Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvitsøy kommune Regnskap 2011"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema 1A 2011 Side 6 5 Regnskapsskjema 2A 2011 Side 7 6 Detaljert driftsregnskap 2011 Side 8 7 Detaljert investeringsregnskap 2011 Side 29 8 Detaljert balanseregnskap 2011 Side 33 9 Noter, vedlegg Side 1-15 side 2 av 39

3 1) HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP Rev. BUDSJETT REGNSKAP TEKST DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Refusjoner Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts og formueskatt Eiendomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i egenprod Kjøp av varer og tjenester i erstatning for egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnsk.messig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond SUM AVSETNINGER REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK side 3 av 39

4 2) HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP Rev. BUDSJETT REGNSKAP TEKST INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg SUM UTGIFTER FINANSTRANSASKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til bundne fond Avsetninger SUM FINANSIERINGSTRANSSAKSJONER Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Dekket slik: Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne fond SUM FINANSIERING Udekket/udisponsert side 4 av 39

5 3) HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP REGNSKAP EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Akjser og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+ B) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Unbundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inversteringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kaptialkonto GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPTIAL OG GJELD (C + D) MEMORIAKONTI Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler Ander memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene side 5 av 39

6 4) REGNSKAPSSKJEMA 1A 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk OMRÅDENES DRIFT REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP (inkl. avsetninger og bruk av avsetninger) : Forvaltning og administrasjon U I NU : Oppvekst og kultur U I NU : Helse og omsorg U I NU : Plan og utvikling U I NU : Finansiering/sum U I NU Sum fordelt drift side 6 av 39

7 5) REGNSKAPSSKJEMA 2A 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag og lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lån Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert OMRÅDENES INVESTERINGER REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Egenkapital tilskudd KLP 75,00 0,00 0,00 319,00 Programvare etc., dataavtale Randaberg 210,00 200,00 200,00 216,00 Bygdebok 0,00 0,00 0,00 48,00 Gerica/HSPro, pleie og omsorg progr. 28,00 0,00 0,00 153,00 Lekeplasser 0,00 0,00 0,00 24,00 Kvitsøy AktivitetsHALL 281,00 0,00 0, ,00 Reg.plan Meling gården 0,00 0,00 0,00 300,00 Opparb. GS vei Fv.551 Banken Ydstebøh. 0,00 0,00 0,00 76,00 Skifte av vannkummer ,00 150,00 150,00 245,00 Parkeringsplass Ydstebøhavn 23,00 0,00 0,00 33,00 Avløp: SP grøft Brannstasj. Kvitsøy skole 273,00 300,00 300,00 300,00 Venterom Kvitsøy ferjekai 0,00 0,00 0,00 304,00 TS tiltak Fjerning ferister Kvitsøy 0,00 0,00 0,00 79,00 Arbeid på fotballbanen 0,00 0,00 0,00 313,00 Skaterampe 0,00 0,00 0,00 401,00 Etablering av skjermstyringsanlegg 0,00 0,00 0,00 225,00 Hovedplan avløp 0,00 50,00 50,00 0,00 Tekniske planer Meling gården (461 utgår) 0,00 200,00 200,00 0,00 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi uteområde 441,00 0,00 400,00 525,00 Hummermuset rehab. etter brann mai ,00 0,00 300,00 0,00 Oppgradering av Hummermuset (Grønning) 322,00 0,00 200,00 0,00 Tekniske planer Meling gården 19,00 0,00 0,00 0,00 Sum investeringer side 7 av 39

8 6) DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 110 KOMMUNESTYRE Godtgjørelse ordfører , , , , Godtgjørelse varaordfører , , , , Tapt arbeidsfortjeneste 8 950, , , , Møtegodtgjørelse , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0, , Bevertning og 'felles lunsj' 4 960, , , , Telefonutgifter 8 908, , , , Kurs/seminar folkevalgte 326, , ,00 650, Trekkfri bilgodtgjørelse 5 314, , , , Utgiftsdekning politikere , , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 6 569,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 554, , , , Etter formannsk. nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere bestemmelse 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , KOMMUNESTYRE , , , , VALG Møtegodtgjørelse , , ,00 0, Arbeidsgiveravgift 1 871,90 0,00 0,00 0, Bevertning og 'felles lunsj' 1 559, , ,00 0, Annonser, reklame og inform.utg ,36 0, ,00 0, Opplæring ansatte 8 250, , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 473, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , ,00 0, VALG , , ,00 0, PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , , PARTISTØTTE , , , , ELDRERÅDET Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 736, Bevertning og 'felles lunsj' 701,50 0,00 0,00 369, Bevertning og 'felles lunsj' 0,00 0,00 0,00 150, Kjøp matvarer 0,00 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , , Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 469,90 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 244, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 172, , ,00 548, Bilettsalg -650,00 0,00 0,00 0, Bilettsalg 0,00 0,00 0,00-600, Kompensert moms driftsregnskapet -172, , ,00-548, Overføringer fra andre 0,00 0,00 0, , ELDRERÅDET , , , , REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , REVISJONEN , , , ,60 side 8 av 39

9 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0, , Tapt arbeidsfortjeneste 0, , ,00 0, Møtegodtgjørelse 1 250,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 211, Arbeidsgiveravgift 141,73 0,00 0,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 350, Kurs/seminar folkevalgte 0, , ,00 0, Utgiftsdekning politikere 1 064, , ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , , Interkomm. selskap/foretak 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0, , ,00 0, Kjøp av tjenester fra IKS 1 700,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0, , Faglitteratur 651,00 0,00 0,00 0, Frankeringsutgifter 2 715,54 0,00 0, , Betalingsgebyr , , , , Div. kontingenter 1 480, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 50, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 49,82 0,00 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0,00 0,00 851, Andre konsulentutgifter 0,00 0, ,00 0, Til andre kommuner , , , , Overføringer til andre 4 768, , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Gebyr/purre inntekter 0,00 0,00 0, , Gebyrer 2 320,00 0,00 0, , Ref. sykepenger , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Næringsutvikling , , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen , , , , Overføringer fra andre 0,00 0,00 0, , NÆRINGSUTVIKLING , , , , FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , ,00 0, , Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Fri mobiltelefon ansatte 0, , ,00 0, Motkonto fri mobiltelefon 0, , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Premieavvik KLP/STP ,00 0,00 0, , Premieavvik KLP/STP , , , ,00 side 9 av 39

10 Arbeidsgiveravgift , , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , , Kontormateriell , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Bevertning og 'felles lunsj' , , , , Kjøp matvarer , , , , Erkjentlighetsgaver / gaver , , , , Velverdstiltak ansatte , , , , AMU 2 557, , , , Diff.konto div. balanseposter ,56 0,00 0, , Div. gaver, julegaver, etc , , , , Telefonutgifter , , , , Frankeringsutgifter , , , , Stillingsannonser/intervjuutg. 0,00 0,00 0, , Annonser,reklame, inform.utg , , , , Opplæring ansatte 7 980, , , , Opplæringsplan , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 7 823, , , , Flyttegodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 0,00 0,00 0,00 159, Strømutgifter ,34 0,00 0, , Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Div. kontingenter , , , , OU-midler , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 185,32 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 159, Leie av transportmidler 0,00 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner , , , , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0,00 0,00 436, Andre reperasjoner og vedlikehold , ,00 0, , Juridisk bistand , , , , Førstelinjerettshjelp - ordningen , ,00 0,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Medlemstilskudd IKS , , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Avskrivninger , , , , Annet avg.fritt salg ,15 0,00 0, , Ref. staten 0,00 0,00 0, , Refusjon fra NAV / Helfo 0, , , , Andre statsref. 0,00 0,00 0, , Ref. sykepenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0, FORVALTNING OG ADMINISTRASJON , , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , , , , Programvare EDB , , ,00 0, Programvare EDB ,40 0,00 0, , Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 884, Programvare EDB 0,00 0,00 0, , Programvare EDB ,07 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , ,41 side 10 av 39

11 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 6 420, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,60 0,00 0,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 4 548, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Drift av regnskap/lønn/skatt , , , , Drift av faktureringsprogram , , , , Til andre kommuner , , , , Konsulent-tjenester , ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 750,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 605,20 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 137, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 235, , , , Overføring til investeringsregnskap 5 427,75 0,00 0, , Annet avg.fritt salg ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet ,75 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , IKT - FELLESUTGIFTER , , , , TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 97, Pensjonskasse SPK 0,00 0,00 0,00 207, Arbeidsgiveravgift 672,29 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 42, Tilskudd drosje 7 500, , ,00 0, Tilskudd buss , , , , Tilskudd godsrute , , , , Overføringer fra andre , , , , TRANSPORTSTØTTE , , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , , Lønn lærere , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 0, , Lønn ferievikar 0,00 0, ,00 0, Lønn vikar utdanning , , , , Lønn engasjementer 8 029, , , , Lønn ekstrahjelp 1 120,00 0,00 0,00 0, Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 369, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 352, Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 218, Kontormateriell 4 298, , , , Læremidler , , , , Bibliotekbøker 9 995, , , , Fritt skolemateriell , , , ,10 side 11 av 39

12 Leker og utstyr 1 738, , , , Faglitteratur 411, , ,00 790, Arbeidsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell 433, , , , Bevertning og 'felles lunsj' 5 408, , , , Kjøp matvarer , , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 569, Hjem skolesamarbeid 1 310,00 0, ,00 700, Turer , , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 138, Telefonutgifter 8 675, , , , Frankeringsutgifter 288, , ,00 483, Opplæring ansatte , , , , Utviklingsarbeid 79, , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 660, Trekkfri bilgodtgjørelse 71, , , , Diettgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse 4 066, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 4 209, , , , Strømutgifter , , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Kommunale avgifter , , , , Div. kontingenter , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc , , , , Inventar og utstyr , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , , , Leie av utstyr etc , , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , , Vedlikehold utstyr 2 674, , , , Service kontormaskiner , , ,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Avskrivninger 7 782, , , , Utleie lokaler , , ,00 0, Utleie lokaler 0,00 0,00 0, , Andre statsref , , , , Ref. sykepenger , ,00 0,00-471, Ref. fødselspenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond , , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , , PPT Tilskudd PPT , , , , PPT , , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Læremidler 2 027, , ,00 0, Arbeidsmateriell 252, , ,00 684, Bevertning og 'felles lunsj' 1 084, , ,00 606, Kjøp matvarer 1 160,72 0,00 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 636, Div. gaver, julegaver, etc. 675,00 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 874,07 0,00 0,00 150,00 side 12 av 39

13 Div. kontingenter 3 345,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 803, , ,00 477, Egenbetaling/egenandeler , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -803, , ,00-477, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , , SFO Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn ferievikar 0, , ,00 0, Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Overtid 0, , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 729, , ,00 211, Leker og utstyr 1 340, , , , Arbeidsmateriell 7 133, , , , Kjøp matvarer , , , , Turer 3 688, , , , Annet forbruksmateriell 487, , ,00-54, Telefonutgifter 2 286, , , , Opplæring ansatte 3 000, , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse 999, , ,00 642, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 925, , , , Div. kontingenter 740,75 0,00 0,00 650, Andre avgifter, gebyrer, etc. 80,00 0,00 0,00 481, Inventar og utstyr 3 666, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 897, , , , Foreldrebetaling , , , , Foreldrebetaling mat , , , , Ref. sykepenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , SFO , , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Kvelds-/ og natttillegg 0,00 0,00 0, , Lønn vikarer , , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , , Lønn vikar utdanning 0,00 0,00 0, , Overtid , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 831, Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0, , Kontormateriell 8 439, , , , Faglitteratur 1 988, , , , Leker og utstyr , , , , Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 555, Arbeidsmateriell 7 023, , , , Bevertning og 'felles lunsj' 2 820, , , , Kjøp matvarer , , , , Turer , , , , Rengjøringsmateriell 558, , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 3 516, , , , Telefonutgifter , , , , Opplæring ansatte , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 109, Klesgodtgjørelse , , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 148, , , ,52 side 13 av 39

14 Strømutgifter 0, ,00 0,00 0, Strømutgifter , , , , Forsikringer bygninger, anlegg 5 702, , , , Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0, , , , Kommunale avgifter 5 738, , , , Div. kontingenter 6 990, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc ,74 0,00 0,00 658, Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 90, Inventar og utstyr , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner 3 734,00 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Foreldrebetaling , , , , Foreldrebetaling dagsplasser -50, , ,00-725, Foreldrebetaling mat , , ,00 0, Ref. staten ,00 0,00 0, , Refusjon fra NAV / Helfo , ,00 0,00 0, Andre statsref , , , , Ref. sykepenger , , , , Ref. fødselspenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Andre statlige rammeoverf. 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0, KVITSØY BARNEHAGE , , , , VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner 0,00 0,00 0, , Ref. staten , ,00 0, , Ref. kommuner 0,00 0,00 0, , VOKSENOPPLÆRING , ,00 0, , ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Lønn faste stillinger , , , , Annen lønn og trekkpl. godtgj , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse SPK 320,00 0,00 0,00 680, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , , Faglitteratur 719, , ,00 564, Bevertning og 'felles lunsj' 4 163, , , , Kjøp matvarer 0,00 0,00 0,00 89, Annet forbruksmateriell 100,00 0,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell 3 959, , , , Annet forbruksmateriell 2 500,00 0,00 0, , Annonser,reklame, inform.utg , , , , Opplæring ansatte 600, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 318,50 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 600,00 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 6 982,03 0,00 0, , Forsikring egne transp.midler 516,00 0,00 0,00 492, Div. kontingenter 500,00 0,00 0,00 0, Andre avgifter, gebyrer, etc. 353, , ,00 394, Bøker m.v. Bibliotek 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner 5 000, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 889,80 0,00 0,00 22, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 635,83 0,00 0, ,60 side 14 av 39

15 Tilskudd lag og foreninger , , , , Andre overføringer 0,00 0,00 0, , mai feiring , , , , Tilsk. kulturarr , , , , Arrangementer , , , , Bilettsalg ,00 0,00 0, , Bilettsalg -650, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet -889,80 0,00 0,00-22, Kompensert moms driftsregnskapet ,83 0,00 0, , Overføringer fra andre 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, , ALLMENT KULTURARBEID , , , , KULTURMINNEVERN Innleid konsulenttj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 327, Bevertning og 'felles lunsj' 0,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0, , Andre overføringer 0,00 0,00 0, , Annet avg.fritt salg ,31 0,00 0, , Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00-400, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , KULTURMINNEVERN ,31 0,00 0, , KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger , , , , Kvelds-/ og natttillegg 3 057, , , , Lønn vikarer 9 745, , , , Lønn ekstrahjelp 6 072, , , , Pensjonskasse KLP 0, , ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 1 603, , ,00 893, Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Annet forbruksmateriell 0, , ,00 0, Telefonutgifter 471, , ,00 471, Frankeringsutgifter 0, , ,00 185, Opplæring ansatte 0, , ,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, , ,00 0, Div. kontingenter 350, , , , Inventar og utstyr 0, , ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , ,00 0, Trygghetsalarmer 0,00 0,00 0, , Bøker m.v. Bibliotek , , , , Lydbøker, filmer, etc , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 210, , ,00 969, Kompensert moms driftsregnskapet , , ,00-969, KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK , , , , KLUBBHUS / BEDEHUS Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Lønn vikarer 5 326, , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 6 110, , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 6 298, , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0, , Rengjøringsmateriell 4 167,89 0,00 0,00 199, Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0, , Telefonutgifter 3 840,60 0,00 0, , Strømutgifter 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 311,20 0,00 0, , Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 534,40 side 15 av 39

16 Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 041,97 0,00 0,00 324, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 037,95 0,00 0, , Tilskudd til vask av bedehuset , , , , Arrangementer 2 850,00 0,00 0, , Ekstraordinære tilskudd etter vedtak ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet ,97 0,00 0,00-324, Kompensert moms driftsregnskapet ,95 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0,00 0, KLUBBHUS / BEDEHUS , , , , KVITSØY MENIGHETSRÅD Fordelt lønn teknisk etat , , , , Vedlikehold bygg og anlegg 320,00 0,00 0,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl. 529,24 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 212,31 0,00 0,00 168, Overføringer menighetsråd , , , , Andre overføringer 9 850,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet -212,31 0,00 0,00-168, Overføringer fra andre ,10 0,00 0,00 0, KVITSØY MENIGHETSRÅD , , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer , , , , ANDRE RELIGIØSE FORMÅL , , , , LEGEKONTOR Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn ferievikar 5 247,58 0,00 0, , Lønn andre vikarer 7 953,00 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Overtid 2 337, , , , Egenandeler, refusjoner til leger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 3 938, , , , Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 565, Medisinsk forbruksmateriell , , , , Kjøp av medisiner , , , , Annet forbruksmateriell 0, , ,00 0, Telefonutgifter , , , , Frankeringsutgifter 1 817, , ,00 0, Betalingsgebyr 2 992,65 0,00 0,00 0, Opplæring ansatte 5 744, , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 700, , ,00 788, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 236, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc ,20 0,00 0,00 0, Inventar og utstyr 0, , ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , , , Programvare EDB 0, ,00 0, , Medisinsk utstyr 0,00 0, , , Service kontormaskiner 3 165,00 0,00 0,00 0, Til andre kommuner , , , , Lege/pasientskyss , , , , Overføring til NAV , , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Andre overføringer 0,00 0,00 0, , Egenbetaling/egenandeler , , , , Salg medisiner , , , , Refusjon fra NAV / Helfo , , , , Ref. sykepenger 0,00 0,00 0, ,00 side 16 av 39

17 Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Statlig rammeoverføring 0, , ,00 0, Statlig rammeoverføring ,00 0,00 0, , LEGEKONTOR , , , , HELSESTASJON Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 271, Annet forbruksmateriell 0, , ,00 958, Frankeringsutgifter 0,00 0,00 0,00 50, Opplæring ansatte 300, , ,00 0, Til andre kommuner , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, , ,00 12, Kompensert moms driftsregnskapet 0, , ,00-12, HELSESTASJON , , , , FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger , , , , Arbeidsgiveravgift 4 730, , , , Kontormateriell 0, , ,00 0, Telefonutgifter 0, , ,00 384, Opplæring ansatte 0, , ,00 0, Driftstilskudd , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 96, Husleie, boliger, kontorer , , , , Ref. sykepenger ,00 0,00 0,00-438, Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00-96, FYSIOTERAPI , , , , TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Lønn vikarer 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0, , Telefonutgifter 797, , , , Driftsutg. egne transp.midler 2 592, , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 729, , , , Tilskudd buss 8 400,00 0,00 0,00 0, Tilskudd andre private , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 406,88 0,00 0,00 564, Ref. staten , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -406,88 0,00 0,00-564, TRANSPORT AMBULANSETJENESTER , , , , PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger , , , , Vikar møter etc. 0,00 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 186, Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Pensjonskasse KLP 0, , , , Arbeidsgiveravgift 7 601, , , , Kontormateriell 0, , ,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Faglitteratur 1 995, , , , Annet forbruksmateriell 0, , ,00 0, Telefonutgifter 823, , ,00 509, Opplæring ansatte 0, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Oppg.pl. konsulenthonorar 0,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0, , , , Div. kontingenter 0, , ,00 0, Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0, , ,00 0, Til andre kommuner ,00 0,00 0,00 0, Overføringer til andre 0, , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , ,92 side 17 av 39

18 Forebyggende tiltak 3 540, , ,00 0, Tiltak 0, , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0, PSYKISK HELSEVERN , , , , ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikar utdanning 896,00 0,00 0,00 0, Utrykk pleie og omsorg 352,19 0,00 0,00 0, Utrykk legevakt 616,34 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Bevertning og 'felles lunsj' 296,00 0,00 0,00 0, Erkjentlighetsgaver / gaver 739,00 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 2 618, , ,00 0, Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 29,63 0,00 0,00 275, Kompensert moms driftsregnskapet -29,63 0,00 0,00-275, ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG , , , , KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste tillegg 0,00 0,00 0, , Lørdag-/søndagstillegg , , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , , Helligdagstillegg , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn vikar svangerskap 1 576,81 0,00 0,00 0, Lønn ferievikar , , , , Lønn vikar utdanning , , , , Vikar møter etc , , , , Lønn ekstrahjelp , , , , Overtid 1 669,67 0,00 0,00 0, Fast bilgodtgjørelse 2 432,10 0,00 0,00 0, Utrykk pleie og omsorg , , , , Utrykk legevakt , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 3 967, , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Faglitteratur 1 016, , ,00 0, Medisinsk forbruksmateriell 9 295, , , , Kjøp av medisiner , , , , Bevertning og 'felles lunsj' 770, , , , Kjøp matvarer , , , , Velferdstiltak brukere , , , , Turer 0,00 0,00 0, , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0, , Rengjøringsmateriell , , , , Annet forbruksmateriell , , , , Annet forbruksmateriell ,82 0,00 0,00 0, AMU 2 557, , , , Spesielle pasientutgifter 1 708, , , , Div. gaver, julegaver, etc. 855,00 0,00 0,00 0, Telefonutgifter , , , , Frankeringsutgifter 0,00 0,00 0,00 150, Stillingsannonser/intervjuutg. 0,00 0,00 0,00 103, Opplæring ansatte , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 1 591, , , , Klesgodtgjørelse 7 547, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Strømutgifter , , , ,51 side 18 av 39

19 Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Kommunale avgifter , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr , , , , Kjøkkenutstyr 6 537, , , , Tekn./elektrisk utstyr 1 743,80 0,00 0,00 0, Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner 8 619, , ,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0, , Service/kontroll brannvarslingsanl ,00 0,00 0, , Andre reperasjoner og vedlikehold , , , , Andre reperasjoner og vedlikehold 2 140,80 0,00 0,00 0, Materiell til vedlikehold 863, , ,00 0, Materiell til vedlikehold 29,60 0,00 0,00 90, Til andre kommuner 0,00 0,00 0,00 666, Overføringer til andre , , , , Kjøp av sykepleier-tjenester 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Overføring til investeringsregnskap 5 673,67 0,00 0, , Avskrivninger , , , , Egenbetaling/egenandeler , , ,00-520, Vederlag langtidsopphold inst , , , , Vederlag korttidsopphold inst , , , , Salgsinnt. Kafe , , , , Gebyr/purre inntekter -480, , ,00-480, Husleie, boliger, kontorer 1 660, , ,00 0, Husleie, boliger, kontorer ,86 0,00 0, , Ref. staten 0,00 0,00 0, , Ref. sykepenger , , , , Ref. fødselspenger 0,00 0,00 0, , Kompensert moms invest.regnskapet ,67 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond 0,00 0, ,00 0, KVITSØY SYKEHJEM , , , , HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger , , , , Lørdag-/søndagstillegg , , , , Kvelds- og nattilegg, turnus , , , , Lønn vikarer 1 215, , , , Lønn ferievikar 525,72 0,00 0, , Lønn engasjementer 0,00 0, ,00 0, Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 1 035,51 0,00 0,00 0, Driftsutg. egne transp.midler 7 196, , , , Forsikring egne transp.midler 7 016, , , , Vedl.hold/service egne transp. 112,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 0, , , , Trygghetsalarmer , , , , Utstyr til akutt-tjeneste 1 335, , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 862, , , , Avskrivninger , , ,00 0, Egenbetaling/egenandeler , , , , Salgsinnt. Kafe -40,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , HJEMMETJENESTE , , , , BOLIGTILTAK side 19 av 39

20 Forsikringer bygninger, anlegg 0,00 0,00 0, , Andre overføringer 0,00 0,00 0, , Avsetn. til bundne driftsfond 0,00 0,00 0, , Husleie, boliger, kontorer , , , , BOLIGTILTAK , , , , MINIBUSS / BIL Driftsutg. egne transp.midler , , ,00 0, MINIBUSS / BIL , , ,00 0, SOSIALT ARBEID Annen lønn og trekkpl. godtgj , , , , Overføring til NAV , , , , Bidrag livsopphol , , , , Sosiale utlån ,00 0,00 0,00 0, Ref. staten ,00 0,00 0, , Inntekt salgs- og skjenkeavgift 0, , ,00 0, SOSIALT ARBEID , , , , BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE Til andre kommuner , , ,00 0, Til andre kommuner 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , Forebyggende tiltak 0, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE , , , , ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikar svangerskap , , , , Lønn vikar svangerskap , , , , Lønn vikar svangerskap , , , , Lønn vikar svangerskap , , , , Lønn vikar svangerskap , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift 8 155, , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Annonser,reklame, inform.utg. 0, , , , Opplæring ansatte 0, , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0, , ,00 0, Trekkfri bilgodtgjørelse 2 828, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 2 897, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 638,88 0,00 0,00 0, Leie av transportmidler 0,00 0,00 0, , Konsulentbistand , , , , Konsulentbistand 0, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 212, , ,00 311, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0, , , , Beh. gebyr , , , ,00 side 20 av 39

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2010

Kvitsøy kommune Regnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2012

Kvitsøy kommune Regnskap 2012 Kvitsøy kommune Regnskap 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012 KVITSØY KOMMUNE 1 Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap Side 2 2 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap Side 3 3 Økonomisk hovedoversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kommune

Årsregnskap Kvitsøy kommune Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer