Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere"

Transkript

1 Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

2 Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra 1. januar 2006 skal alle arbeidsgivere etter arbeidsmiljøloven 3-5 gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

3 02/03 Innhold Innledning Hvem er arbeidsgiver? Oppbygging av heftet Oppbygging av arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver har ansvaret Arbeidsgivers ansvar overfor andre enn egne arbeidstakere Arbeidsgivers samordningsansvar Godt HMS-arbeid er lønnsomt Arbeid og helse HMS-ledelse Lederen er avgjørende God organisering av HMS-arbeidet Arbeidsmiljøloven oppbygging, overblikk og sammenhenger Oppbygging av arbeidsmiljøloven Roller og oppgaver i HMS-arbeidet Arbeidsgiver Ansatte Verneombud Arbeidsmiljøutvalget Tillitsvalgte Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet Det systematiske HMS-arbeidet Lov og forskrift Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet Mål og organisasjon Oppfølging av regelverket Risikovurdering og arbeidsmiljøutvikling Helseovervåking Revisjon Det systematiske HMS-arbeidet - oppsummering Sykefraværsarbeid Inkluderende arbeidsliv Lovens krav Sjekkliste for godt sykefraværsarbeid Eksempel: IA handlingsplan... 19

4 Innledning Arbeidsmiljølovens 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette opplæringsheftet er i henhold til Arbeidstilsynets veiledning (se NHO har utarbeidet et opplæringstilbud som består av dette heftet kombinert med en samling og/eller et nettkurs. Opplæringen kan bestilles fra Næringslivets skole: eller kontakt din bransje for nærmere informasjon. Hvem er arbeidsgiver? Arbeidsgiver er enhver som har en eller flere ansatte i sin virksomhet. Også daglig leder som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, arbeidsmiljøloven 1-8 (2), skal ha opplæring. Selv arbeidsgiver som bare har en ansatt, er pliktig til å ta opplæring. Oppbygging av heftet Formålet med dette heftet er at arbeidsgiver skal få kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Følgende blir omhandlet: 1. Arbeidsgiver har ansvaret. 2. Godt HMS-arbeid er lønnsomt. 3. HMS-ledelse. 4. Arbeidsmiljøloven oppbygging, overblikk og sammenhenger. 5. Roller og oppgaver i HMS-arbeidet. 6. Det systematiske HMS-arbeidet som er lovens metode for et kontinuerlig forbedringsarbeid. 7. Sykefraværsarbeid/Inkluderende arbeidsliv. Oppbygging av arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og rettsvirkninger som er knyttet til ansettelsesforholdet. I tillegg foreligger det flere forskrifter som utdyper og regulerer de enkelte lovbestemmelsene. Forskriftene er i likhet med loven bindende. Arbeidstilsynet har også veiledninger, brosjyrer og orienteringer som gir råd om hvordan regelverket kan praktiseres. Loven består av fire hovedelementer: Arbeidsmiljø (kap 1-9) Arbeidstid (kap 10-11) Stillingsvern (kap 12-17) Tilsynet med loven og straff (kap 18-19) I dette heftet omtales lover og forskrifter knyttet til arbeidsmiljødelen av loven (kap 1-9). Under lovens kapittel «Arbeidstid» behandles arbeidstakerens arbeidstid, permisjonsregler og bedriftens driftstid. Kapitlene som omhandler stillingsvern, behandler selve ansettelsen med diskrimineringsbestemmelse og opphøret av ansettelsesforholdet. De avsluttende bestemmelsene tar for seg Arbeidstilsynets rolle som tilsynsmyndighet og straffebestemmelser ved overtredelse av arbeidsmiljølovens regler og forskrifter.

5 04/05 1 Arbeidsgiver har ansvaret Arbeidsgiver har i henhold til lovens 2-1 ansvar for at arbeidsmiljøet i bedriften er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter. Figuren illustrerer sammenhengen: Arbeidsgiver Arbeidsgivers ansvar overfor andre enn egne arbeidstakere Arbeidsgiver har etter lovens 2-2 plikt til å sørge for at egen virksomhet er innrettet slik at den ikke representerer uakseptabel risiko for innleide arbeidstakere eller selvstendige. Arbeidsgivers HMS-ansvar er det samme overfor innleide eller selvstendige som for egne arbeidstakere, for eksempel innleide, vedlikeholdsarbeidere eller renholdere. Arbeidsgivers samordningsansvar Når en virksomhet engasjerer bedrifter/oppdragstakere til å utføre arbeid på eget område, vil virksomheten normalt også være «Hovedbedrift», jf. lovens 2-2 (2). Virksomheten vil ha det overordnede ansvaret for samordning av HMS-arbeidet. Dagens arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal være en pådriver i HMS-arbeidet. I mindre bedrifter må arbeidsgiver selv ofte ta seg av det praktiske arbeidet. I større bedrifter delegeres som regel dette arbeidet til andre, for eksempel til HR-avdelingen eller bedriftens HMSansvarlige. Uansett størrelsen på bedriften oppnår man gode HMS-resultater i samarbeid med mellomledere, arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

6 2 Godt HMS-arbeid er lønnsomt Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til bedriftens lønnsomhet, skaper et godt arbeidsmiljø for den enkelte og danner grunnlaget for at bedriften skal nå sine HMS-mål. Godt HMS-arbeid gir mange positive effekter, for eksempel: Økt produktivitet og verdiskaping Lavere sykefravær Færre skader på personer og materiell Økt trivsel Fornøyde ansatte Styrket omdømme Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere Bedre leveringspunktlighet Økt kundetilfredshet Gjennom HMS-arbeidet skapes det forbedringer, utvikling og samarbeid. Dialog mellom ledere og ansatte om felles utfordringer gir åpenhet og gjensidig innsikt, og bidrar til en effektiv organisasjon. Time Elektro har 20 ansatte: Vår overordnede målsetting er at Time Elektros virksomhet ikke skal forårsake: ulykker skader tap Sikkerhetsinnsatsen skal beskytte: menneskers liv og helse det ytre miljø anlegg og produksjon Resultatet av innsatsen skal vise at Time Elektro er blant de ledene når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Arbeid og helse De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Arbeidet knytter mennesker sammen i et sosialt fellesskap der alle både lærer og utvikler seg. Arbeidsplassen er en viktig del av vår sosiale arena, og gir identitet og bekreftelser på vår betydning i samfunnet. Arbeidsplassen skal være en helsefremmende arena for den enkelte. Godt, forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal sørge for det. Fra Statoils HMS-policy Vi har forpliktet oss til å innarbeide HMS i all forretningsvirksomhet ved å: forbedre HMS-resultatene innen all virksomhet synliggjøre viktigheten av HMS ved å vise dette i praksis gjennom ledelse og atferd ha åpenhet i alle HMS-saker og aktiv kommunikasjon med interessenter Hvordan vi arbeider Vi tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Vi arbeider systematisk for å forstå og styre risiko. Vi gir ansatte de nødvendige ressurser, utstyr og opplæring for å levere i samsvar med tildelt ansvar. Vi samarbeider med våre kontraktører og leverandører ut fra gjensidig respekt. Vi stopper uforsvarlige handlinger og operasjoner. Vi benytter rene og effektive teknologier for å redusere negative miljøkonsekvenser forårsaket av eksisterende operasjoner. Vi arbeider for et trygt og attraktivt arbeidsmiljø kjennetegnet av respekt, tillit og samarbeid. Vi følger opp ansattes helse og jobbrelatert risiko. Vi etablerer arbeidsprosesser og mål, og resultatindikatorer for å kontrollere, måle og forbedre disse. Vi kjører HMS-forbedringsprosesser basert på undersøkelser og risikovurderinger der vi involverer våre medarbeidere. Vi bygger robuste installasjoner/anlegg og vedlikeholder dem for å hindre ulykker.

7 06/07 3 HMS-ledelse God organisering av HMS-arbeidet er viktig, og skal foregå etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette innebærer blant annet å sørge for at ledere på alle nivå kjenner sitt HMS-ansvar. Lederen er avgjørende Øverste leders engasjement er sentralt i HMS-sammenheng. Ledelsens holdning til og praktisering av HMS-arbeidet er av avgjørende betydning. Ledere på alle nivåer har ansvar for HMS på sitt arbeidsområde. Ledere må ta initiativ, stille krav, og etterspørre resultater av igangsatte tiltak. HMS-utfordringene: Lederen skal ta tak i disse umiddelbart, og få koblet de rette personene inn i prosessen og iverksette tiltak. Arbeidsmiljøutvalg: Øverste ledelse skal være representert i de bedriftene som er pålagt å ha arbeidsmiljøutvalg. Se side 12. Alvorlige hendelser: Øverste leder bør selv delta i oppfølgingsarbeidet. Arbeidstilsynets inspeksjoner: Øverste leder skal delta. Her er et par eksempler på viktige forhold som tilligger arbeidsgiver: Overvåke arbeidsmiljøet Sørge for at bedriften har et systematisk HMS-arbeid (kapittel 6) God organisering av HMS-arbeidet HMS på dagsorden i styret, konsernledelsen og i ledergruppen I disse fora bør ledelsen orientere om det generelle HMS-arbeidet og situasjonen i bedriften. Dette kan være om utviklingen i sykefraværet, ulykker og arbeidsskader og det psykososiale arbeidsmiljøet. Et aktivt styre som etterspør resultater er en viktig støttespiller for arbeidsgiver i gjennomføringen av HMStiltak. HMS på andre aktuelle arenaer Informasjon om bedriftens HMS-arbeid bør være et eget punkt på dagsorden på interne møter, for eksempel på skift- og avdelingsmøter, gruppemøter, byggeplassmøter, allmøter osv. Dette vil bidra til økt bevisstgjøring og involvering av de ansatte. Aktuelle temaer kan være gjennomgang av HMS-rutiner, vurdering av nye risikoområder og innrapportering av HMSavvik og sykefravær. Opplæring, informasjon og trivsel er også viktige tema å diskutere. Gode rutiner på de følgende områdene er viktig: Vernerunder: Er en del av det systematiske HMS-arbeidet der lederen skal delta. Dette er av stor betydning for at lederen skal få en god forståelse for det praktiske HMS-arbeidet.

8 4 Arbeidsmiljøloven oppbygging, overblikk og sammenhenger Loven forutsetter at arbeidsmiljøarbeidet skal være en kontinuerlig prosess, som stadig må være under utvikling basert på kunnskap om arbeid og arbeidsmiljøets helseeffekter. Loven beskriver også ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet og de arbeidsmetoder som skal følges. I kapittel 1 ble sammenhengen mellom lovens krav, arbeidsgiverens ansvar og arbeidsmiljøet illustrert med en enkel modell. Nedenfor har vi gjentatt modellen, og «Arbeidsmiljøloven» er forstørret. Lovens arbeidsmiljødel er nå delt opp i fire hovedelementer. Oppbygging av arbeidsmiljøloven Mål for arbeidsmiljøet (A) I lovens formålsbestemmelse, 1-1, beskrives det ideelle arbeidsmiljøet. Denne bestemmelsen legger til grunn at arbeidet i seg selv skaper god helse. Arbeidsmiljøet skal gi en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Bedriftens langsiktige oppgave er å bringe arbeidsmiljøet stadig nærmere dette idealet. Bedriftens HMS-arbeid skal være en planmessig aktivitet, som er ledet og drevet frem gjennom et bredt samarbeid i bedriften. Arbeidsgiver ARBEIDSMILJØLOVEN (C) Ledere, ansatte, verneombud, AMU, BHT (D) Systematisk HMS-arbeid Dagens arbeidsmiljø (A) Mål for arbeidsmiljøet (B) Krav til arbeidsmiljø og medvirkning

9 08/ Lovens formål er å: a) sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) bidra til et inkluderende arbeidsliv. Krav til arbeidsmiljø og medvirkning (B) Loven legger stor vekt på medvirkning og involvering av de sentrale aktørene i HMS-arbeidet. Se pkt. C. Arbeidsmiljøet har fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og sosiale sider. Alle nevnte forhold må inngå i bedriftens risikovurdering. De fysiske faktorene kan være støy, støv og tunge løft. De psykososiale sidene av arbeidsmiljøet dreier seg om forhold som trivsel, god dialog og innflytelse på eget arbeid. Resultater av dårlig fysisk og/eller psykososialt arbeidsmiljø kan være belastningslidelser, yrkesskader, konflikter og høyt sykefravær. Se figuren nedenfor for oversikt over arbeidsmiljøfaktorer. På arbeidsplassen inngår alle i et sosialt fellesskap og er hverandres arbeidsmiljø. Kollegiale forhold og måten arbeidet ledes på, har stor betydning for trivsel og helse. Psykologiske krav Små Store Læring Store Belastende jobber Aktive jobber EGENKONTROLL Liten Passive jobber Svært belastende jobber Dårligere helse Karasek og Theorells krav-kontroll-støtte modell Modellen er en av de meste brukte knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. Ifølge modellen vil kombinasjonen av høye krav og mangel på egen kontroll i arbeidssituasjonen være uheldig for den enkelte. Kombinasjonen høye krav og stor grad av kontroll vil, på den annen side, ofte oppleves positivt, fordi man da både opplever å ha utfordringer samtidig som man har tilstrekkelig kompetanse til å mestre disse.

10 EKSEMPLER PÅ ARBEIDSMILJØFAKTORER LOVBESTEMMELSER Støy 4.4 Arbeidslokaler 4.4 Tilpasning av arbeidsbord 4.4 Tunge løft 4.4 Biologisk materiale 4.5 Etsende væsker 4.5 Fysiske, kjemiske og biologiske faktorer Stråling 4.4 Vibrasjoner 4.4 Maskinvern og annet teknisk vern 4.4 Luftforurensning 4.5 Støv og aerosoler 4.4 Belysning 4.4 Arbeidsredskaper og verktøy 4.4 Glatte gulv 4.4 Tilrettelegging og ledelse 4.1 Arbeidstidsordninger 4.1 Trakassering 4.3 Deltakelse i utvikling av styringssystemer 4.2 Tilrettelegging og psykososiale forhold Beskyttelse mot vold og trusler 4.3 Variasjon i arbeidet 4.2 d) og 4.4 Selvbestemmelse, innflytelse og ansvar 4.2 c) Faglig og personlig utvikling i arbeidet 4.2 a) Tilpasning til den enkeltes forutsetninger 4.2 b) og 4.6 Informasjon og opplæring 4.2 e) Kontakt og kommunikasjon med andre 4.3 De fleste av disse arbeidsmiljøfaktorene er nærmere regulert i egne forskrifter. I lovens 4-1 kreves det at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøfaktorene. Denne bestemmelsen krever at vi skal vurdere den samlede virkningen av alle sider av arbeidsmiljøet, ikke bare se hver enkelt arbeidsmiljøfaktor for seg. Ledere, ansatte, vernombud, AMU, BHT (C) Arbeidsmiljøloven beskriver ulike aktørers roller og oppgaver i HMS-arbeidet, og angir samtidig hvordan samarbeidet skal innrettes. Se kapittel 4 Roller og oppgaver i HMS-arbeidet. Systematisk HMS-arbeid (D) Loven beskriver det systematiske HMS-arbeidet som den arbeidsmetode som skal brukes. Dette er internkontroll. Se kapittel 6 om det systematiske HMS-arbeidet.

11 10/11 5 Roller og oppgaver i HMS-arbeidet Det praktiske HMS-arbeidet i bedriften involverer alle ansatte og foregår på ulike arenaer. Ledelse og ansatte må sammen finne gode samarbeidsarenaer for å ta opp arbeidsmiljøsaker. Arbeidsgiver Arbeidsgiver i praksis øverste leder i bedriften har ansvaret for gjennomføring av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsgiver skal lede, tilrettelegge og sørge for at HMS-arbeidet gjennomføres. Alle ledere i bedriften har rettigheter og plikter etter loven. De er også ansatte, og har derfor de samme rettigheter og plikter som øvrige arbeidstakere. Som ledere har de ansvar for å påse at HMS-reglene følges opp innenfor sitt ansvarsområde, slik dette er omtalt i lovens 2-3, 3. ledd. Arbeidsmiljøloven 2-3, 3. ledd: Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. Ansatte Bedriftens ansatte har medvirkningsplikt og skal engasjere seg og delta aktivt i bedriftens HMS-arbeid. Dette følger av lovens 2-3, 3-1 og forskriften «om systematisk HMS-arbeid». Loven presiserer i tillegg at den ansatte skal: Bruke påbudt verneutstyr Medvirke til å hindre ulykke og helseskade Underrette arbeidsgiver om farlige forhold og trakassering Rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet Medvirke ved utarbeiding og utprøving av oppfølgingsplaner ved sykefravær, opplyse om egen arbeidsevne og delta på dialogmøter Underrette arbeidsgiver om egen skade eller sykdom som skyldes arbeid Involvering og medvirkning er viktig og styrker de ansattes innflytelse og kontroll i HMS-arbeidet. Flere bedrifter erfarer at ansatte ikke ønsker å være verneombud. Verneombud I henhold til arbeidsmiljølovens 6-1 skal det være verneombud i alle bedrifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale med de ansatte om en annen ordning. Det kan for eksempel være jevnlige møter med alle ansatte der HMS står på dagsorden. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og følge opp at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Verneombudet har en særlig plikt knyttet til konkrete områder regulert i arbeidsmiljølovens 6-2 (2). Verneombudet skal utføre de oppgaver som loven har bestemt for denne rollen. Verneombudet velges blant de ansatte, men kan utpekes av en fagforening som organiserer mer enn halvparten av de ansatte. Dersom de ansatte selv ikke velger verneombud, kan arbeidsgiver peke ut et verneombud. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for at verneombudet involveres i bedriftens HMS-arbeid. Det kan være deltakelse i vernerunder, arbeidsmiljøutvalg, jevnlige HMS-møter med arbeidsgiver og/eller leder for det aktuelle verneområdet, osv. Dersom det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse, kan verneombudet stanse arbeidet (stansingsretten). Reglene for verneområdet, valg eller utpeking av verneombud og hovedverneombud er detaljerte og finnes i arbeidsmiljøloven og i forskrift «Om verneombud og arbeidsmiljøutvalg». Verneombudet skal følge opp en avgrenset del av virksomheten som sitt verneområde. I små bedrifter er vanligvis hele bedriften ett og samme verneområde. I større bedrifter er det flere vernområder med hvert sitt verneombud. Når det er flere verneombud i en bedrift, skal et av dem være hovedverneombud.

12 Alle verneombud skal gjennomgå opplæring i arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene til opplæringen. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg angir nærmere regler om opplæringen. Hvem som er verneombud/hovedvernombud skal gjøres kjent i bedriften ved oppslag, for eksempel på hvert verneområde. AMU oppsummering Bedrifter som har mer enn 50 ansatte skal ha AMU Lik representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstaker Tre-parts arena og pådriver for et godt arbeidsmiljø Verneombud oppsummering Alle bedrifter skal ha verneombud. Bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan avtale annen ordning. Det skal være ett verneombud per verneområde. Når de er flere verneombud skal det velges et hovedverneombud. Verneombudet skal tas med på råd i forbindelse med planlegging og endringer som har betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudet skal ta opp saker og problemer av betydning for arbeidsmiljøet med arbeidsgiver. Verneombudet har stansningsrett. Verneombudet skal ha opplæring. Tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver som hovedsakelig er knyttet til andre felt enn HMS-området. Det systematiske HMS-arbeidet skal imidlertid utvikles og gjennomgås jevnlig i samarbeid med de tillitsvalgte ( 3-1). Bedriftshelsetjenesten (BHT) Det er fastsatt i forskrift hvilke bransjer som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste og hvilken rolle og hvilke oppgaver en BHT skal ha. Arbeidstilsynet kan pålegge bedrifter som ikke omfattes av forskriften å knytte seg til bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Se om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT og om godkjenning av BHT. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I henhold til arbeidsmiljølovens 7-1 skal bedrifter med mer enn 50 ansatte ha AMU. Bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte kan ha AMU hvis tillitsvalgte eller ledelsen krever det. Arbeidsmiljøutvalgets hovedoppgave er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsorgan mellom ledelse og ansatte, der det skal være like mange representanter fra begge parter. Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er nærmere beskrevet i forskrift om «Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg». En representant fra øverste ledelse skal alltid være med. Leder av utvalget veksler mellom en representant fra ledelse eller fra de ansatte. Ved stemmelikhet i AMU avgjør utvalgets leder resultatet. Utvalget skal delta i planleggingen av arbeidsmiljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes helse og sikkerhet. Utvalget skal blant annet behandle bedriftens plan for det systematiske HMS-arbeidet, problemstillinger knyttet til nedbemanninger og omorganisering og arbeidsmiljø, bedriftshelsetjenesteordningen, opplæring som har betydning for arbeidsmiljøet, arbeidstidsordninger m.m. Utvalget skal vedta konkrete tiltak dersom lovens bestemmelser ikke er fulgt opp. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i det forebyggende HMS-arbeidet. Arbeidsgiver skal lage en plan over hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten skal bistå med. Se NHOs hefte «Bransjespesifikke krav til bedriftshelsetjeneste», Eksempler på BHTs oppgaver Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) Risikovurderinger Helseovervåking Ergonomiske vurderinger Forebygge og følge opp sykefravær Tilrettelegging på arbeidsplassen Jevnlig helsesjekk skal bare vurderes dersom risikoforholdene i bedriften tilsier det. Eksempler på slike risikoforhold er nattarbeid, tungt og eller ensidig gjentakende arbeid, eksponering for støy, støv og kjemikalier.

13 12/13 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er et forvaltningsorgan for arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn og veilede bedriftene med å følge opp arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Tilsyn gjennomføres for å kontrollere at virksomhetene etterlever regelverket samt at de gir råd om forbedringsområder. Alle virksomheter kan bli gjenstand for tilsyn ved besøk. Tilsyn kan også skje ved at Arbeidstilsynet kun innhenter dokumentasjon. Arbeidstilsynet har myndighet til å gi skriftlig pålegg når lover og forskrifter ikke er fulgt. Et eventuelt pålegg gis med en frist for utbedring av forholdet. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan Arbeidstilsynet ilegge bedriften et gebyr/dagsbøter. Arbeidstilsynet kan stanse virksomheten eller deler av virksomheten dersom det er fare for liv eller helse. Pålegg om utbedringer eller stans av arbeidet er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bedriften har da mulighet innen en gitt frist til å klage på vedtaket og få det overprøvd på høyere nivå i Arbeidstilsynet. ANSVAR, ROLLER OG OPPGAVER I HMS-ARBEIDET ANSVAR/ROLLE OPPGAVER Arbeidsgiver Overordnet ansvar Leder, utøver overordnet styring av HMS-aktiviteter Gir HMS-arbeidet status Følger opp og etterspør resultater Ledere for øvrig Påse at HMS-hensyn ivaretas Ansvar for å følge opp bedriftens praksis Håndterer HMS-utfordringer i det daglige Reiser saker, tar initiativ Samarbeider med arbeidstakere og verneombud Arbeidstakere Medvirkningsplikt Melder i fra om uønskede forhold Kommer med forbedringsforslag Deltar i aktiviteter Bidrar til gjennomføring Samarbeider med leder og verneombud Verneombud Fremme arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsammenheng Følge opp HMS Ser til at forholdene er i overensstemmelse med regelverket Varsler nærmeste leder Samarbeider med nærmeste leder Kan stanse farlig arbeid Tillitsvalgte Ivareta arbeidstakeres interesser knyttet til arbeidstid, kontrakter, lønn, permitteringer osv. Skal delta i utvikling av HMS-systemet i virksomheten Fagforening kan utpeke verneombud under visse forutsetninger Bedriftshelsetjeneste Bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-sammenheng Forebyggende arbeid Overvåker helse der arbeidsmiljøforhold tilsier det Arbeidsmiljøutvalget Koordinerende samarbeidsorgan i HMSarbeidet Overvåker arbeidsmiljøet Behandler planer og HMS-systemer Arbeidstilsynet Forvalter arbeidsmiljøloven Veileder og kontrollerer at bestemmelsene følges, gir pålegg

14 6 Det systematiske HMS-arbeidet Lov og forskrift Kravet til systematisk HMS-arbeid finnes i arbeidsmiljølovens 3-1. Systematisk HMS-arbeid er et krav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften. Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. Se ramme: «Forskrift om systematisk HMS-arbeid (Internkontroll)» stiller krav om at deler av det systematiske HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Se figuren på neste side. Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet Det systematiske HMS-arbeidet skal være en kontinuerlig aktivitet. Ved å ha gode rutiner og arbeide planmessig med tiltak mot konkrete mål, vil arbeidsmiljøet stadig forbedres. I figuren på forrige side er sammenhengen i aktivitetene illustrert. Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid: 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn, vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

15 14/15 HMS-systemet i bedriften skal fange opp alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø, se oversikt over arbeidsmiljøfaktorer, side 10. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med verneombud, tillitsvalgt og ansatte. Internkontrollsystemet skal revideres med jevne mellomrom. I tillegg til det generelle kravet om HMS-arbeid i loven, stiller forskrift om Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid krav om kontinuerlig oppmerksomhet og dokumentasjon på fem områder: Fastsette mål for HMS-arbeidet Oversikt over organisasjon med ansvar, myndighet og oppgaver Kartlegging av farer, problemer og vurdere risiko i arbeidsmiljøet samt utarbeide tiltak Rutiner for å sikre god oppfølging av krav i regelverket Overvåking av arbeidstakernes helse når det er nødvendig Forebygging og oppfølging av sykefravær I modellen nedenfor er kravene til HMS-arbeidet illustrert. I figuren er innarbeidet lovens og forskriftens ulike krav. Dette er forhold som skal dokumenteres. Mål Overordnet mål for HMS. Skal dokumenteres skriftlig. S a m a r b e i d Oppfølging av regelverk Organisasjon Ansvar, oppgaver og myndighet, herunder også HMS Skal dokumenteres skriftlig KRAV TIL DOKUMENTASJON Risikovurdering og arbeidsmiljøutvikling Helseovervåking Sykefraværsarbeid o g Hvilke regler gjelder, hvem har ansvar Kartlegge arbeidsmiljø Avdekke problemer Helseovervåking Risikonvurdering når arbeidsmiljøet tilsier det Systematisk forebyggende arbeid m e d v i r k n i n g Rutiner som sikrer at regler følges Sørge for at ansvarlige følger rutinene Risikovurdering Iverksette tiltak Oppfølging Utarbeide planer for tiltak Iverksette tiltak Revisjon (Overvåking og gjennomgang) Følge opp at HMS-arbeidet gjennomføres som forutsatt

16 Nedenfor ser vi på hovedkravene til HMS-systemet: Mål og organisasjon Hvordan bedriften er organisert for å ivareta lovkravene skal nedfelles skriftlig. Bedriften skal ha et skriftlig organisasjonskart. I tillegg skal det fremgå hvem som gjør hva i HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøloven krever at det formuleres en eller flere målsettinger for HMS-arbeidet. Den øverste lederen må engasjere seg i dette arbeidet. Den beste målsettingen er selvfølgelig den som ledere og ansatte er enige om. Forslag til formulering av overordnede mål kan for eksempel være: et helsefremmende og utviklende arbeidsmiljø engasjerte, motiverte mennesker i et arbeidsmiljø som skaper god helse trygge arbeidsplasser og et godt miljø et arbeidsmiljø uten farer for helseskader Det anbefales å utarbeide mer detaljerte mål, som for eksempel: redusere sykefravær, øke rapporteringen av ulykker og nestenulykker, redusere antall personskader, øke trivselen på arbeidsplassen. Det skal utarbeides aktiviteter som skal inngå i bedriftens handlingsplan. Oppfølging av regelverket Arbeidsmiljøloven har et stort antall lovbestemmelser. Bedriftene skal ha kunnskap om hvilke bestemmelser i lov og forskrift som bedriften skal følge/etterleve. Bedriften skal ha rutiner som sikrer at reglene følges og som samtidig viser hvem som har ansvaret. Eksempler på områder bedriften må ha rutiner på: Oppfølging av sykmeldte HMS-opplæring Innkjøp og bruk av verneutstyr Vernerunder Innkjøp, bruk og lagring av kjemikalier Registrering av uønskede hendelser og personskader Risikovurdering og arbeidsmiljøutvikling Hensikten med risikovurdering er å kartlegge alle arbeidsoperasjoner for å vurdere hvorvidt det er arbeidsmiljøutfordringer knyttet til disse. Det kan for eksempel være utfordringer knyttet til trivsel eller muskel- og skjelettplager, eller forhold i det fysiske og kjemiske arbeidsmiljøet. Eksempler på sentrale arenaer i bedriften som kan avdekke HMS-utfordringer: Vernerunder Avdelingsmøter, skiftmøter HMS-møter Arbeidsmiljøutvalg Medarbeidersamtaler Kjernen i vurderingen av risiko består av følgende spørsmål: Hva kan gå galt? Hvor galt kan det gå? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? I komplekse arbeidsmiljøer kan risikovurdering være en krevende oppgave. I slike sammenhenger bør bedriften støtte seg på fagpersonale som for eksempel bedriftshelsetjenesten, bedriftens eget HMS-personale eller HMS-rådgivere i NHOs landsforeninger. Alle arbeidsoperasjoner skal risikovurderes og dette skal dokumenteres skriftlig. Se tabell med eksempler på arbeidsmiljøfaktorer som skal risikovurderes, side 10. Helseovervåking En god kartlegging og risikovurdering kan avdekke helseskadelige forhold. Dette kan gi grunnlag for målrettet helseoppfølging i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Revisjon Det systematiske HMS-arbeidet (internkontrollen) skal jevnlig gjennomgås og vurderes med sikte på forbedringer. Dette er et kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid, i tråd med kvalitetssikring, strategiutvikling osv.

17 16/17 Det systematiske HMS-arbeidet oppsummering Arbeidsgiver har ansvaret og skal ta initiativet i forhold til HMS-arbeidet. Utvikling, endring og bruk av HMS-systemet må skje i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakerne. Det skal settes mål for HMS-arbeidet. HMS-systemet skal vise hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål. Det skal finnes oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Krav i lov og forskrift eller resultater av egne kartlegginger og vurderinger kan gi grunnlag for nye eller forbedrede rutiner. Arbeidsmiljøet skal kartlegges og alle arbeidsoperasjoner skal risikovurderes: Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? Handlingsplaner skal vise hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjennomført. Årlig gjennomgang av aktiviteter og resultater.

18 7 Sykefraværsarbeid Inkluderende arbeidsliv Oppfølging av sykmeldte og ansatte som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, skal være en prioritert oppgave for alle virksomheter. Partene i arbeidslivet inngikk i 2001 «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)» for å oppnå overordnete mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Denne avtalen er fornyet flere ganger, siste gang i februar IA-arbeidet bygger på å dreie fokus fra sykdom til funksjonsevne, uavhengig av diagnose og årsak til sykdom. Det innebærer at arbeidsplassen blir en viktig arena for avklaring. Inngang til IA-arbeidet på arbeidsplassen er dialog, tidlig intervensjon og aktivitet, fremfor passivitet og sykmelding. Sykefraværsarbeidet er en viktig del av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Alle bedrifter er gjennom arbeidsmiljøloven pålagt å forebygge og følge opp sykefravær. Forebygging av helseskader og sykefravær og oppfølging av sykmeldte skal være en løpende og vesentlig del av bedriftens HMS-arbeid og internkontrollsystem. Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær i egen virksomhet. Samtidig skal arbeidsgivere også registrere sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Lovens krav Arbeidsgiver er gjennom lovverket pålagt en stor grad av aktivitetsplikt overfor arbeidstaker som er fraværende på grunn av sykdom. Arbeidsgiver skal, innen en lovbestemt frist på fire uker, utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte. Oppfølgingsplanen skal sendes sykemelder. Etter senest syv uker skal arbeidsgiver innkalle den ansatte, behandlende lege og bedriftshelsetjenesten (BHT) til dialogmøte. Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanene til NAV. Se mer på Arbeidsgiver skal så langt det er mulig legge til rette for at arbeidstaker skal kunne fortsette i sitt vanlige arbeid. Arbeidstaker skal i samarbeid med arbeidsgiver og/eller lege vurdere om det er mulig å være i aktivitet helt eller delvis. Arbeidstaker plikter å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av planer og delta i dialogmøter. Sjekkliste for godt sykefraværsarbeid Tiltak Forankring hos øverste leder Samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten Etablere rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær Informasjon til alle ansatte Opplæring av mellomledere, ledere med personalansvar og tillitsvalgte og vernetjenesten IA er en del av det systematiske HMS-arbeidet Bruk de gode hjelperne som BHT, NAV Arbeidslivssenteret og fastlegen

19 Eksempel: Handlingsplan for TIME ELEKTRO AS 18/19

20 ISBN Nærmere om arbeidsmiljøloven, forskrifter og opplæring: Desember 2011/1000 Design: Kaland Marketing Trykk: 07 Forsidefoto: Jo Michael Middelthuns gate 27 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer