Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvitsøy kommune Regnskap 2011"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema 1A 2011 Side 6 5 Regnskapsskjema 2A 2011 Side 7 6 Detaljert driftsregnskap 2011 Side 8 7 Detaljert investeringsregnskap 2011 Side 29 8 Detaljert balanseregnskap 2011 Side 33 9 Noter, vedlegg Side 1-15 side 2 av 39

3 1) HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP Rev. BUDSJETT REGNSKAP TEKST DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Refusjoner Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts og formueskatt Eiendomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i egenprod Kjøp av varer og tjenester i erstatning for egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER FINANSUTGIFTER Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnsk.messig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond SUM AVSETNINGER REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK side 3 av 39

4 2) HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP Rev. BUDSJETT REGNSKAP TEKST INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg SUM UTGIFTER FINANSTRANSASKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til bundne fond Avsetninger SUM FINANSIERINGSTRANSSAKSJONER Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Dekket slik: Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne fond SUM FINANSIERING Udekket/udisponsert side 4 av 39

5 3) HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP REGNSKAP EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Akjser og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+ B) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Unbundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inversteringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kaptialkonto GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPTIAL OG GJELD (C + D) MEMORIAKONTI Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler Ander memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene side 5 av 39

6 4) REGNSKAPSSKJEMA 1A 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk OMRÅDENES DRIFT REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP (inkl. avsetninger og bruk av avsetninger) : Forvaltning og administrasjon U I NU : Oppvekst og kultur U I NU : Helse og omsorg U I NU : Plan og utvikling U I NU : Finansiering/sum U I NU Sum fordelt drift side 6 av 39

7 5) REGNSKAPSSKJEMA 2A 2011, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag og lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lån Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert OMRÅDENES INVESTERINGER REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP Egenkapital tilskudd KLP 75,00 0,00 0,00 319,00 Programvare etc., dataavtale Randaberg 210,00 200,00 200,00 216,00 Bygdebok 0,00 0,00 0,00 48,00 Gerica/HSPro, pleie og omsorg progr. 28,00 0,00 0,00 153,00 Lekeplasser 0,00 0,00 0,00 24,00 Kvitsøy AktivitetsHALL 281,00 0,00 0, ,00 Reg.plan Meling gården 0,00 0,00 0,00 300,00 Opparb. GS vei Fv.551 Banken Ydstebøh. 0,00 0,00 0,00 76,00 Skifte av vannkummer ,00 150,00 150,00 245,00 Parkeringsplass Ydstebøhavn 23,00 0,00 0,00 33,00 Avløp: SP grøft Brannstasj. Kvitsøy skole 273,00 300,00 300,00 300,00 Venterom Kvitsøy ferjekai 0,00 0,00 0,00 304,00 TS tiltak Fjerning ferister Kvitsøy 0,00 0,00 0,00 79,00 Arbeid på fotballbanen 0,00 0,00 0,00 313,00 Skaterampe 0,00 0,00 0,00 401,00 Etablering av skjermstyringsanlegg 0,00 0,00 0,00 225,00 Hovedplan avløp 0,00 50,00 50,00 0,00 Tekniske planer Meling gården (461 utgår) 0,00 200,00 200,00 0,00 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi uteområde 441,00 0,00 400,00 525,00 Hummermuset rehab. etter brann mai ,00 0,00 300,00 0,00 Oppgradering av Hummermuset (Grønning) 322,00 0,00 200,00 0,00 Tekniske planer Meling gården 19,00 0,00 0,00 0,00 Sum investeringer side 7 av 39

8 6) DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 110 KOMMUNESTYRE Godtgjørelse ordfører , , , , Godtgjørelse varaordfører , , , , Tapt arbeidsfortjeneste 8 950, , , , Møtegodtgjørelse , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0,00 0,00 0, , Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0, , Bevertning og 'felles lunsj' 4 960, , , , Telefonutgifter 8 908, , , , Kurs/seminar folkevalgte 326, , ,00 650, Trekkfri bilgodtgjørelse 5 314, , , , Utgiftsdekning politikere , , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 6 569,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 554, , , , Etter formannsk. nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere best , , , , Etter ordførerens nærmere bestemmelse 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , KOMMUNESTYRE , , , , VALG Møtegodtgjørelse , , ,00 0, Arbeidsgiveravgift 1 871,90 0,00 0,00 0, Bevertning og 'felles lunsj' 1 559, , ,00 0, Annonser, reklame og inform.utg ,36 0, ,00 0, Opplæring ansatte 8 250, , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 7 473, , ,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , ,00 0, VALG , , ,00 0, PARTISTØTTE Tilskudd andre private , , , , PARTISTØTTE , , , , ELDRERÅDET Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 736, Bevertning og 'felles lunsj' 701,50 0,00 0,00 369, Bevertning og 'felles lunsj' 0,00 0,00 0,00 150, Kjøp matvarer 0,00 0,00 0, , Velferdstiltak brukere , , , , Kurs/seminar folkevalgte 0,00 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 469,90 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 0,00 0,00 244, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 172, , ,00 548, Bilettsalg -650,00 0,00 0,00 0, Bilettsalg 0,00 0,00 0,00-600, Kompensert moms driftsregnskapet -172, , ,00-548, Overføringer fra andre 0,00 0,00 0, , ELDRERÅDET , , , , REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , REVISJONEN , , , ,60 side 8 av 39

9 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0, , Tapt arbeidsfortjeneste 0, , ,00 0, Møtegodtgjørelse 1 250,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 211, Arbeidsgiveravgift 141,73 0,00 0,00 0, Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0,00 350, Kurs/seminar folkevalgte 0, , ,00 0, Utgiftsdekning politikere 1 064, , ,00 0, Interkomm. selskap/foretak , , , , Interkomm. selskap/foretak 0,00 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0, , ,00 0, Kjøp av tjenester fra IKS 1 700,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0, , KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT , , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc. 0,00 0,00 0, , Faglitteratur 651,00 0,00 0,00 0, Frankeringsutgifter 2 715,54 0,00 0, , Betalingsgebyr , , , , Div. kontingenter 1 480, , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 50, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 49,82 0,00 0,00 0, Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0,00 0,00 851, Andre konsulentutgifter 0,00 0, ,00 0, Til andre kommuner , , , , Overføringer til andre 4 768, , ,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Gebyr/purre inntekter 0,00 0,00 0, , Gebyrer 2 320,00 0,00 0, , Ref. sykepenger , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD , , , , NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Næringsutvikling , , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen , , , , Overføringer fra andre 0,00 0,00 0, , NÆRINGSUTVIKLING , , , , FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , ,00 0, , Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Fri mobiltelefon ansatte 0, , ,00 0, Motkonto fri mobiltelefon 0, , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Premieavvik KLP/STP ,00 0,00 0, , Premieavvik KLP/STP , , , ,00 side 9 av 39

10 Arbeidsgiveravgift , , , , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP ,00 0,00 0, , Arb.g.avg. premieav. KLP/STP , , , , Kontormateriell , , , , Abonnementer, tidsskrifter etc , , , , Bevertning og 'felles lunsj' , , , , Kjøp matvarer , , , , Erkjentlighetsgaver / gaver , , , , Velverdstiltak ansatte , , , , AMU 2 557, , , , Diff.konto div. balanseposter ,56 0,00 0, , Div. gaver, julegaver, etc , , , , Telefonutgifter , , , , Frankeringsutgifter , , , , Stillingsannonser/intervjuutg. 0,00 0,00 0, , Annonser,reklame, inform.utg , , , , Opplæring ansatte 7 980, , , , Opplæringsplan , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 7 823, , , , Flyttegodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter , , , , Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 0,00 0,00 0,00 159, Strømutgifter ,34 0,00 0, , Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Ansvarsforsikring/ Gebyr megler , , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Div. kontingenter , , , , OU-midler , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc. 185,32 0,00 0, , Diverse inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 159, Leie av transportmidler 0,00 0,00 0, , Leie av utstyr etc , , , , Service kontormaskiner , , , , Drift av regnskap/lønn/skatt 0,00 0,00 0,00 436, Andre reperasjoner og vedlikehold , ,00 0, , Juridisk bistand , , , , Førstelinjerettshjelp - ordningen , ,00 0,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Medlemstilskudd IKS , , , , Avsetn. til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Avskrivninger , , , , Annet avg.fritt salg ,15 0,00 0, , Ref. staten 0,00 0,00 0, , Refusjon fra NAV / Helfo 0, , , , Andre statsref. 0,00 0,00 0, , Ref. sykepenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0, FORVALTNING OG ADMINISTRASJON , , , , IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie , , , , Programvare EDB , , ,00 0, Programvare EDB ,40 0,00 0, , Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 884, Programvare EDB 0,00 0,00 0, , Programvare EDB ,07 0,00 0, , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , ,41 side 10 av 39

11 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 6 420, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk ,60 0,00 0,00 0, Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 4 548, , , , Driftsavtaler datamaskiner/nettverk , , , , Drift av regnskap/lønn/skatt , , , , Drift av faktureringsprogram , , , , Til andre kommuner , , , , Konsulent-tjenester , ,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 750,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 605,20 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 1 137, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 2 235, , , , Overføring til investeringsregnskap 5 427,75 0,00 0, , Annet avg.fritt salg ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms invest.regnskapet ,75 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,00 0,00 0,00 0, Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet ,20 0,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , IKT - FELLESUTGIFTER , , , , TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 97, Pensjonskasse SPK 0,00 0,00 0,00 207, Arbeidsgiveravgift 672,29 0,00 0, , Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 42, Tilskudd drosje 7 500, , ,00 0, Tilskudd buss , , , , Tilskudd godsrute , , , , Overføringer fra andre , , , , TRANSPORTSTØTTE , , , , KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger , , , , Lønn lærere , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn vikarer 0,00 0,00 0, , Lønn ferievikar 0,00 0, ,00 0, Lønn vikar utdanning , , , , Lønn engasjementer 8 029, , , , Lønn ekstrahjelp 1 120,00 0,00 0,00 0, Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 369, Annen lønn og trekkpl. godtgj ,00 0,00 0,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 352, Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 218, Kontormateriell 4 298, , , , Læremidler , , , , Bibliotekbøker 9 995, , , , Fritt skolemateriell , , , ,10 side 11 av 39

12 Leker og utstyr 1 738, , , , Faglitteratur 411, , ,00 790, Arbeidsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell 433, , , , Bevertning og 'felles lunsj' 5 408, , , , Kjøp matvarer , , , , Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 569, Hjem skolesamarbeid 1 310,00 0, ,00 700, Turer , , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0,00 138, Telefonutgifter 8 675, , , , Frankeringsutgifter 288, , ,00 483, Opplæring ansatte , , , , Utviklingsarbeid 79, , , , Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 660, Trekkfri bilgodtgjørelse 71, , , , Diettgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse 4 066, , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 4 209, , , , Strømutgifter , , , , Forsikringer bygninger, anlegg , , , , Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr , , , , Kommunale avgifter , , , , Div. kontingenter , , , , Andre avgifter, gebyrer, etc , , , , Inventar og utstyr , , , , Kontorinventar/utstyr/datamaskiner , , , , Leie av utstyr etc , , , , Vedlikehold utstyr 0,00 0, , , Vedlikehold utstyr 2 674, , , , Service kontormaskiner , , ,00 0, Service/kontroll brannvarslingsanl. 0,00 0,00 0, , Til andre kommuner , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet , , , , Avskrivninger 7 782, , , , Utleie lokaler , , ,00 0, Utleie lokaler 0,00 0,00 0, , Andre statsref , , , , Ref. sykepenger , ,00 0,00-471, Ref. fødselspenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , Ref. fylkeskommunen ,00 0,00 0, , Overføringer fra andre , , , , Bruk av bundne fond , , ,00 0, KVITSØY SKOLE , , , , PPT Tilskudd PPT , , , , PPT , , , , MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger , , , , Pensjonskasse SPK , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Læremidler 2 027, , ,00 0, Arbeidsmateriell 252, , ,00 684, Bevertning og 'felles lunsj' 1 084, , ,00 606, Kjøp matvarer 1 160,72 0,00 0, , Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 636, Div. gaver, julegaver, etc. 675,00 0,00 0,00 0, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 874,07 0,00 0,00 150,00 side 12 av 39

13 Div. kontingenter 3 345,00 0,00 0,00 0, Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 803, , ,00 477, Egenbetaling/egenandeler , , , , Kompensert moms driftsregnskapet -803, , ,00-477, MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS , , , , SFO Lønn faste stillinger , , , , Lønn vikarer , , , , Lønn ferievikar 0, , ,00 0, Lønn ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Overtid 0, , ,00 0, Pensjonskasse KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 729, , ,00 211, Leker og utstyr 1 340, , , , Arbeidsmateriell 7 133, , , , Kjøp matvarer , , , , Turer 3 688, , , , Annet forbruksmateriell 487, , ,00-54, Telefonutgifter 2 286, , , , Opplæring ansatte 3 000, , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 0, Klesgodtgjørelse 999, , ,00 642, Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 925, , , , Div. kontingenter 740,75 0,00 0,00 650, Andre avgifter, gebyrer, etc. 80,00 0,00 0,00 481, Inventar og utstyr 3 666, , , , Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 897, , , , Foreldrebetaling , , , , Foreldrebetaling mat , , , , Ref. sykepenger , ,00 0, , Kompensert moms driftsregnskapet , , , , SFO , , , , KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger , , , , Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0, , Kvelds-/ og natttillegg 0,00 0,00 0, , Lønn vikarer , , , , Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0, , Lønn ferievikar , , , , Lønn vikar utdanning 0,00 0,00 0, , Overtid , , , , Pensjonskasse KLP , , , , Pensjonskasse KLP 0,00 0,00 0,00 831, Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0, , Kontormateriell 8 439, , , , Faglitteratur 1 988, , , , Leker og utstyr , , , , Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 555, Arbeidsmateriell 7 023, , , , Bevertning og 'felles lunsj' 2 820, , , , Kjøp matvarer , , , , Turer , , , , Rengjøringsmateriell 558, , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 3 516, , , , Telefonutgifter , , , , Opplæring ansatte , , , , Trekkfri bilgodtgjørelse 0, , ,00 109, Klesgodtgjørelse , , , , Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 3 148, , , ,52 side 13 av 39

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer