Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Bystyret Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Sammendrag Styret i Bodø Havn KF behandlet årsregnskap 2009 i møte 11. mars Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap, investeringsregnskap, noter og årsberetning. Driftsregnskapet viser netto driftsresultat på kr ,43 og et mindreforbruk på kr ,43. Investeringsregnskapet viser mindreforbruk kr ,00. Styret foreslår å avsette kr ,43 til disposisjonsfond og kr ,- til ubundet investeringsfond. Konklusjon og anbefaling Styret for Bodø havn KF anbefaler overfor bystyret følgende Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø havn KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner styrets forslag til disponering av årets mindreforbruk fra drifts- og investeringsregnskapet. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: Regnskap 2009 m/ årsberetning. Revisjonsberetning. Styrets vedtak Utrykte vedlegg: Årsmelding 2009 Side 4

2 SÆRUTSKRIFT VEDTAKSPROTOKOLL AV 11. MARS 2010 Under behandling av saken var 8 av havnestyrets faste representanter til stede, hvor av 7 ha 9 representanter med stemmerett. Sak nr. 09/2010 Bodø havn KF - Regnskap og årsmelding 2009 Fremlagt til behandling administrasjonens forslag til årsberetning for 2009, samt detaljert, revidert og godkjent regnskap og balanse for Revisjonssjef Arne Willy Hillestad, Salten kommunerevisjon IKS, var å tilstede under behandling av saken. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått post for post. I årsmeldingen presenteres også total aktivitet Bodø havn KF inkl. Ans Bodøterminalen. Totalt mindreforbruket for disse selskapene ble, pågrunn av endrede omregningsrutiner endret til kr ,44. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: Bodø havnestyre godkjenner det fremlagte regnskap og årsberetning for 2009 Sak nr Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2009 Bodø havn KFs driftsregnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,43. Bodø havn KFs investeringsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,00. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: Bodø havn KFs driftsregnskaps regnskapsmessige mindreforbruk anvendes som følger: Avsetning til disposisjonsfond kr ,43 Bodø havn KFs investeringsregnskaps regnskapsmessige mindreforbruk anvendes som følger: Avsetning til ubundet investeringsfond kr ,00 Disponeringene tas med i budsjettreguleringen Bodø, den 22. Mars 2010 Ingvar M. Mathisen havnedirektør Side 1 av 2 Side 5

3 SÆRUTSKRIFT VEDTAKSPROTOKOLL AV 11. MARS 2010 Side 2 av 2 Side 6

4 Bodø havn KF VEDLEGG 1. OVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger (note 3) ( ,63) ( ) ( ,31) Salgs- og leieinntekter (note 3) ( ,96) ( ) ( ,96) Overføringer (note 1) ( ,98) ( ) ( ,15) Sum driftsinntekter ( ,57) ( ) ( ,42) Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter (note 3) , ,14 Kjøp av varer og tjenester (note 3) , ,26 Overføringer (note 1) , ,00 Tap på Krav ,57 Kalkulatoriske avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter , ,97 Driftsresultat ( ,80) ( ) ( ,45) Finansposter Renteinntekter ( ,00) ( ) ( ,47) Renteutgifter , ,98 Avdrag på lån , ,00 Mottatte avdrag på utlån Resultat ekst. Finans.transaksjoner , ,51 Motpost kalkulatoriske avskrivninger ( ,00) ( ) ( ,00) Ordinært resultat ( ,43) ( ,94) Interne finanstransaksjoner (mindreforbruk 2008.) (note 2) ( ,44) ( ) ( ,71) Bruk av tidligere avsetninger (note 2) ( ,00) ( ) Bruk av tidligere avsetninger (note 2) - Avsetninger til disp.fond (note 2) , ,71 Bruk til finansiering utg. i kapitalregnskap , ,50 Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,43) 0 ( ,44) Side 7

5 Bodø havn KF VEDLEGG 2. OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap INVESTERINGER: Investering transportmidler , Investeringer i varige driftsmidler , ,50 (note 8 og 10) Sum investeringer , ,50 FINANSIERING: Bruk av lån ( ,00) Bidrag fra årets driftsregnskap ( ,00) ( ) ( ,50) Sum finansiering ( ,00) ( ) ( ,50) Mindreforbruk (note 2, 9 og 10) ( ,00) - - Side 2 av 7 Side 8

6 Bodø havn KF VEDLEGG 3. OVERSIKT BALANSE Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,50 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sum Anleggsmidler , ,50 B. Omløpsmidler Kortsiktig fordring , ,40 Kasse, postgiro og bankinnskudd , ,35 Sum omløpsmidler , ,75 SUM EIENDELER , ,25 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond (note 4) , ,99 Bundne fond (note 7) , ,00 Ubundne investeringsfond (note 5) , ,13 Bundne investeringsfond (note 6) , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,44 Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskap ,43 Regnskapsmessig mindreforbruk Investeringsregnskap ,00 Kapitalkonto , ,50 Sum egenkapital , ,06 D. Gjeld Arbg.avg netto pensjonsforpl , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,19 Sum kortsiktig gjeld , ,19 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,25 Side 3 av 7 Side 9

7 Bodø havn KF OBLIGATORISKE NOTER: Note 1. Spesifikasjonav overføringer mellom foretak og kommunekassen: UtenomOverføring f fra Bodø kommune til Bodø Havn KF 2009 kr tilordinær drift distriktshavner. Totale overf.kr ,98 inngår også overføringer mellom Bodøterminalen til Bodø Havn KF. Overføring fra Bodø havn KF til Salten Kommunerevisjon kr ,00 Note 2. Spesifikasjonav avsetninger/bruk av avsetninger: Avsatt til disposisjonsfond - budsjetert ,44 Bruk av driftsfond ,00 Netto bruk/avsatt fond ,44 Til investeringsformål er ikke benyttet kapitlmidler Overført fra driftsregnskap til finansiering av Bruk av investeringer tidligere årsforetatt mindreforbruk i ,00 Bruk av likviditetsreserven - Sum bruk Sum av overført avsetninger til finansiering investeringsformål ,00 Note 3. Spesifikasjon av eksterne inntekter og utgifter: Eksterne utgifter drift ,77 Eksterne utgifter kapital - Sum eksterne utgifter ,77 Eksterne inntekter drift ,57 Eksterne inntekter kapital - Sum eksterne inntekter ,57 Note 4. Spesifikasjon av disposisjonsfond: kto Beholdning Beholdning ,99 Bruk av Bruk fondsmidler av fondsmidler ( ,00) Avsatt til fond ,44 Saldo disposisjonsfond ,43 Note 5. Spesifikasjon av ubundne kapitalfond: kto Beholdning ,13 Avsatt til fond ,13 Bruk av fond - se note 2 Saldo ubundne kapitalfond ,13 Note 6. Spesifikasjon av bundne kapitalfond: kto Beholdning ,00 Avsatt (tilført 2009) ,00 Bruk av fond Beholdning ,00 Note 7. Spesifikasjon av bundne driftsfond: kto Beholdning bundne fond Molo Vest ,00 Bruk av fond Molo Vest Saldo bundne driftsfond ,00 Side 4 av 7 Side 10

8 KAPITALKONTO 2009 Note 8 Spesifikasjon av kapitalkonto: kto Debet Kreditt Saldo kapitalk onto ,50 Aktivert fast eiedom ,00 Avskrivninger ,00 Bortskriving av av aksjer Netto endringer pensjonsmidler (27 298,00) Avdrag på eksterne lån ,67 Lån Sparebank Finans ,00 31/ Balanse (kapital) , , ,17 Side 5 av 7 Side 11

9 Bodø havn KF ANALYSE REGNSKAP Note 9. Analyse Regnskap 2009 (endring av arbeidskapital) I. DRIFT. Driftsinntekter ( ,57) Driftsutgifter ,77 Brutto driftsresultat ( ,80) Netto renteutgift ,70 Avdrag på eksterne lån ,67 Netto driftsresultat ( ,43) II. INVESTERINGER Brutto investeringsutgift ,00 Investeringsinntekter - Netto investeringsutgift , ,00 Resultat etter drift og investeringer ,57 lll. EKSTERN FINANSIERING Bruk av lån ( ,00) ( ,00) Endring arbeidskapital ,57 IV. INTERN FINANSIERING Netto bruk av fond (avsatt disp.fond) ( ,00) Inntektsført mindreforbruk 2008 ( ,44) Avsatt til disposisjonsfond ,44 ( ,00) ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK ( ,86) ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT Investeringer Netto Brutto intern investering finansiering ,00 Inntektsføring av tidligere års mindreforbruk ( ,44) Avsetning til fond ,44 Årets BrukRegnskapsmes av fond sig merforbruk ( ,00) Bruk av lån ( ,00) Regnskapsmessig mindreforbruk investeringsregnsk ap ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk driftsregnskap , ,43 Sum anvendelse - ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL Endring omløpsmidler ,59 Endring av kortsiktig gjeld ( ,16) Sum endring arbeidskapital ( ,57) Side 6 av 7 Side 12

10 Bodø havn KF Noteopplysninger i 2009 Noteopplysninger: Årets netto pensjonskostnad spesifisert Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pe nsjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og Aktuarb beregnet eregn. Bokførte Arbeids- Estimatakkumulert premieavvik og beregn.forutsetninger pensj.poster pensj.poster giveravg. avvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Netto bokført pensjonsforpliktelse og arb.giveravgift av den Akkumulert premieavvik og arb.giveravg. av det Netto ikke bokført estimatavvik Økonomiske forutsetninger og annet 2009 Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % Diskonteringsrente 5,50 % Årlig lønnsvekst 3,79 % Årlig G-regulering 3,79 % Esitimatavvik Fra tidl. år Årets Amortisert Pr Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelse Netto ikke bokført estimatavvik Side 7 av 7 Side 13

11 Styrets beretning OM FORETAKET Bodø havn KFs virksomhet reguleres ved Lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51 med senere endringer, sist ved lov av 23. mars 1990 nr. 5, samt vedtekter for Bodø havnestyre vedtatt av Bodø bystyre 21. mai 1996 K. sak nr. 106/96. Bodø havn KF er heleid av Bodø kommune 2. STYRE Bodø havnestyre hadde i år medlemmer, hvorav 5 er politisk valgt og 2 er fra brukerorganisasjonene. En representant er oppnevnt av fylkeskommunen og en av Forsvaret. Kystverket og de ansatte ved Bodø havn har hver sin representant. Av havnestyrets 11 faste representanter var 3 kvinner, dvs. en kvinneandel på 27,3%. Bodø havnestyre har i 2009 hatt 9 styremøter og behandlet 43 saker. HAVNESTYRET Representanter Leder Morten Melå Rep. Jon Albert Alstad Rep. Anne Stein Nestleder Tom Cato Karlsen Rep: Johan A Bakke Brukerrepresentanter: Hilde Pedersen Olav Pedersen Vararepresentanter 1. Astrid Tove Olsen 2. Bernt Aanonsen 3. Berit Skaug 4. Eirik Selnæs Sivertsen 5. Rolf Alfred Naurstad 1. Gørill Heitmann Hongset 2. Knut Andreas Hernes 3. Kari Holt Storstrand 1. Grethe Monica Fjærvoll 2. Asbjørn Røiseland 3. Hilmar Olav Sivertsen Vararepresentanter: Martin-Arne Nyheim Merete Troli Ansattes representant: Solveig Martinussen Forsvarets representant: Åge-Leif Godø Kystverkets representant: Arne Løvmo Nordland fylkeskommunes representant Ketil Rønning Vararepresentant Oddbjørn Paulsen Vararepresentant Dagfinn Olsen Side 14

12 3. REVISOR Bodø havn KF revideres av Salten kommunerevisjon IKS 4. ADMINISTRATIVE FORHOLD Bodø havn KF ledes av havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Selskapet hadde i ansatte (13 årsverk), samt 2 deltidsstillinger på arbeidsmarkedstiltak. 5. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om foretakets drift og stilling. Det er ikke inntruffet andre forhold etter som er av betydning ved bedømmelse av selskapets resultat, og som ikke fremkommer i årsregnskapet med noter. Årsregnskap for 2009 iht. kommuneregnskapsloven er fastsatt med et mindreforbruk på: kr ,43 Netto driftsresultat viser kr ,43 Budsjett kr ,00 Disposisjoner kr ,00 Budsjett kr ,00 Kr av disposisjonsfondet ble benyttet i Hovedårsakene til at driftsinntektene ble drøye kr. 2,2 millioner høyere enn budsjettert: 1. Generelt prinsipp om konservativ budsjettering 2. Bedre primærinntekter enn budsjettert da finanskrisen ikke ble så tøff som forventet. Endte opp med kun ca. kr ,- lavere enn for år Økning i andre salgs og leieinntekter: Merinntekter på arealer pga. økt uleie Økte inntekter i vann, strøm og renovasjon bla. gjennom forbedrede innkrevningsrutiner. 4. Økning i overføringer Fra NAV som følge av refusjon av sykepenger Fra Kystverket som følge av stor aktivitet hos Depotstyrken, refusjon av lønns- og reiseutgifter. Hovedårsaken til at driftsutgiftene ble drøye kr lavere enn budsjettert har sammenheng med at oppgraderingen av inngangspartiet har blitt forsinket med ny oppstart i Side 2 av 4 Side 15

13 6. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i Bodø havn KF anses som meget godt. I løpet av 2009 har det vært arrangert felles dugnad med opprydning på havnearealene, firmatur og julebord. Hver fredag er det felles lunsj for alle ansatte, på disse lunsjene blir ansatte informert om det som har skjedd og det som planlegges, samt anledning til å ta opp likt og ulikt. Dette bidrar positivt både sosialt så vel som faglige. I 2009 ble også medarbeidersamtaler implementert for alle ansatte, og vil bli avholdt årlig i fortsettelsen. Dette har blitt godt mottatt og har allerede vist seg som et nyttig verktøy for ansatte som vel som for ledelsen. Sykefraværet for 2009 viser fortsatt en meget positiv reduksjon, med et totalt sykefravær på 10,9%. Dersom man ser bort fra langtidssykefraværet, så var sykefraværet for 2009 på 2,4%. Tallene for 2008 var hhv. 15,1 og 3,5%. Ansatte som ønsker har anledning til å trene på Friskhuset til sterkt redusert pris. 7. YTRE MILJØ Bodø havn KFs aktivitet forurenser ikke det ytre miljø mer enn tilsvarende virksomheter, men har som ambisjon å fokusere stadig sterkere på miljøfremmende tiltak og ble Miljøfyrtårnsertifisert i mai 2009, som den andre havnen i Norge. 8. LIKESTILLING Foretaket har som mål om å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering i selskapet. Av havnestyrets 9 medlemmer med stemmerett, er 3 kvinner (33,3%). Av foretakets 13 fast ansatte er 3 kvinner (23,1%), alle på heltid. I havnedirektørens ledergruppe er to av tre kvinner (66,7%). Ved fremtidige stillingsutlysninger så vil kvinner oppfordres særskilt til å søke. 9. FORTSATT DRIFT Årsberetningen er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede for selskapet. Side 3 av 4 Side 16

14 Side 4 av 4 Side 17

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Årsregnskap 2014 Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.02.2015 14357/2015 2015/1255 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/51 Formannskapet 22.04.2015 15/37 Bystyret 07.05.2015 Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552 IKS ÅRSREGNSKAP 2006 Trondheim Havn Organisasjonsnummer: 945 510 552 Regnskap 2006 Side 2 HAVNESTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Fra 1.1.2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) etablert med

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13.04.2015 028/15 Saksbehandler: Sverre

Detaljer