REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2A. Driftsregnskapet - regnskapsskjema lb. Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2B 2 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. Notel:Grunnleggende regnskapsprinsipper. Note 2: Spesifikasjon av endring i arbeidskapital. Note 3: Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Note 4: Garantier gitt av kommunen. Note 5: Aksjer og andeler ført opp som anleggsmidler. Note 6: Verdipapirer ført opp som omløpsmidler. Note 7: Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger. Note 8: Kapitalkonto. Note 9: Gjeldsforpliktelser. Note 10: Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet. Note 11: Spesifikasjon over udisponert beløp (overskudd) investering. Note 12: Selvkostområder. Note 13: Årsverk. Note 14: Skjønnsmidler barnehager. Note 15 Interkommunalt samarbeid og eierskap. Note 16 Mva-plikt og mva-kompensasjon Note 17 Premieavvik og betydningen det har på kommunens arbeidskapital. Note 18 Vesentlige poster i regnskapet 2

3 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fje Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,6 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,9 Overføringer med krav til motytelse , , , ,3 Rammetilskudd , , , ,0 Andre statlge overføringer , , , ,0 Andre overføringer , , , ,5 Skatt på inntekt og formue , , , ,6 Eiendomsskatt , , , ,4 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,0 Sum driftinntekter , , , ,6 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,7 Sosiale utgifter , , , ,1 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,6 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,0 Overføringer , , , ,4 Avskrivninger ,00 0,00 0, ,0 Fordelte utgifter , , , ,6 Sum driftsutgifter , , , ,3 I L Brutto driftsresultat , , , ,2 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,3 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,0 Mottatte avdrag på utlån 0, , , ,5 Sum eksterne finansinntekter , , , ,9 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,0 Tap på finanselie instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,0 Avdragsutgifter , , , ,0 Utlån 0, , , ,7 Sum eksterne finansutgifter , , , ,7 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,2 Motpost avskrivninger ,00 0,00 0, ,0 Netto driftsresultat , , , ,4 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,33 0,00 0,0 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,0 Bruk av bundne fond , , , ,0 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,4 Sum bruk av avsetninger , , , ,5 Overført til investeringsregnskapet , , , ,0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0, ,3 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,1 Avsetninger til bundne fond , , , ,1 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,0 Sum avsetninger , , , ,6 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,3 3

4 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fje Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,4 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,0 Overføringer med krav til motytelse , , , ,6 Statlige overføringer ,00 0,00 0, ,0 Andre overføringer ,60 0,00 0,00 0,0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,0 Sum inntekter , , , ,0 Utgifter Lønnsutgifter ,03 0,00 0, ,7 Sosiale utgifter 9.037,25 0,00 0, ,6 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,9 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,0 Overføringer ,62 0,00 0, ,6 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,0 Fordelte utgifter ,14 0,00 0,00 0,0 Sum utgifter , , , ,9 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,0 Utlån ,38 0,00 0, ,7 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,0 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,0 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,89 0, ,3 Avsetninger til bundne fond ,47 0,00 0,00 0,0 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,5 Sum finansieringstransaksjoner , ,89 0, ,6 Finansieringsbehov , , , ,5 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,3 Mottatte avdrag på utlån ,47 0,00 0, ,1 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,0 Bruk av tidligere års udisponert , ,89 0, ,3 Overføringer fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, ,0 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,0 Bruk av ubundne investeringsfond ,02 0,00 0, ,7 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,8 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,0 Sum finansiering , , , ,4 Udekketludisponert 0,00 0,00 0, ,8 4

5 Oversikt - balanse Oversikt - balanse EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likvid itetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Regnskap 2010 Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0,00 0,0 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0,00 0,0 0, ,3 0,00 0,0 0, ,8 0,00 0,0 0,00 0, , , , , , ,8 0,00 0,0 0,00 0, , , , ,3 0,00 0, , , , , , , , , , ,3 0,00 0, , ,3 5

6 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fje Regnskapsskjema 1 A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,6 Ordinært rammetilskudd , , , ,0 Skatt på eiendom , , , ,4 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,0 Andre generelle statstilskudd , , , ,0 Sum frie disponible inntekter , , , ,0 I Renteinntekter og utbytte , , , ,3 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,0 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,0 Avdrag på lån , , , ,0 Netto finansinnt.utg , , , ,3 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0, ,3 Til ubundne avsetninger , , , ,1 Til bundne avsetninger , , , ,1 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,33 0,00 0,0 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0, ,4 Bruk av bundne avsetninger , , , ,0 Netto avsetninger , , , ,0 Overført til investeringsregnskapet , , , ,0 Til fordeling drift , , , ,3 Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) , , , ,0 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,3 6

7 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fj( Investeringer i anleggsmidler , , , ,S Utlån og forskutteringer ,38 0,00 0, , i Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,( Avsetninger , ,89 0, ,E Årets finansieringsbehov , , , ,f Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,4 Tilskudd til investeringer ,60 0,00 0, ,( Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , i Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,( Sum ekstern finansiering , , , ,f Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, ,( Bruk av avsetninger , ,89 0, ,S Sum finansiering , , , ,4 Udekketludisponert 0,00 0,00 0, ,E.- +'\ V\ ~:i \Î Lv Jonny Riise Regnskapsansvarlig 7

8 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av Iikviditetstrekkrettighetl likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 8

9 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 9

10 NOTE nr. 2: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevi Ig n i ngs reg nskapet Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse O) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse O) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 0,00 0, ,3 0,00 0,00 0, ,1 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,2 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Regnskap 2010 Regnskap 200 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (Al KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) ,80 0, , , , , , , ,0 0, , , , , , ,9 10

11 Note 3: Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader KLP Fauske kommune PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Ad mi nistrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Ad mi n istrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT Brutto pensjonsforpl. lb 1.1- estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering

12 SPESIFIKASJON AV BRUnO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT 2010 Brutto pensjonsmidl. lb 1.1- estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Ad mi n istrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før 1/15 av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse lb 1.1 Akkumulert avvik tidl. år lb 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler lb 1.1 Akkumulert avvik tidl. år lb 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB KLP for PPT 12

13 PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Adm in istrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Ad m inistrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift ESTIMAT ESTIMAT SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT Brutto pensjonsforpl. lb estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Brutto pensjonsmidl. lb estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Ad min istrasjo nskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering

14 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før 1/15 av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse lb 1.1 Akkumulert avvik tidl. år lb 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler lb 1.1 Akkumulert avvik tidl. år lb 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB Statens pensjonskasse PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasj onskostnad Samlet kostnad (inkl. adm) PREMIEAVVIK Forfalt premie (inkl. adm og avregning) Avregning for tidligere år Admin istrasj onskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Beregnet premieavvik året før Amort. av fjorårets premieavvik Amort. av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring O

15 PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avg Spesifikasjon Pensjonsforpliktelser (gjeld) 2010 Brutto pensjonsforpliktelse O - full amortisering Gjenstående amortisering Brutto pensjonsforpliktelse estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Amortisering estimatavvik Brutto pensjonsforpliktelse estimat i år Gjenstående amortisering Brutto pensjonsforpliktelse full amortisering Spesifikasjon Pensjonsmidler (eiendeler) 2010 Brutto pensjonsmidler full amortisering Gjenstående amortisering Brutto pensjonsmidler estimat ifjor Forfalt premie (inkl. adm) Administrasjon Forventet avkastning Amortisering estimatavvik Brutto pensjonsmidler estimat Gjenstående amortisering Brutto pensjonsmidler full amortisering SPESIFIKASJON A V ESTIMAT AVVIK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse Akkumulert avvik tidligere år pr Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik - forpliktelse pr LO 1143 L

16 I Hovedoversikter m. noter 2010 Fauske kommune i NOTE nr. 4: Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til Bank Andel Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Andel % Garantien utløper Fauske Fritidssenter AS Nordlandsbanken 2340 O - Fauske Parkering AS Nordlandsbanken % 2017 Salten Forvaltning IKS Kommunalbanken/ ,3 % KLP Vei pakke Salten AS KLP ,0% 2025 Veipakke Salten AS Nordea ,8 % Salten Brann IKS Kommunekreditt ,8 % 2027 Sum garantier Note nr. 5 Aksjer oppført som anleggsmidler Regnskap Regnskap SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER FAUSKE PARKERING AS FAUSKE LYSVERK, AKSJER NORDLANSKE D/S, AKSJER SALTENS BILRUTER, AKSJER SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER FAUSKEH. BOR.LAG NORD-NORSK ELEVHJEM MYRA BORETISLAG FAUSKEH.B. BOR.LAG AS GALVANO STANS NORDL. UTBYGGINGSSELSKAP AS SALTEN KARTDATA EIAV. 7B A/S EGENKAPITALINNSKUDD KLP SALTEN REISELIV, AKSJER VEG PAKKE SALTEN TOTALT

17 NOTE nr. 6: Finansielle omløpsmidler 1. Aktiv forvaltning (1 000 kr) Plassering Anskaffel Bokført Markedsverdi Bokført ses kost verdi verdi HjemfalIsfond plassering Pareto HjemfalIsfond plassering SB1 Securities Utvikling samlet portefølje totalt Aksjepost SKS Plassering Anskaffel Bokført ses kost verdi Markedsverdi Bokført verdi Kortsiktige aksjer SKS O Finansielle omløpsmidler plassert i aktiv forvaltning er vurdert ti virkelig verdi i tråd med regnskapsforskriftens 8 og God kommunal regnskapsskikk Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i Salten kraftsamband er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi i tråd med regnskapsforskriftens 8 og God kommunal regnskapsskikk Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg. Markedsverdi viser markedsverdien på plasseringene pr Arets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom lb bokført verdi per i regnskapsåret og UB bokført verdi per Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. På grunn av verdistigning er det i årets driftsregnskap inntektsført til sammen 5,230 mill kr i urealisert verdistigning vedr. hjemfalisfond, og realisert gevinst på 1,214 mill. kr på tidligere plasserte kvotekraftmidler Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement 17

18 NOTE nr. 7: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og i nvesteri ngs reg nskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2010 Regnskap 2009 Avsetninger til fond SUM(530:560) Bruk av avsetninger SUM(930:960) Til avsetning senere år 980 O O Netto avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskap Regnskap 2009 artbalanse 2010 lb , ,29 Avsetninger driftsregnskapet , ,11 Bruk av avsetninger driftsregnskapet ,00 0,00 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0,00 0,00 UB , ,40 UB viser saldoen på disposisjonsfondene. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra Regnskap 2010 Regnskap 2009 artbalanse lb , ,03 Avsetninger , ,11 Bruk av avsetninger , ,06 UB , ,44 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret 18

19 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra Regnskap 2010 Regnskap 2009 art/balanse IB , ,62 Avsetninger , ,31 Bruk av avsetninger , ,78 UB , ,79 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings Kostra artbalanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 fond IB , ,31 Avsetninger ,47 0,00 Bruk av avsetninger 950 O ,84 UB , ,47 19

20 NOTE nr. 8: Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGAENDE BALANSE ,49 Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0,00 Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler ,00 Mottatte avdrag på utlån ,49 Av- og nedskrivning på utlån ,41 Utlån ,38 Oppskrivning utlån Bruk av midler fra eksterne lån ,11 Avdrag på eksterne lån ,00 Endring pensjonsforpliktelser ,00 Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 30231,00 UTGAENDE BALANSE ,86 SUM , ,87 20

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer