Klagebehandling - klage på avslag på innsyn - AtB - avvik elektriske busser AtB AS avslag oppheves det gis innsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagebehandling - klage på avslag på innsyn - AtB - avvik elektriske busser AtB AS avslag oppheves det gis innsyn"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: /14454 Deres dato: Deres ref: AtB AS Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Gjelten, Klagebehandling - klage på avslag på innsyn - AtB - avvik elektriske busser AtB AS avslag oppheves det gis innsyn Saken gjelder Adresseavisens klage på AtB AS avslag på innsyn i avviksmeldinger. Fylkesmannen er kommet til at opplysningene ikke er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, og innsyn kan ikke avlås med hjemmel i forvaltningsloven 13 første ledd nr 2. AtB AS avslag oppheves derfor og det gis innsyn i meldinger om avvik som omhandler elektriske busser i Trondheim. AtB oversender de etterspurte opplysningene til Adresseavisen. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages i forvaltningen. Vi viser til oversendelse 27. januar Sakens gang Adresseavisen v/martin Andersen ba 15. oktober 2019 AtB AS om innsyn i «Alle meldinger om avvik som omhandler elektriske busser i Trondheim for perioden fra 3. august til og med dagens dato». AtB AS avslo begjæringen 17. oktober 2019 da opplysningene ble ansett å være omfattet av taushetsplikt. Avslaget ble påklaget av Adresseavisa 5. november Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble oversendt Fylkesmannen i Trøndelag som klageinstans 27. januar Fylkesmannen har på forespørsel fått oversendt flere saksdokumenter fra AtB AS. E-postadresse: Sikker melding: Postadresse: Postboks Steinkjer Besøksadresse: Strandveien 38, Steinkjer Prinsens gt. 1, Trondheim Telefon: Org.nr

2 Side: 2/8 Klagen Vi har laget et sammendrag av klagen (for øvrig viser vi til klagen i sin helhet): - Elektriske busser skal ifølge AtBs nettsider kjøre på fire linjer i Trondheim. Linje 12, linje 20, linje 25 og linje 40. Det vises til AtBs nettside der det står om elbuss-satsingen i Trondheim. Klager har observert at flere avganger på linje 12 er kjørt med ikke-elektrisk drevne busser, blant annet en dieselbuss. Det bes om innsyn i avviksmeldinger som omhandler elektriske busser blant annet for å kunne si noe om omfanget av praksisen med bruk av ikke-elektrisk drevne busser på disse rutene. - AtB sier ingen ting om hva slags type opplysninger det er snakk om. AtB har ikke påvist noen konkrete forhold som tilsier at spredning av de etterspurte opplysningene kan medføre økonomisk tap eller redusert gevinst for operatørens virksomhet. - AtB selv publiserer enkelte meldinger om driftsavvik for egne operatører på sine nettsider. Siden AtB selv deler opplysninger om «alternativ transport», «tekniske utfordringer» og «problemer med drivstoffleveranse» på egne nettsider har klager vanskelig for å se at denne type opplysninger samtidig kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Klager stiller spørsmål ved om det kan være noen prinsipiell forskjell på avviksmeldinger knyttet til båter og avviksmeldinger knyttet til elektriske busser. - At det er brukt ikke-elektrisk drevne busser på bussruter som skulle trafikkeres av elektrisk drevne busser kan ha betydning for miljøet. Dersom bruken av dieseldrevne busser på det som skulle være elektriske busslinjer er omfattende, mener klager dette trolig vil kunne kalles kritikkverdig fra et samfunnsfaglig synspunkt. Klagefrist og rettslig klageinteresse Klagen er fremsatt innen klagefristen og klager har rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 29, jf. offentleglova (offl) 32 tredje ledd. Om AtB og offentleglova Etter offentleglova 2 førte ledd bokstav c gjelder loven for sjølvstendige rettssubjekt, der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øverste organet i rettsubjektet. 100 % av aksjene i AtB eies av Trøndelag fylkeskommune og loven kommer til anvendelse for AtB. Klageinstans Fylkesmannen er klageinstans i saker der kommunalt eller fylkeskommunalt eide selskaper har avslått krav om dokumentinnsyn, jf. offentleglova 32 første ledd og offentlegforskrifta 11 tredje ledd. Etter 32 tredje ledd gjelder reglene i forvaltningsloven kap VI i klagesaksbehandlingen i innsynssaker så langt de passer. Etter forvaltningsloven 34 kan klageinstansen prøve alle sider av saken. Klageinstansen kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve og sende saken tilbake til for ny behandling.

3 Side: 3/8 Fylkesmannens vurdering Etter offentleglova (offl) 3 er hovedregelen at saksdokument, journaler og lignende register for organet er åpent for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift, jf. bestemmelses første setning. Det er bedt om innsyn i «Alle meldinger om avvik som omhandler elektriske busser i Trondheim for perioden fra 3. august til og med dagens dato». AtB AS opplyser at meldinger om avvik sendes AtB ved at bussoperatørene legger inn informasjon i AtBs driftsportal. AtB har laget en sammenstilling av opplysningene som gjelder de aktuelle bussrutene, jf. offentleglova 9. Dette dokumentet er et saksdokument som er åpen for innsyn dersom annet ikke følger av lov eller forskrift, jf offentleglova 3. Unntak fra offentleglova 3 finnes i forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, der 13 første ledd nr 2 sier at: «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 2) Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.» To hovedvilkår må være oppfylt for at opplysningene er underlagt taushetsplikt; det må dreie seg om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det må være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. De aktuelle opplysningene gjelder drifts- eller forretningsforhold som kan omfattes av bestemmelsen om taushetsplikt. Spørsmålet er så om det «vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde» de aktuelle opplysningene av hensyn til de opplysningene angår. Taushetsplikten for slike opplysninger skal hindre spredning av opplysninger av en art kan medføre skade eller tap for bedriften. AtB AS avslo 17. oktober 2019 innsynskravet og viste til at opplysningene var driftsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til operatørene, jf offl 13 og fvl 13, hele dokumentet ble unntatt hjemmel i 12 bokstav c, da det ble vurdert at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentene. I AtB AS behandling av klagen (oversendelsesbrevet til Fylkesmannen) er begrunnelsen utdypet, vi hitsetter fra vurderingen: «AtB vurderer denne informasjon som omfattet av taushetsplikt jfr Offll 13, jfr Forvl 13 knyttet til inngåtte avtaler mellom AtB og ulike operatørselskap. Informasjonen brukes til avtaleoppfølging av ulike operatørselskap. Det er fra registrert innstilte avganger, forsinkede avganger eller avganger kjørt med annet materiell enn elektrisk buss. Omfanget av avvik er betydelig, avvikene er uønsket, men årsaksforholdene er sammensatt, involverer flere leverandører av buss og lademateriell og AtB vurderer at informasjonen i databasen representerer avvik som reguleres av avtaleforhold mellom AtB

4 Side: 4/8 på busser og AtB på infrastruktur og at disse avvikene er omfattet av taushetsplikt jfr Offll 13, Forvl 13. Det er gjennomført en ny vurdering. AtB har som en av få byer innført elektriske busser. Da dette valget ble tatt i 2016 var leverandørmarkedet i Europa lite modent og det har vært knyttet spenning og noe usikkerhet til hvorvidt anlegg og busser ville være operativ til oppstart Implementeringen av elektriske busser omfatter ladeinfrastrukturleverandører med leveranser av hardware og software på bussdepot, ladestasjoner i felt, og videre operatørselskap som har ansvar for daglig drift av bussene og leveransen til kundene gjennom kontrakten med AtB. Som angitt over er det registrert et antall avvik knyttet til elektriske busser. Det er som angitt i klagen AtBs plikt å ta stilling til hva som kan omfattes av taushetsplikt og hvilken mindre viktig informasjon som kan være unntatt taushetsplikt. AtB vurderer at den informasjonen som ligger i vår database er omfattet av taushetsplikt da den omfatter informasjon om årsak til innstilte eller forsinkede avganger, eller omfanget av avganger som er kjørt med annet materiell fordi elektriske busser ikke ble benyttet på avgangen. AtB vurderer at innsyn og tilgang til dokumentasjonen kan ved feil bruk og uheldig vinkling i en mediasak ramme bussoperatør, bussprodusent og leverandør av ladeinfrastruktur, skade deres omdømme og skape tvil om elektriske bussers regularitet og hensiktsmessigheten av å velge elektriske busser til drift av kollektivsystemer. Det hører til saken at den inngåtte avtalen med operatørselskapet ilegger gebyrer ved manglende leveranser. Videre er de avgangene som ikke blir kjørt med elbusser - blitt kjørt med biogass eller fossilfritt biodrivstoff så miljøkravet er ivaretatt som om avgangen ble kjørt med elektrisk buss. AtB legger derfor til grunn at informasjonen i databasen er omfattet av taushetsplikt jfr Offll 13, Forv 13. Argumentet er vurdert i pkt c, men det bemerkes også i klagen at det ikke er angitt noen årsak til avvikene på elektriske busser. Det kommer av at avgangene er som oftest kjørt, men med annet bussmateriell og AtB har vurdert at for kunden er avgangen viktigere enn hvilken type buss som leverer tjenesten. I de tilfeller hvor avgangen er helt innstilt har kunden ikke fått sin tjeneste levert og operatørselskapet er ilagt gebyr i tråd med kontrakten. I forhold til båt så er forskjellen fra elbuss at dagens fremdriftsteknologi på hurtigbåter er konvensjonell, den er kjent for næringen/bransjen og informasjonen gitt fra AtB handler mer om å yte informasjon til publikum. På samme måte som vi opplyser om innstilte avganger fra Trondheim når været tilsynelatende er godt nok til at avgangen fra Trondheim tilsynelatende kan gjennomføres, men anløp av Brekstad er umulig grunnet værforholdene avviksmeldingen for avgangene kan da være «Innstilt avgang grunnet værforholdene», og med få avganger blir det viktig å presisere for kundene hva som er årsaken og skape større forståelse for avviket. I situasjonen med elbuss og med betydelig frekvens på tilbudet blir det tilstrekkelig å melde «Innstilt avgang» eller bedre kjøre avgangen med busser som driftes på miljøvennlig drivstoff. Med henvisning til pkt c så vurderes det at informasjonen om avviksomfang og årsaksforhold til avvik til å være av stor næringsmessig betydning for de leverandører som leverer tjenesten. AtB driver kontinuerlig oppfølging for å bedre leveransen og registrer forbedringer og økt regularitet. Igjen poengteres det at det benyttes annet materiell i de tilfeller hvor elbussen ikke får kjørt avgangen og i de tilfeller hvor avgangen går ut i sin helhet ilegges det gebyrer i tråd med avtalen.

5 Side: 5/8 Som beskrevet i pkt c benyttes fossilfritt biodrivstoff eller biogass og i så måte er miljø ivaretatt. Det kan hevdes at innføring av elektriske busser med tilhørende infrastruktur har en høyere investeringsverdi enn ordinære ikke-elektriske busser og at det av allmenne hensyn er det kritikkverdig at offentlige midler dermed ikke benyttes til det beste for samfunnet - om bussene ikke er i daglig bruk. Dagens kontrakt hadde oppstart og gjelder frem til 2029 og det er nå gjennomført drøyt 6 måneders drift med nye metrobusser og elbusser. Innføringen av elektriske busser og elektriske ladesystemer har vist seg mer krevende enn først antatt. Det er ny teknologi, kompliserte årsaksforhold og det er jobbet utrettelig fra både bussprodusenter og infrastrukturleverandører for å få opp regulariteten til 96% som er vurdert som akseptabelt minimumsnivå. Hittil viser data at nivået i starten i august 2019 har ligget noe lavere, men fra desember økte regulariteten vesentlig og per dagens dato opplever AtB en langt bedre regularitet, med flere elektriske busser i daglig drift. AtB opprettholder at innsyn i data truer næringsinteressene for operatørselskap, bussprodusenter og infrastrukturleverandører og opprettholder taushetsplikt jfr Offll 13, Forvl 13.» AtB AS vurderer at opplysningene er taushetsbelagt etter fvl 13 første ledd nr 2 fordi det er opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til operatørselskap, bussprodusenter og infrastrukturleverandører som har kontrakter med AtB. Som det fremgår av det siterte fra AtBs vurdering, forklarer de at Trondheim er en av få byer som har innført elektriske busser, og at i 2016 (da valget om elektriske busser ble tatt) var leverandørmarkedet i Europa «lite modent» og at det har vært knyttet spenning og noe usikkerhet til hvorvidt anlegg og busser ville være operativ til oppstart. De sier at implementeringen av elektriske busser omfatter ladeinfrastrukturleverandører med leveranser av hardware og software på bussdepot, ladestasjoner i felt, og videre operatørselskap som har ansvar for daglig drift av bussene og leveransen til kundene gjennom kontrakten med AtB. AtB vurderer at den informasjonen som ligger i databasen er omfattet av taushetsplikt da den omfatter informasjon om årsak til innstilte eller forsinkede avganger, eller omfanget av avganger som er kjørt med annet materiell fordi elektriske busser ikke ble benyttet på avgangen. AtB vurderer at innsyn og tilgang til dokumentasjonen kan ved feil bruk og uheldig vinkling i en mediasak ramme bussoperatør, bussprodusent og leverandør av ladeinfrastruktur, skade deres omdømme og skape tvil om elektriske bussers regularitet og hensiktsmessigheten av å velge elektriske busser til drift av kollektivsystemer. AtB AS vurderer at det vil ha stor næringsmessig betydning for leverandørene som leverer tjenesten om informasjon om avviksomfang og årsaksforhold til avvik kommer frem. De peker på at kundene (passasjerene) blir informert om innstilte avganger og er ivaretatt på den måten, og at avtalen med operatørselskapet ilegger gebyrer ved manglende leveranser. Videre er de avgangene som ikke blir kjørt med elbusser blitt kjørt med biogass eller fossilfritt biodrivstoff så miljøkravet er ivaretatt som om avgangen ble kjørt med elektrisk buss. I forbindelse med klagebehandlingen har Fylkesmannen fått oversendt en sammenstilling av alle innmeldte avvik fra 3. august 2019 til 28. januar 2020 (en pdf-fil på 1616 sider), og en sammenstilling som gjelder bare de linjene som kjøres med elektrisk buss (en pdf-fil på 308 sider). Det er opplysningene i sistnevnte det er bedt om innsyn i. Opplysningene i oversikten har kolonnene: - Selskap - Dato (fra 03/8 til 28/1-2020) - Avgangstid - Avgangssted - Vognnummer - Rute

6 Side: 6/8 - Driftsavvik (som forsinkelse, full buss, innstilt) - Årsak (som trafikale problemer, tekniske problemer eller uhell) - Beskrivelse (en nærmere beskrivelse av årsaken, for eksempel ladeproblemer, vær og føreforhold, spy i bussen, kø, stengte veier, arrangementer, sykdom mm) For at opplysningene skal være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde må det kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten dersom de blir kjent, enten ved at konkurrenter kan utnytte opplysningene eller på annen måte. Lovavdelingen 1 i Justis- og beredskapsdepartementet har uttalt at kjerneområdet for forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 er forretningshemmeligheter i tradisjonell forstand, det vil si næringsopplysninger som andre kan ha nytte av i sin virksomhet. Videre sier de at dersom opplysningene kan skade en virksomhets konkurranseevne på andre måter enn ved at andre kan bruke opplysningene i sin egen virksomhet, er man utenfor taushetspliktens kjerneområde, og det er da antatt at skal mer til før det kan anses å foreligge taushetsplikt. Det må vurderes konkret i hvilken grad hensynene bak taushetsplikten gjør seg gjeldende, og behovet for hemmelighold må veies mot den offentlige interessen som er knyttet til opplysningene. Man må her i større grad enn for de tradisjonelle forretningshemmelighetene legge vekt på omfanget av den eventuelle skadevirkningen, og risikoen for at skaden vil oppstå. Fylkesmannen er enig med AtB i at offentliggjøring vil kunne ha negative virkninger (påføre tap/reduserte inntekter) for leverandører av busstjenester, ladestasjoner etc, og ordlyden i 13 første ledd nr 2 differensierer ikke hvordan et tap eller redusert gevinst skal oppstå. I Rettleiar til offentleglova 2 fremgår imidlertid at ikke alle forhold som vil kunne føre til økonomisk tap omfattes av taushetsplikten: «Teieplikta omfattar vidare ikkje alle opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve som vil kunne føre til økonomisk tap for verksemda. For det fyrste er det lagt til grunn at mindre sensitive næringsopplysningar fell utanfor teieplikta, på same måte som lite sensitive personopplysningar. For det andre kan behovet for å halde opplysningane hemmelege vere meir eller mindre aktverdig. På den eine sida kan det dreie seg om produksjonsmetodar eller liknande som ei verksemd har utvikla, medan det på den andre sida kan vere tale om disposisjonar eller tilhøve som ein ynskjer å halde løynde fordi dei er omdiskuterte eller kritikkverdige frå eit samfunnsfagleg synspunkt. I dei siste tilfella kan allmenne omsyn tale for at opplysningane må kunne givast ut. Rekkjevidda av teieplikta vil såleis variere etter kva type næringsopplysningar det er tale om.» Om de sistnevnte tilfellene fremgår det i forarbeidene 3 til gjeldende ordlyd i forvaltningsloven 13: «Motivene for bedriftens ønske om hemmeligholdelse kan også være mer eller mindre beskyttelsesverdige. På den ene side kan det være tale om produksjonsmetoder e.l. som en bedrift har utviklet, og som den har en beskyttelsesverdig interesse i å holde skjult for glova.pdf 3 Ot. prp. nr 3 ( ) side 141

7 Side: 7/8 konkurrerende bedrifter. På den annen side kan det være tale om disposisjoner eller forhold som ønskes skjult fordi de er kritikkverdige fra et samfunnsmessig synspunkt.» Og, i de samme forarbeidene 4 : «Taushetsplikten vil ikke omfatte opplysninger som nok kan være uheldige for den bedrift de gjelder, men som ikke har karakter av produksjonshemmelighet e.l. som konkurrenter kan utnytte for sin egen drift. Dette gjelder for eksempel opplysninger om forurensing av vann eller luft, som kan stille bedriften i et ugunstig lys overfor dens kundekrets.» Som AtB er inne på så har Trondheim som en av få byer innført elektriske busser (med tilhørende anlegg). Det har ført med seg oppmerksomhet, og fått både positiv og negativ omtale, og har vært og er av offentlig interesse. Opplysningene i denne saken her fremkommer ikke direkte av selve avtalen mellom det offentlige og operatøren, men Sivilombudsmannen har i SOM uttalt følgende om det å havne i «offentlighetens søkelys»: «Avtaler som det offentlige inngår med private virksomheter om kjøp av varer og tjenester innebærer bruk av offentlige midler, og det er generelt en offentlig interesse knyttet til opplysninger om slike avtaler. Der avtalene gjelder spørsmål av allmenn interesse, må dessuten private næringsvirksomheter i «vid utstrekning tåle å havne i offentlighetens søkelys», se JDLOV I denne saken så vil ikke omfang og årsak til avvikene på for eksempel ladestasjoner eller busser kunne brukes av konkurrenter på en slik måte at vi er i det som kalles kjerneområdet for taushetsplikten (at andre kan bruke opplysningene i egen virksomhet). Kort sagt viser opplysningene når elektriske busser har vært forsinket eller hatt andre avvik, og korte vurderinger av hva som er årsaken til det. Opplysningene omhandler delvis trafikale forhold, vær og føre, men også opplysninger som direkte eller indirekte kan si noe om leverandører som, etter å ha vunnet offentlige anbudskonkurranser, har avtaler med AtB AS (som eies av fylkeskommunen) for å levere tjenester (kjøring av elektriske busser, ladestasjoner etc). Selv om opplysningene er korte meldinger som er meldt inn av operatørene, noen bare med et par ord, og selvfølgelig må vurderes deretter, så er dette opplysninger om hvordan elbuss-satsingen har fungert i praksis etter innføringen i august. En satsing som har fått mye oppmerksomhet, og hvordan innføringen fungerer har sånn sett en offentlig interesse. I tillegg til at deler av motivet for hemmelighold ikke er i kjernen av hva som er beskyttelsesverdig etter bestemmelsens om taushetsplikt, så er opplysninger om forsinkelse og de korte beskrivelsene av dette etter Fylkesmannens vurdering opplysninger som kan betegnes om mindre sensitiv næringsinformasjon. Vi er kommet til at de unntatte opplysningene ikke er opplysninger som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde etter fvl 13 første ledd nr 2. AtB AS avslag oppheves derfor, og det gis innsyn i de etterspurte opplysningene (meldinger om avvik som omhandler elektriske busser) jf offentleglova 3. Fylkesmannen bemerker at vi ikke har grunnlag for å si at dette er opplysninger som ønskes skjult fordi de er kritikkverdige fra et samfunnsmessig synspunkt, som med grunnlag i forarbeidene og veilederen nevnes av klager. 4 Ot. prp. nr 3 ( ) side 143

8 Side: 8/8 Konklusjon AtB AS avslag oppheves og det gis innsyn. AtB oversender opplysningene til Adresseavisa. Vi fatter på denne bakgrunn følgende vedtak: AtB AS avslag på innsyn (i avviksmeldinger som gjelder elektriske busser) oppheves. Det gis innsyn i de etterspurte opplysningene,jf offentleglova 3. Klagen har ført frem. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen. jf. fvl. 28. Med hilsen Kjetil Ollestad (e.f.) leder juridisk seksjon Kommunal- og justisavdelingen Ingrid Gjelten seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: AtB AS v/harald Storrønning Adresseavisa v/martin Andersen

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Vedtak i klagesak - Gjerdrum kommune - innsyn i postlister for årene /

Vedtak i klagesak - Gjerdrum kommune - innsyn i postlister for årene / Juridisk avdeling Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Monica Stensrud Dato: 26.07.2018 Deres ref.: Vår ref.: 18/00001-859 Saksbeh.: Y. Solberg Org. enhet: Juridisk avdeling Arkivkode: 042,4 KRAV OM INNSYN I DOKUMENTER VEDRØRENDE

Detaljer

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky B. Waldron Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2016/8347 326.1 CLM Vår dato: 10.4.2017 Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Detaljer

Vedtak i klagesak - Ruter AS - oversikt over ansatte som tjener mer enn kr og stillingsbeskrivelser - Klage avslag innsyn

Vedtak i klagesak - Ruter AS - oversikt over ansatte som tjener mer enn kr og stillingsbeskrivelser - Klage avslag innsyn Juridisk avdeling Ruter AS pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref. 11/

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref. 11/ DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Inger Sunde NRK/Forbrukerinspektørene Bjørnstjerne Bjørnsen plass 1 0340 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 11/2439 19.09.11 Vedtak - Klage over

Detaljer

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b Advokatfirmaet Selmer DA V/Advokat Are Herrem Postboks 1324 0112 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2007/387-64 200702602-/KKI 06.12.07 Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gebyr ved avslag på søknad om fradeling og arealoverføring - Bjugn 33/4

Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gebyr ved avslag på søknad om fradeling og arealoverføring - Bjugn 33/4 Bjugn kommune Alf Nebbes gate 2 7160 BJUGN Vår dato: 07.01.2019 Deres dato: 27.08.2018 Vår ref.: 2018/15061 Deres ref.: 11644/2018/33/004/162 7HAGR Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gebyr

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Karel Kristian Søberg er grunneier på eiendommen 77/118, eiendommen der Flyhaugen hyttefelt delvis ligger (flere tomter er fradelt eiendommen).

Karel Kristian Søberg er grunneier på eiendommen 77/118, eiendommen der Flyhaugen hyttefelt delvis ligger (flere tomter er fradelt eiendommen). Vår dato: Vår ref: 08.07.2019 2019/3149 Deres dato: Deres ref: 26.02.2019 1251/2019/V60/6PSO Roan kommune Julie Næss vei 10 7180 ROAN Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Gjelten, 73 19 91 51 Klagebehandling

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Offentlighet i kommunale foretak

Offentlighet i kommunale foretak Offentlighet i kommunale foretak Kommuneadvokat Ingrid Juberg Moe Utgangspunktet dokumentinnsyn - Offentlighetsloven 1 Lovens formål: «Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sporveien - lønnsnivå - avslag på innsyn

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sporveien - lønnsnivå - avslag på innsyn Juridisk avdeling Sporveien AS pb 2857 Tøyen 0608 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

16/ /

16/ / Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4596 16/1813-03.11.2016 Innsyn i tvangsprotokoller og pasientjournaler Helse- og omsorgsdepartementet viser til deres brev

Detaljer

Klage over avslag på krav om innsyn i SMS-korrespondanse - Bergen kommune Klager: BT v/anders Haga

Klage over avslag på krav om innsyn i SMS-korrespondanse - Bergen kommune Klager: BT v/anders Haga Saksbehandler, innvalgstelefon Andreas Lussand Mordt, 55 57 23 68 Vår dato 29.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/1845 326.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Klage

Detaljer

OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM INNSYN I POLITIDIREKTØRENS KALENDER

OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM INNSYN I POLITIDIREKTØRENS KALENDER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 201703598-9 047.1 Sted, Dato Oslo, 09.03.2017 OVERSENDELSE AV KLAGE OVER AVSLAG

Detaljer

Klagebehandling - Avslag fra Meløy kommune på innsynsbegjæring fra Avisa Nordland - Klagen tatt til følge

Klagebehandling - Avslag fra Meløy kommune på innsynsbegjæring fra Avisa Nordland - Klagen tatt til følge Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes Saksb.: Tor Sande e-post: fmnotos@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 20 Vår ref: 2013/2211 Deres ref: 13/736 13/8939 Vår dato: 25.05.2013 Deres dato: 08.05.2013 Arkivkode:

Detaljer

Svar på innsynsbegjæring - kopi av oversendelse til Fylkesmannen

Svar på innsynsbegjæring - kopi av oversendelse til Fylkesmannen Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2018/12470-39-149037/2019-EVAMBP 041 15.07.2019 Svar på innsynsbegjæring - kopi av oversendelse til Fylkesmannen Viser til innsynsbegjæring av 11.07.2019.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Ullensaker kommune - innsyn i postlister for

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Ullensaker kommune - innsyn i postlister for Juridisk avdeling Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen viser til oversendelsen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune datert Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Fylkesmannen viser til oversendelsen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune datert Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. Juridisk avdeling Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00

Detaljer

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014 Snefrid Møllersen SANKS snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Anja J Vestvold, dokumentsenteret Asker kommune 30. januar 2018 Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt Offentlighetsprinsippet pros & cons www.presse.no

Detaljer

Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1

Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1 B. Waldron Deres ref: [Deres ref] Vår ref: 16/00695 Oslo, 19.8.2016 Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1 Vi viser til din klage på manglende

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

Fylkesmannen stadfester Industriprodukter AS sitt vedtak av om delvis avslag på innsyn etter offentleglova

Fylkesmannen stadfester Industriprodukter AS sitt vedtak av om delvis avslag på innsyn etter offentleglova «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Avdeling for utdanning og justis Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/2482 326.1 ADH Vår dato: 18.04.2011 Fylkesmannen stadfester Industriprodukter

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten Juridisk avdeling Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten Pb 491 Sentrum 0105 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Avsluttende brev innsyn i næringsministerens Outlook-kalender og oppfølging av ombudsmannens uttalelse

Avsluttende brev innsyn i næringsministerens Outlook-kalender og oppfølging av ombudsmannens uttalelse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2016/2915 Kari Bjella Unneberg 29.06.2018 Avsluttende brev innsyn i næringsministerens

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier På høyden v/dag Hellesund Dato: 09.11.2017 Deres ref.: 2017/12159 Vår ref.: INNSYN-54-2017 (2017/11770) Avgjørelse av Felles

Detaljer

Klagebehandling - avslag på innsynskrav - Oppdal kommune kommunens vedtak oppheves og returneres for ny behandling.

Klagebehandling - avslag på innsynskrav - Oppdal kommune kommunens vedtak oppheves og returneres for ny behandling. Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Vår dato: 30.05.2018 Deres dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2018/9935 Deres ref.: Klagebehandling - avslag på innsynskrav - Oppdal kommune kommunens vedtak oppheves

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

Klage over avslag på søknad om dispensasjon for tilbygg på eiendom 5/18 i Levanger kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over avslag på søknad om dispensasjon for tilbygg på eiendom 5/18 i Levanger kommune - Kommunens vedtak stadfestes Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 28.11.2018 Deres dato: 13.07.2018 Vår ref.: 2018/13827 Deres ref.: KNMO 2018/9314 Klage over avslag på søknad om dispensasjon for tilbygg på eiendom

Detaljer

Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Bård Magnus Fauske Dato: 01.08.2018 Deres ref.: 2018/7207 Vår ref.: INNSYN-21-2018 (2018/7824) Avgjørelse av Felles klagenemnd

Detaljer

Klagesaksbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig - uthus - Midtre Gauldal 24/1

Klagesaksbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig - uthus - Midtre Gauldal 24/1 Vår dato: Vår ref: 07.03.2019 2018/9736 Deres dato: Deres ref: 13.11.2018 2018/2908-5 Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN Saksbehandler, innvalgstelefon Anna Carina Handberg, 79 19 91 90 Klagesaksbehandling

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Verdens Gang Deres ref Vår ref Dato 16/1813-22.11.2016 Klage over delvis avslag på innsyn i tvangsprotokoller ved Sykehuset Østfold HF Helse- og omsorgsdepartementet viser til e-post datert 18. august

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE

KLAGE PÅ AVSLAG - ANMODNING OM INNSYN FRA NORMAL NORGE Vest politidistrikt - Hordaland Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 201600011-8 Vår referanse: 201603048-4 047.2 Sted, Dato Oslo, 31.05.2017 KLAGE PÅ AVSLAG -

Detaljer

Vår saksbehandler Deres referanse Dokumentdato Henriksen, Maren

Vår saksbehandler Deres referanse Dokumentdato Henriksen, Maren Side 1/6 2016/114 / 3630MAHE Vår saksbehandler Deres referanse Dokumentdato Henriksen, Maren 16.11.2017 Olivia Paulsen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Oversikt over saksgang og klagebehandling vedrørende

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Fylkesmannen omgjør avslag på krav om innsyn og gir delvis innsyn i opplysninger om utbetalt styrehonorar - Fredrikstad Energi AS

Fylkesmannen omgjør avslag på krav om innsyn og gir delvis innsyn i opplysninger om utbetalt styrehonorar - Fredrikstad Energi AS Fredrikstad Blad Att. Jon Jacobsen Stortorvet 3 1607 FREDRIKSTAD Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2011/9056 326.1 GHJ Vår dato: 23.02.2012 Fylkesmannen omgjør avslag på krav om innsyn og gir delvis

Detaljer

Offentleglova. Torleif Lind Fagleder IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Offentleglova. Torleif Lind Fagleder IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Offentleglova Torleif Lind Fagleder IKA Kongsberg Formål 1 Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten,

Detaljer

Innsyn i anskaffelsesprosesser

Innsyn i anskaffelsesprosesser Innsyn i anskaffelsesprosesser Regionalt anskaffelsesseminar 8 9 september 2015 Ingrid Bjerke Kolderup, Seniorrådgiver Tema som behandles Hvorfor innsyn? Hvilke regler? Hva må du vurdere? Hva skal/kan

Detaljer

Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven

Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven Formannskapet 15.11.2018 Kommunens delegasjonsreglement Klagebehandling til Fylkesmannen Rett saksgang ved behandling av klager etter offentleglova (offl.) så fremgår

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten MOTTATT 2 3NOV 2010 FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo Dato: 22.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200900560

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fylkesmannens klagebehandling etter godkjent dispensasjon og fradeling av tomt - Levanger kommune 309/7

Fylkesmannens klagebehandling etter godkjent dispensasjon og fradeling av tomt - Levanger kommune 309/7 Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 18.06.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/9495 Deres ref.: Fylkesmannens klagebehandling etter godkjent dispensasjon og fradeling av tomt - Levanger kommune

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

POLITIET NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

POLITIET NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT POLITIET NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Tarjei Leer-Salvesen Noko-TRØNDELAG POLICE DISTRICT Fædrelandsvennen Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato 14.04.2015 201500876-2 041 Steinkjer, 17041015 KRAV

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201303723 24.10.2013 2013/20051-7 FM-J Birgitte Bue Mathisen 22.11.2013 VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn i sak 2011/0077

Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn i sak 2011/0077 Advokatfirmaet Thommessen AS v/siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 6293110/1 13/1037-EWS 18. april 2013 Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Akershus fylkeskommune - Rud videregående - Innsyn i årsaken til utlyst arbeidsstilling

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Akershus fylkeskommune - Rud videregående - Innsyn i årsaken til utlyst arbeidsstilling Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

INNSYNSRETT. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H)

INNSYNSRETT. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) INNSYNSRETT Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) 1.Presentasjon Foreleser Kursets innhold Tidsplan ALTA KOMMUNE 09.11.2018 2 Innsyn etter regelverket Offentlighetsloven Forvaltningsloven GDPR GDPR GDPR Forvaltningsloven

Detaljer

Personvern og offentlighet

Personvern og offentlighet Personvern og offentlighet Professor dr juris Erik Magnus Boe Partnerforums høstkonferanse 2012 Grunnloven 100 femte ledd Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingene

Detaljer

Klage over avslag på innsyn i dokumenter i ambulanseflyanskaffelsen 2019

Klage over avslag på innsyn i dokumenter i ambulanseflyanskaffelsen 2019 Lufttransport FW v/ v/remi Iversen Deres ref Vår ref 17/2913 Dato 22. september 2017 Klage over avslag på innsyn i dokumenter i ambulanseflyanskaffelsen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet viser til sak

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sporveien - Innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av nye trikker i Oslo

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sporveien - Innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av nye trikker i Oslo Juridisk avdeling Sporveien AS Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN

ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN ved Eva M. Sibbern, KD Fredag 9. nov. 2012 Partnerforum KD`s ansvarsområde Barnehagesektoren Grunnopplæringen Universiteter og høyskoler Forskningssektoren Særskilte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG 27~(~, s~ass DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT Stavanger Aftenblad Postboks 229 4001 Stavanger Deres ref Vk ref Dato 200901248 200901719-/HPG 04.05.2009 Delvis omgjøring av vedtak om innsyn i dokumenter

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Klagesaker oversendt fra Norad og Fredskorpset. Retningslinjer for behandling i Utenriksdepartementet.

Klagesaker oversendt fra Norad og Fredskorpset. Retningslinjer for behandling i Utenriksdepartementet. Notat Til: Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning, Lisbeth Skuland, Ole Øveraas Via: Fra: Saksbehandler: Seksjon for tilskuddsforvaltning Carola Bjørklund, fagdirektør Dato: 14.01.2016 Saksnr.:

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

L nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).

L nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). L09.05.2003 nr. 31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 1. Lovens formål Denne loven har til formål å sikre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

m rtatt i as MARZMS FMOA #5

m rtatt i as MARZMS FMOA #5 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 ll Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 v/merethe M. Johansen, rådgiver IKAVA Arkivfaglig opplæring Mottak av klientmapper Rådgivning arkivdanning Ordning av eldre arkiver Utarbeidelse av lokalt regelverk

Detaljer

Klage over avslag på innsyn i offentlig søkerliste på stilling som rådmann i Berg kommune ***

Klage over avslag på innsyn i offentlig søkerliste på stilling som rådmann i Berg kommune *** Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tine Larsen 77 64 20 59 04.12.2015 2015/4789-6 326.1 Deres dato Deres ref. 15.10.2015 15/212 Berg kommune 9385 Skaland Unntatt offentlighet, offl 13, jf

Detaljer

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 08.11.2010 2010/5652-2 326.1 Frode Stock Deres dato Deres ref. 15.10.2010 Troms Kraft AS 9291 TROMSØ Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager:

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer