Kvartalsrapport 1.kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1.kvartal 2014"

Transkript

1

2 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 God start på året 1. kvartal 2014 Resultat før skatt:16,9 mill. kroner (10,8 mill. kroner) Resultat etter skatt:12,6 mill. kroner (8,2 mill. kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 13,9 % (10,1 %) og etter skatt: 10,4 % (7,6 %) Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 1,5 % (1,3 %) Provisjonsinntekter m.v.: 11,0 mill. kroner (8,2 mill. kroner) Tap og nedskrivninger: 0,5 mill. kroner (0,1 mill. kroner) Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning: 1,17 % (1,21 %) Kostnader i % av inntekter: 50,5 % (61,5 %) Kjernekapital er 15,4 % (13,9 %). Ren kjernekapital 11,3 % (10,5 %) Innskuddsdekning: 66,6 % (65,1 %) (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2013) Resultat for 1. kvartal Banken hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på 16,9 mill. kroner mot 10,8 mill. kroner i fjor. Dette gir en bedring på 6,1 mill. kroner. Netto renteinntekter viser en bedring på 4,5 mill. kroner i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal Provisjonsinntekter bedres med 2,8 mill. kroner. Etter skatt ble resultatet 12,6 mill. kroner mot 8,2 mill. kroner i fjor. Egenkapital avkastning etter skatt viser 10,4 % (7,6 %) Netto renteinntekter Netto renteinntekter viser hittil i år 22,9 mill. kroner (18,4 mill. kroner). Økte utlånsmarginer bidro til økte netto renteinntekter. I tillegg øker utlånsporteføljen med 1,1 % siste 12 måneder. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble netto renteinntekter 1,51 % i 1. kvartal i 2014 (1,29 %) mot 1,58 % i 4. kvartal Netto provisjons og andre inntekter Disse inntektene viser 10,5 mill. pr. 1. kvartal i år (8,0 mill. kroner). Provisjon fra Eika Boligkreditt (EBK) utgjør 2,1 mill. kroner av bedret inntjening. Netto volumøkning siste 12 måneder på lån overført til EBK er 268,0 mill. kroner Netto inntekter fra finansielle investeringer Netto inntekter ble 1,8 mill. kroner (1,8 mill. kroner). Driftskostnader Driftskostnader var pr. utgangen av 1. kvartal i år 17,8 mill. kroner (17,3 mill. kroner ). Sum driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital reduseres i år til 1,17 % (1,21 %). Kostnader målt i forhold til inntekter reduseres til 50,5 % i 1. kvartal i år (61,5 %). Tap og mislighold Tap/nedskrivning på utlån ble pr. 1. kvartal i år netto 0,5 mill. kroner (0,1 mill.). Brutto misligholdte engasjement utgjorde 32,1 mill. kroner (65,3 mill. kroner) ved utgangen av kvartalet. Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde 10,7 mill. kroner (28,2 mill. kroner). Summen av misligholdte og tapsutsatte engasjement ble 42,8mill. kroner (93,4 mill. kroner) hittil i år. Målt som andel av brutto utlån gir dette en reduksjon siste 12 mndr. fra 1,9 % til 0,8 %. Avsetningsgrad for misligholdte og tapsutsatte engasjement er henholdsvis 39,3 % (76,8 %) og 66,8 % (45,6 %) pr. utgangen av kvartalet. Summen av individuelle nedskrivninger er redusert fra 63,0 mill. kroner i fjor til 19,7 mill. kroner i år. Balansen Forvaltningskapitalen er på 6,2 mrd. kroner, en økning på 1,3 % i 1. kvartal Brutto utlån er redusert fra 5,1 mrd. kroner i 2013 til 5,0 mrd. kroner hittil i år. Dette er en reduksjon på 1,9 %. Inkludert Eika Boligkreditt er utlån hittil i år redusert med 0,9 %. Innskudd

3 fra kunder viser en reduksjon på 1,2 % og utgjør nå 3,3 mrd. kroner. Innskuddsdekningen øker fra 65,1 % ved utgangen av 1. kvartal i fjor til 66,6 % hittil i år. Privatmarkedet Utlån til privatmarkedet viser en reduksjon på 2,5 % i 1. kvartal Inkludert Eika Boligkreditt ble det en reduksjon 0,9 %. Andel lån overført til Eika Boligkreditt utgjør 36,9 % (32,9 %) av totale lån til privatmarkedet inkl. Eika Boligkreditt. Av samlede utlån utgjør utlån til privatmarkedet 62,4 % (64,2 %). Innskudd øker med 0,8 %. Innskuddsdekning for privatmarked er 70,4 % (67,0 %) I 1. kvartal 2014 viser privatmarked en inntjening før skatt på 7,1 mill. kroner mot 3,9 mill. kroner i fjor. Årsak til bedret inntjening er økning i andre inntekter med 2,6 mill. kroner og økt netto renteinntekter med 1,4 mill. kroner. Økt inntekt reduseres noe av økte driftskostnader på 0,3 mill. kroner og økt tap/nedskrivninger med 0,6 mill. kroner. Næringslivsmarkedet I 1. kvartal 2014 viser utlån til næringslivsmarkedet en reduksjon på 0,7 %. Landbruk utgjør nå 17,0 % (14,7 %) av samlede utlån og annet næringsliv 20,6 % (21,1 %). Innskudd næring viser en reduksjon på 4,9 % til 1,1 mrd. kroner. Innskuddsdekningen er 60,1 % (61,7 %). I 1. kvartal 2014 viser næringsliv et resultat før skatt på 8,4 mill. kroner mot 5,3 mill. kroner i fjor. Bedringen skyldes økt netto renteinntekter med 3,1 mill. kroner. Aksjer tilgjengelig for salg Banken har i 1. kvartal i år foretatt oppskrivning av aksjer i Nets Holding AS med 4,6 mill. kroner i forhold til inngått avtale om salg. Oppskrivningen er ført direkte mot bankens egenkapital på fond for urealiserte gevinster. Ved realisering vil oppskrivningen justert for valutasvingning resultatføres. Salget forutsetter godkjenning av regulerende myndigheter og forventes avsluttet i 2. kvartal Soliditet Kjernekapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2014 ble 15,4 % (13,9 %) og ren kjernekapital 11,3 % (10,5 %). Pr var tallene henholdsvis 15,4 % og 11,4 %. Dersom resultat hittil i år etter skatt tas med blir ren kjernekapital 11,7 %. Kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal i år ble 15,7 % (14,1% ). Dette er samme prosent som pr Likviditetsrisiko Funding markedet bearbeides aktivt for å sikre at tilstrekkelig funding alltid er tilstede. Banken skal ha en lav til moderat likviditetsrisiko. Likviditetsindikator 1 og 2 var pr henholdsvis 104 (106 %) og 118 (113 %). Bankens innlån via obligasjonsmarkedet var på 1.8 mrd. kroner pr. utgangen av kvartalet. Banken jobber for å ha en jevn fordelt forfallsstruktur på innlån. Restløpetiden på obligasjonslån er fra 1 måneder til ca. 4,5 år. Bankens likviditetssituasjon er god. Bankens egenkapitalbevis Det har vært noe omsetning i egenkapital - beviset i 1. kvartal Kursen har vist en positiv utvikling i 1. kvartal fra 64,25 kroner til 86 kroner pr. egenkapitalbevis. Regnskapsprinsipper Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet som utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Markedsforhold Kredittetterspørselen i første kvartal har vært merkbart lavere enn samme periode i fjor. Utviklingen på slutten av fjoråret forsterket seg og var et resultat av lavere omsetning av boliger. Vi opplevde likevel at markedet tok seg opp mot slutten av kvartalet. Samtidig oppleves det en sterk konkurranse på bedriftsmarkedet med press på marginene. Utsikter Vi forventer en økning i salg av boliger fremover. Samtidig er utlånsrentene under hardt press og det vil kunne komme ytterligere rentejusteringer i løpet av året.

4 Kleppe, 15. mai 2014 Styret i Klepp Sparebank Tor Audun Bilstad Randi Skadsem Egeland Snorre Haukali Styreleder Nestleder Styremedlem Morten Bjørnsen Svein Tore Nydal Tor Egil Lie Styremedlem Styremedlem Adm. banksjef

5 HOVEDTALL Resultatsammendrag (Beløp i hele 1000) Netto renteinntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Netto tap Resultat av drift før skatt Skattekostnad Resultat av drift etter skatt Balansetall (Beløp i mill. kr.) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Egenkapital Nøkkeltall Utvikling i kvartalet / siste 12 måneder - Forvaltning 1,3 % 0,3 % 5,9 % - Utlån -1,9 % 1,1 % 4,2 % - Utlån inkl. Eika Boligkreditt -0,9 % 1,8 % 7,9 % - Innskudd -1,2 % 0,2 % 5,0 % Innskuddsdekning 66,6 % 65,1 % 66,1 % Lønnsomhet Rentenetto i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,51 % 1,29 % 1,48 % Kostnadsprosent 50,5 % 61,5 % 52,1 % Kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,17 % 1,21 % 1,17 % Egenkapitalavkastning før skatt 13,9 % 10,1 % 12,8 % Egenkapitalavkastning etter skatt 10,4 % 7,6 % 9,8 % Tap og mislighold Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,6 % 1,3 % 0,6 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,6 % 0,2 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 15,7 % 14,1 % 15,7 % Kjernekapitalprosent 15,4 % 13,9 % 15,4 % Ren kjernekapital 11,3 % 10,5 % 11,4 % Risikovektet kapital Personal Antall årsverk Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 29,2 % 29,7 % 29,7 % Børskurs 86 kr 61 kr 64,25 kr Børsverdi (millioner kroner) 93 kr 66 kr 69 kr Bokført egenkapital pr EKB 122 kr 114 kr 125 kr Resultat/utvandet resultat pr EKB 3,43 kr 2,26 kr 12,15 kr Utbytte pr. EKB n.a n.a 3,60 kr Pris/Resultat pr. EKB 25 27,0 5,3 Pris/Bokført egenkapital 0,7 0,5 0,5

6 RESULTATREGNSKAP (beløp i tusen kr.) Note Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat 6/ Netto inntekter fra finansielle investeringer Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon 682 Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultatelement som vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Totalresultat for perioden BALANSE (beløp i tusen kr. ) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder 2/ Eiendeler holdt for salg Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg Finansielle derivater 6 23 Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel 1 1 Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt 724 Avsetning til pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Utbytte Gaver Sparebankens fond Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 EGENKAPITALBEVEGELSE Egenkapital Overkurs- Utjevnings Annen Sparebankens Sum (Beløp i 1000 kr) bevis fond fond egenkapital* fond egenkapital Sum omarbeidet egenkapital pr Periodens resultat Verdiendring pensjonsforpliktelse over totalresultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Utbetalt utbytte og gaver Sum egenkapital pr Periodens resultat Verdiendring pensjonsforpliktelse over totalresultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Utbytte og gaver Sum egenkapital pr Fond for urealiserte gevinster Resultat hittil *Annen egenkapital pr Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetaling, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer Utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler Innbetalinger av utbytte, andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til drift Utbetalinger av skatter Ubetaling gaver av overskudd -979 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved omsetning av rentebærende verdp Innbetaling ved omsetning av rentebærende verdp Kjøp driftsmidler m.v Innbetaling ved salg av eiendeler holdt for salg Utbetaling ved påkostning eiendeler holdt for salg (1.331) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon Innbetaling på tidligere nedskrevet fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

8 NOTEOPPLYSNINGER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet som utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Delårsregnskapet er urevidert. ANVENDELSE AV ESTIMATER Utarbeidelse av regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelse av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene er basert på historiske erfaringer og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. 2 TAP/MISLIGHOLD Misligholdte og tapsutsatte engasjement: Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Tapsavsetninger: Nedskrivninger på utlån: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier Periodens konstaterte tap dekket av tidligere foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 303 Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v Gruppenedskrivning på utlån: Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier Periodens endring i gruppenedskrivning på utlån, garantier 175 Sum gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier m.v Tapskostnader: Periodens endringer i individuelle nedskrivninger Periodens endringer i gruppenedskrivninger 175 +Periodens konst.tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konst.tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått) UTLÅN OG INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING UTLÅN Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,8 Offentlig forvaltning 0,0 Primærnæring , ,4 Produksjonsbedrifter , ,1 Bygg/ anlegg , ,9 Handel/ hotell/ restaurant , ,3 Finans/ eiendom , ,7 Tjenesteytende næringer , ,1 Transport/ kommunikasjon , ,8 Sum INNSKUDD Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,7 Offentlig forvaltning , ,7 Primærnæring , ,6 Produksjonsbedrifter , ,9 Bygg/ anlegg , ,0 Handel/ hotell/ restaurant , ,2 Finans/ eiendom , ,1 Tjenesteytende næringer , ,5 Transport/ kommunikasjon , ,3 Sum

9 4 SEGMENTINFORMASJON Resultatrapportering pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån 585 (71) Resultat før skatt Innskudd og utlån rapportert pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån Øvrige eiendeler Sum eiendeler Innskudd Øvrig gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteinntekter, andre inntekter og driftskostnader fordeles etter aktivitetsvolum. Administrasjonskostnader fordeles ut fra årsverk og felleskostnader fordeles på privat og næring ut fra fordelingsnøkkel. Skatt er ikke fordelt på segment. 5 BEREGNING AV KAPITALDEKNING Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Annen egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Sum egenkapital Medlemsinnskudd i kredittforeninger (50%) Avsatt utbytte Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) urealisert verdiendring Immaterielle eiendeler /utsatt skattefordel Sum kjernekapital fondsobligasjoner Ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Øvre tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko - standardmetode Operasjonell risiko Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 15,7 % 14,1 % 15,7 % Kjernekapitaldekning 15,4 % 13,9 % 15,4 % Ren kjernekapital 11,3 % 10,5 % 11,4 %

10 Minimumskrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt Overskudd av ansvarlig kapital NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring på aksjer Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i verdipapirgjeld innløst endringer Sertifikater, nominell verdi Obligasjonsgjeld, nominell verdi Underkurs/overkurs Sum verdipapirgjeld Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner innløst endringer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Underkurs Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner VESENTLIGE TRANSAKSJONER /HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ingen vesentlige transaksjoner i 1 kvartal Det er heller ikke registrert vestentlige hendelser etter balansedagen. 9 EGENKAPITALBEVIS Antall Andel 20 største eiere EKB % Oddvar Salte Holding AS ,29 Eika Utbytte VPF ,75 Oblomov AS ,00 Turris AS ,64 Thu Leif Magne ,45 Waaland Martin ,43 Cambio AS ,26 Harald Espedal AS ,18 MP Pensjon ,14 Allumgården AS ,09 Velcon AS ,04 Tananger Holding AS ,41 Pico AS v/tord Wikborg ,41 Braut Elin ,32 Giag A/S ,31 Thu Betong AS ,30 Wiggo Erichsen Holding AS ,11 Gilje Thorbjørn ,07 Kleppe Bjørn Reidar ,02 Arve Braut Eiendomselskap AS ,00 Sum 20 største ,22 Sum øvrige eiere ,78 Sum totalt ,00

11

12

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Det første kvartalet for Jæren Sparebank er tilbakelagt Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte med virkning fra 2. januar 2015. Klepp Sparebank er juridisk overtagende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 3. kvartal 2014 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 3. kvartal 2014 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 2. kvartal 2014 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 2. kvartal 2014 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 1. kvartal 2015 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 1. kvartal 2015 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank

Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 4. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP

1. KVARTAL DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2011 DELÅRSREGNSKAP HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.11 31.03.10 2010 Renteinntekter 53.308 4,58 % 43.080 4,15 % 194.013 4,41 % Rentekostnader

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2014 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

Kvartalsrapport 2014 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Kvartalsrapport 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Hovedtall Fana Sparebank konsern Resultatsammendrag i millioner 4 kv. 4 kv. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 76,4 73,9 306,4 272,5 Andre driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2015

Delårsrapport 2.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 21.905 24.661 44.899

Detaljer