Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere. EBL 17. april 2007"

Transkript

1 Opplæring i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere EBL 17. april 2007

2 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

3 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra 1. januar 2006 Arbeidsmiljøloven 3-5 Hensikt: sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

4 En aldrende befolkning Forsørgelsesbyrden øker 1,2 Unge og eldre i forhold til år Eldre i forhold til år 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Kilde: SSB Unge er her yngre enn 20 år Eldre er 67 år eller eldre DM 79763

5 Arbeidskraften er vår viktigste ressurs 4 % 7 2 % % Neddiskontert verdi av arbeid Neddiskontert petroleumsformue Finansformue Realkapital 87 % Kilde: Finansdepartementet

6 Byggaktuelt

7 Målet med opplæringen Arbeidsgiver skal: Forstå sitt arbeidsgiveransvar iht Arbeidsmiljøloven. Kjenne Arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter Forstå hvordan det skal arbeides systematisk med HMS

8 Om opplæringen Generell: For alle bransjer, uavhengig av bedriftens størrelse Bransjeeksempler Hovedvekt: Overordnet ledelse av HMS -ikke utførelsen av det praktiske arbeidet

9 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

10 Hvorfor HMS? 1. Egenverdi 2. Godt HMS-arbeid er lønnsomt Mindre sykefravær Redusere skader på personer og materiell Øke trivsel og stabilitet Letter rekruttering av dyktige medarbeidere Økt produktivitet God arbeidsmiljø styrker bedriftens omdømme Bedre leveringspunktlighet Konkurransefortrinn

11 HMS-ledelse noen hovedpunkter Styret engasjeres Tydelig og offensiv holdning til HMS Ledere på alle nivåer prioriterer HMS HMS i alle fora God planlegging er forebyggende helsearbeid HMS er sentralt når kontrakter og avtaler inngås Samarbeid og medvirkning med verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere

12 HMS-ledelse viktige aktiviteter Delta på vernerunder Delta i alle møter i arbeidsmiljøutvalget Engasjere seg personlig ved alvorlige hendelser Delta alltid ved inspeksjoner fra Arbeidstilsynet

13 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

14 Hvem er arbeidsgiver? Arbeidsgiver: enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten (Arbeidsmiljøloven 1-8, 2. ledd)

15 Arbeidsgiveransvaret Vidtrekkende ansvar: arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. (Arbeidsmiljøloven 2-1, 1. ledd)

16 Arbeidsgivers plikter: Ansvar overfor andre I egen bedrift - ansvar for andre enn egne arbeidstakere: innleide selvstendige Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass: hovedbedrift? samordning

17 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

18 Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven krever kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet

19 Arbeidsmiljølovens mål 1-1 formål: arbeidsmiljøstandarden: helsefremmende og full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger trygge ansettelsesforhold og likebehandling individuell tilpasning, forutsetninger og livssituasjon samarbeidogutviklingi bedriftene et inkluderende arbeidsliv

20 Krav til arbeidsmiljø og medvirkning Arbeidsmiljøet: Minimumsstandard Arbeidsmiljøet skal utvikles godt kan bli bedre! Arbeidstaker, verneombud og tillitsvalgte samarbeid og medvirkning

21 Oppgave Hvilke faktorer påvirker arbeidsmiljøet? Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har du mest fokus på?

22 Arbeidsmiljøfaktorer Fysiske arbeidsmiljøfaktorer: -Støy - Arbeidslokaler - Tilpasning av arbeidsbord -Tungeluft - Biologisk materiale - Etsende væsker -Stråling - Vibrasjoner - Maskinvern og annet teknisk vern - Luftforurensning - Støv og aerosoler -Belysning - Arbeidsredskaper og verktøy - Glatte gulv Psykiske/organisastoriske faktorer: -Tilrettelegging og ledelse - Arbeidstidsordninger - Trakassering - Utvikling av styringssystemer - Variasjon i arbeidet - Innflytelse og ansvar - Utvikling i arbeidet - Individuelle tilpasninger - Informasjon, opplæring - Kommunikasjon, kontakt med andre

23 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

24 Roller og oppgaver i HMS-arbeidet: Arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven 2-1 og 2-2: Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig Må kjenne til hvilke lovregler som gjelder Må se til at krav i lover og forskrifter er oppfylt Har ansvar for at det arbeides kontinuerlig med arbeidsmiljøet

25 Arbeidstaker Arbeidsmiljøloven 2-3: Skal medvirke og delta Skal bruke påbudt verneutstyr Medvirke til å hindre ulykke og helseskade Medvirke ved utarbeiding og utprøving av oppfølgingsplaner ved sykefravær Underrette arbeidsgiver om farlige forhold og trakassering, og egen skade eller sykdom som skyldes arbeid Rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

26 Verneombud Arbeidsmiljøloven kap 6: Verneombud skal være i alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven Ved virksomheter med mindre enn 10 ansatte kan partene avtale annen ordning Velges av ansatte Større bedrifter inndeles i verneområder, med hvert sitt verneombud. Det skal da velges ett hovedverneombud Verneombud skal ha opplæring - Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale III

27 Verneombudets oppgaver Arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker Delta i planleggingen og samarbeide om utviklingen av arbeidsmiljøet Kontrollere, overvåke og delta i HMS-arbeidet Kan stanse arbeid med umiddelbar fare for liv og helse

28 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøloven kap. 7: I alle virksomheter med mer enn 50 ansatte Kan opprettes i virksomheter med ansatte Lik representasjon fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden En representant fra øverste ledelse skal alltid være med

29 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Samarbeidsorgan for arbeidsmiljø i bedriften Delta i HMS-arbeidet i virksomheten Spørsmål knyttet til bedriftshelsetjeneste Planer som har betydning for arbeidsmiljøet (innkjøp maskiner, forebyggende vernetiltak, arbeidsprosesser) Helsemessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

30 Tillitsvalgte - avtalepart i IA - arbeidet Mange oppgaver etter arbeidsmiljøloven - utenfor HMS - området, bl.a.: Arbeidstid Ansettelse, oppsigelse, avskjed Virksomhetsoverdragelser

31 Bedriftshelsetjenesten (BHT) Arbeidsmiljøloven 3-3: BHT: når risikoforholdene tilsier det Bransjeforskrift som regulerer hvilke bransjer Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljø -utvalg Forebyggende arbeid - bidra til et godt arbeidsmiljø Årlig helsesjekk er ikke en oppgave for bedriftshelsetjenesten dersom det ikke er begrunnet i arbeidsmiljøet

32 Disposisjon 1. Målet med opplæringen 2. God HMS - ledelse 3. Arbeidsgiver har ansvaret 4. Arbeidsmiljøloven - overblikk og sammenhenger 5. Roller og oppgaver HMS-arbeidet 6. Det systematiske HMS-arbeidet

33 Systematisk HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven krever systematisk HMS-arbeid Hjemlet i 3-1 For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

34 Systematisk HMS-arbeid HMS - hjulet

35 Langtidsfrisk organisasjon

36 Systematisk HMS arbeid?

37 Systematisk HMS arbeid?

38

39 HMS-arbeidet - Igangsette: Ta initiativ til HMS-arbeidet Informasjon tidligst mulig om hva som skal skje Informere og motivere De ansatte skal bidra i prosessen Sette mål og beskrive ansvar og myndighet Skriftlige mål Overordnede og konkrete Organisere og planlegge innføringen Bredt sammensatt gruppe én skal ha ansvaret for å drive arbeidet fremover

40 HMS-arbeidet Kartlegge: Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter Kartlegge eksisterende rutiner Bruk av verneutstyr, maskiner, renhold av lokaler osv. Systematisere og oppbevare dokumenter Arbeidsavtaler, registrering av sykefravær og skader, brannverninstruks Kartlegge HMS forhold som for eksempel: Trivsel, samarbeid, personalkonflikter Belastningslidelser, fysiske skader, ulykker Kjemiske farer Støy, brannfare Spesielle arbeidsrutiner

41 Isfjellet - Dupont-modellen

42 Aftenposten

43 Varslingsrutiner

44 Eksempel på risikoforhold i bransjen? Hvilke HMS-forhold har bedriften din mest opptatt av?

45 Fra presentasjon av Arne Selvik Omgitt av løgnere

46 HMS-arbeidet kartlegge forts: Risikovurdere Arbeidsmiljøloven krever at det skal gjøre risikovurderinger av arbeidsmiljøet: 1) Hva kan gå galt? Hvor galt kan det gå? 2) Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

47 Eksempel på risikovurderinger Sikker Jobb Analyse (SJA) NSO Praktisk risikoanalyse

48 Fra Arbeidstilsynet.no

49 HMS-arbeidet Planlegge og prioritere tiltak: Kartlegging gir oversikt over hva som bør forbedres Leder, arbeidstakere og deres representanter planlegger og prioriterer tiltak i samarbeid Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg med der disse finnes Lage handlingsplan for gjennomføring Skriftlig plan som viser hvordan virksomheten arbeider med HMS Skal kjøres kjent for alle Skal inneholde hvem som gjør hva, tidsfrister, ansvar

50 Og husk å etterspørre resultater! Fra Smevig 2003

51

52 Aker Kværner Elektro Kundekrav Oppmerksomhet fra ledelsen

53

54

55 HMS-arbeidet skriftlig dokumentasjon: Dette skal være skriftlig: Mål for HMS-arbeidet Oversikt over virksomhetens organisasjon, ansvar, oppgaver og myndighet Kartlegging av utfordringer og problemer og på denne bakgrunn vurdering av risiko i arbeidsmiljøet Utarbeide tiltak og planer for å redusere risikoforholdene Iverksette rutiner for å sikre god oppfølging av krav i regelverket (avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav) Foreta systematisk overvåking av arbeidstakernes helse Sykefraværsarbeid: Forebyggende for å hindre utvikling av skader og sykdom, og innsats for å bringe sykmeldte tilbake i jobb Årlig gjennomgang av internkontrollen = kontinuerlig forbedringsarbeid

56 Sykefravær ledd i HMS-arbeidet Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere t.o.m. 3.kvartal 2006: Kommunal forvaltning I alt Statlig forvaltning Næringsvirksomhet kv kv kv kv kv kv kv Kilde: SSB

57 Totalt sykefravær i bransjen Entrepr Nett *Alle næringer **Kraft-og vannforsyning Prod Vertikal Alle EBL SSB (alle)* SSB** 4,6 % SSB tallene for 2006 er 3. kv kv

58 Hva koster sykefraværet? Totale kostnader for samfunnet 25 milliarder kroner Kostnadene varierer fra bransje til bransje En sykefraværsdag gjennomsnittlige kostnader 1900 kr pr dag (2005) eksklusiv lønn Elementer i kostnadene: Lengden på fraværet (høyere kostnader ved kortere fravær for bedriften) Tapt inntekt for bedriften -> lavere produksjon Utgifter til vikar og/eller overtid Andre kostnader: kvalitetstap og administrative utgifter

59 Sykefravær Arbeidsmiljøloven 2-3, 3-1, 4-6: Systematisk arbeid med forebygging og oppfølging Skal dokumenteres Viktig del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv Aktivitetsplikt, oppfølgingsplaner, dialogmøtet Medvirkning Folketrygdloven 25-2: Registrering/statistikk over sykefravær i egen bedrift

60 Hvorfor Inkluderende arbeidsliv (IA)? Omlag personer utenfor arbeidslivet på ulike helsemessige stønadsordninger Over personer på en uføreytelse ved utgangen av 2005 I første halvår 2006 økte antall mottakere av uføreytelser med 2,7 prosent. Dette er samme vekst som i første halvår I første halvår 2006 mottok nye personer uføreytelser. 55,4 prosent av disse var kvinner. Formålet med IA er å forebygge avgang fra arbeidsliv til langvarig sykefravær eller trygdeytelser Å arbeide med inkluderende arbeidsliv er til fordel for samfunnet, virksomheten og den enkelte

61 Arbeidsklemma 100 GUTTER PÅ RANDEN Kortere arbeidstid Permisjoner Sykefravær Lengre ferie TIDLIG PENSJON Snitt 72,4 OPPLEVELSE UFØRE YRKESDELTAKELSE UTDANNING PENSJON Levealder øker

62 Inkluderende arbeidsliv - delmål Delmålene i IA-avtalen: 1. Å redusere sykefraværet med 20 prosent måltall, aktivitetsmål, oppfølgningsplan 2. Tilsette personer med redusert funksjonsevne - aktivitetsmål, oppfølging, tilrettelegging - IA-plasser samarbeid med NAV 3. Heve den reelle pensjoneringsalder - Livsfaseperspektiv, forebygge tidlig avgang i omstillingsprosesser, aktivitetsmål og incentiver forpå hindre for tidlig avgang fra arbeidslivet

63 Virker IA?

64

65

66 Hvordan etablere avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)? Alle virksomheter kan og bør bli IA - bedrift Ca 80 % av ansatte i energibedriftene jobber i en IA bedrift Ledelse og ansatte blir enige og tar kontakt med NAV Ledelse og tillitsvalgte/representant for ansatte underskriver en samarbeidsavtale med NAV Ledelse og ansatte har ansvar for å bidra i IA - arbeidet på sine respektive områder

67 Inkluderende arbeidsliv Arbeidsgivers oppgaver: Tidlig oppfølging, tilrettelegging, dialog Utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø med en inkluderende kultur Vurdere alternative arbeidsoppgaver ved behov kan nye kvalifiseringstiltak gi nye oppgaver? Formidle til arbeids- og velferdsetaten dersom alternativer ikke finnes i bedrift

68 Inkluderende arbeidsliv Arbeidstakers oppgaver: Bidra til dialog for å klarlegge egen funksjonsevne og medvirke til å finne løsninger Bidra til å utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø med en inkluderende kultur, herunder livsfaseperspektiv Medvirke til å vurdere aktivitetsmuligheter Bidra til systematisk dialog

69 Inkluderende arbeidsliv viktige elementer God ledelse Arbeidsplassen viktig arena for avklaring Fra fokus på sykdom til funksjonsevne Dialog arbeidsgiver - arbeidstaker Tidlig intervensjon Aktivitet fremfor passivitet Langtidssykefravær gir stor risiko for uførhet

70 Inkluderende arbeidsliv Virkemidler for virksomhetene: Alle IA-bedrifter egen kontaktperson i NAV Råd og veiledning, sørge for rask utløsning økonomiske virkemidler Tilretteleggingstilskudd, også systemrettede tiltak Kjøp av helsetjenester Honorar til bedriftshelsetjeneste Utvidet egenmelding Tilretteleggingsgaranti IA-plasser : kvalifiserings- og tiltaksplasser i virksomhetene Utdanningsvikariater/utdanningspermisjoner

71 Håvamål Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid

72 Oppsummering: HMS for arbeidsgivere Ansvar og plikter som arbeidsgiver HMS - ledelse Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøfaktorer Roller og oppgaver i HMS-arbeidet Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv = Grunnprinsipper i systematisk HMS-arbeid

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer