SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015"

Transkript

1 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk SKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER SEKTOR 2015 Tall i 1 kroner BUDSJETT 2015 OPPR.BUD 2014 REGNSKAP 2013 Driftsutgifter per sektor (fra 2015) Forvaltning og kultur Oppvekst Helse og omsorg Plan og utvikling Finansiering Sum fordelt Kvitsøy kommune budsjett talldel 1

2 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Kvitsøy kommune budsjett talldel 2

3 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Tekst B2015 B2014 R KOMMUNESTYRE Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Etablering/bruk internett Ipad Kurs/seminar folkevalgte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Etter formannsk. nærmere best Etter ordførerens nærmere best Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre VALG Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annonser, reklame og inform.utg Opplæring/kurs ansatte Diverse inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet PARTISTØTTE Tilskudd andre private ELDRERÅDET Velferdstiltak brukere Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kurs/seminar folkevalgte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Interkomm. selskap/foretak Kvitsøy kommune budsjett talldel 3

4 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Betalingsgebyr Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Gebyr/purre inntekter Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Forsinkelserenter NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Næringsutvikling Avsetn. til bundne driftsfond Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. godtgj Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Bevertning og felles lunsj Erkjentlighetsgaver / gaver Velverdstiltak ansatte Diff.konto div. balanseposter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Frankeringsutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring/kurs ansatte Opplæring/kurs ansatte Næringspl.,Kråkøy Opplæring/kurs ansatte Digitalisering Kvitsøy kommune budsjett talldel 4

5 11504 Opplæringsplan Opplæringsplan Videreutdanning Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Ansvarsforsikring/ Gebyr megler Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter OU-midler Diverse inventar og utstyr Leie av transportmidler Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp - ordningen Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Medlemstilskudd IKS Avskrivninger Annet avg.fritt salg Tilskudd og refusjoner fra Staten Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Videreutdanning Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Videreutdanning IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Drift av regnskap/lønn/skatt Til andre kommuner Driftstilskudd Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Digitalisering Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 5

6 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Prog.dataav. Randab Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Digitalisering Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Prog.dataav. Randab Kompensert moms driftsregnskapet Digitalisering Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Digitalisering Ref. fylkeskommunen Digitalisering TRANSPORTSTØTTE Tilfeldige utgifter og godtgjørelser Driftsavtale transport Tilskudd drosje Tilskudd buss KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger Lønn lærere Lønn vikarer Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Læremidler Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Hjem skolesamarbeid Turer Telefonutgifter Kvitsøy kommune budsjett talldel 6

7 11303 Frankeringsutgifter Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Vedlikehold utstyr Service kontormaskiner Service/kontroll brannvarslingsanl Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Annet avg.fritt salg Utleie lokaler Andre statsrefusjoner og tilskudd Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Disponering av tidl. års overskudd Bruk av bundne fond PPT Tilskudd PPT MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Div. gaver, julegaver, etc Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 7

8 230 KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Overtid Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kvitsøy kommune budsjett talldel 8

9 12202 Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Andre overføringer til staten Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling dagsplasser Foreldrebetaling mat Refusjon fra NAV / Helfo Andre statsrefusjoner og tilskudd Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Disponering av tidl. års overskudd KONTANTSTØTTE Kommunal kontantstøtte VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner Tilskudd og refusjoner fra Staten ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og felles lunsj Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.utg Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Ikke oppgavepliktige transportutgifter Forsikring egne transp.midler Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd lag og foreninger Andre overføringer mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 9

10 17700 Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond KULTURMINNEVERN Innleid konsulenttj Annet avg.fritt salg HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Bevertning og felles lunsj Forprosj. Hummerkult Bevertning og felles lunsj Mulighettsst. fiskemott Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Datakommunikasjon, linjeleie Annonser,reklame, inform.utg Ikke oppgavepliktige transportutgifter Inventar og utstyr Konsulentbistand Forprosj. Hummerkult Overføringer til andre Overføring Ryfylkemuseet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Annet avg.fritt salg Annet salg m/mva Bilettsalg Utleie lokaler Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Forprosj. Hummerkult Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Forprosj. Hummerkult Bruk av bundne fond Forprosj. Hummerkult KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Inventar og utstyr Bøker m.v. Bibliotek Lydbøker, filmer, etc Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 10

11 14728 Arrangementer Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KLUBBHUS / BEDEHUS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Forsikringer bygninger, anlegg Vedlikehold utstyr Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd til vask av bedehuset Ekstraordinære tilskudd etter vedtak Annet avg.fritt salg Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat Service/kontroll brannvarslingsanl Konsulentbistand Rehabilitering kirken Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføringer menighetsråd Andre overføringer Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Rehabilitering kirken Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Rehabilitering kirken ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer LEGEKONTOR Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Egenandeler, refusjoner til leger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Telefonutgifter Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Oppg.pl. konsulenthonorar Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kvitsøy kommune budsjett talldel 11

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer