Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013."

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner et årsresultat i drift på kr ,- som foreslås dekket av fondsmidler. Budsjettregulering Bystyret godkjenner et investeringsregnskap i ubalanse på kr ,- som foreslås dekket av fondsmidler. Budsjettregulering Styrets årsberetning for 2013 godkjennes. 5. Revisors beretning for 2013 tas til orientering. 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering, spesielt punktet om at det er foretatt investeringer på kr uten investeringsbudsjett. Sammendrag Styret i Bodø Kulturhus KF behandlet årsregnskap 2013 i møte 31. mars Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, noter og årsberetning og årsmelding. Driftsregnskapet viser netto driftsresultat på kr 7 231,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Styret foreslår at dette skal dekkes inn med bruk av fondsmidler. Aktiviteten på investeringssiden har vært på kr ,- i 2013, investeringsregnskapet er avsluttet i ubalanse, det vil si et udekket beløp på kr ,-. Styret foreslår at dette skal dekkes inn med bruk av fondsmidler. Aktiviteten i selskapet har i 2013 har vært høyere enn planlagt (budsjettert), noe som har medført økte inntekter men også økte utgifter. I tillegg har det vært økning i publikumsantallet. Investeringen var ikke budsjettert, men ble vedtatt i styremøte Kontrollutvalget påpeker at foretaket har foretatt investeringer uten at det foreligger investeringsbudsjett, styret har også nevnt dette i sin årsbertning. Side81

2 Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Årsmelding og årsberetning Årsregnskap Revisors beretning Kontrollutvalget - vedtak Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side82

3 Side83

4 Side84

5 Side85

6 Side86

7 Side87

8 Side88

9 Driftsregnskap 2013 Bodø Kulturhus KF Regnskap Rev.budsjett Regnskap Note Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivinger 5, Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter Renteutgifter og andre fin.utg Avdragsutgifter 5, Sum finansposter Motpost avskrivinger 5, NETTO DRIFTSRESULTAT Intern finansiering Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger REGNSKAPSM. MER/MINDREFORBRUK

10 Bodø Kulturhus KF Investeringsregnskap 2013 Investering Budsjett Investering Note INNTEKTER Tilskudd fra andre Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter UTGIFTER Inventar og utstyr investering Vedlikehold, byggetjenester, nybygg Overføringer 0 Sum utgifter FINANSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetning til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån 0 Mottatte avdrag på utlån 0 Salg av aksjer og andeler 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 Bruk av likviditetsreserve 0 Sum finansiering UDEKKET/UDISPONERT I ÅR

11 Balanseregnskap 2013 Bodø Kulturhus KF Balanse Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne fond Bundet investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Udekket i investering Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Memoriakonti Momoriakonto for ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2013 Bodø den Morten Jakhelln Daniel Bjarmann-Simonsen Håvard Christensen styreleder nestleder styremedlem Astrid Kristine Arnøy Ida Maria Pinnerød Rolf-Cato Råde styremedlem styremedlem Daglig leder

12 Bodø Kulturhus KF Noter 2013, s. 1 av 4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler, dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Note 2 - Pensjonsforpliktelse Årets pensjonskostnad spesifisert Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik (73 637) ( ) Administrasjonskostnader Samlet pensjonskostnad inkl adm.kostnader Årets premieavvik Innbetalt premie Netto pensjonskostnad = Årets premieavvik Arb.giveravg. av premieavvik Akkumulert premieavvik Akkumulert premie pr forrige år Årets premieavvik amortisert premieavvik Korrigert amortisert avvik tidl. år Akkumulert premieavvik pr Pensjonsmidl., Pensjonsforpl. og beregnetaktuarberegn. Bokførte Arbeidsakk. premieavvik og beregn.forutsetn. pensj.poster pensj.poster giveravg. Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Netto bokført pensjonsforpliktelse med AGA Akkumulert premieavvik med AGA Netto ikke bokført estimatavvik Økonomiske forutsetninger og annet 2012 Avkastning på pensjonsmidler 5,00 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,87 % Årlig G-regulering 2,87 %

13 Bodø Kulturhus KF Noter 2013, s. 2 av 4 Note 3 - Spesifikasjon av overføringer mellom foretak og kommunekasse Av bokført beløp utgjør følgende overføringer mellom foretak og kommunekasse: Overføringer fra kommunekassen: Overføring fra Bodø Kommune Overføringer til kommunekassen: Overføring til Bodø kommune Note 4 - Spesifikasjon av samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret Disposisjonsfond: avsetninger og bruk av avsetninger Saldo pr Bevegelse Saldo pr Disposisjonsfond -produksjonsfond Avsatt bundet fond Avsatt til bundet investeringsfond Totalt UB viser saldo på disposisjonsfond, bundet driftsfond og bundet investeringsfond. Disposisjonfondet er til styrets frie disposisjon til drifts-og investeringsformål. Avsetning til bundet fond gjelder Åpningslauget Stormen - hvor det er mottatt inntekter i 2013 som er øremerket åpningen av Stormen. Note 5 - Kapitalkonto Debetposteringer i året Kreditposteringer i året: IB (kapital) Netto endringer pensjonsforpliktelser Aktivering pensjonsmidler Avskr. av fast eiendom og anlegg Aktiv. av fast eiendom og anlegg 0 Avskriving av inventar og utstyr Aktivering av inventar og utstyr Bruk av lånemidler 0 Avdrag lån Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit Note 6 - Anleggsmidler Bodø Kulturhus KF følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. De har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: AM gruppe Avskrivn. plan Eiendeler 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), Data Anleggsmiddelgruppe * 0 ** 2 3 Totalt IB Inng saldo Tilgang Avskriving Opp-/nedskriving 0 Avgang 0 UB Utg. saldo Gevinst v/avgang Resterende år 7-10 år år * Anleggsmiddelgruppe 0 vedr. kunstnerisk utsmykking. ** Anleggsmiddelgruppe 2 Tilgang: Innkjøp av trådløst utstyr

14 Bodø Kulturhus KF Noter 2013, s. 3 av 4 Note 7 - Endring arbeidskapital DRIFTSREGNSKAP: Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler (B8-B14) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 0 0 ENDRING ARBEIDSKAPITAL BALANSE: Regnskap Regnskap Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Netto interne overføringer Endring memoria i ubrukte lånemidler 0 0 ENDRING ARBEIDSKAPITAL En negativ endring av arbeidskapitalen viser at betalingsevnen/likviditeten er svekket. Note 8 Mellomværende med Bodø Kommune, fordring, gjeld Bodø Kommune - fordring Bodø Kommune - gjeld til - Note 9 - Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser Selskapet har tatt opp gjeld i 2009 hvor noen forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Selskapet har ikke garantiforpliktelser Gjeldsbrevlån Herav gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsavleggelse : Note 10 - Godtgjørelse og revisjonshonorar Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og annen godtgjørelse Daglig leder Daglig leder pensjonskostnader Styrets medlemmer Revisor - honorar for revisjon Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, styremedlemmer medlemmer av representantskapet.

15 Bodø Kulturhus KF Noter 2013, s. 4 av 4 Note 11 - Andre forhold På bakgrunn av Finansdepartementets uttalelse av angående merverdiavgiftskompensasjon for Stavanger konserthus, er det foretatt en gjennomgang av merverdiavgiftsbehandlingen i Bodø kulturhus KF. Basert på denne gjennomgangen er det foretatt en ompostering i Kulturhusets regnskap for 2013 for å sikre at det samlet sett for 2013 ikke er regnskapsført eller krevd for høy andel av momskompensajon. Denne posteringen medførte en reduksjon i momskompensasjon på kr samt en økning av fradrag for inngående avgift på kr Nettoeffekten blir da en reduksjon i momskompensasjon/fradrag for inngående avgift på kr

16 Side96

17 Side97

18 Side98

19 Side99

20 Side100

21 Side101

22 Side102

23 Side103

24 Side104

25 Side105

26 Side106

27 A Salten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8 I 38 lnndyr Vir dato: Jnr ark SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I BODO Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodo t14 l8ll4 Arsregnskap 2013 Bodo kulturhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget Arrangementsansvarlig Sturla Hagen og okonomi- og administrasjonssjef Eirik Pettersen mstte for 6 redegiore og svare pi sporsmil. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i mste 22. april2014 behandlet Bodo Kulturhus KF sitt irsregnskap for Sammen med irsregnskapet foreli foretakets irsberetning og revisjonsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodo Kulturhus KF sin aktivitet i2013. Kontrollutvalget vil gjore bystyret oppmerksom p6 at foretaket har foretatt investeringer pi kr I uten investeringsbudsjett. Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til firsregnskapet datert , har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Kulturhus KF sitt irsregnskap for Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i mste 22. april2014 behandlet Bodo Kulturhus KF sitt irsregnskap for Sammen med 6rsregnskapet foreli foretakets flrsberetning og revisjonsberetning for Kontrollutvalget er tilfreds med at bide kommune og foretak har arbeidet med 6 styrke kompetansen innen okonomi. Kontrollutvalget ser frem til det kommende arbeid med felles innholdsmaler for kommunens og foretakenes rapportering i irsberetninger og regnskap. Side107

28 Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt foretakets &rsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodo Kulturhus KF sin aktivitet i2013. Kontrollutvalget vil gjore bystyret oppmerksom pa at foretaket har foretatt investeringer pi kr uten investeringsbudsjett. Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert , har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Kulturhus KF sitt irsregnskap for Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget har i mste 22. aprrl2014 behandlet Bodo Kulturhus KF sitt irsregnskap for Sammen med irsregnskapet forelfl foretakets &rsberetning og revisjonsberetning for Kontrollutvalget er tilfreds med at bide kommune og foretak har arbeidet med fl styrke kompetansen innen skonomi. Kontrollutvalget ser frem til det kommende arbeid med felles innholdsmaler for kommunens og foretakenes rapportering i irsberetninger og regnskap. Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt foretakets flrsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodo Kulturhus KF sin aktiviteti2}l3. Kontrollutvalget vil gjore bystyret oppmerksom pi at foretaket har foretatt investeringer pi kr uten investeringsbudsjett. Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert , har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Kulturhus KF sitt arsregnskap for Rett utskrift: Sekretrer for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bods bystyre, kopi til formannskapet Foretaket. Side108 2

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer