Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks)."

Transkript

1 Spesifikasjon BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG INSTRUKSANSVARLIG BESKRIVELSE DOKUMENTER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN OPPLYSNINGER SOM SKAL UNNTAS FRA INNSYN TAUSHETSPLIKT REFERANSE: VEDLEGG... 4 VEDRØRENDE BEGJÆRING OM INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA DOKUMENTER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN DOKUMENTER OPPRETTET ELLER MOTTATT FØR 1. JANUAR DOKUMENTER SOM IKKE ER FERDIGSTILT ORGANINTERNE DOKUMENTER DOKUMENTER SOM ER INNHENTET UTENFRA FOR SELSKAPETS INTERNE SAKSFORBEREDELSE RETTSSAKSDOKUMENTER MELDING, TIPS ELLER LIGNENDE DOKUMENT OM LOVBRUDD FRA PRIVATE PERSONER ANDRE DOKUMENTER OM LOVBRUDD DOKUMENTER I SAK OM ANSETTELSE ELLER FORFREMMELSE I SELSKAPET OPPLYSNINGER SOM SKAL UNNTAS FRA INNSYN OPPLYSNINGER OM NOENS PERSONLIGE FORHOLD OPPLYSNINGER OM DRIFTS- ELLER FORRETNINGSHEMMELIGHETER OPPLYSNINGER SOM KAN UNNTAS FRA INNSYN RÅD OG VURDERINGER INNHENTET FRA EKSTERNE RÅDGIVERE OPPLYSNINGER SOM MÅ UNNTAS AV HENSYN TIL NASJONALE FORSVARS- OG SIKKERHETSINTERESSER OPPLYSNINGER SOM KAN LETTE GJENNOMFØRINGEN AV LOVBRUDD OPPLYSNINGER SOM BØR UNNTAS AV HENSYN TIL SELSKAPETS ØKONOMI-, LØNNS OG PERSONALFORVALTNING UNNTAK FOR RESTEN AV DOKUMENTET... 9 DE GJENVÆRENDE DELENE AV DOKUMENTET VIL GI ET KLART MISVISENDE INNTRYKK AV DOKUMENTETS INNHOLD, ELLER DET VIL VÆRE URIMELIG ARBEIDSKREVENDE FOR SELSKAPET Å SKILLE UT DE OPPLYSNINGER SOM IKKE ER UNNTATT FRA INNSYNSRETT, ELLER DE UNNTATTE OPPLYSNINGENE UTGJØR DEN VESENTLIGSTE DELEN AV DOKUMENTET.10 1 Hensikt og omfang Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). 2 Instruksansvarlig Ansvar for å utarbeide og vedlikeholde denne spesifikasjonen er tillagt leder i DLE. SKS har ansvar for å implementere spesifikasjonen i virksomhetens internkontroll system.

2 Spesifikasjon: Side 2 av 10 3 Beskrivelse Generelt betrakter vi en tilsynsrapport som et offentlig dokument og at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter. Begjæringer om innsyn kan kreves skriftlig og muntlig. Vi bør søke å få disse henvendelsene skriftlig fra tredje part (personer som ikke er eier/bruker av anlegg). Det skal anmerkes i tilsynssystemet merknadsfelt dersom opplysninger utleveres. Dokumenter som utleveres skal, i den grad det er praktisk mulig, lagres i egen fil på saken. Ved innsyn i mange anlegg kan det være praktisk å legge dette inn på fellesanlegget. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Innsynsbegjæring må være tilstrekkelig opplyst til å identifisere hvilken sak/dokument som det ønskes innsyn i. Ved innsyn i større anlegg eller i saker av spesiell karakter informeres DLE via e-post: Ved begjæring om innsyn skal saksbehandler konkret vurdere saken om det kan eller skal nektes innsyn i saken. Kravet skal avgjøres uten opphold og senest etter fem virkedager (Offentleglova 32). SKS sender i utgangspunktet, innsyn elektronisk. Blir det krevd papirkopi skal det sendes. Kommer SKS frem til at vedkommende ikke kan kreve innsyn, sendes begjæring til DLE som behandler saken videre. Har DLE fattet vedtak i saken skal begjæring sendes til DLE. Dersom Leverandøren har mistanke til at utlevering av dokumenter kan medføre ytterligere henvendelser, klager/mediehenvendelser eller liknende, kontaktes Nettselskapet/DLE via e-post: før saken behandles videre. Alle henvendelser eller begjæringer om innsyn i saker fra media skal umiddelbart rettes til DLE via e-post: 4 Dokumenter som kan unntas fra innsyn Dokumenter opprettet eller mottatt før 1. januar 2009 Dokumenter som ikke er ferdigstilt Organinterne dokumenter Dokumenter som er innhentet utenfra for selskapets interne saksforberedelse Organinterne dokumenter 5 Opplysninger som skal unntas fra innsyn Opplysninger om noens personlige forhold Opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter Rettssaksdokumenter Melding, tips eller lignende dokument fra private personer Andre dokumenter om lovbrudd

3 Spesifikasjon: Side 3 av 10 6 Taushetsplikt Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal alltid unntas fra offentligheten. De delene av dokumentet som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, er som hovedregel offentlige. Utlevering til utenforstående av opplysninger som er omfattet av taushetsplikt kan være straffbart etter straffeloven. Taushetsplikten gjelder ikke når den som har krav på hemmelighold gir samtykke i at opplysningene blir gitt ut. Men et samtykke til å gi opplysninger til person A, innebærer ikke at de uten videre òg kan gis ut til person B. Taushetsplikten etter forvaltningsloven 13 gjelder også sakkyndige selskaper. Noens personlige forhold, forvaltningsloven ledd Kravet gjeld bare opplysninger om fysiske personer men omfatter ikke alle opplysninger om enkeltpersoner. Det må være opplysninger som det med god grunn er vanlig å holde for seg selv. Opplysningene kan gjelde egenskaper om en person, eller det kan gjelde noe personen har gjort som kan være egnet til å karakterisere han, for eksempel en straffbar handling. Andre eksempler er helseopplysninger, holdninger til politiske spørsmål, karakterer og følelsesliv. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. For eksempel kan informasjon om adresse til en person vise at personen sitter i fengsel eller er innlagt på en psykiatrisk institusjon. I slike tilfeller er det taushetsplikt òg om adressa til personen. At det har vært gjennomført tilsyn hos beboer er ikke et personlig forhold. Rapporter som inneholder opplysninger om årsak til avvik som sier noe om ens personlige forhold, unntas fra innsyn(taushetsplikt). For eksempel anlegget var ikke tilstrekkelig vedlikeholdt fordi eier ikke evner å ta vare på seg selv og sine verdier, herunder bolig og dets elektriske anlegg. Likeledes blir det med opplysninger som blir lagt til saken om at eier/bruker ikke har råd til å rette rapport, er på sykehus og trenger lengre tid til å rette rapport o.l. Taushetsplikt for næringsopplysninger, forvaltningsloven ledd nr. 2 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Opplysninger om drifts- eller forretningsforhold vil omfatte opplysninger som direkte gjelder utøvelse av næringsvirksomhet, slik som informasjon om produksjonsmetoder, produkt, nye oppfinnelser, kundelister, kontraktsvilkår, markedsføringsstrategier, analyser, prognoser eller strategier knytte til virksomheten. For at opplysningene skal være underlagt taushetsplikt, må det kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten dersom det blir kjent, enten direkte eller ved at konkurrenter kan utnytte dem. Taushetsplikt vil ikke omfatte opplysninger om at en virksomhet har gjort seg skyldig i et lovbrudd, selv om opplysningene vil kunne skade konkurranseevnen til virksomheten.

4 Spesifikasjon: Side 4 av 10 7 Referanse: Forvaltningsloven (hele loven) 4 unntak for visse offentlige institusjoner og for visse saker, m. m. 13 taushetsplikt 14 saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger 15 fremgangsmåten ved gransking o.l. 18 partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter Offentleglova 3 Hovedregel Offentleglova 28 Innsynskravet 8 Vedlegg Standardbrev-Unntak fra innsyn fra DSB Hjelpedokument unntak fra innsyn

5 Spesifikasjon: Side 5 av 10 [NAVN] [ADRESSE] [POSTNUMMER/STED] [STED], [DATO] Vedrørende begjæring om innsyn etter offentleglova Det vises til innsynsbegjæring av [DATO]. Etter en konkret vurdering har [SELSKAPETS NAVN] besluttet at det ikke vil gis innsyn i de etterspurte dokumentene. ELLER: Etter en konkret vurdering har [SELSKAPETS NAVN] besluttet at enkelte av opplysningene i de etterspurte dokumentene må unntas fra innsyn. [BEGRUNNELSE (se hjelpedokument)] [EVENTUELT: Da de gjenværende delene av dokumentet vil gi et klart misvisende inntrykk av dokumentets innhold / det vil være urimelig arbeidskrevende for [SELSKAPETS NAVN] å skille ut de opplysningene i dokumentet som ikke er unntatt fra innsynsrett / de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet, er det besluttet at dokumentet unntas i sin helhet, jfr. offentleglova 12 [litra a / litra b / litra c]. Dersom det er ønskelig med en nærmere begrunnelse for vedtaket kan dette kreves innen tre uker regnet fra mottagelsen av dette brevet, jfr. offentleglova 31 andre ledd. Denne avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker regnet fra mottakelsen av dette brev, jfr. offentleglova 32. Nærmere regler om fremgangsmåten ved klage følger av forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage kan fremsettes for [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]. Med vennlig hilsen for [SELSKAPETS NAVN] [NAVN]

6 Spesifikasjon: Side 6 av 10 HJELPEDOKUMENT TIL STANDARD AVSLAGSBREV UNNTAK FRA INNSYNSRETTEN ETTER OFFENTLEGLOVA Dette dokumentet er, sammen med vedlagte standard avslagsbrev, ment å være en hjelp ved utformingen av avslag på begjæringer om innsyn i dokumenter etter offentleglova. I det følgende er det gitt en oversikt over de unntaksbestemmelser som trolig vil være mest relevante for [SELSKAPETS NAVN]. Dersom en av bestemmelsene kan passe for (opplysninger i) dokumentene det har blitt begjært innsyn i, kopierer du inn forslaget til begrunnelse for avslaget i avslagsbrevet. Merk: Offentleglova gir i noen tilfeller hjemmel for å unnta hele dokumenter fra innsyn. Andre ganger er det kun opplysninger som kan unntas fra innsyn. I sistnevnte tilfeller må de etterspurte dokumentene som hovedregel utleveres, men da slik at opplysningene som kan eller skal unntas fra innsyn tas ut av dokumentet ved sladding eller liknende metode. Avslagsbrevet skal benyttes både ved unntak av hele dokumenter og ved unntak av opplysninger i et dokument. 9 Dokumenter som kan unntas fra innsyn De følgende unntaksregler gir hjemmel for å unnta dokumentet i sin helhet. Dette innebærer at det første alternativet i [SELSKAPETS NAVNs] standard avslagsbrev skal benyttes. 9.1 Dokumenter opprettet eller mottatt før 1. januar 2009 [SELSKAPETS NAVN] har ikke plikt til å utlevere dokumenter selskapet har opprettet eller mottatt fra andre før loven trådte i kraft 1. januar Bakgrunnen for dette er at dokumentene ble [opprettet/mottatt] av [SELSKAPETS NAVN] før 1. januar 2009, og følgelig ikke er omfattet av de dokumentene [SELSKAPETS NAVN] plikter å gi innsyn i, jfr. offentleglova 33 andre ledd jfr. 2 første ledd bokstav c. 9.2 Dokumenter som ikke er ferdigstilt Unntaket rammer utkast og liknende, såfremt det fortsatt er aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser i dokumentet. Bakgrunnen for dette er at dokumentene ikke er ferdigstilt og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 4 andre ledd tredje punktum. 9.3 Organinterne dokumenter Unntaket rammer dokumenter som er opprettet for intern saksforberedelse i selskapet. Unntaket omfatter ikke dokumenter som inneholder selskapets endelige avgjørelse i en sak, eller dokumenter som er sendt ut av selskapet (for eksempel til andre selskaper i Hafslundkonsernet og til parter i den aktuelle saken). Bakgrunnen for dette er at dokumentene er opprettet for den interne saksforberedelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 14 første ledd. 9.4 Dokumenter som er innhentet utenfra for selskapets interne saksforberedelse Unntaket i offentleglova 15 første ledd rammer dokumenter selskapet har innhentet fra et underordnet organ (for eksempel et datterselskap) til bruk i selskapets interne

7 Spesifikasjon: Side 7 av 10 saksforberedelse. For at det skal være adgang til å unnta dokumentet må dette være nødvendig for å sikre en forsvarlig intern avgjørelsesprosess i selskapet. Dette er et nokså strengt vilkår, noe som medfører at det skal en del til før det blir tale om å unnta dokumenter etter denne bestemmelsen. Normalt må det kreves at det foreligger et tett samarbeidsforhold mellom selskapet og det underordnede organet før bestemmelsen kommer til anvendelse. Oversendelse av utkast til endelig avgjørelse med merknader, innspill og liknende vil normalt rammes. Råd og vurderinger om rent administrative eller faglige spørsmål vil imidlertid ikke kunne unntas fra innsyn etter denne bestemmelsen. Bakgrunnen for dette er at der innhentet for intern saksforberedelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 15 første ledd første punktum. 9.5 Rettssaksdokumenter Dokumenter som selskapet har utarbeidet eller mottatt som part i en rettssak for norske domstoler kan unntas fra innsyn. I visse tilfeller vil imidlertid allmennheten kunne få innsyn i dokumentene etter reglene i tvisteloven, se særlig lovens Bakgrunnen for dette er at dokumentene er mottatt (eller: utarbeidet) av selskapet som part i en rettssak for norske domstoler og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova Melding, tips eller lignende dokument om lovbrudd fra private personer Dersom selskapet får inn melding, tips eller andre opplysninger om mulige lovbrudd fra private personer eller virksomheter, kan slike dokumenter unntas med hjemmel i offentleglova 24 andre ledd første punktum. Bakgrunnen for dette er at dokumentene gjelder melding, tips eller liknende om lovbrudd og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 andre ledd første punktum. 9.7 Andre dokumenter om lovbrudd For andre dokumenter om lovbrudd, herunder tips og melding fra offentlige organer, kan det gjøres unntak fra innsyn inntil saken er avgjort, det vil i praksis si at det er truffet avgjørelse om å reagere (eventuelt om ikke å reagere) med en eller annen sanksjon overfor lovbruddet. Bakgrunnen for dette er at dokumentene gjelder et lovbrudd, og dermed kan unntas fra innsyn inntil det er truffet avgjørelse i saken, jfr. offentleglova 24 andre ledd andre punktum. 9.8 Dokumenter i sak om ansettelse eller forfremmelse i selskapet Dokumenter som gjelder saker om ansettelse eller forfremmelse i selskapet kan unntas fra innsyn etter offentleglova 25 første ledd. Unntaket vil i utgangspunkt omfatte alle dokumentene i saken, herunder søknad, referat fra intervju med søkeren vurderinger av søkerne og selve ansettelsesavtalen. Andre personalsaker enn ansettelse og forfremmelse vil derimot ikke omfattes. Dette gjelder blant annet saker om permisjon, oppsigelse eller avskjed. Opplysninger om slike saker vil imidlertid etter omstendighetene kunne unntas etter andre bestemmelser, for eksempel offentleglova 13 om taushetsplikt og 23 om unntak av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av lønns- og personalforvaltning.

8 Spesifikasjon: Side 8 av 10 Bakgrunnen for dette er at gjelder ansettelse / forfremmelse og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 25 første ledd. 10 Opplysninger som skal unntas fra innsyn De følgende unntaksregler gjelder opplysninger selskapet er forpliktet til å unnta fra innsyn, fordi de er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Som utgangspunkt er det kun opplysninger som kan unntas etter disse bestemmelsene. I visse tilfeller er det imidlertid adgang til å unnta hele dokumentet fra innsyn, se punkt 12 nedenfor Opplysninger om noens personlige forhold Selskapet er forpliktet til å bevare hemmelighold om det man får vite om noens personlige forhold. Dette omfatter personlige opplysninger om privatpersoner (herunder selskapets kunder og ansatte) om blant annet slektskaps- familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse samt personers karakter og følelsesliv. Opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeid vil normalt omfattes, samt opplysninger om enkeltpersoners boligforhold, økonomi og arbeidsforhold. Også et kundeforhold vil kunne regnes som noens personlige forhold. Alle kundeopplysninger i et dokument skal derfor sladdes Fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted regnes som utgangspunkt ikke som personlige forhold, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder noens personlige forhold og dermed skal unntas fra innsyn i medhold av forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1 jfr. offentleglova 13 første ledd Opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter Selskapet er også forpliktet til å bevare hemmelighold om opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde (drifts- og forretningshemmeligheter). Taushetsplikten tar sikte på å hindre spredning av opplysninger som kan føre til økonomiske tap for vedkommende bedrift enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene. Opplysninger som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder vil ikke være omfattet av denne unntaksregelen. Videre må opplysningene være av en slik art at det er naturlig å regne med at en i vedkommende virksomhet anser den som en hemmelighet. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder drifts- eller forretningshemmeligheter og dermed skal unntas fra innsyn i medhold av forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 jfr. offentleglova 13 første ledd 11 Opplysninger som kan unntas fra innsyn Bestemmelsene omtalt nedenfor gir kun hjemmel for å unnta opplysninger i et dokument. I visse tilfeller er det imidlertid adgang til å unnta hele dokumentet fra innsyn, se punkt 12 nedenfor Råd og vurderinger innhentet fra eksterne rådgivere Etter 15 andre ledd er det adgang til å gjøre unntak for dokumenter som er innhentet fra eksterne rådgivere eksempelvis advokater, konsulenter osv. Unntaket gjelder imidlertid kun

9 Spesifikasjon: Side 9 av 10 de deler av dokumentet som inneholder råd om og vurderinger av hvordan selskaper bør stille seg i en sak. I tillegg må det være nødvendig av hensyn til en forsvarlig ivaretaking av selskapets interesser i saken å gjøre unntak fra innsynsretten. Dokumenter rådgivere sender selskapet på eget initiativ vil ikke være omfatte av unntaksregelen. Bakgrunnen for dette er at opplysningene inneholder råd eller vurderinger om hvordan [SELSKAPETS NAVN] bør stille seg i en bestemt sak og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 andre ledd Opplysninger som må unntas av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser Offentleglova 21 rammer dokumenter selskapet kommer i besittelse av og som inneholder opplysninger det ikke bør gis innsyn i av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. Dette kan for eksempel dreie seg om kart eller andre dokumenter som viser arten, størrelsen eller plasseringen av militære anlegg, eller opplysninger som kan skade politiets virksomhet eller den sivile beredskapen i samfunnet. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder forhold av betydning for den nasjonale sikkerhet som kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova Opplysninger som kan lette gjennomføringen av lovbrudd Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger i et dokument dersom dette er nødvendig fordi innsyn vil kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger. Opplysningene som unntas må være av en slik karakter at de vil kunne være nyttige ved gjennomføringen av straffbare handlinger. Det er ikke noe vilkår for å gjøre unntak at den som begjærer innsyn mistenkes for å planlegge et straffbart forhold. Opplysninger som vil kunne være aktuelle å unnta fra innsyn etter denne bestemmelsen er særlig detaljerte kart eller tegninger over områder eller bygninger som vil kunne være særlig utsatt for sabotasje eller terrorisme. Også opplysninger om kunders brukernavn og passord på Hafslunds hjemmesider eller liknende vil nok kunne unntas etter denne bestemmelsen. Bakgrunnen for dette er at opplysningene vil kunne lette gjennomføringen av lovbrudd og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 24 tredje ledd første punktum Opplysninger som bør unntas av hensyn til selskapets økonomi-, lønns og personalforvaltning Selskapet har rett til å unnta opplysninger som det er nødvendig å hemmeligholde av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av egen økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Bakgrunnen for dette er at opplysningene gjelder selskapets økonomi-, lønns- eller personalforvaltning og dermed kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova 23 første ledd. 12 UNNTAK FOR RESTEN AV DOKUMENTET I visse tilfeller kan et dokument kunne unntas i sin helhet selv om den aktuelle unntaksbestemmelsen kun rammer opplysninger. Dette gjelder dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

10 Spesifikasjon: Side 10 av 10 De gjenværende delene av dokumentet vil gi et klart misvisende inntrykk av dokumentets innhold, eller Det vil være urimelig arbeidskrevende for selskapet å skille ut de opplysninger som ikke er unntatt fra innsynsrett, eller De unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet. Begrunnelsen for at hele dokumentet unntas må angis i svaret på innsynsbegjæringen, i tillegg til begrunnelsen for at enkeltopplysninger er unntatt fra innsyn. Et forslag til begrunnelse er inntatt i standardbrevet.

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helserett og saksbehandling Gardemoen 4. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge til rette for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse

Offentleglova. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Ikrafttredelse Offentleglova Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Ikrafttredelse 01.01.2009 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 1 Formål Formålet med lova er å leggje til rette for

Detaljer

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Forholdet mellom reglene Reglene om åpen og lukkede møter og

Detaljer

Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde. offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr.1

Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde. offl. 13,1, jf. fvl. 13,1 nr.1 Tilg. kode P PX PM Forklaring til tilgangskoden Offl. - hjemmel Offl. - anvendelsesområde Personalforvaltning dokumenter unntatt offentlighet taushetsplikt og skal unntas. en rettssak for norsk domstol

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2014 Jon B. Holden

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2014 Jon B. Holden Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 19. mars 2014 Jon B. Holden jobe@holden.no Aktuelt: Lindeberg-saken Dagens tema Unntak fra innsynsrett hos forvaltningen etter

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

Taushetsplikt. Forvaltningssamling,

Taushetsplikt. Forvaltningssamling, Taushetsplikt Forvaltningssamling, 14.11.2016 Hva er taushetsplikt? «En plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger» Kan følge av lov, instruks eller avtale Brudd kan medføre

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref. 11/

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Deres ref. 11/ DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Inger Sunde NRK/Forbrukerinspektørene Bjørnstjerne Bjørnsen plass 1 0340 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 11/2439 19.09.11 Vedtak - Klage over

Detaljer

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring Taushetserklæring forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Det er derfor avgjørende for kriminalomsorgens tillit i samfunnet at disse opplysningene ikke kommer på avveier, eller

Detaljer

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky B. Waldron Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2016/8347 326.1 CLM Vår dato: 10.4.2017 Fylkesmannen opprettholder Moss kommunes vedtak om delvis avslag på krav om innsyn i dokumenter om bruk av nettsky

Detaljer

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2015 Jon B. Holden

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2015 Jon B. Holden Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 18. mars 2015 Jon B. Holden jobe@holden.no Aktuelt: Lindeberg-saken Dagens tema Unntak fra innsynsrett hos forvaltningen etter

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg generelt stoff 1 1. Innledning - bakgrunn og formål Ikrafttredelse 1. januar 2009 Forskrift fastsatt 17. oktober

Detaljer

INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV. love it.

INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV. love it. INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV INNSYNSKRAV I love it VURDERING AV OFFENTLIGHET VURDERES VED: Mottak av innsynskrav Mottak og produksjon av saksdokumenter som journalføres INNSYNSRETTEN: Ikke krav til at dokumentet

Detaljer

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H)

«Den nye» Offentlighetsloven. Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) «Den nye» Offentlighetsloven Torbjørn Saggau Holm Advokat (H) Presentasjon Foreleser Kursets innhold Tidsplan ALTA KOMMUNE 03.10.2017 2 ALTA KOMMUNE 03.10.2017 3 1. Innledning bakgrunn og formål Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

Rundskriv 5/10. Retningslinjer for offentliggjøring av opplysninger om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid

Rundskriv 5/10. Retningslinjer for offentliggjøring av opplysninger om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid Rundskriv 5/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/ seksjon direkte

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1

Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1 B. Waldron Deres ref: [Deres ref] Vår ref: 16/00695 Oslo, 19.8.2016 Begrunnelse for avslag på innsyn i søknad om dokumentarfilm produksjon saksnummer 16/00695 dokument 1 Vi viser til din klage på manglende

Detaljer

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2016 Jon B. Holden

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2016 Jon B. Holden Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 9. mars 2016 Jon B. Holden jobe@holden.no Dagens tema Begrensninger i innsynsrett hos forvaltningen etter offentleglova Kan

Detaljer

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren.

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. e opplysninger e opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter offl.. e opplysninger er opplysninger

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Rus- og psykisk helseforum Alta 4.-5. november 2014 Sunniva Helena Sømhovd Fylkesmannen i Finnmark Konferansens hovedtema er «helhetlig behandling suksesskriterier»

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Kursopplegg halv dag for departementene med underliggende virksomheter med vekt på ting som er nytt eller endret 1 1. Innledning

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00

Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 Kurs i offentleglova kl. 12:00 15:00 v/merethe M. Johansen, rådgiver IKAVA Arkivfaglig opplæring Mottak av klientmapper Rådgivning arkivdanning Ordning av eldre arkiver Utarbeidelse av lokalt regelverk

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN

ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN ÅPENHETSUTFORDRINGER I FORVALTNINGEN ved Eva M. Sibbern, KD Fredag 9. nov. 2012 Partnerforum KD`s ansvarsområde Barnehagesektoren Grunnopplæringen Universiteter og høyskoler Forskningssektoren Særskilte

Detaljer

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven I: Innledning: Foreliggende veileder skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger, jf.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009

Ny offentlighetslov fra 01.01.2009 fra 01.01.2009 Unntatt taushetsplikt, usynlig for alle som ikke må behandle saken. Meroffentlighet skal vurderes kan-regler. Full offentlighet, alle har rett til innsyn uten å oppgi grunn eller ident.

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

Personvern og offentlighet

Personvern og offentlighet Personvern og offentlighet Professor dr juris Erik Magnus Boe Partnerforums høstkonferanse 2012 Grunnloven 100 femte ledd Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingene

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten Juridisk avdeling Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten Pb 491 Sentrum 0105 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Taushetsplikt og offentlighet - kildevern

Taushetsplikt og offentlighet - kildevern Taushetsplikt og offentlighet - kildevern Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Disposisjon 1. Utgangspunkt: ytringsfrihet - taushetsrett - «taleplikt» - innsynsrett - taushetsplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever

Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Offentlighet og innsyn Lær av dem som krever Anja J Vestvold, dokumentsenteret Asker kommune 30. januar 2018 Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt Offentlighetsprinsippet pros & cons www.presse.no

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Innsyn og offentlighet

Innsyn og offentlighet Innsyn og offentlighet Avklaringer Innsyn: (ekstern) forespørsel om å få tilgang til saksdokumenter Sikkerhet Gradering Tilgangsstyring Hindre innsyn for andre (utenforstående) Fire lover: Grunnloven offentleglova

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KKI 29. juni 2009

Deres referanse Vår referanse Dato /KKI 29. juni 2009 Advokatfirmaet G-Partner AS v/advokat Erling Grimstad Postboks 1839 Vika 0123 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200901080-/KKI 29. juni 2009 Klage fra Advokatfirmaet G-Partner AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub

Allmennoffentlighet. Av Marius Stub Allmennoffentlighet Av Marius Stub 1. Innledning Reglene i offentleglova gir enhver krav på innsyn i forvaltningens saksdokumenter mv. En part kan i tillegg kreve innsyn etter forvaltningslovens regler

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten MOTTATT 2 3NOV 2010 FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo Dato: 22.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200900560

Detaljer

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) Seminar i Utenriksdepartementet 24. november 2008 Gjennomgang ved lovrådgiver Magnus Hauge Greaker 1 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++

Loven gjelder for. All virksomhet i forvaltningen staten kommunene fylkeskommunene ++ Offentleglova Formål En åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning Informasjons- og ytringsfriheten Demokratisk deltakelse Rettssikkerhet Allmennhetens kontroll Tilliten til det offentlige Loven gjelder

Detaljer

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn

Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Innsynsrett - Brukers rett til innsyn Operativ sikkerhetsdokumentasjon Ved håndtering av innsynsbegjæringer skal etaten overholde krav gitt i offentleglova, forvaltningsloven INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT...

Detaljer

Offentleglova og teieplikt. Politikardag

Offentleglova og teieplikt. Politikardag Offentleglova og teieplikt Politikardag 29.05.17 Bakgrunn for opplæringa FT-sak 29/16 «Selskapskontroll 2016 Eigarskapskontroll Fjord1»: Fylkestinget bad m.a. om at «det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Offentlighetsloven hovedregler og unntak

Offentlighetsloven hovedregler og unntak Offentlighetsloven hovedregler og unntak Helsere5 og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Linda Endrestad 1 Lovens formål 1 loven skal legge 3l re4e for: At offentlig virksomhet er åpen og gjennomsikcg

Detaljer

Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring

Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring Studentenes Si fra-system ved UiO; Journalføring 11.11. 2013 Bakgrunn for Si fra system Lovpålagt Kvalitetssystem for utdanning 2006 System for klage og avvik 2008 Varslingssystem for studenter og ansatte

Detaljer

Innsyn i anskaffelsesprosesser

Innsyn i anskaffelsesprosesser Innsyn i anskaffelsesprosesser Regionalt anskaffelsesseminar 8 9 september 2015 Ingrid Bjerke Kolderup, Seniorrådgiver Tema som behandles Hvorfor innsyn? Hvilke regler? Hva må du vurdere? Hva skal/kan

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen»

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Foredrag på konferanse for fylkesmannen i Buskerud «Åpenhet i forvaltningen»

Detaljer

Partsinnsyn mv. Formål

Partsinnsyn mv. Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

Klagebehandling - Avslag fra Meløy kommune på innsynsbegjæring fra Avisa Nordland - Klagen tatt til følge

Klagebehandling - Avslag fra Meløy kommune på innsynsbegjæring fra Avisa Nordland - Klagen tatt til følge Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes Saksb.: Tor Sande e-post: fmnotos@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 20 Vår ref: 2013/2211 Deres ref: 13/736 13/8939 Vår dato: 25.05.2013 Deres dato: 08.05.2013 Arkivkode:

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

Partsoffentlighet. Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker

Partsoffentlighet. Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker Partsoffentlighet Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker Regelverk om innsyn Offentleglova (2009) Forvaltningsloven (1967) Forvaltningslovforskriften kap. 5 (2007) Hvilke regler gjelder

Detaljer

Innsyn og offentlighet

Innsyn og offentlighet Innsyn og offentlighet Gaute Chr. Molaug Monika Kurszus Håland KUBEN 28.09.2017 Kursplan Tid Hva 09:00 Introduksjon 09:10-09:45 Retten til innsyn - bakgrunn - lovverk 09:45-10:00 Pause 10:00-11:00 Arkivets

Detaljer

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte Dag Wiese Schartum, AFIN Offentlighetsprinsippet som bakgrunn Personopplysningsloven gjelder generelt, uavhengig av sektor, og gir generelle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier På høyden v/dag Hellesund Dato: 09.11.2017 Deres ref.: 2017/12159 Vår ref.: INNSYN-54-2017 (2017/11770) Avgjørelse av Felles

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201303723 24.10.2013 2013/20051-7 FM-J Birgitte Bue Mathisen 22.11.2013 VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør

Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Personvern, offentleglov og overtramp FS brukerforum, 28.10.2013, Ove Skåra, informasjonsdirektør Enkelt fortalt: Dokumenttype Personopplysninger, taushetsbelagte/sensitive Ikke personopplysninger

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014

Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet. Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Offentlighetsloven kapittel 3 unntakskapitlet Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 Om meg, Trine Nesland Kvalitetsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus. Tidl. fagsjef for arkiv og dokumentasjon i Ruter

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Forskrift til Opplæringslova 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen,

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG 27~(~, s~ass DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT Stavanger Aftenblad Postboks 229 4001 Stavanger Deres ref Vk ref Dato 200901248 200901719-/HPG 04.05.2009 Delvis omgjøring av vedtak om innsyn i dokumenter

Detaljer