Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet"

Transkript

1 Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker SSB... 3 Hvor hentes verdier fra... 5 Verdier som hentes fra Kartotek og Felt... 5 Ansattinformasjon fra faste felt... 6 Hvordan skjer i behandlingen... 8 Oppsett... 8 Kodesetting av lønnsarter... 8 SSB-Koden har følgende verdier:... 8 Rapporter... 9 Kvitteringslisten for SSB-kvartalsstatistikk... 9 Kvitteringslisten for SSB-årsstatistikk...10 Rapportoverskrift fast-/prosentlønnede...10 Rapportheading timelønnede...11 Avvisningsliste...11 Endre tall i rapporten...12 Systemparametre...12 Lønnstakerkodene fra SSB...13 Lønnsstatistikk Norges Rederiforbund...16 Hvordan skjer behandlingen...17 Lønnsstatistikk SSB Generelt Funksjonalitet Løsningen består i å dekke alle de spesialstatistikkene som finnes pr. dato for innrapportering av lønnsdata til Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samme form. Du starter rapporten fra menyvalg Rapporter SSBrapport. Denne rapporten er en felles løsning for alle aspektene av bedrifter innen næringslivet i Norge. Det være seg NHO, TBL, Banker, Forsikring, HSH, OLF, Helseforetak, Rederienes landsforbund og andre organisasjoner. Felles for disse organisasjonene er at de skal rapportere inn data i form av en fil til SSB. Samtidig kan du ta en utskrift som dokumenterer dette. Følgende håndteres: Beregning av lønnsstatistikk. Danning av fil/data til SSB. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

2 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB Dette er en utskrift som den enkelte bedrift kan ha som en intern kontroll på hva som er sendt inn av lønnsdata på fil til SSB. Rapporten viser Fødselsnummer. Yrkeskode (Kan være spesielle koder for forskjellige organisasjoner). Yrkesbetegnelse. Stillingstype. Totalt utbetalt beløp for timelønn inkl. akkordlønnsutbetaling siste lønnsutbetaling. Antall betalte timer inkl. akkordlønnstimer. Samsvar med linjen ovenfor. Utdanningskode. Eksamensår. Stillingstype. Avtalt arbeidstid pr. uke. Beregnes for timelønnede hvor arbeidstid per uke ikke er registrert på ansattforholdet. Avlønningsperiode. Settes til verdi (6) for time- / (7) prosentlønnede Fast lønn siste lønnsutbetaling. Fast lønn hittil i år. Totalt utbetalt beløp for timelønn inkl. akkordlønnsutbetaling hittil i år. Antall betalte timer inkl. akkordlønnstimer hittil i år. Samsvar med linjen ovenfor. Totale akkordlønnsutbetalinger hittil i år. Antall akkordlønnstimer hittil i år. Samsvar med linjen ovenfor. Uregelmessige tillegg hittil i år. Bonuser og lignende hittil i år. Bonuser og lignende i per. 1.okt-31.des fra året før. Overtidsutbetalinger hittil i år eller utbetalt prosentlønn for prosentlønte. Antall overtidstimer hittil i år eller antall betalte timer for prosentlønte hittil i år relatert til overtidsutbetalingene i linjen ovenfor. Rapporten kan kjøres med utplukk og sortering ut ifra mulige gitte kriterier. Tekniske krav til innrapporteringsfil Ved start av programmet angis i feltet Export-område området på disken hvor filen skal ligge. Ved innsending til BBS skal filnavnet være SSB.TXT. SSB kan ta imot lønnsinnberetningene på følgende medier; CD-rom - flatfil Diskett - flatfil Via AltInnportalen transer i AltInn arbeidsbok Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 18

3 Hvem skal innberettes Alle lønnstakere som siden årsskiftet har hatt lønnstransaksjoner relatert til en eller flere lønnsarter under lønnskjennemerkene (se SSB s rettledning) dirigeres til fil. Personer som ikke har hatt lønnstransaksjoner ved siste avlønning (lønnskjøring) innberettes ikke. Dette gjelder også for ansatte med 0 i arbeidstid per uke. Innberetningen skjer ihht. bestilling. NB! Vi har satt som betingelse at kun de lønnstakere som har gyldige koder for fastlønn, timelønn, timelønn med arbeidstid per uke eller prosentlønn i feltet ansattstatus i Ansatt tabellen, vil bli rapportert. Kodene for fastlønn, timelønn, timelønn med registrert arbeidstid per uke og prosentlønn registreres som systemparametere. Eksempel ;F;FA;FT;. (Kartotek=5, Felt=48). I Utplukk og sortering kan du i Utplukkets vilkår selv velge hvilken kategori av lønnstakere du skal kjøre for. Lønnstakere som kun har fått utbetalt feriepenger fra året før skal ikke innberettes. Når skal innberetning skje Foretak med evt. tilhørende bedrifter som blir trukket ut til SSB s lønnsstatistikk vil bli bedt om enten å innberette ved slutten av hvert kvartal, eller kun etter 3. kvartal (årsstatistikk). Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker SSB Rapporter SSB-rapport Kjøredato Her angir du innberetningsdato. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 18

4 Organisasjon Her angir du hvilken organisasjon du hører inn under. Rapp.dato Her angir du den dato som skal vises i headingen på kvitteringslisten når du kjører kvartalsrapport. Denne settes initiellt lik siste dato i tilperiode. Rapp.ver. Denne skal settes til 1 ved første gangs innsendelse. Dersom det blir behov for omlevering av data skal denne fortløpende nummereres med 2,3 osv. Årsrapport / Kvartalsrapport Her angir du om det er års- eller kvartalsstatistikk du skal kjøre. Settes initiellt til kvartalsstatistikk. Da blir fra-til periode i fjor automatisk grået ut, dvs. at du skal benytte fra-til periode i år for å angi fra-til periode for kvartalsstatistikk. Fra-til periode i år Hvis du kjører årsstatistikk angir du de periodene som skal inneholde data for de tre første kvartalene i aktuelt år. Hvis du kjører kvartalsstatistikk skal du her angi de periodene som inneholder data for kvartalet du kjører for. Fra-til periode i fjor I årsstatistikken skal bonuser og lignende også innrapporteres for siste kvartal i forrige år. Her angir du de lønnsperiodene som dekker siste kvartal fra forrige år. NB! Når det gjelder kvartalsstatistikk benyttes ikke disse feltene. Denne periode fra-til Her skal du angi de periodene som tilperiode skal hentes fra. Det kan være at du har kjørt opp til flere ekstrakjøringer i den perioden som benyttes for tilperiode. Tallene i alle disse periodene skal være med i statistikken, men bare en periode skal være retningsgivende for behandling av time- eller fastlønn denne periode. Denne informasjonen finner du ved å angi perioden på denne måten. Initiellt settes disse lik tilperiode i år. Summering DP-tall. Kryss av dersom du har flere lønnsperioder i Denne periode (periode angitt i Denne periode fra / - til) og ønsker disse summert. Dann fil Det er valgfritt om fil til SSB skal dannes eller ikke. Du haker av hvis filen skal dannes. Alternativt fil levert via AltInn. Exportområde SSB Du kan selv velge hvilken mappe filen skal legges i. NB! Du angir kun banen til området hvor filen skal legges (ikke filnavnet i selve mappen). Exportdata AltInn. Her dannes transaksjoner til AltInn arbeidsbok. Det blir ikke dannet noen fil. For hvilken organisasjon gjelder rapporten NHO TBL Hotell & restaurant OLF Rederienes Landsforbund Banker HSH Forsikring Helseforetak NAVO Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 18

5 Det er viktig å merke seg at de forskjellige organisasjonene har forskjellige måter å rapportere på. Vi vil forklare disse spesialfeltene lengre ned i dokumentet. Utplukk og sortering Her kan du angi utplukk og sortering ut ifra gitte kriterier. Ansattstatus Hjemstedsavdeling (Orgenhet) Vi har satt som betingelse at kun de lønnstakere som har disse kodene, oppgitt som systemparameter, i feltet ansattstatus i Ansatt tabellen, blir rapportert. Fastlønnede Timelønnede Timelønnede med registrert arbeidstid per uke Prosent-/provisjonslønnede Hvor hentes verdier fra Verdier som hentes fra Kartotek og Felt Yrkesbetegnelse Her angir du kartotek og felt for stillingsbetegnelse. Du kan velge fritt fra 5-Ansatt eller 7-Stilling. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 46-Tekst stilling 7-Stilling 3-Beskrivelse stilling Yrkeskode Her angir du kartotek og felt for stillings-/yrkeskode. Du kan velge fritt fra 1-Person, 5-Ansatt eller 7 Stilling. Hvis du benytter denne muligheten vil programmet også avsjekke om gruppekode og yrkes- kode/gruppe er koblet mot tekstkode. Ved bruk av 7 siffret yrkeskode benyttes posisjon 1-4 i fra koden. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 115-Yrkeskode AA-reg tekstkode YRK 5-Ansatt 45-Yrkesgruppe tekstkode Y 5-Ansatt 21-Gruppenr. NHO 5-Ansatt 60-Stillingskode 7-Stilling 5-Stillingskode Jobbstatus Jobbstatus skal ha verdien 1-9 i henhold til kravet. Vi har lagt opp til en løsning som kan benyttes i nødsfall, hvis du ikke angir kartotek får du tilgang til et felt sist på linjen, og angir du her en verdi fra 1-8 vil dette legges ut på alle ansatte i rapporteringen. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 116 Jobbstatus tekstkode JOB Hvis verdien fra felt er ugyldig, settes normalverdi lik 1. Ansettelsesforhold. Ansettelsesforhold skal ha verdien 1 (fast ansatt) eller 2 (midlertidig ansatt). Her er det flere felt som kan benyttes og hvis denne informasjonen ligger inne så hentes den med kartotek/felt referansen. Hvis ikke kan du også her benytte en fast verdi. Vi presiserer at vi ikke anbefaler en slik løsning. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 18

6 Anbefalt henvisning 5-Ansatt 118 Ansattforhold type tekstkode ANF Hvis verdien som hentes fra ett av disse feltene er ugyldig, settes normalverdi lik 1. Avlønningsperiode Avlønningsperioden skal ha verdi 1=Mnd.lønn, 2 =14-dagerslønn, 3=Ukeslønn, 4=De som avlønnes 12,5 ganger pr. år, 5=Ansatte som avlønnes 13 ganger pr. år, 6=Timelønn og 7=Provisjons- eller prosentlønn. Verdi 1-3 vil alltid stemme med tilsvarende verdier i felt 23, (utlønningstype), i Ansatt. Dersom dette feltet benyttes vil du ikke få rapportert verdi 5,6 eller 7. Det er eget felt for avlønningsperiode, men her har vi også valgt å gi mulighet for å angi en fast verdi, men vi presiserer også her at dette kun er i nødsfall, f.eks. hvis 95% av de ansatte skal rapporteres med verdi 5, 6 eller 7. Ved rapportering settes verdi for timelønnede lik 6. For prosentlønnede lik 7 Anbefalt henvisning 5-Ansatt 117 Avlønningsperiode tekstkode AVL Hvis verdien som hentes fra ett av disse feltene er ugyldig, settes normalverdi lik 1. Gjelder ikke kode 6 eller 7 Utdanningskode Utdanningskoden kan ha forskjellige verdier ut ifra hvilken organisasjon det gjelder. Her må du ta i bruk et felt på person eller ansatt, og avhengig av hvilken organisasjon du hører inn under må du legge opp til riktig kodeverk. Det er ikke alltid krav om at feltet har verdi. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 67-Utdannelse tekstkode UTD 1-Person 18-Utdannelse tekstkode UTD Hvis ikke angitt på Ansatt benyttes feltet fra Personal. Stillingstype Ny informasjon for bedrifter som er tilknyttet NHO eller Hotell&Restaurant. Kodeverket tilsier at det skal legges inn verdier 10,20, 30, 40, 50 eller 90, hvis akkord skal det rapporteres 11,21, 31, 41, 51 eller 91. I PL er dette løst under følgende forutsetning: Det skal legges kode 10,20, 30, 40, 50 eller 90 på Ansatt, hvis vedkommende er avlønnet på en lønnart med SSB-kode=2, vil stillingtypen bli rapportert med verdi + 1, dvs 11,21, 31, 41, 51 eller 91. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 91-Stillingstype (personalkategori) tekstkode STY Hvis verdien som hentes fra ett av disse feltene er ugyldig, settes normalverdi lik 10. Lønnskategori I FA/Finansforbundets lønnsregulativ hentes også fra kartotek/felt. Hentes fra LonnInfo hvis anbefalt løsning benyttes. Anbefalt henvisning 5-Ansatt 14-Lønnstrinn A Ansattinformasjon fra faste felt I rapporteringen benyttes en del faste felt: Heltid/Deltid skal angi H/D (heltid/deltid) dette rapporteres basert på vedkommendes stillingsprosent. Hvis Stillingsprosenten er lavere enn 100 rapporteres D ellers H. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 18

7 Skiftarbeid Hentes fast fra Skifttype (MVL). Her kan du med fordel legge opp egen tekstkode med verdier fra 0-5. o Henvisning felt o 5-Ansatt 26-Skifttype- tekstkode: SKT Hvis verdien som hentes fra dette feltet er ugyldig, settes normalverdi lik 1. Arbeidstid pr. uke o o o o Fastlønnede - Hentes arbeidstid per uke på Ansatt. Provisjonslønnede rapporteres selv om arbeidstid per uke er lik 0 når det er utbetalt bonus i perioden. Timelønnede med angitt arbeidstid hentes arbeidstid per uke fra ansattforholdet. Timelønnede uten registrert arbeidstid per uke Beregnes ut i fra samme regelverk som arbeidstakerregister. (Timer i perioden *12 / 52) Hvis verdien ulik null men mindre enn en, settes arbeids per uke lik 1. Hvis verdien som hentes eller beregnes er lik null, rapporteres ikke denne ansatte i fil. Ansiennitet Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Stillingsprosent Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Gruppenummer NHO Hentes fast fra dette feltet på Ansatt og benyttes til stillingskode i enkelte tilfeller. Skifttype Hentes fast fra dette feltet på Ansatt og benyttes i feltet skiftarbeide. Stillingstige Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Lønnstrinn Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Ansattstatus Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Avlønningstype hentes fra felt på Ansatt. For o o For Timelønnede settes verdi lik 6, uavhengig av hva som er registrert på ansattforholdet For Provisjonslønnede settes verdi lik 7, uavhengig av hva som er registrert på ansattforholdet Stillingskode Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. OrganisajonsnummerAUN Hentes fast fra dette feltet på Ansatt. Fødselsnummer Hentes fast fra dette feltet på Personal. Navn på person Hentes fast fra dette feltet på Personal. Ansattdato Hentes fast fra dette feltet på Personal. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 18

8 Hvordan skjer i behandlingen Programmet starter med å kjøre et utplukk av alle aktuelle ansattforhold. Deretter leses alle behandlede transer for de angitte periodene. Transene sorteres på angitte kriterier. Så behandles transene og verdiene akkumuleres opp basert på hvilke SSB-koder som er angitt på artene. Det er ansattforholdene som rapporteres, dvs dersom en ansatt har byttet jobb i rapporteringsperioden vil vedkommende vises i rapporten to eller flere ganger. Statistikken skal omfatte arbeidstakere som mottar lønn og er knyttet til bedriftens virksomhet på tellingstidspunktet. Personer som har sluttet i løpet av året skal ikke rapporteres. Timelønnede rapporteres med lønn per time i feltet Timelønn denne periode. Denne beregnes ut ifra Lønn denne periode delt på Timer denne periode. Timelønnede uten timer i Denne periode, rapporteres ikke. Oppsett Kodesetting av lønnsarter Det er på arten under fanen L&T-oppg/Rapporter og så igjen under Rapporter og feltet SSB-kode som styrer rapporteringen. Rapporten har følgende akkumuleringer: SSB-Kode: a Beløp timelønn siste lønnsperiode b Beløp timelønn hittil i år c Beløp fastlønn siste lønnsperiode d Beløp fastlønn hittil i år e Timer timelønn siste lønnsperiode f Timer timelønn hittil i år g Beløp overtid hittil i år h Timer overtid hittil i år i Beløp uregelmessige tillegg hittil i år j Beløp bonuser hittil i år k Beløp bonuser peroden åå åå i fjor l Beløp utvalgte summer 1 hittil i år m Beløp utvalgte summer 2 hittil i år SSB-Koden har følgende verdier: 1 Timelønn B + T. Oppdaterer a,b,e og f. 2 Akkord B + T. Oppdaterer a,b,e og f. 3 Overtid B + T. Oppdaterer g og h. 4 Overtid B. Oppdaterer g. 5 Fastlønn B. Oppdaterer c og d. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 18

9 6 Fastlønn B eller Timelønn B + T. Oppdaterer c og d eller a,b,e og f. 7 Fastlønn B eller Timelønn B. Oppdaterer c og d eller a og b. 8 Fastlønn B + T. Oppdaterer c,d,e og f. 9 Fastlønn B + T eller Timelønn B + T. Oppdaterer c,d,e og f, eller a,b,e og f. 10 Uregelmessige tillegg B. Oppdaterer i. 11 Bonus B. Oppdaterer j og k. 12 Utvalgte summer 1 B og 2 T. Oppdaterer l og m. 13 Utvalgte summer 1 B. Oppdaterer l. 14 Utvalgte summer 2 B. Oppdaterer m. 15 Utvalgte summer 1 B + Uregelmessige tillegg B. Oppdaterer l og i. 16 Utvalgte summer 2 B + Uregelmessige tillegg B. Oppdaterer m og i. For Hotell & Restaurant vil prosentlønnede oppdatere overtid hittil i år. For Helseforetak vil uvalgte summer 1 og 2 også oppdatere uregelmessige tillegg. Kode 15 og 16. Rapporter Kvitteringslisten for SSB-kvartalsstatistikk Den har følgende layout. Som tidligere nevnt er denne kun ment som intern kontroll av kjøringen. Ansatte med null i arbeidstid per uke blir ikke rapportert, med unntak av provisjonslønnede med utbetalt bonus i perioden. For timelønnede er det beregnet timesats som skrives i feltet Fast- /timelønn beløp. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 18

10 Kvitteringslisten for SSB-årsstatistikk Den har følgende layout. Som tidligere nevnt er denne kun ment som intern kontroll av kjøringen. Rapportoverskrift fast-/prosentlønnede Under følger en kort beskrivelse av de kolonnetekstene som benyttes i kvitteringslisten. Kolonnetekst Beskrivelse Relatert til SSB-kode Beløp F.S.P Beløp Fastlønnet Siste Periode c Beløp F.HIÅ Beløp Fastlønnet Hittil I År d U.T.HIÅ Beløp uregelmessige tillegg hittil i år Beløp B.HIÅ Beløp bonuser hittil i år j Beløp B.IFJ Beløp bonuser i fjor k Overtid Beløp Overtid Beløp Hittil i År g Overtid Timer Overtid Timer Hittil i År h Feriepengegrunnlag Feriepengegr.lag ved siste periode i utplukksintervallet i år. i Fra PersonAkk Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 18

11 Rapportheading timelønnede Under følger en kort beskrivelse av de kolonnetekstene som benyttes i kvitteringslisten. Kolonnetekst Beskrivelse Relatert til SSB-kode Beløp T.S.P Timesats beregnet for perioden. Timelønn / Timer i perioden Timer T.S.P Timer Timelønnet Siste Periode e Beløp T.HIÅ Beløp Timelønnet Hittil i År b Timer T.HIÅ Timer Timelønnet Hittil i År f U.T.HIÅ Beløp uregelmessige tillegg hittil i år Beløp B.HIÅ Beløp bonuser hittil i år j Beløp B.IFJ Beløp bonuser i fjor k Overtid Beløp Overtid Beløp Hittil i År g Overtid Timer Overtid Timer Hittil i År h Feriepengegrunnlag Feriepengegr.lag ved siste periode i utplukksintervallet i år. a i Fra PersonAkk Avvisningsliste På denne listen skrives alle som av en eller annen grunn ikke blir rapportert. Rapporten gir en melding om årsak til avvisning. Avvisningsllisten vises gjelder både Kvartals og Årsrapport, og kommer som siste sider i rapporten. Avvisningsgrunner Timelønnede uten timer i perioden Ansatte uten inntekt i perioden Fastlønnet med 0 arbeidstimer per uke Arbeidstid per uke er beregnet til mindre enn null (negative timer), eller høyere eller lik hundre timer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 18

12 Ansatt har ugyldig personnummer (modulus 11-kontroll) Ansatt har ugyldig yrkeskode (minst fire siffer, og ikke verdien 0000 Ansatt knyttet til bedriftsnummer som er ugyldig (modulus 11- kontroll) Ingen ansatte med lønn i perioden på dette bedriftsnummer. Endre tall i rapporten Dersom du ønsker å endre noe før innsending av rapporten, kan du gjøre dette i AltInnportalen etter innlasting av data. Du må da overføre datafra med avkryssing for manuell kontroll og godkjenning, deretter logger du på Altinn-portalen, endrer data og godkjenner innsending der. Se for øvrig nærmere beskrivelse i Tema_AltInn. Systemparametre Det benyttes følgende systemvariabler i rapporteringen. Disse kan defineres før programmet startes. Dette gjøres fra Systemparameter Rapporter. Følgende felter kan initieres. Enh.reg.nr. er programleverandørs enhetsnummer, og gis verdi lik virksomhetens enhetsnummer. Tegnsett angir tegnsett på innrapportering, denne opprettes som numerisk(1) med lengde 1 og med en av følgende verdier: 0-Ansi windows Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 18

13 1-EBCDIC 2- UNIX-iso-8859/1 8 bits 3- Ansi (Windows) Arb.giv.org. angir arbeidsgiverorganisasjon. Alternativer spesifiseres fra Statistisk sentralbyrå i rettledning. Koder for ansattstatus må legges inn før rapporten kjøres Disse settes fra Systemparameter Frie parametre SSB-rapport parameter (fri systemparameter B0SSBPAR) er felt for disse kjøreparameter fra bestilling. Denne blir opprettet første gang du kjører programmet. Du må avslutte programmet og starte på nytt for at endringen skal få effekt. Lønnstakerkodene fra SSB SSB har sendt ut følgende forklaring til lønnstakerkodene: Nr. Opplysning 100 Stillingsbetegnelse Den stillingsbetegnelse lønnstakeren besitter internt i bedriften. Tekststreng som evt. dirigeres fra personalsystem må kunne overskrives ved selvsyn. 200 Stillingskode Angi(inntil) 4-sifret stillingskode. 300 Jobbstatus 0 = Lønnstaker har sluttet pr. dato 1 = Lønnstakere uten lederstatus. 2 = Leder i en undergruppe. Ledere som arbeider i produksjonen, eller bruker en vesentlig del av sin tid på produksjonsovervåking. 3 = Leder av gruppe(r) hvor personalledelse er en vesentlig del av jobben og basert på faglig innsikt i arbeidssituasjonen. Underordnede omfatter også leder med statuskode 2 og 3. 4 = Leder av gruppeledere. Ledelsesarbeid hvor de underordnede også kan omfatte ledere med statuskode 2,3 eller 4. 5 = Personer med eierandel i bedriften på mer enn 50 %. 6 = Lærlinger. 7 = Ferievikarer. 8 = Lønnstakere på arbeidsmarkedstiltak. 9 = Lønnstakere med permisjon. 400 Ansettelsesforhold 1 = Lønnstakeren er ansatt i fast stilling 2 = Lønnstakeren er ansatt i midlertidig stilling, eller ansatt for å utføre en bestemt oppgave. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 18

14 500 Heltids-/deltidsstilling 1 = Lønnstakeren arbeider i heltidsstilling. 2 = Lønnstakeren arbeider i deltidsstilling. Dvs. lønnstakeren har kortere arbeidstid pr. uke enn det som er vanlig i jamførbar stilling på heltid i bedriften. 600 Skiftarbeid 1 = Ikke skiftarbeid. 2 = Offshore. Tilsvarer 33,6 timers arbeidsuke. 3 = Helkontinuerlig skiftarbeid. Med helkontinuerlig forstås skiftordning som dreier døgnet og uken rundt, også helgedager. Tilsvarer 33,6 timers arbeidsuke. 4 = Døgnkontinuerlig skiftarbeid. Med døgnkontinuerlig skiftarbeide forstås skiftordning som dreier døgnet og uken rundt, men ikke helgedager. Tilsvarer 35,5 timers arbeidsuke. 5 = Lønnstakeren praktiserer 2-skift. Tilsvarer 36,5 timers arbeidsuke. 700 Avtalt arbeidstid/uke Avtalt ukentlig timetall oppgis(ekskl. spisepauser uten lønn). For lønnstakere som ikke har fast arbeidstid, oppgis timetallet ut fra antatt arbeidsuke. 800 Avlønningsform 1 = Lønnstakeren er fast lønnet. 2 = Lønnstakeren er timelønnet. 3 = Lønnstakeren er provisjonslønnet. 900 Avlønningsperiode 1= Lønnstakeren mottar månedslønn, 12 ganger i året. 2= Lønnstakeren mottar 14-dagerlønn. 3= Lønnstakeren mottar lønn hver uke. 4= Lønnstakeren mottar månedslønn 12,5 ganger i året. 5= Lønnstakeren mottar månedslønn 13 ganger i året. 6= Timelønn. 7= Provisjons- eller prosentlønn Ansiennitet Her spesifiseres den dato lønnstakeren første gang ble registrert i bedriftens lønnssystem. Gir således bedriftsansiennitet og ikke ansiennitet på stilling Spesialopplysning(1) SSB s tilsendte rettledning spesifiserer hva som evt. skal registreres her Spesialopplysning(2) SSB s tilsendte rettledning spesifiserer hva som evt. skal registreres her Spesialopplysning(3) SSB s tilsendte rettledning spesifiserer hva som evt. skal registreres her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 18

15 SSB har sendt ut følgende forklaring til lønnskodene. Nr. Opplysning Beløp Antall 0010 Totalt utbetalt beløp for timelønn ved siste lønnskjøring og hittil i år (timelønte). Hit føres totalt utbetalt beløp for timelønn i siste lønnsperiode og hittil i år. Skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg, etc. ekskluderes (kode0037). Dersom timelønnen inkluderer kompetanse-, kvalifikasjons- og personlige tillegg, inkluderes disse. Alle akkordutbetalinger som gjelder arbeid utført hittil i år føres her. Eventuelle etterbetalinger og forskudd som ikke gjelder siste lønnsperiode ekskluderes fra siste lønnskjøring Fast lønn- regulativlønn/avtalt lønn, gjeldende sats og hittil i år (fast lønte). Avtalt månedslønn, 14-dagerslønn eller ukelønn oppgis. I lønnssummen ekskluderes evt. summer for skift-, smuss-, offshoretillegg etc. (kode 0037). Evt. summer for kompetanse-, kvalifikasjons- og personlige tillegg inkluderes Opptjent feriepengegrunnlag hittil i år. Kr 0035 Overtidsutbetalinger hittil i år. Samlet overtidsutbetaling hittil i år, samt tilhørende antall overtidstimer oppgis. Inkluderer 50, 60, 100, 150 og 200 prosent overtidsbruk. Avspaserte overtidstimer ekskluderes Uregelmessige tillegg hittil i år. Uregelmessige tillegg hittil i år i og utenfor arbeidstiden både i og utenfor bedriften. Herunder kommer bl.a. utkallings-, vakt-, skift-, sone-, forlegnings-, smuss- og offshoretillegg. Disse tilleggene skal omfatte beløp utover regulativlønn/avtalt lønn (kode 0010/0020) Bonuser, og lignende hittil i år. Betalinger som ikke vedrører en enkelt lønnsperiode. Herunder kommer bonus, produksjonstillegg, gratialer, overskuddsdeling (OD), provisjon, tantieme og lignende. Akkordutbetalinger føres under lønnskode 0010, dersom annet ikke er angitt i SSB s tilsendte rettledning Utvalgte summer 1 og 2 hittil i år. SSB s tilsendte rettledning spesifiserer hvilke lønnsarter som evt. skal kodes her. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Timer Timer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 18

16 Lønnsstatistikk Norges Rederiforbund Bestilling av kjøring lønnsstatistikk Norges Rederiforbund Rapporter SSB-rapport Periode. Her angir du den lønnsperioden som du skal kjøre for. Kontaktperson. Her angir du den kontaktpersonen som står for rapporteringen. Ønskes spesifisert liste. Her angir du om du ønsker listen spesifisert pr. ansatt eller kun totaler. Flyttbare innretninger eller plattformboring. Her angir du hvilken type innretning dette gjelder. Bestillingsparametre Lønnsart månedslønn med dager angitt i enten time eller antallsfelt. Det kan benyttes flere arter, men pass på så det ikke blir dobbelt på ansatte. Antall hentes fra antallsfelt. Dersom sjekkboks ikke er avkrysset, hentes antall fra timefeltet. Grense dager for rapportering. Dette er en eksakt grense som det rapporteres på. Ansatte med avvik fra denne grense inngår ikke i utplukk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 18

17 Antall posisjoner oppslag organisasjon. Benyttes som brudd på organisasjon. Dersom du her angir 2 posisjoner fra organisasjon, må det være opprettet en orgenhet med den verdien. For eksempel Orgenhetene ECO01 ECO02 ECO03 skal rapporteres på to første posisjoner EC da må det være opprettet EC som orgenhet. Ingen ansatte skal være koblet mot denne enheten. Hent lønnsgruppe fra posisjon i regulativ. På lik liinje som orgenhet kan lønnsgruppe være et antall posisjoner i regulativet. Eksportområde for fil Hvordan skjer behandlingen Programmet starter med å kjøre et utplukk av alle aktive eller behandlede transer for angitt periode. Du leser alle transer der lønns- og trekkart er lik 1020, og antall timer er større eller lik 30. Transene sorteres på ansatt, stilling, stillingsløpenummer og periode. Hvis stillingsprosent pr. fradato i valgt periode er lik 100, og regulativets første posisjon er ulik W så behandles transene og verdiene akkumuleres opp basert på hvilke TBL-koder som er angitt på artene. Gyldige TBL-koder er (1-6). Hvor hentes kodene fra. TBL-koder 1-Hyre inkl. ansiennitetstillegg. 2-Overtid. 3-Nattillegg. 4-Ventetid/Svingskift. 5-Kursgodtgjørelse. 6-Andre tillegg. Organisasjon Antall første posisjoner organisasjon, angitt i bestillingsbilde. Oppslag mot organisasjon. Dersom du her angir antall lavere enn det som benyttes i orgenhet, må du opprette orgenhet for disse orgenhetene. Avløsningssystem 2:3/2:4 - Arbeidstid pr. uke er lik 33,6. 2:4 - Arbeidstid pr. uke er lik 30. Lønnsgruppe 2dre posisjon i Ansatt Regulativ, posisjon angitt i bestilliongsbilde Hvis denne posisjonen er numerisk, er den ansatte individuelt avlønnet og dette skrives i merknadsfeltet. Verdi settes lik I. Kode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 18

18 Hentes fra Stilling - KompetanseID. Bruddlogikk Lønnsstatistikk har brudd på firma (PF-kode), lønnsgruppe, kode og hjemsted. Statistikk over fordeling etter tjenestetillegg har brudd på kode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 18

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004

Notater. Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2004/64 Notater 2004 2004/64 Notater 2004 Notater Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken Oppdatert 2004 Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon for inntekts- og

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. "2 >» s. 2004/64 Notater 2004

Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken. Oppdatert 2004. 2 >» s. 2004/64 Notater 2004 2004/64 Notater 2004 >i ra o g i V) "2 >» s Kravspesifikasjon for elektronisk innberetning, kjennemerker og filbeskrivelse for lønnsstatistikken Oppdatert 2004 it (0 V) Avdeling for næringsstatistikk /Seksjon

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere.

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere. Innhold NAVO Lønnsstatistikk... 1 Formål og brukere.... 1 Styreinformasjon til NAVO.... 2 Ajourhold av lønnsartene.... 3 Feltet for NAVO -kode... 3 Hvilke ansatte skal være med?... 4 Fagforening.... 5

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Rapporter Offentlig rapportering Grunnlaget for rutinen om innrapportering til PAI er KS B-rundskriv nr. 200/2004.

Rapporter Offentlig rapportering Grunnlaget for rutinen om innrapportering til PAI er KS B-rundskriv nr. 200/2004. Innhold PAI Lønnsstatistikk... 1 PAI Personal Administrativt Informasjonssystem... 1 Styreinformasjon til PAI.... 2 Tekstkoder... 3 Ajourhold av lønnsartene... 5 Feltet for PAI-kode;... 5 Helligdagstillegg...

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG TARIFFnytt Nr: 57/2012/SH Dato: 11.09.2012 Sendt til: Virksomheter bundet av : Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester LØNNSSTATISTIKK TIL SS

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.) Nedenfor følger en kort omtale av forhold som er av betydning ved utfylling av noen av feltene i PAI-registeret. Rettledningen

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 12 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL

LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 01. september 2011 Kilde: Statistisk sentralbyrå www.virke.no INNHOLD Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL...5 1.1. OPPSTART...9 1.2. PENSJON...28 1.3. ARBEIDSGIVERAVGIFT...34 1.4. STILLINGSTYPE...37 1.5. ESTIMERING...47

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Frie systemparametre...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013 maritech Lønn Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Nedenfor følger en tabell med eksempler på lønnsarter som dels er oppført i Hovedtariffavtalen, dels i de ulike særavtalene, eller som

Detaljer

Innsending av data elektronisk. (Del 2.)

Innsending av data elektronisk. (Del 2.) Innsending av data elektronisk. (Del 2.) For å få tilgang til å laste opp filer direkte må man registrere seg som bruker av www.ks.no/minside. Der finner man en portal til å laste opp data. De som har

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer