ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/ Saksbehandler: Eivind Solheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim"

Transkript

1 Styresaknr. 42/06 REF: 2003/ ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass. direktør Jørn Stemland 2. Drift og utbyggingsplaner ved NLSH, Vesterålen, muntlig orientering fra Avd.direktør Jan Steffensen Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : Vedtak: Styresak 42/06 27 oktober 1

2 BUDSJETT 2007 STATUS Bakgrunn Styret behandlet i sak 22/07 Budsjett 2007 premisser for drift og investering og fattet følgende vedtak: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt, ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. 3. Styret forutsetter at administrasjonen aktivt viderefører gjennomføringen av de konkrete vedtatte tiltak for å oppnå balanse. (Jamfør sak 13/2006). Styret viser dessuten til det pågående generelle arbeidet med å rasjonalisere/effektivisere virksomheten i Nordlandssykehuset og forutsettes at dette videreføres. Styret viser til de benchmarking prosjekter som Nordlandssykehuset deltar i, og ber administrasjonen ha aktivt fokus på potensielle effektiviseringstiltak der kostnadsnivået er negativt avvikende i forhold til sammenliknbare sykehus. Styret ber administrasjonen gjennomføre reforhandlinger med legene om avtaler om ambulant virksomhet med tanke på optimal ressursbruk. 4. Styret anmoder Helse Nord om å påskynde vurderingen av laboratoriemedisin, pediatri og kirurgi. Styretvil understreke betydningen av at dette foretaksovergripende arbeidet gjennomføres på en balansert, samordnet og tillitskapende måte. 5. Styret ønsker å bli bedre informert om hvordan utvidelsen av foretaket (Stokmarknes sykehus) vil påvirke den samlede økonomiske situasjonen i helseforetaket. I dette notatet orienteres styret om status i arbeidet med budsjettet for 2007 i forhold til følgende punkter: Økonomisk status 2006 og prognose på netto problem 2007 Budsjettmøte med Helse Nord 9. oktober 2006 Nærmere om reduksjon i tilbud Effektiviseringstiltak og reduksjon i aktivitet Intern budsjettprosess Som grunnlag for arbeidet med intern effektivisering vises til vedlagte notat som med bakgrunn i SAMDATA og kostnadsarbeidet søker å synliggjøre områder som bør analyseres nærmere med sikte på potensial for resultatforbedring. Styresak 42/06 27 oktober 2

3 Oppsummering Som det går frem av gjennomgangen nedenfor mangler Nordlandssykehuset pt.. en reell og konsekvensvurdert plan for driften i 2007 som tilfredsstiller balansekravet. Det arbeides med tiltak rettet mot: Kapasitetstilpasning Effektivisering Effekt av nytt laboratoriebygg Kodekvalitet Disse tiltakene vil i beste fall kunne gi resultatforbedring på mill kr i 2007 sett i forhold til Når det gjelder effekt av nytt laboratoriebygg vil effektiviseringsgevinster av dette først kunne realiseres fra 2008 siden 2007 vil måtte brukes til igangkjøring av nytt anlegg inkludert implementering av nytt IKT-system for felles prøvemottak. Med utgangspunkt i problembeskrivelsen nedenfor står vi derfor overfor et uløst problem på mellom 70 og 100 mill kr eksklusiv virksomheten i Vesterålen og forutsatt et regnskapsunderskudd i 2006 på mellom 110 og 130 mill kr. Det er gjennomført budsjettmøte med Helse Nord som oppsummert innebærer at det bare i lite omfang vil være aktuelt å ta bort tilbud som tiltak for å realisere balansekravet. Økonomisk status 2006 og prognose på netto problem 2007 I tabellen nedenfor er vist økonomisk status slik vi kjenner den på nåværende tidspunkt. Av tabellen går det frem at Nordlandssykehuset har et uløst problem på mellom 100 og 130 mill kr for Uløst problem knyttet til virksomheten i Vesterålen kommer i tillegg. Resultat 2006 og prognose på netto problem 2007 for Bodø og Lofoten Når det gjelder resultat 2006 ble dette i tertialrapporten prognostisert til et regnskapsmessig underskudd på mill kr som med et styringsmål på 56,7 mill kr gir et negativt avvik på mill kr. Forutsatt at vi får den forventede effekten av innsparingstiltakene årets 4 siste måneder, vil vi kunne få et resultat ned mot 110 mill kr når også effekten av reduserte pensjonskostnader inkluderes. I tillegg vil reduksjonen i arbeidsgiveravgiften gi en resultatforbedring begrenset til 2006 på om lag 10 mill kr. Dette er knyttet til arbeidsgiveravgift på avsatte feriepenger og andre lønnsavsetninger i balansen. I tabell 1 nedenfor er vist oversikt over aktuelle problemstillinger i forhold til budsjettet for Av tabellen går det frem at renter og avskrivninger vil øke med om lag 30 mill kr. Dette er knyttet til at nytt laboratoriebygg samt stråleenhet tas i bruk. I tillegg ferdigstilles moderniseringsprosjektet i Lofoten. Ambulanseplanen for Salten og Lofoten er beregnet å koste 5 10 mill kr mer enn det driften i dag koster. For øvrig er effekten av stråleenheten søkt synliggjort. Nettoeffekten av denne er beregnet til ca 5 mill kr. Når det gjelder statsbudsjettet er det ved fastsetting av DRG-pris lagt til grunn en forutsetning om en kodeforbedring på 1 %. Dette gir en reell reduksjon i inntektene på om lag 3,5 mill kr hvis vi ikke forbedrer kodingen. Av vedlagte notat går det frem at Nordlandssykehuset har en kostnad pr. DRG-poeng som er 6 % over gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA. Om dette i sin helhet hadde vært knyttet til kodingen, ville en kodeforbedring på 6 % gitt økte inntekter på om lag 20 mill kr.. Det er i statsbudsjettet foreslått innstramminger i sykelønnsordningen som isolert sett vil gi en reduksjon i refusjon av sykelønn. For Helse Nord er dette inntektsbortfallet grovt beregnet til mill kr. For Nordlandssykehuset vil dette i så fall gi en inntektsreduksjon på 8-10 mill kr før effekt av eventuell reduksjon i sykefravær. I statsbudsjettet foreslås også å kompensere helseforetakene for økte pensjonskostnader i Dette antas å gi en økt inntekt til Nordlandssykehuset på 25 mill kr. Denne vil ikke påvirke budsjettproblemet i forhold til 2006 Styresak 42/06 27 oktober 3

4 fordi effekten av økte pensjonskostnader i 2006 inngår i resultatkravet på 56,7 mill kr (dvs. vi er gitt anledning i 2006 til å gå med et underskudd tilsvarende de økte pensjonskostnadene i 2006). Tabell 1: Netto problem 2007 ekskl. Vesterålen (mill kr) Min Maks Min Maks Resultat ,0 130,0 Nye problem Ambulanse 5,0 10,0 Økte renter og avskrivninger 30,0 30,0 Økte medikamentkostnader 0,0 5,0 Økt aktivitet inkl. stråling 5,0 10,0 Økte gjestepasientkostnader 0,0 5,0 Avkastningskrav bolig 1,7 1,7 Statsbudsjettet 5,0 10,0 Sum nye problem 46,7 71,7 Brutto problem 156,7 201,7 Nye tiltak Besparelser investeringer 0,0 5,0 Økte inntekter 0,0 5,0 Sum nye tiltak 0,0 10,0 Økt basisramme 11,0 11,0 Kompensasjon pensjon 25,0 25,0 Styringsmål 26,2 26,2 Sum nye tiltak/økt inntekt 62,2 62,2 Netto problem 94,5 129,5 Styresak 42/06 27 oktober 4

5 Resultat 2006 Vesterålen Når det gjelder virksomheten i Vesterålen foreligger foreløpig ikke noe forslag fra Helse Nord mht ressursramme. Avklaring er ventet i nær fremtid. Virksomheten i Vesterålen inngår i driften av NLSH i 2006 med et resultatmål på 5,6 mill kr for 1/3 av året, dvs. ca 16,5 mill kr på årsbasis. Avviket fra budsjett i september utgjør 0,7 mill kr, som med lineær fremskriving vil gi et negativt avvik for årets 4 siste måneder på om lag 3 mill kr. og ca. 10 mill kr på årsbasis. Basert på enkel fremskriving betyr dette at vårt uløste problem vil øke med om lag 10 mill kr knyttet til sammenslåingen med Vesterålen. Dette tilsvarer helårseffekten av negativt avvik på ca 3 mill kr i Det regnskapsmessige underskuddet vil øke med om lag 26,5 mill kr (16,5 + 10). I tillegg kommer Vesterålen sin andel av et eventuelt underskudd/overskudd knyttet til felleskostnadene i Hålogalandssykehuset. Budsjettmøte med Helse Nord 9. oktober 2006 I tråd med plankalender ble det 9. oktober avholdt budsjettmøte med Helse Nord med følgende agenda: 1. Forslag til Statsbudsjett 2007 konsekvens for helseforetakene 2. Gjennomgang av økonomisk tilpasningsutfordring for Presentasjon og drøfting av tiltak som planlegges gjennomført for Hvilke konsekvenser innebærer krav om økonomisk balanse for 2007 (pasienter og ansatte). 3. Gjennomgang av plantall for aktivitet Gjennomgang av investeringsbehov for Krav om avkastning på boligmassen 6. Status salg av bygg og anlegg På møtet gjennomgikk vi vår økonomiske tilpasningsutfordring slik den er beskrevet foran. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av tjenestetilbudet i Nordlandssykehuset for å synliggjøre eventuelle tilbud utover lokalsykehustjenester som kan tas bort eller flyttes til andre foretak. Med unntak for eventuelle konsekvenser knyttet til utredning om for tidlig fødte, ble det fra Helse Nord sin side konkludert med at driften ved Nordlandssykehuset skal videreføres med dagens innhold. Oppsummert betyr gjennomgangen i møtet med Helse Nord at ingen tilbud eller aktiviteter kan tas bort. Dette betyr igjen at tiltak for å realisere balansekravet i all hovedsak må innrettes mot effektivisering av dagens virksomhet. Effektivisering i det omfang som kreves for å realisere balansekravet vil være svært krevende å gjennomføre. Vi står derfor overfor valget mellom hvilket av kravene som skal gis høyest prioritet; balansekravet eller opprettholdelse av pasienttilbudet. Styringssignalene fra eier er uklar på dette punktet. Nærmere om reduksjon i tilbud Reduksjon i tilbud og aktivitet må oppfylle følgende krav hvis det skal ha noen hensikt i økonomisk sammenheng: - Det må gi reduserte kostnader for foretaket og for Helse Nord som helhet. - Det må ikke ramme helsepolitisk prioriterte grupper. - Det må ikke ramme støttefunksjoner for nødvendige kliniske funksjoner Helsepolitisk prioriterte fagområder er bl.a. psykiatri og rus, kreft, kroniske lidelser som diabetes og reumatologi, fysikalsk medisin, habilitering/rehabilitering, geriatri. Indremedisin er under et sterkt og økende øyeblikkelig hjelp-press, og hvor hovedtyngden av pasienter er eldre med kroniske og sammensatte lidelser. Aldersutvikling tilsier kapasitetsøkning. Nevrologi er sterkt vektet mot kroniske lidelser med funksjonstap, og har ansvar for slagpasientene, der rask intervensjon og intensiv oppfølging nå står sentralt. Radiologi og anestesi (med intensivmedisin) er nødvendige som sterke enheter i et sykehus som skal behandle pasienter med et stort spekter av til dels omfattende lidelser. Høykvalifisert barnemedisin må et sykehus som Nordlandssykehuset stille opp med. Økonomiske konsekvenser ved flytting av tilbud er ikke analysert. Styresak 42/06 27 oktober 5

6 Kirurgi/ortopedi er i en situasjon der mer krevende oppgaver flyttes fra lokalsykehusnivå til spesialiserte sykehus som NLSH Bodø. Samtidig som vi foreløpig ikke vet hvor stort omfanget av dette kommer til å bli (kfr. diskusjonen om lokalsykehusenes oppgaver, som nå igjen skal utredes sentralt), vet vi at det uansett vil øke. Man kunne teoretisk tenke seg at noe av tilbudet innen elektiv kirurgi til pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp kunne bygges ned, men siden disse pasientene har rett til fritt sykehusvalg med regning til NLSH, er den økonomiske effekten av dette usikker. Det er også her vi har våre mest mobile pasienter. Dette siste vil også gjelde fag som øye og øre-nese-hals. Innen dette lavere prioriterte elektive kirurgiske spektret vil det fort bli mange pasienter som reiser ut av helseregionen hvis ventetida vokser. Hvis det ble gjort et politisk grep der bare pasienter med rett til nødvendig helsehjelp hadde rett til fritt sykehusvalg, og der tildeling av rett til nødvendig helsehjelp ble gjort av "hjemmesykehuset", med et annet sykehus i regionen som alternativ, kunne pasientstrømmen kontrolleres. Det ville kunne medføre lengre ventetider for disse pasientene, men en mer korrekt prioritering av begrensete helseressurser. Det er ingen signaler som tyder på at en slik lovendring vil bli aktuell. I tabell 2 nedenfor er regnskapet for 2005 fordelt på kategoriene skjermet, felles og ikke skjermet, hvor psykiatri, tilbud til kronikere, indremedisin, nevrologi, prehospitale tjenester samt virksomheten i Lofoten inngår i kolonnen skjermet. Med skjermet virksomhet menes i denne forbindelse i forhold til politisk prioritering slik det er redegjort for foran. Når medikamenter og avskrivninger tas med betyr dette at nærmere 1,1 mrd av samlet virksomhet på 1,8 mrd. kr (regnskap 2005) må holdes utenfor grunnlaget for eventuell reduksjon i tilbud. Av tabellen går det frem at tilbud tilsvarende inntil 600 mill kr (kolonnen ikke skjermet ) vil kunne inngå som grunnlag for reduksjon i tilbud. Deler av dette grunnlaget må holdes utenfor idet det omfatter tilbud til bl.a. kreftpasienter. Reduksjon i tilbud vil også medføre bortfall av inntekter slik at netto potensial for Nordlandssykehuset er mindre enn 600 mill kr. I den grad andre helseforetak i Helse Nord har ledig kapasitet til å tilby de tjenester som tas bort uten økning i kostnad, vil Helse Nord samlet kunne frigjøre ressurser. Konklusjonen er derfor at en løsning av problemet på om lag 100 mill kr gjennom reduksjon i tilbud vil få betydelige konsekvenser for de tilbud som eventuelt tas bort. Styresak 42/06 27 oktober 6

7 Tabell 2: Kostnader i regnskap 2005 fordelt på skjermet og ikke skjermet virksomhet (mill kr) Effektiviseringstiltak og reduksjon i aktivitet Effektiviseringstiltak vil bli innrettet mot reduksjon i kapasitet basert på de vurderinger av behov for kapasitet som er lagt til grunn av SINTEF i Hovedfunksjons-programmet for modernisering av Nordlandssykehuset. Det vises til vedlegg. Kostnadsarbeidet for 2005 gir også indikasjoner på noen områder som er aktuelle for nærmere analyse av potensialet for kostnadsreduksjon. Det vises også her til vedlagte notat for detaljer. Det vurderes å være et potensial for reduksjon i kostnadene for syketransport i Vesterålen sammenlignet med realiserte besparelser i Salten og Lofoten. Det er også igangsatt et arbeid for å vurdere alternative løsninger for ambulansebåtdriften i Vesterålen. Avtalene for de to båtene går ut ved årsskiftet. Intern budsjettprosess I tråd med konklusjonen fra budsjettmøtet med Helse Nord, jfr. foran, er det i denne fasen av den interne budsjettprosessen ikke lagt opp til nedlegging av tilbud som et aktuelt tiltak. Avdelingssjefene er gitt i oppgave å analysere bakenforliggende årsaker til forskjeller i blant annet pleiekostnader slik de fremkommer i vedlagte notat. Dette vil være hovedtema på samling for avdelingssjefene i november. Styresak 42/06 27 oktober 7

8 Vedlegg 1: Beskrivelse av ulike sider av virksomheten Nærmere om SAMDATA Av tabell 1 nedenfor går det frem at Nordlandssykehuset hadde en nominell vekst i kostnadene på 2,6 % fra 2004 til 2005, dvs. en liten realreduksjon i kostnadene. Denne reduksjonen var imidlertid lavere enn gjennomsnittet for landet. Kostnadsgrunnlaget som inngår i SAMDATA utgjør om lag 1 mrd. kr. Om vi hadde hatt en kostnadsutvikling som for gjennomsnittet av landet ville vi i 2005 hatt et resultat som var mill kr bedre enn det vi oppnådde. I så fall ville vi vært omtrent på styringsmålet. Resultatet for 2006 ville også vært tilsvarende bedre. Av tabellen går det frem at vi har en indeks på 1,06. Det betyr at vi for DRG-virksomheten har et kostnadsnivå som er 6 % høyere enn gjennomsnittet for landet. Med et kostnadsnivå som for gjennomsnittet (det bør være en realistisk målsetting), ville våre kostnader vært 60 mill kr lavere, dvs. at balanse i 2006 burde vært et realistisk mål. Denne kostnadsforskjellen kan ha ulike årsaker, blant annet ulik kodepraksis, lavere produktivitet høyere kostnader på innsatsfaktorene med mer hvor noen kan påvirkes og andre ikke. Mulighetene for påvirkning må antas å gjelde alle helseforetak. Tabell 1: Kostnadsindeks SAMDATA 2005 Tabellen viser at ingen av sykehusene i Helse Nord har et kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet. To av sykehusene i Helse Nord hadde lavere vekst enn gjennomsnittet for landet i UNN er det helseforetaket i Helse Nord som har høyest kostnader. UNN er også det regionsykehuset i landet som har høyest kostnader Samlet omsetning for Nordlandssykehuset utgjør om lag 2 mrd. kr. Det betyr at det er om lag halvparten av våre kostnader som måles gjennom SAMDATA somatikk. Det foreligger ikke tilsvarende aktivitetsmål innenfor psykiatri. Det betyr at det ikke kan gjøres samme type produktivitetsmålinger innenfor psykiatrien. Vedlegg 3 viser kostnadsindeksen for alle landets helseforetak. Nærmere om kostnadsarbeidet Nordlandssykehuset har de siste år deltatt i det såkalte kostnadsarbeidet i regi av SINTEF. Dette arbeidet danner grunnlag for kostnadsvektene i DRG-systemet, og derved også inntektene til sykehuset. Arbeidet gir også som resultat en sammenligning av kostnader mellom de sykehus som deltar og gir større innsikt i kostnadsforskjeller på avdelingsnivå enn SAMDATA gir. Styresak 42/06 27 oktober 8

9 I tabellene 2 6 nedenfor er oppsummert resultatene fra kostnadsarbeidet. Som det går frem av tabell 2 har Nordlandssykehuset i kostnadsarbeidet et samlet kostnadsnivå som er 4 % høyere enn de sykehusene som er med i sammenligningen når langtidsoppholdene holdes utenfor. Dette samsvarer godt med resultatene fra SAMDATA som viser et kostnadsnivå som er 6 % høyere enn gjennomsnittet for alle sykehus. Kostnadsvektmodellen er utviklet med tanke på å gi robuste indikasjoner på forskjeller i kostnadsnivå per sykehus. Dette betyr at kostnadsindekser per avdeling i større grad vil inneholde feilkilder i form av fordelingsproblematikk, ulik organisering og regnskapsføring. Bruk av modellen for å dekomponere kostnadene ytterligere anses ikke som hensiktsmessig for å identifisere potensial for effektivisering. Potensialet for effektivisering må identifiseres gjennom sammenligning mot andre sykehus. Et viktig tiltak i forhold til å redusere våre kostnader vil derfor være at den enkelte avdelingssjef sørger for å skaffe seg kunnskap om driften ved de sykehusene som har lavere kostnader enn gjennomsnittet for overføring av eventuell kunnskap til NLSH. Når det gjelder medisinsk service viser tabell 4 at vi har kostnader omtrent som gjennomsnittet. Med de mål som er benyttet i sammenligningen fremkommer også laboratoriedriften med kostnader litt under gjennomsnittet. I forbindelse med kostnadsarbeidet for 2004 ble det gjort en enkel regnskapsmessig sammenligning av laboratoriedriften i Ålesund og ved NLSH. Sammenligningen viste at NLSH har nettokostnader til laboratoriedriften som er mellom 10 og 20 mill kr høyere enn tilsvarende i Ålesund. Dette resultatet samsvarer ikke med resultatet av kostnadsarbeidet. Forskjellen i nettokostnader mellom Ålesund og NLSH kan ha årsaker som ulik måte å belaste kostnader, manglende registrering av inntekter og aktivitet samt lavere produktivitet. Avdelingssjefen for laboratoriemedisin skal innen 20. oktober ha laget en analyse av avviket og forslag til tiltak for å redusere dette. Tabell 2: Kostnadsarbeidet 2005 samlet kostnadsindeks SUS NSS Aker Haug Nams Levan SØ BSS Åles Molde Diako Gjennomsnitt KPO ,88 1,04 1,15 0,84 0,92 1,02 0,93 1,16 0,97 0,94 1,41 Gjennomsnitt KPO inkl. lang 2 0,91 1,05 1,17 0,82 0,90 1,00 0,92 1,14 0,99 0,92 1,40 I tabell 3 er vist grunnkostnadene. Disse omfatter felleskostnader, en andel av pleiekostnader samt kostnader til stab. Grunnlaget for indeksen er kostnader pr forventet liggedøgn i forhold til den DRG-aktiviteten vi hadde i Av tabell 3 går det frem at grunnskostnadene våre i hovedsak ligger på eller under gjennomsnittet, med unntak for barn, Revma og FMR. Medisinsk avdeling har grunnkostnader som ligger 2 % over gjennomsnittet av de sykehus som inngår i arbeidet. Tabell 3: Kostnadsarbeidet 2005 indeks grunnkostnader Avdeling SUS NLSH Aker Haug NamsosLev SØ Åles BSS Molde Diako Kirurgisk avd ,93 0,94 1,54 0,93 1,11 0,86 0,89 0,85 1,01 0,94 0,96 Ortopedisk avd ,04 0,87 1,03 0,95 1,02 ØNH avd ,02 0,94 1,02 0,97 0,95 1,01 1,19 Øye avd ,72 0,46 1,09 1,50 0,90 1,23 0,86 Gyn ,97 0,74 0,90 1,08 0,75 0,76 1,59 0,94 Føde/barsel ,68 0,78 0,83 0,83 1,40 1,06 Medisinsk avd ,95 1,02 0,96 0,89 1,02 0,86 0,95 0,98 1,28 0,95 1,00 Onkologisk dagbehandling 0,55 1,37 Nevrologisk avd ,91 0,91 0,77 1,49 1,08 1,12 0,89 Barneavd ,04 1,12 0,58 0,95 0,91 0,86 1,28 Revma ,12 0,67 0,87 1,23 1,40 Rehab avd ,70 2,02 FysMedReHab ,39 0,40 1,41 Styresak 42/06 27 oktober 9

10 Når det gjelder medisinsk service går det frem av tabell 4 at vi med unntak for røntgen og operasjon har kostnader som er lavere enn gjennomsnittet. Kostnadene knyttet til operasjon inkluderer i tillegg til kostnader for operasjonssentralen også kostnadene knyttet til operatør. Tabell 4: Kostnadsarbeidet 2005 indeks medisinsk servise SUS NSS Aker Haug Nams Levan SØ BSS Åles Molde Diako Intensivkost per intensiv-poeng 0,78 0,89 0,83 0,96 1,48 1,07 1,36 0,62 0,91 0,98 1,59 Operasjonskost per opr-poeng 0,91 1,03 1,56 0,76 0,87 1,07 0,88 1,12 1,00 0,90 0,86 Strålekost per stråle-poeng 1,26 0,68 RTGkost per rtg-poeng 0,81 1,15 1,65 0,69 0,96 0,91 0,81 0,82 1,31 0,89 1,45 Labkost per lab-poeng 1,03 0,89 1,85 0,55 0,92 0,74 0,86 1,00 0,80 1,03 0,74 Medkost per med.-poeng 1,21 0,89 0,71 0,88 1,03 0,75 1,02 1,15 1,08 0,97 0,81 Cyt.kost per cyt.-poeng 0,83 0,97 0,55 1,29 1,04 1,37 0,85 1,38 0,75 1,36 0,00 Tabell 5 viser sammenligning av pleiekostnader. Aktivitetsgrunnlaget for sammenligning av pleiekostnader er såkalte pleiepoeng ut fra den pleietyngde som legges til grunn i DRG-systemet. Tabellen viser at Nordlandssykehuset på flere områder har pleiekostnader som avviker negativt med mer enn 10 % i forhold til de mellomstore sykehusene som er med i sammenligningen. Om vi ser bort fra Øye, som har svært lite sengebasert virksomhet, er det bare føde/barsel og ØNH som har lavere pleiekostnader pr forventet pleiepoeng enn gjennomsnittet av de sykehus som deltar i kostnadsarbeidet. Tabell 5: Kostnadsarbeidet 2005 indeks pleiekostnader Avdeling SUS NLSH Aker Haug NamsoLev SØ Åles BSS Molde Diako Kirurgisk avd ,03 1,10 1,46 0,77 0,78 0,75 1,28 0,82 0,75 0,82 0,70 Ortopedisk avd ,96 1,13 1,26 1,05 0,64 ØNH avd ,28 0,94 0,28 1,13 0,70 0,72 1,35 Øye avd ,81 0,22 0,85 1,41 0,93 1,08 1,84 Gyn ,23 0,97 1,24 1,33 0,92 1,12 0,96 0,21 Føde/barsel ,80 0,96 1,18 0,96 1,02 1,19 Medisinsk avd ,07 1,18 0,94 0,77 0,79 0,73 0,91 1,07 1,24 1,02 0,82 Onkologisk dagbehandling 3 0,82 1,15 Hud avd ,00 Nevrologisk avd ,87 1,09 0,82 1,59 1,29 0,75 0,93 Barneavd ,05 1,32 0,46 1,10 0,97 0,86 1,07 Revma ,68 0,85 1,18 0,55 1,23 Rehab avd ,57 1,03 2,42 FysMedReHab ,19 0,79 Med utgangspunkt i budsjetterte kostnader og stillinger for de aktuelle avdelingene, er det i tabell 6 vist hvor mye kostnadene for pleie i Nordlandssykehuset avviker fra gjennomsnittet av sykehusene som deltar i kostnadsarbeidet. Tabellen viser at avviket utgjør 60 årsverk og i overkant av 31 mill kr. For avdelinger med helt eller delvis felles drift kan deler av avvik skyldes at fordelingsnøklene ikke fullt ut gir et korrekt bilde av faktisk situasjon. Styresak 42/06 27 oktober 10

11 Tabell 6: Kostnadsarbeidet 2005 avvik fra gjennomsnittet for pleiekostnader målt i årsverk og mill. kroner Antall Budsjett Indeks Avvik Avvik årsverk årsverk budsjett Kirurgisk avd ,5 28,7 1,10 6,0 2,9 Ortopedisk avd ,8 15,8 1,13 4,0 2,1 ØNH avd ,0 6,1 0,94-0,8-0,4 Øye avd ,22 Gyn ,2 6,5 1,23 3,3 1,5 Føde/barsel ,8 16,5 0,80-7,0-3,3 Medisinsk avd ,6 63,6 1,18 20,4 11,4 Onkologisk dagbehandling 3640 Hud avd 4200 Nevrologisk avd ,0 20,3 1,09 3,6 1,8 Barneavd ,0 29,3 1,32 18,6 9,4 Revma ,0 6,2 1,68 8,8 4,2 Rehab avd 5000 FysMedReHab ,5 7,8 1,19 3,3 1,5 Sum 394,3 200,8 60,2 31,1 Gjennomgangen i dette avsnittet viser at vi på noen områder bør kunne ha potensial for reduksjon i kostnader. Det er viktig at avdelingssjefene i det videre arbeid med budsjettet skaffer seg nødvendig kunnskap om bakgrunnen for disse avvikene, gjerne gjennom kommunikasjon med kollegasykehus. Kapasitet ihht SINTEF Gjennom arbeidet med moderniseringsprosjektet har SINTEF påvist et potensial for reduksjon i liggetid på om lag døgn knyttet til omlegging til poliklinikk, dagbehandling og reduksjon i preoperativ liggetid. Deler av dette kan realiseres uten nytt bygg. Dette gjelder spesielt reduksjon i preoperativ liggetid, som i hovedsak er knyttet til kirurgisk avdeling og til ØNH. I tabell 7 er vist hvordan dette fordeler seg på avdeling. Det forutsettes at det i det videre arbeidet med tiltaksplanen for budsjett 2007 iverksettes nødvendige tiltak slik at det potensial som er vist av SINTEF blir tatt ut. Tabell 7: Potensial for reduksjon i liggedøgn ihht SINTEF Kode Avdeling Liggedg korr Pas hotell Obs enhet Omstill polikl Omstill dagbeh Red. preop Red. utskr.klare Totalt effektiv 2004 ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg ant liggedg 1000 Kirurgisk avd Ortopedi ØNH Øye Gynekologi Føde Medisinsk avd Hud Nevrologi Barn Neonatal (L1) Revmatologi Fys med & Rehab Intensiv Obs post Stråle, palliativ 0 Totalt Omregnet til ant.heldøgnspl Styresak 42/06 27 oktober 11

12 Kodekvalitet I tabell 8 nedenfor er vist antall bidiagnoser i Bodø og ved sykehuset i Fredrikstad. Som det går frem av tabellen har Fredrikstad i gjennomsnitt 0,9 flere bidiagnoser pasient enn det vi har i Bodø. Bidiagnosen er viktig for plassering i riktig DRG-gruppe og eventuell mangelfull koding kan påvirke våre inntekter negativt. Det er derfor viktig at avdelingssjefene har et kontinuerlig fokus på riktig koding. Det vil bli vurdert å omorganisere arbeidet med kodekvalitet. Tabell 8: Bidiagnoser Bodø og Fredrikstad 2. tertial Bodø Fredrikstad Avdeling Antall bidiagnoser Antall bidiagnoser Kirurgi 1,59 2,67 Ortopedi 1,77 2,57 Øre- Nese Hals 0,55 0,95 Øye 0,74 0,91 Gyn 1,03 1,86 Føde 2,61 3,45 Medisin 1,67 2,87 Nevrologi 1,23 2,30 Barn 1,21 1,89 Nyfødt medisin 0,51 0,87 Revmatologi 1,98 2,22 Totalt 1,52 2,40 Styresak 42/06 27 oktober 12

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 03.06.13 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 STATUS BUDSJETT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 10/2007 oppdragsdokumentet for 2007 Styresak 52/2006 budsjettet for 2007

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Styresak 116-2014 Budsjett 2015

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Direktøren Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Saksbehandler: Gro Ankill, Barthold Vonen Saksnr.: 2014/90 Dato: 05.12.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utredning Budsjett 2015 Ikke trykt vedlegg: Styresak

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 27/06 REF: 2006/000201 ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert palliativ

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Styresaknr. 38/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Protokoll. Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900

Protokoll. Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900 Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser?

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Trondheim 8. mars 2006 KOSPA Fordeler og ulemper kontra KPP. Ressursbruk og nytteverdi. Erfaringer fra praktisk bruk. v/ Arne M Holmeide,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011

Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011 Vernetjenesten i Nordlandssykehuset Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011 Kort historikk 2005 endring av verneområder reduserte fra 90 til 40 verneombud

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer