Kvartalsrapport 1. kvartal Fortsatt god drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter skatt: 9,1 % (1,4 %) Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapitalen: 1,3 % (1,2 %) Provisjonsinntekter og inntekter av banktjenester: 6,8 millioner kroner (6,0 millioner kroner) Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning: 1,0 % (0,97 %) Kostnader i % av inntekter: 53,8 % (58,6 %) Kjernekapital er 13,9 % (13,2 %) og kapitaldekning 14,8 % (14,1 %) Innskuddsdekning: 62,8 % (58,2 %) (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2010.) Resultat for første kvartal Banken hadde etter første kvartal et resultat før skatt på 12,7 millioner kroner, tilsvarende 0,86 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I samme periode i fjor var resultatet før skatt 1,6 millioner kroner og 0,11 %. Resultat etter skatt er 9,5 millioner kroner sammenlignet med 1,4 millioner kroner i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 9,1 % mot 1,4 % i fjor. Hovedårsak til bedret resultat er ingen nedskrivning/tap i 2011 mot 8,9 millioner kroner i Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 19,7 millioner kroner mot 17,6 millioner kroner på samme tid i fjor. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen hatt en økning fra 1,15 % til 1,34 %. Bedringen skyldes hovedsakelig at banken i fjor solgte seg ut av pengemarkedsfond som viser inntjening i 2010 på 0,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Disse inntekter ligger under utbytte. I tillegg er banken i 2011 fritatt fra å betale avgift til Bankenes Sikringsfond. Andre inntekter Sum andre inntekter er 7,5 millioner kroner i første kvartal i år mot 7,8 millioner kroner i fjor. I fjor hadde banken 2,2 millioner kroner mer i utbytte, mens provisjonsinntekter i 2011 har økt fra 6,0 millioner kroner i fjor til 6,8 millioner kroner i år. I tillegg er verdiendringer 1,1 millioner kroner høyere i år enn i fjor. Driftskostnader Driftskostnader var 1. kvartal i år 14,7 millioner kroner mot 14,9 millioner kroner i fjor. Lønn, sosiale kostnader og generelle administrasjonskostnader er nesten uendret, mens andre driftskostnader viser en økning på 0,2 millioner kroner i forhold til i fjor. Avskrivninger viser en reduksjon på 0,5 millioner kroner. Årsaken er at banken i fjor var ferdig med nedskrivning av immaterielle eiendeler relatert til programutvikling.

3 Sum driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker fra 0,97 % i fjor til 1,00 % i år. Kostnader målt i forhold til inntekter har gått ned fra 58,6 % til 53,8 %. Tap og mislighold Tap/nedskrivning på utlån reduseres fra 8,9 millioner kroner i første kvartal i fjor til 0 i år. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en økning i misligholdte engasjement (netto) fra 28,9 millioner kroner til 69,2 millioner kroner. Tapsutsatte engasjement (netto) har økt fra 24,6 millioner kroner til 59,8 millioner kroner. Netto misligholdte og tapsutsatte utlån øker fra 107 millioner kroner pr til 129 millioner kroner pr. 1. kvartal I forbindelse med en større konkurs som det ble foretatt tapsavsetning for i 4. kvartal 2010, har det ikke blitt avdekket forhold som tilsier behov for ytterligere avsetninger. Balansen Forvaltningskapitalen er på 5,8 milliarder kroner, en reduksjon på 5,6 % i år. Brutto utlån er blitt redusert med 1,1 % første kvartal og er 4,8 milliarder kroner. Inkludert Terra Boligkreditt er utlån redusert med 0,8 %. I samme periode viser innskudd fra kunder en reduksjon på 6,4 % og utgjør nå 3,2 milliarder kroner. Banken har god likviditet. Likviditetsindikatorene 1 og 2 var ved utgangen av første kvartal på henholdsvis 104 og 115, utarbeidet i henhold til Finanstilsynets anbefalinger. Personmarkedet Utlån til personmarkedet reduseres med 3,0 % første kvartal. Inkludert Terra Boligkreditt viser utlån en reduksjon på 2,2 %. Av samlede utlån utgjør personmarkedet 61,4 % (60,5 %). Inntjening før skatt er bedret fra 2,3 millioner kroner i første kvartal i fjor til 5,7 millioner kroner i år. Årsaken til dette er bedring av netto renteinntekter med 3,5 millioner kroner. Individuelle nedskrivninger var 0 både i år og i fjor. Innskudd personmarked reduseres med 0,5 % til 1,9 milliarder kroner. Næringslivsmarkedet Utlån næringslivsmarked øker med 2,1 % første kvartal i år. Jordbruk utgjør nå 14,0 % (14,9 %) av samlede utlån og annet næringsliv 24,6 % (24,6 %). Næring viser en bedret inntjening før skatt fra -0,6 millioner kroner til 6,9 millioner kroner. Hovedårsaken er nedskrivning på 9 millioner kroner i første kvartal i fjor, mens det i år ikke har vært noen nedskrivninger. Motsatt viser netto renteinntekter en reduksjon på 1,5 millioner kroner i år i forhold til i fjor. Innskudd næring reduseres med 14,7 % til 1,1 milliarder kroner. Årsaken til den store reduksjonen er at Klepp Kommune har byttet bank. Soliditet Kapitaldekningsprosenten ved utgangen av 1.kvartal var 14,8 % mot 14,1 % i samme periode i fjor. Kjernekapitaldekningsprosenten ved utgangen av 1. kvartal var 13,9 % mot 13,2 % i samme periode i fjor. Kapitaldekningen etter første kvartal er nesten lik kapitaldekningen ved årsskiftet. Årsak til bedring er økt andel av utlån til personmarkedet. Bankens egenkapitalbevis Det har vært lav omsetning i egenkapitalbevis første kvartal 2011,

4 kursen var 78 kroner pr. egenkapitalbevis ved utgangen av kvartalet. Regnskapsprinsipper Regnskapet for første kvartal er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn fremkommer i overgangsdokument IFRS som ble børsmeldt Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Markedsforhold Starten på året har vært hard i forhold til konkurransen i markedet. De større bankene har tilbudt lave priser på boliglån samt vært aktive overfor SMBmarkedet. Banken har derfor vært nødt til å justere sine betingelser på både utlån og innskudd. Utsikter Norges Bank har signalisert at de i løpet av året vil gjøre minst to oppjusteringer av styringsrenten. Det gjenstår imidlertid å se om de større aktørene vil følge opp disse i sine betingelser. Aktivitetsnivået i næringslivet er i ferd med å ta seg opp, og investeringene innen landbruket ser ut til å fortsette i samme takt som de siste år. Alt dette tilsier høy sysselsetting og trygge økonomiske forhold for bankens privatkunder. Til tross for reduserte marginer som følge av pressede rentebetingelser, forventer banken å kunne levere et godt resultat i Styret i Klepp Sparebank

5 HOVEDTALL 1. kvartal 1. kvartal Året Resultatsammendrag (Beløp i hele 1000) Netto renteinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostander Resultat av drift før tap Netto tap Gevinst anleggsmidler Resultat av drift før skatt Skattekostnad Resultat av drift etter skatt kvartal 1. kvartal Året Balansetall (Beløp i mill. kr.) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder inkl. Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Finansielle derivater Egenkapital kvartal 1. kvartal Året Nøkkeltall Utvikling i kvartalet / siste 12 måneder - Forvaltning -5,6 % 0,6 % -2,0 % - Utlån -1,1 % -1,9 % -4,3 % - Utlån inkl. Terra Boligkreditt -0,8 % -0,5 % -0,5 % - Innskudd -6,4 % -0,7 % 10,4 % Innskuddsdekning 62,8 % 58,2 % 66,3 % Lønnsomhet Rentenetto i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,34 % 1,15 % 1,24 % Kostnadsgrad 53,8 % 58,6 % 48,7 % Kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,00 % 0,97 % 0,85 % Egenkapitalavkastning før skatt 12,0 % 1,6 % 1,2 % Egenkapitalavkastning etter skatt 9,1 % 1,4 % 1,2 % Tap og mislighold Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 2,2 % 0,7 % 1,1 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,7 % 1,4 % 2,3 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,8 % 14,1 % 14,6 % Kjernekapitalprosent 13,9 % 13,2 % 13,8 % Risikovektet kapital Personal Antall årsverk Egenkapitalbevis * Egenkapitalbevisbrøk 28,9 % 29,1 % 29,1 % Børskurs 78 kr 73 kr 82,75 kr Børsverdi (millioner kroner) 84 kr 79 kr 89 kr Bokført egenkapital pr EKB 107 kr 107 kr 108 kr Resultat pr EKB 2,6 kr 0,4 kr 2,2 kr Utbytte pr. EKB n.a. n.a. 1,1 kr Pris/Resultat pr. EKB Pris/Bokført egenkapital 0,7 0,7 0,8 * 2010 er beregnet etter NGAAP

6 1. kvartal 1. kvartal Året RESULTATREGNSKAP (Beløp i tusen kr.) Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring på fin. instrumenter til virkelig verdi over resultat Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Gevinst finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultat av drift før skatt Skattekostnader Resultat av drift etter skatt Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Gevinst finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum andre poster Totalresultat kvartal 1. kvartal Året BALANSE (Beløp i tusen kr.) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetninger Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 1. kvartal 1. kvartal Året KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetetaling, provisjonsinnbetetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer Innbetalinger av utbytte Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til drift Utbetalinger av skatter Ubetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp/salg aksjer og andeler i andre foretak Netto innbet./utbet. ved omsetning av rentbærende verdp Kjøp av aksjer i tilknyttet selskap -422 Netto tilbakebetalt aksjer i tilknyttet selskap Kjøp/salg driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon Innbetaling på tidligere nedskrevet fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt NOTEOPPLYSNINGER 1 REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapet for første kvartal er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn fremkommer i overgangsdokument IFRS som ble børsmeldt Kvartalsregnskapet er ikke revidert. ANVENDELSE AV ESTIMATER Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller må anvende estimater og forutsetninger. Estimatene er basert på historiske erfaringer og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og vurderingene som ligger til grunn, påvirker de regnskapsførte beløp på eiendeler, gjeld og forpliktelser, samt inntekter og kostnader i regnskapet. 2 TAP/MISLIGHOLD Misligholdte og tapsutsatte engasjement: Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement kvartal 1. kvartal Året Tapsavsetninger: Nedskrivninger på utlån: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier Periodens konstaterte tap dekket av tidligere foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån,garantier m.v Gruppenedskrivning på utlån: Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier Periodens endring i gruppenedskrivning på utlån, garantier - - (6.314) Sum gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån,garantier m.v

8 1. kvartal 1. kvartal Året Tapskostnader: Periodens endringer i individuelle nedskrivninger Periodens endringer i gruppenedskrivninger (6.314) +Periodens konst.tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konst.tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger 6 - -Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått) UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Sektor/næring Fordeling Fordeling Offentlig sektor , ,1 Personmarked , ,6 Primærnæring , ,7 Industri , ,6 Bygg og anlegg , ,0 Varehandel , ,2 Finansiering og eiendomsdrift , ,1 Transport/privat tjenesteyting , ,7 Sum SEGMENTINFORMASJON Resultatrapportering pr. segment PM BM Total PM BM Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Resultat før tap Tap på utlån (40) Resultat før skatt (623) Innskudd og utlån rapportert pr. segment PM BM Sum PM BM Sum Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån Innskudd Netto renteinntekter, andre inntekter og driftskostnader fordeles etter aktivitetsvolum. Administrasjonskostnader fordeles ut fra årsverk og felleskostnader fordeles på privat og næring ut fra fordelingsnøkkel. Skatt er ikke fordelt på segment.

9 5 BEREGNING AV KAPITALDEKNING Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Annen egenkapital Egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) urealisert verdiendring Immaterielle eiendeler /utsatt skattefordel Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Øvre tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko - standardmetode Operasjonell risiko Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,8 % 14,1 % 14,6 % Kjernekapitaldekning 13,9 % 13,2 % 13,8 % 6 NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 1. kvartal 1. kvartal Året Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring på aksjer Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi EGENKAPITALBEVEGELSE Innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Egenkapital- Overkurs- Utbytte- Sparebankens Fond urealisert Resultat beviskapital fond regulerings- fond gevinst av drift fond Sum Egenkapital pr Utbytte og gaver Totalresultat Egenkapital pr Egenkapital pr Utbytte og gaver Totalresultat Egenkapital pr

10 8 EGENKAPITALBEVIS Antall Andel 20 største eiere EKB % Oddvar Salte Holding AS ,29 Terra Utbytte VPF ,04 Skagen Vekst ,94 Turris AS ,64 Cambio AS ,26 MP Pensjon ,14 Velcon AS ,14 Allumgården AS ,09 Klepp Kommune ,57 Pico AS v/tord Wikborg ,41 Braut Elin ,32 Giag A/S ,31 Sparebanken Øst ,29 Oblomov AS ,14 Wiggo Erichsen Holding AS ,11 Arve Braut Eiendomselskap AS ,00 Sest AS ,93 Ivar S. Løge AS ,93 Kleppe Kristian ,84 Inge Steenslands sti ,79 Sum 20 største ,17 Sum øvrige eiere ,83 Sum totalt ,00 KLEG - kursutvikling fra 3.januar 2011 til 31.mars ,00 86,00 84,00 82,00 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00

11 9 OVERGANGSEFFEKTER IFRS RESULTAT NGAAP IFRS IFRS (Beløp i 1000 kr) Q Justeringer Q Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Verdiendringer virkelig verdi over resultat Provisjonsinntekter og inntekter frå banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendringer og gevinst og tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Administrasjonskostnader Lønn og sosialekostnader Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Nedskrivninger og tap på utlån Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultat etter tap og nedskrivninger Skattekostnader Resultat av drift etter skatt Andre inntekter og kostnader Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum andre poster Totalresultat BALANSE NGAAP IFRS IFRS (Beløp i 1000 kr) Justeringer Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder (amortisert kost) Netto utlån til kunder (til virkelig verdi) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Aksjer og fondsandeler (tilgjengelig for salg) Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Utjevningsfond Sparebankens fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Viser til børsmeldt overgangsdokument

12

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 4. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer