perioden Lånegjeld Avdrag i året Nye lån i året Lånegjeld Det er viktig å skille mellom lån til kommunale investeringer og lån til videreutlån, fordi videreutlån har en inntektsside som skal dekke rente-og avdragsutgiftene. Rundt 20 mill av oppgitt lånegjeld tilhører videreutlån. Lånegjelda er stigende. Lånegjeld pr. innbygger ligger fra ca kr ,- i 2005 til kr ,- i En stigende lånegjeld vil medføre økte bindinger i den kommunale økonomien, og kan medføre at aktivitetsnivået på tjenestene i kommunen må redusere. 17

19 Budsjettskjema 2 fordelte driftsutgifter BUDSJETTSKJEMA 2 - TIL FORDELING DRIFT ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODEN Til fordeling fra skjema Ramme 1 - Sentraladministrasjon Netto driftsramme: Programområde 10 - Pol. Styringsorg Programområde 11 - Felles Programområde 12 - Rådmannsktr Programområde 13 - Kommunekassen Programområde 17 - Legetjenesten Ramme 2 - Oppvekst Netto driftsramme Programområde 20 - Administrasjon 0 Programområde 21 - Grunnskole/SFO Programområde 25 - PP-tjeneste Programområde 26 - Funksj.h. Førsk.barn Programområde 27 - Barnehager Programområde 28 - Voksenoppl Ramme 3 - Helse-og sosial Netto driftsramme Programområde 30 - Sosialleder Programomrpde 31/32/33 og 37-Po-avd Programområde 34 - Helsestasjon Ramme 5 - Næring, syss., kultur Netto driftsramme Programomrpde 50 - Adm. NSK Programområde 51 - Bibliotek Programområde 52 - Museum Programområde 53 - Næringskons Programomrpde 54 - Hemnehallen Programområde 55 - Fritidsklubb Programområde 56 - Felles Programområde 29 -Musikk-og kultursk Netto driftsramme Programområde 60 - Merkantil avdeling Programområde 61 - Bygningsavdeling Programområde 63 - anleggsavdeling Programområde 64 - Miljø Programområde 65 - Landbruk

20 IV Rammeområder DEFINERING AV RAMMEOMRÅDER Et rammeområde er et større sett tjenester uavhengig av den obligatoriske inndelingen. Det er inndelt i følgende rammeområder: Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon Rammeområde 2- Oppvekst Rammeområde 3- Helse- og sosial Rammeområde 5- Næring /sysselsetting og Kultur Rammeområde 6- Teknisk, landbruk og miljø Nærmere definering av hvilke programområder som hører inn under hvert rammeområde går fram av fortsettelsen. 19

21 Rammeområde 1 sentraladministrasjonen I dokumentet Prinsipper for arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen er følgende prinsipper og overordnet mål for ansvars- og arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen i Hemne kommune vedtatt: en effektiv og brukerorientert organisasjon (rask saksbehandling og effektiv tjenesteproduksjon) politisk styring av Hemne kommune. Rammeområde 1 består av: Programområde 10 politiske styringsorganer Programområde 11 felles Programområde 12 rådmannskontoret Programområde 13 kommunekassen Programområde 17 legetjenesten Overordnet mål: De folkevalgte i Hemne skal styre politisk gjennom: Å sette dagsorden Styre gjennom reglementer og retningslinjer og gjennom politisk styring av plan og budsjettarbeidet Sette mål og rammer for tjenesteproduksjonen Sette standardkrav for tjenestene Resultatvurdere og kontrollere Ivareta det overordnede ansvaret for arbeidsgiverpolitikken gjennom personalpolitiske retningslinjer, ansettelses- og permisjonsreglement og planer for kompetanseutvikling. Administrasjonen i Hemne skal: Tilrettelegge og utrede beslutningsgrunnlag for politiske organer Alternative løsninger skal legges fram der dette er naturlig Produsere og kvalitetssikre tjenestene innen mål og rammer fastsatt av kommunestyret Gjennomføre politiske vedtak og lovpålagte oppgaver Utøve helhetlig ledelse og samordning av administrasjonens virksomhet Utøve kommunens arbeidsgiverpolitikk innen de rammer som er fastsatt av politiske organer 20

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer