Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1.kvartal 2013"

Transkript

1

2 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 1,29 % (1,16 %) Provisjonsinntekter og inntekter av banktjenester: 8,2 millioner kroner (6,4 millioner kroner) Tap og nedskrivninger 0,1 millioner (-0,5 millioner kroner) Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning: 1,21 % (1,32 %) Kostnader i % av inntekter: 61,5 % (74,9 %) Kjernekapital er 13,9 % (13,6 %). Ren kjernekapital 10,5 % (10,1 %) Innskuddsdekning: 65,1 % (66,8 %) (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2012.) Resultat for 1. kvartal Klepp Sparebank hadde etter 1. kvartal et resultat før skatt på 10,8 millioner kroner mot 6,7 millioner kroner i fjor. Verdiutvikling på finansielle investeringer er mest uendret. Bedringen i resultat skyldes ordinær drift ut fra økte inntekter og reduserte kostnader. Etter skatt ble resultatet 8,2 millioner kroner mot 5,2 millioner kroner i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt viser 7,6 % (5,1 %) Netto renteinntekter Netto renteinntekter ble ved utgangen av 1. kvartal i år 18,4 millioner kroner (16,3 millioner kroner). Utlånsporteføljen viser en økning siste 12 måneder på 281,1 millioner kroner, en økning på 6,1 %. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen økt fra 1,16 % i fjor til 1,29 % i år. Netto provisjons og andre inntekter Disse viser 8,0 millioner pr. 1. kvartal i år (6,4 millioner kroner) Provisjon fra Eika Boligkreditt (EBK) utgjør 1,6 millioner kroner av bedret inntjening. Netto volumsøkning siste 12 måneder på lån overført til EBK viser 274 millioner kroner. Netto inntekter fra finansielle investeringer Netto inntekter ble 1,7 millioner kroner (2,2 millioner kroner). Største negativ endring viser obligasjoner med 0,7 millioner kroner i lavere inntjening enn 1. kvartal i fjor. Driftskostnader Driftskostnader var pr. utgangen av 1. kvartal 17,3 millioner kroner (18,6 millioner kroner ). Konsulent - bistand og kostnader knyttet til investeringseiendom reduseres totalt med 1,2 millioner kroner. Sum driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital reduseres fra 1,32 % i fjor til 1,21 % i år. Kostnader målt i forhold til inntekter reduseres til 61,5 % (74,9 %)

3 Tap og mislighold Tap på utlån viser 1. kvartal ,1 millioner kroner. Brutto misligholdte engasjement utgjorde 65,2 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal 2013 sammenlignet med 86,5 millioner kroner på samme tid i fjor. Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde 28,2 millioner kroner mot 13,1 millioner kroner i fjor. Summen av misligholdte og tapsutsatte engasjement er redusert fra 99,6 millioner kroner i 1. kvartal 2012 til 93,4 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal Målt i prosent av brutto utlån er dette en reduksjon fra 2,2 % til 1,9 %. Avsetningsgrad for misligholdte og tapsutsatte engasjement er henholdsvis 76,8 % og 45,6 % pr. 1. kvartal Summen av individuelle nedskrivninger er 65,3 millioner kroner. Balansen Forvaltningskapitalen er på 5,8 milliarder kroner, en økning på 0,3 % i år. Brutto utlån har økt med 1,1 % i 1. kvartal 2013 og er nå 4,9 milliarder kroner. Inkludert Terra Boligkreditt har brutto utlån økt med 1,8 % til 6,4 milliarder kroner. Innskudd fra kunder viser hittil i år en økning på 0,2 % og utgjør nå 3,2 milliarder kroner. Innskuddsdekningen reduseres fra 66,8 % ved utgangen av 1. kvartal i fjor til 65,1 % hittil i år. Privatmarkedet Utlån til privatmarkedet har økt med 57,5 millioner kroner - 1,9 % i 1. kvartal Inkludert Terra Boligkreditt viser utlån en økning på 121,7 millioner kroner - 2,7 %. Av samlede utlån utgjør utlån til privatmarkedet 64,2 % (62,9 %). Innskudd har økt med 11,9 millioner kroner i år til 2,1 milliarder kroner. Dette gir en økning på 0,6 %. Innskuddsdekning for privatmarked er 67 % (67,9 %) Inntjening på privatmarked før skatt har økt fra 0,2 millioner kroner pr. 1. kvartal i fjor til 3,9 millioner kroner i år. Årsaken til økning er 1,4 millioner kroner mer i netto renteinntekter, 1,6 millioner kroner i økte andre drifts - inntekter og 0,9 millioner kroner i lavere driftskostnader. I tillegg reduseres tap med 0,2 millioner kroner. Næringslivsmarkedet Utlån næringslivsmarked er ved utgangen av 1. kvartal 2013 på 1,8 milliarder kroner. Landbruk utgjør nå 14,7 % (15,1 %) av samlede utlån og annet næringsliv 21,1 % (22,0 %). Innskudd næring reduseres med 0,4 % til 1,1 milliarder kroner. Innskudds - dekningen er 61,5 % (64,8 %). Næringslivsmarkedet viser en økt inntjening før skatt fra 4,6 millioner kroner i fjor til 5,3 millioner kroner i 1. kvartal i år. Renteinntekter øker med 0,7 millioner kroner, driftskostnader reduseres med 0,5 millioner kroner og netto andre driftsinntekter øker med 0,2 millioner kroner. Det er tilnærmet ingen netto tap/nedskrivninger 1. kvartal 2013, mens en i fjor hadde netto inntektsføring på 0,7 millioner kroner. Soliditet Kjernekapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal var 13,9 % mot 13,6 % i fjor. Ren kjernekapital utgjør 10,5 % mot 10,1 % i forhold til 1. kvartal 2012.

4 Kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal var 14,1 % mot 14,5 % i fjor. Regjeringen har lagt fram forslag til nye regler i forhold til kapitalkrav i bankene. Dersom disse blir vedtatt, vil dette innebære høyere og raskere oppbygning av de ulike kapitaldekningene. Likviditetsrisiko Funding markedet bearbeides aktivt for å sikre at tilstrekkelig funding alltid er tilstede. Banken skal ha en lav til moderat likviditetsrisiko. Likviditetsindikator 1 og 2 var pr henholdsvis 106 (110 %) og 113 (116 %). Bankens innlån via obligasjons - markedet var på 1.7 mrd. kroner pr. 1. kvartal Banken jobber for å ha en jevn fordelt forfallsstruktur på innlån. Restløpetiden på obligasjons - lån er fra 6 måneder til ca. 5 år. I 2013 er det forfall på 241 millioner kroner. Bankens likviditetssituasjon er god. Bankens egenkapitalbevis Det har vært lav omsetning i egenkapitalbevis i Kursen var 61 kroner pr. egenkapitalbevis ved utgangen av kvartalet. Regnskapsprinsipper Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårs - regnskapet følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet som utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Markedsforhold Våre lokale markedsforhold er fortsatt sterke med lav arbeidsledighet og høy aktivitet. Men kredittilgangen begrenses av de nye kapitalkravene, noe som i første omgang rammer utlån til næringseiendom. Utsikter Hele banknæringen har nå tatt grep for å sikre en bedre inntjening og dermed øke den rene kjernekapitalen. Det innebærer for vår del at vi må kjøre en sterk balansestyring der veksten må være moderat. Vi vil måtte konsentrere vår tilgjengelige kapital til bedrifter og privat kunder i vårt primære markedsområde som er Klepp og Jæren for øvrig. Styret i Klepp Sparebank

5 HOVEDTALL Resultatsammendrag (Beløp i hele 1000) Netto renteinntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Netto tap Resultat av drift før skatt Skattekostnad Resultat av drift etter skatt Balansetall (Beløp i mill. kr.) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Egenkapital Nøkkeltall Utvikling i kvartalet / siste 12 måneder - Forvaltning 0,3 % -3,2 % -0,2 % - Utlån 1,1 % 0,2 % 5,2 % - Utlån inkl. Eika Boligkreditt 1,8 % 1,1 % 8,6 % - Innskudd 0,2 % 0,6 % 3,8 % Innskuddsdekning 65,1 % 66,8 % 65,6 % Lønnsomhet Rentenetto i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,29 % 1,16 % 1,27 % Kostnadsgrad 61,5 % 74,9 % 60,3 % Kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital 1,21 % 1,32 % 1,28 % Egenkapitalavkastning før skatt 10,1 % 6,6 % 10,3 % Egenkapitalavkastning etter skatt 7,6 % 5,1 % 8,5 % Tap og mislighold Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 1,3 % 1,9 % 1,6 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,6 % 0,3 % 0,6 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,1 % 14,5 % 14,6 % Kjernekapitalprosent 13,9 % 13,6 % 14,2 % Ren kjernekapital 10,5 % 10,1 % 10,7 % Risikovektet kapital Personal Antall årsverk Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 29,7 % 30,2 % 30,2 % Børskurs 61 kr 55,5 kr 56,5 kr Børsverdi (millioner kroner) 66 kr 60 kr 61 kr Bokført egenkapital pr EKB 114 kr 107 kr 117 kr Resultat/utvandet resultat pr EKB 2,26 kr 1,5 kr 10,1 kr Utbytte pr. EKB n.a n.a. 3,0 Pris/Resultat pr. EKB ,6 Pris/Bokført egenkapital 0,5 0,5 0,5

6 RESULTATREGNSKAP (Beløp i tusen kr.) Note Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat 6/ Netto inntekter fra finansielle investeringer Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultatregnskap Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat BALANSE (Beløp i tusen kr.) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder 2/ Eiendeler holdt for salg Investeringseiendommer Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg Finansielle derivater 29 - Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetning til pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Utbytte Gaver Sparebankens fond Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 EGENKAPITALBEVEGELSE Egenkapital Overkurs- Utjevnings Annen Sparebankens Sum (Beløp i 1000 kr) bevis fond fond egenkapital* fond egenkapital Sum egenkapital pr Periodens resultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Utbytte og gaver Sum egenkapital pr Periodens resultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Utbytte og gaver Sum egenkapital pr *Fond for urealiserte gevinster utgjør Periodens resultat *Annen egenkapital Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 714 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetaling, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer Innbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler Innbetalinger av utbytte, andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til drift Utbetalinger av skatter Ubetaling gaver av overskudd -300 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp aksjer og andeler i andre foretak Salg aksjer og andeler i andre foretak 549 Utbetaling ved omsetning av rentebærende verdp. Innbetaling ved omsetning av rentebærende verdp Innbetaling utbytte fra tilknyttet selskap Kjøp driftsmidler m.v Salg driftsmidler m.v. 235 Innbetaling ved salg av investeringseiendom Utbetaling ved påkostning investeringseiendom (4.177) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon Innbetaling på tidligere nedskrevet fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

8 NOTEOPPLYSNINGER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet pr er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet som utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) Delårsregnskapet er ikke revidert. ANVENDELSE AV ESTIMATER Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller må anvende estimater og forutsetninger. Estimatene er basert på historiske erfaringer og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og vurderingene som ligger til grunn, påvirker de regnskapsførte beløp på eiendeler, gjeld og forpliktelser, samt inntekter og kostnader i regnskapet. 2 TAP/MISLIGHOLD Misligholdte og tapsutsatte engasjement: Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Tapsavsetninger: Nedskrivninger på utlån: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier Periodens konstaterte tap dekket av tidligere foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden 540 +Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v Gruppenedskrivning på utlån: Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier Periodens endring i gruppenedskrivning på utlån, garantier Sum gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier m.v Tapskostnader: Periodens endringer i individuelle nedskrivninger Periodens endringer i gruppenedskrivninger 431 +Periodens konst.tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konst.tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått)

9 3 UTLÅN OG INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING UTLÅN Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,7 Offentlig forvaltning - 0,0 - - Primærnæring , ,9 Produksjonsbedrifter , ,2 Bygg/ anlegg , ,0 Handel/ hotell/ restaurant , ,0 Finans/ eiendom , ,7 Tjenesteytende næringer , ,1 Transport/ kommunikasjon , ,4 Sum INNSKUDD Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,9 Offentlig forvaltning , ,1 Primærnæring , ,6 Produksjonsbedrifter , ,8 Bygg/ anlegg , ,6 Handel/ hotell/ restaurant , ,1 Finans/ eiendom , ,9 Tjenesteytende næringer , ,5 Transport/ kommunikasjon , ,5 Sum SEGMENTINFORMASJON Resultatrapportering pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt Innskudd og utlån rapportert pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån Øvrige eiendeler Sum eiendeler Innskudd Øvrig gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteinntekter, andre inntekter og driftskostnader fordeles etter aktivitetsvolum. Administrasjonskostnader fordeles ut fra årsverk og felleskostnader fordeles på privat og næring ut fra fordelingsnøkkel. Skatt er ikke fordelt på segment.

10 5 BEREGNING AV KAPITALDEKNING Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Annen egenkapital Egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Medlemsinnskudd i kredittforeninger (50%) Avsatt utbytte Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) urealisert verdiendring Immaterielle eiendeler /utsatt skattefordel Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Øvre tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (50%) Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko - standardmetode Operasjonell risiko Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,1 % 14,5 % 14,6 % Kjernekapitaldekning 13,9 % 13,6 % 14,2 % Ren kjernekapital 10,5 % 10,1 % 10,7 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt Overskudd av ansvarlig kapital NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring på aksjer Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i verdipapirgjeld innløst endringer Sertifikater, nominell verdi Obligasjonsgjeld, nominell verdi Underkurs Sum verdipapirgjeld Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner innløst endringer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Underkurs Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner

11 8 VESENTLIGE TRANSAKSJONER Ingen vesentlige transaksjoner i 1 kvartal EGENKAPITALBEVIS Antall Andel 20 største eiere EKB % Oddvar Salte Holding AS ,29 Terra Utbytte VPF ,51 Skagen Vekst ,67 Turris AS ,64 Cambio AS ,26 MP Pensjon ,14 Allumgården AS ,09 Velcon AS ,04 Indre Sogn Sparebank ,52 Pico AS v/tord Wikborg ,41 Braut Elin ,32 Giag A/S ,31 Sparebanken Øst ,29 Oblomov AS ,14 Wiggo Erichsen Holding AS ,11 Molland Tor Einar ,02 Arve Braut Eiendomselskap AS ,00 Sest AS ,93 Waaland Martin ,93 Kleppe Kristian ,84 Sum 20 største ,46 Sum øvrige eiere ,54 Sum totalt ,00

12

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer