FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling"

Transkript

1 Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/ / FM-J Ole Hjalmar Fagerlie Oslo kommune Utdanningsetaten - Sladdet lederkontrakt med evaluering for en rektor - Klage avslag innsyn VG Sakens bakgrunn Fylkesmannen viser til oversendelse fra Oslo kommune ved Utdanningsetaten av 6. mai Verdens Gang ved Shazia Sarwar begjærte innsyn i mal for lederkontrakter med vedlegg (veiledning og kriterier). Sarwar ønsket også innsyn i en tilfeldig utvalgt og utfylt lederkontrakt for en rektor sladdet med personlige opplysninger. Utdanningsetaten avslo først begjæringen, men ga delvis innsyn etter klage. Dette vedtaket ble påklaget av Sarwar, som krever innsyn i hele dokumentet. Utdanningsetaten har gjennomgått klagen, men har ikke funnet grunnlag til å ta den til følge. Saken er derfor oversendt Fylkesmannen for endelig behandling, jf. offentleglova 32. Fylkesmannens vurdering Saken gjelder innsyn i «lederkontrakt» med evaluering for en rektor. En lederkontrakt for en rektor fylles ut etter den årlige medarbeidersamtalen en rektor skal ha med sin nærmeste leder (en områdedirektør). Det følger av offentleglova 3 første punktum at «[s]aksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov». Det sentrale er om det finnes hjemmelsgrunnlag for å unnta de opplysninger som Utdanningsetaten har sladdet i dokumentet. Etaten har vist til offentleglova 13, 14 og 23 som mulige hjemmelsgrunnlag. Offentleglova 13 første ledd gjør unntak for «opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov». Slik bestemmelse finnes i forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, som lyder: «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold,» Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Ole Hjalmar Fagerlie Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

2 Spørsmålet er om det er opplysninger i dokumentet som angår rektorens «personlige forhold». Hvilke forhold som er «personlig», må avgjøres konkret med utgangspunkt i hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig. I lovtekstens forarbeider er det uttalt at opplysninger som angår en enkeltpersons arbeidsforhold som hovedregel vil være taushetsbelagt, jf. Ot. prp. nr. 3 ( ) s. 15. Forvaltningspraksis gir nærmere veiledning for hva som ligger i vilkåret «personlige forhold». I Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova» under punkt , uttales det blant annet følgende om hvilke momenter som inngår i den konkrete vurderingen: «I vurderinga av om opplysningar er omfatta av teieplikt eller ikkje, må ein mellom anna leggje vekt på om opplysningane åleine eller saman med andre tilgjengelege opplysningar kan skade eller utlevere ein person, om opplysningane er gitt i trumål, og om utlevering kan skade tilliten til forvaltninga, slik at det blir vanskeleg å hente inn naudsynte opplysningar i framtidige saker. Vidare må ein leggje vekt på kva interesse ålmenta har i å gjere seg kjent med opplysningane.» Om offentlig ansattes tjenesteutøvelse er det særlig bemerket følgende i ovennevnte veileder under punkt : «Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal vareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld. Kor markert denne skilnaden blir, vil avhenge av kor høg stilling den aktuelle tenestemannen har, kor viktig tilliten frå ålmenta er for den aktuelle stillinga, og kor nært knytte til stillinga og arbeidet opplysningane er.» I Sivilombudsmannens sak 2011/1273 er det uttalt følgende om taushetspliktens rekkevidde for en offentlig ansatt sin tjenesteutøvelse: «Opplysninger om forhold knyttet til selve arbeidsutførelsen kan være omfattet av taushetsplikten hvis de røper noe nærmere om personlige egenskaper hos tjenestemannen. Et viktig moment i vurderingen vil være om opplysningene utleverer noe om «bakgrunnen» for tjenestemannens handlinger. Eksempel vil være der handlinger kan røpe psykiske problemer, rus, endrede familieforhold og liknende.» Med utgangspunkt i ovennevnte går Fylkesmannen nå over til den konkrete vurderingen til av om det er opplysninger i lederkontrakten som er «personlige forhold». Underordnedes leder og rektors navn er klart ikke et «personlige forhold» (punkt 1). Det samme må gjelde for opplysningene i punkt 10. Etter Fylkesmannens syn kan heller ikke offentlige tilgjengelige tall og de slutninger som baserer seg på disse, anses som «personlige forhold» (punkt 5 og «Totalvurdering av resultater/leveranser» i punkt 12). «Totalvurdering av lederatferd» i punkt 12 kommer etter Fylkesmannens syn i et mellomsjikt, men Fylkesmannen er i denne saken tilbøyelig til å anse disse som taushetsbelagt, da de i ikke like stor grad baserer seg på objektive tall. Rektors egne vurderinger i punkt 6 og 8 må også anses for å være «personlige forhold». Disse opplysningene er egnet til å si noe om rektorens 2

3 personlighet, blant annet over- eller undervurdering av egne egenskaper/prestasjoner. Dette fordi overordnet leder også gir en vurdering i form av tall i punkt 6 og 8. Opplysningene i punkt 9 og 11 må også anses for å være «personlige forhold». Dette er opplysninger som går på rektor som person og ikke rektors prestasjoner som rektor, herunder personlig utvikling og karriereutvikling. Kommunens sladding under punkt 6, 8,9, 11 og «Totalvurdering av lederatferd» i punkt 12 har hjemmel i forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, jf. offentleglova 13. Forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, jf. offentleglova 13 kan derimot ikke anvendes for å sladde opplysningene i punkt 1, 5, 10 og «Totalvurdering av resultater/leveranser» i punkt 12, da de ikke er taushetsbelagte. De taushetsbelagte opplysningene er videre allerede sladdet, slik at det ikke er behov for å sladde disse opplysningene etter forvaltningsloven 13a første ledd nr. 1. Fylkesmannen finner det imidlertid ikke tvilsomt at dokumentet faller inn under offentleglova 14 første ledd. Det dreier seg om ett og samme «organ» og det er ikke tvilsomt at det er «utarbeidd for eiga interne saksførebuing». Det vil etter dette i utgangspunktet være grunnlag for å unnta hele lederkontrakten. Det må likevel drøftes om det skal gis merinnsyn etter offentleglova 11. Bestemmelsen lyder slik: «Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.» I lovforarbeidene, Ot. prp. nr. 102 ( ) s. 129, er det uttalt følgende: «Utgangspunktet for meirinnsynsprinsippet er at det ligg føre eit dokument som det er høve til heilt eller delvis å nekte innsyn i. Dersom unntaket gjeld opplysningar som er underlagde teieplikt, jf. 13 i utkastet, er det ikkje aktuelt å gi meirinnsyn. Punkt 6, 8,9, 11 og «Totalvurdering av lederatferd» i punkt 12 er som nevnt taushetsbelagt, og det som skal vurderes å gi merinnsyn i er dermed opplysningene i lederkontrakten punkt 1, 5, 10 og «Totalvurdering av resultater/leveranser i punkt 12». Om den vurderingen som må foretas etter offentleglova 11, er det på side 129 lovproposisjonen uttalt følgende: «Ved vurderinga av om ein skal gi meirinnsyn, skal ein på den eine sida vurdere om dei omsyna som ligg til grunn for unntaksføresegna gjer seg gjeldande i det aktuelle tilfellet. Dersom dei ikkje gjer det, bør ein gi innsyn. Sjølv om omsyna gjer seg gjeldande, må ein så vurdere kva omsyn som taler for å gi innsyn. I denne vurderinga vil ein kunne sjå på formålsføresegna i 1, og på dei konkrete omsyn som gjer seg gjeldande i det enkelte tilfellet. Dersom omsyna som taler for innsyn veg tyngre enn behovet for unntak, bør ein gi innsyn.» Hensynet til tillitten til det offentlig samt allmennhetens kontrollfunksjon tilsier at det gis merinnsyn i de ovennevnte opplysninger, jf. lovens 1. Det vises til stillingens karakter. Utdanningsetaten peker i sin merinnsynsvurdering på at «[d]en åpenhet og fortrolighet som ligger i dagens system vil bli borte». Dette er neppe et holdbart argument mot å gi 3

4 merinnsyn i de ovennevnte punktene. Taushetsbelagt informasjon er det ikke aktuelt å gi merinnsyn i. Offentliggjøring av vurderinger basert på tall vil neppe føre til de konsekvenser Utdanningsetaten skisserer. At en skole har oppnådd en dårlig eller god score på bakgrunn av offentlige tall, er noe en rektor som leder må tåle å bli knyttet til. Fylkesmannen har etter dette kommet til at hensynet til innsyn taler tyngre enn behovet for unntak i denne saken. Spørsmålet er endelig om de ovennevnte opplysningene kan unntas i medhold av offentleglova 23 første ledd. Bestemmelsen har slik ordlyd: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.» Fylkesmannen vil ikke utelukke at lederkontrakten er et forhold som faller inn under «personalforvaltninga» til organet. Spørsmålet er uansett om det skal gjøres unntak for opplysninger fordi det er «påkravd» av hensynet til en forsvarlig gjennomføring av denne. I lovforarbeidene, Ot. prp. nr. 102 ( ) s. 145, er det uttalt følgende om hva som ligger i «påkravd»: «Kravet som gjeld i alle tilfella om at unntak frå innsyn må vere "påkravd", er eit strengt vilkår, og inneber at det må liggje føre ein nokså konkret fare for at innsyn vil kunne skade dei interessene som føresegna skal verne, og at skaden må vere av eit visst omfang.» Utdanningsetaten har benyttet samme begrunnelse som i vurderingen av om det skal gis merinnsyn etter 11. Fylkesmannen kan ikke se at argumentet er tungtveiende nok for å konstatere en fare av et slikt omfang offentleglova 23 første ledd krever. Den kan heller ikke sies å være konkret. Fylkesmannen konkluderer med at offentleglova 23 første ledd ikke gir grunnlag for å sladde opplysningene i punkt 1, 5, 10 og «Totalvurdering av resultater/leveranser i punkt 12». Klagen har etter dette delvis ført frem. Fylkesmannen presiserer at avgjørelsen er truffet på bakgrunn av de dokumentene som ble oversendt. Det vises i denne sammenheng til at innsynsbegjæringen gjaldt en vilkårlig utfylt lederkontrakt for en rektor. Slutning Kommunens vedtak endres til at det i tillegg gis innsyn i lederkontrakten punkt 1, 5,10 og «Totalvurdering av resultater/leveranser» i punkt 12. Kommunen bes besørge at innsyn blir gitt. 4

5 Fylkesmannens vedtak er endelig. Med hilsen Merethe Helstad avdelingsdirektør Ann Kristin Solheim Våkråk seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Verdens Gang ved Shazia Sarwar 5

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune.

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Johan Sverre Rivertz, 5557 2262 Vår dato 05.10.2012 Deres dato 28.04.2011 Vår referanse 2011/5790 632.9 Deres referanse Steinerskolen på Skjold Harald Skjoldsvei 32 5236

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Hafslund Nett AS 0247 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 24.10.2011 2011/21811-6 FM-J Ann Kristin Solheim Våkråk 07.11.2011 VEDTAK I SAK OM INNSYN I AVTALE -

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Omgjøring av vedtak - Offentleglova 2 - Østre Toten Eiendomsselskap AS

Omgjøring av vedtak - Offentleglova 2 - Østre Toten Eiendomsselskap AS Østre Toten Eiendomsselskap AS Postboks 24 2851 LENA Deres referanse Dato 04.09.2015 Vår referanse 2014/2067-14 326.1 MRU Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu VEDTAK I SAK 2014/13 Klager: Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen Innklaget: Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 Fornebu Saken gjelder Krav om innsyn

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen

Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager: itromsø v/peter Reinholdtsen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 08.11.2010 2010/5652-2 326.1 Frode Stock Deres dato Deres ref. 15.10.2010 Troms Kraft AS 9291 TROMSØ Klage på avslag om innsyn i korrespondanse - klager:

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte JUSTISDEPARTEMENTE 01 NOV 2007 S ; 5 POLITIET MAR, POLITIDIREKTORATET Det konge lige justis- og po litidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200705911 2007/02152-10

Detaljer

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling NRK Østlandssendingen v/ Kjell Vesje postboks 4555 Nydalen 0404 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2009/2834 FM-J Eldbjørg Kluften 04.03.2009 FYLKESMANNENS SYN

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Refleksjoner rundt offentlighet og publisering

Refleksjoner rundt offentlighet og publisering Refleksjoner rundt offentlighet og publisering Skal alt som er offentlig publiseres? Tore Somdal-Åmodt Lillehammer 18. februar 2010 Oslo byarkiv Utøvende fagorgan i arkivspørsmål og faglig overordnet myndighet

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55:

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55: Til Sivilombudsmannen Oslo, 12. mars 2015 Vi klager på vegne av Kommunal Rapport med dette på avslag fra Helsedepartementet om innsyn i rapport om sykehjemskøer, se vedlagte kommunikasjon mellom Kommunal

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn Oslo kommune Byarkivet Retten til innsyn Regler for innsyn i arkivmateriale som er avlevert til Byarkivet Veiledning i behandling av saker om innsyn Eksempler på behandling av saker 01.01.2003 Forord Innsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer