LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG"

Transkript

1 TARIFFnytt Nr: 57/2012/SH Dato: Sendt til: Virksomheter bundet av : Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester LØNNSSTATISTIKK TIL SS INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG Det er i disse dager tid for innrapportering av lønnsstatistikk til Statistisk sentralbyrå (SS). Informasjons- og veiledningsskjema for utfylling av lønnsstatistikk er sendt fra SS med svarfrist 8. oktober for Virkes medlemmer. Pålitelig lønnsstatistikk er et vesentlig hjelpemiddel ved lønnsfastsettelse, og for å kunne beregne lønnsveksten i en bransje. Videre gir tilgang pålitelig lønnsstatistikk både arbeidsgiver og arbeidstaker et konkret holdepunkt i lønnsforhandlinger ved at man kan basere lønnsforhandlingene på fakta i stedet for antakelser, og vil dermed kunne forbedre forhandlingsklimaet og forenkle lønnsforhandlingene når de pågår. Det har vært store utfordringer knyttet til kvaliteten på lønnsstatistikken innenfor helseområdet i Virke. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer som innrapporterer lønnsstatistikk til SS om å lese informasjons- og veiledningsskjemaet mottatt fra SS grundig før innrapportering, slik at innrapporteringen blir mest mulig korrekt. Informasjons- og veiledningsskjemaet følger vedlagt. Det har særlig vært problemer knyttet til innrapportering på lønnskategorier. Lønnsstatistikken viser også stor variasjon i rapporteringen av faste tillegg fra et år til et annet. Om innrapportering på lønnskategorier Det er alt for få observasjoner på lønnskategoriene i statistikken i forhold til antall personer som burde vært registrert på de ulike lønnskategoriene innen de ulike overenskomstene. Dette må innebære at et flertall av medlemmene våre som innrapporterer lønnsstatistikk til SS ikke rapporterer inn hvilken lønnskategori ansatte som følger landsoverenskomster hvor det inngår kategorier, tilhører. Konsekvensen av manglende rapportering på lønnskategorier er at lønnstatistikken ikke blir tilstrekkelig pålitelig til at den verken kan i lønnsforhandlingene eller som en pekepinn på lønnen innen de ulike lønnskategoriene. Vi ber dere derfor være særlig oppmerksom på den delen av SSs veiledningsskjema som kun gjelder medlemmer i Virke, HUK, og som omtaler innrapportering av lønnskategorier (veiledningens side 3). Vedlagt følger også en liste over hvilken lønnskategori ulike stillingsbetegnelser innen de ulike landsoverenskomstene hører inn under.

2 TARIFFnytt Om innrapportering av faste tillegg og uregelmessige tillegg Lønnsstatistikken SS produserer for oss indikerer også at en del virksomheter forveksler hvilke tillegg som skal regnes som faste tillegg, og hvilke som skal regnes som uregelmessige tillegg. Faste tillegg Med faste tillegg regnes tillegg som er knyttet til personlige egenskaper, evner eller prestasjoner. Som eksempel er funksjonstillegg/ansvarstillegg typisk faste tillegg. Variable tillegg/uregelmessig tillegg Med uregelmessige/ variable tillegg regnes tillegg som først og fremst er knyttet til yrket eller stillingsavhengige oppgaver, arbeidssted, arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstype. Variable tillegg omfatter for eksempel tilleggslønn (lørdags-/søndagstillegg/kvelds-/nattillegg som beregnes til en fast sum pr mnd), helg- og høytidstillegg. Overtid skal innrapporteres som en egen komponent til SS. Statistisk sentralbyrås veiledningsskjema inneholder også definisjoner på hva som regnes som faste tillegg (veiledningens side 3, i boksen som kun gjelder medlemmer i Virke, HUK), og hva som regnes som uregelmessige tillegg (veiledningens side 4). Vi håper denne informasjonen kan videreformidles til den eller de i deres virksomhet som har ansvaret for rapportering av lønnsstatistikk til SS. Ved ytterligere spørsmål; ta kontakt med Sigrid Helland telefon mobil eller e-post Vennlig hilsen Hovedorganisasjonen Virke Trine Lise Wefald /s/ Forhandlingssjef 2 vedlegg: Stillinger/kategorier på avtalene spesialist og helse og sosial Informasjon og veiledning fra SS

3 Lønnskategori A A Stillingsbenevnelse Aktivitør Ambulansesjåfør Assistent Assisterende avdelingssykepleier Assisterende kjøkkensjef Assisterende oversykepleier Assisterende sjefsykepleier Assisterende Styrer Avdelingssykepleier arne- og ungdomsarbeider arnepleier arnevernpedagog Dietetiker Ergoterapeut /D Ergoterapispesialist * A A Fullmektig Fysioterapeut Førstekonsulent Helsesekretær Hjelpepleier Husøkonomassistent /D Klinisk barnevernpedagog * /D Klinisk sosionom * /D Klinisk vernepleier * /D Klinisk spesialist i sykepleie/klinisk spesialist i spesialsykepleie* Kommentarer Ergoterapispesialist er en avansementstilling med utgangspunkt i betegnelsen ergoterapeut. Spesialergoterapeut. Avlønning avtales lokalt Innplasseres avhengig av utdanning Klinisk barnevernpedagog er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillings betegnelsen barnevernpedagog. Avlønning avtales lokalt Klinisk sosionom er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsen sosionom. Avlønning avtales lokalt Klinisk vernepleier er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsen vernepleier. Avlønning avtales lokalt Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsene sykepleier/spesialsykepleier. Avlønning avtales lokalt A Kokk Konsulent Innplasseres avhengig av utdanning A Kontorassistent Lærling (reform 94) Eget kapittel Miljøarbeider Miljøarbeider med min. hjelpepleierutdanning eller relevant praksis på min. 10 år. Miljøarbeider uten ovennevnte utdannelse/praksis plasseres i A Miljøterapeut 3-årig høyskoleutdanning Omsorgsarbeider A Renholder /D Rådgiver Innplasseres avhengig av utdanning Sekretær A Sjåfør

4 Sosialkurator D Spesialergoterapeut D Spesialfysioterapeut Spesialhjelpepleier /D Spesialist i fysioterapi * Spesialist i fysioterapi er en avansementstilling med utgangspunkt i betegnelsene fysioterapeut og spesialfysioterapeut. Avlønning avtales lokalt D Spesialutdannet sykepleier Sykepleier D Tverrfaglig spesialutdanning m/høyskole Vernepleier 2

5 Lønnsstatistikk per 1. oktober Informasjon og rettledning RA-0500b - Alle næringer Statistisk sentralbyrå Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk 2225 Kongsvinger Telefon:

6 Informasjon Formål Statistisk sentralbyrå utarbeider offisiell lønnsstatistikk ved å samle inn, bearbeide og formidle statistikk til allmennheten, myndighetene og næringslivet. Formålet er å utarbeide offisiell statistikk som viser endringer i lønn over året. Endringene blir presentert som indeksserier. Statistikken skal bringe best mulig fakta inn i samfunnsdebatten og samfunnsstyringen, og brukes også av partene under lønnsoppgjørene. Statistisk sentralbyrå har også hovedansvaret for å koordinere og delta i internasjonalt statistisk samarbeid. Hvorfor må deres bedrift være med? Mange oppgavegivere undrer seg over at opplysninger fra deres bedrift skal være så viktige for statistikken. Det er viktig for oss å få et bilde av lønnsutviklingen for alle ansatte i både små og store bedrifter. Hvis en gruppe blir fritatt fra å levere oppgave kan det føre til skjevhet i grunnlaget for statistikken. Hva skjer dersom dere ikke svarer? Rapporteringen er av stor samfunnsmessig betydning, og alle enheter som mottar undersøkelsen har derfor opplysningsplikt. Dere vil motta purring(er) dersom dere ikke svarer. Etter statistikkloven 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt. Taushetsplikt og personvern Opplysningene er undergitt taushetsplikt etter statistikklovens 2-4. Opplysningene vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. Opplysninger knyttet til den enkelte arbeidstaker behandles dessuten etter personopplysningslovens regler, og Statistisk sentralbyrå er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget personvernombud. Rapportering N! Hvis en enhet har flere bedrifter er det viktig at opplysninger om de ansatte blir knyttet til bedriftenes organisasjonsnummer. Ta kontakt med programvareleverandøren hvis det er problemer med dette. Lønnsstatistikken kan innrapporteres på ulike måter: Altinn - Opplysningene skal som hovedregel leveres elektronisk. Den enkleste og sikreste måten å sende inn data på, er å rapportere via Altinn myndighetenes offisielle internettportal for innlevering av opplysninger til det offentlige. Er det problemer med pålogging til Altinn, ta kontakt med Altinnsupport på telefon Kvittering på at dataene er sendt inn via Altinn På Min hovedside under Sendt og arkivert skal dere finne RA-0500, Lønnsstatistikk, Sendt etat og AM-nummer dersom dataene er sendt inn, hvis ikke har sendingen feilet. 1. ruk av lønns- og personalsystem - edriftssystemer i Altinn Oppgavegivers datasystemer, som for eksempel lønnsregnskaps- og økonomisystemer, kan brukes til å sende inn opplysninger. For å levere datafil via Altinn må datasystemet være integrert med Altinn. Ta kontakt med programvareleverandøren dersom dere er usikre på om lønnssystemet tilbyr slik rapportering. Er det ikke mulig å levere opplysningene via Altinn kan det sendes inn filuttrekk på D. Diskett eller cd merkes med: - Enhetens organisasjonsnummer og navn - Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse - Navn på programvareleverandør Returadresse: Statistisk sentralbyrå Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk 2225 Kongsvinger 2. Webskjema Er det ikke mulig å rapportere direkte fra lønnssystemet kan et webskjema, RA-0500, fylles ut på https://www.altinn.no. For å rapportere for flere ansatte: Etter at det er fylt ut for en ansatte, klikk på Lønnsopplysninger under Tabeller på siden oppe til venstre i skjermbildet. Det kommer nå opp en side hvor det kan fylles ut for flere ansatte. Fyll ut for alle ansatte før innsending. I et foretak med flere bedrifter er det viktig at opplysninger om de ansatte blir knyttet til bedriftenes organisasjonsnummer. Er du tildelt rollen for å besvare skjema for flere enheter finner du enheten slik: 1. På Min hovedside velges Se alle > øverst i høyre skjermbilde. Det kommer nå opp en ny side. 2. Marker i Vis også underenheter (bedrifter) og trykk Enter. 3. Velg den bedriften som det skal rapporteres for fra listen. N! Dersom skjemaet RA-0500 ikke automatisk kommer opp i Resultatlisten, hent det fra Skjemakatalog som finnes under Skjema og tjenester. Har dere spørsmål til oss? Ta kontakt med vår svartjeneste på e-postadresse eller telefon Foretakets organisasjonsnummer oppgis ved henvendelse til oss. Dersom det ikke er mulig å rapportere elektronisk, kan det bestilles papirskjema via den døgnåpne Skjematelefonen på telefonnummer Se følgebrev for ident og skjemanr. Svarfristen er 8. oktober 2012 Rettledning edrifter som skal være med i statistikken En enhet med flere bedrifter skal bare ta med de bedriftene som er ført opp på baksiden av tilsendt brev. Personer som skal være med i statistikken Statistikken omfatter kun arbeidstakere som mottar lønn og er knyttet til bedriftens virksomhet per 1. oktober. Ta også med direktører, disponenter, deltidsansatte, lærlinger og vikarer (ikke ferievikarer). Følgende personer skal ikke være med: - Innleid hjelp (f.eks. fra vikarbyråer) - Eiere som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid - Ferievikarer - Ansatte på permisjon og heltidspermitterte - Ansatte på arbeidsmarkedstiltak - Sykmeldte Yrkesbetegnelse Oppgi den ansattes yrkesbetegnelse som f.eks. laborant, regnskapssjef, IT-programmerer, vaktmann, renholdsbetjent, kontorsjef, konsulent osv. Yrkeskoder Se vedlegg: NOS Standard for yrkesklassifisering 521. Se Se også et hjelpemiddel for å finne riktig yrkeskode. Dette er de samme kodene som skal rapporteres til NAV. De fire første sifrene oppgis. Se vedlegg. 2

7 Standarden består av følgende yrkesfelt: 1 Administrative ledere og politikere I dette feltet inngår alt politisk arbeid samt ledelsesarbeid på høyeste nivå i både offentlig og privat sektor. Det er ingen krav til formell kompetanse for dette feltet. 2 Akademiske yrker Her inngår yrker som normalt krever utdanning fra universitet eller høyskole av minimum 4 års varighet. 3 Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere Her inngår yrker som normalt krever 1-3 års utdanning utover videregående skole. 4 Kontor- og kundeserviceyrker 5 Salgs-, service- og omsorgsyrker For de fleste yrker i yrkesfeltene 6, 7 og 8 kreves det utdanning på videregående skoles nivå 6 Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske 7 Håndverkere o.l. 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 9 Yrker uten krav til utdanning (renholdere, hjelpearbeidere o.l.) Avtalt arbeidstid per uke Oppgi avtalt arbeidstid per uke fratrukket spisepauser. N! Det er svært viktig for statistikken at arbeidstiden blir riktig rapportert. For arbeidstakere som har ulik arbeidstid fra uke til uke, beregnes gjennomsnittlig timetall per uke for hele perioden (1. januar til 30. september) eller gjennomsnittlig arbeidstid per uke som ligger til grunn for siste lønnsutbetaling. Avlønningsperiode Oppgi en av kodene for lønnstakerens avlønningsperiode: - Ansatte med fastlønn skal ha kode Ansatte med lønnsfastsettelse per time skal ha kode 6 uavhengig av om de har lønnsutbetalinger per måned, 14-dager eller uke. - Personer som er provisjonslønnet skal ha kode 7 For fastlønte: Kode 1 = Fast avtalt månedslønn 12 ganger i året Kode 2 = Fast avtalt 14-dagerslønn Kode 3 = Fast avtalt lønn hver uke Kode 4 = Fast avtalt månedslønn 12,5 ganger i året Kode 5 = Fast avtalt månedslønn 13 ganger i året For timelønte: Kode 6 = Timelønn For provisjonslønte: Kode 7 = Provisjons- eller prosentlønn N! Gjelder kun medlemmer i NHO Stillingstype Oppgi en av kodene for lønnstakerens stillingstype: For ansatte innen hotell- og restaurantnæringen: 10 = Arbeidere med fagbrev 90 = Arbeidere uten fagbrev For andre: 10 = Fagarbeider 20 = Spesialarbeider 30 = Hjelpearbeider 40 = Funksjonær med fagbrev 41 = Funksjonær uten fagbrev 50 = Lærling 60 = Formann 90 = Andre Stillingstype i posisjon , Spesialopplysning (1), (SPESIAL 1) under Lønnstakerpost. Skiftarbeid, sammenlignbart turnus- og akkordarbeid Oppgi en av følgende koder: 1 = Ikke skiftarbeid (37,5 t/u) 2 = Arbeid offshore (33,6 t/u) 3 = Helkontinuerlig skiftarbeid / arbeid under dagen (33,6 t/u) 4 = Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid (35,5 t/u) 5 = 2-skiftarbeid (36,5 t/u) 6 = Akkordarbeid Skiftarbeid i posisjon 80, under Lønnstakerpost. N! Gjelder kun medlemmer i VIRKE, HUK Tjenesteansiennitet: format ÅÅÅÅMMDD Tjenesteansiennitet i posisjon 86-93, under Lønnstakerpost. Lønnskategori Oppgi lønnskategori A,, eller D for ansatte som følger landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, barnehage, spesialisthelsetjeneste og virksomheter 27. Se i overenskomstene for hvilken betydning kodene har. Ansatte som følger andre overenskomster skal her være blank. A Stillinger uten særskilt krav til utdanning Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning (ikke spesialisthelsetjeneste) 1 Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning (spesialisthelsetjeneste) 2 Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell (spesialisthelsetjeneste) Stillinger med krav om høyskoleutdanning D Stillinger med krav om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning E Stillinger med krav om mastergrad Lønnskategori i posisjon , Spesialopplysning (1), (SPESIAL 1) under Lønnstakerpost. Lønnstrinn Oppgi den enkeltes lønnstrinn for ansatte som følger overenskomsten for høgskoler og undervisning, museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter 26 per 1. oktober. Ansatte som følger andre overenskomster skal her være blank. Lønnstrinn i posisjon , Spesialopplysning (2), (SPESIAL 2) under Lønnstakerpost. Stillingsprosent Oppgi stillingsprosent for alle ansatte. For deltidsansatte oppgi andel av hel stilling som prosent uten desimaler, f.eks. 80 for 4/5 stilling og 67 for 2/3 stilling. Stillingsprosent i posisjon , Spesialopplysning (3), (SPESIAL 3) under Lønnstakerpost. Faste tillegg per 1. oktober Med faste tillegg menes tillegg som er knyttet til personlige egenskaper, evner eller prestasjoner. eløpene er som regel faste i en lønnsperiode. Faste tillegg kan bl.a. omfatte stabiliseringstillegg og selektivt tillegg for sykepleiere. Videre kan det omfatte fungeringstillegg som gruppeleder, ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar, med mindre disse tillegg er inkludert i regulativlønn/avtalt lønn. Faste tillegg kan videre bl.a. omfatte utvidet arbeidstid og eventuelt andre tillegg som regnes som en del av den faste lønnen. Personlige tillegg gitt i lokale forhandlinger skal som hovedregel inkluderes i regulativlønn/avtalt lønn med mindre det er uttrykt eksplisitt i lokal protokoll at dette skal anses som fast tillegg. Faste tillegg i posisjon , Utvalgte summer (1), (UTVALG 1) under Lønnspost. 3

8 Lønnsarter Oppgi avtalt fastlønn per måned, 14-dager, uke, eller time per 1. oktober, eller nærmest mulig 1. oktober. For timelønte skal det oppgis avtalt timelønnssats og antall betalte timer ved siste lønnsutbetaling. Dersom det ikke er mulig å oppgi timesats, oppgi eventuelt akkumulert timelønn og timeantall ved siste lønnsutbetaling. Husk å oppgi riktig lønnsperiode. N! Timelønte skal alltid ha lønnsperiode 6, uavhengig av om de får lønnsutbetaling per måned, per 14-dager, per uke eller per time. Dersom kompetanse-/kvalifikasjonstillegg, personlige tillegg er en del av fast måneds-, 14-dagers-, uke- eller timelønn, føres også de her. Eventuell timelønn oppgis med én desimal. Akkordlønn skal også føres i denne rubrikken. Se Figur 1. Opplysninger om uregelmessige tillegg, bonus, provisjon o.l, overtidsutbetaling og overtidstimer skal oppgis som sum utbetalt for hele perioden, 1. januar 30. september. Uregelmessige tillegg er først og fremst knyttet til yrket eller stillingen som utøves, arbeidssted, arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstype. Tilleggene er ikke en del av fast måneds-,14-dagers-, uke- eller timelønn, og overtid inngår ikke her. N! I tillegg til at vakt, utkallings- og helligdagstillegg føres i feltet for uregelmessige tillegg skal disse tilleggene også spesifiseres i eget felt i Altinn. For de som leverer filuttrekk på diskett/cd rapporteres dette i feltet Utvalgte summer 2 (UTVALG 2). Provisjonslønn og prosentlønn føres i feltet for onus, provisjon o.l. Oppgi samlet overtidsbetaling og overtidstimer som er utbetalt i perioden 1. januar til 30. september (grunnlønn og overtidstillegg). Dersom overtidstimer avspaseres time for time og differansen mellom ordinær lønn og overtidsbetalingen (overtidstillegget) utbetales, skal beløpet rapporteres samtidig som timene oppgis i feltet for overtidstimer. Etterbetalinger rapporteres i den lønnsposten etterbetalingen gjelder for. (Etterbetaling av overtid føres i lønnsposten for overtid, osv.) Etterbetalinger i avtalt lønn skal ikke rapporteres. Figur 1. Ulike lønnsarter som skal innrapporteres Eksempler på gruppering av lønnsarter Listen er ikke utfyllende. edriften må selv vurdere hvilke lønnsarter som skal innberettes under de ulike kodene. Etterbetaling i avtalt lønn skal ikke rapporteres. Lønnsart Fast avtalt lønn per måned, 14-dager, uke eller time per 1. oktober Fast avtalt lønn Uregelmessige tillegg onuser o.l Overtidsutbetainger Etterbetalinger Akkordlønn Overtid (40, 50, 60, 100, 150, 200 prosent) Provisjon, prosentlønn Tantieme, gratiale onus Smusstillegg Trekkpliktige tellepenger Lønn og annen godtgjørelse utbetalt i utlandet Tillegg for ubekvem arbeidstid Helligdagsgodtgjørelse Helgetillegg Forlegningstillegg Høydetillegg Skifttillegg Vakttillegg Montørtillegg Utkallingstillegg Offshoretillegg/ sokkelkompensasjon Styrehonorar, sluttvederlag, vikartillegg fungeringstillegg Naturallønn: f.eks.: fri bil, fri bolig, fri telefon, feriereiser betalt av arbeidsgiver, personalrabatter Forsikringer: f.eks.: ulykkesforsikring, livsforsikring, gruppelivsforsikring Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser: f.eks.: diettgodtgjørelse, kostpenger, dekning av reise og Overnattingsutgifter, flyttegodtgjørelse, verktøygodtgjørelse Feriepenger Lønnsarter som ikke skal være med 4

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 12 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004 2004/64 Notater 2004 Notater Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken Oppdatert 2004 Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon for inntekts- og

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK 1. mai 2010-30. april 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene

Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene Din nøkkel for å logge inn på http://lu.nelfo.no Oslo, 05.03.2015 Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene Tiden er inne for en ny lønnsomhetsundersøkelse.

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer