LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG"

Transkript

1 TARIFFnytt Nr: 57/2012/SH Dato: Sendt til: Virksomheter bundet av : Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester LØNNSSTATISTIKK TIL SS INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG Det er i disse dager tid for innrapportering av lønnsstatistikk til Statistisk sentralbyrå (SS). Informasjons- og veiledningsskjema for utfylling av lønnsstatistikk er sendt fra SS med svarfrist 8. oktober for Virkes medlemmer. Pålitelig lønnsstatistikk er et vesentlig hjelpemiddel ved lønnsfastsettelse, og for å kunne beregne lønnsveksten i en bransje. Videre gir tilgang pålitelig lønnsstatistikk både arbeidsgiver og arbeidstaker et konkret holdepunkt i lønnsforhandlinger ved at man kan basere lønnsforhandlingene på fakta i stedet for antakelser, og vil dermed kunne forbedre forhandlingsklimaet og forenkle lønnsforhandlingene når de pågår. Det har vært store utfordringer knyttet til kvaliteten på lønnsstatistikken innenfor helseområdet i Virke. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer som innrapporterer lønnsstatistikk til SS om å lese informasjons- og veiledningsskjemaet mottatt fra SS grundig før innrapportering, slik at innrapporteringen blir mest mulig korrekt. Informasjons- og veiledningsskjemaet følger vedlagt. Det har særlig vært problemer knyttet til innrapportering på lønnskategorier. Lønnsstatistikken viser også stor variasjon i rapporteringen av faste tillegg fra et år til et annet. Om innrapportering på lønnskategorier Det er alt for få observasjoner på lønnskategoriene i statistikken i forhold til antall personer som burde vært registrert på de ulike lønnskategoriene innen de ulike overenskomstene. Dette må innebære at et flertall av medlemmene våre som innrapporterer lønnsstatistikk til SS ikke rapporterer inn hvilken lønnskategori ansatte som følger landsoverenskomster hvor det inngår kategorier, tilhører. Konsekvensen av manglende rapportering på lønnskategorier er at lønnstatistikken ikke blir tilstrekkelig pålitelig til at den verken kan i lønnsforhandlingene eller som en pekepinn på lønnen innen de ulike lønnskategoriene. Vi ber dere derfor være særlig oppmerksom på den delen av SSs veiledningsskjema som kun gjelder medlemmer i Virke, HUK, og som omtaler innrapportering av lønnskategorier (veiledningens side 3). Vedlagt følger også en liste over hvilken lønnskategori ulike stillingsbetegnelser innen de ulike landsoverenskomstene hører inn under.

2 TARIFFnytt Om innrapportering av faste tillegg og uregelmessige tillegg Lønnsstatistikken SS produserer for oss indikerer også at en del virksomheter forveksler hvilke tillegg som skal regnes som faste tillegg, og hvilke som skal regnes som uregelmessige tillegg. Faste tillegg Med faste tillegg regnes tillegg som er knyttet til personlige egenskaper, evner eller prestasjoner. Som eksempel er funksjonstillegg/ansvarstillegg typisk faste tillegg. Variable tillegg/uregelmessig tillegg Med uregelmessige/ variable tillegg regnes tillegg som først og fremst er knyttet til yrket eller stillingsavhengige oppgaver, arbeidssted, arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstype. Variable tillegg omfatter for eksempel tilleggslønn (lørdags-/søndagstillegg/kvelds-/nattillegg som beregnes til en fast sum pr mnd), helg- og høytidstillegg. Overtid skal innrapporteres som en egen komponent til SS. Statistisk sentralbyrås veiledningsskjema inneholder også definisjoner på hva som regnes som faste tillegg (veiledningens side 3, i boksen som kun gjelder medlemmer i Virke, HUK), og hva som regnes som uregelmessige tillegg (veiledningens side 4). Vi håper denne informasjonen kan videreformidles til den eller de i deres virksomhet som har ansvaret for rapportering av lønnsstatistikk til SS. Ved ytterligere spørsmål; ta kontakt med Sigrid Helland telefon mobil eller e-post Vennlig hilsen Hovedorganisasjonen Virke Trine Lise Wefald /s/ Forhandlingssjef 2 vedlegg: Stillinger/kategorier på avtalene spesialist og helse og sosial Informasjon og veiledning fra SS

3 Lønnskategori A A Stillingsbenevnelse Aktivitør Ambulansesjåfør Assistent Assisterende avdelingssykepleier Assisterende kjøkkensjef Assisterende oversykepleier Assisterende sjefsykepleier Assisterende Styrer Avdelingssykepleier arne- og ungdomsarbeider arnepleier arnevernpedagog Dietetiker Ergoterapeut /D Ergoterapispesialist * A A Fullmektig Fysioterapeut Førstekonsulent Helsesekretær Hjelpepleier Husøkonomassistent /D Klinisk barnevernpedagog * /D Klinisk sosionom * /D Klinisk vernepleier * /D Klinisk spesialist i sykepleie/klinisk spesialist i spesialsykepleie* Kommentarer Ergoterapispesialist er en avansementstilling med utgangspunkt i betegnelsen ergoterapeut. Spesialergoterapeut. Avlønning avtales lokalt Innplasseres avhengig av utdanning Klinisk barnevernpedagog er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillings betegnelsen barnevernpedagog. Avlønning avtales lokalt Klinisk sosionom er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsen sosionom. Avlønning avtales lokalt Klinisk vernepleier er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsen vernepleier. Avlønning avtales lokalt Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie er en avansementsstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsene sykepleier/spesialsykepleier. Avlønning avtales lokalt A Kokk Konsulent Innplasseres avhengig av utdanning A Kontorassistent Lærling (reform 94) Eget kapittel Miljøarbeider Miljøarbeider med min. hjelpepleierutdanning eller relevant praksis på min. 10 år. Miljøarbeider uten ovennevnte utdannelse/praksis plasseres i A Miljøterapeut 3-årig høyskoleutdanning Omsorgsarbeider A Renholder /D Rådgiver Innplasseres avhengig av utdanning Sekretær A Sjåfør

4 Sosialkurator D Spesialergoterapeut D Spesialfysioterapeut Spesialhjelpepleier /D Spesialist i fysioterapi * Spesialist i fysioterapi er en avansementstilling med utgangspunkt i betegnelsene fysioterapeut og spesialfysioterapeut. Avlønning avtales lokalt D Spesialutdannet sykepleier Sykepleier D Tverrfaglig spesialutdanning m/høyskole Vernepleier 2

5 Lønnsstatistikk per 1. oktober Informasjon og rettledning RA-0500b - Alle næringer Statistisk sentralbyrå Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk 2225 Kongsvinger Telefon:

6 Informasjon Formål Statistisk sentralbyrå utarbeider offisiell lønnsstatistikk ved å samle inn, bearbeide og formidle statistikk til allmennheten, myndighetene og næringslivet. Formålet er å utarbeide offisiell statistikk som viser endringer i lønn over året. Endringene blir presentert som indeksserier. Statistikken skal bringe best mulig fakta inn i samfunnsdebatten og samfunnsstyringen, og brukes også av partene under lønnsoppgjørene. Statistisk sentralbyrå har også hovedansvaret for å koordinere og delta i internasjonalt statistisk samarbeid. Hvorfor må deres bedrift være med? Mange oppgavegivere undrer seg over at opplysninger fra deres bedrift skal være så viktige for statistikken. Det er viktig for oss å få et bilde av lønnsutviklingen for alle ansatte i både små og store bedrifter. Hvis en gruppe blir fritatt fra å levere oppgave kan det føre til skjevhet i grunnlaget for statistikken. Hva skjer dersom dere ikke svarer? Rapporteringen er av stor samfunnsmessig betydning, og alle enheter som mottar undersøkelsen har derfor opplysningsplikt. Dere vil motta purring(er) dersom dere ikke svarer. Etter statistikkloven 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt. Taushetsplikt og personvern Opplysningene er undergitt taushetsplikt etter statistikklovens 2-4. Opplysningene vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. Opplysninger knyttet til den enkelte arbeidstaker behandles dessuten etter personopplysningslovens regler, og Statistisk sentralbyrå er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget personvernombud. Rapportering N! Hvis en enhet har flere bedrifter er det viktig at opplysninger om de ansatte blir knyttet til bedriftenes organisasjonsnummer. Ta kontakt med programvareleverandøren hvis det er problemer med dette. Lønnsstatistikken kan innrapporteres på ulike måter: Altinn - Opplysningene skal som hovedregel leveres elektronisk. Den enkleste og sikreste måten å sende inn data på, er å rapportere via Altinn myndighetenes offisielle internettportal for innlevering av opplysninger til det offentlige. Er det problemer med pålogging til Altinn, ta kontakt med Altinnsupport på telefon Kvittering på at dataene er sendt inn via Altinn På Min hovedside under Sendt og arkivert skal dere finne RA-0500, Lønnsstatistikk, Sendt etat og AM-nummer dersom dataene er sendt inn, hvis ikke har sendingen feilet. 1. ruk av lønns- og personalsystem - edriftssystemer i Altinn Oppgavegivers datasystemer, som for eksempel lønnsregnskaps- og økonomisystemer, kan brukes til å sende inn opplysninger. For å levere datafil via Altinn må datasystemet være integrert med Altinn. Ta kontakt med programvareleverandøren dersom dere er usikre på om lønnssystemet tilbyr slik rapportering. Er det ikke mulig å levere opplysningene via Altinn kan det sendes inn filuttrekk på D. Diskett eller cd merkes med: - Enhetens organisasjonsnummer og navn - Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse - Navn på programvareleverandør Returadresse: Statistisk sentralbyrå Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk 2225 Kongsvinger 2. Webskjema Er det ikke mulig å rapportere direkte fra lønnssystemet kan et webskjema, RA-0500, fylles ut på https://www.altinn.no. For å rapportere for flere ansatte: Etter at det er fylt ut for en ansatte, klikk på Lønnsopplysninger under Tabeller på siden oppe til venstre i skjermbildet. Det kommer nå opp en side hvor det kan fylles ut for flere ansatte. Fyll ut for alle ansatte før innsending. I et foretak med flere bedrifter er det viktig at opplysninger om de ansatte blir knyttet til bedriftenes organisasjonsnummer. Er du tildelt rollen for å besvare skjema for flere enheter finner du enheten slik: 1. På Min hovedside velges Se alle > øverst i høyre skjermbilde. Det kommer nå opp en ny side. 2. Marker i Vis også underenheter (bedrifter) og trykk Enter. 3. Velg den bedriften som det skal rapporteres for fra listen. N! Dersom skjemaet RA-0500 ikke automatisk kommer opp i Resultatlisten, hent det fra Skjemakatalog som finnes under Skjema og tjenester. Har dere spørsmål til oss? Ta kontakt med vår svartjeneste på e-postadresse eller telefon Foretakets organisasjonsnummer oppgis ved henvendelse til oss. Dersom det ikke er mulig å rapportere elektronisk, kan det bestilles papirskjema via den døgnåpne Skjematelefonen på telefonnummer Se følgebrev for ident og skjemanr. Svarfristen er 8. oktober 2012 Rettledning edrifter som skal være med i statistikken En enhet med flere bedrifter skal bare ta med de bedriftene som er ført opp på baksiden av tilsendt brev. Personer som skal være med i statistikken Statistikken omfatter kun arbeidstakere som mottar lønn og er knyttet til bedriftens virksomhet per 1. oktober. Ta også med direktører, disponenter, deltidsansatte, lærlinger og vikarer (ikke ferievikarer). Følgende personer skal ikke være med: - Innleid hjelp (f.eks. fra vikarbyråer) - Eiere som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid - Ferievikarer - Ansatte på permisjon og heltidspermitterte - Ansatte på arbeidsmarkedstiltak - Sykmeldte Yrkesbetegnelse Oppgi den ansattes yrkesbetegnelse som f.eks. laborant, regnskapssjef, IT-programmerer, vaktmann, renholdsbetjent, kontorsjef, konsulent osv. Yrkeskoder Se vedlegg: NOS Standard for yrkesklassifisering 521. Se Se også et hjelpemiddel for å finne riktig yrkeskode. Dette er de samme kodene som skal rapporteres til NAV. De fire første sifrene oppgis. Se vedlegg. 2

7 Standarden består av følgende yrkesfelt: 1 Administrative ledere og politikere I dette feltet inngår alt politisk arbeid samt ledelsesarbeid på høyeste nivå i både offentlig og privat sektor. Det er ingen krav til formell kompetanse for dette feltet. 2 Akademiske yrker Her inngår yrker som normalt krever utdanning fra universitet eller høyskole av minimum 4 års varighet. 3 Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere Her inngår yrker som normalt krever 1-3 års utdanning utover videregående skole. 4 Kontor- og kundeserviceyrker 5 Salgs-, service- og omsorgsyrker For de fleste yrker i yrkesfeltene 6, 7 og 8 kreves det utdanning på videregående skoles nivå 6 Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske 7 Håndverkere o.l. 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 9 Yrker uten krav til utdanning (renholdere, hjelpearbeidere o.l.) Avtalt arbeidstid per uke Oppgi avtalt arbeidstid per uke fratrukket spisepauser. N! Det er svært viktig for statistikken at arbeidstiden blir riktig rapportert. For arbeidstakere som har ulik arbeidstid fra uke til uke, beregnes gjennomsnittlig timetall per uke for hele perioden (1. januar til 30. september) eller gjennomsnittlig arbeidstid per uke som ligger til grunn for siste lønnsutbetaling. Avlønningsperiode Oppgi en av kodene for lønnstakerens avlønningsperiode: - Ansatte med fastlønn skal ha kode Ansatte med lønnsfastsettelse per time skal ha kode 6 uavhengig av om de har lønnsutbetalinger per måned, 14-dager eller uke. - Personer som er provisjonslønnet skal ha kode 7 For fastlønte: Kode 1 = Fast avtalt månedslønn 12 ganger i året Kode 2 = Fast avtalt 14-dagerslønn Kode 3 = Fast avtalt lønn hver uke Kode 4 = Fast avtalt månedslønn 12,5 ganger i året Kode 5 = Fast avtalt månedslønn 13 ganger i året For timelønte: Kode 6 = Timelønn For provisjonslønte: Kode 7 = Provisjons- eller prosentlønn N! Gjelder kun medlemmer i NHO Stillingstype Oppgi en av kodene for lønnstakerens stillingstype: For ansatte innen hotell- og restaurantnæringen: 10 = Arbeidere med fagbrev 90 = Arbeidere uten fagbrev For andre: 10 = Fagarbeider 20 = Spesialarbeider 30 = Hjelpearbeider 40 = Funksjonær med fagbrev 41 = Funksjonær uten fagbrev 50 = Lærling 60 = Formann 90 = Andre Stillingstype i posisjon , Spesialopplysning (1), (SPESIAL 1) under Lønnstakerpost. Skiftarbeid, sammenlignbart turnus- og akkordarbeid Oppgi en av følgende koder: 1 = Ikke skiftarbeid (37,5 t/u) 2 = Arbeid offshore (33,6 t/u) 3 = Helkontinuerlig skiftarbeid / arbeid under dagen (33,6 t/u) 4 = Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid (35,5 t/u) 5 = 2-skiftarbeid (36,5 t/u) 6 = Akkordarbeid Skiftarbeid i posisjon 80, under Lønnstakerpost. N! Gjelder kun medlemmer i VIRKE, HUK Tjenesteansiennitet: format ÅÅÅÅMMDD Tjenesteansiennitet i posisjon 86-93, under Lønnstakerpost. Lønnskategori Oppgi lønnskategori A,, eller D for ansatte som følger landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, barnehage, spesialisthelsetjeneste og virksomheter 27. Se i overenskomstene for hvilken betydning kodene har. Ansatte som følger andre overenskomster skal her være blank. A Stillinger uten særskilt krav til utdanning Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning (ikke spesialisthelsetjeneste) 1 Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning (spesialisthelsetjeneste) 2 Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell (spesialisthelsetjeneste) Stillinger med krav om høyskoleutdanning D Stillinger med krav om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning E Stillinger med krav om mastergrad Lønnskategori i posisjon , Spesialopplysning (1), (SPESIAL 1) under Lønnstakerpost. Lønnstrinn Oppgi den enkeltes lønnstrinn for ansatte som følger overenskomsten for høgskoler og undervisning, museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter 26 per 1. oktober. Ansatte som følger andre overenskomster skal her være blank. Lønnstrinn i posisjon , Spesialopplysning (2), (SPESIAL 2) under Lønnstakerpost. Stillingsprosent Oppgi stillingsprosent for alle ansatte. For deltidsansatte oppgi andel av hel stilling som prosent uten desimaler, f.eks. 80 for 4/5 stilling og 67 for 2/3 stilling. Stillingsprosent i posisjon , Spesialopplysning (3), (SPESIAL 3) under Lønnstakerpost. Faste tillegg per 1. oktober Med faste tillegg menes tillegg som er knyttet til personlige egenskaper, evner eller prestasjoner. eløpene er som regel faste i en lønnsperiode. Faste tillegg kan bl.a. omfatte stabiliseringstillegg og selektivt tillegg for sykepleiere. Videre kan det omfatte fungeringstillegg som gruppeleder, ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar, med mindre disse tillegg er inkludert i regulativlønn/avtalt lønn. Faste tillegg kan videre bl.a. omfatte utvidet arbeidstid og eventuelt andre tillegg som regnes som en del av den faste lønnen. Personlige tillegg gitt i lokale forhandlinger skal som hovedregel inkluderes i regulativlønn/avtalt lønn med mindre det er uttrykt eksplisitt i lokal protokoll at dette skal anses som fast tillegg. Faste tillegg i posisjon , Utvalgte summer (1), (UTVALG 1) under Lønnspost. 3

8 Lønnsarter Oppgi avtalt fastlønn per måned, 14-dager, uke, eller time per 1. oktober, eller nærmest mulig 1. oktober. For timelønte skal det oppgis avtalt timelønnssats og antall betalte timer ved siste lønnsutbetaling. Dersom det ikke er mulig å oppgi timesats, oppgi eventuelt akkumulert timelønn og timeantall ved siste lønnsutbetaling. Husk å oppgi riktig lønnsperiode. N! Timelønte skal alltid ha lønnsperiode 6, uavhengig av om de får lønnsutbetaling per måned, per 14-dager, per uke eller per time. Dersom kompetanse-/kvalifikasjonstillegg, personlige tillegg er en del av fast måneds-, 14-dagers-, uke- eller timelønn, føres også de her. Eventuell timelønn oppgis med én desimal. Akkordlønn skal også føres i denne rubrikken. Se Figur 1. Opplysninger om uregelmessige tillegg, bonus, provisjon o.l, overtidsutbetaling og overtidstimer skal oppgis som sum utbetalt for hele perioden, 1. januar 30. september. Uregelmessige tillegg er først og fremst knyttet til yrket eller stillingen som utøves, arbeidssted, arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstype. Tilleggene er ikke en del av fast måneds-,14-dagers-, uke- eller timelønn, og overtid inngår ikke her. N! I tillegg til at vakt, utkallings- og helligdagstillegg føres i feltet for uregelmessige tillegg skal disse tilleggene også spesifiseres i eget felt i Altinn. For de som leverer filuttrekk på diskett/cd rapporteres dette i feltet Utvalgte summer 2 (UTVALG 2). Provisjonslønn og prosentlønn føres i feltet for onus, provisjon o.l. Oppgi samlet overtidsbetaling og overtidstimer som er utbetalt i perioden 1. januar til 30. september (grunnlønn og overtidstillegg). Dersom overtidstimer avspaseres time for time og differansen mellom ordinær lønn og overtidsbetalingen (overtidstillegget) utbetales, skal beløpet rapporteres samtidig som timene oppgis i feltet for overtidstimer. Etterbetalinger rapporteres i den lønnsposten etterbetalingen gjelder for. (Etterbetaling av overtid føres i lønnsposten for overtid, osv.) Etterbetalinger i avtalt lønn skal ikke rapporteres. Figur 1. Ulike lønnsarter som skal innrapporteres Eksempler på gruppering av lønnsarter Listen er ikke utfyllende. edriften må selv vurdere hvilke lønnsarter som skal innberettes under de ulike kodene. Etterbetaling i avtalt lønn skal ikke rapporteres. Lønnsart Fast avtalt lønn per måned, 14-dager, uke eller time per 1. oktober Fast avtalt lønn Uregelmessige tillegg onuser o.l Overtidsutbetainger Etterbetalinger Akkordlønn Overtid (40, 50, 60, 100, 150, 200 prosent) Provisjon, prosentlønn Tantieme, gratiale onus Smusstillegg Trekkpliktige tellepenger Lønn og annen godtgjørelse utbetalt i utlandet Tillegg for ubekvem arbeidstid Helligdagsgodtgjørelse Helgetillegg Forlegningstillegg Høydetillegg Skifttillegg Vakttillegg Montørtillegg Utkallingstillegg Offshoretillegg/ sokkelkompensasjon Styrehonorar, sluttvederlag, vikartillegg fungeringstillegg Naturallønn: f.eks.: fri bil, fri bolig, fri telefon, feriereiser betalt av arbeidsgiver, personalrabatter Forsikringer: f.eks.: ulykkesforsikring, livsforsikring, gruppelivsforsikring Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser: f.eks.: diettgodtgjørelse, kostpenger, dekning av reise og Overnattingsutgifter, flyttegodtgjørelse, verktøygodtgjørelse Feriepenger Lønnsarter som ikke skal være med 4

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 12 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 01. september 2011 Kilde: Statistisk sentralbyrå www.virke.no INNHOLD Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL 20.06.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn på fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT 20.02.2012 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn pr fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004 2004/64 Notater 2004 Notater Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken Oppdatert 2004 Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon for inntekts- og

Detaljer

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Nedenfor følger en tabell med eksempler på lønnsarter som dels er oppført i Hovedtariffavtalen, dels i de ulike særavtalene, eller som

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK 20. VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK 20 VAREHANDEL14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Innhold Tabell 3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 15 Innhold Tabell 1 Heltidsansatte i Virkes medlemsvirksomheter. Heltidsdefinisjon >= 37,5 timer. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. "2 >» s. 2004/64 Notater 2004

Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2 >» s. 2004/64 Notater 2004 2004/64 Notater 2004 >i ra o g i V) "2 >» s Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken Oppdatert 2004 it (0 V) Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

GODKJENNING OG RESULTATER MELLOMOPPGJØRET HUK 2017

GODKJENNING OG RESULTATER MELLOMOPPGJØRET HUK 2017 Nr: 19/2017/PNH Dato: 21.06.2017 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for, Landsoverenskomst

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.)

Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.) Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.) Denne delen (Del 1) inneholder veiledning for dem som ikke kan levere opplysninger elektronisk, men må benytte papir

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul)

LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) 22.10.2015 LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) side 2 LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) Innledning... 3 Forutsetninger som må være oppfylt

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1.

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1. B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) pr. 1. August 2017 Utskriftsdato: 17.12.2017 10:14:20 Status: Gjeldende Dato: 1.6.2017

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.) Nedenfor følger en kort omtale av forhold som er av betydning ved utfylling av noen av feltene i PAI-registeret. Rettledningen

Detaljer

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt.

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse.

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse. Web-basert Alønn innrapportering Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09 fikse net as www.fikse.net Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Dette dokumentet...

Detaljer

Liv Tove Hytjan Lønnsstatistikk for ansatte i fiskeoppdrett 2010 Dokumentasjon

Liv Tove Hytjan Lønnsstatistikk for ansatte i fiskeoppdrett 2010 Dokumentasjon Notater 6/2012 Liv Tove Hytjan Lønnsstatistikk for ansatte i fiskeoppdrett 2010 Dokumentasjon Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Tove Helene Løvbak Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurant 2010 Dokumentasjon

Tove Helene Løvbak Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurant 2010 Dokumentasjon Notater 8/2012 Tove Helene Løvbak Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurant 2010 Dokumentasjon Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Årslønn 2016 Publisert: 28. april 2017 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 13 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter.

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter. Rapport fra statistikkutvalget i AAF-HK 30. oktober 2017 1 Innledning Utvalget består av følgende representanter: Fra arbeidsgiver: Leder av utvalget Astrid Driva Rødsand, Siv Schau og Helge Sørli. Fra

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 Innholdsfortegnelse 1 EDAG... 3 1.1 Hva er EDAG?... 3 2 Løsning I Paga 2.0... 3 2.1 Generelt... 3 3 Endringer i Paga Klient... 4 3.1 Nytt kodeverk i arbeidsforholdsbilde...

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2010 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2010 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017

Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 Lønnssammenlikning 29. AUGUST 2017 PBL OPPDRAGSGIVER: PBL RAPPORT NR: 1020228 RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: Lønnssammenlikning Astrid Nesland DATO: 29.08.2017 1020228 Lønnssammenlikning 2017

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer