Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks)."

Transkript

1 Spesifikasjon BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG INSTRUKSANSVARLIG BESKRIVELSE DOKUMENTER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN OPPLYSNINGER SOM SKAL UNNTAS FRA INNSYN TAUSHETSPLIKT REFERANSE: VEDLEGG... 4 VEDRØRENDE BEGJÆRING OM INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA DOKUMENTER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN DOKUMENTER OPPRETTET ELLER MOTTATT FØR 1. JANUAR DOKUMENTER SOM IKKE ER FERDIGSTILT ORGANINTERNE DOKUMENTER DOKUMENTER SOM ER INNHENTET UTENFRA FOR SELSKAPETS INTERNE SAKSFORBEREDELSE RETTSSAKSDOKUMENTER MELDING, TIPS ELLER LIGNENDE DOKUMENT OM LOVBRUDD FRA PRIVATE PERSONER ANDRE DOKUMENTER OM LOVBRUDD DOKUMENTER I SAK OM ANSETTELSE ELLER FORFREMMELSE I SELSKAPET OPPLYSNINGER SOM SKAL UNNTAS FRA INNSYN OPPLYSNINGER OM NOENS PERSONLIGE FORHOLD OPPLYSNINGER OM DRIFTS- ELLER FORRETNINGSHEMMELIGHETER OPPLYSNINGER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN RÅD OG VURDERINGER INNHENTET FRA EKSTERNE RÅDGIVERE OPPLYSNINGER SOM MÅ UNNTAS AV HENSYN TIL NASJONALE FORSVARS- OG SIKKERHETSINTERESSER OPPLYSNINGER SOM KAN LETTE GJENNOMFØRINGEN AV LOVBRUDD OPPLYSNINGER SOM BØR UNNTAS AV HENSYN TIL SELSKAPETS ØKONOMI-, LØNNS OG PERSONALFORVALTNING UNNTAK FOR RESTEN AV DOKUMENTET... 9 DE GJENVÆRENDE DELENE AV DOKUMENTET VIL GI ET KLART MISVISENDE INNTRYKK AV DOKUMENTETS INNHOLD, ELLER DET VIL VÆRE URIMELIG ARBEIDSKREVENDE FOR SELSKAPET Å SKILLE UT DE OPPLYSNINGER SOM IKKE ER UNNTATT FRA INNSYNSRETT, ELLER DE UNNTATTE OPPLYSNINGENE UTGJØR DEN VESENTLIGSTE DELEN AV DOKUMENTET.10 1 Hensikt og omfang Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). 2 Instruksansvarlig Ansvar for å utarbeide og vedlikeholde denne spesifikasjonen er tillagt leder i DLE. SKS har ansvar for å implementere spesifikasjonen i virksomhetens internkontroll system.

2 Spesifikasjon: Side 2 av 10 3 Beskrivelse Generelt betrakter vi en tilsynsrapport som et offentlig dokument og at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter. Begjæringer om innsyn kan kreves skriftlig og muntlig. Vi bør søke å få disse henvendelsene skriftlig fra tredje part (personer som ikke er eier/bruker av anlegg). Det skal anmerkes i tilsynssystemet merknadsfelt dersom opplysninger utleveres. Dokumenter som utleveres skal, i den grad det er praktisk mulig, lagres i egen fil på saken. Ved innsyn i mange anlegg kan det være praktisk å legge dette inn på fellesanlegget. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Innsynsbegjæring må være tilstrekkelig opplyst til å identifisere hvilken sak/dokument som det ønskes innsyn i. Ved innsyn i større anlegg eller i saker av spesiell karakter informeres DLE via e-post: Ved begjæring om innsyn skal saksbehandler konkret vurdere saken om det kan eller skal nektes innsyn i saken. Kravet skal avgjøres uten opphold og senest etter fem virkedager (Offentleglova 32). SKS sender i utgangspunktet, innsyn elektronisk. Blir det krevd papirkopi skal det sendes. Kommer SKS frem til at vedkommende ikke kan kreve innsyn, sendes begjæring til DLE som behandler saken videre. Har DLE fattet vedtak i saken skal begjæring sendes til DLE. Dersom Leverandøren har mistanke til at utlevering av dokumenter kan medføre ytterligere henvendelser, klager/mediehenvendelser eller liknende, kontaktes Nettselskapet/DLE via e-post: før saken behandles videre. Alle henvendelser eller begjæringer om innsyn i saker fra media skal umiddelbart rettes til DLE via e-post: 4 Dokumenter som kan unntas fra innsyn Dokumenter opprettet eller mottatt før 1. januar 2009 Dokumenter som ikke er ferdigstilt Organinterne dokumenter Dokumenter som er innhentet utenfra for selskapets interne saksforberedelse Organinterne dokumenter 5 Opplysninger som skal unntas fra innsyn Opplysninger om noens personlige forhold Opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter Rettssaksdokumenter Melding, tips eller lignende dokument fra private personer Andre dokumenter om lovbrudd

3 Spesifikasjon: Side 3 av 10 6 Taushetsplikt Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal alltid unntas fra offentligheten. De delene av dokumentet som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, er som hovedregel offentlige. Utlevering til utenforstående av opplysninger som er omfattet av taushetsplikt kan være straffbart etter straffeloven. Taushetsplikten gjelder ikke når den som har krav på hemmelighold gir samtykke i at opplysningene blir gitt ut. Men et samtykke til å gi opplysninger til person A, innebærer ikke at de uten videre òg kan gis ut til person B. Taushetsplikten etter forvaltningsloven 13 gjelder også sakkyndige selskaper. Noens personlige forhold, forvaltningsloven ledd Kravet gjeld bare opplysninger om fysiske personer men omfatter ikke alle opplysninger om enkeltpersoner. Det må være opplysninger som det med god grunn er vanlig å holde for seg selv. Opplysningene kan gjelde egenskaper om en person, eller det kan gjelde noe personen har gjort som kan være egnet til å karakterisere han, for eksempel en straffbar handling. Andre eksempler er helseopplysninger, holdninger til politiske spørsmål, karakterer og følelsesliv. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. For eksempel kan informasjon om adresse til en person vise at personen sitter i fengsel eller er innlagt på en psykiatrisk institusjon. I slike tilfeller er det taushetsplikt òg om adressa til personen. At det har vært gjennomført tilsyn hos beboer er ikke et personlig forhold. Rapporter som inneholder opplysninger om årsak til avvik som sier noe om ens personlige forhold, unntas fra innsyn(taushetsplikt). For eksempel anlegget var ikke tilstrekkelig vedlikeholdt fordi eier ikke evner å ta vare på seg selv og sine verdier, herunder bolig og dets elektriske anlegg. Likeledes blir det med opplysninger som blir lagt til saken om at eier/bruker ikke har råd til å rette rapport, er på sykehus og trenger lengre tid til å rette rapport o.l. Taushetsplikt for næringsopplysninger, forvaltningsloven ledd nr. 2 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Opplysninger om drifts- eller forretningsforhold vil omfatte opplysninger som direkte gjelder utøvelse av næringsvirksomhet, slik som informasjon om produksjonsmetoder, produkt, nye oppfinnelser, kundelister, kontraktsvilkår, markedsføringsstrategier, analyser, prognoser eller strategier knytte til virksomheten. For at opplysningene skal være underlagt taushetsplikt, må det kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten dersom det blir kjent, enten direkte eller ved at konkurrenter kan utnytte dem. Taushetsplikt vil ikke omfatte opplysninger om at en virksomhet har gjort seg skyldig i et lovbrudd, selv om opplysningene vil kunne skade konkurranseevnen til virksomheten.

4 Spesifikasjon: Side 4 av 10 7 Referanse: Forvaltningsloven (hele loven) 4 unntak for visse offentlige institusjoner og for visse saker, m. m. 13 taushetsplikt 14 saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger 15 fremgangsmåten ved gransking o.l. 18 partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter Offentleglova 3 Hovedregel Offentleglova 28 Innsynskravet 8 Vedlegg Standardbrev-Unntak fra innsyn fra DSB Hjelpedokument unntak fra innsyn

5 Spesifikasjon: Side 5 av 10 [NAVN] [ADRESSE] [POSTNUMMER/STED] [STED], [DATO] Vedrørende begjæring om innsyn etter offentleglova Det vises til innsynsbegjæring av [DATO]. Etter en konkret vurdering har [SELSKAPETS NAVN] besluttet at det ikke vil gis innsyn i de etterspurte dokumentene. ELLER: Etter en konkret vurdering har [SELSKAPETS NAVN] besluttet at enkelte av opplysningene i de etterspurte dokumentene må unntas fra innsyn. [BEGRUNNELSE (se hjelpedokument)] [EVENTUELT: Da de gjenværende delene av dokumentet vil gi et klart misvisende inntrykk av dokumentets innhold / det vil være urimelig arbeidskrevende for [SELSKAPETS NAVN] å skille ut de opplysningene i dokumentet som ikke er unntatt fra innsynsrett / de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet, er det besluttet at dokumentet unntas i sin helhet, jfr. offentleglova 12 [litra a / litra b / litra c]. Dersom det er ønskelig med en nærmere begrunnelse for vedtaket kan dette kreves innen tre uker regnet fra mottagelsen av dette brevet, jfr. offentleglova 31 andre ledd. Denne avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker regnet fra mottakelsen av dette brev, jfr. offentleglova 32. Nærmere regler om fremgangsmåten ved klage følger av forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage kan fremsettes for [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]. Med vennlig hilsen for [SELSKAPETS NAVN] [NAVN]

6 Spesifikasjon: Side 6 av 10 HJELPEDOKUMENT TIL STANDARD AVSLAGSBREV UNNTAK FRA INNSYNSRETTEN ETTER OFFENTLEGLOVA Dette dokumentet er, sammen med vedlagte standard avslagsbrev, ment å være en hjelp ved utformingen av avslag på begjæringer om innsyn i dokumenter etter offentleglova. I det følgende er det gitt en oversikt over de unntaksbestemmelser som trolig vil være mest relevante for [SELSKAPETS NAVN]. Dersom en av bestemmelsene kan passe for (opplysninger i) dokumentene det har blitt begjært innsyn i, kopierer du inn forslaget til begrunnelse for avslaget i avslagsbrevet. Merk: Offentleglova gir i noen tilfeller hjemmel for å unnta hele dokumenter fra innsyn. Andre ganger er det kun opplysninger som kan unntas fra innsyn. I sistnevnte tilfeller må de etterspurte dokumentene som hovedregel utleveres, men da slik at opplysningene som kan eller skal unntas fra innsyn tas ut av dokumentet ved sladding eller liknende metode. Avslagsbrevet skal benyttes både ved unntak av hele dokumenter og ved unntak av opplysninger i et dokument. 9 Dokumenter som kan unntas fra innsyn De følgende unntaksregler gir hjemmel for å unnta dokumentet i sin helhet. Dette innebærer at det første alternativet i [SELSKAPETS NAVNs] standard avslagsbrev skal benyttes. 9.1 Dokumenter opprettet eller mottatt før 1. januar 2009 [SELSKAPETS NAVN] har ikke plikt til å utlevere dokumenter selskapet har opprettet eller mottatt fra andre før loven trådte i kraft 1. januar Bakgrunnen for dette er at dokumentene ble [opprettet/mottatt] av [SELSKAPETS NAVN] før 1. januar 2009, og følgelig ikke er omfattet av de dokumentene [SELSKAPETS NAVN] plikter å gi innsyn i, jfr. offentleglova 33 andre ledd jfr. 2 første ledd bokstav c. 9.2 Dokumenter som ikke er ferdigstilt Unntaket rammer utkast og liknende, såfremt det fortsatt er aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser i dokumentet. Bakgrunnen for dette er at dokumentene ikke er ferdigstilt og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 4 andre ledd tredje punktum. 9.3 Organinterne dokumenter Unntaket rammer dokumenter som er opprettet for intern saksforberedelse i selskapet. Unntaket omfatter ikke dokumenter som inneholder selskapets endelige avgjørelse i en sak, eller dokumenter som er sendt ut av selskapet (for eksempel til andre selskaper i Hafslundkonsernet og til parter i den aktuelle saken). Bakgrunnen for dette er at dokumentene er opprettet for den interne saksforberedelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 14 første ledd. 9.4 Dokumenter som er innhentet utenfra for selskapets interne saksforberedelse Unntaket i offentleglova 15 første ledd rammer dokumenter selskapet har innhentet fra et underordnet organ (for eksempel et datterselskap) til bruk i selskapets interne

7 Spesifikasjon: Side 7 av 10 saksforberedelse. For at det skal være adgang til å unnta dokumentet må dette være nødvendig for å sikre en forsvarlig intern avgjørelsesprosess i selskapet. Dette er et nokså strengt vilkår, noe som medfører at det skal en del til før det blir tale om å unnta dokumenter etter denne bestemmelsen. Normalt må det kreves at det foreligger et tett samarbeidsforhold mellom selskapet og det underordnede organet før bestemmelsen kommer til anvendelse. Oversendelse av utkast til endelig avgjørelse med merknader, innspill og liknende vil normalt rammes. Råd og vurderinger om rent administrative eller faglige spørsmål vil imidlertid ikke kunne unntas fra innsyn etter denne bestemmelsen. Bakgrunnen for dette er at der innhentet for intern saksforberedelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 15 første ledd første punktum. 9.5 Rettssaksdokumenter Dokumenter som selskapet har utarbeidet eller mottatt som part i en rettssak for norske domstoler kan unntas fra innsyn. I visse tilfeller vil imidlertid allmennheten kunne få innsyn i dokumentene etter reglene i tvisteloven, se særlig lovens Bakgrunnen for dette er at dokumentene er mottatt (eller: utarbeidet) av selskapet som part i en rettssak for norske domstoler og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova Melding, tips eller lignende dokument om lovbrudd fra private personer Dersom selskapet får inn melding, tips eller andre opplysninger om mulige lovbrudd fra private personer eller virksomheter, kan slike dokumenter unntas med hjemmel i offentleglova 24 andre ledd første punktum. Bakgrunnen for dette er at dokumentene gjelder melding, tips eller liknende om lovbrudd og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 andre ledd første punktum. 9.7 Andre dokumenter om lovbrudd For andre dokumenter om lovbrudd, herunder tips og melding fra offentlige organer, kan det gjøres unntak fra innsyn inntil saken er avgjort, det vil i praksis si at det er truffet avgjørelse om å reagere (eventuelt om ikke å reagere) med en eller annen sanksjon overfor lovbruddet. Bakgrunnen for dette er at dokumentene gjelder et lovbrudd, og dermed kan unntas fra innsyn inntil det er truffet avgjørelse i saken, jfr. offentleglova 24 andre ledd andre punktum. 9.8 Dokumenter i sak om ansettelse eller forfremmelse i selskapet Dokumenter som gjelder saker om ansettelse eller forfremmelse i selskapet kan unntas fra innsyn etter offentleglova 25 første ledd. Unntaket vil i utgangspunkt omfatte alle dokumentene i saken, herunder søknad, referat fra intervju med søkeren vurderinger av søkerne og selve ansettelsesavtalen. Andre personalsaker enn ansettelse og forfremmelse vil derimot ikke omfattes. Dette gjelder blant annet saker om permisjon, oppsigelse eller avskjed. Opplysninger om slike saker vil imidlertid etter omstendighetene kunne unntas etter andre bestemmelser, for eksempel offentleglova 13 om taushetsplikt og 23 om unntak av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av lønns- og personalforvaltning.

8 Spesifikasjon: Side 8 av 10 Bakgrunnen for dette er at gjelder ansettelse / forfremmelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 25 første ledd. 10 Opplysninger som skal unntas fra innsyn De følgende unntaksregler gjelder opplysninger selskapet er forpliktet til å unnta fra innsyn, fordi de er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Som utgangspunkt er det kun opplysninger som kan unntas etter disse bestemmelsene. I visse tilfeller er det imidlertid adgang til å unnta hele dokumentet fra innsyn, se punkt 12 nedenfor Opplysninger om noens personlige forhold Selskapet er forpliktet til å bevare hemmelighold om det man får vite om noens personlige forhold. Dette omfatter personlige opplysninger om privatpersoner (herunder selskapets kunder og ansatte) om blant annet slektskaps- familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse samt personers karakter og følelsesliv. Opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeid vil normalt omfattes, samt opplysninger om enkeltpersoners boligforhold, økonomi og arbeidsforhold. Også et kundeforhold vil kunne regnes som noens personlige forhold. Alle kundeopplysninger i et dokument skal derfor sladdes Fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted regnes som utgangspunkt ikke som personlige forhold, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder noens personlige forhold og dermed skal unntas fra innsyn i medhold av forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1 jfr. offentleglova 13 første ledd Opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter Selskapet er også forpliktet til å bevare hemmelighold om opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde (drifts- og forretningshemmeligheter). Taushetsplikten tar sikte på å hindre spredning av opplysninger som kan føre til økonomiske tap for vedkommende bedrift enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene. Opplysninger som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder vil ikke være omfattet av denne unntaksregelen. Videre må opplysningene være av en slik art at det er naturlig å regne med at en i vedkommende virksomhet anser den som en hemmelighet. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder drifts- eller forretningshemmeligheter og dermed skal unntas fra innsyn i medhold av forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 jfr. offentleglova 13 første ledd 11 Opplysninger som kan unntas fra innsyn Bestemmelsene omtalt nedenfor gir kun hjemmel for å unnta opplysninger i et dokument. I visse tilfeller er det imidlertid adgang til å unnta hele dokumentet fra innsyn, se punkt 12 nedenfor Råd og vurderinger innhentet fra eksterne rådgivere Etter 15 andre ledd er det adgang til å gjøre unntak for dokumenter som er innhentet fra eksterne rådgivere eksempelvis advokater, konsulenter osv. Unntaket gjelder imidlertid kun

9 Spesifikasjon: Side 9 av 10 de deler av dokumentet som inneholder råd om og vurderinger av hvordan selskaper bør stille seg i en sak. I tillegg må det være nødvendig av hensyn til en forsvarlig ivaretaking av selskapets interesser i saken å gjøre unntak fra innsynsretten. Dokumenter rådgivere sender selskapet på eget initiativ vil ikke være omfatte av unntaksregelen. Bakgrunnen for dette er at opplysningene inneholder råd eller vurderinger om hvordan [SELSKAPETS NAVN] bør stille seg i en bestemt sak og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 andre ledd Opplysninger som må unntas av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser Offentleglova 21 rammer dokumenter selskapet kommer i besittelse av og som inneholder opplysninger det ikke bør gis innsyn i av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. Dette kan for eksempel dreie seg om kart eller andre dokumenter som viser arten, størrelsen eller plasseringen av militære anlegg, eller opplysninger som kan skade politiets virksomhet eller den sivile beredskapen i samfunnet. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder forhold av betydning for den nasjonale sikkerhet som kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova Opplysninger som kan lette gjennomføringen av lovbrudd Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger i et dokument dersom dette er nødvendig fordi innsyn vil kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger. Opplysningene som unntas må være av en slik karakter at de vil kunne være nyttige ved gjennomføringen av straffbare handlinger. Det er ikke noe vilkår for å gjøre unntak at den som begjærer innsyn mistenkes for å planlegge et straffbart forhold. Opplysninger som vil kunne være aktuelle å unnta fra innsyn etter denne bestemmelsen er særlig detaljerte kart eller tegninger over områder eller bygninger som vil kunne være særlig utsatt for sabotasje eller terrorisme. Også opplysninger om kunders brukernavn og passord på Hafslunds hjemmesider eller liknende vil nok kunne unntas etter denne bestemmelsen. Bakgrunnen for dette er at opplysningene vil kunne lette gjennomføringen av lovbrudd og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 tredje ledd første punktum Opplysninger som bør unntas av hensyn til selskapets økonomi-, lønns og personalforvaltning Selskapet har rett til å unnta opplysninger som det er nødvendig å hemmeligholde av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av egen økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder selskapets økonomi-, lønns- eller personalforvaltning og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 23 første ledd. 12 UNNTAK FOR RESTEN AV DOKUMENTET I visse tilfeller kan et dokument kunne unntas i sin helhet selv om den aktuelle unntaksbestemmelsen kun rammer opplysninger. Dette gjelder dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

10 Spesifikasjon: Side 10 av 10 De gjenværende delene av dokumentet vil gi et klart misvisende inntrykk av dokumentets innhold, eller Det vil være urimelig arbeidskrevende for selskapet å skille ut de opplysninger som ikke er unntatt fra innsynsrett, eller De unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet. Begrunnelsen for at hele dokumentet unntas må angis i svaret på innsynsbegjæringen, i tillegg til begrunnelsen for at enkeltopplysninger er unntatt fra innsyn. Et forslag til begrunnelse er inntatt i standardbrevet.

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde. offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr.1

Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde. offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr.1 Tilg. kode P PX PM Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde Personalforvaltning dokumenter unntatt offentlighet taushetsplikt og skal unntas. en rettssak for norsk domstol

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven I: Innledning: Foreliggende veileder skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger, jf.

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten MOTTATT 2 3NOV 2010 FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo Dato: 22.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200900560

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen»

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Foredrag på konferanse for fylkesmannen i Buskerud «Åpenhet i forvaltningen»

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

Innsyn i anskaffelsesprosesser

Innsyn i anskaffelsesprosesser Innsyn i anskaffelsesprosesser Regionalt anskaffelsesseminar 8 9 september 2015 Ingrid Bjerke Kolderup, Seniorrådgiver Tema som behandles Hvorfor innsyn? Hvilke regler? Hva må du vurdere? Hva skal/kan

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201303723 24.10.2013 2013/20051-7 FM-J Birgitte Bue Mathisen 22.11.2013 VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Enkelt fortalt: Dokumenttype Personopplysninger, taushetsbelagte/sensitive Ikke personopplysninger

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen Taushetsplikt; aktiv plikt til å hindre Opplysningsrett; adgang til å informere Opplysningsplikt; plikt

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Om meg, Trine Nesland Kvalitetsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus. Tidl. fagsjef for arkiv og dokumentasjon i Ruter

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Lovavdelingen. Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo

Lovavdelingen. Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT -ter Lovavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 08/3871 J HEI-1 200807049 EO MHG/mk 04.03.2009 Kjøp av klimakvoter

Detaljer

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013. Ove Skåra, informasjonsdirektør Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør 1 1890 28.05.2014 Side 3 Hva er personvern? Beskyttelse av privatlivets

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Andreas Nordby NY OFFENTLIGHETSLOV KONSEKVENSER FOR NETTSELSKAPENE, EBL M FL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Andreas Nordby NY OFFENTLIGHETSLOV KONSEKVENSER FOR NETTSELSKAPENE, EBL M FL NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Andreas Nordby Dato 5. november 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen NY OFFENTLIGHETSLOV

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

v/advokat Espen Tøndel v/advokatfullmektig Torstein Losnedahl Simonsen advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 0164 OSLO

v/advokat Espen Tøndel v/advokatfullmektig Torstein Losnedahl Simonsen advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 0164 OSLO Vedtak i sak 2009/04 NRK Brennpunkt NetCom Klager: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen FG 22, 0340 OSLO Innklaget: NetCom v/advokat Espen Tøndel v/advokatfullmektig Torstein Losnedahl Simonsen advokatfirma

Detaljer

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 12.12.2011 37897/HS10 OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE 1. Innledning Spekter har i den senere tid registrert en stigende interesse

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Etablering av eget felt for registrering av kontaktperson i FS, juridisk vurdering

Etablering av eget felt for registrering av kontaktperson i FS, juridisk vurdering NOTAT Til: FS-Sekretariatet Kopi: IT-direktørens stab UiO Fra: Märtha Felton, Seniorrådgiver Torsdag 29. august 2013 Etablering av eget felt for registrering av kontaktperson i FS, juridisk vurdering Innledning

Detaljer

Kurs om Offentleglova

Kurs om Offentleglova Kurs om Offentleglova Kurs for saksbehandlere ved UiO Instruktør: rådgiver Geir Magnus Walderhaug Forarbeider Stortingsmelding 32 (1997-1998) NOU 2003:30 Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Ot.prp. nr. 9 (2005-2006)

Detaljer

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet)

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) (KBO-enhetens logo) TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeid kan få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger

Detaljer

Offentlighetsloven utvalgte temaer. Advokatfullmektig Tor Sandsbraaten

Offentlighetsloven utvalgte temaer. Advokatfullmektig Tor Sandsbraaten Offentlighetsloven utvalgte temaer Advokatfullmektig Tor Sandsbraaten Overordnet om offentlighetsloven Hvorfor en offentlighetslov 1 Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.:

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Stadig flere utenlandske myndigheter engasjerer seg gjennom sine utenriksstasjoner i barnevernsaker som involverer deres statsborgere. Utenriksstasjoner

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Refleksjoner rundt offentlighet og publisering

Refleksjoner rundt offentlighet og publisering Refleksjoner rundt offentlighet og publisering Skal alt som er offentlig publiseres? Tore Somdal-Åmodt Lillehammer 18. februar 2010 Oslo byarkiv Utøvende fagorgan i arkivspørsmål og faglig overordnet myndighet

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av brøytetjenester. Konkurransen ble avlyst etter at innklagede erkjente å ha begått feil som medførte

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven 1 Finansdepartementet 6. februar 2013...

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Taushetsplikt for folkevalgte

Taushetsplikt for folkevalgte Taushetsplikt for folkevalgte Rundskriv H-2112 Mars 2000 Veileder Forord Departementet vurderte i Ot.prp. nr. 20 (1998-99) spørsmålet om lovfesting av instruksbasert taushetsplikt for folkevalgte i kommuner

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak?

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Elevens rett til et godt psykososialt miljø Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Retten til et godt psykososialt miljø Opplæringsloven 9a-1 Rett til et godt psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike Dag Erlend Reite, advokat Konferanse 11. september 2014 Litt om Ringerike Om lag 30.000 innbyggere. Ca. 2.300 ansatte i n. Hønefoss er «hovedstad» Strekker seg

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Åpne data og juridiske problemstillinger

Åpne data og juridiske problemstillinger Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger.

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger. Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Alias identitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer