Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 Bodø kommune"

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1255 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/51 Formannskapet /37 Bystyret Årsregnskap 2014 Bodø kommune Forslag til innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 4,67 mill kr. 2. Årsresultatet disponeres på følgende måte: - Kr 3,2 mill (netto) overføres budsjett 2015 som følge av reglement for over/underskudd - Kr 1,4 mill overføres prosjektet Tverlandet skole 3. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2014 overføres til budsjett 2015 for å fullfinansiere disse. Formannskapets behandling i møte den : Votering Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt Innstilling 4. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 4,67 mill kr. 5. Årsresultatet disponeres på følgende måte: - Kr 3,2 mill (netto) overføres budsjett 2015 som følge av reglement for over/underskudd - Kr 1,4 mill overføres prosjektet Tverlandet skole 6. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2014 overføres til budsjett 2015 for å fullfinansiere disse. Side254

2 Sammendrag Årsregnskap for Bodø kommune for 2014 er gjort opp med et mindreforbruk på 4,67 mill kr. Dette skyldes i sin helhet bokføring av premieavvik som i år ble på hele 58 mill kr samt bruk av premieavviksfond på 26 mill kr. Da er også kostnad tilknyttet amortisering av tidligere års premieavvik på 26 mill kr utgiftsført. Dette innebærer at kommunens reelt underliggende driftsresultat er et merforbruk på (56) mill kr mot (63) mill kr for Dette er en forbedring, men fortsatt alvorlig for kommunens langsiktige handlefrihet. Det vurderes imidlertid at de prosesser og tiltak som er satt i gang i forbindelse med prosjektene Framtida vårres 1 og Framtida vårres 2, vil kunne være viktige elementer for å oppnå en mer bærekraftig økonomi på sikt. Det er spesielt gledelig at Helse- og omsorgssektoren har levert betydelig bedre resultat i forhold til Dette tyder på at sterkt fokus på økonomistyring begynner å gi resultater. Det er imidlertid avdekket en del tiltak fra prosjektet Framtida vårres 2 som ikke vil gi den ønskede økonomiske effekt. Det er derfor svært viktig at avdelingen får tid til å utarbeide nye tiltak som vil kunne brukes i videre arbeid med å få økonomien i balanse. Side255

3 Driftsregnskapet Kommunens økonomistyringsprinsipp og reglement for håndtering av over- og underskudd for enhetene ble vedtatt av bystyret i PS 05/63. Dette omfatter i hovedsak enhetene og skal muliggjøre at lokal leder kan se to år i sammenheng, og ikke foreta hasteinnkjøp på slutten av året. For skoler og barnehager har dette fungert som et operativt og hensiktsmessig reglement. For enhetene innen Helse og omsorg har dette vært langt mer komplisert, spesielt for de enhetene som også skal håndtere en reell vekst i produksjonskrav uten at budsjettrammene er tilsvarende økt. Tabellen under viser forslag til fordeling for Avdeling Utg. budsjett`+/-2% av Resultat Ihht Rådmannens 2014 (reg.) utg.budsjet 2014 reglement forslag Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg (39 059) (459) (4 402) Eiendomskontoret (130) (218) (130) Teknisk avdeling Sum I følge oversikten er det nødvendig å bruke midler fra overskuddet for å finansiere anvendelse av over-/underskuddsreglement. Resterende overskudd foreslås anvendt til finansiering av strøket bevilgning til prosjektet Tverlandet skole. Prosjektet var finansiert med overføring fra drift, men hadde ikke brukt hele bevilgningen i I hht regnskapsregler skal det ikke overføres mer fra drift til investering enn det som er forbrukt på prosjektet. Ubrukt bevilgning blir en del av regnskapsresultatet, men må bevilges på nytt hvis prosjektet ikke er avsluttet. Investeringsregnskap Investeringsregnskap er avsluttet med en balanse mellom regnskap og budsjett. I følge regnskapsregler skal kommunens investeringsregnskap avsluttes som et prosjekt. Dette innebærer at ubrukt bevilgning fra et prosjekt med mindreforbruk må brukes til å finansiere prosjekt med merforbruk. Kommunen må forholde seg til denne regelen når regnskapet avsluttes, men står fritt til å velge hvordan styring av prosjekter skal foregå. Kommunen har valgt å styre investeringsprosjekter hvert for seg, noe som betyr at mer- og mindreforbruk må godkjennes av bystyret. Informasjon om status per prosjekt vil bli lagt fram i forbindelse med tertialrapport 1. Konklusjon og anbefaling Kommunens regnskap avsluttes med en mindreforbruk på 4,67 mill kr. Dette ville ikke være mulig å oppnå uten bruk av premieavviket. Reelt underliggende driftsresultat for kommunen utgjør (56) mill kr mot (63) mill kr i Dette er en forbedring, men kommunen har fortsatt en lang vei å gå for å få på plass en mer bærekraftig økonomi og på den måten nå mål knyttet til større langsiktig økonomisk handlefrihet. Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. kommunaldirektør Side256

4 Saksbehandler: Kornelija Rasic Trykte vedlegg: 1. Årsregnskap Årsberetning Revisjonsberetning 4. Saksprotokoll fra Kontrollutvalget i Bodø (ettersendes) Side257

5 Årsregnskap 2014 Side258

6 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Balanseregnskap... 7 Driftsregnskap pr rammeområde... 9 Regnskapsskjema 1A Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 2A Regnskapsskjema 2B Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Organisering av kommunal virksomhet Note 3 Endring i arbeidskapital Note 4 Brukerbetalinger Note 5 Andre salgs- og leieinntekter Note 6 Overføringer med krav til motytelser Note 7 Antall ansatte og ytelser til ledende personer og revisor Note 8 Pensjon Note 9 Varige driftsmidler Note 10 Investeringer i nybygg og nyanlegg Note 11 Utlån Note 12 Aksjer og andeler Note 13 Salg av finansielle anleggsmidler Note 14 Kortsiktige fordringer Note 15 Bankinnskudd og kontanter Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag på lån Note 17 Avdrag formidlingslån Note 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser Note 19 Garantiansvar Note 20 Andre vesentlige forpliktelser Note 21 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 22 Strykninger og avslutningsposteringer Note 23 Egenkapitalkontoen «endring regnskapsprinsipp» Note 24 Egenkapitalkontoene regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side259

7 Note 25 Egenkapitalkontoen kapitalkonto Note 26 Kortsiktig gjeld Note 27 Selvkost Note 28 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen Note 29 Merverdiavgiftsbehandling Stormen Note 30 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner Note 31 Virkning av endringer av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Note 32 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt til og mottatt fra KF Note 33 Mellomværende med KF/ 27-samarbeid Note 34 Overføringer til/fra 27-samarbeid Note 35 Overføringer til KF/IKS Side260

8 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Note Regnskap 2013 Alle tall i 1000 kr Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 34/ Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (OM) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (OM) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Side261

9 Økonomisk oversikt drift fortsettelse Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Note Regnskap 2013 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Side262

10 Økonomisk oversikt investering Alle tall i 1000 kr Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Note Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Side263

11 Balanseregnskap Alle tall i 1000 kr EIENDELER Note Regnskap Regnskap Regnskap Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer 14/ Premieavvik Aksjer og andeler, kortsiktige Obligasjoner, sertifikater Bankinnskudd, kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld 26/ SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side264

12 Balanseregnskap - fortsettelse Regnskap Regnskap Regnskap Note MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Bodø den 31. desember februar 2015 Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic kst kommunaldirektør for økonomi og finans Linda Johnsen regnskapssjef Regnskapet revidert 13. april 2015 Monika Amundsen kommunerevisor 8 Side265

13 Driftsregnskap pr rammeområde Alle tall i 1000 kr Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Regnskap Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Oppvekst og kulturavdelingen Utgifter Inntekter Netto Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter Inntekter Netto Eiendomskontoret Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto Rammeområde 8 Utgifter Inntekter Netto Total Utgifter Inntekter Netto Oversikten viser Bodø kommunes driftsregnskap for 2014 satt opp pr rammeområde iht vedtatt budsjett for 2014, jfr PS 13/ Side266

14 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Alle tall i 1000 kr Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (OM) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (OM) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidl regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsskjema 1A er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)" og viser kommunens frie inntekter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetning og bruk av fond der fullmakt ikke er delegert etatene/avdelingene. Disponeringen av frie inntekter (redusert for netto finansutgifter og netto avsetninger til fond) pr rammeområde fremgår av regnskapsskjema 1B. 10 Side267

15 Regnskapsskjema 1B Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Driftsregnskapet Alle tall i 1000 kr Sentraladministrasjonen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Oppvekst og kulturavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Helse og omsorgsavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Eiendomskontoret Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Teknisk avdeling Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Interne bedrifter Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Rammeområde 8 Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Sum fordelt Til fordeling fra skjema 1A Mer/Mindreforbruk Regnskapsskjema 1B er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning" og viser kommunens anvendelse av frie inntekter (redusert for netto finansutgifter og netto avsetninger til fond) pr rammeområde. Tallene i regnskapsskjema 1B kan avvike fra "Driftsregnskap pr rammeområde" da avsetninger og bruk av fond ikke er med i regnskapsskjema 1B, mens disse er inkludert i tallene i "Driftsregnskap pr rammeområde". Videre inngår frie inntekter (skatt, rammetilskudd mm) i tallene for rammeområde 8 i "Driftsregnskap pr rammeområde", mens disse er holdt utenom i dette skjema, da de inngår i regnskapsskjema 1A. 11 Side268

16 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Alle tall i 1000 kr Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2A er obligatorisk iht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning" og viser kommunens samlede investeringer (både driftsmidler og finansielle anleggsmidler) i løpet av regnskapsåret, samt finansieringen av disse. Spesifikasjon av kommunens investeringsprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B. 12 Side269

17 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet pr prosjekt (Alle tall i 1000 kr) Regnskap 2014 Rev Budsj 2014 Oppr Budsjett 2014 Regnskap 2013 A - FULLFØRE IGANGSATTE PROSJEKTER 9380 HÅLOGALANDSGATA SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER KIRKE HUNSTAD TERMINALKAI SØR BYPAKKE BODØ BYPAKKE BODØ: SYKKELPARKERING/SKILTING AV SYKKELRUTER BYPAKKE BODØ: KOLLEKTIVTRASSE BYPAKKE BODØ: PRÆRIEN VEST - NY VEI BYPAKKE BODØ: DIGITALE BARNETRÅKK BYPAKKE BODØ: KOLLEKTIV - BUSSTOPP BRATTEN OMSORGSTEKNOLOGI SØLVSUPER PS 11/ BODØ NYE HAVN BURØYA KVALVIKODDEN BODØSJØEN/PER HELGESENSVEI KAI PÅ VALEN TRAFIKKSIKKERHETSSENTER - BRATTEN TILTAKSPLAN FOR SKJERSTAD FORTAU RIPNESBAKKEN AKSJON SKOLEVEI: FORTAU BODINVEIEN G/S VEI HESTDALEN - SØRSTRUPEN JUNKERVEIEN FORTAU SOLPARKEN 2013 PS 13/ KNUT HAMSUNSVEI - HUNSTAD SØR KONRAD KLAUSENS VEI FRIKJØP UTEAREAL BUSSTOPP OSPVEIEN NORDLYSBUEN PARKERINGSGARASJE AVSLUTTEDE PROSJEKTER Sum B - LOVPÅLAGTE OPPGAVER, BRANNDOKUMENTASJON 9236 OPPGRADERING AV BRANNTEKNISK ANLEGG OPPGRADERING EL-ANLEGG BRANNSIKRING KIRKER NØDNETT HO Sum C - NØDVENDIG OPPGRADERING AV BYGNINGER, VEIER MM 9379 BYGNINGSMESSIGE TILPASNINGER HS, GRUNNET DRIFTSENDRINGER ASFALTSPLEIS VEITILTAK SENTRUM VEI OG GATELYS KOMMUNAL BEVILGNING MØRKVED SYKEHJEM - NØDSTRØMSAGGREGAT Sum Side270

18 Investeringsregnskapet pr prosjekt (Alle tall i 1000 kr) Regnskap 2014 Rev Budsj 2014 Oppr Budsjett 2014 Regnskap 2013 D - POLITISKE VEDTAK/VEDTATTE PLANER 9214 SENTRUM SKOLESTRUKTUR RØNVIK/SALTVERN SKOLESTRUKTUR BANKGATA SKOLE, RIVING SØRFLØY TVERLANDET SKOLE FAMILIESENTER RØNVIK/SENTRUM BARNEHAGE RØNVIK FLERBRUKSHALLEN BANKGATA REHABILITERING SKOLEBYGG (PS 11/XX) BOLIGKJØP FLYKTNINGEBOLIGER BOLIGER TIL FLYKTNINGER PS 13/ BOTILBUD GARNVEIEN PS 13/ PLASSMYRA/ALBERTMYRA FELTUTBYGGING DIVERSE FELTUTBYGGING OLAV V GT./LANGSTRANDA ALLHUS HELLIGVÆR STIMULI SKIANLEGG BESTEMORENGA FLYKTNINGBOLIGER KUNSTGRESSPAKKEN 2011 (BODIN LEIR, GRØNNÅSEN OG BODØSJØEN) KUNSTGRESS ASPMYRA STADION KUNSTGRESSPAKKE 2014 SALTSTRAUMEN BODØ DOMKIRKE UTBEDRING NY BRANNSTASJON UTVIDELSE AV PARKERINGSSONER VEI RØNVIKLEIRA PS 12/ Kryssløsning Sjøgt - Hålogalandsgt LANGSTRANDA ANSKAFFELSE AV SKYSBÅT HELLIGVÆR KAI KJERRINGØY INVESTERINGER BYTEKNIKK FOM OLJEDEPOT IT SYSTEMER Sum E - PROSJEKTER SOM GIR BESPARELSER 9050 RÅDHUSKVARTALET TRANSPORTORDNINGEN - INNKJØP EGNE 9357 TRANSPORTMIDLER VISMA AUTOMATISERING ADMINISTRASJON AV ANSETTELSER OG STILLINGER Sum Side271

19 Investeringsregnskapet pr prosjekt (Alle tall i 1000 kr) Regnskap 2014 Rev Budsj 2014 Oppr Budsjett 2014 Regnskap 2013 VANN OG AVLØP 9604 SANERING SENTRUM VANN PRÆRIEN VEST VANN NORDSTRANDA VANNVERK VANNLEDNING HUNSTADRING VANNLEDNING GODØYNES - SKÅLBONES DISTRIKSVANNVERK HELLIGVÆR VANNBEHANDL. ANL. OPPGRADERING FESTVÅG VANNBEHANDLINGSANLEGG NAURSTAD VANNLEDNING PS 13/ ØLKRONA BASSENG - REHABILITERING GODØYNES TRYKKØKNING BREIVIKA VANNVERK NERBYEN, MOLOVEIEN VANN FORDELINGSNETT FJELL KVALITETSSIKRINGSBIL VANN OPPRUSTNING RA - MISVÆR PRÆRIEN VEST AVLØP BESTEMORENGA AVLØPSLEDNING TILTAK RENSEANLEGG - AKKREDITERING SANERING SENTRUM AVLØP OPPRYDDING AVLØP VALNES AVLØP ØYRAN, MISVÆR STOKKVIKA - HUNSTADMOEN AVLØP BODØSJØEN 2 - OVERFØRING LEDNING NERBYEN, MOLOVEIEN AVLØP BODØELV 1 ETP UTSLIPP MUSEET LØPSMARK SLAMAVSKILLER MØRKVED RENSEANLEGG AVLØPSLEDNING OPPEGÅRD - ØYRAN ALGARVEIEN AVLØP PS 13/ MØRKVEDLIA STUDENTBOLIGER Sum STORMEN 9920 KULTURKVARTALET BIBLIOTEK KULTURKVARTALET PARKERING KULTURKVARTALET UTOMHUS KULTURKVARTALET DRIFTSPLAN. PS11/ KULTURKVARTALET KULTURHUS Sum UTLÅN OG FELLESUTGIFTER 9750 UTLÅN/AKSJER/FOND VIDEREUTLÅN INNSKUDD KOMM BOLIGER FELLES FINANSIERING INVESTERINGER Sum Sum alle prosjekter Side272

20 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost som ubrukte lånemidler i balansen. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet basert på beste estimat. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer som ikke inngår i punktet ovenfor er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. En omklassifisering medfører en regnskapsføring i investeringsregnskapet og eventuelt i driftsregnskapet. Verdivurderingen må gjennomføres før omklassifiseringen. Omklassifisering av anleggsmidler til omløpsmidler skal ikke finne sted. 16 Side273

21 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede. Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14, februar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen momskompensasjon. Da ordningen med kompensasjon for betalt merverdiavgift ble innført i kommunesektoren ble dette finansiert av kommunene selv gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 17 Side274

22 Note 2 Organisering av kommunal virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter. Enheter som avlegger særregnskap Type virksomhet Type enhet Kontor-/ vertskommune Bodø Spektrum KF Drift av idrettsanlegg. (Nordlandshallen, Bodøhallen og Nordlandsbadet) Kommunalt foretak Bodø kommune Stormen Konserthus KF (/Bodø Kulturhus KF) Drift av kulturhus. Fremme interesse for musikk og scenekunst. Kommunalt foretak Bodø kommune Bodø Havn KF Drift av havne- og kaianlegg. Kommunalt foretak Bodø kommune I tillegg til foretakene i ovenstående tabell ble Bodø kommunale eiendommer KF formelt stiftet , registrert i Enhetsregisteret , og startet opp sin drift fra Foretaket skal forvalte kommunale eiendommer. Foretaket har ikke avlagt særregnskap for 2014 da det ikke har vært aktivitet i selskapet i regnskapsåret Andre rettssubjekter Type virksomhet Type enhet Kontor-/ vertskommune Ant deltakerkommuner Salten Brann IKS Brannvesen. Feiing. Interkommunalt selskap Bodø kommune 8 Salten Kommunerevisjon IKS Revisjon Interkommunalt selskap Fauske kommune 9 IRIS Salten IKS Renovasjon Interkommunalt selskap Bodø kommune 9 Bodø kommune har i tillegg avtale med om lag 40 private barnehager. 18 Side275

23 Note 3 Endring i arbeidskapital Alle tall i kr Del 1 Tall fra bevilgningsregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Arbeidskapital Arbeidskapital Endring fra Del 2 Tall fra balansen pr pr til 2014 OMLØPSMIDLER Betalingsmidler Kortsiktige fordringer Obligasjoner, sertifikater Premieavvik Aksjer og andeler OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD ARBEIDSKAPITAL Herav Premieavvik Ubrukte lånemidler Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Korrigert arbeidskapital (*) Side276

24 (*) Arbeidskapitalen viser differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det forventes at arbeidskapitalen gir et bilde av kommunens likvide situasjon. I kommuneregnskapet inngår premieavviket som en del av omløpsmidlene. Dette har imidlertid ingen reell verdi for kommunen (se eventuelt nærmere forklaring i note 8 angående pensjon) og representerer ingen likvide midler. I begrepet "korrigert arbeidskapital" er derfor premieavviket trukket ut for å få et mer reelt bilde av arbeidskapitalen. Videre er den delen av likvide midler som gjelder ubrukte lånemidler og bundne fond trukket ut, da disse ikke kan disponeres fritt av kommunen. En reduksjon av arbeidskapitalen viser at likviditeten er svekket i løpet av året. Note 4 Brukerbetalinger Alle tall i kr Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling SFO Pasientbetaling sykehjem og dagplasser Egenandeler pasientbehandling (legektr/helsest.) Egenandeler praktisk bistand (hjemmetjenester) Egenandel Bodø kommunale musikkskole Øvrige brukerbetalinger Sum Note 5 Andre salgs- og leieinntekter Alle tall i kr Kommunale avgifter og ab.gebyr Husleieinntekter og festeavgifter Saksbehandlingsgebyrer o.l Parkeringsinntekter og bøter Salg av kvotekraft Avgiftspliktig salg øvrig Øvrige inntekter, avgiftsfri Sum Note 6 Overføringer med krav til motytelser Alle tall i kr Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Kompensasjon merverdiavgift investeringer Kompensasjon merverdiavgift drift Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Sum Side277

25 Momskompensasjon for investeringsutgifter er tom regnskapsåret 2013 inntektsført i driftsregnskapet. Deler av denne har blitt overført til investeringsregnskapet etter nærmere opptrappingsregler i forbindelse med avslutningen av regnskapet det enkelte år (med minimum 80% for 2013). Dette har vært i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler. I samsvar med endringer i regelverket er momskompensasjonen for investeringsutgifter fom regnskapsåret 2014 inntektsført direkte i investeringsregnskapet. For 2014 er det inntektsført 115,2 mill kr i momskompensasjon av investeringer i investeringsregnskapet. Denne omleggingen av regnskapsføringen medfører store endringer i netto driftsresultat fra 2013 til Tidligere metode for inntektsføring av investeringsmomskompensasjon i driftsregnskapet har medført at netto driftsresultat tom regnskapsåret 2013 har fremstått som lagt bedre enn det i realiteten har vært. Netto driftsresultatet for 2014 gir dermed et langt riktigere bilde av resultatet av årets drift enn tilfellet har vært tidligere år. Note 7 Antall ansatte og ytelser til ledende personer og revisor Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 78 % 77 % 77 % 77 % Antall menn % andel menn 22 % 23 % 23 % 23 % Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger 65 % 65 % 69 % 67 % Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger 35 % 35 % 31 % 33 % Med høyere stilling menes rådmann, kommunaldirektører, virksomhetsledere, stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, øvrige lederstillinger og stabsstillinger med kommunaldirektør som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Antall heltidsstillinger Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86 % 86 % 86 % 85 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 14 % 14 % 14 % 15 % 21 Side278

26 Lønn og godtgjøring til rådmann, ordfører og revisjon Rådmann (regulativlønn pr ) Ordfører (regulativlønn pr ) Revisjon (regnskaps- og forvaltn.revisjon) Note 8 Pensjon Bodø kommune har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Bodø Kommunale Pensjonskasse (BKP), Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjon (KLP). Ansatte i Bodø kommune som er i tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke samlet opp fond e.l. til dekning av fremtidige AFP-pensjoner. Kommunen har i 2014 betalt totalt 271 mill kr i premieinnbetaling til de ulike pensjonsordningene, mens det i samsvar med gjeldende regnskapsprinsipper bare er utgiftsført pensjonsutgifter på 217,2 mill kr som årets pensjonsutgifter. Utgiftsføringen baserer seg på langsiktige økonomiske og aktuarmessige forutsetninger, se nedenfor. Årets premieavvik, som tilsvarer differansen mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad, utgjør dermed 54,1 mill kr. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av beløpet med 4,3 mill kr. Totalt sett medfører dette at regnskapsresultatet fremstår som 58,4 mill kr bedre enn dersom pensjonspremien hadde blitt utgiftsført i sin helhet, slik regnskapsreglene var før Pensjonskostnader BKP KLP SPK Sum Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Sum inkl premieavvik og adm Alle tall i kr 22 Side279

27 Premieavvik (*) BKP KLP SPK Sum Akkumulert premieavvik pr Amortisert premieavvik fra tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik pr Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum balanseført premieavvik inkl aga Årets premieavvik fremkommer som følger: Innbetalt pensjonspremie Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Årets premieavvik Alle tall i kr Fra og med regnskapsåret 2002 ble det foretatt endringer i reglene om regnskapsføring av pensjon. Tidligere ble premieinnbetalingen til pensjonskassen regnskapsført som årets pensjonskostnad, men fra og med 2002 utgiftsføres det en estimert langsiktig pensjonskostnad basert på langsiktige forutsetninger om blant annet lønns- og G-vekst, avkastning på pensjonsmidlene og fremtidig renteutvikling. Endringen skulle medføre en jevnere årlig utgiftsbelastning enn tidligere da premieinnbetalingen dannet grunnlaget for utgiftsføring. I utgangspunktet skulle endringen gjøre det enklere for kommunene å håndtere svingninger i pensjonspremiene fra år til år. Siden ordningen ble innført har det imidlertid vist seg at pensjonspremien over år gjennomgående har vært langt høyere enn pensjonskostnadene. Dette skyldes at det legges ulike forutsetninger til grunn ved beregning av pensjonskostnadene og nødvendig premieinnbetaling. Forutsetningene ved beregning av pensjonskostnadene fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Benyttede forutsetninger har medført at det over år har bygd seg opp store differanser mellom totalt innbetalt pensjonspremie og totale utgiftsførte pensjonsutgifter. Pr utgjør dette premieavviket inkludert arbeidsgiveravgift for Bodø kommunes del 246,7 mill kr. Premieavviket fremstår som en eiendel i kommunens balanse. Dette har i realiteten ingen verdi, men må derimot tas inn som utgift i kommunens regnskap i de kommende år. Det balanseførte premieavviket på 246,7 mill kr må utgiftsføres i kommunens regnskap som følger i de kommende år: År Beløp År Beløp År Beløp Alle tall i kr Frem til 2011 ble premieavviket som oppsto det enkelte år tatt inn i kommunens regnskap de påfølgende neste 15 år. Fra og med 2011 medførte nye regler at premieavvik skulle amortiseres (tas inn i regnskapet) over 10 år. Premieavvik oppstått i 2014 og senere skal amortiseres over 7 år. Reduksjonen av amortiseringstiden fra 10 til 7 år gir store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Samtidig bidrar kortere amortiseringstid til å gi et riktigere bilde av kommunenes 23 Side280

28 reelle økonomiske situasjon. Den enkelte kommune kan for øvrig velge å ta hele årets premieavvik inn i neste års regnskap som et alternativ til å amortisere dette over 7 år. Forsikringstekniske beregninger foretas av KLP, BKP og SPK, og disse viser at kommunen har en samlet pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2014 på mill kr. Kommunens pensjonsmidler er på samme tidspunkt beregnet til mill kr. Disse fremkommer som følger: Pensjonsforpliktelse og midler BKP KLP SPK Sum Pensjonsforpliktelse Oppgitt pensjonsforpliktelse pr Estimatavvik pr / Faktisk forpliktelse pr Brutto pensjonskostnad (jfr nedenfor) Utbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler Oppgitte pensjonsmidler pr Estimatavvik pr / Faktiske midler pr Innbetalt premie Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Brutto pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelse pr Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse Sum netto forpliktelse inkl aga Dette er balanseført som følger: Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse (inkl arb.giv.avg) Netto forpliktelse inkl aga Alle tall i kr Medlemsstatus BKP KLP SPK Sum Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gjennomsnittlig alder, aktive 42,1 44,2 43,3 42,5 24 Side281

29 Forutsetninger Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Lønnsvekst 2,97 % 2,87 % G-regulering 2,97 % 2,87 % Pensjonsregulering 2,97 % 2,87 % Forventet avkastning 4,65 % 5,00 % Amortiseringstid 7 år 10 år Premiefond Premiefond i pensjonskassen BKP KLP Saldo pr Tilført i løpet av året (andel fjorårets resultat/renter) Bruk av fondet i løpet av året Foreløpig saldo pr Alle tall i kr Bodø kommunale pensjonskasse hadde pr et premiefond på 83 mill kr, der Bodø kommunes andel utgjorde 63,3 mill kr. Av dette er 9 mill kr benyttet til å finansiere deler av pensjonspremien i Premiefondet tilføres renter og kan bli tilført deler av årets resultat. Premiefondets størrelse pr pr var ikke kjent ved regnskapsavleggelsen. Bodø kommunes andel av premiefondet i KLP utgjorde 0,5 mill kr pr Det er benyttet 10,5 mill kr til finansiering av deler av pensjonspremien for Premiefondene inngår som en del av BKPs og KLPs regnskap, og fremkommer ikke av kommunens regnskap. Premiefondet, som består av tidligere innbetalte midler samt tilførte renter og andeler av tidligere års overskudd, kan benyttes til delvis dekning av fremtidige års premieinnbetalinger. Premieavviksfond - kommunens eget disposisjonsfond Kommunen har over år avsatt midler til et eget disposisjonsfond, premieavviksfondet, til fremtidig finansiering av amortisering av tidligere års premieavvik. Premieavviksfond Saldo pr Vedtatt bruk i budsjett 2014, jfr PS 13/ Vedtatt avsetning til i budsjett 2014, jfr PS 13/ Vedtatt bruk i tertialrapport , jfr PS 14/ Saldo pr Alle tall i kr I samsvar med Bystyrets vedtak i PS 14/144 Tertialrapport 2 er det i 2014 brukt 25,8 mill kr av premieavviksfondet for å finansiere utgiftsbelastningen i årets regnskap som følge av amortiseringen av tidligere års premieavvik og tilhørende arbeidsgiveravgift. Dette kommer i tillegg til allerede vedtatt bruk i budsjettet for Premieavviksfondet er i løpet av de to siste år redusert med 61,3 mill kr, og har ved utgangen av 2014 en saldo på 23,6 mill kr. 25 Side282

30 Note 9 Varige driftsmidler Bodø kommune følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Anleggsmidlene aktiveres til anskaffelseskost og avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets økonomiske levetid. I samsvar med tidligere års praksis starter avskrivningene året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk eller anskaffet. Kommunen har pr følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskr.år Eiendeler Gruppe 0 0 år Tomter avskrives ikke. Gruppe 1 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år 20 år 40 år 50 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Anleggsmiddelgruppe Totalt Akk ansk.kost pr Akk/reverserte nedskrivn. 0 Akk avskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivninger Bokført verdi pr Gevinst ved salg Alle tall i kr Eventuell gevinst ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret skal kun bokføres i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter. Dette skjer gjennom en nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. En gevinst/et tap ved salg av anleggsmidler skal ikke resultatføres i kommunens regnskap. Som følge av at årets tilgang er langt høyere enn summen av årets avskrivninger og årets avgang, har bokført verdi av driftsmidler økt med 742 mill kr i løpet av året, fra mill kr pr til mill kr pr De største tilgangene i løpet av året fremgår av note 10 som viser store investeringsprosjekter. For oversikt over samtlige investeringsprosjekter vises det til regnskapsskjema 2B. 26 Side283

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune 31.12. Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer