Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008"

Transkript

1 Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte i k.sak 162/04

2 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER... 4 II Kommunens inntekter... 6 RAMMETILSKUDD... 6 MOMSKOMPENSASJON... 8 DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT... 8 SKATTEANSLAG... 9 EIENDOMSSKATT KONSESJONSKRAFTINNTEKTER TILSKUDD AKSJEUTBYTTE/EIERUTTAK SALGS-OG LEIEINNTEKTER FOND BRUK/AVSETNING RENTEINNTEKTER Budsjettskjema 1A til fordeling III Kommunens utgifter LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR RENTE-OG AVDRAGSUTGIFTER I PERIODEN Budsjettskjema 2 fordelte driftsutgifter IV Rammeområder Rammeområde 1 sentraladministrasjonen Rammeområde 2 - Oppvekst Rammeområde 3 helse- og sosialavdelingen Rammeområde 5 Kultur, næring og landbruk Rammeområde 6 Tekniske tjenester V Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 4 Årets investeringer Saksprotokoll

3 I Grunnlag for budsjettforslaget Fra 2001 ble det innført en rekke nye forskrifter som fikk konsekvenser for budsjettoppsettet. En av disse var forskrifter om rapportering fra kommuner (KOSTRA) med følgende siktemål: Å frembringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader. Å samordne og effektivisere rutinene og løsningene for datautveksling og forvaltning av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask tilgang til data med minst mulig ressursbruk. Med dette som utgangspunkt ble kommunens kontoplan gjennomgått og bygd opp helt fra grunnen for å tilfredstille statens rapporeringskrav og vårt eget behov for styringsinformasjon. Siden starten har vi tilpasset kontoplanen i forhold til de nye forskriftene. I tillegg er det fra 2001 innført nye forskrifter om kommunale årsbudsjetter. Følgende refererer seg til nye forskrifter: Årsbudsjettet skal : fastsettes av kommunestyret omfatte hele kommunen være realistisk være stilt opp på en oversiktelig måte settes opp i balanse inneholde en driftsdel og en investeringsdel Årsbudsjettet kan: fastsettes netto tilpasses ansvarsstruktur inneholde avsetninger til bruk i senere budsjettår Årsbudsjettets krav til oppstilling primært ta utgangspunkt i kommuneorganisasjonens egne behov være verktøy i styringen av kommunen tilpasses innbyggernes behov for kunnskap om hvordan fellesskapets midler anvendes statens behov for tilsyn/kontroll med kommunesektoren - 2 -

4 Dette innebar en betydelig forenkling i kravene til oppstilling av budsjettet. Reglene er minimumsregler med store muligheter for lokal tilpasning. Kommunestyret har fastsatt økonomireglement for Hemne kommune med bakgrunn i ovenstående. Dette innebærer en betydelig forenkling i kravene til oppstilling av budsjettet sett i forhold til tidligere år. Reglene er minimumsregler med store muligheter for lokal tilpasning. Vi kjører derfor nå en budsjettprosess i året I tillegg har vi vært igjennom flere runder med KOSTRA-rapportering. Her har vi mye og hente. Resultatet at denne rapporteringa blir nå framlagt til orientering for første gang høsten 2004 og det vises til egen sak. Økonomiplanen angir konkrete driftrammer og investeringer de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger, resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Gjennom økonomiplanen fastlegger kommunestyret den politiske og økonomiske kursen i Hemne kommune for de neste årene. Planen skal imidlertid rulleres hvert år slik at det er mulig å justere kursen i takt med endrede forutsetninger. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Alle tall er i faste priser. En rekke dokumenter ligger til grunn ved behandling av årsbudsjettet for 2005 og økonomiplan for perioden : Siste avlagte regnskap 2003 Årsrapport 2003 Årsbudsjett 2004 økonomiplan Øvrige sektorplaner St.prp. 1 Statsbudsjettet Grønn bok beregningsteknisk dokumentasjon Fylkesmannen forventninger som er spesielt viktig for Hemne kommune Skatteanslag fra kommunekassen/ligningssjefen Eiendomskatt fra Aure Nøkkeltall/brukerundersøkelse grunnskole og pleie-og omsorg Årets budsjettarbeid er lagt opp etter vedtatte retningslinjer fra kommunestyret. I og med at det er det vedtatte budsjettet for 2004 som er lagt til grunn ved utarbeidelsen, foretas det en basiskorreksjon med bakgrunn i endrede forutsetninger og enkeltvedtak i løpet av året som har hatt budsjettmessige konsekvenser. Etter at statsbudsjettet legges fram innarbeides også nytt inntektsgrunnlag og forventet lønns-og prisstigning. Enhetslederne utarbeider i tillegg forslag til nye tiltak og/eller endring av eksisterende tiltak innenfor eget ansvarsområde

5 Med bakgrunn i de økonomiske rammer som framkommer har rådmann utarbeidet et saldert budsjettforslag som fremmes til politisk behandling i hovedutvalg/formannskap og tilslutt kommunestyret som fatter et bindende årsbudsjettvedtak og veiledende økonomiplanrammer. Planen blir lagt fram til politisk behandling som en saldert plan for alle åra i planperioden. OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER Det salderte budsjettforslaget fra rådmann inneholder enkelte nedskjæringer for å komme i balanse. Nedskjæringene er delvis utført i samarbeid med den enkelte enhetsleder. Driftsbudsjettet er totalt nedskrevet med 2,6 millioner kroner i 2005 og 2,5 millioner kroner de tre neste åra i perioden. I tillegg har vi gått igjennom kommunens inntektsgrunnlag. Dette er imidlertid kommentert under punkt 11- Kommunens inntekter. Nedenfor er listet opp hvilke områder som er beskåret: Tjeneste Tjeneste (T) Beløp År 1 Beløp År 2 Beløp År 3 Beløp År Kommunestyre/formannsskap , , , , Reserverte tilleggsbevilgninger , , , , Rådmannskontoret , , , , Kommunekassen , , , , Ungdomsråd , , , , Grunnskole , , , , PP-tjeneste grunnskole , , , , Skolefritidstilbud , , , , Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste , , , , Aktivisering eldre og funksjonshemmede , , , , Hemne legesenter , , , , Råd, veiledning og sosial foreb. Arbeid , , , , Tilbud til personer med rusproblemer , , , , Barneverntiltak i familien , , , , Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , , , , Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet , , , , Kommunalt disponerte boliger , , , , Økonomisk sosialhjelp , , , , Tilrettelegging og bistand for næringslivet , , , , Landbruksvikar , , , , Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold , , , , Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak , , , , Musikk og kulturskoler , , , , Skatt på inntekt og formue , , , , , , , ,00-4 -

6 Lønnsbudsjettet er totalt beskåret med 1,3 millioner kroner. En del av dette gjelder nedskjæring av anslagsposter uten at dette får konsekvenser for tjenestekvalitet eller ansatte. Fastlønnsposten for grunnskolen er beskåret med kr ,-. Nedskjæringen anses ikke dramatisk, men vil medføre at vi går ned i voksentetthet i beskjeden grad. Fastlønnsposten på pleie, hjelp i hjemmet er beskåret med kr ,-. Dette vil føre til strengere prioritering når det gjelder hjemmehjelpstilbudet i kommunen. Bevilgningene til ungdomsrådet er fjernet. Bevilgninger gitt i 2004 budsjettet er ikke brukt i skrivende stund. Poster for kontormateriell, inventar/utstyr og opplæring er beskåret med litt over Kr ,- Kommunale veger er beskåret med kr ,- Tilleggsbevilgningene er redusert med kr ,- I tillegg ble skatteanslaget hevet med kr ,-, se egne kommentarer knyttet til kommunens skatteanslag

7 II Kommunens inntekter Når rådmann utarbeider økonomiplanen, blir styringssignala i statsbudsjettet lagt til grunn. Dette gjelder lønns-og prisveksten, forventa utvikling i skatteinntektene og rammetilskuddet. I statsbudsjettet får kommunen også signal om nye reformer. Summen av inntekts- og formueskatt og dessuten statlige rammeoverføringer utgjør kommunen sine frie inntekter. I tillegg har vi noen statstilskudd som også i prinsippet er frie, dvs. at det ikke er statlig kontroll på bruken. Dette gjelder f.eks refusjon investeringer skolebygg, flyktningetilskudd. RAMMETILSKUDD Beregning av inntektssystemet for landets kommuner og fylkeskommuner for 2004 er vist i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr 1 (Grønn bok) I rammeoverføringene fra staten stiller vi nå med to ukjente. Fra og med år 2000 ble det innført ordning med fortløpende inntektsutjevning gjennom året. Det vil si at økning/reduksjon i skatteinntektene umuddelbart blir fulgt opp med en tilsvarende økning/reduksjon av det inntektsutjevnede tilskuddet og utjevne forskjeller mellom kommunenes skatteinntekter. Hemne kommune ligger rundt 77% av landsgjennomsnittet og er derved minsteinntektskommune og får kompensasjon gjennom rammefinansieringsordningen. Fra og med 2003 ble det innført en ordning hvor rammetilskuddet blir korrigert ut fra befolkningstall pr. januar i regnskapsåret, dvs når befolkningstallene for januar 2005 er kjent vil tilskuddet bli korrigert for dette Fast del Ekstraordinært skjønn Ordinært skjønn (herav ressurskrevende brukere) (herav gradvis bortfall av dif. Arbgavg ( ) ( ) (3.963) (5.946) (7.857) (7.857) Sum rammetilsk eks inntektsutj Inntektsutjevning budsjettert Kom.vedtak Vedtatt ramme Ekstra bevilgninger

8 Fordeling av skjønn 2005 Sør-Trøndelag Jfr skriv fra Fylkesmann Generelt Fylkesmannen har ved hovedfordelingen av skjønnstilskuddet for 2004 fordelt 157,1 mill. kr av tilskuddets 173,1 mill kr til kommunene i fylket. Av denne fordelingen er 1,6 mill. kr holdt tilbake knyttet til ROBEK-kommuner og forpliktende plan, samt til et interkommunalt samarbeid innenfor felles landbrukskontor. De resterende 16 mill kr har Fylkesmannen valgt å holde tilbake for senere fordeling (restpott). Denne reserven vil i tillegg til at den skal dekke uforutsette utgifter som oppstår etter at hovedfordelingen er foretatt, bli fordelt etter søknader på prosjekter og interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen har lagt retningslinjene fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til grunn ved fordelingen. For å fordele skjønnsmidlene mest mulig hensiktsmessig og rettferdig, har Fylkesmannen en årlig dialogkonferanse med kommunene for å få en felles drøfting på hvilke områder som bør prioriteres. Kommunene er i tillegg bedt om å gi begrunnede søknader for å motta skjønnstilskudd. I vurderingen av søknadene har Fylkesmannen benyttet KOSTRA-data, samt egen kunnskap om kommunene. KRD har gitt klare føringer for fordeling av midler til de kommunene som har fått økte utgifter til arbeidsgiveravgift, samt de kommunene som taper på endringene i inntektssystemet. Denne kompensasjonen utgjør 91,4 mill. kr. De resterende midlene, 81,7 mill kr, er fordelt på hhv. basistilskudd, etter søknad og restpott. Fordelingen på de ulike delene fremkommer av tabellen under. Post mill kr % mill kr % Fylkesmannens prioriteringer - etter søknad 25,6 31,4 24,5 30,0 Fylkesmannens prioriteringer - etter søknad (restpott) 9,0 11,0 16,0 19,6 SUM Fylkesmannens prioriteringer - etter søknad 34,6 42,5 40,5 49,6 Fylkesmannens prioriteringer - basistilskudd 46,9 57,5 41,2 50,4 SUM 81, ,7 100 En ny modell for beregning av basisrammen, ble innført fra og med fordelingen for 2004 etter dialog med kommunene. Under årets dialogkonferanse med kommunene kom det ikke fram forslag til endringer av denne modellen. Modellen er derfor videreført i Størrelsen på basistilskuddet er imidlertid redusert i år. Noen kommuner taper på omleggingen av basistilskuddet. Fylkesmannen har derfor satt av 0,5 mill kr av Fylkesmannens prioriteringer etter søknad for å kompensere de kommunene som taper mest (2004: 1,5 mill. kr). Dette innebærer at Fylkesmannens prioriteringer etter søknad reelt utgjør 24,0 mill kr. Fordelingen av denne posten fremkommer av tabellen under. Hemne KRDs prioriteringer Pri. kommuner jf. Fm-St Basisramme Overgangsordning Sum skjønn (1807) (300) (833) (0) (2.940) Tallene i kursiv tilhører

9 Beløpet i kolonne 2 er gitt etter søknad fra kommunene. Hemne kommune søkte om 1 million kroner i skjønnmidler for 2005 begrunnet ut fra næringsutvikling og da spesielt planene rundt Taftøy Næringspark. Totalt Hemne kommune er tildelt til sammen 4,935 mill kr i ordinært skjønn. Av dette utgjør kriterier fra KRD 3,968 mill kr, basisrammen 0,767 mill kr, mens tildeling etter søknad utgjør 0,200 mill kr. Tildelt etter søknad Kommuner som får vesentlig lavere overføringer knyttet til ressurskrevende brukere som en følge av den nye finansieringsordningen får kompensert opptil 50 % av tapet gjennom Fylkesmannens prioritering av skjønnsmidler. Denne kompensasjonen blir ikke videreført neste år. Hemne kompenseres 0,2 mill. kr i MOMSKOMPENSASJON Det ble fra 1. januar innført en generell kompensasjonsordning. Kommunene skal sende inn krav 6 ganger pr. år. Utbetaling skal skje senest 3 uker etter fristen for innsending av krav. I forbindelse med denne omleggingen ble vi trukket kr ,- i rammen. For Regnskapet viser så langt at vi ikke kommer i nærheten av dette beløpet. Vi ser for oss i skrivende stund et inntektstap på rundt 2 millioner kroner for denne ordningen. For 2005 skal momskompensasjon for 2003 tas til inntekt i regnskapet.. Samme beløp trekkes i kommunens rammetilskudd. Beløpet som inntektsføres er kr ,- Ingen regnskapsføring i 2004 av avvik mellom krav og trekk. Etterbergning får eventuelt konsekvenser for regnskapene senere år Ordningen skal gjennomgås i løpet av Først for kommunene som helhet og deretter for den enkelte kommune. DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift ble omlagt fra 2004 etter krav fra ESA. Dette innebærer følgende opptrappingsplan i perioden: 2004: 8,3% 2005: 10,2% 2006: 12,1% 2007/ 8: 14,1% - 8 -

10 Kommunesektoren vil få full kompensasjon for økte utgifter. Vi mottok i 2004 kr ,- i direkte tilskudd via rammeoverføringene. For 2005 vil vi motta ,-. Beløpet er innbakt i det ordinære skjønnet. Utbetalt beløp i 2005 skal dekke tapet fra 6,4% til 10,2% (sone 3). SKATTEANSLAG Margin Marginavsetningen for 2005 foreslås satt til 10% (samme som i 2004). Marginoppgjøret for 2003 medførte at kommunen fikk et restbeløp på kr ,- som belastes skatteinngangen for oktober Skatteanslag I henhold til regjeringens forslag holdes skatteøren på samme nivå som i Det er flere usikkerhetsmomenter forbundet med skatteanslaget for 2005, særlig i forhold til stipulert skatteinngang for 2004 som er grunnlag for beregningen. Hemne kommunes skatt fra formue og inntekt inkluderer også naturressursskatt. Vurdering Skatteoppkrever/ligningskontoret har ut fra ovennevnte foreslått en vekst på 3,4% fra Dette medfører et skatteanslag på Kr ,000,- Finansdepartementet har i brev til Stortinget antydet en vekst på 4,7% i Rådmannen har i sitt forslag beregnet følgende: Påregnet inngang 2004 * 4,7% vekst = kr ,- Hemne kommune har hatt følgende utvikling i de totale skatteinntekter siste år: År Regnskap Oppr. Budsjett

11 Det er beregnet kr ,- i selskapsskatt fra Tilbakeføring av selskapsskatten skjer etter skattesimuleringsmodellen i I 2005/2006 blir selskapsskatten overført til kommunene som en del av rammetilskuddet. Fra og med 2007 skjer tilbakeføring av selskapsskatten etter skattefondsmodellen. SUM FRIE INNTEKTER Skatteinntekter Rammeoverføringer Inkl. inntektutj Sum EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt i egen kommune: For året 2004 er eiendomsskatten satt til 3,6 mill. kroner. Dette nivået er ført videre i planperioden. Eiendomsskatt fra Aure/Hitra: Aure: , , , , ,- Hitra: , , , , ,- Vi har som mål at omkring halvparten av eiendomskatten fra Aure/Hitra avsettes til disposisjonsfond og alt på sikt. I økonomiplanperioden er halvparten avsatt. KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Med bakgrunn i ny avtale om tilbakekjøp av konsesjonskraft ble inntektposten for 2004 satt på samme nivå som 2003, dvs 3,9 millioner kroner. Regnskapet for 2004 viser imidlertid at vi ikke kommer opp i dette nivået. Følgende beregning er foretatt for 2005: Salg av konsesjonskraft kr. 0,269 * 15.6 GWh = kr Innkjøp konsesjonskraft kr. 0.10* 15,6 GWH = kr Netto Kr

12 TILSKUDD REF. 97 Refusjon for investeringskostnader i ved grunnskolereformen 97 er beregnet ut fra en rentesats på 2,62% og for Hemne utgjør dette kr ,-. KOMPENSASJONSTILSKUDD SKOLEBYGG (SKOLEPAKKEN) I forbindelse med skolepakken får Hemne kommune kompensert for Vinjeøra skole rundt Kr ,-. Dette videreføres i perioden PSYKIATRI ØREMERKET TILSKUDD Tiltakene i økonomiplanen er satt opp i henhold til vedtatt psykiatriplan. Tilskuddet vi mottar dekker imidlertid ikke lønns/prisvekst i den perioden som vi har mottatt tilskudd. Dette innebærer at kommunen bidrar med egne midler for å dekke opp statens krav til psykisk helse. Oversikt over mottatte tilskudd/ påregnet tilskudd i perioden: ,5 mill 1,8 mill 2,1 mill 2,3 mill 2,7 mill INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER For 2004 ble det beregnet 1,9 millioner kroner i integreringstilskudd flyktinger. Med basis i satser gjeldene fra 2005 er det beregnet en inntekt på 2,3 millioner kroner. Satsene er videreført i perioden, men da med bakgrunn i 5-års nedtrappingsplan. Til å dekke interne administrative kostnader er det tatt inn forbruk av fondet i hele perioden. VERTSKOMMUNETILSKUDD I forbindelse med statlig mottak mottar kommunen vertskommunetilskudd som motregnes våre utgifter. Fra oktober 2004 mottar vi ,- i tilskudd mot tidligere kr ,-. I henhold til ny kontrakt er antallet nå redusert til 175 plasser. Dette innebærer at vi ikke har dekning for våre utgifter, slik at vi nå benytter oss av forbruk fond for å få balanse. SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER Vi har i 2004 mottatt kr ,- i skjønnstilskudd barnehager. Dette får helårsvirkning i 2005 på kr ,-. Beløpet er fordelt på den enkelte barnehage til dekning av våre nettoutgifter. Det er viere avsatt et beløp på kr ,- til dekning av kostnader forbundet med friplassordningen

13 AKSJEUTBYTTE/EIERUTTAK Regnskapet for 2004 viser at Hemne kommune har mottatt kr i aksjeutbytte. For 2005 har vi satt inn kr 2,9 millioner kroner, mens vi har videreført opprinnelig budsjett fra 2004 i perioden Kommunestyret = 3,1 millioner kroner SALGS-OG LEIEINNTEKTER Salgs-og leieinntekter utgjør en vesentlig del av kommunens utgifter. Dette er inntekter som skal gå til dekning av kommunens kostnader knyttet til å produsere tjenester. For noen av disse er selvkostprinsippet lagt til grunn. Dette gjelder: vann/kloakk/ slam og feiing Det er utarbeidet egne saker når det gjelder de ulike betalingssatsene og det vises til disse for nærmere innformnasjon. BETALINGSSATSER ENDRING Gebyr feiing Totalt 8 % (Generelt 3,2 % + 4,8 %) Gebyr oppmåling Gebyr byggesaksbehandling Generell prisstigning på 3,2 % Generell prisstigning på 3,2 % Gebyr kloakk Totalt 20 % (Generelt 3,2 % +16,8 %) Gebyr vann Totalt 28,57 % (Generelt 3,2 % + 25,4) Gebyr slamtømming Totalt 5 % (Generelt 3,2 % + 1,8 %) Gebyr renovasjon Generell prisstigning 2,5 % Gebyr etter landbrukslovgivingen Generell prisstigning 3,2% Husleie kommunale boliger Generell prisstigning på 3,2% Oppholdsbetaling kommunale barnehager Følger regulativet fra 2004 Oppholdsbetaling SFO Generell prisstigning på 3,2% Husleie trygdeboliger Generell prisstigning på 3,2% Trygghetsalarmer Musikkskolen Satsene økes ikke I tillegg til generell prisstigning på 3,2% økes satsene totalt med kr 6,25%

14 Husleieinntekter for de ulike boliger i Hemne har til nå vært spredt på de ulike tjenesteområdene. Fra og med 2005 er nå samtlige husleieinntekter samlet under et tak innen tekniske tjenester. Dette muliggjør en mer samlet oversikt over inntekter og utgifter for utleieboligene. FOND BRUK/AVSETNING DISPOSISJONSFONDET Avsetning Fellesutg. EDB(finansiering nytt utstyr/programvare) , , , Helsestasjon ( sikkerhetsutstyr) 5.200, , , ,- Museum (salg av tradisjonskalender ) , , , ,- Avsetning generelt fra eiendomsskatten 2.408,700, ,700, ,700, ,700,- Bruk Kommuneplan , , , Integrering/vertskommune knyttet til bosatte flyktninger / pers. i mottak , , , Sodin skole ungdomsskoleløya (del av husleie) ,- Nytt kommunehus Senger Hemne helsesenter ,- IKT videreutvikling , , , ,- Investeringstilskudd Fellesrådet , ,- Ny bil uteseksjon ,- Opprustning kom.veger ,- Trafikksikkerhetstiltak ,- BUNDNE DRIFTS FOND Avsetning Tilskudd boligetablering (tapsfond) , , , ,- Magerøya (festeavgift) , , , ,- Renteinntekter bundne fond , , , ,- Bruk Viltformål 5.000, , , ,- Feiervesen , , , ,- Vannverk , , , ,- Avløp , , , ,- Slambehandling , , , ,

15 NÆRINGSFOND Avsetning Erstatningskraft , , , ,- Bruk Tilskudd akvakultur , , , ,- KRAFTFOND Avsetning Konsesjonsavgift , , , ,- Bruk Næringskonsulent 0,- 0,- 0,- 0,- Hemne næringsforening , , , ,- Turistinformasjon , , , ,- Skogeierforeninga Nord 0,- 0,- 0,- 0,- Tilskudd privat vegbygging 0,- 0,- 0, 0,- Kraftfondet har ikke lenger midler til å dekke det som tidligere har vært budsjettert som forbruk av fondet. Vi har derfor vært nødt til å kutte i bevilgninger over fondet. Dekning over drift har ikke vært aktuelt. RENTEINNTEKTER Konto Konto (T) Renteinntekter , , , , , Renter av bankinnskudd , , , , , Renter av bankinnskudd - fond , , , , , Forsinkelsesrenter, mottatt , , , , ,00 Med bakgrunn i dagens rentesituasjon har vi redusert posten for renter bankinnskudd i hele perioden

16 Budsjettskjema 1A til fordeling Regnskapsskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd (konsulenttjenester Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Motpost avskrivninger Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

17 III Kommunens utgifter LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR 2005 Totalt lagt til 6% på faktisk utbetalt lønn pr. juni Dette er beregnet slik (KS): Overheng / antatt glidning 2004: 0,6 %. 0,6% Kronetillegg pr. 1/5 2004: 1,5% Justeringer minstelønn 1/5 2004: 0,5% Fellesbestemmelsene pr. 1/5 2004: 0,3% Lokale forhandlinger pr. 1/5 2004: 0,6% Årslønnvekst ,5% Anslått overheng til 2005: 1,25% Justering minstelønnssatser samt kronetillegg pr. 1. januar ,25% Teoretisk beregnet årslønnsvekstramme ,5% Dette gir en lønnsvekst på 6 % fra grunnlag 2004 til Vi regner med at beregnet overheng og lønnsjustering 1. januar 2005 ikke fanger opp alt. Det vil bli lønnsvekst neste år ut over dette. De faktorene vi kjenner er imidlertid med. Vi har lagt inn en sikkerhetsmargin i og med at vi har med en del av den beregnede glidningen for 2004 i grunnlaget og at vi har beregnet ny hel årslønn og dermed har fanget opp overhenget fra Pensjon Statens pensjonskasse: 11% etter opplysninger fra dem. Pensjon KLP: 13% arbeidsgiverandel (eks. AFP). Dette bør holde etter våre beregninger og den informasjon vi har fått fra KLP. Forutsetninger for øvrig: 12% pensjon KLP 9% pensjon SP (vurderes korrigert til 12%) 21% pensjon ordfører 19% pensjon hovedtillitsvalgt 1,3% AFP KLP- området 2,2% AFP SP- området Arbeidsgiveravgift: - 10,2% , ,10% ,10 %

18 PREMIEAVIK Premieavviket kan forklares som differansen mellom nettopensjonskostnad og forfalt premie. Følgende avvik er innarbeidet i perioden KLP SPK RENTE-OG AVDRAGSUTGIFTER I PERIODEN Tabellen nedenfor viser rente-og avdragsutgifter i perioden inklusive nye tiltak. Konto Konto (T) Ansvar Renter løpende lån Nye lån Sum Avdragsutgifter Kom.vedtak Fra og med 2003 sank renten betraktelig fra rundt 7% og ned til 1,75%. Det er de laveste rentene i moderne historie, primært på grunn av meget lav inflasjon. Dette sammenfaller med historisk lave renter internasjonalt. Vi har gått igjennom dagens rentesituasjon og tatt utgangspunkt i at dagens rentemarked blir værende på et lavt nivå for første året i perioden. Ting tyder imidlertid på at renten kan være på vei oppvover igjen i løpet av perioden pga av høyere inflasjon. Det sies at renten kan ligge på rundt 5% innen Deler av vår låneportefølje er lånt med fastrentevilkår og vil dermed ikke være avhengig av markedsrenten. Vi har derfor tatt hensyn til at deler av vår låneportefølje følger markedet og fra 2007 hevet posten for renter løpende lån En må imidlertid være oppmerksom på at et lavt rentemarkedet kan gi et for stort handlingsrom i planperioden

19 Lånegjelda utvikler seg slik i perioden Lånegjeld Avdrag i året Nye lån i året Kommunesyret Lånegjeld Kommunestyret Lånegjelda er stigende. Lånegjeld pr. innbygger ligger fra ca kr i 2005 til kr i En stigende lånegjeld vil medføre økte bindinger i den kommunale økonomien, og kan medføre at aktivitetsnivået på tjenestene i kommunen må redusere. Innenfor regelverket om vektet avdragstid har vi innarbeidet virkningene av endring lånevilkår for deler av vår låneportefølje

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 20.12.2005 i k.sak 140/05 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER... 5 II

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer