SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015"

Transkript

1 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk SKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER SEKTOR 2015 Tall i 1 kroner BUDSJETT 2015 OPPR.BUD 2014 REGNSKAP 2013 Driftsutgifter per sektor (fra 2015) Forvaltning og kultur Oppvekst Helse og omsorg Plan og utvikling Finansiering Sum fordelt Kvitsøy kommune budsjett talldel 1

2 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Kvitsøy kommune budsjett talldel 2

3 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Tekst B2015 B2014 R KOMMUNESTYRE Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Etablering/bruk internett Ipad Kurs/seminar folkevalgte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Etter formannsk. nærmere best Etter ordførerens nærmere best Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre VALG Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annonser, reklame og inform.utg Opplæring/kurs ansatte Diverse inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet PARTISTØTTE Tilskudd andre private ELDRERÅDET Velferdstiltak brukere Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kurs/seminar folkevalgte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Interkomm. selskap/foretak Kvitsøy kommune budsjett talldel 3

4 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Betalingsgebyr Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Gebyr/purre inntekter Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Forsinkelserenter NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Næringsutvikling Avsetn. til bundne driftsfond Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. godtgj Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Bevertning og felles lunsj Erkjentlighetsgaver / gaver Velverdstiltak ansatte Diff.konto div. balanseposter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Frankeringsutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring/kurs ansatte Opplæring/kurs ansatte Næringspl.,Kråkøy Opplæring/kurs ansatte Digitalisering Kvitsøy kommune budsjett talldel 4

5 11504 Opplæringsplan Opplæringsplan Videreutdanning Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Ansvarsforsikring/ Gebyr megler Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter OU-midler Diverse inventar og utstyr Leie av transportmidler Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp - ordningen Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Medlemstilskudd IKS Avskrivninger Annet avg.fritt salg Tilskudd og refusjoner fra Staten Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Videreutdanning Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Videreutdanning IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Drift av regnskap/lønn/skatt Til andre kommuner Driftstilskudd Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Digitalisering Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 5

6 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Prog.dataav. Randab Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Digitalisering Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Prog.dataav. Randab Kompensert moms driftsregnskapet Digitalisering Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Digitalisering Ref. fylkeskommunen Digitalisering TRANSPORTSTØTTE Tilfeldige utgifter og godtgjørelser Driftsavtale transport Tilskudd drosje Tilskudd buss KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger Lønn lærere Lønn vikarer Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Læremidler Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Hjem skolesamarbeid Turer Telefonutgifter Kvitsøy kommune budsjett talldel 6

7 11303 Frankeringsutgifter Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Vedlikehold utstyr Service kontormaskiner Service/kontroll brannvarslingsanl Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Annet avg.fritt salg Utleie lokaler Andre statsrefusjoner og tilskudd Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Disponering av tidl. års overskudd Bruk av bundne fond PPT Tilskudd PPT MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Div. gaver, julegaver, etc Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 7

8 230 KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Overtid Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kvitsøy kommune budsjett talldel 8

9 12202 Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Andre overføringer til staten Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling dagsplasser Foreldrebetaling mat Refusjon fra NAV / Helfo Andre statsrefusjoner og tilskudd Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Disponering av tidl. års overskudd KONTANTSTØTTE Kommunal kontantstøtte VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner Tilskudd og refusjoner fra Staten ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og felles lunsj Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.utg Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Ikke oppgavepliktige transportutgifter Forsikring egne transp.midler Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd lag og foreninger Andre overføringer mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 9

10 17700 Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond KULTURMINNEVERN Innleid konsulenttj Annet avg.fritt salg HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Bevertning og felles lunsj Forprosj. Hummerkult Bevertning og felles lunsj Mulighettsst. fiskemott Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Datakommunikasjon, linjeleie Annonser,reklame, inform.utg Ikke oppgavepliktige transportutgifter Inventar og utstyr Konsulentbistand Forprosj. Hummerkult Overføringer til andre Overføring Ryfylkemuseet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Annet avg.fritt salg Annet salg m/mva Bilettsalg Utleie lokaler Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Forprosj. Hummerkult Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Forprosj. Hummerkult Bruk av bundne fond Forprosj. Hummerkult KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter Inventar og utstyr Bøker m.v. Bibliotek Lydbøker, filmer, etc Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 10

11 14728 Arrangementer Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KLUBBHUS / BEDEHUS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Forsikringer bygninger, anlegg Vedlikehold utstyr Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd til vask av bedehuset Ekstraordinære tilskudd etter vedtak Annet avg.fritt salg Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat Service/kontroll brannvarslingsanl Konsulentbistand Rehabilitering kirken Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføringer menighetsråd Andre overføringer Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Rehabilitering kirken Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Rehabilitering kirken ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer LEGEKONTOR Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Egenandeler, refusjoner til leger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Telefonutgifter Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Oppg.pl. konsulenthonorar Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kvitsøy kommune budsjett talldel 11

12 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Medisinsk utstyr Til andre kommuner Lege/pasientskyss Overføring til NAV Overføring Helse Stavanger, samhandling 255(medfinansiering) Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Salgsinnt. Kafe Salg medisiner Refusjon fra NAV / Helfo Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre HELSESTASJON Annet forbruksmateriell Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Inventar og utstyr Driftstilskudd Husleie, boliger, kontorer Overføringer fra andre TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Telefonutgifter Tilfeldige utgifter og godtgjørelser Driftsutg. egne transp.midler Driftsavtale transport Tilskudd andre private Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd og refusjoner fra Staten Kompensert moms driftsregnskapet PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Abonnementer, tidsskrifter etc Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tiltak Tilskudd og refusjoner fra Staten Ref. sykepenger Kvitsøy kommune budsjett talldel 12

13 17290 Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av bundne fond ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Abonnementer, tidsskrifter etc Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Vedlikehold utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Helligdagstillegg Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Overtid Fast bilgodtgjørelse Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Spesielle pasientutgifter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Opplæringsplan Kompetanseløftet Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Oppg.pl. konsulenthonorar Ikke oppgavepliktige transportutgifter Strømutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kvitsøy kommune budsjett talldel 13

14 11950 Kommunale avgifter Inventar og utstyr Kjøkkenutstyr Tekn./elektrisk utstyr Medisinsk utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Andre reperasjoner og vedlikehold Konsulentbistand Overføringer til andre Overføring Helse Stavanger, samhandling 253(utskrivningsklare) Overføring Helse Stavanger, samhandling 256(utskrivningsklare) Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Vederlag langtidsopphold inst Vederlag korttidsopphold inst Salgsinnt. Kafe Husleie, boliger, kontorer Utleie lokaler Tilskudd og refusjoner fra Staten Tilskudd og refusjoner fra Staten Kompetanseløftet Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Omsorgslønn Lønn vikarer Lønn vikarer Omsorgslønn Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Driftsutg. egne transp.midler Driftsutg. egne transp.midler Forsikring egne transp.midler Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Leie av lokaler Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Utstyr til akutt-tjeneste Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 14

15 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre BOLIGTILTAK Overføring til investeringsregnskap Omsorgsboliger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms invest.regnskapet Omsorgsboliger SOSIALT ARBEID Annen lønn og trekkpl. godtgj Kvalifiseringsstønad Overføring til NAV Bidrag livsopphol Sosiale utlån Salgs- og skjenkeavgift Refusjon fra NAV / Helfo Bruk av disposisjonsfond BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE Støttekontakt Annen lønn og trekkpl. godtgj Til andre kommuner Til andre kommuner ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn engasjementer Fri mobiltelefon ansatte Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abonnementer, tidsskrifter etc Telefonutgifter Telefonutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring/kurs ansatte Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kvitsøy kommune budsjett talldel 15

16 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Klima- og energiplantiltak Klima- og energiplantiltak Konsulentbistand Konsulentbistand ROS- kommunepl Konsulentbistand Havbrukspl./akvakult Konsulentbistand Næringspl.Kråkøy Konsulentbistand Digitalisering Konsulentbistand Rull. komm.plan Konsulentbistand Omr.pl. Kråkøy Konsulentbistand Friluftsliv Kråkøy Konsulentbistand Konsulentbistand Akvakultur Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ROS- kommunepl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Havbrukspl./akvakult Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Næringspl. Kråkøy Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Digitalisering Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Områdepl.Kråkøy Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Akvakultur Avsetn. til bundne driftsfond Næringspl.Kråkøy Beh. gebyr Beh. gebyr Tilskudd og refusjoner fra Staten Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet ROS-kommunepl Kompensert moms driftsregnskapet Havbrukspl./akvakult Kompensert moms driftsregnskapet Næringspl., Kråkøy Kompensert moms driftsregnskapet Digitalisering Kompensert moms driftsregnskapet Friluftsliv Kråkøy Kompensert moms driftsregnskapet Akvakultur Ref. fylkeskommunen Havbrukspl./akvakult Ref. fylkeskommunen Næringspl., Kråkøy Ref. fylkeskommunen Digitalisering Ref. fylkeskommunen Rull. komm.plan Overføringer fra andre Overføringer fra andre Områdepl. Kråkøy Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond ROS-kommunepl Bruk av disposisjonsfond Områdepl. Kråkøy Bruk av bundne fond Akvakultur Bruk av bundne fond Næringspl. Kråkøy Bruk av bundne fond Friluftsliv Kråkøy KARTLEGGING OG OPPMÅLING Andre avgifter, gebyrer, etc Programvare EDB Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Beh. gebyr Kompensert moms driftsregnskapet Kvitsøy kommune budsjett talldel 16

17 402 TEKNISK DRIFTSAVDELING Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Opplæring/kurs ansatte Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse Klesgodtgjørelse Ikke oppgavepliktige transportutgifter Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Tilskudd og refusjoner fra Staten Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre MASKINFORVALTNING Fordelt lønn teknisk etat Forsikring egne transp.midler Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner Vedl.hold/service egne transp Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNEHUSET Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. godtgj Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre KVITSØY SKOLE - BYGG Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Fordelt lønn teknisk etat Kvitsøy kommune budsjett talldel 17

18 10201 Lønn vikarer Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av bundne fond KVITSØY BARNEHAGE - BYGG Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Kjøp av renholds-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY KOMBISENTER - BYGG Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond BRANNSTASJON/LAGER Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet UTLEIEBOLIGER Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Kvitsøy kommune budsjett talldel 18

19 12001 Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer HUMMERMUSEUM - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Bevertning og felles lunsj Forprosj. Hummerkult Bevertning og felles lunsj Hummerm. rehab Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet SLAMAVSKILLERE Lønn faste stillinger Frankeringsutgifter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Kjøp av tjenester fra IKS Avsetn. til bundne driftsfond Årsavgifter VAR-sektor VANNVERK Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Frankeringsutgifter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk IVAR vannkjøp, frakt, div.utg Kjøp av tjenester fra IKS Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter VAR-sektor Tilknytningsavgifter Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter Bruk av bundne fond KLOAKK / AVLØP Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Frankeringsutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Kvitsøy kommune budsjett talldel 19

20 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Kjøp av tjenester fra IKS Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Avsetn. til bundne driftsfond Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter VAR-sektor Tilknytningsavgifter Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter RENOVASJON Lønn faste stillinger Frankeringsutgifter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Kjøp av tjenester fra IKS Overføring til IVAR Årsavgifter VAR-sektor Årsavgifter, VAR-sektor Bruk av bundne fond HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Årsavgift båtplass Avgift gjestehavn Kompensert moms driftsregnskapet VEIBELYSNING Strømutgifter Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNALE VEIER Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Inventar og utstyr Vedlikehold veier Vedlikehold veier Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avsetninger til disp.fond Kompensert moms driftsregnskapet Disponering av tidl. års overskudd Kvitsøy kommune budsjett talldel 20

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2

Detaljer

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2010

Kvitsøy kommune Regnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2012

Kvitsøy kommune Regnskap 2012 Kvitsøy kommune Regnskap 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012 KVITSØY KOMMUNE 1 Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap Side 2 2 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap Side 3 3 Økonomisk hovedoversikt

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kommune

Årsregnskap Kvitsøy kommune Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer