Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014."

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner et årsresultat i drift på kr ,- som avsettes til fond. Kr ,- til premieavvik/pensjonsfond, kr ,- drift/vedlikehold og kr ,- til kunstnerisk utvikling. Budsjettregulering Bystyret godkjenner et investeringsregnskap i balanse. 4. Styrets årsberetning for 2014 godkjennes. 5. Revisors beretning for 2014 tas til orientering. 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Sammendrag Styret i Bodø Kulturhus KF behandlet årsregnskap 2014 i møte 13. mars Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, noter og årsberetning og årsmelding. Driftsregnskapet viser netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår at dette skal avsettes som fondsmidler. Aktiviteten på investeringssiden har vært på kr ,- i 2014, investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Aktiviteten i selskapet har i 2014 har vært høyere enn planlagt (budsjettert), noe som har medført økte inntekter men også økte utgifter. Bakgrunnen er et spesielt år med oppstart av Stormen Kulturhus, hvor heller ikke budsjettet har vært helt justert med økt tilskudd fra Bodø kommune. Kontrollutvalget påpeker at foretaket har foretatt investeringer uten at det foreligger budsjett, samt de store avvikene/merforbrukene på brutto inntektssiden og brutto utgiftssiden. Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Side385

2 Saksbehandler: Jon Erik Anti Konst. kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Årsregnskap Årsberetning Kontrollutvalget saksprotokoll. 4 Revisjonsberetning. Utrykte vedlegg: Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side386

3 Driftsregnskap 2014 Stormen Konserthus Bodø KF Regnskap Rev.budsjett Regnskap Note Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter 5 Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivinger 1,4, Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansposter 14 Renteinntekter Renteutgifter og andre fin.utg. 1, Avdragsutgifter 1,5, Sum finansposter Motpost avskrivinger 4, NETTO DRIFTSRESULTAT Intern finansiering 20 Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 23 Bruk av likviditetsreserve 24 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserve 30 Sum avsetninger REGNSKAPSM. MER/MINDREFORBRUK Side387

4 Stormen Konserthus Bodø KF Investeringsregnskap 2014 Investering Budsjett Investering Note INNTEKTER 1 Tilskudd fra andre 2 Overføringer med krav til motytelse 3 Sum inntekter UTGIFTER 4 Inventar og utstyr investering Vedlikehold, byggetjenester, nybygg 6 Overføringer 7 Sum utgifter FINANSTRANSAKSJONER 8 Avdragsutgifter 9 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond 11 Avsetning til bundne fond 12 Sum finansieringstransaksjoner FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: 14 Bruk av lån 0 15 Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Bruk av tidligere års udisponert 0 18 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond 0 21 Bruk av bundne investeringsfond 0 22 Bruk av likviditetsreserve 0 23 Sum finansiering UDEKKET/UDISPONERT I ÅR Side388

5 Balanseregnskap 2014 Stormen Konserthus Bodø KF Balanse Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler 1 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 5 Kortsiktige fordringer Premieavvik 1, Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 10 Disposisjonsfond Bundne fond Bundet investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Udekket i investering Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld 18 Pensjonsforpliktelse Lån Kortsiktig gjeld 20 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Memoriakonti 22 Momoriakonto for ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2014 Bodø den Morten Jakhelln Lotte Grepp Knutsen Håvard Christensen styreleder nestleder styremedlem Astrid Kristine Arnøy Daniel Bjarmann-Simonsen Rolf-Cato Råde styremedlem styremedlem Daglig leder Side389

6 Stormen Konserthus Bodø KF Noter 2014, s. 1 av 5 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler, dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Note 1 - Endring i arbeidskapital DRIFTSREGNSKAP: Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Linje 4 Drift Inntekter investeringsdel Linje 15 og 16 Investering Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Linje 14 Drift Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Linje 12 - Linje 10 Drift Utgifter investeringsdel Linje 7 Investering Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum linje 15 og 16 Drift Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Linje 4-Linje Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 0 0 ENDRING ARBEIDSKAPITAL BALANSE: Regnskap Regnskap Omløpsmidler Endring betalingsmidler Linje 7 Balanse Endring kortsiktige fordringer Linje 5 Balanse Endring premieavvik Linje 6 Balanse Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Linje 19 Balanse Netto interne overføringer 0 0 Endring memoria i ubrukte lånemidler Linje 24 Balanse 0 0 ENDRING ARBEIDSKAPITAL En negativ endring av arbeidskapitalen viser at betalingsevnen/likviditeten er svekket. Note 2 - Godtgjørelse og revisjonshonorar Linje 5, 6 og 7 i driftsregnskapet Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Daglig leder pensjonskostnader Lønn og annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, styremedlemmer medlemmer av representantskapet Styrets medlemmer Revisor - honorar for revisjon Side390

7 Stormen Konserthus Bodø KF Noter 2014, s. 2 av 5 Note 3 - Pensjonsforpliktelse (Linje 3, 6 og 18 i Balanseregnskap) Årets pensjonskostnad spesifisert Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik ( ) Administrasjonskostnader Samlet pensjonskostnad inkl adm.kostnader Årets premieavvik Innbetalt premie Netto pensjonskostnad = Årets premieavvik Arb.giveravg. av premieavvik Akkumulert premieavvik Akkumulert premie pr forrige år Årets premieavvik amortisert premieavvik Korrigert amortisert avvik tidl. år Akkumulert premieavvik pr Pensjonsmidl., Pensjonsforpl. og beregnetaktuarberegn. Bokførte Arbeidsakk. premieavvik og beregn.forutsetn. pensj.poster pensj.poster giveravg. Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Netto bokført pensjonsforpliktelse med AGA Akkumulert premieavvik med AGA Netto ikke bokført estimatavvik Økonomiske forutsetninger og annet 2014 Avkastning på pensjonsmidler 4,65 % Diskonteringsrente 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,97 % Årlig G-regulering 2,97 % Side391

8 Stormen Konserthus Bodø KF Noter 2014, s. 3 av 5 Note 4 - Anleggsmidler (Linje 1 og 2 i Balanseregnskap) Bodø Kulturhus KF følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. De har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: AM gruppe Avskrivn. plan Eiendeler 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), Data Anleggsmiddelgruppe *0 + **1 2 3 Totalt IB Inng saldo Tilgang Avskriving Opp-/nedskriving Avgang 0 UB Utg. saldo Gevinst v/avgang Resterende år **10 år 2-10 år år * Anleggsmiddelgruppe 0 vedr. kunstnerisk utsmykking. ** Anleggsmiddelgruppe 1 Tilgang: Innkjøp av kassaapparater og betalingsterminaler Aktiveres den andelen som betales av Stormen Konserthus KF. Tilgang/investering i inventar og utstyr: Innkjøp av kassaapparater og betalingsterminaler Andel belastet Bodø kommune/tilskudd til investering Rest til aktivering i anleggsregisteret Nedskrivning av anleggsmidler: I forbindelse med at Bodø Kulturhus KF har gått over til Stormen Konserthus Bodø KF, har en del av anleggsmidlene som ikke tas med til Stormen blitt overført (restverdi) til Bodø kommune. Dette gjelder følgende anlegg: Anskaffelsesår Restverdi Nye kontorer Anlegg Steinanlegg Ventilasjon SUM Nedskrives i foretaket: Møbler Lillesal Sonelys Lillesal Møbler Sinus Bygningsmessig innredning Sinus SUM Følgende anleggsmidler er tatt med til Stormen Konserthus: Flygel Lydmixer Kulturhus Trådløst utstyr Flygel Kunstnerisk utsmykning Kassaapparat, betalingsterminaler Side392

9 Stormen Konserthus Bodø KF Noter 2014, s. 4 av 5 Note 5 - Langsiktig gjeld, renter og avdrag på lån Selskapet har tatt opp gjeld i 2009 hvor noen forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Selskapet har ikke garantiforpliktelser. Langsiktig gjeld: (Linje 19 i Balanseregnskap) Gjeldsbrevlån Herav gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsavleggelse : Renter: (Linje 15 i Driftsregnskap) Utgiftsførte renter Rentebetingelser: P.t. rente Avdrag: (Linje 16 i Driftsregnskap) Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Beregnet minimumsavdrag Betalte avdrag ligger godt over minimumsavdrag for Note 6 - Spesifikasjon av samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret (Linje 21 og 28 i Driftsregnskap. Linje 9 i Investeringsregnskap.) Disposisjonsfond: avsetninger og bruk av avsetninger Saldo pr Avsetning Bruk Saldo pr Disposisjonsfond -produksjonsfond Avsatt bundet fond Avsatt til bundet investeringsfond Totalt UB viser saldo på disposisjonsfond, bundet driftsfond og bundet investeringsfond. Disposisjonfondet brukt til dekning av tidligere års underskudd (2013). Avsetning til bundet fond gjelder Åpningslauget Stormen - hvor det er mottatt inntekter i 2013 og 2014 som er øremerket åpningsåret av Stormen. Note 7 - Kapitalkonto (Linje 10, 16 og 18 i Driftsregnskap) Debetposteringer i året Kreditposteringer i året: IB (kapital) Netto endringer pensjonsforpliktelser Aktivering pensjonsmidler Avskr. av fast eiendom og anlegg Aktiv. av fast eiendom og anlegg 0 Avskriving av inventar og utstyr Aktivering av inventar og utstyr Nedskrivning - overf. Bodø kommune Bruk av lånemidler 0 Avdrag lån Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit Note 8 Mellomværende med Bodø Kommune, fordring, gjeld Bodø Kommune - fordring Bodø Kommune - gjeld til Gjeld til Bodø kommune gjelder faktura mottatt februar 2015 som gjelder forsikring Avstemming mot Bodø kommune vedr fordring har en differanse. Dette pga. faktura datert 2015, vedrører 2014, er tatt med i foretakets regnskap Side393

10 Stormen Konserthus Bodø KF Noter 2014, s. 5 av 5 Note 9 - Spesifikasjon av overføringer mellom foretak og kommunekasse Av bokført beløp utgjør følgende føringer mellom foretak og kommunekasse: Overføringer fra kommunekassen: Overføring fra Bodø Kommune Salg til egen kommune Overføringer til kommunekassen: Overføring til Bodø kommune Tilskudd fra Bodø kommune til Stormen Konserthus Bodø KF består av: Driftstilskudd Stormen Konserthus Bodø KFPS 13/ Ekstra tilskudd ifm. åpningen av Stormen PS 13/ Reduksjon Stormen PS 13/ Åpningsforestillingen Stormen PS 14/ Tilskudd vedlikehold Avtale med eiendomskontoret Fast støtte Sinus Totalt Faktura betalt direkte av Bodø kommune - til fradrag Sum Side394

11 BODØ KULTURHUS KF 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Foretakets virksomhet og lokalisering Virksomheten i Bodø Kulturhus KF omfatter to primære virksomhetsområder - utleie og gjennomføring av kulturarrangement, samt forvaltning og drift av kulturbygg på vegne av Bodø kommune. Bodø Kulturhus KF er lokalisert i Bodø Kommune. Driftsåret 2014 Året som er tilbakelagt har vært preget av stor aktivitet og mye planlegging. Vi bestemte tidlig at vi skulle ha bortimot normal aktivitet i det gamle kulturhuset helt frem til åpningsdagen i Stormen Konserthus. Dette medførte blant annet at vi hadde en stor teateroppsetning i det gamle kulturhuset, samtidig som en utsolgt generalprøve gikk av stabelen i Stormen. Ansatte i Bodø Kulturhus KF har parallelt med driften i Kulturhuset planlagt og forberedt driften i det nye konserthuset. For å kunne utføre arbeidsoppgavene i forbindelse med driftsansvaret for Stormen og økningen i publikumskapasitet har det vært nødvendig å øke staben. Mesteparten av årets nyansettelser har vært personer med ulik drifts- og sceneteknisk kompetanse, men det har også vært nødvendig å tilføre ny kompetanse til administrasjonen. Planleggingen av åpningsforestillingen og de første ukene i Stormen Konserthus var meget inspirerende. Forestillingen ble sendt på NRK1 og var en av de største produksjonene NRK noensinne har gjort utenfor Oslo. Vi hadde jevnlige møter og befaringer med et stort team fra NRK gjennom hele året, og det var en stor oppgave å planlegge en så omfattende produksjon. Bare fra NRK medvirket 40 personer. Forestillingen ble en stor suksess. Vi presenterte et knippe toppartister fra landsdelen sammen med Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester. HKH Kronprinsen foretok den offisielle åpningen og kulturministeren var også til stede. Stormen Bibliotek ble godt presentert I forestillingen. Responsen fra publikum og NRK var svært god. I ettertid har NRK rost og berømmet våre ansatte i alle ledd for svært god gjennomføring og godt samarbeid i en krevende produksjon. Det var meget stor aktivitet i konserthuset fra åpningsdagen og frem til jul. Det ble gjennomført totalt 70 arrangement med drøyt betalende publikummere. Alle konserthusets fire saler ble benyttet til ulike arrangement som konserter, teaterforestillinger, møter, middager, konferanser og mottakelser. Økonomi Foretakets driftsinntekter utgjør for 2014 kr ,- noe som er vesentlig bedre enn opprinnelig budsjettert. Dette tilskrives flere faktorer bl.a. økt tilskudd fra Bodø kommune som et ledd i omorganiseringen av driftsansvaret for Stormen bibliotek og konserthus. Årets ordinære salgs- og leieinntekter utgjør kr ,- og er en økning på kr ,- (26,7 %) i forhold til 2013, noe som tilskrives det høye aktivitetsnivået i perioden etter den offisielle åpningen av Stormen. Side 1 av 3 Side395

12 Foretakets samlede driftsutgifter økt fra kr i 2013 til kr ,- i 2014, hvorav kostnader i tilknytning til åpningsforestillingen utgjør om lag kr ,-. I forbindelse med overtagelsen og etablering av driften i Stormen har det også vært nødvendig å gjøre en rekke tiltak som har medført økte driftsutgifter som ikke har vært hensyntatt i budsjettet. Årets lønnskostnader utgjør kr ,- inklusive sosiale utgifter, i motsetning til kr ,- i Økningen må ses i sammenheng med de nyansettelser som har vært nødvendig for å tilpasse seg driften i nyhuset og et år med svært hektisk aktivitet og krevende arbeidsoppgaver. Foretaket har ved årets slutt en positiv arbeidskapital på kr ,- noe som innebærer en bedring i betalingsevnen, målt mot samme periode i fjor, tilsvarende kr ,-. Regnskapet for 2014 viser et netto driftsresultat på kr ,- og et årsresultat (mindreforbruk) på kr ,-. Dette etter dekning av fjorårets merforbruk på kr ,- (Hvorav bruk av tidligere års avsetninger til disposisjonsfond dekker inn kr ,-), overføringer til investeringsregnskapet på kr ,- og avsetning til bundne driftsfond på kr ,- som gjelder innbetalinger fra medlemmene i «Åpningslauget Stormen». Driftsfondet skal benyttes til å sikre en høy kunstnerisk kvalitet og mangfold blant de artister som presenteres i Stormen Konserthus i åpningsåret Styret foreslår at årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres på følgende måte: Avsetning til fond for premieavvik pensjonsfond kr Avsetning til fond for fremtidig drift og vedlikehold kr Avsetning til fond for kunstnerisk utvikling kr Sum kr Arbeidsmiljø og likestilling Styre oppfatter arbeidsmiljøet i foretaket er godt, noe som indikeres av en høy «friskhetsgrad» blant de ansatte. Samlet sykefravær i 2014 utgjorde kun 1,5 prosent av det totale antall årsverk, noe som er en økning på 0,3 prosent i forhold Foretaket sysselsatte i løpet av 2014 totalt 88 ansatte i hel- og deltidsstillinger som samlet har utført ca. 33 årsverk. Om lag halvparten av de ansatte i foretaket er kvinner. Styret består av 5 ordinære medlemmer, hvorav 2 er kvinner, samt 3 vararepresentanter, hvorav 1 er kvinne. Foretaket tilstreber å ha en kjønnsnøytral personalpolitikk og i forbindelse med alle stillingsutlysninger oppfordres kvinner til å søke. I 2014 ble det ansatt 10 personer i faste stillinger, av disse var 5 kvinner. Styret konkluderer således at de etablerte tiltak som skal ivareta likestillingsprinsippet fungerer tilfredsstillende. Internkontroll og etiske retningslinjer Bodø kulturhus KF har fokus på i sikre betryggende internkontroll-systemer har vært preget av rekke utfordringer og arbeidet med å etablere og innarbeide nye rutiner og kontroller har vært og er en kontinuerlig prosess som har høy prioritet hos ledelsen. Av tiltak nevnes: - Intern arbeidsdeling ved behandling av inngående faktura og direkte utbetalinger. - Regnskapet føres av Regnskapsenheten i Bodø kommune - Kursing/sertifisering av teknisk personell - Revisjon/oppdatering av HMS-rutiner tilpasset driften i Stormen Bodø kulturhus KF har implementert Bodø kommunes etiske retningslinjer, hvor de grunnleggende verdier er: Kvalitet, omsorg og respekt. Verdier som gjelder både for foretakets egne ansatte, så vel som foretakets samhandlinger med eksterne aktører. Av tiltak nevnes: - Utlysning av åpne anbudskonkurranser iht. regelverket for offentlige anskaffelser. Side 2 av 3 Side396

13 Inkludering og tilrettelegging Foretakets rekrutterings- og personalpolicy og har til formål å sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Foretaket har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i foretaket. Ytre miljø Foretakets virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning. Miljøhensynet har vært en prioritert faktor i tilknytning til utforming og tilretteleggingen av fasilitetene i Stormen. Av energibesparende tiltak nevnes: fjernvarme, vinduer med en U-verdi på 0.9, bevegelsessensorer på lys, behovsstyrt ventilasjon, dagslyskompensert belysning, LED-lys m.m.. Tiltak som alle bidrar positivt til å redusere det totale strømforbruket. Avfall som produseres i forbindelse med driften av foretaket sorteres og leveres til godkjent mottak. Fortsatt drift og andre forhold Styret bekrefter at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og styret mener positivt at denne er til stede. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme foretakets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Fremtidig utvikling Overgangen til Stormen Konserthus byr både på muligheter, så vel som utfordringer. Stormen er blitt et signalbygg med stor nasjonal og internasjonal interesse, økt kapasitet og generelt bedre fasiliteter. I denne anledning er i løpet av året ansatt ny salgssjef som skal bidra til å ivareta og utvikle de tjenester og produkter som presenteres i konserthuset. Salgssjefen skal også bidra til å etablere et tettere samarbeidsforhold med det regionale næringsliv, noe som igjen danner muligheter for økte inntekter i årene som kommer. Salget av gavekort i årets siste måned utgjorde nærmere én million kroner noe som gir en god indikasjon på at publikumsinteressen og forventningene til de arrangement som planlegges gjennomført i det kommende året. Bodø, den 13. mars Morten C. Jakhelln Styreleder Lotte Grepp Knutsen Nestleder Daniel Bjarmann-Simonsen Astrid Arnøy Håvard Christensen Rolf-Cato Raade Direktør Side 3 av 3 Side397

14 Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SAKSPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø 16, /15 18/15 Årsregnskap 2014 Bodø kulturhus KF uttalelse fra kontrollutvalget Økonomi- og administrasjonssjef Eirik Pettersen og fagleder regnskap Astrid Olsen (Bodø kommune, regnskapskontoret) møtte fra Bodø kulturhus KF for å redegjøre og svare på spørsmål. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2015 behandlet Bodø Kulturhus KF sitt årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø Kulturhus KF sin aktivitet i Kontrollutvalget vil gjøre bystyret oppmerksom på at foretaket har foretatt investeringer på kr uten investeringsbudsjett, videre at det er et betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett vedr driftsutgifter (kr ) og betydelige merinntekter (kr ), sammenholdt med budsjett Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert , har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Kulturhus KF sitt årsregnskap for Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2015 behandlet Bodø Kulturhus KF sitt årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for Side398

15 Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø Kulturhus KF sin aktivitet i Kontrollutvalget vil gjøre bystyret oppmerksom på at foretaket har foretatt investeringer på kr uten investeringsbudsjett, videre at det er et betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett vedr driftsutgifter (kr ) og betydelige merinntekter (kr ), sammenholdt med budsjett Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert , har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Kulturhus KF sitt årsregnskap for Rett utskrift: Dato: 17. april 2015 Lars Hansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø bystyre, kopi til formannskapet Foretaket. Side399 2

16 Side400

17 Side401

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer