NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5"

Transkript

1 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK 4 DEL 3 OVERSKUDD TILBAKEFØRT FRA KLP 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 NOTE NR. 5 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 5 NOTE NR. 6 AVSETNINGER OG BRUK AV FOND 6 DEL 1 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 6 DEL 2 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 6 DEL 3 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 6 DEL 4 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 7 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 7 NOTE NR. 8 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 8 NOTE NR. 9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 8 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 9 NOTE NR. 11 ANLEGGSMIDLER 10 NOTE NR. 12 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 11 NOTE NR. 13 AVDRAG PÅ GJELD 11 NOTE NR. 14 LIKVIDITETSRESERVE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 11 NOTE NR. 15 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MER- OG MINDREFORBRUK I DRIFT 12 Noter side 1

2 NOTE NR. 16 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER 12 NOTE NR. 17 SELVKOST 13 DEL 1 VAR-TJENESTER 13 DEL 2 ANDRE OMRÅDER 14 NOTE NR. 18 ÅRSVERK 15 NOTE NR. 19 GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER 15 NOTE NR. 20 REVISJONSHONORARER 15 Noter side 2

3 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel SUM(600:670; (kontoklasse 1) 700:780;800:895) Inntekter investeringsdel SUM(600:670; (kontoklasse 0) 700:770;800:895) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) Sum anskaffelse av midler S Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) SUM(010:285;300:480) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler U=W Bal: 2.91(Rt) (Rt- Endring i ubrukte lånemidler 1) Endring i arbeidskapital V Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Omløpsmidler 2.1 Forrige regnskapsår Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital Noter side 3

4 NOTE nr. 2 Pensjon DEL 1 Pensjonsforpliktelser Kommunal Landspensjonskasse: I regnskapsåretr Forrige regnskapsår KLP - pensjonsforpliktelser KLP - pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Statens Pensjonskasse: SPK - pensjonsforpliktelser SPK - pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Kommunens netto pensjonsforpliktelser ekskl avgift Oversikten viser kommunens pensjonsforpliktelser (jfr aktuarberegninger) og pensjonsfond i Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse pr Differansen mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsfond er kommunens netto pensjonsforpliktelse som ikke er finansiert. For 2007 utgjør dette 17,9 millioner kroner. Økning på 0,6 millioner kroner fra DEL 2 Premieavvik Premieavvik: I regnskapsåretr Forrige regnskapsår KLP - premieavvik SPK - premieavvik Netto premieavvik ekskl. avgift Det ble i regnskapsåret 2007 inntektsført ,- i premieavvik. Beløpet blir utgiftsført med 1/15 hvert år de neste 15 årene. DEL 3 Overskudd tilbakeført fra KLP Kommunen har fått tilbakeført overskudd til premiefondet med ,- kroner i Beløpet har gått til delvis dekning av betalt reguleringspremie i 2007 på 3 millioner kroner. NOTE nr. 3 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. Garanti gitt til NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Opprinnelig Garantibeløp pr garanti Garantien utløper IKA Kongsberg - Interkommunalt arkiv Sum garantier Kommunen har ikke måttet innfri noen garantier i løpet av regnskapsåret. Noter side 4

5 NOTE nr. 4 Finansielle anleggsmidler Bokført verdi i kommunens regnskap 2007 Bokført verdi i kommunens regnskap 2006 Biblioteksentralen (2 andeler) Buskerud Vann og avløp 0 0 Orkla Borregaard A/S 257 Aksjer Kongsberg industri (6 akjser) Numedal Produksjon Fl. Elverk a/s 1 aksje S Moen Fl. Elverk a/s 5200 aksjer Moen Næringspark - aksjer Kongsberg Turistservice - Aksjer Flesberg Næringsservice Aksjer 0 0 Kommunekraft A/S 1 aksje Lyngdalelvens fiskeforening Flesb. Samf.hus 3000 andeler Solvoll Samf.hus 86 andeler Blefjell 2010 AS Egenkapitalinnskudd 2004 KLP Numedalsnett AS Aksjene er justert i forhold til framlagt ligning pr Dette har medført en oppjustering totalt på kr Oppjusteringen er kun skjedd i balanseregnskapet og påvirker derfor ikke driftsresultatet. Egenkapitaltilskuddet til KLP er økt med overføring på kr NOTE nr. 5 Finansielle omløpsmidler Saldo pr. Innløst i 2007 Verdi pr KLP Pengemarked , ,00 0,00 KLP Rentefond II , ,00 0,00 DnB NOR Likviditet II , ,00 0,00 Avanse Norge (II) (aksjefond) , ,00 0,00 Totalt , ,00 - Fondene er innløst i sin helhet i Det er inntektsført ,05 kroner i kursgevinst ved innløsning. Noter side 5

6 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av fond Del 1 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB , ,20 Avsetninger driftsregnskapet , ,22 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 0, ,23 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0,00 0,00 UB , ,19 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til driftsog investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr For den resterende del av fondets midler kr er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete formål Del 2 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB , ,18 Avsetninger , ,05 Bruk av avsetninger , ,24 UB , ,98 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret med unntak av næringsfondet som utgjør kr Konsesjonskraftfondet er bevilget til investeringsformål i Del 3 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,40 Avsetninger 548 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 948 0,00 0,00 UB , ,40 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er disponert av kommunestyret gjennom kommunestyresak 28/2007 som gjelder finansiering av kommunens andel til utbygging av bredbånd til alle. Noter side 6

7 Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB ,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 UB ,00 0,00 Det er ingen utgående balanse på bundne investeringsfond. NOTE nr. 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 1 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån Av- og nedskrivning på utlån Utlån Oppskrivning utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE SUM Noter side 7

8 NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid Kommunen løser noen av sine oppgaver ved interkommunalt samarbeide. I denne oversikten har vi redegjort for den økonomiske siden ved følgende samarbeidsprosjekter: FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag) Felles legevaktordning (Rollag og Flesberg) Felles sosial- og barneverntjeneste (Rollag og Flesberg) Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene Tekst Utgifter Inntekter i % Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Overføring fra andre % Resultat av overføringer 0 Utgiftene fordeles med fast beløp på kroner pr kommune. Rest fordeles i forhold til målbar aktivitet. Legevaktsordning Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Rollag kommune (kontorkommunen) Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) Resultat av overføringer 0 Utgiftene fordeles etter folketall. Sosial- og barneverntjenesten Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Flesberg kommune (kontorkommunen) Overføring fra Rollag kommune (deltaker) Resultat av overføringer 0 Oppsettet gjelder andelen til fordeling. Utgiftene fordeles med andel på henholdsvis 40 og 60 % på Rollag og Flesberg. Noter side 8

9 NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Noter side 9

10 For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgru ppe Avskrivn. plan Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år: 20 år: 40 år: 50 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost , , , , ,14 Akkumulerte avskrivninger , , , , ,60 Tilgang i regnskapsåret , , , , ,25 Avgang i regnskapsåret* , ,34 Avskrivninger i regnskapsåret , , , , ,27 Nedskrivninger Bokført verdi , , , , ,52 Noter side 10

11 NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser fordeling mellom långivere Tekst Kommunens samlede lånegjeld Kommunekreditt flytende rente 5,9 % Kommunalbanken flytende rente 5,9 % DnB NOR flytende rente xx % Husbanken flytende rente 5,1 % Forrige Regnskapsåret regnskapsår Flytende rente er pr Kommunen har ingen lån med fast rente. NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Dette regnskapsår Forrige år Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Det er utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kroner i Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kroner. Kommunen betaler kr mer i avdrag i 2007 enn lovens krav til avdrag. NOTE nr. 14 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Likviditetsreserve Kostra art/balanse Regnskaps året Forrige år IB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering Avsetninger likviditetsreserve drift Avsetninger likviditetsreserve investering Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering UB Herav likviditetsreserve drift Herav likviditetsreserve investering UB viser saldo for samlet likviditetsreserve. I 2001 forskuddterte kommunen utlegg for Statens vegvesen med kr ,-. Dette ble ført som lån av likviditetsreserven i kommunens regnskap. Avsetningen i investeringsregnskapet på kr i 2006 gjelder tilbakebetaling fra Statens vegvesen. Ingen bevegelser i Noter side 11

12 NOTE nr. 15 Spesifikasjon over regnskapsmessig mer- og mindreforbruk i drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 Totalt merforbruk til inndekking Kommunen har budsjettert med inndekning på 4,6 millioner kroner av tidligere merforbruk i driften. Avsetningen er gjennomført i regnskapet. Kommunen følger planen for inndekking av merforbruk. Årets regnskap er oppgjort med 0 i mer- eller mindreforbruk. Spesifisering av regnskapsresultatet: Rev budsjett Regnskap Avvik Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Sum overforbruk i driften Avviket finansieres slik: 7. Ymse inkl premieavvik Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon investeringer Andre generelle ovf. Fra staten Renter og avdrag (netto) Konsesjonsavgifter og kraft Avsetninger Overføring til investeringsregnskap * Mer- mindreforbruk Driften samlet i etatene har overforbruk med 1,8 millioner kroner. Resultatet kommenteres i årsmeldingen for hver enkelt etat. Andre merinntekter gjør at regnskapet likevel blir oppgjort med 0 i mer- mindreforbruk når overføring til investeringsregnskapet er redusert med kroner. Reduksjonen i overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er i tråd med regnskapsforskriftenes strykningsbestemmelser NOTE nr. 16 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investeringer Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking Noter side 12

13 Tidligere merforbruk er inndekket i Merforbruk i 2007 er på kroner og gjelder i hovedsak egenkapitalinnskudd til KLP, rehabilitering skolebygg og reduserte overføringer fra driftsregnskapet. NOTE nr. 17 Selvkost DEL 1 VAR-tjenester 2007 Resultat Etterkalkyle for 2007 Vann Avløp Renovasjon Slam Sum Driftsutgifter Avskrivningskostnad Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Sum direkte kostnader Interntjenester - Netto driftsutgifter Interntjenester - Avskrivningskostnad Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Sum indirekte kostnader Sum kostnader Kommunale avgifter Tilknytningsgebyr - vann/gebyrer/tilknytningsgebyr - renovasjon Øvrige salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum direkte inntekter /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond Sum inntekter fra fond mv Sum inntekter Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 83 % 85 % 96 % 127 % 94 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 84 % 84 % 96 % 126 % 94 % Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kostnader) Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) Inngående balanse - Selvkostfond Utgående balanse - Selvkostfond Oversikten viser selvkostberegning for VAR-tjenestene. Kommunen kan ikke pålegge bruker gebyrer utover selvkost, men kan se resultatet på tvers av en 5 års-periode. Oversikten viser at område avløp har dekningsgrad 84%. Avsatt til selvkostfond i 2006, kr tilbakeføres i Negativt selvkostfond er kroner. Vann har dekningsgrad på 84%. Negativt selvkostfond fra 2006 er kroner, dette er ytterligere økt til kroner. Renovasjon har dekningsgrad på 96% i Renovasjon har negativt fond på kroner fra Dette er økt med ytterlige kroner i 2007 og er til sammen kroner. Gebyrene må økes slik at negativt fond blir utlignet og at selvkostprinsippet innfris. Slam har dekningsgrad på 127%. Mer inntekter på kroner er avsatt til bundet driftsfond Noter side 13

14 DEL 2 Andre områder 2007 Resultat Etterkalkyle for 2007 Feiing Kart og Byggesak oppmåling Plansaksbehandling Sum Driftsutgifter Avskrivningskostnad Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Sum direkte kostnader Interntjenester - Netto driftsutgifter Interntjenester - Avskrivningskostnad Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) Sum indirekte kostnader Sum kostnader Kommunale avgifter/gebyrer/gebyrer/gebyrer /Salg fra aktiviteter/salg fra aktiviteter Øvrige salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum direkte inntekter /- Regnskapsført bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond /- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter fra fond mv Sum inntekter Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 70 % 98 % 91 % 70 % 88 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 58 % 95 % 91 % 71 % 85 % Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kostnader) Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) Inngående balanse - Selvkostfond Utgående balanse - Selvkostfond Ingen av selvkostområdene har 100% dekningsgrad i Differansen for kart- og oppmåling hentes inn fra selvkostfond for denne tjenesten som ble opprettet i Noter side 14

15 NOTE nr. 18 Årsverk Tekst Regnskaps-året Forrige år Året før Antall årsverk 168, Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 83 % 83 % Antall menn % andel menn 17 % 17 % Antall kvinner ledende stillinger 11 9 % andel kvinner i ledende stillinger 65 % 53 % Antall menn i ledende stillinger 6 8 % andel menn i ledende stillinger 35 % 47 % Fordeling heltid/deltid Tekst Regnskaps-året Antall deltidsstillinger 115 Antall ansatte i deltidsstillinger 100 Antall kvinner i deltidsstillinger 94 % andel kvinner i deltidsstillinger 93 % Antall menn i deltidsstillinger 7 % % andel menn i deltidsstillinger 7 % I løpet av 4 år er antall årsverk redusert fra 177 til 168,5. NOTE nr. 19 Godtgjørelse til rådmann og ordfører Tekst Regnskapsåret Forrige år Lønn og annen godtgjørelse til rådmann ekskl. pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører ekskl. pensjonsavtale NOTE nr. 20 Revisjonshonorarer Tekst Regnskapsåret Forrige år Honorar for regnskapsrevisjon Honorar for forvaltningsrevisjon Honorar for annen bistand Noter side 15

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer