Revidert Opprinnelig Regnskap Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012"

Transkript

1 Årsregnskap

2 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (OM) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (OM) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

3 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt investering Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Note Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

5 Balanseregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Note EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer 5/ Premieavvik Aksjer og andeler, kortsiktige Obligasjoner, sertifikater 13/ Bankinnskudd, kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld 5/ SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Alle tall i 1000 kr Bodø den 31. desember februar 2014 Rolf Kåre Jensen Stephan A. Skjelvan Linda Johnsen rådmann kommunaldirektør regnskapssjef økonomi/finans Regnskapet revidert 11. april 2014 Monika Amundsen kommunerevisor 6

7 Oversikten viser Bodø kommunes driftsregnskap for 2013 satt opp pr rammeområde iht vedtatt budsjett for 2013, jfr PS 12/193. Driftsregnskap pr rammeområde Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Regnskap Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Oppvekst og kulturavdelingen Utgifter Inntekter Netto Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter Inntekter Netto Eiendomskontoret Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto Rammeområde 8 Utgifter Inntekter Netto Total Utgifter Inntekter Netto

8 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (OM) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (OM) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidl regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema 1A er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)" og viser kommunens frie inntekter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetning og bruk av fond. 8

9 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Til fordeling drift fra Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Fordelt slik: Sentraladministrasjonen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Oppvekst og kulturavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Helse og omsorgsavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Eiendomskontoret Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Teknisk avdeling Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Interne bedrifter Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Rammeområde 8 Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Sum fordelt Til fordeling fra skjema 1A Mer/Mindreforbruk Regnskapsskjema 1B er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning" og viser kommunens anvendelse av frie inntekter (redusert for netto finansutgifter og netto avsetninger til fond) pr rammeområde. Tallene i regnskapsskjema 1B avviker fra "Driftsregnskap pr rammeområde" da avsetninger og bruk av fond ikke er med i regnskapsskjema 1B, mens disse er inkludert i tallene i "Driftsregnskap pr rammeområde". Videre inngår frie inntekter (skatt, rammetilskudd mm) i tallene for rammeområde 8 i "Driftsregnskap pr rammeområde", mens disse er holdt utenom i dette skjema, da de inngår i regnskapsskjema 1A. 9

10 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2A er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning" og viser kommunens samlede investeringer (både driftsmidler og finansielle anleggsmidler) i løpet av regnskapsåret, samt finansieringen av disse. Spesifikasjon av kommunens investeringsprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B. 10

11 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet pr prosjekt Alle tall i 1000 kr Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Skoleløsning Saltvern Bratten Kjærringøy skole/bhg Bodøsjøen skole byggetrinn II Misvær skole FDV Forvaltningssystem Sølvsuper Helse- og velferdssenter Omsorgsteknologi Sølvsuper PS 11/ Bodø nye havn Utvidelse av næringsareal Valen Hunstad generelt Mørkved generelt Sikring/rydding av komm. Eiendommer Kjøp/salg av eiendom Kompaktanlegg Bestemorenga Kirke Hunstad Innskudd kommunale boliger Bobilcamp sentrum Kollektivterminal Dr. gate Anskaffelse nytt inkassosystem IT systemer Sum fullføre i gangsatte prosjekter Heis Rådhuset Brannsikring av bygg Oppgradering av el-anlegg Sum lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon/pcb Rehabilitering sanitæranlegg, skoler Bygningsmessige tilpasninger HS grunnet driftsendr Asfaltspleis Veitiltak sentrum Vei og gatelys kommunal bev Sum nødvendig vedlikehold av bygninger, veier m.m Delsum Politiske vedtak (eks Stormen) 96 Bodø bydrift Sentrum skolestruktur Rønvik/Saltvern skolestruktur Bankgata skole, riving sørfløy Familiesenter Rønvik/Sentrum Flerbrukshall Bankgata Rehabilitering skolebygg Tverlandet Bo- og Servicesenter Boligkjøp Mørkved sykehjem - nødstrømsanlegg

12 9359 IKT HS Samhandlingsreformen Flyktningeboliger Boliger til flyktninger PS 13/ Botilbud Garnveien PS 13/ Årnesveien 4 tilrettelegging for salg Hålogalandsgata Feltutbygging Div. feltutbygging Havneutsikten/Svømmehallen/Gråholtan Olav V gt/langstranda Lille Hjertøya Burøya Kvalvikoden Bodøsjøen B Industrikai på Valen Allhus Helligvær STIMULI Skianlegg Bestemorenga Stimuli Bibliotek - tyverimerking Midlertidig bosted flyktninger Trafikksikkerhetssenter, Bratten Buss Bratten Kunstgresspakke Bodø Domkirke - utbedringer Ny brannstasjon Utvidelse av parkeringssoner Tiltaksplan for Skjerstad Vei Rønvikleira Bru Børvatnet Fortau Ripnesbakken inkl. snuplass Rassikring Kvalvika Aksjon skolevei/fortau Bodinveien G/S vei Hestdalen - Sørstrupen Junkernveien fortau Bypakke Bodø Solparken Sykkelparkering/Skilting av sykkelruter Boligsikring for trafikksikkerhet Konrad Klausens vei Kryssløsning Sjøgt - Hålogalandsgt Terminalkai - Sør Frikjøp uteareal Anskaffelse av nytt parkeringssystem Anskaffelse av skyssbår Helligvær Busstopp Ospveien Nordlysbuen fortau Bypakke Bodø: Prærien Vest - ny vei Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk

13 9712 Bypakke Bodø: Kollektiv - busstopp Portal prosjekt Sum politiske vedtak/vedtatte planer Stormen 9920 Kulturkvartalet Bibliotek Kulturkvartalet Parkering Kulturkvartalet Utomhus Kulturkvartalet driftsplan Kulturkvartalet Kulturhus Sum Stormen Delsum Utlån/aksjer/fond Videreutlån Startlån Investeringsmerverdiavgift samlet 9999 Felles finansiering av investeringer Sum Finansdisposisjoner Bestemorenga vannforsyning Sanering sentr.vann Prærien vest vann Nordstranda vannverk Vannledning Hunstadringen Distriktsvannverk Vannledning i RV tunnel Helligvær vannbehandlingsanlegg Festvåg vannbehandlingsanlegg Naurstad vannledning PS 13/ Godøynes trykkøkning Nerbyen, Moloveien Fordelingsnett Fjell Sum Vann Tomt renseanlegg Kvalvikodden Hammersvika avløp Opprustning RA - Misvær Prærien vest avløp Bestemorenga avløpsledn Tiltak renseanlegg - akkreditering Sanering sentrum Skanseodden renseanleggm Opprydding avløp Valnes Avløp Øyran, Misvær Stokkvika - Hunstadmoen renseanlegg Bodøsjøen 2 - overføring ledning

14 9652 Nerbyen, Moloveien avløp Avløpsledning Oppegård - Øyran Algarveien avløp PS 13/ Sum Avløp Sum Vann/Avløp Totalt

15 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost som ubrukte lånemidler i balansen. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet basert på beste estimat. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 15

16 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen momskompensasjon. Da ordningen med kompensasjon for betalt merverdiavgift ble innført i kommunesektoren ble dette finansiert av kommunene selv gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 16

17 Note 2 Endring arbeidskapital Del 1 Tall fra bevilgningsregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Endring arbeidskapital Del 2 Tall fra balansen OMLØPSMIDLER Arbeidskapital Arbeidskapital Endring fra pr pr til 2013 Betalingsmidler Kortsiktige fordringer Ihendehaverobligasjoner Premieavvik Aksjer og andeler OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD ARBEIDSKAPITAL Herav Premieavvik Ubrukte lånemidler Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Korrigert arbeidskapital (*) (*) Arbeidskapitalen viser differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det forventes at 17

18 arbeidskapitalen gir et bilde av kommunens likvide situasjon. I kommuneregnskapet inngår premieavviket som en del av omløpsmidlene. Dette har imidlertid ingen reell verdi for kommunen (se eventuelt nærmere forklaring i note 5 angående pensjon) og representerer ingen likvide midler. I begrepet "korrigert arbeidskapital" er derfor premieavviket trukket ut for å få et mer reelt bilde av arbeidskapitalen. Videre er den delen av likvide midler som gjelder ubrukte lånemidler og bundne fond trukket ut, da disse ikke kan disponeres fritt av kommunen. 18

19 Note 3 Pensjon Bodø kommune har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Bodø Kommunale Pensjonskasse (BKP), Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjon (KLP). Pensjonsordningen omfatter også ansatte i de kommunale foretakene. Ansatte i Bodø kommune som er i vår tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke samlet opp fond e.l. til dekning av fremtidige AFP-pensjoner. Forsikringstekniske beregninger foretas av KLP, BKP og SPK, og disse viser at kommunen har en samlet pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2013 på mill kr. Kommunens pensjonsmidler er på samme tidspunkt beregnet til mill kr. Disse fremkommer som følger: Pensjonsforpliktelse BKP KLP SPK Sum Oppgitt pensjonsforpliktelse pr Estimatavvik pr / Faktisk forpliktelse pr Brutto pensjonskostnad (jfr nedenfor) Utbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler Oppgitt pensjonsforpliktelse pr Estimatavvik pr / Faktiske midler pr Innbetalt premie Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Brutto pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelse pr Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse Sum netto forpliktelse inkl aga Dette er balanseført som følger: Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse (inkl arb.giv.avg) Netto forpliktelse inkl aga Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gjennomsnittlig alder, aktive 44,2 43,3 44,2 44,1 19

20 Pensjonskostnader BKP KLP SPK Sum Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Sum inkl premieavvik og adm Premieavvik (*) Akkumulert premieavvik pr Amortisert premieavvik fra tidligere år Korreksjon amortisering tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik pr Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum balanseført premieavvik inkl aga (*) Premieavviket er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og regnskapsført pensjonskostnad. Årets premieavvik fremkommer som følger: Innbetalt pensjonspremie Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Årets premieavvik Forutsetninger Diskonteringsrente 4,00 % Lønnsvekst 2,87 % G-regulering 2,87 % Pensjonsregulering 2,87 % Forventet avkastning 5,00 % Amortiseringstid 10 år Fra og med regnskapsåret 2002 ble det i forskrift om årsregnskap og årsberetning foretatt endringer i reglene om regnskapsføring av pensjon. Tidligere ble premieinnbetalingen til pensjonskassen regnskapsført som årets pensjonskostnad, men fra og med 2002 utgiftsføres det en estimert langsiktig pensjonskostnad basert på langsiktige forutsetninger om blant annet lønns- og G-vekst, avkastning på pensjonsmidlene og fremtidig renteutvikling. Endringen skulle medføre en jevnere årlig utgiftsbelastning enn tidligere da premieinnbetalingen dannet grunnlaget for utgiftsføring, og skulle dermed gjøre det enklere for kommunene å håndtere svingninger i pensjonspremiene fra år til år. Siden ordningen ble innført har det imidlertid vist seg at pensjonspremien over år gjennomgående har vært langt høyere enn pensjonskostnadene. Dette skyldes at det legges ulike forutsetninger til grunn ved beregning av pensjonskostnadene og nødvendig premieinnbetaling. Iht Forskrift om årsregnskap og årsberetning 13-5 A fastsettes forutsetningene ved beregning av pensjonskostnadene av tidligere Kommunal- og regionaldepartementet, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Benyttede forutsetninger har medført at det over år har bygd seg opp store differanser mellom totalt innbetalt pensjonspremie og totale utgiftsførte pensjonsutgifter. Pr utgjør dette premieavviket inkludert 20

21 arbeidsgiveravgift for Bodø kommunes del 214 mill kr. Premieavviket fremstår som en eiendel i kommunens balanse. Dette har i realiteten ingen verdi, men må derimot tas inn som utgift i kommunens regnskap i de kommende år. Det balanseførte premieavviket på 214 mill kr må utgiftsføres i kommunens regnskap som følger i de kommende år: År Beløp År Beløp År Beløp Frem til 2011 ble premieavviket som oppsto det enkelte år tatt inn i kommunens regnskap de påfølgende neste 15 år. Fra og med 2011 medførte nye regler at premieavvik skulle amortiseres (tas inn i regnskapet) over 10 år. Departementet sendte høsten 2013 ut et høringsforslag om å redusere amortiseringstiden til 5 eller 7 år fra og med budsjettåret Utfallet av dette er ikke kjent, men dersom forslaget vedtas vil det gi store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren, samtidig som det vil gi et riktigere bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon. Premieavviksfond Kommunen har tidligere år avsatt midler til et eget disposisjonsfond, premieavviksfondet, til fremtidig bruk til finansiering av amortisering av tidligere års premieavvik. I samsvar med Bystyrets vedtak i PS 13/136 Tertialrapport 2 er differansen mellom årets premieavvik (5 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift) og amortiseringen av tidligere års premieavvik (25,2 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift) finansiert ved bruk av premieavviksfondet. Premieavviksfondet er av denne grunn redusert fra 84,9 mill kr pr til 64,7 mill kr pr

22 Note 4 Kommunens garantiansvar Låntager Vedtak Opptak Bank Oppr. beløp Pr Pr Barnehager/SFO Lillevollen bhg K 30/ NB/DnB Sum barnehager/sfo Idretts- og kulturformål Tverlandshallen AL K 61/ NB/DnB Mørkvedhallen AL K 51/ KLP Sum idretts- og kulturformål Annet Bodø kirkelige f.råd K 72/ Sparebank1 NN Bodø kirkelige f.råd K-11/ Kommu.banken IRIS/Salten Forvaltning IKS Div. lånegivere BOPRO AS 2002 KLP Kreditt AS BOPRO AS 2002 KLP Kreditt AS BOPRO AS K 02/ KLP Kreditt AS BKBS K 120/ Kommu.banken Mølnbakken borettslag K/115/ Kommu.banken Låter Vasslag K-5/ NB/DnB Helse- Miljøtilsyn Salten IKS KLP Kreditt AS Salten Brann IKS (65 %) 2008 KLP Kreditt AS Skjerstad Bygningsstift 2012 Husbanken Skjerstad Samfunnshus 1991 Kommu.banken Skjerstad Bygningsstiftelse K 05/ Sparebank1 NN Skjerstad Bygningsstiftelse K 07/ Sparebank1 NN Skjerstad Bygningsstiftelse PS 13/ Sparebank1 NN Veipakke Salten AS K-06/ KLP Veipakke Salten AS K-06/ KLP Veipakke Salten AS K09/61-K12/ Nordea ASA Veipakke Salten AS K09/171-K12/ Nordea ASA Bliksvær vannverk K-06/ Sparebank1 NN Kvikstad og Ljønes Vannverk K-07/ Sparebank1 NN Bodø Spektrum AS K-07/ Kommu.banken Sum annet Totalt garantiansvar Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 22

23 Note 5 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid, samt tilskudd og overføringer 5A) Av totale kortsiktige fordringer på og kortsiktig gjeld på pr gjelder følgende fordringer og gjeld til kommunale foretak, interkommunale selskaper og interkommunalt samarbeid: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Fordringer Pr Pr Kortsiktig gjeld Fordringer Kortsiktig gjeld Bodø Spektrum KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Salten Regionråd Salten Brann IKS Sum B) Tilskudd og overføringer til, samt kjøp fra, kommunale foretak, interkommunale selskap og interkommunalt samarbeid: Kommunale foretak Tilskudd Andre overføringer Tilskudd Andre overføringer Bodø Havn KF Bodø Spektrum KF Team Bodø KF (avviklet ila 2012) Bodø Kulturhus KF Sum Øvrig Salten Regionråd Sum Interkommunale selskap og interkommunalt samarbeid Kjøp fra Overføringer til Kjøp fra Overføringer til Salten Brann IKS Salten interkommunale oljevernutvalg Helse- og miljøtilsynet i Salten IKS Salten kommunerevisjon IKS Salten kontrollutvalgsservice IRIS Salten IKS Sum

24 Note 6 Aksjer og andeler aktivert som anleggsmidler Bokført verdi Eierandel Egenkapi tal pr Andel EK (*) Ligningsve rdi pr Innskudd pensjonskasser Bodø Kommunale Pensjonskasse ,0 % Egenkapitalinnskudd KLP Aksjer Bodø Energi AS ,0 % Salten Kraftsamband AS (*1) ,0 % Bodø Spektrum AS ,0 % Banken AS ,0 % Saltens Bilruter AS ,8 % BoPro AS ,0 % Bodø Industri AS ,2 % Sentrumsterminalen AS ,0 % Zahlfjøsen AS ,0 % Stormen drift AS (stiftet 2013) ,0 % Kunnskapsparken Bodø AS (*5) 200 2,5 % Skjerstad ASVO AS ,0 % NordNorsk Symfoniorkester AS 50 50,0 % Vegpakke Salten AS 50 50,0 % Industribygg AS ,0 % Nordland Reiseliv AS 30 7,2 % Landegode Handel AS (*5) 15 30,0 % GalvanoTia AS (*5) 3 0,5 % Fiskernes Redskapsfabrikk AS Aspmyra Stadion AS (*2) 0 100,0 % IKS (Interkommunale selskap) (*4) Salten Kommunerevisjon IKS ,0 % IRIS Salten IKS (*3) 0 62,0 % Salten Brann IKS (*3) 0 65,8 % Helse og Miljøtilsyn Salten IKS (*3) 0 60,1 % KF (Kommunale foretak) Bodø Spektrum KF 0 100,0 % Bodø Kulturhus KF 0 100,0 % Bodø Havn KF 0 100,0 % Andeler og øvrig Samlet beløp BBL-leiligheter aktivert som andeler Bodø Håndballklubb lokaler

25 Lærlingekontoret i Bodø og omegn 600 Mørkvedhallen AL ,3 % Svømmehallen AL (Skjerstad) 30 Bodø Boligbyggerlag 10 Biblioteksentralen AL 9 Studentbyen Sogn Leierett 8 Harstad Kulturhus 5 Utbyggingsselskap for Nord-Norge (Skjerstad) 5 NordNorsk Elevhjem 4 Norminol Skjerstad 1 Sum aktiverte aksjer, andeler og innskudd Alle tall i 1000 kr Aksjer og andeler som klassifiseres som anleggsmidler er i henhold til regnskapsforskriftens 8 vurdert til anskaffelseskost, med mindre disse er utsatt for verdifall som forventes ikke å være forbigående. (*) Blant selskapene kommunen har eierandel i er det kun Saltens Bilruter AS som er børsnotert. Som en tilnærming til markedsverdi er selskapenes egenkapital pr (sist avlagte regnskap for samtlige selskaper) oppgitt, og kommunens andel av denne er beregnet. I tillegg er ligningsverdi pr oppgitt for de selskaper som har innrapportert dette til aksjonærregisteret. For 2013 er markedsverdi og ligningsverdi lik for børsnoterte aksjer. (*1) I tilknytning til vurdering av markedsverdien for aksjene i Salten Kraftsamband (SKS) kan det opplyses om at 14 % av aksjene i SKS i oktober 2013 ble solgt for 515 mill kr. (Denne aksjeposten tilhørte ikke Bodø kommune, men var opprinnelig eid av Sjøfossen Energi, som ble kjøpt opp av SKS i løpet av 2013, og ble solgt til Nordlands Næringsvekst AS som er 100 % eid av Nordland fylkeskommune.) (*2) Kommunens aksjer i Aspmyra Stadion AS ble overtatt for kr 0, jfr PS 11/88, og er dermed ikke aktivert i balansen. (*3) Kommunens eierandeler i IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse og Miljøtilsyn Salten IKS ble ikke aktivert i kommunens balanseregnskap da selskapene ble stiftet. (*4) Kommunen deltar i tillegg i følgende interkommunale samarbeid: Salten Regionråd, Salten kontrollutvalgsservice, Salten IUA, Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland, Krisesenter i Salten og Samordna innkjøp i Salten. Salten Regionråd (der Bodø kommunes andel er ca 64 %) eier for øvrig 100 % av aksjene i Salten Invest AS. (*5) Bystyret vedtok i sak 14/4 "Eierskapsmelding" å gi rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i Galvano Tia AS, Landegode Handel AS og Kunnskapsparken Bodø AS. Grunnet kort tid fra vedtak ble fattet til frist for avleggelse av årsregnskapet for 2013 er aksjene ikke omklassifisert fra anleggsmidler til omløpsmidler pr

26 Indirekte eierskap Bodø kommune har gjennom sine eierandeler i selskapene som fremkommer i ovenstående oversikt også indirekte eierskap i en rekke selskaper. I det følgende opplyses det om de aktuelle selskapenes eierandeler i underliggende selskaper der denne utgjør 2/3 eller mer. Bodø Energi AS har følgende eierandeler som overstiger 66 % i underliggende selskaper: BE Kraftsalg 100 %, BE Nett 95 %, BE Energimontasje 100 %, BE Varme 100 %, Nordland Elsikkerhet AS 76 %. Salten Kraftsamband AS har følgende eierandeler som overstiger 66 % i underliggende selskaper: SKS Produksjon AS 100 %, SKS Kraftsalg AS, SKS Eiendom AS 100 %. Saltens Bilruter AS har følgende eierandeler som overstiger 66 % i underliggende selskaper: Nordlandsbuss AS 66,7 %, Østbø AS 69 %, SB Transport AS 100 %, Stokland Bilruter AS 100 %, Nordlandsreiser AS 100 %. IRIS Salten IKS har følgende eierandeler som overstiger 66% i underliggende selskaper: Iris Service AS 100%, Iris Produksjon AS 100%, Iris Retura AS 100%, HT Safe AS 73,83%. Gjennom Bodø Havns 99,88 % eierandel og AS Industribyggs 0,12 % eierandel har Bodø kommune også 100 % indirekte eierandel i ANS Bodøterminalen. Årets kjøp av aksjer og andeler Regnskapsført kjøp av aksjer og andeler fremkommer som følger: Egenkapitalinnskudd Bodø Kommunale Pensjonskasse Egenkapitalinnskudd KLP 865 Aksjekapital, øvrig egenkapital og stiftelsesutgifter Stormen Drift AS 254 Øvrig Utbytte Kommunen har i regnskapsåret mottatt følgende utbytte i tilknytning til sine langsiktige aksjeposter og eierandeler: Salten Kraftsamband AS Bodø Energi AS IRIS Salten IKS Saltens Bilruter AS Øvrige Totalt inntektsført utbytte

27 Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Alle fond IB Saldo alle fond Avsetninger til fond Bruk av avsetninger Netto avsetninger UB Saldo alle fond Disposisjonsfond IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB Bundet driftsfond IB Avsetninger Korrigert for avsetning renter til tapsfond startlån mm Bruk av avsetninger UB Ubundet investeringsfond IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Bundet investeringsfond IB Avsetninger Korrigert for avsetning renter til tapsfond startlån mm Bruk av avsetninger UB Disposisjonsfond er til bystyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. I saker der bystyret har gjort konkrete bevilgningsvedtak, er midlene å anse som bundet, og i balanseregnskapet er dette disposisjonsfond som er merket med egne navn. Disponering av disse midlene i regnskapet, enten til avsatt formål eller til andre formål, krever budsjettvedtak fra bystyret. 27

28 Bruk av midler fra bundet driftsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av bystyret. Bruk av slike midler bør likevel budsjetteres, slik at det fremkommer en plan for disponering av midlene. Bruk av midler fra ubundet investeringsfond, er til bystyrets frie disposisjon til investeringsformål. I saker der bystyret har gjort konkrete bevilgningsvedtak, er midlene å anse som bundet. Dette er ubundne investeringsfond som er merket med egne navn. Disponering av disse midlene i regnskapet, enten til avsatt formål eller til andre formål, krever budsjettvedtak fra bystyret. Bruk av bundne investeringsfond er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av bystyret. Bruk av slike midler bør likevel budsjetteres, slik at det fremkommer en plan for disponering av midlene. Vesentlige avsetninger til og bruk av fond vedtatt i løpet av året Disposisjonsfond: Beløp Vedtak Bruk av premieavviksfond PS 13/136 Bruk av rentefond Budsjett 2013 Vesentlige avsetninger til og bruk av bundne driftsfond: Avsetning til vann- og avløpsfond Avsetning ubrukte ø-hjelpsmidler Avsetning ubrukte tilskudd boligetablering Bruk av investeringstilskudd barnehager Beløp Vedtak Regnskapsavslutn Regnskapsavslutn Regnskapsavslutn Tertialrapport mm Vesentlige avsetninger til og bruk av ubundet investeringsfond: Avsetning til Tomteutbyggingsfondet, netto Bruk av fond avsatt til Kulturkvartalet, jfr budsjett Beløp Vedtak Regnskapsavslutn Årsbudsjettet Alle tall i 1000 kr 28

29 Note 8 Kapitalkonto Saldo pr Kreditposter i løpet av året (økning av egenkapitalen): Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Nye innvilgede utlån (eks sosiale lån) til kommunens innbyggere m.fl Nye innvilgede sosiale lån til kommunenes innbyggere Betalte avdrag på kommunens egne eksterne lån Tilbakebetalte boligtilskudd 820 Sum kreditposter (økning av egenkapitalen) i løpet av året Debetposter i løpet av året (reduksjon av egenkapitalen): Netto økning av kommunens pensjonsforpliktelser Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Mottatte avdrag på Startlån Mottatte avdrag på andre utlån (eks sosiale lån) 662 Nedskrivning/tap på lån 74 Bruk av midler fra eksterne lån Bruk av lån Sum debetposter (reduksjon av egenkapitalen) i løpet av året Ny saldo pr (kapital) Tradisjonell oppstilling kapitalkonto 1/ Balanse Debetposter i året: Kreditposter i året: Sum debetposter, Sum kreditposter, jfr ovenfor jfr ovenfor 31/12 Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit

30 Note 9 Anleggsmidler Bodø kommune følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. Anleggsmidlene aktiveres til anskaffelseskost og avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets økonomiske levetid. I samsvar med tidligere års praksis starter avskrivningene året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk eller anskaffet. Kommunen har pr følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskr.år Eiendeler Gruppe 0 0 år Tomter avskrives ikke. Gruppe 1 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år 20 år 40 år 50 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Anleggsmiddelgruppe Totalt Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivninger 0 Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivninger Bokført verdi pr Gevinst ved salg Eventuell gevinst ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret skal kun bokføres i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter. Dette skjer gjennom en nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. En gevinst/et tap ved salg av anleggsmidler skal ikke resultatføres i kommunens regnskap. Som følge av at årets tilgang er langt høyere enn summen av årets avskrivninger og årets avgang, har bokført verdi av driftsmidler økt med 566 mill kr i løpet av året, fra mill kr pr til mill kr pr De største tilgangene i løpet av året gjelder investeringene i Kulturkvartalet (370 mill kr), Sølvsuper (133 mill kr) og samlede investeringer i vann/avløp (75 mill kr). For oversikt over samtlige investeringsprosjekter vises det til regnskapsskjema 2B. 30

31 Kommunen har i 2013 i tillegg investert i Hunstad kirke med 42,767 mill kr. I samsvar med tidligere års praksis er beløpet ikke aktivert i balansen, da bygget overtas av Bodø kirkelige fellesråd med menigheter. Ved utgangen av 2013 har det totalt medgått 87,95 mill kr til dette investeringsprosjektet. 31

32 Note 10 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Bud 2013 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 110,6 % 105,0 % 117,8 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP og SLAM Bud 2013 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 103,2 % 101,2 % 103,0 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde RENOVASJON Bud 2013 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 100 % 99 % 116 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde KART/DEL.FORR: Bud 2013 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 84,3 % 56,1 % 63,0 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 32

33 Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Bud 2013 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 65,7 % 61,8 % 48,0 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 33

34 Note 11 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 77 % 77 % 77 % 77 % Antall menn % andel menn 23 % 23 % 23 % 23 % Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger 65 % 69 % 67 % 67 % Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger 35 % 31 % 33 % 33 % Med høyere stilling menes rådmann, kommunaldirektører, virksomhetsledere stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, øvrige lederstillinger og stabsstillinger med kommunalsjef som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Antall heltidsstillinger Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86 % 86 % 85 % 86 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 14 % 14 % 15 % 14 % Lønn og godtgjøring til rådmann, ordfører og revisjon Rådmann (regulativlønn pr ) Ordfører (regulativlønn pr ) Revisjon (regnskaps- og forvaltn.revisjon)

35 Note 12 Organisasjonskart 35

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer