Omdømmebarometeret 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2009"

Transkript

1

2 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner, og tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder. Dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Omdømmebarometeret 2009 baserer seg på spørreundersøkelser tatt opp blant over respondenter. Utvalgene er representative for Norges befolkning og for de regionene som er med i undersøkelsen. På denne måten belyser prosjektet både hvilke syn nordmenn har på de ulike regionene, og hvilke syn regionenes egne innbyggere har. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2009: Sørlandet Kristiansandsregionen Rogaland Stavangerregionen Hordaland Bergensregionen Trondheimsregionen Arendal- og Grimstadregionen Grenlandsregionen Haugesundsregionen For et utvalg regioner er det også foretatt analyse av relevant mediedekning over en periode på 2 år. Medieanalysene tar utgangspunkt i næringsliv og regionene som arbeidssted. Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse og bearbeiding av dataene og statistiske analyser er utført av Oxford Research. Medieanalysene leveres av Retriever Norge. For hver region er det utarbeidet en oppsummerede rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Det er en slik rapport du holder i hånden nå. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter for samtlige regioner og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på

3 Derfor måler vi omdømme Systematisk arbeid med omdømme har blitt en naturlig del av hverdagen både for næringslivet og det offentlige. Erkjennelsen er at svært mange valg og opplevelse av tilfredshet, i stor grad preges av holdninger og forventninger. Ikke nødvendigvis av fakta og rasjonell kunnskap. For å arbeide målrettet med omdømme er kunnskap om hva som påvirker holdningene hos omgivelsene viktig. Jevnlige målinger og analyser av de største omdømmedriverne gir svar og kunnskap til å arbeide systematisk. Både med strukturelle forhold, men også med kommunikasjon. Et godt omdømme fungerer som en magnet på mange viktige områder. For en region kan det for eksempel handle om rekruttering av den riktige arbeidskraften, gjennomslag hos sentrale myndigheter, lokalisering av næringsvirksomhet. For en bedrift kan det eksempelvis være i forhold til salg, kundelojalitet, tilgang på kapital og stolte motiverte medarbeidere. Gjennom å bidra til realisering av Omdømmebarometeret, ønsker SpareBank 1 SR-Bank å gi regionene et objektivt og faglig solid forankret utgangspunkt for systematisk arbeid med omdømmebygging. Vi håper resultatene kommer til nytte! Bergen, 15. oktober 2009 Omdømmet styrer folks handlinger, og et godt omdømme gir kort sagt bedre muligheter for å lykkes. Terje Vareberg Administrerende direktør SpareBank 1 SR-Bank Omdømmebarometeret 2009: Stavangerregionen

4 Sammendrag Hordaland oppfattes først og fremst som et fylke med vakker natur, gode kultur- og fritidstilbud og som et fylke det er godt å vokse opp i for barn og unge. Mens det er en klar oppfatning av at Hordaland er et bra sted å ta høyere utdanning, er det knyttet betydelig større usikkerhet til næringslivets styrker. Selv om det hersker et relativt godt inntrykk av at det er mange interessante jobber for folk med høyere utdanning i Hordaland, er likevel hovedbilde preget av stor usikkerhet om hva en skal mene om fylkets næringsliv. Totalt sett plasserer nordmenn Hordaland mellom Rogaland og Sørlandet i alle spørsmål knyttet til jobbmuligheter. Men fylket oppfattes å være et bedre sted å ta høyere utdanning. Hordalands styrker vakker natur, gode kulturtilbud og et trygt og godt sted å vokse opp bekreftes av regionens egne innbyggere. Men det gjør også regionens svakheter, i første rekke synet på infrastrukturen, men også usikkerheten til eget næringsliv. Det er verdt å merke seg at Hordalands egne innbyggere i mindre grad synes regionen er et bra sted å ta høyere utdanning, har interessante jobber for folk med høyere utdanning og gode forskningsmiljøer, enn det inntrykk befolkningen i landet har for øvrig.

5

6 Umiddelbare assosiasjoner 72 prosent av landets befolkning har positive eller svært positive umiddelbare assosiasjoner når de hører navnet Hordaland. Det er imidlertid verdt å legge merke til at en av fire ikke klarer å knytte noen positive eller negative assosiasjoner til fylket. Kvinner har et bedre inntrykk av Hordaland enn menn, og de positive assosiasjonene øker med alderen. Det er personer i Nord-Norge og på Vestlandet som har de mest positive assosiasjonene. I andre enden av skalaen finner vi Trøndelag. De som har en personlig relasjon til fylket (har vokst opp eller har familie der) har et bedre inntrykk enn de som ikke har slike relasjoner Svært negaave NegaAve Verken eller PosiAve Svært posiave Selvbildet i regionen Som grafen viser, er antallet som ikke har en assosiasjon redusert til fordel for de positive assosiasjonen, når vi ber Hordalands egne innbyggere definere sine umiddelbare assosiasjoner. Totalt sett er det flere med positive og svært positive assosiasjoner i eget fylke enn for landet, men vi registrerer at den positive stolpen er høyest både når det gjelder selvbildet og landets syn forøvrig. N=881 N=738 Selvbildet Landet

7 Virksomheter forbundet med Hordaland Hordaland forbindes i denne undersøkelsen først og fremst med Skipsfart og maritime virksomheter, tett fulgt av Reiseliv og turisme. Også Olje- og gassindustri er det mange som forbinder med fylket. Kraftproduksjon og de tradisjonelle primærnæringene ligger videre et stykke opp på lista. Andre næringer 4 1 KraSproduksjon 24 3 Kulturbasert næring 8 14 Informasjons og kommunikasjonsteknologi Prosessindustri Olje og gassindustri Jord, skogbruk eler fiske Skipsfart og mariame virksomheter Reiseliv og turisme Selvbildet Hordalands egne innbyggere bytter om på plassene på de to første fra landsgjennomsnittet, men forbinder stort sett i like grad Olje- og gassindustri med sitt eget fylke. Det er også verdt å legge merke til at Kraftproduksjon oppnår en relativ høy score sammenliknet med flere av de øvrige næringene Selvbildet Landet N= 724 / 758

8 2påstander om Hordaland det nasjonale bildet N= % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er ley å finne jobb Al begge når et par flyyer Al regionen Det er lagt godt Al reye for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et ayrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreYe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen e rkommet like langt i regionen som ellers i landet Uenig Verken eller Vet ikke Enig

9 Hordaland seb med egne og andres øyne Usikkerhet knyyet Al Hordalands næringsliv Selv om det er et relativt stort antall personer som mener at det er mange interessante jobber for personer med høyere utdanning Hordaland, er hovedinntrykket at det hersker en relativt stor usikkerhet til næringslivet og jobbmulighetene i fylket. Mens det er 69 prosent som mener det er mange interessante jobber for de med høyere utdanning, er det kun 45 prosent som tror det er lett for begge å finne jobb når et par flytter til regionen. I tillegg er det over 40 prosent som er usikre på om næringslivet er nyskapende, positivt preget av internasjonale virksomheter, om regionen har gode forskningsmiljøer og om det ligger godt til rette for næringsutvikling her. ProblemaAsk infrastruktur Infrastrukturen ansees ikke å være en av Hordalands sterke sider. Hele 34 prosent mener det er dårlig veistandard, og antallet som er enige i at det er et godt utbygd kollektivtrafikktilbud er kun 40 prosent. Heller ikke påstandene om det er gode forbindelser mellom fylket og resten av landet og utlandet kan betegnes som sterke sider. Godt å bo i Hordaland men Derimot hersker det betydelig større enighet om at Hordaland er et fylke det er godt å bo i. 86 prosent mener vakker natur er et fortrinn for regionen, og mellom 70 og 80 prosent mener regionen har attraktive kultur- og fritidstilbud og at det er et godt sted å vokse opp for barn og unge. Selv om det er like mange som er uenige (25%) som det er enige (24%) i påstanden om at det er lite kriminalitet i regionen, er det et betydelig større antall som er enige i påstanden om at det er trygt å bo i regionen. Her er det også kun fem prosent som er uenige. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til om regionen er preget av åpenhet og toleranse og positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper. For påstanden om en er positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper, er det en relativt stor andel som mener at en ikke er det. Sterke meninger blant fylkets innbyggere Når vi ser på fylkets egne innbyggere, er det interessant å legge merke til at de i det store og hele bekrefter det inntrykket befolkningen utenfor Hordaland har om fylket. Imidlertid er det to spesielle unntak i forhold til de påstander som omhandler næringsliv og akademia. Det er betydelig færre av regionens egne innbyggere enn befolkningen i landet for øvrig som mener regionen har gode forskningsmiljø, og at det er et bra sted å ta høyere utdanning. Fylkets egne innbyggere er også i betydelig større grad misfornøyd med både veistandard, kollektivtilbudet og transportforbindelsen med resten av landet og utlandet enn det inntrykk befolkningen for øvrig har av tilbudet inne disse områdene. Således bekrefter fylkets innbyggere også her det nasjonale inntrykket. Men fylkets innbyggere bekrefter også de områder hvor fylket oppfattes å stå sterkt. 90 prosent mener Hordaland er et godt sted å vokse opp for barn og unge, og 95 prosent mener vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen.

10

11 2påstander om Hordaland selvbildet (n=724) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er ley å finne jobb Al begge når et par flyyer Al regionen Det er lagt godt Al reye for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et ayrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreYe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen e rkommet like langt i regionen som ellers i landet Uenig Verken eller Vet ikke Enig

12 VikDge tema for en regions abrakdvitet generelt Samtlige respondenter i undersøkelsen ble bedt om å definere hvilke forhold som hadde størst betydning for dem når de bedømmer hvor attraktiv en region er i forhold til å skulle flytte dit uavhengig av region. Hordaland det nasjonale bildet Gode jobbmuligheter 89 Gode jobbmuligheter 68 Nærhet Al natur og frisk lus 79 Nærhet Al natur og frisk lus 88 Lite kriminalitet 77 Lav kriminalitet 5 God infrastruktur 74 God infrastruktur Gode friadsalbud 7 Gode kultur og friadsalbud 84 Et lokalmiljø preget av toleranse 69 Lokalmiljø preget av toleranse 5 16 av påstandene fra undersøkelsen som er presentert på de foregående sidene er gruppert innenfor de seks aktuelle temaområdene. Påstandene er dereyer giy en verdi basert på de som er enige og svært enige. Totalverdien for temaet fremkommer ved å summere de enkelte påstander innen hvert tema og dele på antall påstander innen temaet. Hver påstand og tema er vektet likt. Se evt. under metode for yyerligere informasjon. N=7535 N=667 Når vi ser på de store linjene i sammenlikningen av de to grafene over, er bildet relativt bra for Hordaland. Selv om det er betydelig høyere score i de to kategoriene som omhandler fritidsopplevelser, er det også en oppfatning av at det er gode jobbmuligheter i fylket. Kombinasjonen med gode jobbmuligheter og den høye scoren innen nærhet til natur og frisk luft er positiv for regionen. Det er i første rekke inntrykket av at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning som trekker kategorien gode jobbmuligheter høyt for Hordaland. I tillegg er også over 50 prosent enig i påstanden om at regionen har lagt godt til rette for næringsutvikling. Det er imidlertid ikke en like sterk oppfatning om at det er lett å finne jobber til begge når et par flytter til fylket.

13 Om befolkningen fakdsk kan tenke seg å flybe Dl Hordaland og hvem de er PÅSTAND: Tenk deg at du skal flytte og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å bosette meg i Hordaland PÅSTAND: Tenk deg at du skal ta høyere utdanning og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å studere i Hordaland Enig 51 Enig 61 Vet ikke 4 Vet ikke 10 Verken eller 23 Verken eller 14 Uenig 2 Uenig N=664 N= prosent kan tenke seg å bosette seg i Hordaland, 22 prosent kan ikke tenke seg det. Fire prosent vet ikke. Det er ingen signifikante forskjeller basert på de demografiske egenskapene, bortsett fra at de som har en relasjon til Hordaland i noe større grad er positive enn de som ikke har samme relasjon. 61 prosent av landets befolkning kan tenke seg å studere i fylket. 15 prosent kan ikke tenke seg det. 10 prosent vet ikke. Det er ingen signifikante forskjeller basert på de demografiske egenskapene, bortsett fra at de som har en relasjon til Hordaland i større grad kan tenke seg å studere i her sett i forhold til de som ikke har samme relasjon. Ut over disse funnene er det ingen øvrige signifikante forskjeller basert på de demografiske bakgrunnsvariablene.

14 Om befolkningen fakdsk kan tenke seg å flybe Dl/besøke Hordaland og hvem de er PÅSTAND: Tenk deg at du skal bytte jobb og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å arbeide i Hordaland PÅSTAND: Hordaland er et fint reisemål Enig 58 Enig 90 Vet ikke 5 Vet ikke Verken eller 18 Verken eller 6 Uenig 19 Uenig N= prosent kan tenke seg å arbeide i Hordaland. 19 prosent kan ikke tenke seg det. Fem prosent vet ikke. Det er ingen signifikante forskjeller basert på de demografiske egenskapene, bortsett fra at de som har en relasjon til Hordaland i større grad kan tenke seg å arbeide her N=663 Hele 91 prosent av landets befolkning synes Hordaland er et fint reisemål. Kun to prosent er av motsatt oppfatning. Enigheten er så stor at det ikke er mulig å finne signifikante forskjeller basert på de demografiske egenskapene.

15 Sammenligninger med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om å vurdere de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligninger både utfordrer og medvirker til en mer presis tolking av tendenser. Datagrunnlaget i Omdømmebarometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Hordaland i forhold til Rogaland Sørlandet (fellesbetegnelse for Agderfylkene) Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale.

16 De vikdge temaene. Hordaland sammenlignet med Rogaland og Sørlandet landsrepresentadvt Gode jobbmuligheter Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Nærhet Al natur og frisk lus Lav kriminalitet 51 5 SØRLANDET ROGALAND 4 HORDALAND God infrastruktur 55 Gode kultur og friadsalbud Lokalmiljø preget av toleranse

17 Enkeltpåstander. Hordaland sammenlignet med Rogaland og Sørlandet landsrepresentadvt Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er ley å finne jobb Al begge når et par flyyer Al regionen Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Det er lagt godt Al reye for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter SØRLANDET Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi ROGALAND HORDALAND Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor\orbindelser mellom regionen og utlandet 68 66

18 Enkeltåstander (forts.). Hordaland sammenlignet med Rogaland og Sørlandet landsrepresentadvt Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Regionen har et ayrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreYe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud 35 SØRLANDET Regionen er gode på miljøvern ROGALAND HORDALAND Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse 3 50 Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet

19 Påstander knybet Dl å bosebe seg, arbeide, studere og regionen som reisemål. Sammenligning mellom Hordaland, Rogaland og Sørlandet landsrepresentadvt PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å bosette meg i regionen PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen HORDALAND HORDALAND ROGALAND ROGALAND SØRLANDET SØRLANDET % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å studere i regionen PÅSTAND: Regionen er et fint reisemål HORDALAND HORDALAND 6 90 ROGALAND ROGALAND SØRLANDET SØRLANDET % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig

20 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR Bank i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Agderrådet, Stavangerregionen Næringsutvikling, Business Region Bergen, Knutepunkt Sørlandet, Arendal kommune og Studentsamskipnaden i Agder. For ytterligere informasjon, kontakt Ordkraft Østre strandgate Kristiansand OrdkraS er et ledende kommunikasjonsbyrå innen omdømme og samfunnskontakt

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer