Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen"

Transkript

1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Frode Stock Deres dato Deres ref Troms Kraft AS 9291 TROMSØ Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen Fylkesmannen viser til brev fra Troms Kraft av Sakens øvrige dokumenter forutsettes kjent. ******* Fylkesmannen slutter seg til Troms Krafts vurdering, og finner at Troms Kraft AS ikke er omfattet av bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. ******* Bakgrunn Ved e-post til Troms Kraft AS ved konsernadvokat Lens Schøning av ba journalist Peter Reinholdtsen i avisa itromsø om innsyn i postlisten til Troms Kraft for november 2009 og frem til søknadsdato. Samtidig ba han også om innsyn i all korrespondanse til og fra konsernsjef Oddbjørn Schei, Hanne Karde Kristiansen og Kjell Ole Straumsnes for samme periode. Det er anført i søknaden at Reinholdtsen anser Troms Kraft AS å være omfattet av offentlighetslovens bestemmelser. I e-post fra kommunikasjonssjef Lena Glosemeyer Fangel avslo Troms Kraft AS innsynsbegjæringen under henvisning til at verken offentlighetsloven eller forvaltningsloven får anvendelse. Reinholdtsen klaget på avgjørelsen ved e-post av I klagen er innsynsbegjæringen presisert noe, og Reinholdtsen gjør gjeldende at han anser Troms Kraft AS å være Tromsø kommunes og Troms fylkeskommunes organ, og at selskapet i kraft av dette utfører politikk for sine eiere. Dette gjelder i følge klager også der selskapet ikke har monopol. Klager anfører at organiseringen som AS ikke kan medføre at selskapet da ikke omfattes av offentlighetsloven og forvaltningsloven. Troms Kraft AS har etter mottak av klagen vurdert saken på nytt, uten å finne grunn til å endre sitt standpunkt. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Troms ved brev av , med kopi til klager. Ved brevet lå en del dokumentasjon om Troms Kraft AS organisasjon og virksomhet, samt selskapets årsrapport fra Fylkesmannen vil komme tilbake til dette. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

2 Side 2 av 5 Vurdering Innsyn i saksdokumenter fra offentlig myndighet reguleres i Norge av forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av ) og offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av nr. 16). Etter begge lovene skal det på nærmere vilkår gis innsyn i dokumenter som et offentlig organ er i besittelse av i sin virksomhet. Slik saken er fremstilt, finner Fylkesmannen det riktigst å konsentrere sin drøftelse rundt offentlighetsloven, for deretter å knytte noen kommentarer til anvendelsen av forvaltningsloven. Etter offentlighetsloven 32 første ledd tredje punktum er Fylkesmannen klageinstans for vedtak (avslag) truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Fylkesmannen er klageinnstans, jf. forskrift til offentlighetsloven 11 tredje ledd første punktum. Avgjørende for innsynsspørsmålet er om Troms Kraft AS er omfattet av offentlighetsloven eller ikke. Dersom Troms Kraft ikke er omfattet, blir det i intet tilfelle snakk om at det kan gis innsyn i selskapets dokumenter med hjemmel i offentlighetsloven. Er selskapet derimot omfattet, må det enkelte dokument undergis en nærmere vurdering av hvorvidt det er omfattet av innsynsretten. Som det vil fremgå av innledningen, er Fylkesmannen av den oppfatning at Troms Kraft ikke omfattes av offentlighetsloven. Offentlighetsloven 2 første og annet ledd lyder: 2. Verkeområdet til lova Lova gjeld for a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet,og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet. Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande kjem inn under bokstavane c eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den månaden da vilkåra vart oppfylte. I Ot.prp. nr. 102 ( ) heter det om dette kriteriet på side 116: Etter første ledd andre punktum gjeld lova likevel ikkje for eit sjølvstendig rettssubjekt som går inn under første ledd bokstav c eller d dersom rettssubjektet hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Ein liknande regel var med i forslaget frå i utvalfleirtalet til 2 første ledd bokstav b tredje punktum, sjå NOU 2003: 30 s. 252 og s Etter utvalsfleirtalet sitt forslag skulle likevel vurderinga av om rettssubjektet var konkurranseutsett, skje i høve til dei ulike delane av verksemda, slik at berre dei delane

3 Side 3 av 5 som var utsett, for direkte konkurranse frå private skulle vere unnatekne. Etter departementet sitt forslag skal det ikkje skje noka slik vurdering av dei enkelte delane av verksemda, men det avgjerande er om verksemda sedd under eitt hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private. Dersom dette er tilfellet og verksemda også driv på same vilkår som private, vil heile verksemda falle utanom lova sjølv om mindre delar av verksemda ikkje er utsette for konkurranse. På den andre sida vil lova gjelde for heile verksemda sjølv om nokre delar av verksemda er konkurranseutsette så lenge verksemda ikkje hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private. Meininga med kravet om at rettssubjektet hovudsakleg må drive næringsverksemd i direkte konkurranse med private, er å vidareføre dei retningslinjene som er lagde til grunn ved vurderinga av konkurransemomentet i heilskapsvurderinga etter gjeldande rett. Vilkåret skal tolkast nokså strengt. Relevant konkurranse vil berre liggje føre dersom verksemda er utsett for konkurranse innanfor hovudmarknaden sin. Av årsrapporten fra Troms Kraft AS for 2009 Som selskapet la ved oversendelsen til Fylkesmannen, fremgår det at selskapet er eid av Troms fylkeskommune med 60 % og av Tromsø kommune med 40 %. Selskapet omfattes derfor i utgangspunktet av offenlighetsloven, jf. 2 første ledd c). Spørsmålet blir derfor om Troms Kraft AS driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. I så fall er selskapet unntatt fra offentlighetslovens bestemmelser, jf. 2 annet ledd første punktum. Selskapet Troms Kraft AS, som innsynsbegjæringen er rettet mot, er morselskapet i konsernet Troms Kraft. Konsernet består for utenom morselskapet av ni datterselskap, og har eierinteresser i selskapene Ishavskraft, Ventelo AS og Barents Naturgass AS. Organiseringen i konsern er felles med andre energikonsern, og er en konsekvens av Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonskrav. Troms Kraft AS fremholder i sitt oversendelsesbrev, og Fylkesmannen legger på bakgrunn av nevnte årsrapport til grunn, at selskapet som morselskap i konsern driver i direkte konkurranse med andre energikonsern i kraftmarkedet i Norden. Morselskapets rolle overfor datterselskapene består hovedsakelig i å forvalte eierskapet i disse, herunder å treffe beslutninger både om økonomiske forhold og om konkurransetaktiske strategier. Som eksempel på at selskapet driver konkurranseutsatt virksomhet nevnes i oversendelsen til Fylkesmannen at det etter en budrunde og i konkurranse med andre energikonsern ikke lyktes å få til oppkjøp av vannkraftverkene Siso og Lakshola fra Elkem i Troms Kraft AS gjennomgang i oversendelsen sammenholdt med nevnte årsrapport viser etter Fylkesmannens mening at selskapet, som morselskap i konsern, klart nok hovedsakelig driver næringsvirksomhet i konkurranse med og på like vilkår som private. Årsrapporten og gjennomgangen viser etter Fylkesmannens mening også at det samme gjelder for morselskapets datterselskaper, med unntak av Troms Kraft Nett AS, som har en monopolstilling i sitt dekningsområde.

4 Side 4 av 5 Det må dermed vurderes om dette forhold kan medføre at konsernet, sett under ett, fremdeles hovudsakleg driver næring i konkurranse med og på like vilkår som privateide kraftkonsern. Slik Fylkesmannen vurderer det, medfører ikke nettselskapets monopolstilling at Troms Kraft AS ikke driver konkurranse som nevnt. Både når det gjelder salg av strøm til private og bedrifter, entreprenørtjenester innen kraftsektoren, kraftproduksjon, leveranser av fjernvarme og internett og kabel-tv kan ikke Fylkesmannen se annet enn at disse virksomhetene drives i konkurranse med andre leverandører innen kraftmarkedet i Nord-Norge. Det samme gjelder i forhold til morselskapets rent finansielle disposisjoner i markedet, for eksempel ved oppkjøp eller salg av virksomheter/tjenester. Tatt i betraktning omfanget av disse konkurranseutsatte virksomhetene sett i forhold til Troms Kraft Nett AS monopolstilling, finner Fylkesmannen at konsernets virksomhet sett under ett hovedsakelig drives i konkurranse med og på samme vilkår som private. Offentlighetsloven kommer etter dette ikke til anvendelse på forholdet. Fylkesmannen nevner for ordnes skyld at man slutter seg til Troms Kraft AS syn om at nettselskapet isolert sett klart nok i kraft av sin monopolstilling omfattes av offentlighetsloven. Fylkesmannen kan heller ikke se at forvaltningsloven kommer til anvendelse på Troms Kraft AS. Lovens virkeområde er gitt i 1, som lyder: 1. (lovens generelle virkeområde). Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Troms Kraft AS utferdiger ikke forskrifter. Basert på det som over er sakt om virksomhetens struktur og konkurransesituasjon, finner Fylkesmannen at konsernet heller ikke kan anses som et organ for stat eller kommune. At konsernet er offentlig eid endrer ikke dette. Fylkesmannens konklusjon blir derfor at heller ikke forvaltningsloven får anvendelse på Troms Kraft AS. Med hjemmel i forvaltningsloven 34 treffer Fylkesmannen på bakgrunn av ovenstående slikt vedtak: Peter Reinholdsen og avisa itromsø gis ikke innsyn i dokumenter tilhørende Troms Kraft AS. *******

5 Side 5 av 5 Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Partene orienteres om vedtaket ved kopi av dette brev, og gjøres kjent med retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Med hilsen Jan-Peder Andreassen avdelingsdirektør Ole Ramberg fagansvarlig Kopi: itromsø v/journalist Peter Reinholdtsen, postboks 1028, 9260 Tromsø

6 Side 6 av 5

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling NRK Østlandssendingen v/ Kjell Vesje postboks 4555 Nydalen 0404 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2009/2834 FM-J Eldbjørg Kluften 04.03.2009 FYLKESMANNENS SYN

Detaljer

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Hafslund Nett AS 0247 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 24.10.2011 2011/21811-6 FM-J Ann Kristin Solheim Våkråk 07.11.2011 VEDTAK I SAK OM INNSYN I AVTALE -

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker LifeCycle Mobility AS Rosenhoff gt 4b 0569 OSLO Norge Jan Tore Endresen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0068-30 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 23.04.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

Vedtak i klage over Medietilsynets forbud mot etableringen av Media Norge ASA

Vedtak i klage over Medietilsynets forbud mot etableringen av Media Norge ASA Advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen Trostefaret 6 KLAGENEMNDA FOR EIERSKAP I MEDIA v/sekretær Erik Børresen Postboks 620 4665 Kristiansand Tlf: 38 12 08 88 Faks: 38 12 08 89 eb@advokatraadhuset.no 0768 Oslo

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

DET KONGELIGE OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 200705911 EO 2007/04257 KU/KU3 KSRest 31.10.2007

DET KONGELIGE OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 200705911 EO 2007/04257 KU/KU3 KSRest 31.10.2007 I KULTUR- Jus tis- og po litidepa rtementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE OG KIRKEDEPARTEMENT JUSTISDEPARTEMENT 0 2 NUV2007 BAKNR O - AW/KONTMEM: OV L` Ll / MKC OOK.NR. O ARKIVKOp: - _. Deres

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Klageneninda for offentlige anskaffelser

Klageneninda for offentlige anskaffelser Klageneninda for offentlige anskaffelser Innklagede som er en bedrift som i hovedsak leverer attføringstjenester til det offentlige, tildelte en totalentreprisekontrakt med en verdipå kr 10.500.000,- uten

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer