Arendal Havnevesen KF Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arendal Havnevesen KF Innhold:"

Transkript

1 Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital - balansen... 9 NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser NOTE nr. 3 Garantier gitt av NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunen, kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 7 Kapitalkonto NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler NOTE nr. 9 Fordeling driftsinntekter og -utgifter NOTE nr. 10 Ytelser til ledende personer NOTE nr. 11 Regnskapsprinsipper NOTE nr. 12 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet NOTE nr. 13 Anleggsmidler NOTE nr. 14 Spesifikasjon av vesentlige forpliktelser Underskriftbilag

2 Økonomisk oversikt - drift Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Kostra art Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 290, 690, Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

3 Tall i kroner BRUK AV AVSETNINGER Kostra art Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i kroner Regnskap 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Revidert Budsjett 2013 Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Regnskapsskjema 2B Tall i kroner PROSJEKT Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Tilrettelegging havnearealer Infrastruktur - opparb.av havnearealer Masterplan Eydehavn Kjøp av arealer Trafikksikringsplan Høyspentomlegging Trafikksikring Bekkevik Prosjektkostnader Masseuttak Klodeborg pukkverk Opsjon - kjøp av fremtidige arealer Eydehavn kai - ny dypvannskai Teknisk utstyr - maskiner Bekkevika bakareal Småbåthavn plan og egenproduksjon Kuviga - småbåthavn Kittelsbukt - småbåthavn Gjestehavn - ny Gjestehavn - badehushagen ny bystrand Gjestehavn - restaurant/skipperkroa Cruise - kaier i sentrum Jaktekaia Ferjekaia Barbu - fiskemottak Småbåthavn - tollboden, Barbu Kongshavn - småbåthavn Totalt

6 Balanseregnskapet Tall i kroner Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg *) Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån - - Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond - - Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond - - Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker - - Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån - - Konsernintern langsiktig gjeld

7 Tall i kroner Regnskap 2013 Regnskap 2012 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik - - Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler - - Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti - - Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti - - *) Faste eiendommer og anlegg har økt betraktelig. Dette skyldes store prosjekter som er avsluttet og aktivert. 8

8 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Kostra art Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) , ,03 0, ,00 SUM(900:929) , ,45 Sum anskaffelse av midler , ,48 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(010:285;300:48 00) -690 SUM(010:2860;300:4 800) , , , ,65 SUM(500:529) , ,00 Sum anvendelse av midler , ,30 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,18 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,85 Endring i arbeidskapital , ,67 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital - balansen Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,85 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,33 Endring omløpsmidler , ,48 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,19 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,67 9

9 NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser Pensjonsordning for: Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arendal kommunale pensjonskasse Totalt Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse NOTE nr. 3 Garantier gitt av har ingen garantiforpliktelser. NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunen, kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Tekst Per Per samlede fordringer 0,00 0,00 Herav fordring på: 0,00 0,00 samlede gjeld til Arendal kommune , ,00 Herav kortsiktig gjeld til: Arendal kommune ,00 0,00 Det henvises til Bystyresak 86/11. NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler Navn Antall Pålydende Sum Cruise Norway AS ,00 Kommunal bank 1 1 1,00 Sum 2 001,00 10

10 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investerings-regnskapet. Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år Avsetninger SUM(530:560) , ,98 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,80 Til avsetning senere år 980 0,00 Netto avsetninger , ,18 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB * 0,00 0,00 Avsetninger driftsregnskapet 1.540* ,38 0,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 1.940* 0,00 0,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 0.940* 0,00 0,00 UB ,38 0,00 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB * 0,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 UB * 0,00 0,00 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB * , ,20 Avsetninger 548 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,80 UB * , ,40 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB * 0,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 UB ,00 0,00 11

11 NOTE nr. 7 Kapitalkonto Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) , Balanse (kapital) Debetposteringer i året Kreditposteringer i året Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom Avskrivning av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler , ,00 Bruk av lånemidler ,68 Oppskrivning av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler 8 000,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag lån Arendal kommune ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 Pensjonsmidler , Balanse ,11 NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler har ikke foretatt noe salg av finansielle anleggsmidler i NOTE nr. 9 Fordeling driftsinntekter og -utgifter Tekst Per Per samlede inntekter (ekskl. lønnsrefusjon, mva-komp.) Herav inntekter på: , ,91 Arendal kommune , ,00 IKT Agder IKS 0,00 0,00 Arendal revisjonsdistrikt IKS 0,00 0,00 Andre , ,91 samlede utgifter (ekskl. lønn, overføringer, mva, avskr., renteutg., fordelte utgifter) Herav utgifter til: , ,72 Arendal kommune , ,60 IKT Agder IKS 0,00 0,00 Arendal revisjonsdistrikt IKS , ,00 Andre , ,12 12

12 NOTE nr. 10 Ytelser til ledende personer Ytelser til havnefogden er oppgitt til: Trekkpliktige ytelser år 2013 * lønn mv * elektronisk kommunikasjon NOTE nr. 11 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter for kommunalt foretak og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investerings- regnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Tidligere praksis har vært at mindreforbruk har blitt avsatt direkte til disposisjonsfond. F.o.m. år 2012 gjøres dette ihht. 16 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 13

13 Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Mva-plikt og mva-kompensasjon Foretaket følger reglene i mva-loven. NOTE nr. 12 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet. Lån til Arendal kommune er pr på kr ,-. NOTE nr. 13 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar/utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler,parkeringsplasser,trafikklys,tekn.anlegg(VAR),renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledn.nett og lignende. Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, og lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. NOTE 14

14 Avskrivninger Varige driftsmidler Avskrivningsperiode EDB utstyr og kontormaskiner 5 Avskrivningsperiode båt, anleggsmaskiner, person- og lastebiler 10 Avskrivningsperiode maskiner, verktøy, inventar og utstyr 10 Avskrivningsperiode flytebrygger 20 Avskrivningsperiode veier, ledn nett VA 40 Avskrivningsperiode bygninger 50 Årstall 2014 Nedskrevet verdi - Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år stk. betalingsautomater CWT EDB utstyr og kontormaskiner, 5 år Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år 2014 Traktor Truck Volvo L70C VW LT35 2,5 TDI Vare Mobil havnekran Gotwald HMK 60E Kranklo Bromma containeråk Truck Kommatsu Hjullaster Volvo L120 hjullaster Havnebåt "Agder" Havnebåt "Pioner" Havnebåt Anleggsmaskiner, person-, vare- og lastebiler 10 år

15 Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år 2014 Grabb 13m Brøyteskjær Smalt Brøyteskjær Bredt Plasthall 12mx24m Adgangskontroll System Plasthall saltlager 20mx34m Plasthall isolert lager/v. 20mx36m Utstyr til plasthaller Lagertelt Maskiner, verktøy, inventar og utstyr 10 år Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år 2014 Flødevigen Flytebrygge Havstadværven Vippe Ormevika Vippe Sildodden Vippe Sleba Vippe Timberstrand Vippe Hauodden 2 stk. Vippe Sletta Vippe Slaabervig Vippe Terneholmen Vippe Fanteparken Vippe Songe bukt Vippe Tangen Flytebrygge Terneholmen Flytebrygge

16 Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år 2014 Gjestehavn Flytebrygge Kuviga Flytebrygge Gjestehavn Flytebrygge Songe bukt Flytebrygge Mortenstø Flytebrygge Kittelsbukt Flytebrygge Brygger 20 år Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år 2014 Gjestehavn Kafe/fasilitetsbygg Fiskemottak Forretning/kontor Tilrettelegging Havnearealer Bygninger 50 år Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år Mortenstø Småbåtshavn Kuviga Småbåtshavn Gjestehavn Restaurant Prosjektkostnader Trafikksikringsplan Adgangskontrollsystem Tekniske anlegg 20 år

17 Funksjon Prosjekt nr. Navn Type Årsmodell/ byggeår år verdi Restverdi Avskrivning år Bekkevika Småbåthavn Strømsbubukt Småbåthavn Byggninger, veier, ledningsnett, 40 år Funksjon Sammendrag verdi Restverdi Avskrivning år EDB utstyr og kontormaskiner, 5år Anleggsmaskiner, person-, vare- og lastebiler 10 år Maskiner, verktøy, inventar og utstyr 10 år Brygger 20 år Bygninger 50 år Småbåthavn Byggninger, veier, ledningsnett, 40 år Sum eiendommer (konto ) Total

18 Eiendommer Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Navn Areal (m2) Pris pr m2 Verdi Dampskibsbryggen Ved hotellbrygga/langbrygga Ved NedreTyholmsvei Dampskibsbryggen Dampskibsbryggen Tyholmen Tyholmen Tyholmen Tyholmen, NedreTyholmsvei Tyholmen Tyholmen Ved Barbustrand Kystveien Kystveien ,771 Bekkevik Sum eiendommer (konto ) NOTE nr. 14 Spesifikasjon av vesentlige forpliktelser Pensjonsforpliktelser fremgår av note 2. For foretakets langsiktige låneforpliktelser vises til årsberetningen. 19

19

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Balanseregnskapet... 10 Beskrivelse av regnskapsprinsipper...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer