Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2011"

Transkript

1

2 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 2,6 % (16,6 %) og etter skatt: 1,5 % (11,4 %) Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 1,2 % (1,3 %) Provisjonsinntekter og inntekter av banktjenester: 7,1 millioner kroner (6,5 millioner kroner) Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning: 1,14 % (0,62 %) Kostnader i % av inntekter: 73,6 % (33,2 %) (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2010.) Pr Resultat før skatt: 22,2 millioner kroner (32,8 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 6,9 % (10,1 %) og etter skatt: 5,1 % (7,6 %) Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 1,3 % (1,2 %) Provisjonsinntekter og inntekter av banktjenester: 21,0 millioner kroner (18,8 millioner kroner) Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning: 1,06 % (0,84 %) Kostnader i % av inntekter: 60,6 % (48,3 %) Kjernekapital er 13,9 % (13,6 %) og kapitaldekning 14,7 % (14,4 %) Innskuddsdekning: 64,1 % (61,7 %) (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2010.) Resultat I 3. kvartal hadde Klepp Sparebank et resultat før skatt på 2,9 millioner kroner mot 18,9 millioner kroner i samme perioden i fjor. Redusert inntjening i forhold til i fjor skyldes bl.a. at det i 3. kvartal 2010 ble tilbakeført en AFP- avsetning på 6,7 millioner kroner. I tillegg viser verdipapirer 5,3 millioner kroner lavere avkastning, tap/nedskrivninger øker med 2,3 millioner kroner og rentenetto reduseres med 2,6 millioner kroner. Etter skatt ble resultatet 1,7 millioner kroner mot 12,9 millioner kroner i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt viser 1,5 % i 3. kvartal i år mot 11,4 % for samme periode i fjor. Klepp Sparebank hadde etter 3. kvartal et resultat før skatt på kr. 22,2 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet kr. 32,8 millioner kroner. Etter skatt ble resultatet 16,6 millioner kroner mot 24,9 millioner kroner i fjor. Hovedårsaken til redusert inntjening i forhold til i fjor er tilbakeføring av AFPavsetning og en gevinst på 3,1 millioner kroner ved fusjon mellom Nordito AS og PBS AS andre kvartal i fjor. Ellers oppveies reduksjon i rentenetto med mindre tap i år enn i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt viser 5,1 % pr. utløp av 3. kvartal i år mot 7,6 % for samme periode i fjor.

3 Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble ved utgangen av 3. kvartal i år 55,5 millioner kroner mot 56,9 millioner kroner i fjor. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen hatt en økning fra 1,21 % til 1,28 %. Banken har i forhold til samme periode i fjor hatt en reduksjon i gjennomsnittlig forvaltningskapital på 0,5 mrd. Andre inntekter Sum andre inntekter er 20,8 millioner kroner mot 24,9 millioner kroner i samme periode i I fjor hadde banken 7,0 millioner kroner mer i utbytte og verdiendring på finansielle instrumenter, mens provisjonsinntekter har økt fra 18,8 millioner kroner i fjor til 21,0 millioner kroner i år. Økte provisjonsinntekter skyldes økt provisjon fra Terra Boligkreditt og økt inntjening på forsikring og betalingsformidling. Driftskostnader Driftskostnader var pr. utgangen av 3. kvartal 46,2 millioner kroner mot 39,5 millioner kroner i fjor. Korrigert for inntektsføring av AFP i fjor på 6,7 millioner kroner, bli sum kostnader nesten uendret. Sum driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker fra 0,84 % i fjor til 1,06 % i år. Kostnader målt i forhold til inntekter har økt fra 48,3 % til 60,6 %. Kostnadsprosent i fjor korrigert for AFP ble 56,5 %. Tap og mislighold Tap/nedskrivning på utlån reduseres fra 12,6 millioner kroner pr. 3. kvartal i fjor til 7,9 millioner kroner i år. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en økning i misligholdte engasjement (netto) fra 36,9 millioner kroner til 39,6 millioner kroner. Tapsutsatte engasjement (netto) er redusert fra 14,3 millioner kroner til 6,3 millioner kroner. Netto misligholdte og tapsutsatte utlån reduseres fra 51,2 millioner kroner pr til 45,9 millioner kroner pr. tredje kvartal Balansen Forvaltningskapitalen er på 5,7 milliarder kroner, en reduksjon på 9,1 % siste 12 måneder. Brutto utlån er redusert med 4,1 % i samme perioden og er nå 4,7 milliarder kroner. Inkludert Terra Boligkreditt er utlån redusert med 0,6 % til 5,8 milliarder kroner. Siste 12 måneder viser innskudd fra kunder en reduksjon på 0,5 % og utgjør nå 3,0 milliarder kroner. Bankens likviditetssituasjon er god. Personmarkedet Utlån til personmarkedet er redusert med 4,6 % siste 12 måneder. Inkludert Terra Boligkreditt viser utlån en økning på 0,8 %. Av samlede utlån utgjør personmarkedet 60,9 % (61,2 %). Inntjening før skatt er redusert fra 16,4 millioner kroner pr. tredje kvartal i fjor til 4,0 millioner kroner i år. Årsaken til reduksjonen er 2,4 millioner kroner på gevinst anleggsaksjer i fjor og økte tap i år med 3,2 millioner kroner. I tillegg øker kostnader i år med 6,7 millioner kroner på grunn av tilbakeført AFPavsetning i fjor. Individuelle nedskrivninger er 6,7 millioner kroner i år mot 1,3 millioner kroner i fjor. Innskudd personmarked har økt med 1,7 % i år 1,9 milliarder kroner.

4 Næringslivsmarkedet Utlån næringslivsmarked viser en reduksjon på 3,4 % siste 12 måneder. Landbruk utgjør nå 14,9 % (15,0 %) av samlede utlån og annet næringsliv 24,2 % (23,8 %). Næring viser en økt inntjening før skatt fra 16,3 millioner kroner i fjor til 18,2 millioner kroner i år. Årsaken til økt inntjening er redusert tap/nedskrivning med 8,0 millioner i år. Inntjening før tap reduseres fra 28,3 millioner kroner til 22,8 millioner kroner. Innskudd næring reduseres med 6,3 % til 1,1 milliarder kroner. Overtatt eiendom Banken har overtatt et leilighetsprosjekt som var stilt som sikkerhet for et misligholdt engasjement i forbindelse med konkursen i Lundegruppen. Bokført verdi på 86,4 millioner kroner er ut fra forventet verdi. Dette er samme verdi som banken la til grunn ved beregning av tap/nedskrivning på engasjementet som ble foretatt i 4. kvartal Soliditet Kapitaldekningsprosenten ved utgangen av tredje kvartal var 14,7 % mot 14,4 % i samme periode i fjor. Kjernekapitaldekningsprosenten ved utgangen av tredje kvartal var 13,9 % mot 13,6 % i samme periode i fjor. Kapitaldekningen etter tredje kvartal er nesten lik kapitaldekningen ved årsskiftet. Bankens egenkapitalbevis Det har vært lav omsetning i egenkapitalbevis i Kursen var 63 kroner pr. egenkapitalbevis ved utgangen av kvartalet. Regnskapsprinsipper Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn fremkommer i overgangsdokument IFRS som ble børsmeldt Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Markedsforhold Vi merker at konkurransen om kundene er sterk i vårt område og det har vært nødvendig å justere våre priser for å sikre konkurranseevnen. Spesielt merkes dette på personmarkedssiden ut fra at de større aktørene har behov for å øke andelen personkunder i sine balanser. Utsikter Bankene har fått klart økte innlånskostnader på grunn av finansuroen i Europa. Det tilsier en fortsatt økning av rentenivået fremover til tross for at Norges Bank har holdt sin styringsrente uendret siden siste endring i mai da renten ble justert opp med 0,25 % til 2,25 %. Vi opplever at det er optimisme og forventninger til fortsatt vekst i vårt område blant annet på grunn av nye oljefunn i Nordsjøen. Samtidig ser en tegn på at eksportrettede næringer sliter med salget på grunn av høy kronekurs og svak etterspørsel. Styret i Klepp Sparebank

5 HOVEDTALL 3. kvartal 3. kvartal Året Resultatsammendrag (Beløp i hele 1000) Netto renteinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Netto tap Gevinst anleggsmidler Resultat av drift før skatt Skattekostnad Resultat av drift etter skatt kvartal 3. kvartal Året Balansetall (Beløp i mill. kr.) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder inkl. Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Finansielle derivater Egenkapital

6 3. kvartal 3. kvartal Året Nøkkeltall Utvikling i kvartalet / siste 12 måneder - Forvaltning -1,0 % -1,5 % -9,1 % 2,3 % -2,0 % - Utlån -0,7 % -1,8 % -4,1 % -7,1 % -4,3 % - Utlån inkl. Terra Boligkreditt 0,6 % -0,9 % -0,6 % -1,4 % -0,5 % - Innskudd -2,6 % -2,0 % -0,5 % 7,0 % 10,4 % Innskuddsdekning 64,1 % 61,7 % 66,3 % Lønnsomhet Rentenetto i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,21 % 1,27 % 1,28 % 1,21 % 1,24 % Kostnadsgrad 73,6 % 33,2 % 60,6 % 48,3 % 48,7 % Kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,14 % 0,62 % 1,06 % 0,84 % 0,85 % Egenkapitalavkastning før skatt 2,6 % 16,6 % 6,9 % 10,1 % 1,2 % Egenkapitalavkastning etter skatt 1,5 % 11,4 % 5,1 % 7,6 % 1,2 % Tap og mislighold Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 2,2 % 0,9 % 1,1 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,3 % 2,3 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,7 % 14,4 % 14,6 % Kjernekapitalprosent 13,9 % 13,6 % 13,8 % Risikovektet kapital Personal Antall årsverk Egenkapitalbevis * Egenkapitalbevisbrøk 28,9 % 29,1 % 29,1 % Børskurs 63,25 kr 74,5 kr 82,75 kr Børsverdi (millioner kroner) 68 kr 80 kr 89 kr Bokført egenkapital pr EKB 107 kr 107 kr 108 kr Resultat pr EKB 0,5 3,8 4,5 7,3 kr 2,2 kr Utbytte pr. EKB n.a. n.a. 1,1 kr Pris/Resultat pr. EKB Pris/Bokført egenkapital 0,6 0,7 0,8 * 2010 er beregnet etter NGAAP

7 3. kvartal 3. kvartal Året RESULTATREGNSKAP (Beløp i tusen kr.) Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring på fin. instrumenter til virkelig verdi over resultat Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Gevinst finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultat av drift før skatt Skattekostnader Resultat av drift etter skatt Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Gevinst finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum andre poster Totalresultat Året BALANSE (Beløp i tusen kr.) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetninger Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 Året KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetaling, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler Innbetalinger av utbytte/andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til drift Utbetalinger av skatter Ubetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp/salg aksjer og andeler i andre foretak Netto innbet./utbet. ved omsetning av rentebærende verdp Innbetaling ved nedsettelse av aksjekapital i tilknyttet selskap Innbetalt ubytte fra tilknyttet selskap Netto tilbakebetalt aksjer i tilknyttet selskap Kjøp/salg driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon Innbetaling på tidligere nedskrevet fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt NOTEOPPLYSNINGER 1 REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapsprinsipper Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn fremkommer i overgangsdokument IFRS som ble børsmeldt Kvartalsregnskapet er ikke revidert. ANVENDELSE AV ESTIMATER Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller må anvende estimater og forutsetninger. Estimatene er basert på historiske erfaringer og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og vurderingene som ligger til grunn, påvirker de regnskapsførte beløp på eiendeler, gjeld og forpliktelser, samt inntekter og kostnader i regnskapet.

9 2 TAP/MISLIGHOLD Året Misligholdte og tapsutsatte engasjement: Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Året Tapsavsetninger: Nedskrivninger på utlån: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier Periodens konstaterte tap dekket av tidligere foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån,garantier m.v Gruppenedskrivning på utlån: Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier Periodens endring i gruppenedskrivning på utlån, garantier Sum gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån,garantier m.v kvartal 3. kvartal Året Tapskostnader: Periodens endringer i individuelle nedskrivninger (45.795) (34.803) Periodens endringer i gruppenedskrivninger (515) (6.314) +Periodens konst.tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konst.tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått) UTLÅN FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Sektor/næring Fordeling Fordeling Fordeling Offentlig sektor 0 0, , ,1 Personmarked , , ,6 Primærnæring , , ,7 Industri , , ,6 Bygg og anlegg , , ,0 Varehandel , , ,2 Finansiering og eiendomsdrift , , ,1 Transport/privat tjenesteyting , , ,7 Sum

10 4 SEGMENTINFORMASJON Resultatrapportering pr. segment 3. kvartal kvartal 2010 PM BM Total PM BM Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer (1.401) (320) (1.721) Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Resultat før tap Tap på utlån (73) Gevinst salg anleggsmidler Resultat før skatt (1.406) Resultatrapportering pr. segment PM BM Total PM BM Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Resultat før tap Tap på utlån Gevinst salg anleggsmidler Resultat før skatt Innskudd og utlån rapportert pr. segment PM BM Sum PM BM Sum Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån Innskudd Netto renteinntekter, andre inntekter og driftskostnader fordeles etter aktivitetsvolum. Administrasjonskostnader fordeles ut fra årsverk og felleskostnader fordeles på privat og næring ut fra fordelingsnøkkel. Skatt er ikke fordelt på segment.

11 5 BEREGNING AV KAPITALDEKNING Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Annen egenkapital Egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) urealisert verdiendring Immaterielle eiendeler /utsatt skattefordel -312 Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Øvre tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko - standardmetode Operasjonell risiko Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,7 % 14,4 % 14,6 % Kjernekapitaldekning 13,9 % 13,6 % 13,8 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt Overskudd av ansvarlig kapital NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 3. kvartal 3. kvartal Året Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring på aksjer Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi

12 7 EGENKAPITALBEVEGELSE Innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital- Overkurs- Utbytte- Sparebankens Fond urealisert Annen beviskapital fond regulerings- fond gevinst Egenkapital fond Egenkapital pr Utbytte og gaver Totalresultat Egenkapital pr Egenkapital pr Utbytte og gaver Totalresultat Egenkapital pr EGENKAPITALBEVIS Antall Andel 20 største eiere EKB % Oddvar Salte Holding AS ,29 Terra Utbytte VPF ,04 Skagen Vekst ,67 Turris AS ,64 Cambio AS ,26 MP Pensjon ,14 Velcon AS ,14 Allumgården AS ,09 Klepp Kommune ,57 Pico AS v/tord Wikborg ,41 Braut Elin ,32 Giag A/S ,31 Sparebanken Øst ,29 Oblomov AS ,14 Wiggo Erichsen Holding AS ,11 Arve Braut Eiendomselskap AS ,00 Sest AS ,93 Ivar S. Løge AS ,93 Kleppe Kristian ,84 Inge Steenslands sti ,79 Sum 20 største ,90 Sum øvrige eiere ,10 Sum totalt ,00 KLEG - kursutvikling fra 3.januar 2011 til 30.september ,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00

13 9 OVERGANGSEFFEKTER IFRS RESULTAT NGAAP IFRS IFRS Q Justeringer Q (Beløp i 1000 kr) Sum renteinntekter Sun rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Verdiendringer virkelig verdi over resultat Provisjonsinntekter og inntekter frå banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendringer og gevinst og tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Administrasjonskostnader Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Nedskrivninger og tap på utlån Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultat etter tap og nedskrivninger Skattekostnader Resultat av drift etter skatt Andre inntekter og kostnader Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum andre poster Totalresultat

14 BALANSE NGAAP IFRS IFRS Justeringer (Beløp i 1000 kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder (amortisert kost) Netto utlån til kunder (til virkelig verdi) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Aksjer og fondsandeler (tilgjengelig for salg) Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Utjevningsfond Sparebankens fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

15

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 4. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 2. kvartal 2014 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 2. kvartal 2014 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer