ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/ Saksbehandler: Eivind Solheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim"

Transkript

1 Styresaknr. 42/06 REF: 2003/ ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass. direktør Jørn Stemland 2. Drift og utbyggingsplaner ved NLSH, Vesterålen, muntlig orientering fra Avd.direktør Jan Steffensen Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : Vedtak: Styresak 42/06 27 oktober 1

2 BUDSJETT 2007 STATUS Bakgrunn Styret behandlet i sak 22/07 Budsjett 2007 premisser for drift og investering og fattet følgende vedtak: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt, ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. 3. Styret forutsetter at administrasjonen aktivt viderefører gjennomføringen av de konkrete vedtatte tiltak for å oppnå balanse. (Jamfør sak 13/2006). Styret viser dessuten til det pågående generelle arbeidet med å rasjonalisere/effektivisere virksomheten i Nordlandssykehuset og forutsettes at dette videreføres. Styret viser til de benchmarking prosjekter som Nordlandssykehuset deltar i, og ber administrasjonen ha aktivt fokus på potensielle effektiviseringstiltak der kostnadsnivået er negativt avvikende i forhold til sammenliknbare sykehus. Styret ber administrasjonen gjennomføre reforhandlinger med legene om avtaler om ambulant virksomhet med tanke på optimal ressursbruk. 4. Styret anmoder Helse Nord om å påskynde vurderingen av laboratoriemedisin, pediatri og kirurgi. Styretvil understreke betydningen av at dette foretaksovergripende arbeidet gjennomføres på en balansert, samordnet og tillitskapende måte. 5. Styret ønsker å bli bedre informert om hvordan utvidelsen av foretaket (Stokmarknes sykehus) vil påvirke den samlede økonomiske situasjonen i helseforetaket. I dette notatet orienteres styret om status i arbeidet med budsjettet for 2007 i forhold til følgende punkter: Økonomisk status 2006 og prognose på netto problem 2007 Budsjettmøte med Helse Nord 9. oktober 2006 Nærmere om reduksjon i tilbud Effektiviseringstiltak og reduksjon i aktivitet Intern budsjettprosess Som grunnlag for arbeidet med intern effektivisering vises til vedlagte notat som med bakgrunn i SAMDATA og kostnadsarbeidet søker å synliggjøre områder som bør analyseres nærmere med sikte på potensial for resultatforbedring. Styresak 42/06 27 oktober 2

3 Oppsummering Som det går frem av gjennomgangen nedenfor mangler Nordlandssykehuset pt.. en reell og konsekvensvurdert plan for driften i 2007 som tilfredsstiller balansekravet. Det arbeides med tiltak rettet mot: Kapasitetstilpasning Effektivisering Effekt av nytt laboratoriebygg Kodekvalitet Disse tiltakene vil i beste fall kunne gi resultatforbedring på mill kr i 2007 sett i forhold til Når det gjelder effekt av nytt laboratoriebygg vil effektiviseringsgevinster av dette først kunne realiseres fra 2008 siden 2007 vil måtte brukes til igangkjøring av nytt anlegg inkludert implementering av nytt IKT-system for felles prøvemottak. Med utgangspunkt i problembeskrivelsen nedenfor står vi derfor overfor et uløst problem på mellom 70 og 100 mill kr eksklusiv virksomheten i Vesterålen og forutsatt et regnskapsunderskudd i 2006 på mellom 110 og 130 mill kr. Det er gjennomført budsjettmøte med Helse Nord som oppsummert innebærer at det bare i lite omfang vil være aktuelt å ta bort tilbud som tiltak for å realisere balansekravet. Økonomisk status 2006 og prognose på netto problem 2007 I tabellen nedenfor er vist økonomisk status slik vi kjenner den på nåværende tidspunkt. Av tabellen går det frem at Nordlandssykehuset har et uløst problem på mellom 100 og 130 mill kr for Uløst problem knyttet til virksomheten i Vesterålen kommer i tillegg. Resultat 2006 og prognose på netto problem 2007 for Bodø og Lofoten Når det gjelder resultat 2006 ble dette i tertialrapporten prognostisert til et regnskapsmessig underskudd på mill kr som med et styringsmål på 56,7 mill kr gir et negativt avvik på mill kr. Forutsatt at vi får den forventede effekten av innsparingstiltakene årets 4 siste måneder, vil vi kunne få et resultat ned mot 110 mill kr når også effekten av reduserte pensjonskostnader inkluderes. I tillegg vil reduksjonen i arbeidsgiveravgiften gi en resultatforbedring begrenset til 2006 på om lag 10 mill kr. Dette er knyttet til arbeidsgiveravgift på avsatte feriepenger og andre lønnsavsetninger i balansen. I tabell 1 nedenfor er vist oversikt over aktuelle problemstillinger i forhold til budsjettet for Av tabellen går det frem at renter og avskrivninger vil øke med om lag 30 mill kr. Dette er knyttet til at nytt laboratoriebygg samt stråleenhet tas i bruk. I tillegg ferdigstilles moderniseringsprosjektet i Lofoten. Ambulanseplanen for Salten og Lofoten er beregnet å koste 5 10 mill kr mer enn det driften i dag koster. For øvrig er effekten av stråleenheten søkt synliggjort. Nettoeffekten av denne er beregnet til ca 5 mill kr. Når det gjelder statsbudsjettet er det ved fastsetting av DRG-pris lagt til grunn en forutsetning om en kodeforbedring på 1 %. Dette gir en reell reduksjon i inntektene på om lag 3,5 mill kr hvis vi ikke forbedrer kodingen. Av vedlagte notat går det frem at Nordlandssykehuset har en kostnad pr. DRG-poeng som er 6 % over gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA. Om dette i sin helhet hadde vært knyttet til kodingen, ville en kodeforbedring på 6 % gitt økte inntekter på om lag 20 mill kr.. Det er i statsbudsjettet foreslått innstramminger i sykelønnsordningen som isolert sett vil gi en reduksjon i refusjon av sykelønn. For Helse Nord er dette inntektsbortfallet grovt beregnet til mill kr. For Nordlandssykehuset vil dette i så fall gi en inntektsreduksjon på 8-10 mill kr før effekt av eventuell reduksjon i sykefravær. I statsbudsjettet foreslås også å kompensere helseforetakene for økte pensjonskostnader i Dette antas å gi en økt inntekt til Nordlandssykehuset på 25 mill kr. Denne vil ikke påvirke budsjettproblemet i forhold til 2006 Styresak 42/06 27 oktober 3

4 fordi effekten av økte pensjonskostnader i 2006 inngår i resultatkravet på 56,7 mill kr (dvs. vi er gitt anledning i 2006 til å gå med et underskudd tilsvarende de økte pensjonskostnadene i 2006). Tabell 1: Netto problem 2007 ekskl. Vesterålen (mill kr) Min Maks Min Maks Resultat ,0 130,0 Nye problem Ambulanse 5,0 10,0 Økte renter og avskrivninger 30,0 30,0 Økte medikamentkostnader 0,0 5,0 Økt aktivitet inkl. stråling 5,0 10,0 Økte gjestepasientkostnader 0,0 5,0 Avkastningskrav bolig 1,7 1,7 Statsbudsjettet 5,0 10,0 Sum nye problem 46,7 71,7 Brutto problem 156,7 201,7 Nye tiltak Besparelser investeringer 0,0 5,0 Økte inntekter 0,0 5,0 Sum nye tiltak 0,0 10,0 Økt basisramme 11,0 11,0 Kompensasjon pensjon 25,0 25,0 Styringsmål 26,2 26,2 Sum nye tiltak/økt inntekt 62,2 62,2 Netto problem 94,5 129,5 Styresak 42/06 27 oktober 4

5 Resultat 2006 Vesterålen Når det gjelder virksomheten i Vesterålen foreligger foreløpig ikke noe forslag fra Helse Nord mht ressursramme. Avklaring er ventet i nær fremtid. Virksomheten i Vesterålen inngår i driften av NLSH i 2006 med et resultatmål på 5,6 mill kr for 1/3 av året, dvs. ca 16,5 mill kr på årsbasis. Avviket fra budsjett i september utgjør 0,7 mill kr, som med lineær fremskriving vil gi et negativt avvik for årets 4 siste måneder på om lag 3 mill kr. og ca. 10 mill kr på årsbasis. Basert på enkel fremskriving betyr dette at vårt uløste problem vil øke med om lag 10 mill kr knyttet til sammenslåingen med Vesterålen. Dette tilsvarer helårseffekten av negativt avvik på ca 3 mill kr i Det regnskapsmessige underskuddet vil øke med om lag 26,5 mill kr (16,5 + 10). I tillegg kommer Vesterålen sin andel av et eventuelt underskudd/overskudd knyttet til felleskostnadene i Hålogalandssykehuset. Budsjettmøte med Helse Nord 9. oktober 2006 I tråd med plankalender ble det 9. oktober avholdt budsjettmøte med Helse Nord med følgende agenda: 1. Forslag til Statsbudsjett 2007 konsekvens for helseforetakene 2. Gjennomgang av økonomisk tilpasningsutfordring for Presentasjon og drøfting av tiltak som planlegges gjennomført for Hvilke konsekvenser innebærer krav om økonomisk balanse for 2007 (pasienter og ansatte). 3. Gjennomgang av plantall for aktivitet Gjennomgang av investeringsbehov for Krav om avkastning på boligmassen 6. Status salg av bygg og anlegg På møtet gjennomgikk vi vår økonomiske tilpasningsutfordring slik den er beskrevet foran. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av tjenestetilbudet i Nordlandssykehuset for å synliggjøre eventuelle tilbud utover lokalsykehustjenester som kan tas bort eller flyttes til andre foretak. Med unntak for eventuelle konsekvenser knyttet til utredning om for tidlig fødte, ble det fra Helse Nord sin side konkludert med at driften ved Nordlandssykehuset skal videreføres med dagens innhold. Oppsummert betyr gjennomgangen i møtet med Helse Nord at ingen tilbud eller aktiviteter kan tas bort. Dette betyr igjen at tiltak for å realisere balansekravet i all hovedsak må innrettes mot effektivisering av dagens virksomhet. Effektivisering i det omfang som kreves for å realisere balansekravet vil være svært krevende å gjennomføre. Vi står derfor overfor valget mellom hvilket av kravene som skal gis høyest prioritet; balansekravet eller opprettholdelse av pasienttilbudet. Styringssignalene fra eier er uklar på dette punktet. Nærmere om reduksjon i tilbud Reduksjon i tilbud og aktivitet må oppfylle følgende krav hvis det skal ha noen hensikt i økonomisk sammenheng: - Det må gi reduserte kostnader for foretaket og for Helse Nord som helhet. - Det må ikke ramme helsepolitisk prioriterte grupper. - Det må ikke ramme støttefunksjoner for nødvendige kliniske funksjoner Helsepolitisk prioriterte fagområder er bl.a. psykiatri og rus, kreft, kroniske lidelser som diabetes og reumatologi, fysikalsk medisin, habilitering/rehabilitering, geriatri. Indremedisin er under et sterkt og økende øyeblikkelig hjelp-press, og hvor hovedtyngden av pasienter er eldre med kroniske og sammensatte lidelser. Aldersutvikling tilsier kapasitetsøkning. Nevrologi er sterkt vektet mot kroniske lidelser med funksjonstap, og har ansvar for slagpasientene, der rask intervensjon og intensiv oppfølging nå står sentralt. Radiologi og anestesi (med intensivmedisin) er nødvendige som sterke enheter i et sykehus som skal behandle pasienter med et stort spekter av til dels omfattende lidelser. Høykvalifisert barnemedisin må et sykehus som Nordlandssykehuset stille opp med. Økonomiske konsekvenser ved flytting av tilbud er ikke analysert. Styresak 42/06 27 oktober 5

6 Kirurgi/ortopedi er i en situasjon der mer krevende oppgaver flyttes fra lokalsykehusnivå til spesialiserte sykehus som NLSH Bodø. Samtidig som vi foreløpig ikke vet hvor stort omfanget av dette kommer til å bli (kfr. diskusjonen om lokalsykehusenes oppgaver, som nå igjen skal utredes sentralt), vet vi at det uansett vil øke. Man kunne teoretisk tenke seg at noe av tilbudet innen elektiv kirurgi til pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp kunne bygges ned, men siden disse pasientene har rett til fritt sykehusvalg med regning til NLSH, er den økonomiske effekten av dette usikker. Det er også her vi har våre mest mobile pasienter. Dette siste vil også gjelde fag som øye og øre-nese-hals. Innen dette lavere prioriterte elektive kirurgiske spektret vil det fort bli mange pasienter som reiser ut av helseregionen hvis ventetida vokser. Hvis det ble gjort et politisk grep der bare pasienter med rett til nødvendig helsehjelp hadde rett til fritt sykehusvalg, og der tildeling av rett til nødvendig helsehjelp ble gjort av "hjemmesykehuset", med et annet sykehus i regionen som alternativ, kunne pasientstrømmen kontrolleres. Det ville kunne medføre lengre ventetider for disse pasientene, men en mer korrekt prioritering av begrensete helseressurser. Det er ingen signaler som tyder på at en slik lovendring vil bli aktuell. I tabell 2 nedenfor er regnskapet for 2005 fordelt på kategoriene skjermet, felles og ikke skjermet, hvor psykiatri, tilbud til kronikere, indremedisin, nevrologi, prehospitale tjenester samt virksomheten i Lofoten inngår i kolonnen skjermet. Med skjermet virksomhet menes i denne forbindelse i forhold til politisk prioritering slik det er redegjort for foran. Når medikamenter og avskrivninger tas med betyr dette at nærmere 1,1 mrd av samlet virksomhet på 1,8 mrd. kr (regnskap 2005) må holdes utenfor grunnlaget for eventuell reduksjon i tilbud. Av tabellen går det frem at tilbud tilsvarende inntil 600 mill kr (kolonnen ikke skjermet ) vil kunne inngå som grunnlag for reduksjon i tilbud. Deler av dette grunnlaget må holdes utenfor idet det omfatter tilbud til bl.a. kreftpasienter. Reduksjon i tilbud vil også medføre bortfall av inntekter slik at netto potensial for Nordlandssykehuset er mindre enn 600 mill kr. I den grad andre helseforetak i Helse Nord har ledig kapasitet til å tilby de tjenester som tas bort uten økning i kostnad, vil Helse Nord samlet kunne frigjøre ressurser. Konklusjonen er derfor at en løsning av problemet på om lag 100 mill kr gjennom reduksjon i tilbud vil få betydelige konsekvenser for de tilbud som eventuelt tas bort. Styresak 42/06 27 oktober 6

7 Tabell 2: Kostnader i regnskap 2005 fordelt på skjermet og ikke skjermet virksomhet (mill kr) Effektiviseringstiltak og reduksjon i aktivitet Effektiviseringstiltak vil bli innrettet mot reduksjon i kapasitet basert på de vurderinger av behov for kapasitet som er lagt til grunn av SINTEF i Hovedfunksjons-programmet for modernisering av Nordlandssykehuset. Det vises til vedlegg. Kostnadsarbeidet for 2005 gir også indikasjoner på noen områder som er aktuelle for nærmere analyse av potensialet for kostnadsreduksjon. Det vises også her til vedlagte notat for detaljer. Det vurderes å være et potensial for reduksjon i kostnadene for syketransport i Vesterålen sammenlignet med realiserte besparelser i Salten og Lofoten. Det er også igangsatt et arbeid for å vurdere alternative løsninger for ambulansebåtdriften i Vesterålen. Avtalene for de to båtene går ut ved årsskiftet. Intern budsjettprosess I tråd med konklusjonen fra budsjettmøtet med Helse Nord, jfr. foran, er det i denne fasen av den interne budsjettprosessen ikke lagt opp til nedlegging av tilbud som et aktuelt tiltak. Avdelingssjefene er gitt i oppgave å analysere bakenforliggende årsaker til forskjeller i blant annet pleiekostnader slik de fremkommer i vedlagte notat. Dette vil være hovedtema på samling for avdelingssjefene i november. Styresak 42/06 27 oktober 7

8 Vedlegg 1: Beskrivelse av ulike sider av virksomheten Nærmere om SAMDATA Av tabell 1 nedenfor går det frem at Nordlandssykehuset hadde en nominell vekst i kostnadene på 2,6 % fra 2004 til 2005, dvs. en liten realreduksjon i kostnadene. Denne reduksjonen var imidlertid lavere enn gjennomsnittet for landet. Kostnadsgrunnlaget som inngår i SAMDATA utgjør om lag 1 mrd. kr. Om vi hadde hatt en kostnadsutvikling som for gjennomsnittet av landet ville vi i 2005 hatt et resultat som var mill kr bedre enn det vi oppnådde. I så fall ville vi vært omtrent på styringsmålet. Resultatet for 2006 ville også vært tilsvarende bedre. Av tabellen går det frem at vi har en indeks på 1,06. Det betyr at vi for DRG-virksomheten har et kostnadsnivå som er 6 % høyere enn gjennomsnittet for landet. Med et kostnadsnivå som for gjennomsnittet (det bør være en realistisk målsetting), ville våre kostnader vært 60 mill kr lavere, dvs. at balanse i 2006 burde vært et realistisk mål. Denne kostnadsforskjellen kan ha ulike årsaker, blant annet ulik kodepraksis, lavere produktivitet høyere kostnader på innsatsfaktorene med mer hvor noen kan påvirkes og andre ikke. Mulighetene for påvirkning må antas å gjelde alle helseforetak. Tabell 1: Kostnadsindeks SAMDATA 2005 Tabellen viser at ingen av sykehusene i Helse Nord har et kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet. To av sykehusene i Helse Nord hadde lavere vekst enn gjennomsnittet for landet i UNN er det helseforetaket i Helse Nord som har høyest kostnader. UNN er også det regionsykehuset i landet som har høyest kostnader Samlet omsetning for Nordlandssykehuset utgjør om lag 2 mrd. kr. Det betyr at det er om lag halvparten av våre kostnader som måles gjennom SAMDATA somatikk. Det foreligger ikke tilsvarende aktivitetsmål innenfor psykiatri. Det betyr at det ikke kan gjøres samme type produktivitetsmålinger innenfor psykiatrien. Vedlegg 3 viser kostnadsindeksen for alle landets helseforetak. Nærmere om kostnadsarbeidet Nordlandssykehuset har de siste år deltatt i det såkalte kostnadsarbeidet i regi av SINTEF. Dette arbeidet danner grunnlag for kostnadsvektene i DRG-systemet, og derved også inntektene til sykehuset. Arbeidet gir også som resultat en sammenligning av kostnader mellom de sykehus som deltar og gir større innsikt i kostnadsforskjeller på avdelingsnivå enn SAMDATA gir. Styresak 42/06 27 oktober 8

9 I tabellene 2 6 nedenfor er oppsummert resultatene fra kostnadsarbeidet. Som det går frem av tabell 2 har Nordlandssykehuset i kostnadsarbeidet et samlet kostnadsnivå som er 4 % høyere enn de sykehusene som er med i sammenligningen når langtidsoppholdene holdes utenfor. Dette samsvarer godt med resultatene fra SAMDATA som viser et kostnadsnivå som er 6 % høyere enn gjennomsnittet for alle sykehus. Kostnadsvektmodellen er utviklet med tanke på å gi robuste indikasjoner på forskjeller i kostnadsnivå per sykehus. Dette betyr at kostnadsindekser per avdeling i større grad vil inneholde feilkilder i form av fordelingsproblematikk, ulik organisering og regnskapsføring. Bruk av modellen for å dekomponere kostnadene ytterligere anses ikke som hensiktsmessig for å identifisere potensial for effektivisering. Potensialet for effektivisering må identifiseres gjennom sammenligning mot andre sykehus. Et viktig tiltak i forhold til å redusere våre kostnader vil derfor være at den enkelte avdelingssjef sørger for å skaffe seg kunnskap om driften ved de sykehusene som har lavere kostnader enn gjennomsnittet for overføring av eventuell kunnskap til NLSH. Når det gjelder medisinsk service viser tabell 4 at vi har kostnader omtrent som gjennomsnittet. Med de mål som er benyttet i sammenligningen fremkommer også laboratoriedriften med kostnader litt under gjennomsnittet. I forbindelse med kostnadsarbeidet for 2004 ble det gjort en enkel regnskapsmessig sammenligning av laboratoriedriften i Ålesund og ved NLSH. Sammenligningen viste at NLSH har nettokostnader til laboratoriedriften som er mellom 10 og 20 mill kr høyere enn tilsvarende i Ålesund. Dette resultatet samsvarer ikke med resultatet av kostnadsarbeidet. Forskjellen i nettokostnader mellom Ålesund og NLSH kan ha årsaker som ulik måte å belaste kostnader, manglende registrering av inntekter og aktivitet samt lavere produktivitet. Avdelingssjefen for laboratoriemedisin skal innen 20. oktober ha laget en analyse av avviket og forslag til tiltak for å redusere dette. Tabell 2: Kostnadsarbeidet 2005 samlet kostnadsindeks SUS NSS Aker Haug Nams Levan SØ BSS Åles Molde Diako Gjennomsnitt KPO ,88 1,04 1,15 0,84 0,92 1,02 0,93 1,16 0,97 0,94 1,41 Gjennomsnitt KPO inkl. lang 2 0,91 1,05 1,17 0,82 0,90 1,00 0,92 1,14 0,99 0,92 1,40 I tabell 3 er vist grunnkostnadene. Disse omfatter felleskostnader, en andel av pleiekostnader samt kostnader til stab. Grunnlaget for indeksen er kostnader pr forventet liggedøgn i forhold til den DRG-aktiviteten vi hadde i Av tabell 3 går det frem at grunnskostnadene våre i hovedsak ligger på eller under gjennomsnittet, med unntak for barn, Revma og FMR. Medisinsk avdeling har grunnkostnader som ligger 2 % over gjennomsnittet av de sykehus som inngår i arbeidet. Tabell 3: Kostnadsarbeidet 2005 indeks grunnkostnader Avdeling SUS NLSH Aker Haug NamsosLev SØ Åles BSS Molde Diako Kirurgisk avd ,93 0,94 1,54 0,93 1,11 0,86 0,89 0,85 1,01 0,94 0,96 Ortopedisk avd ,04 0,87 1,03 0,95 1,02 ØNH avd ,02 0,94 1,02 0,97 0,95 1,01 1,19 Øye avd ,72 0,46 1,09 1,50 0,90 1,23 0,86 Gyn ,97 0,74 0,90 1,08 0,75 0,76 1,59 0,94 Føde/barsel ,68 0,78 0,83 0,83 1,40 1,06 Medisinsk avd ,95 1,02 0,96 0,89 1,02 0,86 0,95 0,98 1,28 0,95 1,00 Onkologisk dagbehandling 0,55 1,37 Nevrologisk avd ,91 0,91 0,77 1,49 1,08 1,12 0,89 Barneavd ,04 1,12 0,58 0,95 0,91 0,86 1,28 Revma ,12 0,67 0,87 1,23 1,40 Rehab avd ,70 2,02 FysMedReHab ,39 0,40 1,41 Styresak 42/06 27 oktober 9

10 Når det gjelder medisinsk service går det frem av tabell 4 at vi med unntak for røntgen og operasjon har kostnader som er lavere enn gjennomsnittet. Kostnadene knyttet til operasjon inkluderer i tillegg til kostnader for operasjonssentralen også kostnadene knyttet til operatør. Tabell 4: Kostnadsarbeidet 2005 indeks medisinsk servise SUS NSS Aker Haug Nams Levan SØ BSS Åles Molde Diako Intensivkost per intensiv-poeng 0,78 0,89 0,83 0,96 1,48 1,07 1,36 0,62 0,91 0,98 1,59 Operasjonskost per opr-poeng 0,91 1,03 1,56 0,76 0,87 1,07 0,88 1,12 1,00 0,90 0,86 Strålekost per stråle-poeng 1,26 0,68 RTGkost per rtg-poeng 0,81 1,15 1,65 0,69 0,96 0,91 0,81 0,82 1,31 0,89 1,45 Labkost per lab-poeng 1,03 0,89 1,85 0,55 0,92 0,74 0,86 1,00 0,80 1,03 0,74 Medkost per med.-poeng 1,21 0,89 0,71 0,88 1,03 0,75 1,02 1,15 1,08 0,97 0,81 Cyt.kost per cyt.-poeng 0,83 0,97 0,55 1,29 1,04 1,37 0,85 1,38 0,75 1,36 0,00 Tabell 5 viser sammenligning av pleiekostnader. Aktivitetsgrunnlaget for sammenligning av pleiekostnader er såkalte pleiepoeng ut fra den pleietyngde som legges til grunn i DRG-systemet. Tabellen viser at Nordlandssykehuset på flere områder har pleiekostnader som avviker negativt med mer enn 10 % i forhold til de mellomstore sykehusene som er med i sammenligningen. Om vi ser bort fra Øye, som har svært lite sengebasert virksomhet, er det bare føde/barsel og ØNH som har lavere pleiekostnader pr forventet pleiepoeng enn gjennomsnittet av de sykehus som deltar i kostnadsarbeidet. Tabell 5: Kostnadsarbeidet 2005 indeks pleiekostnader Avdeling SUS NLSH Aker Haug NamsoLev SØ Åles BSS Molde Diako Kirurgisk avd ,03 1,10 1,46 0,77 0,78 0,75 1,28 0,82 0,75 0,82 0,70 Ortopedisk avd ,96 1,13 1,26 1,05 0,64 ØNH avd ,28 0,94 0,28 1,13 0,70 0,72 1,35 Øye avd ,81 0,22 0,85 1,41 0,93 1,08 1,84 Gyn ,23 0,97 1,24 1,33 0,92 1,12 0,96 0,21 Føde/barsel ,80 0,96 1,18 0,96 1,02 1,19 Medisinsk avd ,07 1,18 0,94 0,77 0,79 0,73 0,91 1,07 1,24 1,02 0,82 Onkologisk dagbehandling 3 0,82 1,15 Hud avd ,00 Nevrologisk avd ,87 1,09 0,82 1,59 1,29 0,75 0,93 Barneavd ,05 1,32 0,46 1,10 0,97 0,86 1,07 Revma ,68 0,85 1,18 0,55 1,23 Rehab avd ,57 1,03 2,42 FysMedReHab ,19 0,79 Med utgangspunkt i budsjetterte kostnader og stillinger for de aktuelle avdelingene, er det i tabell 6 vist hvor mye kostnadene for pleie i Nordlandssykehuset avviker fra gjennomsnittet av sykehusene som deltar i kostnadsarbeidet. Tabellen viser at avviket utgjør 60 årsverk og i overkant av 31 mill kr. For avdelinger med helt eller delvis felles drift kan deler av avvik skyldes at fordelingsnøklene ikke fullt ut gir et korrekt bilde av faktisk situasjon. Styresak 42/06 27 oktober 10

11 Tabell 6: Kostnadsarbeidet 2005 avvik fra gjennomsnittet for pleiekostnader målt i årsverk og mill. kroner Antall Budsjett Indeks Avvik Avvik årsverk årsverk budsjett Kirurgisk avd ,5 28,7 1,10 6,0 2,9 Ortopedisk avd ,8 15,8 1,13 4,0 2,1 ØNH avd ,0 6,1 0,94-0,8-0,4 Øye avd ,22 Gyn ,2 6,5 1,23 3,3 1,5 Føde/barsel ,8 16,5 0,80-7,0-3,3 Medisinsk avd ,6 63,6 1,18 20,4 11,4 Onkologisk dagbehandling 3640 Hud avd 4200 Nevrologisk avd ,0 20,3 1,09 3,6 1,8 Barneavd ,0 29,3 1,32 18,6 9,4 Revma ,0 6,2 1,68 8,8 4,2 Rehab avd 5000 FysMedReHab ,5 7,8 1,19 3,3 1,5 Sum 394,3 200,8 60,2 31,1 Gjennomgangen i dette avsnittet viser at vi på noen områder bør kunne ha potensial for reduksjon i kostnader. Det er viktig at avdelingssjefene i det videre arbeid med budsjettet skaffer seg nødvendig kunnskap om bakgrunnen for disse avvikene, gjerne gjennom kommunikasjon med kollegasykehus. Kapasitet ihht SINTEF Gjennom arbeidet med moderniseringsprosjektet har SINTEF påvist et potensial for reduksjon i liggetid på om lag døgn knyttet til omlegging til poliklinikk, dagbehandling og reduksjon i preoperativ liggetid. Deler av dette kan realiseres uten nytt bygg. Dette gjelder spesielt reduksjon i preoperativ liggetid, som i hovedsak er knyttet til kirurgisk avdeling og til ØNH. I tabell 7 er vist hvordan dette fordeler seg på avdeling. Det forutsettes at det i det videre arbeidet med tiltaksplanen for budsjett 2007 iverksettes nødvendige tiltak slik at det potensial som er vist av SINTEF blir tatt ut. Tabell 7: Potensial for reduksjon i liggedøgn ihht SINTEF Kode Avdeling Liggedg korr Pas hotell Obs enhet Omstill polikl Omstill dagbeh Red. preop Red. utskr.klare Totalt effektiv 2004 ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg 1000 Kirurgisk avd Ortopedi ØNH Øye Gynekologi Føde Medisinsk avd Hud Nevrologi Barn Neonatal (L1) Revmatologi Fys med & Rehab Intensiv Obs post Stråle, palliativ 0 Totalt Omregnet til ant.heldøgnspl Styresak 42/06 27 oktober 11

12 Kodekvalitet I tabell 8 nedenfor er vist antall bidiagnoser i Bodø og ved sykehuset i Fredrikstad. Som det går frem av tabellen har Fredrikstad i gjennomsnitt 0,9 flere bidiagnoser pasient enn det vi har i Bodø. Bidiagnosen er viktig for plassering i riktig DRG-gruppe og eventuell mangelfull koding kan påvirke våre inntekter negativt. Det er derfor viktig at avdelingssjefene har et kontinuerlig fokus på riktig koding. Det vil bli vurdert å omorganisere arbeidet med kodekvalitet. Tabell 8: Bidiagnoser Bodø og Fredrikstad 2. tertial Bodø Fredrikstad Avdeling Antall bidiagnoser Antall bidiagnoser Kirurgi 1,59 2,67 Ortopedi 1,77 2,57 Øre- Nese Hals 0,55 0,95 Øye 0,74 0,91 Gyn 1,03 1,86 Føde 2,61 3,45 Medisin 1,67 2,87 Nevrologi 1,23 2,30 Barn 1,21 1,89 Nyfødt medisin 0,51 0,87 Revmatologi 1,98 2,22 Totalt 1,52 2,40 Styresak 42/06 27 oktober 12

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer