Prosjektrapport nr. 24/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport nr. 24/2008"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 24/2008 Lederholdninger på Sørlandet Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor, og politikk i Agder-fylkene Forfattere: Seniorforsker Knut Hidle Seniorforsker Roger Normann 1

2 Prosjektrapport nr. 24/2008 Lederholdninger på Sørlandet Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor, og politikk i Agder-fylkene Forfattere: Knut Hidle Roger Normann

3 Tittel Forfattere Lederholdninger på Sørlandet. Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor, og politikk i Agder-fylkene. Knut Hidle og Roger Normann Rapport Prosjektrapport nr. 24/2008 ISSN-nummer Trykkeri Agderforskning Pris Bestillingsinformasjon: Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside ii

4 Agderforskning Forord Denne rapporten bygger på undersøkelsen Regional verdiskaping: Holdninger, mentalitet og verdigrunnlag som ble gjennomført høsten 2007 og vinteren Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeid mellom International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Agderforskning A/S. Martin Gjesvik ved IRIS har hatt prosjektlederansvar for hele prosjektet, mens Agderforskning har hatt ansvar for den delen som særlig omhandler Sørlandet. Undersøkelsen består av en survey og telefonintervjuer i Agder-fylkene og Rogaland. Survey-undersøkelsen og telefonintervjuene er det Synnovate som har foretatt. Prosjektet er en oppfølging av Scenarier Rogaland Agder 2020 som ble sluttført i Dette oppfølgings prosjektet har vært mulig å gjennomføre takket være finansiering fra Sparebanken Rogaland (SR-Bank), Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Stavanger-regionen Næringsutvikling og Rogaland fylkeskommune. Forskerteamet har i prosjektperioden bestått av Martin Gjelsvik og Rune Fitjar, begge IRIS, og Roger Norman og Knut Hidle, begge Agderforskning. Knut Hidle har vært prosjektleder for Sørlandet. Vi ønsker å takke våre oppdragsgivere for oppdraget, og for gode diskusjoner og konstruktive innspill underveis i arbeidet med prosjektet. Vi vil rette en stor takk til Hilmar Rommetvedt ved IRIS for gode og kritiske innspill. Vi vil også takke alle de som svarte i undersøkelsen og som dermed gjorde dette prosjektet mulig. Rapportens innhold og konklusjoner står for forfatternes regning. iii

5

6 Agderforskning Innholdsfortegnelse FORORD... III INNHOLDSFORTEGNELSE... V 1 INNLEDNING INFORMASJON OM DATA OG METODE MÅLGRUPPE KVALITETSSIKRING OG REPRESENTATIVITET KORT GJENNOMGANG AV SENTRALE FUNN INNHOLDET I UNDERSØKELSEN VERDIER OG VERDIFORSKJELLER LEDERSTIL SATSING PÅ KULTURLIVET INNOVASJON REGIONAL TILLIT OG ALLMENNING GJENSIDIG FORSTÅELSE OG DIALOG POWERPOINT PRESENTASJON AV NOEN HOVEDTREKK FRA UNDERSØKELSEN PRESSENS DEKNING MED VERDEN I SIKTE, ANNONSEBILAG I AFTENPOSTEN 11. JUNI, AGDERPOSTEN 12. JUNI, FÆDRELANDSVENNEN 13 JUNI SLÅR HULL PÅ MYTER OM AGDER-LEDERE, AGDERPOSTEN LØRDAG 21. JUNI FÆDRELANDSVENNEN LØRDAG 21. JUNI FORDOMMER FOR FALL, AGDERPOSTEN TIRSDAG 24. JUNI SØRLANDSKE REVOLUSJON NOEN PRESISERINGER, FÆDRELANDSVENNEN ONSDAG 25. JUNI TRØSTER SEG MED SIN GUD OG STOLER PÅ SIN VALIUM, FÆDRELANDSVENNEN LØRDAG 28. JUNI TILLITSFULLE STAVANGER, STAVANGER AFTENBLAD FREDAG 5. SEPTEMBER v

7 Agderforskning 1 Innledning Dette prosjektet bygger på erfaringene fra Scenarier Rogaland Agder I Scenarier Rogaland Agder 2020 ble det lagt stor vekt på regionenes holdninger og mentalitet som viktige drivkrefter for samhandling og regional verdiskaping, og som avgjørende mekanismer for hvilke scenarier som kan tenkes å bli realisert ble vektlagt. På Sørlandet ser vi et særlig fokus på samhandling og viljesformuleringer knyttet til dette på tvers av regionale skiller, bransjer og offentlig/privat. Verdier som for eksempel kan knyttes til tillit kan ha stor økonomisk betydning: tillit gir lavere transaksjonskostnader i den regionale økonomien og formelle og uformelle nettverk gir lavere letekostnader knyttet til informasjon, kompetanse, leverandører og kunder. Putman (1993) hevder f eks at sosial kapital gir bedre vilkår for samordnet handling som følge av gjensidig tillit, felles normer og nettverk. Han viser til at noen regioner i Italia er blessed with vibrant networks and norms of civic engagement, while others are cursed with vertically structured politics, a social life of fragmentation and isolation, and a culture of distrust. I Scenarier2020 argumenterer vi for utvikling av den regionale allmenningen både som et offentlig og privat ansvar. Dette er i tråd med også andre internasjonale studier. For eksempel beskriver Michael Porter regionale klyngedannelser slik: Public investments in specialized infrastructure, educational programs, trade fairs, and other forms that benefit a cluster is encouraged by the number and visibility of cluster participants and by the number of firms likely to experience spillover benefits from such investments. In addition, public or quasi-public goods at cluster locations often result from private investments in training programs, infrastructure, quality centers, and so on. While public goods are associated with public institutions, they may also arise in private or partially private institutions created at cluster locations (1998:219). Langt på vei opphever Porter skillet mellom offentlige og private investeringer. Dette poenget ble også trukket inn i Scenarier 2020 når vi argumenterer for at det er kvaliteten på den regionale allmenningen, og tilgangen til den, som kan gi varige regionale konkurransefortrinn. I presentasjonene av Scenarier 2020 vekker verdiperspektivet gehør og diskusjon, spesielt når vi hevder at disse verdiene er under press. Men har vi rett? Er det slik at en mer global økonomi visker ut regionale forskjeller og fortrinn? Denne prosjektrapporten har et særlig fokus på region Sørlandet som omfatter hele Aust-Agder og Vest-Agder fylker, men undersøkelsen rapporten bygger på er også gjennomført i Stavangerregionen og Haugalandet som er regionen rundt Haugesund i Rogaland. Sørlandet vil derfor bli sammenlignet særlig med Stavangerregionen og med nasjonale tall der det er mulig. Vi har ønsket å forfølge verdi og holdningsspørsmålet ved å finne ut følgende: 1. I hvilken grad er disse verdiene faktisk til stede i regionene? 2. Vi har dokumentert at de tre regionene har ulik verdiskapingsevne og attraktivitet. Finner vi tilsvarende forskjeller i verdisyn og mentalitet? 3. Finnes forskjeller i verdisyn på tvers av næringer, og mellom offentlig og privat sektor? 4. Er verdiene og mentaliteten faktisk i endring? I Scenarier 2020 har vi fokusert på ansvarsgenerasjonen. Dette perspektivet holdes fast ved i undersøkelsen som denne rapporten rapporterer fra. Spørsmålsstillingene er derfor rettet mot ledere i privat og offentlig sektor. Her tas strategiske beslutninger som kan ha store konsekvenser for den regionale verdiskapingen. Det er gjennom slike beslutninger verdigrunnlaget vises og framstår som legitimt eller uakseptabelt for andre regionale aktører. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 og bygger på telefonintervjuer og web-basert survey blant ledere i privat og offentlig sektor. For å gripe eventuelle endringer over tid planlegges det at undersøkelsen gjentas i Prosjektet har vært komparativt orientert, både sosialt og geografisk, og basert på større spørreundersøkelser om holdninger og verdier blant ledere i privat og offentlig virksomhet og har trukket veksler på landsdekkende undersøkelser som har gitt oss interessante sammenligninger: Mellom ledere og befolkningen i de tre regionene 1

8 Agderforskning Mellom de tre regionene og landet for øvrig Kartleggingen har dels være direkte relatert til lederrollen, dels til forhold som er relevant for regional verdiskaping, bl.a. forholdet mellom offentlig og privat virksomhet og hvorvidt ledere tar et samfunnsansvar ut over ledelse og drift av egen virksomhet. På individnivå kartlegges forklaringsfaktorer som alder, utdanningsnivå, kjønn, yrke, bransje, bosted og botid (innflytter). Utvalget har bestått av næringslivsledere og ledere i offentlig sektor, inkl. politikere. Formålet har blant annet vært å få fram graden av tillit, gjensidig forståelse og holdninger til hverandre. På Sørlandet er en rekke målformuleringer vedtatt som går i retning samhandling, bærekraftighet og åpenhet. I Aust-Agders Fylkesplan er for eksempel bærekraftig utvikling, et bredt likestillingsperspektiv og tilgjengelighet viktige verdier i målformuleringene. I Vest-Agder finner vi mye av de samme målformuleringene knyttet til innovasjon, bærekraftig utvikling, livskvalitet, folkehelse og kommunikasjon. Dokumentet Felles mål for Sørlandet målbærer det samme verdigrunnlaget. Verdier knyttet til åpenhet, nyskaping, kompetanse, internasjonalisering og livskvalitet preger fellesformuleringene. Spørsmålet er om disse og andre verdier er nedfelt på ledernivå i regionen. Rapporten er organisert i fire deler. Først gir vi en kort oversikt over hvordan data er samlet inn (metode). Andre del er en gjennomgang av sentrale funn med særlig relevans for Sørlandet. Tredje del bygger på en Power Point presentasjon som er et konsentrat av de mest sentrale funnene. Til slutt er den fjerde delen mediedekningen som har vært etter at resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i juni

9 Agderforskning 2 Informasjon om data og metode Undersøkelsen besto av to deler. Ett telefonintervju gjennomført av Synovate Norway i perioden oktober-november 2007, det ble her gjennomført totalt 1670 telefonintervjuer. I tilknytning til telefonintervjuene ble respondentene også spurt om å delta i en webbasert undersøkelse. En del falt fra men totalt 706 respondenter deltok i perioden november-desember 2007 også i den nettbaserte spørreundersøkelsen. 2.1 Målgruppe Undersøkelsen rettet seg mot ledere i næringslivet, offentlig sektor, og folkevalgte politikere i regionene som ble omfattet av undersøkelsen. I forhold til denne tredelingen ble følgende avgrensinger foretatt: Leder i næringslivet: daglig leder i bedrift med mer enn 5 ansatte. Leder i offentlig sektor: rådmenn og sektorledere i kommuner og fylkeskommuner, rektorer ved universiteter og høyskoler, videregående skoler og ungdomskoler. Politisk leder: Folkevalgte representanter i formannskap og fylkesutvalg. 2.2 Kvalitetssikring og representativitet Datamaterialet er vinteren 2008 gjennomgått og analysert av IRIS og Agderforskning, undersøkelsen er funnet å være representativ for regionene Haugaland, Stavanger, og Sørlandet (Agder), og for hvordan svar fra ledere i næringslivet, ledere i offentlig sektor og politiske ledere fordeler seg innenfor disse regionene. I tillegg er data fra nasjonale undersøkelser inkludert der slike data var tilgjengelige. Spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen var delvis hentet fra internasjonale undersøkelser, delvis fra nasjonale undersøkelser og delvis konstruert for dette formålet. Svarene i undersøkelsene fordelte seg slik vist i tabellene under: Tab. 1: Svar fordelt på region Agder Stavanger-regionen Haugaland Telefon Web Tab. 2: Svar fordelt på målgruppe Ledere i offentlig sektor Politiske ledere Ledere i næringslivet Telefon Web

10 Agderforskning 3 Kort gjennomgang av sentrale funn Dette underkapitlet gir en kort oppsummering av funn og hovedtrekk fra en spørreundersøkelse gjennomført i Agder, Stavanger regionen og på Haugalandet. Kun et lite utvalg av spørsmålene er her gjengitt. Agderforskning og IRIS (International Research Institute of Stavanger) samarbeidet om gjennomføring av undersøkelsen. Prosjektet var finansiert av SR-Bank, fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, samt Stavangerregionen Næringsutvikling. 3.1 Innholdet i undersøkelsen Undersøkelsen som er den mest omfangsrike i sitt slag gjennomført i Agder og Rogaland omhandlet følgende hoveddimensjoner: Verdier og verdiforskjeller Lederstil Satsing på kulturlivet Innovasjon Regional tillit og allmenning Gjensidig forståelse og dialog Undersøkelsen var generelt bygget opp slik at det under hver hoveddimensjon var ett større batteri av spørsmål som skulle fange inn fenomenet søkt undersøkt. I det følgende er noen av funnene samt noen mer generelle tendenser fra undersøkelsen i korthet gjennomgått. 3.2 Verdier og verdiforskjeller Spørsmålene under kategorien verdier og verdiforskjeller inneholdt dimensjoner som ofte blir forbundet med den nordiske modellen. Det vil si et fokus på faktorer som likhet, tillit, lav maktdistanse, inkludering, fleksibilitet, respekt for naturen og protestantisk arbeidsetikk. Hovedbildet her var at det var svært små forskjeller mellom de tre regionene. Noe som gjør at man kan trekke konklusjon mot ett felles verdisett i de tre regionene knyttet til de verdier det ble spurt om. Undersøkelsen gir imidlertid dekning for å si at noen av disse verdiene i noen grad er annerledes enn tilsvarende nasjonale data. Tabellen under viser hvor mange av respondentene som har sagt seg enige på spørsmålet de fleste mennesker er til å stole på. Tab. 3: Tillit De fleste mennesker er til å stole på, % enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Norge 1 Off. sektor 97, ,8 80,8 Politikere 92,9 91,3 87,5 68,8 Næringsliv 85, ,3 78,2 Tabellen viser ikke store forskjeller blant ledere i næringslivet, men blant offentlige og politiske ledere er det en klar forskjell blant Agder/Rogaland og det nasjonale snittet med nesten 20 % for ledere i offentlig sektor og politiske ledere. 1 Nasjonale data hentet fra Synovate/MMIs Norsk Monitor for 2003, 2005 og 2007 (summert) for gruppene toppleder/daglig ledere i offentlig kommune og offentlig stat (offentlig sektor) og i privat sektor (næringsliv), samt medlemmer av et politisk parti (politikere). 4

11 Agderforskning En slik tendens finner vi også knyttet til spørsmål om fleksibilitet. Tab. 4: Fleksibilitet Jeg trives best sammen med mennesker som er åpne for endringer og nye ideer, % helt enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Norge 2 Off. sektor 66,7 75,3 74,7 46,1 Politikere 69, ,9 42,8 Næringsliv 61,4 65, ,1 Stavanger regionen og Agder skiller seg her svært markant i fra det nasjonale snittet knyttet til dette spørsmålet, 30 % er her en klar forskjell. Også ledere i næringslivet har en score som er over 10 % høyere enn det nasjonale snittet. Tilsvarende tendens finner vi også på spørsmålet Jeg skulle ønske at Norge og nordmenn var mer åpne for verden omkring oss Tab. 5: Fleksibilitet Jeg skulle ønske at Norge og nordmenn var mer åpne for verden omkring oss, % helt enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Norge 3 Off. sektor 41,3 63,5 67,9 27,1 Politikere 59,3 61,5 60,2 29,5 Næringsliv 38,1 40,1 38,7 29,4 Her ser vi at blant offentlige og politiske ledere i Agder og Stavanger-regionen ligger % over det nasjonale snittet. Ledere i næringslivet i de to regionene ligger også markant over det nasjonale snittet med ca 10 %. Det er et spørsmål under kategorien verdier og verdiforskjeller at vi finner at ledere i Agder skiller seg noe fra de andre regionene, dette finner vi på spørsmål knyttet til protestantisk arbeidsetikk. Tab. 6: Protestantisk arbeidsetikk Arbeidet bør alltid komme først, selv om det skulle bety mindre fritid Haugaland Stavanger-regionen Agder % enige 29,9 26,5 33,6 På dette spørsmålet var det under 1 % forskjell i holdninger mellom offentlige, politiske og næringslivsledere. Spørsmålet under der vi har spurt om det gamle og velprøvde som regel er bedre enn nymotens påfunn, var ment å være en indikator på endringsvilje og tilstedeværelse av konservative holdninger. Merk her at spørsmålet er snudd slik at høyere prosentverdi indikerer større grad av uenighet i utsagnet. Det vil si at næringslivsledere på Agder og i Stavanger regionen ser ut til å være mer endringsorienterte en ledere er i snitt nasjonalt og på Haugaland. Tab. 7: Fleksibilitet Det gamle og velprøvde er som regel bedre enn nymotens påfunn, % uenig Haugaland Stavanger-regionen Agder Norge 4 Off. sektor 78,3 85,6 84,8 68,2 Politikere 80,4 73, ,7 Næringsliv 62,3 72,2 72,4 66,4 Disse tendensene er illustrert ved figuren under. 2 Se note 1. 3 Se note 1. 4 Se note 1. 5

12 Agderforskning Fig. 1: (Ny) Fleksibilitet Det gamle og velprøvde er som regel bedre enn nymotens påfunn, % uenig 100 Off. sektor Politikere Næringsliv Vi ser av figuren at det er de nasjonale snittene som skiller tydelig i fra de tre andre regionene. Der kanskje den mest overraskende forskjellen er blant politiske ledere. Politiske ledere i sørvest Norge oppgir å være mer endringsorienterte enn politiske ledere i resten av landet. Videre er det en tendens at ledere i offentlig sektor og politiske ledere er mer endringsorienterte enn ledere i næringslivet. Tabellen under viser en annen dimensjon knyttet til åpenhet/fleksibilitet, der vi har spurt om behov for å skaffe seg innsikt i andre lands kulturer. Tab. 8: Fleksibilitet: Jeg har behov for å skaffe meg mer innsikt i andre lands kulturer, % enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Off. sektor 89,6 89,8 87,8 Politikere 82,1 82,3 88,9 Næringsliv 59,2 58,9 56,4 På dette spørsmålet var det kun helt marginale forskjeller mellom de tre regionene (nasjonale data er i skrivende stund ikke tilgjengelig). Figuren under illustrerer tydelig hva som er hovedtendensen i tallmaterialet. 6

13 Agderforskning Fig. 2: Tab. 9: (Ny) Fleksibilitet: Jeg har behov for å skaffe meg mer innsikt i andre lands kulturer, % enig 100 Off. sektor Politikere Næringsliv Haugaland Stavanger regionen Agder Vi ser en klar tendens til at det er ledere fra næringsliv som i minst grad oppgir å ha behov for å skaffe seg innsikt i andre lands kulturer. Mens ledere spesielt i offentlig sektor gir uttrykk for behov for nettopp denne type innsikt og kunnskap. 3.3 Lederstil Undersøkelsen inneholdt flere spørsmål som skulle undersøke stakeholdermodellen for ledelse. Det vil si en lederrolle hvor lederen i næringslivet må balansere eiernes krav til profitt opp mot hensynet til de ansatte og til samfunnet generelt. Tilsvarende må ledere i offentlig sektor balansere hensyn til å gjennomføre politiske vedtak mot hensyn til ansatte. Det er en gjennomgående holdning blant politikere i regionen at næringslivsledere bør balansere ulike hensyn, mens ledere i offentlig sektor i hovedsak bør fokusere på å gjennomføre politiske vedtak. Undersøkelsen viser at stakeholdermodellen er svært utbredt blant næringslivsledere, og at det er næringslivsledere som i størst grad velger å balansere ulike hensyn i sin ledergjerning. En annen klar tendens er at ledere i offentlig sektor i mindre grad benytter seg av stakeholdermodellen, siden disse klart setter hensynet til å gjennomføre politiske vedtak primært over hensynet til egne ansatte. 3.4 Satsing på kulturlivet Undersøkelsen viser at det blant ledere i regionene i undersøkelsen er svært stor oppslutning om ideen at man bør satse på kulturlivet for å skape økonomisk vekst. Faktisk ser tanken om at man bør satse på kulturlivet for kulturens egen del ut til å ha mindre oppslutning. Det er stor enighet om hvorfor satsing på kulturlivet er viktig, samtidig som det er noe mindre enighet om hvor viktig slik satsing er. Det er også færre kulturinteresserte i næringslivet enn blant politikere og i offentlig sektor. 7

14 Agderforskning Kulturinteressen fordeler seg blant regionene på følgende måte. Tab. 10: Hvor interessert er du i kultur? Haugaland Stavanger-regionen Agder Meget 16,5 22,9 24,7 Ganske 69,3 55,7 50 Lite 14,2 19,3 23,7 Overhodet ikke 0 2,1 1,5 Vi ser at ledere i Stavanger-regionen og i Agder har omtrent lik interesse for kultur mens det er noe lavere på Haugalandet. Kulturinteressen blant ledere i regionene fordeler seg på følgende måte. Tab. 11: Hvor interessert er du i kultur? Ledere i offentlig sektor Politiske ledere Ledere i næringslivet Meget 33,1 32,5 14,9 Ganske 56, ,9 Lite 10 11,1 26,1 Overhodet ikke 0 3,4 1,1 En klar tendens her er at kulturinteressen blant offentlige ledere og blant politiske ledere er betydelig høyere enn blant ledere i næringslivet. Det er en forskjell blant de som sier de er meget interessert i kultur på ca 15 %. På spørsmål knyttet til sekundære effekter av satsing på kultur, for eksempel knyttet til personlig utvikling, tiltrekke arbeidskraft, tiltrekke bedrifter, etc. fordeler svarene seg slik blant ledere i Agder. Tab. 12: Økt satsing på kulturlivet er svært viktig for (prosent som svarte ja på spørsmålene under) Agder Personlig utvikling 27,3 Trivsel, livskvalitet 35,9 Bevare smale tilbud 17,2 Kreativ nytenkning 30,4 Tiltrekke arbeidskraft 48,5 Tiltrekke bedrifter 44,3 På disse spørsmålene var det kun marginale forskjeller mellom de tre regionene. Mellom de ulike ledertypene var det større forskjeller (samme spørsmål og oppsett som over). Tab. 13: Økt satsing på kulturlivet er svært viktig for (prosent som svarte ja på spørsmålene under) Ledere i offentlig sektor Politiske ledere Ledere i næringslivet Personlig utvikling 30,8 28,2 12,5 Trivsel, livskvalitet 43,4 53,9 25,9 Bevare smale tilbud 21,7 28,2 11,1 Kreativ nytenkning 31,3 36,2 23,3 Tiltrekke arbeidskraft 52,3 61,5 38 Tiltrekke bedrifter 44,2 51,7 32,1 Vi ser av tabellen over at det blant offentlige ledere og politiske ledere er en betydelig høyere tro på at kulturlivet er viktig for å tiltrekke arbeidskraft og bedrifter enn blant ledere i næringslivet. 3.5 Innovasjon Relativt små forskjeller knyttet til innovasjon. Et unntak er at Stavanger-regionen har en større andel av innovasjoner som er utviklet av bedriftene selv og er helt nye i markedet. 8

15 Agderforskning Generelt er bildet at konserninterne kilder, samt kunder og leverandører er de viktigste kildene til inat UoH- novasjonn og også de viktigste innovasjonssamarbeidspartnerne. Dette betyr for eksempel sektoren og forskningsinstituttene kommer relativt lavt ut sammenliknet med kunder og leverandører. Fig. 3: Informasjonskilder i innovasjonsprosesser for innovative bedrifter, % svært viktig Nettverk Myndigheter Bransjeorg Bransjeblad Vit. Tidsskrift Konferanser Forskningsinst UoH sektor Konsulenter Agder fylkene Stavanger regionen Haugaland Andre bransjer Konkurrenter Kunder Leverandører Interne Tab. 14: Jeg stoler på politikere i dennee regionen, % enig Haugaland Stavanger-regionen Off. sektor Politikere Næringsliv 64, ,11 69,4 67,3 28,8 Agder 66,3 60,2 24,5 3.6 Regional tillit og allmenning Undersøkelsen viser at politikeree og ledere i offentlig sektor har stor tillit til seg selv, hverandre og til næringslivet. Næringslivsledere på sin side har langt mer tillit til hverandre enn til myndighetene. Det er kun små regionalee forskjeller i tillit og allmenning. Undersøkelsen viser stor oppslutning om å beva- re regionale arbeidsplasser fremfor profittmaksimering. Noe som kan sees inn i en diskusjon om utde tre re- flagging av arbeidsplasser. På spørsmålet om jeg stoler på ledere innenfor de tre kategoriene fordelte svarenee seg slik på gionene. Vi ser av tabellen over at tillit til politikere i de tre regionene blant ledere i næringslivet generelt er lav med % under hva nivå er for ledere i offentlig sektor og blant politiske ledere. 9

16 Agderforskning Tab. 15: Jeg stoler på offentlig ansatte i denne regionen, % enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Off. sektor 89,4 85,4 91,6 Politikere 89,1 74,3 75,5 Næringsliv 47,4 31,3 45,1 Tilliten til offentlig ansatte er generelt svært høy i de tre regionene. Stavanger-regionen skiller seg noe ut ved å ligge ca 15 % lavere enn de andre regionene knyttet til den tillit næringslivsledere har til offentlig sektor. Tab. 16: Jeg stoler på næringslivsledere i denne regionen, % enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Off. sektor 78,8 74,8 89,1 Politikere 78,6 77,2 76,8 Næringsliv 77,9 77,9 70,7 Når det gjelder spørsmål om tillit til næringslivet ser vi at det er små forskjeller mellom gruppene. Ledere i offentlig sektor i Agder skiller seg imidlertid noe ut ved å ha % score enn de andre gruppene på dette spørsmålet. 3.7 Gjensidig forståelse og dialog En tendens under denne kategorien er at ledere i offentlig sektor og politiske ledere har et mer positivt syn enn næringslivslederne på hvordan samarbeidet mellom næringslivet og offentlig sektor fungerer i regionen. En annen tendens er at ledere i offentlig sektor og politiske ledere ser forholdet mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet i et langt mer positivt lys enn det næringslivslederne gjør. Agder får imidlertid høyest score av de tre regionene når det gjelder spørsmål knyttet til gjensidig forståelse og dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter. Tab. 17: Lokale myndigheter legger forholdene godt til rette for næringslivet / vår virksomhet, % enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Off. sektor/ Politikere 76,4 72,9 77,3 Næringsliv 35,3 44,9 47,2 Tabellen over viser at ledere i Agder både innenfor offentlig/ politikk og blant næringslivet har en noe mer positiv oppfatning av lokale myndigheters innsats for å legge forholdene til rette for næringslivet enn de andre regionene. Tab. 18: Næringslivet og lokale myndigheter spiller på lag i utviklingen av regionen, % helt enig Haugaland Stavanger-regionen Agder Off. sektor/ Politikere 23,1 28,4 18,2 Næringsliv 4,2 13,5 14,7 Tabellen over viser at ledere innenfor offentlig/ politikk i større grad enn ledere innenfor næringslivet er enige i utsang knyttet til at næringsliv og lokale myndigheter spiller på lag i regional utvikling. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om offentlig/politiske ledere i Agder ligger 10 % under hva tilsvarende gruppe av ledere i Stavanger-regionen svarer, er forskjellen i oppfatningen av samarbeidsrelasjonen imidlertid 19 % i Haugaland, 15 % i Stavanger-regionen, mens den kun er på 3 % i Agder. 10

17 Agderforskning 4 PowerPoint presentasjon av noen hovedtrekk fra undersøkelsen 11

18 Lederholdninger på Sørlandet Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor, og politikk i Agder-fylkene.

19 Lederholdninger Prosjektteam Agderforskning: Knut Hidle (prosjektleder Agderforskning) og Roger Normann IRIS: Rune Dahl Fitjar, Hilmar Rommetvedt og Martin Gjelsvik (prosjektleder IRIS) Finansiering Prosjektet er gjort mulig ved hjelp av støtte fra SR- Banks gavefond, samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Representanter fra organisasjonene har også bidratt til prosjektet gjennom deltakelse i referansegruppe 2

20 Undersøkelsen Spørreundersøkelse blant ledere i Agder Næringslivet: Daglig leder i bedrifter med flere enn 5 ansatte Offentlig sektor: Rådmenn og sektorledere i kommuner og fylkeskommuner, rektorer ved universiteter og høyskoler, videregående skoler og ungdomskoler Politikere: Representanter i formannskap og fylkesutvalg Også gjennomført på Haugalandet og Stavanger regionen Undersøkelsen er gjennomført i to deler: Telefonintervju gjennomført av Synovate i oktober og november Totalt 1670 intervjuer. Selvutfylling av spørreskjema på internett i november og desember Totalt 706 utfylte skjema. På Agder: 585 tlf/218 web 3

21 Bygger på Scenarier Rogaland Agder 2020 Scenarier er historier om framtida. De er et hjelpemiddel for å tenke langsiktig i en verden full av usikkerhet. Scenariene er fortellinger om hvordan verden og regionen vår kan utvikle seg, i vår sammenheng i et femten års perspektiv, dvs. fram mot år Ved å tegne gode framtidsscenarier kan vi lære av framtida ved å gi oss fortellinger om hva som kan skje framover. Scenarier er ikke forutsigelser eller spådommer om framtida, men funderte spekulasjoner formulert som fortellinger. Scenariene skal forberede oss på overraskelsene, slik at vi i tide kan planlegge og iverksette tiltak, gjerne som et føre var prinsipp. Vi skal tenke framtiden i forkjøpet for å lære mest mulig av den. Scenariene skal gjøre oss klar for de uunngåelige overraskelser i framtida. To scenarier ble laget for Sørlandet. Det ene ble hetende Åpent og det andre Lukket. Åpent Lukket En fortelling om sørlandsk vidsyn og inkludering. Det er gjensidigheten og tilliten som teller. Det handler om utsyn og inkludering. Den innadvendte, tafatte og selvtilfredse holdningen råder blant de ledende aktørene. Preges av fraksjonering, personstrid. Viktige beslutninger tas i lukkede fora. 4

22 Verdier og verdiforskjeller Den nordiske modellen Likhet, forstått som omfordeling (velferdsstat) Tillit, forstått som informasjons- og kunnskapsdeling Lav distanse til makten, forstått som reell deltakelse og innflytelse Inkludering, som gir bred og sterk kompetansebase Åpenhet, forstått som fleksibilitet, nysgjerrighet og høy omstillingsevne Protestantisk arbeidsetikk, forstått som arbeidsomme og effektive medarbeidere som tar personlig ansvar 5

23 Nordiske land topp 10 Konkurranseevne e Teknologi Kreativitet 1. Finland, 2. USA, 3. Sverige, 4. Danmark, 5. Taiwan, 6. Singapore, 7. Sveits, 8. Island, 9. Norge, 10. Australia 1. Singapore, 2. Island, 3. Finland, 4. Danmark, 5. USA, 6. Sverige, 7. Hong Kong, 8. Japan, 9. Sveits, 10. Canada 1. Finland, 2. Norge, 3. Sverige, 4. Danmark, 5. Holland, 6. Sveits, 7. Tyskland, 8. Frankrike, 9. Storbritannia, 10. Luxembourg Kvinners muligheter i samfunnet (rangerte land: 58) 1. Sverige, 2. Norge, 3. Island, 4. Danmark, 5. Finland Kilder: World Competitiveness Index 2004 & Networked Readiness Index, World Economic Forum (Composite index covering indicators of economic participation, economic opportunity, political empowerment, educational attainment and health). Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd, Huset Mandag Morgen 2005, Norden som global vinderregion På sporet af den nordiske konkurrencemodel 6

24 Resultater: Den nordiske modellen

25 Ledernes holdninger i forhold til andre grupper Ledere generelt skiller seg fra den øvrige befolkningen i langs flere dimensjoner: De er mindre likhetsorienterte (spesielt ledere i næringslivet og offentlig sektor) De er mindre autoritetstro og mer fleksible og åpne (spesielt ledere i offentlig sektor og politikere) Det er også klare forskjeller i forhold til andre deler av landet: Ledere i Agder og Rogaland har større tillit til andre mennesker, er mer fleksible og åpne og mindre likhetsorienterte enn snittet for ledere i Norge 8

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Er det farlig å arbeide?

Er det farlig å arbeide? Er det farlig å arbeide? Helsefremmende arbeidsplasser Lillestrøm 6-7 nov 2002 Hans Torvatn SINTEF 1 Presentasjon av foredragsholder! Seniorforsker ved SINTEF, Ny praksis! Jeg har forsket på! Arbeidsmiljø!

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland

Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Forberedelse til handlingsplan for Visit Grenland Noen lyse ideer(?) Lars U. Kobro, 14.02.14 Hvis man Ignoranti, ikke vet quem hvilken portumpetat, havn man skal nullusuus til, er ingen ventus vind est

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Norsk velferdspolitikk problem eller ressurs i krisetider? Karl Evang-seminaret 2009 Tone Fløtten, Fafo

Norsk velferdspolitikk problem eller ressurs i krisetider? Karl Evang-seminaret 2009 Tone Fløtten, Fafo Norsk velferdspolitikk problem eller ressurs i krisetider? Karl Evang-seminaret 2009 Tone Fløtten, Fafo Fra krise til velstand hvordan kom vi dit? Hvilke muligheter gir velferdspolitikken i den nåværende

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Endring i arbeidsløshetsprosent siste år (NAV-tall januar 16) Vekst og fordeling i norsk økonomi 2,5 2 1,5 11 fylker med forverring 1 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap,5 -,5 Svak utvikling

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer