MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO."

Transkript

1 MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/ /OS Uttalelse vedrørende problemstillinger virksomhet knyttet til lydlogg ved Akuttmedisinsk Det vises til Helsedirektoratets brev datert 20. desember Helse- og omsorgsdepartementet beklager at vi ikke tidligere har besvart deres henvendelse. Som dere selv peker på i deres brev reiser oppbevaring og innsyn av lydlogg problemstillinger knyttet til flere forskjellige lovhjemler, og departementet vil her gi en orientering om vårt syn på disse. Inns etter offentli etsloven Innsyn og utlevering av lydlogg etter offentlighetsloven vil først og fremst være aktuelt der lydloggen er sendt ut av AMK-sentralen/sykehuset. Dette vil for eksempel skje når Statens helsetilsyn ber om å få utlevert lydloggen i forbindelse med et tilsyn. Så lenge lydloggen ikke er sendt ut av virksomheten, er den en del av pasientens journal, jf. pasientjournalforskriftens 8 andre ledd, og det vil således ikke være aktuelt å gi innsyn etter offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelt innsyn vil da måtte vurderes etter helsepersonellovens regler, jf. kap. 5, 6 og 8. Dersom en lydlogg blir sendt ut av virksomheten, vil loggen bli et dokument etter offentlighetsloven jf. 4. En eventuell innsynsbegjæring må da vurderes på ordinær måte etter offentlighetslovens bestemmelser. Normalt vil i det minste deler av en lydlogg være unntatt offentlighet, da dette er taushetsbelagte opplysninger i medhold av forvaltningslovens 13. Offentlighetslovens 13 gir kun hjemmel for at taushetsbelagte opplysninger skal unntas. Dokumentet som sådan er således ikke unntatt offentlighet, men normalt vil også de resterende delene av dokumentet kunne Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass Oyvind Sollie 0030 Oslo Org no. Telefaks

2 unntas offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens 12 og da særlig alternativene a og c. Departementet vil videre vise til at lydlogg frem til tilsyn er gjennomført, vil kunne unntas med hjemmel i offentlighetslovens 24. Dersom det kan gis innsyn i en lydlogg, for eksempel fordi lydloggen allerede er blitt gjort kjent, jf. forvaltningslovens 13 a, eller pasienten samtykker, jf. offentlighetslovens 13 tredje ledd, må innsyn gis i selve lydfilen dersom dette blir krevd. I en konkret sak har departementet etter samtaler med Justisdepartementets lovavdeling, konkludert med at utlevering av en utskrift fra lydloggen ikke er i overensstemmelse med offendighetslovens 30, da dette kan innebære endringer i det dokumentet en har fått innsyn i. Departementet sin vurdering er videre at hensynet til ansattes personvern, ikke vil kunne brukes som hjemmel for å avslå innsyn. Personvernloven begrenser ikke innsyn etter andre lover slik som offentlighetsloven og forvaltningsloven, jf. personvernlovens 6. Forholdet til helselov ivnin en Utdra ra brevet ra Helsedirektoratet Helsedirektoratet viser til journalforskriften 8 og vurderer videre på side 6 i brevet: "LydopPtak, og i dette tilfellet lydlogg, er en del av journalen inntil relevante og nødvendige opplysninger er nedtegnet, j f journalforskriften 8 annet ledd. Helsedirektoratet forstår bestemmelsen dit hen at etter dette vil lydloggen følgelig ikke lenger være en del av pasientens journal. Dette medfører, etter Helsedirektoratetsyn, at pasienter har rett til innsyn i lydlogg fram til det tidspunktet hvor "relevante og nødvendige" opplysninger er nedtegnet i journalen etter dette er det kun journalen som sådan pasienten har rett til innsyn i. Det avgjørende for om pasienten har rett til innsyn i lydfilene eller kun det som er nedtegnet i pasientjournalen, blir følgelig hvor lang tid det tar før "relevante og nødvendige" opplysninger er nedtegnet i journal. Dersom dette gjøres samtidig som telefon/radio kontakt, vil selve lydfilen som sådan, etter Helsedirektoratets vurdering, ikke bli en del av pasientjournalen, kun de "relevante og nødvendige" opplysningene som er nedtegnet. " Helsedirektorat konkluderer imidlertid med at det er uklart om lydlogg som oppbevares også etter at "relevante og nodvendige" opplysninger er nedtegnet i pasientjournalen fortsatt skal anses som en del av pasientens journal og om pasienten har rett til innsyn i lydloggen. De artementets vurderin er Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal (pasientjournalforskriften) 8 andre ledd lyder: Side 2

3 "Arbeidsdokumenter, pasientens egendokumentasjon, rontgenbilder, video- og lydopptak mv. er å anse som del av journalen inntil nodvendig informasjon er nedtegnet på forsvarlig måte." Helsedirektoratet slutter av dette at det "avgjørende for om pasienten har rett til innsyn i lydfilene eller kun det som er nedtegnet i pasientjournalen, blir følgelig hvor lang tid det tar før "relevante og nødvendige" opplysninger er nedtegnet i journal. Dersom dette gjøres samtidig som telefon/radio kontakt, vil selve lydfilen som sådan, etter Helsedirektoratets vurdering, ikke bli en del av pasientjournalen, kun de "relevante og nødvendige" opplysningene som er nedtegnet. Departementet synes det er vanskelig å følge denne slutningen, dersom virksomheten likevel oppbevarer lydloggen. Lydloggen er et viktig verktøy for å kunne yte og administrere nødvendig helsehjelp til pasienter, jf. brevet datert 6. april 2010 fra Oslo universitetssykehus til Helsedirektoratet. Som dokumentasjonsverktøy kan lydloggen slik sett likestilles med et behandlingsrettet helseregister, herunder den elektroniske pasientjournal. Med dette som utgangspunkt kan pasientjournalforskriften 8 andre ledd forstås som et krav opp oppbevaringsplikt av en lydlogg: Inntil relevante og nødvendige opplysninger er nedtegnet på forsvarlig måte, må lydloggen oppbevares av hensynt til pasienten. Videre: Etter dette tidspunktet sier forskriften 8 andre ledd ikke noe om statusen på lydloggen, bortsett fra at den åpner for at lydloggen kan slettes. Lydopptak med helserelatert informasjon som kan knyttes til enkeltperson anses som en helseopplysning etter helseregisterloven 2 nr. 1. Det er forbudt å lagre unødvendige helseopplysninger, jf. helseregisterloven 27. Dersom lydloggen oppbevares etter at "nødvendige og relevante opplysninger" er skrevet inn i journalen må det som et utgangspunkt kunne antas at lydloggen fortsatt vil være å anse som journalopplysninger (behandlingsrettet helseregister). Eller kan det være andre formål, enn pasientbehandling, som tilsier at lydloggen blir oppbevart eller skal oppbevares. Det vises til brevet fra Helsedirektoratet der det fremgår at lydloggen også bidrar til etterfølgende kvalitetssikring av tjenesten og muliggjør etterprovbarhet av hendelsen for tilsynsmyndighet og politi- og påtalemyndighet. Oslo universitetssykehus uttaler i brevet at kvalitetssikring, internkontroll, opplæring og faglig utvikling er en nødvendig og integrert del av AMK/ambulansetjenesten. Det følger av helseregisterloven 11 tredje ledd at helseopplysninger ikke kan anvendes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen av opplysningen, uten at den registrerte samtykker. Departementet antar at kvalitetssikring, internkontroll, opplæring og faglig utvikling av AMK/ambulansetjenesten er nært forbundet med og helt nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp og ikke minst for kvalitetsutvikling av ambulansetjenesten. Side 3

4 Helseregisterloven er på denne bakgrunn etter departementets vurdering ikke til hinder for at lydloggen oppbevares til dette formål, forutsatt at det er nødvendig. Relevant rettsgrunnlag vil da være helseregisterloven 5. Dersom lydloggen - etter at "nødvendige og relevante opplysninger"erregistrert i journalen (behandlingsrettet helseregister) ikke lenger anses som et behandlingsrettet helseregister, vil pasientens innsynsrett reguleres av helseregisterloven 22 andre ledd. Pasientens innsynsrett i behandlingsrettet helseregister reguleres i pasientrettighetsloven 5-1, jf. helseregisterloven 22 første ledd. Etter pasientrettighetsloven 5-1 har pasienten rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Innsynsretten etter helseregisterloven 22 andre ledd omfatter hvilke helseopplysninger som behandles, (og sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helseopplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.) Det følger det av helseregisterloven 22 fjerde ledd at innsynsretten kan kreves skriftlig hos den databehandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler. Bestemmelsen omfatter både innsynsrett i behandlingsrettet helseregister og helseregistre og behandling av helseopplysninger etter helseregisterloven 5. OPPsummering Pasient vil ha innsynsrett i lydlogg med helserelatert informasjon som kan knyttes til den enkelte, uten hensyn til om lydloggen anses som et behandlingsrettet helseregister eller et helseregister/behandling av helseopplysninger etter helseregisterloven 5 Selv om pasienten vil ha innsynsrett i lydloggen - (og ev. bør kunne kreve å få høre den avspilt - forutsatt det et ikke vil være brudd på taushetsplikten i forhold til en annen pasient) er det ikke tydeliggjort i regelverket om pasienten også kan få kopi av selve lydfilen. I pasientrettighetsloven 54 brukes uttrykket rett til kopi. I forhold til lydlogg kan dette også forstås som rett til utskrift av "hva som blir sagt på lydfilen/innholdet i lydfilen". I helseregisterloven 22 fjerde ledd, som gjelder både for pasientjournaler og andre helseregistre fastslås at informasjonen kan kreves skriftlig. Departementet ser at det kan være behov for klarere regelverk på dette området. Dette gjelder både pasienters innsynrett i logg og eventuelt krav om oppbevaring av logg. En Side 4

5 gjennomgang av lydloggen i ettertid muliggjør etterprøvbarhet av hendelsesforløpet, og kan gi viktig bidrag til kvalitetssikring av tjenesten. ( Med vennlig hilsen.( lv (i\yi,c n argaret Løseth e.f. til avdelingsdirektør 'f d So lrådgiver Side 5

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer