VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT"

Transkript

1 VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M

2 Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte eller impliitte garantier om algbarhet eller egnethet for et betemt formål. Videre forbeholder Novell, Inc. eg retten til å revidere denne publikajonen og foreta endringer av innholdet i den, når om helt og uten forplikteler til å varle noen peroner eller juridike enheter om like revijoner eller endringer. Videre påtar Novell, Inc. eg ikke anvar for og gir ingen garantier om Novell-programvare, og frakriver eg definitivt ekpliitte eller impliitte garantier om algbarhet eller egnethet for et betemt formål. Videre forbeholder Novell, Inc. eg retten til å foreta endringer i en del av eller alle deler av Novell-programvaren, når om helt og uten forplikteler til å varle noen peroner eller juridike enheter om like endringer. Novell og GroupWie er regitrerte varemerker for Novell, Inc. i USA og andre land. C3P0, Client 32, Envoy og GroupWie 5 er regitrerte varemerker for Novell, Inc. WordPerfect og WordPerfect Office er regitrerte varemerker for Corel Corporation i USA og andre land. QuickMenu er et varemerke for Corel Corporation Limited. Franklin Day Planner er et regitrert varemerke for Franklin Quet Co. Word Pro er et varemerke for Lotu Development Corporation. Window er et regitrert varemerke for Microoft Corporation. Excel og Window 95 er varemerker for Microoft Corporation. Xerox er et regitrert varemerke for Xerox Corporation. Verjon Novell, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. rykt i USA Ingen deler av denne publikajonen kan reproduere, fotokopiere, lagre i et gjenhentingytem, overføre eller overette til noe pråk uten uttrykkelig kriftlig amtykke fra utgiveren: Novell, Inc N. echnology Way, Orem, Utah USA

3 mm^pd= phhf a V"mV Velkommen til GroupWie... 2 En kort omvining i GroupWie... 6 *Fa=F hf= FdFhFm F a zp c" Fm Sende og motta elementer Legge ved filer Adminitrere endte elementer Adminitrere mottatte elementer d"mdfvvf V zzf" "df pv zf pmdavf " "df Planlegge avtaler Planlegge gjentakende avtaler cf c"dfm=ffm Bruke den daglige kalenderen Aktivere alarmer for kalenderelementer =hama FF zp c" Fm Bruke mappeliten Bruke delte mapper Kjøre varlingprogrammet Arkivere elementene i potkaen din Skrive ut elementer i potkaen Opprette regler Gi andre peroner tilgang til potkaen din Åpne og tømme papirkurven Slette elementer fra potkaen Lagre elementer i potkaen Eie reurer cf FdFOpmFm hf= p za F Bruke Ring opp avender Bruke Samtaleforum cf p za F *p F O" cpm pf "VF pv "*Fa=F hf= =pc hfm F Bruke GroupWie Ektern: en overikt Klargjøre for bruk av Ektern Sende og hente elementer i Ektern Konfigurere de ekterne forbindelene Adminitrere dokumenter i GroupWie Opprette dokumenter Importere dokumenter til et GroupWie-bibliotek Integrere GroupWie med applikajonene dine

4 Lagre flere verjoner av et dokument Dele dokumenter Vie hitorikken til et dokument Sjekke ut dokumenter Sjekke inn dokumenter Slette dokumenter Kopiere dokumenter Lagre dokumenter Åpne dokumenter adz" F p za F Angi alternativer for GroupWie ildele paord til potkaen ilpae verktøylinjen ilpae bibliotekinntillingene Bruke opptartalternativer ycf F F FdFhFm F a zp c" Fm Finne elementer Søke etter tekt i elementer Filtrering Fm=F pv hp " "*Fa= Od _FdFhFm F cf "=F F_*pcFm Bruke arbeidflyt: en overikt Bruke adreeboken: en overikt Søke etter brukere og reurer Bruke grupper til å adreere elementer Opprette peronlige adreebøker Flytte adreer fra en adreebok til en annen Vie forkjellig informajon i adreeboken Bruke adreeboken til å ende meldinger Bruke Mye brukte adreer Vie grupper, organiajoner eller reurer i adreeboken cf p za F h"vamv Bruke bildebehandling: en overikt Bruke kommentarer Skanning Åpne et ekiterende bilde Sende et bilde i e-pot pvvf =FV zä p za F accp= Logge deg på GroupWie Stikkord...208

5 phhf a V"mV

6 FdcphhFm ad p za F GroupWie er programvare om er utformet for å oppfylle alle dine behov for meldingtjeneter, planlegging, kalenderfunkjoner og dokumenthåndtering. " F p za F Før du kan begynne å bruke GroupWie, må du kjøre intalleringprogrammet for GroupWie. Intalleringprogrammet veivier fører deg trinn for trinn gjennom intalleringproeen. byf am "ddfamv zpv"hhf Kontakt den ytemanvarlige for å finne plaeringen til intalleringprogrammet, SEUP.EXE. Du må kjenne programmet plaering før du fortetter. Kontroller at du er pålogget om deg elv på datamakinen din. Q Klikk på Start Kjør. Skriv banen til GroupWie-programmet SEUP.EXE og klikk på OK. Følg intrukjonene i intalleringprogrammet. " F p za F Dobbeltklikk på i arbeidområdet. Hovedvinduet i GroupWie vie. Se En kort omvining i GroupWie under Komme i gang hvi du vil ha mer informajon om hovedvinduet. Ä ^bfdz Hvi du får problemer med å bruke GroupWie, kan du få hjelp fra flere kilder. Hjelpen på kjermen er tilgjengelig overalt i GroupWie. I tillegg til hjelpen på kjermen kan du finne var på pørmål i magainet Cool Solution, om er tilgjengelig på World Wide Web. cf ^bfdzfm zä cbfhfm Dokumentajonen for GroupWie-klienten er tilgjengelig på kjermen. Det finne mange forkjellige måter å åpne Hjelp på, lik at du kan velge metoden om paer deg bet. Hvordan Vier hjelpeemner organiert etter belektede oppgaver. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp Innhold og dobbeltklikk på Hvordan. 2 Velkommen til GroupWie

7 Stikkordregiter Vier nøkkelord for å hjelpe deg med å finne informajon, minner mye om tikkordregiteret i en bok. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp og velg kategorien Stikkord. Veiledning Fører deg gjennom en oppgave eller en erie oppgaver lik at du lærer å bruke GroupWie-funkjoner. Du kan ganke enkelt lee intrukjonene i veiledningene hvi du ikke vil gjennomføre trinnene. Klikk på Hjelp Veiledning. Velkommen til GroupWie 3

8 Kontektavhengig hjelp Vier en kort forklaring av et alternativ i en dialogbok. I en dialogbok klikker du på og klikker på et alternativ. Søk etter Lar deg krive betemte ord eller uttrykk og vier hjelpeemner om inneholder die ordene eller uttrykkene. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp og velg kategorien Søk etter. cf h"v" amf ppd pd apm Cool Solution er et Web-magain om er utformet for å hjelpe deg med å lære alt om GroupWie. I magainet finner du nyttige tip og regelmeige artikler om funkjoner om preenterer alle detaljer om bruk av GroupWie. I tillegg finner du reurer om nedlatbare hurtigtartkort og demoer om hjelper deg med å komme i gang med GroupWie. Her er et ekempel på hva du vil finne: Åpne Cool Solution I nettleeren din kriver du 4 Velkommen til GroupWie

9 Klikk på Baic for å lære grunnprinippene i GroupWie. Klikk på the Vault for å lee tidligere utgaver av magainet. Klikk på Notify Me for å bli underrettet hver gang en ny artikkel er tilgjengelig. Klikk på alk to U og gi o tilbakemelding om GroupWie. Sende pørmål til GroupWie-ekperter Ak the Expert er ditt forum for pørmål om GroupWie. Hvi du lurer på hvordan du gjør noe i GroupWie, for ekempel å dele en mappe eller krive ut en kalender, og du ikke finner varet i dokumentajonen, ender du pørmålet til ekpertene. I nettleeren kriver du Klikk på Ak the Expert Ak U. Klikk på Ak the Cool Solution Expert. Avhengig av tørrelen på kjermen din, må du kankje rulle for å finne koblingen til Ak the Cool Solution Expert. Q Skriv informajon om deg elv, og pørmålet ditt. Klikk på Send. Late ned reurer fra Cool Solution På iden Downloadable finner du mange reurer om du kan late ned og bruke i organiajonen. Du finner Velkommen til GroupWie 5

10 demoer om vier deg hvordan du bruker GroupWie, artikler i magainet og et hurtigtartkort, bare for å nevne noen få godbiter. I nettleeren kriver du Klikk på Downloadable. Klikk på elementet du vil late ned, og følg intrukjonene. m cp ph a mamv a p za F GroupWie integrerer alle dine behov for meldingtjeneter, planlegging, kalenderfunkjoner og dokumenthåndtering. p F= am= F Lange ledetekter om bekriver hvert menyvalg, vie på tittellinjen. Hovedvinduet er "hjemmebanen" til GroupWie. I hovedvinduet kan du lee meldinger, planlegge avtaler, vie kalenderen, åpne dokumenter og mye annet. Verktøylinje Mappelite Elementlite Ved hjelp av hurtigvining kan du lee meldinger i potkaen uten å åpne dem i et eget vindu. Du kan åpne mer enn ett hovedvindu i GroupWie. Dette er nyttig hvi du er tedfortreder for en annen bruker. Du kan e på ditt eget hovedvindu og hovedvinduet om tilhører peronen du er tedfortreder for. Du vil kankje ogå åpne en betemt mappe i et vindu og e på kalenderen i et annet. Du kan åpne å mange hovedvinduer om datamakinen minne tillater. Grunnkomponentene i hovedvinduet er bekrevet nedenfor. 6 En kort omvining i GroupWie Fc y dambf Med verktøylinjen kan du rakt utføre vanlige GroupWie-oppgaver, for ekempel åpne adreeboken, ende e-potmeldinger og vie kalenderen. Plaer muepekeren over en verktøylinjeknapp, å vie det et verktøytip med navnet på funkjonene. "zzfda F I mappeliten til ventre i hovedvinduet kan du organiere elementene du ender og mottar. Du kan ogå opprette nye mapper for oppbevaring av elementene dine. Dette finner du i tandardmappene:

11 Brukermappen din (angitt av navnet ditt) repreenterer GroupWie-databaen. Brukermappen inneholder ogå andre mapper og elementer. Potkaen din inneholder alle elementer du har endt og mottatt. Bruk verktøylinjeknappene til å vie bare endte eller mottatte elementer. Arkivkapet er en beholder for alle peronlige og delte mapper. Under arbeid inneholder uferdige meldinger. Du kan arbeide med en melding og ende den enere. Denne mappen inneholder ogå referaner til dokumenter om er åpnet eller jekket ut. Papirkurven inneholder alle elementene og dokumentene du har lettet. dfhfm da F Elementliten til høyre i hovedvinduet vier pot- og telefonmeldinger, avtaler, notater, oppgaver og dokumentreferaner. Bruk knappene på verktøylinjen til å vie innkommende, utgående og peronlige elementer. av a mamv Hurtigvining åpne under elementliten. Du kan rakt kumme gjennom elementene i Hurtigvining i tedet for å åpne hvert element i et annet vindu. p Ä zp c" Fm =am Alle elementene dine, enten du ender eller mottar dem, oppbevare i GroupWiepotkaen i nettverket. Du kan rakt vie innkommende elementer, utgående elementer, peronlige elementer eller utkatelementer ved å klikke på knappene på verktøylinjen. Ved hjelp av filtre kan du ytterligere begrene hvilke elementer om vie i potkaen. Se Filtrering under Søke etter elementer i potkaen hvi du vil ha mer informajon. Du kan organiere meldingene ved å flytte dem inn i mapper i arkivkapet ditt. cpmf ph a F F= a=fm " FdFhFm FmF a zp c" Fm Ved iden av hvert element du mottar, tår det et ikon om hjelper deg med å fortå en del om elementet før du leer det. Du kan for ekempel fatlå elementtypen (pot, avtale, og å videre) og elementet prioritet. Du kan ogå e om elementet har en vedlagt fil, om et endt element ikke kunne levere til enkelte mottakere, og andre ting. En kort omvining i GroupWie 7

12 Ikon Bekrivele Vie ved iden av et endt element. Det angir at GroupWie ikke kunne levere elementet til en eller flere mottakere. Vie ved iden av en oppgave eller avtale du har endt. Ved iden av en oppgave angir det at mint en mottaker lettet oppgaven uten å merke den om fullført. Ved iden av en avtale angir det at mint en mottaker lettet eller avlo avtalen uten å godta den. Vie ved iden av et element du har endt. Ved iden av en avtale angir det at ikke alle mottakere har godtatt avtalen. Ved iden av en oppgave angir det at ikke alle mottakere har fullført oppgaven. Ved iden av andre elementtyper angir det at ikke alle mottakere har åpnet elementet eller at ikke alle mottakere har lettet. Uåpnet potmelding med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet potmelding med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet notat med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet notat med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet telefonbekjed med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet telefonbekjed med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet dokument med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet dokument med lav, normal eller høy prioritet. Avenderen har bedt om var på dette elementet, om kan ha lav, normal eller høy prioritet. 8 En kort omvining i GroupWie

13 a mamv "d Fm" a F a zp c" Fm Du kan vie elementene i potkaen på tre forkjellige måter, avhengig av hvordan du vil organiere informajonen. Detaljer, Dikujontråder og Som kalender finner du på menyen Vi. Detaljer Detaljer vier en lite over elementene dine og informajon om dem i kolonner, medregnet Emne, Dato, Kopi, Prioritet, Dokumenttype, Ventet dato, Størrele, Verjonnummer og mange andre kategorier. Detaljer er tandardoverikten for potkaen hvi du ikke har endret potkaeegenkapene. Klikk på på verktøylinjen hvi du vil vie etter detaljer. Dikujontråder Dikujontråder vier e-potdikujonen av et opprinnelig element og alle var på det i hierarkik rekkefølge. Klikk på på verktøylinjen for å vie etter dikujontråder. Som kalender Som kalender vier alle planlagte elementer om er lagret i en betemt mappe. Dette er nyttig hvi du organierer alle avtalene og andre elementer for et betemt projekt i en mappe, enten manuelt eller ved hjelp av regler. Klikk på på verktøylinjen for å vie om kalender. En kort omvining i GroupWie 9

14 cf cpdpmmfmf a zp c" Fm Elementliten i hovedvinduet er inndelt i kolonner. Hver kolonne vier informajon om elementene i liten. De ulike kolonnene vier for ekempel elementene emne, dato, og å videre. Du kan tilpae kolonneoverikten for hver mappe i hovedvinduet ved å endre kolonnebredder, legge til eller lette kolonner og endre rekkefølgen av dem. Du kan til og med definere en ulik kolonneinntilling for hver peronlig mappe i mappeliten. FVVF cpdpmmf ad zp c" Fm I hovedvinduet åpner du mappen der du vil legge til kolonner. Høyreklikk på en kolonneoverkrift og klikk på en kolonnetittel. eller Høyreklikk på en kolonneoverkrift klikk på Flere kolonner velg en kolonne i liteboken ilgjengelige kolonner og velg Legg til. Du kan velge flere kolonner ved å holde Ctrl nede men du klikker på kolonnene. m=f FccFOydVFm " cpdpmmf I hovedvinduet åpner du mappen du vil endre kolonneinntillinger for. Høyreklikk på en kolonneoverkrift og klikk på Flere kolonner. Q Klikk på et kolonnenavn i boken ilgjengelige kolonner. Klikk på Ned eller Opp. Klikk på OK. 10 En kort omvining i GroupWie

15 Du kan ogå dra kolonner til nye poijoner i hovedvinduet. Under Egenkaper kan du definere ulike kolonneinntillinger for hver mappe i potkaen. m=f yfd F zä cpdpmmfmf a zp c" Fm I hovedvinduet klikker du på mappen der du vil endre tørrele på kolonner. Plaer muepekeren over kanten på en kolonneoverkrift inntil en pil med to hoder vie og dra for å endre tørrele på kolonnen. p FF cpdpmmffdfhfm F a zp c" Fm Klikk på mappen om inneholder elementene du vil ortere. Klikk på Vi Sorter. Klikk på kategorien du vil ortere etter, i liteboken. Klikk på Stigende hvi du vil ortere fra A til Å. eller Klikk på Fallende hvi du vil ortere fra Å til A. Q Klikk på OK. bfmf cpdpmmf O" zp c" Fm I hovedvinduet åpner du mappen du vil fjerne kolonner fra. Dra kolonneoverkriften bort fra kolonnelinjen. cf Fc y dambfm Bruk verktøylinjen for å få tilgang til mange av funkjonene og alternativene i GroupWie. Når du bruker betemte funkjoner (for ekempel når du er i kalenderen), vie verktøylinjen for den aktuelle funkjonen. Hvi du vil vite hva en verktøylinjeknapp gjør, flytter du muepekeren over knappen og leer verktøytipet om vie. En kort omvining i GroupWie 11

16 Du kan tilpae hver verktøylinje ved å legge til og lette knapper, endre rekkefølgen av knapper og plaere killer dem. Se ilpae verktøylinjen under ilpae GroupWie. m=f Fc y dambf a mamvfm Hvi verktøylinjen ikke vie, klikker du på Vi Verktøylinje. Høyreklikk på verktøylinjen og klikk på Egenkaper. Klikk på kategorien Vi. Velg hvordan du vil vie verktøylinjen og klikk på OK. 12 En kort omvining i GroupWie

17 *Fa=F hf= FdFhFm F a zp c" Fm En kort omvining i GroupWie 13

18 Fm=F pv hp " FdFhFm F Hver dag kommunierer du på flere forkjellige måter. Av henyn til die behovene leverer GroupWie elementene dine ved hjelp av forkjellige elementtyper. Hver elementtype er forklart nedenfor. p En potmelding er for grunnleggende korrepondane. Du kan bruke den til alt om minner om et memo eller brev. FdFOpm*F cbf= Du bruker telefonbekjeder til å informere andre om en telefonamtale eller et beøk. Du kan inkludere informajon om innringer, telefonnummer, firma, amtalen viktighet, og å videre. "df Med en avtale kan du innkalle peroner til og planlegge reurer for møter og hendeler. Du kan planlegge datoen, klokkelettet og tedet for møtet. Du kan bruke peronlige avtaler til å planlegge peronlige hendeler om legeavtaler, en påminnele om å ringe noen på et betemt tidpunkt, og å videre. Se Planlegge avtaler under Planlegge gruppeavtaler og peronlige avtaler. zzv" F Med en oppgave kan du plaere et oppgaveelement på din egen eller en annen peron oppgavelite. Du kan planlegge en ferdigdato for oppgaven og gi den en prioritet (for ekempel A1). Ikke fullførte oppgaver overføre til nete dag. p " Et notat er en påminnele om du plaerer på en betemt dato i din egen eller en annen peron kalender. Du kan bruke notater til å minne deg elv eller andre om tidfriter, ferier, fridager, og å videre. Peronlige notater er nyttige om påminneler om fødeldager, ferier, lønningdager, og å videre. Fm=F zp hfd=amvf En potmelding fungerer om et internt memorandum. Den har en primær mottaker, emnelinje og dato og kan kopiere og blindkopiere til andre brukere. Du kan ogå legge ved filer, lyder og filmer. pza Sender kopier av et element til brukere om vil ha nytte av informajonen, men om ikke er direkte anvarlige for informajonen eller bekjedene i elementet. Alle mottakere kan e at en kopi ble endt. dam=cpza Sender en kopi av elementet til en mottaker, uten at de andre mottakerne får vite det. Bare avenderen og blindkopimottakeren vet at en blindkopi ble endt. 14 Sende og motta elementer

19 Klikk på på verktøylinjen. I boken il kriver du et brukernavn og trykker på Enter. Gjenta hvi du har flere brukere. Hvi du vil velge brukernavn fra en lite, klikker du på Adree dobbeltklikker på hver bruker og klikker på OK. Q Skriv et emne. Skriv en melding. Klikk på Send. Du kan angi en annen tandard potoverikt under Standard viningalternativer. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Du kan angi mange alternativer, for ekempel gi en melding høy prioritet eller be om var fra mottakerne. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Fm=F FdFOpm*F cbf=f En telefonbekjed er et notat om du kan ende for å varle andre GroupWiebrukere om amtaler de har mottatt men de var borte fra kontoret eller ikke var tilgjengelige. elefonbekjeder oppbevare i mottakeren potkae elefonbekjed er ganke enkelt en overikt, i likhet med en oppgave- eller potoverikt. Du kan ikke vare på telefonen fra en telefonbekjed. Bruk Samtaleforum til å tyre telefonen din direkte fra arbeidområdet i GroupWie. Se Bruke Samtaleforum under Bruke telefonen med GroupWie. Sende og motta elementer 15

20 Du kan endre mottatte telefonbekjeder til oppgaver, notater eller andre peronlige elementoverikter. På denne måten kan du regitrere amtalen på dagen den fant ted (Notat), eller opprette et oppgaveelement om kal fullføre på en enere dato (Oppgave). Se Endre elementtyper under Adminitrere mottatte elementer. Klikk på Fil Ny elefonbekjed. Skriv brukeren navn i tektboken il. Når du begynner å krive brukeren navn, øker navnefullføringfunkjonen etter navnet i ytemadreeboken. Når det oppdage et amvar, plaere navnet i boken il. Q Skriv innringeren navn, firma og telefonnummer. Klikk på aktuelle avkryningboker for denne telefonbekjeden. Skriv bekjeden i boken Bekjed. Klikk på Send. Du kan plaere en knapp for nye telefonbekjeder på verktøylinjen. Se ilpae verktøylinjen under ilpae GroupWie. Fm=F pzzv" F En oppgave er et element om kal fullføre innen en betemt dato og et klokkelett, og om du angir for deg elv, en annen GroupWie-bruker eller en gruppe av brukere. Hvi du for ekempel har angitt at noen kal krive en rapport innen nete uke, kan du tildele den rapporten om en oppgave for den brukeren. Brukeren kan godta eller avlå oppgaven, men inntil den er avlått eller fullført, vie oppgaven på brukeren oppgavelite hver dag. 16 Sende og motta elementer

21 Når oppgaven er godtatt, vie den i kalenderen på tartdatoen for oppgaven. Når ferdigdatoen er forbi, vie oppgaven med rød tekt i kalenderen. Når du merker en oppgave om fullført, overføre den ikke lenger til nete dag i kalenderen. Når du er ferdig med en oppgave, kan du merke den om fullført. Som opphavperon til en tildelt oppgave, kan du la GroupWie varle deg når oppgaven er merket om fullført (varlingprogrammet må være intallert hvi du vil motta varling). Statuen Fullført, medregnet datoen og klokkelettet da oppgaven ble merket om Fullført, plaere i vinduet Egenkaper. ad=fdf Fm pzzv" F ad Fm "mmfm * cf Når du tildeler en oppgave til en annen bruker, vie det en kopi av oppgaven i potkaen din. Du kan tildele et valgfritt prioritetnivå til en oppgave. Det finne to prioritetnivåer, alfabetik og numerik. Oppgaver kan for ekempel ha prioritetene A, A1, A2, B, B1, 1, 2, og å videre. I tillegg til prioritetnivået kan du tildele en endeprioritet (høy, tandard, eller lav) i kategorien Oppgave under Alternativer for ending. Sendeprioriteten betemmer hvordan oppgaven vie i mottakeren potkae. Hvi du for ekempel gir en oppgave høy endeprioritet, blir oppgaveikonet rødt i mottakeren potkae. Klikk på på verktøylinjen. Skriv navnet på peronen du vil tildele oppgaven. Q Angi datoen oppgaven kal begynne på. Angi datoen oppgaven kal være fullført på. Skriv emnet. Angi en prioritet for oppgaven. Skriv en bekrivele av oppgaven. G Klikk på Send. ad=fdf =FV Fd pzzv" F Klikk på pilen til høyre for på verktøylinjen og klikk på Peronlig oppgave. Sende og motta elementer 17

22 Skriv et emne. Q Angi en prioritet for oppgaven. Angi en tartdato. Angi en ferdigdato. Skriv en melding. Klikk på OK. Du kan ogå angi tart- og ferdigdatoer ved hjelp av datoknappene til høyre for tektboken Startdato og Ferdig den. Peronlige oppgaver plaere i kalenderen din. De plaere verken i din eller andre brukere potkae. FcF pzzv" F ph O ddoy Når du er ferdig med en oppgave, kan du merke den om fullført. Oppgaver du merker om fullført, overføre ikke til nete dag i kalenderen. Fullførte oppgaver er angitt med en hake i kalenderen. Forfalte oppgaver vie i rødt. Hvi du merker en oppgave om fullført, og enere oppdager at deler av den ikke er det, kan du oppheve merkingen. Oppgaver du opphever om fullført, vie på gjeldende dag i kalenderen. Når du merker en oppgave om fullført, varler GroupWie oppgaven opphavperon hvi vedkommende har valgt returvarling i Sendealternativer. Statuen Fullført, medregnet datoen og klokkelettet oppgaven ble merket om fullført på, plaere i opphavperonen vindu Egenkaper. Underøke oppgaver fullføringtatu Klikk på på verktøylinjen. Klikk på oppgaven du vil kontrollere tatuen for. Klikk på Fil Egenkaper. 18 Sende og motta elementer

23 Oppheve merking av en oppgave om fullført Klikk på Vindu Kalenderoverikt. Klikk på den merkede avkryningboken ved iden av oppgaven. Fm=F mp " F Et notat er en påminnele om du plaerer på en betemt dato i din egen eller en annen peron kalender. Du kan bruke notater til å minne deg elv om tidfriter, ferier, fridager, og å videre. Peronlige notater er nyttige om påminneler om fødeldager, ferier, lønningdager, og å videre. ca F F zf pmdav mp " Klikk på Fil Ny Notat. Hvi du vil bytte til en peronlig overikt, klikker du på Rediger Endre til Mer klikker på alternativknappen Peronlig og klikker på OK. Q I boken Startdato kriver du datoen om dette notatet kal vie på i kalenderen. Skriv et emne (valgfritt) og notatet. Klikk på OK. Hvi du vil ha tilgang til informajonen enere, åpner du kalenderen og velger datoen om informajonen vie på. Dobbeltklikk på notatet i liten Notater. Du kan gjøre den peronlige notatoverikten til tandard notatoverikt i tedet for gruppenotatoverikten. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Sende og motta elementer 19

24 Fm=F F mp " ad "m=f * cff Klikk på Fil Ny Notat. Fyll ut adreebokene. Hvi du ikke kjenner et brukernavn, klikker du på Adree. Q I boken Startdato kriver du datoen om dette notatet kal vie på i mottakerne kalendere. Skriv et emne (valgfritt) og notatmeldingen. Klikk på Send. byf " Fcpm pdd zä FdFhFm F = Fm=F Bruk Stavekontroll til å underøke om tekten har feiltavede ord, flere like ord etter hverandre eller ulovlige kombinajoner av må og tore boktaver. Du kan kjøre tavekontroll på valgte ord eller hele meldingen. Når du kjører tavekontroll, kan du velge mellom følgende alternativer: " Bytter ut et feiltavet ord med et ord tavekontrollen forelår. Hvi du vil bytte ut et feiltavet ord, dobbeltklikker du på ordet eller klikker på ordet og velger Ertatt. Hvi du vil gjøre dine egne retteler, redigerer du ordet i boken Ertatt med og klikker på Ertatt. pzz p F mä Hopper over ordet en gang. Stavekontrollen topper nete gang ordet forekommer. pzz p F "dd a= Hopper over alle forekomter av ordet i hele dokumentet. Stavekontrollen ignorerer ordet inntil nete gang du kjører tavekontroll. FVV ad Legger ordet til den gjeldende brukerordliten, om lagrer ektra ord lik at tavekontrollen gjenkjenner ordet ved enere tavekontroller. Klikk på boken Emne eller Bekjed. eller Merk tekten du vil kjøre tavekontroll på. Klikk på Verktøy Stavekontroll. 20 Sende og motta elementer

25 FVVF F= OadF FVVF Fm Oad F= F FdFhFm Klikk på Ja når tavekontrollen er ferdig. Du kan legge filer og dokumentreferaner ved potbekjeder, avtaler, notater, oppgaver og telefonbekjeder. Du kan bruke Legg ved til å ende en eller flere filer eller dokumentreferaner til andre brukere. Anta at du vil ende en utgiftrapport til en annen bruker. Du kan legge ved fil om finne på harddiken din, en dikett eller nettverktajon. Mottakerne kan åpne den vedlagte filen, lagre den, vie den eller krive den ut. Hvi du endrer den vedlagte filen etter at du har endt den, vil ikke mottakerne e endringene. Hvi filen du vil legge ved, er et dokument lagret i et GroupWie-bibliotek, kan du legge ved dokumentreferanen. Mottakeren kan bruke referanen til å åpne dokumentet, vie det, redigere det eller krive det ut, avhengig av mottakeren rettigheter. Du finner mer informajon om delingrettigheter i avnittet Dele dokumenter under Opprette og arbeide med dokumenter. Hvi du prøver å åpne eller vie en vedlagt fil om er paordbekyttet, må du krive filen paord. Hvi du ikke kjenner paordet, kan du ikke åpne eller vie den vedlagte filen. Klikk på på verktøylinjen. Fyll ut bokene il, Emne og Bekjed. Klikk på for å åpne dialogboken Vedlegg. Q Klikk på Velg fil. Klikk på filen du vil ende og velg Åpne Lukk. Legge ved filer 21

26 Hvi du vil legge ved flere filer, holder du Ctrl nede men du klikker på de andre filene. Klikk på Send. Mottakerne får e et lite binderikon ved iden av elementet i ine potkaer. Dette angir at elementet har et vedlegg. Selv om du flytter eller letter en fil på harddiken din eller en nettverktajon, påvirke ikke filer om du har lagt ved et endt element. FVVF Fm =pc hfm FOF"m F F= F FdFhFm Klikk på på verktøylinjen. Fyll ut bokene il, Emne og Bekjed. Klikk på Dokumentreferane. Q Angi biblioteket der dokumentet er lagret. Skriv dokumentnummeret i tektboken Dokument. Angi hvilken verjon (gjeldende, offiiell eller en betemt) dokumentreferanen kal peke på og klikk på OK. Klikk på Send. df F Fm F=d"V Oad O" F FdFhFm Høyreklikk på vedlegget du vil lette og klikk på Slett. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på klikker på vedlegget du vil lette og velger Slett Lukk. Hvi du letter en vedlagt fil, lette den ikke fra harddiken din eller en nettverktajon, men fjerne bare fra vedleggliten. Du kan lette en vedlagt fil hvi du er avenderen, men ikke hvi du er mottakeren. 22 Legge ved filer

27 a F F=d"V F OadF Hvi du bare vil kumme rakt gjennom en avtale, kan du vie den i tedet for å åpne den. Når du vier et vedlegg, åpne det ikke i en egen applikajon. I tedet vie det i et viningverktøy. Dette går vanligvi rakere enn å åpne vedlegget, men det er ikke alltid riktig formatert. Høyreklikk på vedlegget og klikk på Vi vedlegg. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på Fil Vedlegg Vi vedlegg. Hvi elementet du leer, inneholder flere vedlegg, vie de om ikoner øvert i vinduet Vi vedlegg. Du kan vie de andre vedleggene ved å klikke på dem. àzmf F=d"V F OadF Når du åpner en vedlagt fil, fatlår GroupWie hvilken applikajon filen kal åpne i. Du kan godta den forelåtte applikajonen eller krive banen og filnavnet til en annen applikajon. Hvi du bare vil kumme gjennom innholdet i vedlegget, kan du vie det i tedet for å åpne det. Se Vie vedlagte filer tidligere i dette avnittet. Åpne elementet om inneholder vedlegget. Høyreklikk på vedlegget og klikk på Åpne. Hvi du vil åpne vedlegget i en annen applikajon, kriver du banen og navnet til programfilen. Dette trinnet er ikke nødvendig hvi den riktige applikajonen allerede er oppført. Klikk på OK. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på Fil Vedlegg Åpne. FVVF d =OadF F= F FdFhFm Du kan legge temmelyd eller digitalt innpilte lydfiler til et element. Du kan for ekempel diktere et brev for at mottakeren kal pille av diktatet og krive brevet. Hvi du vil legge til lyd i elementer, må du ha de riktige makin- og programvaredriverne intallert. I en elementoverikt drar du fra tatulinjen over til et område av overikten utenfor tektbokene. Klikk på irkelen for å begynne å pille inn lyden. Klikk på kvadratet for å toppe innpillingen. Legge ved filer 23

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

CarCare - Dokumentasjon

CarCare - Dokumentasjon CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer