Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst på poster til virkelig verdi utviklet seg sterkt, og kostnadsveksten var moderat. Sterk utvikling i kundeaktivitetene i. Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder i konsernet steg med , og markedsandelen for utlån til personkunder i Norden økte. Inntekter fra bedriftskunder i konsernet vokste med 8 % på grunn av sterk forretningsutvikling i alle områdene. Lavere Inntekter og risikojustert resultat i fjerde kvartal. Inntektene i Nordic Banking og Institutional & International Banking steg 5 % i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før. Netto renteinntekter var fortsatt høye, og netto gebyr- og provisjonsinntekter fortsatte å øke. Imidlertid førte lavere netto gevinst på poster til virkelig verdi og restruktureringskostnader i forbindelse med strategiske tiltak til lavere drifts- og risikojustert resultat. Fortsatt stabilisering av kredittkvalitet. Tap på utlån på forventet nivå. Tap i forhold til utlån var som forventet på 52 basispunkter i fjerde kvartal og 54 basispunkter* i. Veksten i utlån med nedskrivninger gikk ytterligere ned til 7 % i kvartalet. Nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån økte fra 51 % til 53 %. Strategiske tiltak skal støtte opp om en vel avveid vekststrategi i Nordea skal utnytte den sterke fremgangen i forretningene og har besluttet å følge en vel avveid vekststrategi hvor muligheter og risikoer skal nøye balanseres. På den måten fortsetter veien mot et Great Nordea. Basert på resultater og erfaringer fra tidligere tiltak lanserer Nordea nye strategiske tiltak som skal gi ytterligere inntekter, forbedre effektiviteten og ITdriften. Dette skal bidra til at de langsiktige finansielle målene oppnås og sikre overholdelse av regelverk. Utsikter. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i på grunn av lavere inntekter i Treasury og Markets. Effektene av de strategiske tiltakene forventes å bli nøytrale i Kredittkvaliteten vil fortstt stabilisere seg. Tap på utlån kan imidlertid bli høye også i 2010 fordi det vanskelig kan forutsis når de vil begynne å avta. (Utsikter, se side 11). - Nordea kom styrket ut av, til tross for at det var ett av de mest utfordrende årene på lenge. Risikojustert resultat økte med 22 %, og kapitalposisjon og fundingkostnad er blant de beste i Europa. Våre kundeorienterte verdier og relasjonsstrategi bestod prøven i et vanskelig marked. Vi har styrket omdømmet og bedret kundetilfredsheten i forhold til konkurrentene fordi vi har stått enda nærmere kundene og hjulpet dem med løsninger i nedgangskonjunkturen. Vi har et solid utgangspunkt for å fortsette vår vel avveide vekststrategi, sier konsernsjef Christian Clausen i Nordea. Sammendrag - nøkkeltall, EURm 3. kv Endring % Endring % 2008 Endring % Netto renteinntekter Sum driftsinntekter Resultat før tap på utlån Netto tap på utlån Tap i andel av utlån på årsbasis, bp * 19 Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Risikojustert resultat Resultat per aksje, utvannet, EUR 0,11 0,15 0,19 0,60 0,79 Avkastning på egenkapitalen, % 8,1 11,7 14,4 11,3 15,3 *) eksklusive en engangsavsetning på EUR 47m til et omtvistet rettslig krav. For mer informasjon, se side 54 for kontaktinformasjon. Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 10 millioner kunder, rundt salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 5,9 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

2 Nordea Årsrapport 2(54). 3. kv. Endring. Endring Jan-des Jan-des Endring EURm % 2008 % 2008 % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, netto Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Volum, hovedposter des 30. sep Endring 31. des Endring EUR mrd % 2008 % Utlån til kunder 282,4 282, ,1 7 Innskudd og lån fra kunder 153,6 148, ,6 3 hvorav spareinnskudd 47,8 46,8 2 45,5 5 Midler til forvaltning 158,1 149, ,6 26 Forsikringstekniske avsetninger, liv 32,2 31,2 3 28,3 14 Egenkapital 22,4 21,9 2 17,8 26 Sum eiendeler 507,5 488, ,1 7 Nøkkeltall. 3. kv.. Jan-des Jan-des Resultat per aksje etter utvanning 2, EUR 0,11 0,15 0,19 0,60 0,79 Aksjekurs 2,3, EUR 7,10 6,87 3,90 7,10 3,90 Samlet avkastning til aksjonærene, % 3,8 14,9-32,6 78,6-46,9 Foreslått/faktisk utbytte per aksje, EUR 0,25-0,20 0,25 0,20 Egenkapital per aksje 2,3, EUR 5,56 5,44 5,29 5,56 5,29 Potensielle utestående aksjer 3, millioner Vektet gjennomsnittlig antall aksjer etter utvanning 3, mill Avkastning på egenkapitalen, % 8,1 11,7 14,4 11,3 15,3 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 3, % 11,4 12,0 9,3 11,4 9,3 Kapitaldekning, før overgangsregler 3, % 13,4 14,1 12,1 13,4 12,1 Kjernekapitaldekning 3, % 10,2 10,5 7,4 10,2 7,4 Kapitaldekning 3, % 11,9 12,4 9,5 11,9 9,5 Kjernekapital 3, EURm Risikovektede eiendeler, etter overgangsregler 3, EUR mrd Tap i forhold til utlån, basispunkter Antall årsverk Risikojustert resultat 5, EURm Økonomisk resultat 5, EURm Økonomisk kapital 3, EUR mrd 14,1 13,4 12,8 13,5 11,8 Resultat per aksje, risikojustert 2,5, EUR 0,12 0,18 0,18 0,72 0,68 Avkastning på økonomisk kapital 5, % 15,8 22,3 21,0 20,6 19,3 MCEV, EURm For valutakurser brukt i konsolideringen av Nordea-konsernet, se Note omregnet på grunn av emisjonen. 3 Ved utgangen av perioden. 4 Tap i forhold til utlån i 2. kv. ekskl. avsetninger til et rettslig krav mot Nordea 5 Risikojustert resultat for 2008 ble omarbeidet i begynnelsen av, som følge av IRB-godkjennelsen og påfølgende modelltilpasninger.

3 Nordea Årsrapport 3(54) Konsernet Resultatsammendrag fjerde kvartal Inntektsveksten var sterk også i fjerde kvartal, spesielt i kundeområdene. Netto renteinntekter var på et høyt nivå, og netto gebyr- og provisjonsinntekter økte i forhold til kvartalet før. Netto gevinst på poster til virkelig verdi gikk som forventet ned i fjerde kvartal som følge av at markedsforholdene normaliserte seg. Samlede inntekter i kundeområdene Nordic Banking og Institutional & International Banking økte med 5 % sammenlignet med tredje kvartal. Samlede inntekter i konsernet gikk ned med 5 % fra et sterkt tredje kvartal. Netto renteinntekter gikk ned med 2 % fra kvartalet før som følge av fortsatt press på innskuddsmarginer, noe lavere utlånsmarginer til personkunder og lavere avkastning på likviditetsbufferne som Group Treasury styrer. Utlån til personkunder fortsatte å øke, og Nordic Bankings markedsandel ble høyere. Nedgangen i utlån til bedrifter syntes å avta spesielt mot slutten av kvartalet, og gjennomsnittlige utlånsmarginer til bedrifter fortsatte gikk fortsatt opp i fjerde kvartal. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte også i fjerde kvartal, opp 6 % fra tredje kvartal. Dette skyldes hovedsakelig et sterkt resultat i spare- og plasseringsområdet og en økning i midler til forvaltning til EUR 158mrd i løpet av kvartalet. Netto inngang i kvartalet var EUR 3,5mrd. Resultatene fra kunderelaterte kapitalmarkedsaktiviteter var fortsatt solide, med stor aktivitet og høye inntekter i fjerde kvartal. Netto gevinst på poster til virkelig verdi i Life & Pensions var også høye fordi de finansielle bufferne fortsatte å gå opp. Imidlertid som forventet gikk samlet netto gevinst på poster til virkelig verdi ned fra et meget høyt nivå i de ni første månedene. Dette skyldes lavere netto gevinst på poster til virkelig verdi i Group Treasury og ikke fordelte inntekter i Markets, øvrig. Totalt ble netto gevinst på poster til virkelig verdi redusert med 28 % til EUR 351m. Samlede kostnader steg med 12 % fra tredje kvartal og med 6 % fra fjerde kvartal året før. Dette inkluderer EUR 64m i restruktureringskostnader som hovedsakelig relaterer seg til de strategiske tiltakene. Uten disse økte samlede kostnader med 6 % fra tredje kvartal og 3 % i forhold til fjerde kvartal året før. Netto tap på utlån i fjerde kvartal beløp seg til EUR 347m. Tap i forhold til utlån var 52 basispunkter som var i tråd med Nordeas forventninger. Driftsresultatet gikk ned med 29 % fra kvartalet før, hovedsakelig på grunn av lavere netto gevinst på poster til virkelig verdi og restruktureringskostnadene på EUR 64m. Kredittkvaliteten stabiliserte seg i løpet av høsten som følge av den økonomiske oppgangen på Nordeas hjemmemarkeder. Konsernets utlån med nedskrivninger økte med 7 % fra tredje kvartal. I de to foregående kvartalene var økningen henholdsvis 9 % og 19 %. Brutto utlån med nedskrivninger i konsernet beløp seg til EUR 4 102m, hvorav EUR 535m i de baltiske landene. Risikojustert resultat gikk ned med 27 % sammenlignet med tredje kvartal og 14 % sammenlignet med fjerde kvartal året før, hovedsakelig på grunn av lavere netto gevinst på poster til virkelig verdi og restruktureringskostnader. For hele gikk risikojustert resultat opp med 22 %. Inngangen av nye Fordel Pluss-kunder var også sterk i fjerde kvartal med en økning i Nordic Banking på over per måned. Av disse var 59 % nye kunder i Nordea, en klart høyere andel enn i samme kvartal året før. Dette gjenspeiler Nordeas konkurransedyktige tilbud og viser at Nordea er en attraktiv merkevare. Antall Private Banking-kunder økte med rundt i fjerde kvartal. Nordea har en kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital på 10,3 % før overgangsregler i henhold til Basel II. Før overgangsregler var kjernekapitaldekningen 11,4 % og kapitaldekningen 13,4 %. Etter overgangsregler var kjernekapitaldekningen eksklusive hybridkapital 9,3 %, kjernekapitaldekningen 10,2 % og kapitaldekningen 11,9 %. Inntekter Samlede inntekter var EUR 2 158m, en nedgang på 5 % fra det høye nivået i tredje kvartal. Samlede inntekter i Nordic Banking økte med 5 % og i Institutional & International Banking (IIB) med 6 % sammenlignet med tredje kvartal. Samlede inntekter fra bedriftskunder gikk opp 3 % på grunn av stigende utlånsmarginer og noe høyere inntekter fra kapitalmarkedsprodukter. Men utlån til bedrifter i Nordic Banking ble noe redusert i forhold til kvartalet før. Kundetilfredsheten utviklet seg positivt, spesielt sett i forhold til sammenlignbare banker. Inntektene fra forretninger med personkunder gikk noe opp i forhold til kvartalet før. Både innlån og utlån økte i likhet med inntektene fra spare- og plasseringsområdet. Gjennomsnittsmarginene gikk imidlertid noe ned i Norge og Finland. I Norge skyldes dette hovedsakelig midlertidige effekter av renteendringer. Kundetilfredsheten blant personkundene var høy, spesielt i Norge og Danmark. Relativt sett er Nordeas posisjon i de nordiske markedene klart styrket og gjenspeiler forbedret langsiktig konkurranseevne og omdømme.

4 Nordea Årsrapport 4(54) Netto renteinntekter Netto renteinntekter gikk ned med 2 % til EUR 1 299m fra tredje kvartal. Dette skyldes fortsatt noe press på innskuddsmarginene, noe lavere utlånsmarginer til personkunder og en nedgang i netto renteinntekter i Group Treasury. Disse var på EUR 21m som følge av lavere avkastning på likviditetsbufferne. Effekten av lavere innskuddsmarginer påvirket netto renteinntekter fortsatt negativt med rundt EUR 10m sammenlignet med forrige kvartal. Utlån til kunder var uendret på EUR 282mrd i fjerde kvartal, men eksklusive omvendte gjenkjøpsavtaler økte utlån med 1 % på grunn av en meget positiv utvikling i personmarkedet. Utlån til bedriftskunder Utlån til bedrifter gikk noe ned i fjerde kvartal. Etterspørselen etter finansiering av oppkjøp, investeringer og driftskapital er fortsatt dempet. Nordea stod for en større andel av bedriftsfinansieringen i markedet for foretaksobligasjoner i løpet av året. Nordea har fortsatt å utvikle relasjonene til kundene og hjelpe eksisterende kunder og samtidig holdt på sin konservative risikostyringspolicy. Marginene på utlån til bedrifter gikk noe opp også i fjerde kvartal som følge av reprising av kredittrisiko, spesielt i Finland. Marginene i de nye europeiske markedene økte også. Bolig- og forbrukslån Boliglån økte med 3 % og forbrukslån med 2 % i forhold til forrige kvartal. Samlede marginer på boliglån til personkunder ble redusert i kvartalet på grunn av den midlertidige effekten av renteendringer i Norge og lavere marginer i Finland. Justert for effekten av renteendringer, gikk marginene på boliglån opp i Norge. Nordic Bankings markedsandel for utlån til personkunder steg i fjerde kvartal. Dette viser Nordeas sterke posisjon blant kundene, ikke minst i Finland der økningen i markedsandelen indikerer et vendepunkt etter en periode med fallende markedsandeler. Innskudd fra person- og bedriftskunder Samlede innskudd fra kunder, inkludert gjenkjøpsavtaler, økte med 3 % til EUR 154mrd sammenlignet med kvartalet før og med 3 % sammenlignet med året før. Innskudd fra bedrifter økte som følge av Nordeas sterke rating og konkurransedyktige priser. Konkurransen om innskuddsmidlene var fortsatt stor. Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 6 % fra forrige kvartal til EUR 463m. Sparerelaterte provisjoner steg med 11 % til EUR 302m fra tredje kvartal mens utlånsrelaterte provisjoner gikk ned med 9 %. Kostnadene til de danske og svenske statlige ordningene var EUR 48m, stort sett uendret i Danmark fra tredje kvartal og noe lavere i Sverige på grunn av lavere årsavgifter enn tidligere forventet. Spare- og forvaltningsrelaterte provisjoner Forvaltningsrelaterte provisjoner utviklet seg fortsatt positivt og økte til EUR 139m i fjerde kvartal. Dette er 21 % høyere enn kvartalet før, og skyldes et sterkt resultat på spare- og plasseringsområdet, økte midler til forvaltning, resultatavhengige honorarer som ble realisert i fjerde kvartal og høyere marginer på grunn av en økt andel aksjer i porteføljen. Nordeas sterke investeringsresultat, hvor 86 % av alle investeringsporteføljene hadde en meravkastning i forhold til referanseindeksene i løpet av året, ga en netto inngang i midler til forvaltning i fjerde kvartal på EUR 3,5mrd, som tilsvarer 9 % på årsbasis. På grunn av fortsatt sterk verdioppgang økte samlede midler til forvaltning med EUR 8,9mrd eller 6 % til EUR 158,1mrd i fjerde kvartal. Nordeas midler til forvaltning er nå bare 4 % lavere enn toppnivået i andre kvartal Den positive utviklingen i fond rettet mot personkunder fortsatte i kvartalet med en kapitalinngang på EUR 1,1mrd. Også Nordic Private Banking hadde nok et sterkt kvartal med en netto inngang på EUR 0,9mrd. Utlånsrelaterte provisjoner Utlånsrelaterte provisjoner gikk ned med 9 % i fjerde kvartal til EUR 115m sammenlignet med et sterkt tredje kvartal. Inntektene fra garantier og remburser var uendret fra forrige kvartal. Netto gevinst på poster til virkelig verdi På kundesiden var kapitalmarkedsaktivitetene fortsatt bra. Etterspørselen etter risikostyringsprodukter fra kunder både i Nordic Banking og Institutional & International Banking, var høy. Konsernets strategi om å øke salget av risikostyringsprodukter til bedrifts- og institusjonelle kunder fortsatte å gi gode resultater. Netto gevinst på poster til virkelig verdi i de to store kundeområdene Nordic Banking og Institutional & International Banking gikk opp 10 % til EUR 199m, sammenlignet med kvartalet før. Som forventet normaliserte markedsforholdene seg i fjerde kvartal. Konkurransen i Norden fra både nordiske og internasjonale banker økte i fjerde kvartal. Dette førte til strammere marginer i markedene. Volumene gikk ned i kvartalet, spesielt innenfor obligasjoner og valuta. Dette skyldes lavere økonomisk aktivitet og lavere aktivitet blant bedriftskundene. Markedsforholdene påvirket Capital Markets Products, mens Group Treasury ble påvirket av høyere langsiktige renter mot slutten av kvartalet, noe som var en spesiell utfordring.

5 Nordea Årsrapport 5(54) Netto gevinst på poster til virkelig verdi i Markets, øvrig, dvs. inntekter som ikke er fordelte, ble fortsatt positivt påvirket av effektiv risikostyring og gode tradingresultater i forbindelse med håndteringen av risikoen i kundetransaksjoner. Men nivået var lavere enn i de foregående kvartalene, og netto gevinst på poster til virkelig verdi gikk derfor ned med 35 % til EUR 136m. Netto tap på poster til virkelig verdi i Group Treasury var EUR -56m sammenlignet med en netto gevinst på EUR 2m i tredje kvartal, hovedsakelig som resultat av høyere langsiktige renter mot slutten av året og andre endringer i virkelig verdi. Netto gevinst på poster til virkelig verdi i Life var også sterk i fjerde kvartal, men ned 6 % til EUR 93m. De finansielle bufferne utgjorde 6,1 % av de forsikringstekniske avsetningene, eller EUR 1 434m ved utgangen av fjerde kvartal. Dette er en forbedring på 0,9 prosentpoeng i forhold til tredje kvartal. Totalt gikk netto gevinst på poster til virkelig verdi ned med 28 % til EUR 351m fra et høyt nivå i de foregående kvartalene. Egenkapitalmetoden Inntekter fra egenkapitalmetoden var EUR 15m, inkludert resultatet på EUR 0m fra andelen i norske Eksportfinans på 23 %. Andre inntekter Andre inntekter var EUR 30m, sammenlignet med EUR 26m i forrige kvartal. Kostnader Samlede kostnader økte med 12 % til EUR 1 219m sammenlignet med kvartalet før. Personalkostnader steg med 5 % til EUR 702m og andre kostnader med 23 % til EUR 471m. Inkludert i dette var restruktureringskostnader på totalt EUR 64m, som i hovedsak relaterte seg til strategiske tiltak. Av dette var EUR 45m personalkostnader og EUR 19m andre kostnader. Eksklusive restruktureringskostnadene gikk samlede kostnader opp med 6 %, personalkostnader ned med 2 % og andre kostnader opp med 18 %, på grunn av høyere kostnader til IT, markedsføring og kjøpet av Fionia Bank. Samlede kostnader gikk opp med 6 % og personalkostnader med 7 % i forhold til samme periode i fjor. Eksklusive restruktureringskostnadene økte samlede kostnader med 3 % og personalkostnadene med 5 %. Antall medarbeidere (årsverk) var rundt 660 lavere ved utgangen av fjerde kvartal enn ved årets begynnelse. Dette tilsvarer en nedgang på 2 % inkludert kjøpet av Fionia, og 3 % uten dette kjøpet. Kostnader i forhold til inntekter var 56 % mot 48 % i forrige kvartal og mot 51 % i fjor. Eksklusive restruktureringskostnadene utgjorde kostnadene 54 % av inntektene. Kostnader i forhold til inntekter i Nordic Banking var 56 %, opp fra 51 % i tredje kvartal, og 38 % i Institutional & International Banking, opp fra 35 % i tredje kvartal. Avsetninger til overskuddsdelingsordningen for medarbeiderne var EUR 35m i fjerde kvartal sammenlignet med EUR 29m i tredje kvartal. I fjerde kvartal ble disse avsetningene regnskapsført i forretningsområdene og hadde en betydelig påvirkning på deres kostnadsutvikling. Netto tap på utlån Netto tap på utlån var EUR 347m. Netto tap på utlån inkluderer avsetninger på EUR 29m relatert til den danske garantiordningen (EUR 27m i tredje kvartal). Netto tap på utlån var noe lavere i fjerde kvartal enn i tredje kvartal. Netto nedskrivninger på utlånsgrupper var EUR 82m i fjerde kvartal. Tap i forhold til utlån på 52 basispunkter i fjerde kvartal var stort sett på nivå med tapsforventningene, inkludert 4 basispunkter relatert til avsetningen til den danske garantiordningen. I de baltiske landene var tap i forhold til utlån på 338 basispunkter. Tap på individuelt vurderte utlån utgjorde 40 basispunkter, sammenlignet med 37 basispunkter i tredje kvartal. Netto nedskrivninger på utlånsgrupper var på 12 basispunkter, sammenlignet med 17 basispunkter i tredje kvartal. I Nordic Banking beløp samlede netto tap på utlån seg til EUR 267m, sammenlignet med EUR 263m i tredje kvartal. Netto tap på utlån gikk noe ned i Finland og Sverige, men noe opp i Danmark og Norge i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Netto tap på utlån og utlån med nedskrivninger kom fortsatt fra en rekke små og mellomstore engasjementer og ikke fra noen få, større engasjementer. Brutto utlån med nedskrivninger økte med 7 %, en lavere økning enn i de tre foregående kvartalene. Nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån var 53 %, opp fra 51 % ved utgangen av tredje kvartal. I de baltiske landene var brutto utlån med nedskrivninger, inkludert både tapsutsatte og misligholdte lån, på EUR 535m eller 733 basispunkter av utlån. Økningen i utlån med nedskrivninger var dermed bare på EUR 13m, eller 2 % i kvartalet, sammenlignet med en økning på EUR 380m i de tre første kvartalene i. Samlede nedskrivninger i de baltiske landene beløp seg til EUR 319m, hvorav nedskrivninger på utlånsgrupper beløp seg til EUR 188m. Samlede nedskrivninger utgjorde 437 basispunkter av utlån, som tilsvarer nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån på 60 %, opp fra 50 % ved utgangen av tredje kvartal. Skatter Den effektive skattesatsen var 25 % i fjerde kvartal, uendret fra kvartalet før.

6 Nordea Årsrapport 6(54) Resultat Resultatet ble redusert med 29 % til EUR 447m i forhold til forrige kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 8,1 %. Utvannet resultat per aksje var EUR 0,11 (EUR 0,15 i tredje kvartal ). Risikojustert resultat Risikojustert resultat gikk ned 27 % til EUR 533m sammenlignet med kvartalet før og ned 14 % sammenlignet med for ett år siden. Forventet tapsratio som brukes i beregningen av risikojustert resultat, var i gjennomsnitt 25 basispunkter i eksklusive statlige og institusjonelle risikoklasser. For 2010 forventes denne å bli i gjennomsnitt 27 basispunkter. Resultatsammendrag for året I økte samlede inntekter med 11 % til EUR 9 073m sammenlignet med året før, på grunn av sterk utvikling i netto renteinntekter og i netto gevinst på poster til virkelig verdi. Resultat før tap på utlån økte med 18 %, mens driftsresultatet gikk ned med 9 % på grunn av høyere tap på utlån. Risikojustert resultat økte med 22 % sammenlignet med året før. Valutakurssvingninger hadde en negativ innvirkning på inntektene og resultatet og en positiv innvirkning på balansen sammenlignet med året før. Inntekter Netto renteinntekter økte med 4 % til EUR 5 281m sammenlignet med året før. Utlåns- og innskuddsvolumene samt utlånsmarginene var høyere, mens innskuddsmarginene var betydelig lavere enn året før på grunn av lavere markedsrenter. Lavere innskuddsmarginer ga en nedgang i inntektene på rundt EUR 1,1mrd, hovedsakelig i første halvår. Samlede utlån til kunder, eksklusive omvendte gjenkjøpsavtaler, økte med 5 % sammenlignet med for ett år siden. I lokale valutaer var utlån eksklusive omvendte gjenkjøpsavtaler uendret. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk ned med 10 % til EUR 1 693m sammenlignet med året før, inkludert statsgarantiavgiftene på EUR 201m. Eksklusive disse avgiftene, gikk netto gebyr- og provisjonsinntekter opp 1 %. Samlede utlånsrelaterte provisjoner økte med 5 % til EUR 466m, mens samlede provisjoner fra spare- og plasseringsprodukter gikk ned med 7 % til EUR 1 071m. Dette skyldes lavere gjennomsnittlige midler til forvaltning og lavere inntektsmargin, hovedsakelig på grunn av en generelt lavere andel aksjer i porteføljen. Samlede betalingsrelaterte provisjoner ble redusert med 5 % til EUR 729m. Netto gevinst på poster til virkelig verdi økte med 89 % til EUR 1 946m sammenlignet med året før. Dette skyldes både den sterke utviklingen i kunderelaterte kapitalmarkedsaktiviteter og et sterkt resultat i treasuryvirksomheten. Inntekter under egenkapitalmetoden økte til EUR 48m sammenlignet med EUR 24m året før. Av denne inntekten relaterer EUR 7m seg til minoritetsandelen i Eksportfinans (EUR -15m i fjor). Andre inntekter var EUR 105m sammenlignet med EUR 172m i samme periode året før som inkluderte en inntekt på EUR 85m fra salget av NCSD Holding AB. Kostnader Samlede kostnader økte med 4 % til EUR 4 512m sammenlignet med året før. Personalkostnadene økte med 6 % til EUR 2 724m. Andre kostnader gikk noe ned til EUR 1 639m. Kostnader i forhold til inntekter gikk ned til 50 % fra 53 % året før. Netto tap på utlån Tap på utlån i var EUR 1 486m sammenlignet med EUR 466m året før. Dette tilsvarer tap i forhold til utlån på 54 basispunkter eksklusive avsetninger til det omtvistede rettslige kravet relatert til Swiss Air-konkursen. Dette inkluderer 4 basispunkter som relaterer seg til den danske garantiordningen. Skatter Den effektive skattesatsen var 25 % sammenlignet med 21 % i Resultat Sammenlignet med året før ble resultatet redusert med 13 % til EUR 2 318m som følge av høyere tap på utlån og høyere skattekostnader. Risikojustert resultat Risikojustert resultat økte med 22 % til EUR 2 786m sammenlignet med året før. Verdi ifølge den markedskonsistente verdivurderingsmetoden (MCEV) i Life & Pensions Ved utgangen av var verdien ifølge den markedskonsistente verdivurderingsmetoden (MCEV) EUR 3 244m, opp 24 % fra Hele 43 % av økningen i MCEV kommer fra Unit Link-virksomheten. Både et godt salg, opp 34 % fra året før, og oppgangen i midler til forvaltning på 48 % bidro til økningen fra Unit Linkvirksomheten. I tillegg bidro i stor grad sterkere finansielle buffere i den tradisjonelle virksomheten til den positive utviklingen i MCEV. Annen informasjon Vel avveid vekststrategi og tiltak fra 2010 til 2012 Nordea skal følge en vel avveid vekststrategi i 2010 og utover og utnytte den sterke fremgangen i kundeforretningene og bankens sterke posisjon. Nordea skal styre forsiktig i et bedre, men fortsatt usikkert

7 Nordea Årsrapport 7(54) økonomisk marked, og ha full fokus på kredittrisiko og endringer i regelverket for kapital og likviditet. Den vel avveide vekststrategien er en naturlig fortsettelse av den retningen Nordea valgte i 2007, med lansering av visjonen om Great Nordea og ni strategiske tiltak som skal bidra til lønnsom organisk vekst. Styret har vedtatt de neste tiltakene som skal bidra til den vel avveide vekststrategien. Det vil bli lansert en rekke nye strategiske tiltak som skal fokusere på vekst, effektivitet og forbedringer. De driftsmessige og finansielle erfaringene fra 2007-tiltakene har gitt et bedre grunnlag for prioriteringer, omfang og gjennomføring av nye strategiske tiltak. Veksttiltakene omfatter det meste av Nordeas virksomhet, både i Norden og Polen. Effektivitets- og forbedringsprogrammene fokuserer på effektivisering, hovedsakelig innenfor IT, lavere produksjonskostnader samt reduksjon av operasjonell risiko og risikoer i forbindelse med overholdelse av regelverk. De omfatter også mere kostnadseffektive kort-, betalings- og cash management-produkter samt i Capital Markets der endringer i infrastruktur og reguleringer setter nye krav til teknologi. Veksttiltak Nordea har siden finanskrisen hatt meget god respons fra både person- og bedriftskundene i alle hjemmemarkedene. Både antall kunder og forretningsvolumene med eksisterende kunder har økt. Kundetilfredsheten har forbedret seg betydelig i forhold til sammenlignbare banker. Nordea ser det som en unik mulighet til å styrke posisjonen sin som den ledende banken i Norden ytterligere i tillegg til vekst i de nye europeiske markedene. Det er lansert en rekke tiltak som skal bedre Nordeas posisjon gjennom økt fokus på rådgivningskapasiteten, bedre utnyttelse av alle salgskanalene og flere kunder i de nordiske landene. I tillegg skal det åpnes flere avdelingsbanker i Polen. Øke forretningene med eksisterende og nye kunder i Norden For å styrke det fremtidige salget skal Nordea investere i avdelingsbanknettet, herunder tilpasse kapasiteten til kundepotensialet, opprette nye kontortyper og øke rådgivningskapasiteten i avdelingsbankene. Det vil bety en relativ reduksjon i andre typer stillinger i avdelingsbankene. Tilbudene i andre kanaler enn avdelingsbankene vil samtidig bli oppgradert for å ta hånd om den videre overføringen av transaksjoner og salg til disse kanalene fra avdelingsbankene. I Finland er det lansert en spesiell investeringsplan hvor mellom 50 og 60 avdelingsbanker enten vil bli flyttet til områder med høyere vekst eller bli bygget om for å legge til rette for flere rådgivningsmøter. Det vil bli gjort lignende investeringer i de andre nordiske landene for å øke salgs- og rådgivningskapasiteten. For å øke antall kunder skal Nordic Banking og Private Banking utvide rådgivningskapasiteten og kontinuerlig fokusere på å få nye Fordel Pluss-kunder og på Private Banking. Styrke relasjonen til Nordeas bedriftskunder Banken forbedret sitt omdømme blant bedriftskundene i Norden i løpet av finanskrisen, ikke bare blant de største, men også blant små og mellomstore bedrifter. Dette gjenspeiles i kundeundersøkelsene. I Capital Marketsområdet var resultatene spesielt gode i 2008 og. Tiltakene i Capital Markets Products skal øke forretningene med bedriftskundene ytterligere og fortsette å bygge opp en topp-posisjon innenfor Corporate Finance og Equities i Norden. Det vil bli rekruttert nye medarbeidere til begge områdene. Et tiltak er spesielt rettet mot å styrke posisjonen til Corporate Merchant Banking i Sverige som er et område hvor Nordea har gjort store fremskritt de siste årene og hvor forretningspotensialet fortsatt er stort. Oppgraderte tjenester innenfor områder som cash management og nettbank bedrift samt fokus på kunderelasjoner er viktige elementer i dette tiltaket. Vekstplan Polen Åpningen av nye avdelingsbanker i Polen har vært vellykket. Det ble åpnet 114 avdelingsbanker der fra 2007 til, som i gjennomsnitt oppnådde break-even etter ett år. Antall avdelingsbanker er nå 158. Tempoet i etableringen av nye avdelingsbanker ble dempet i, men nå er tiden inne for å fortsette utvidelsen. Målet er inntil 50 nye avdelingsbanker i Corporate Merchant Banking-virksomheten i Polen skal også styrkes, og målet skal være å bygge opp langsiktige relasjoner med lokale topp-selskaper på selektivt grunnlag. Effektiviserings- og forbedringstiltak IT Innenfor IT-området er det lansert tiltak for å forbedre ITeffektiviteten, redusere operasjonelle risikoer og utviklings- og produksjonskostnadene over tid. Noe av ITutviklingen vil bli sourcet fra India og manuelle administrasjonsoppgaver vil bli overført til et driftssenter i Polen. Sammen med et Lean-program i IT skal disse tiltakene frigjøre ressurser som kan brukes mot kunder. Produkter Investeringene i produktområdene skal gjøre kort- og betalingsaktivitetene mer effektive. Dette vil gi ytterligere stordriftsfordeler og økt kapasitet til å håndtere større volumer. Infrastruktur Nordea skal investere i mer avansert teknologi i Markets for å oppfylle nye krav til infrastruktur, nytt regelverk og en økende etterspørsel fra kundene. Det skal iverksettes tiltak for å gjøre finans- og rapporteringsrutinene mer effektive. I tillegg skal konsernets IT-stabilitet styrkes.

8 Nordea Årsrapport 8(54) Tidsplan og investeringer Tiltakene og investeringene vil starte tidlig i 2010 og pågå frem til I 2010 forventes engangsinvesteringene å beløpe seg til EUR 240m, hvorav EUR 140m vil bli ført som kostnader i resultatregnskapet. Effekten av de løpende kostnadene forventes å nettes mot effektiviseringsgevinster på EUR 60m. Den totale effekten av tiltakene på resultatet i 2010 forventes å være nøytral når man tar effektiviseringsgevinster og positive inntektseffekter med i beregningen. Hvis markedsforholdene og etterspørselen fra kunder fortsatt er gunstige, forventes totalinvesteringene i 2011 og 2012 å ligge på omtrent samme nivå som i Effektiviteten og inntektene forventes å øke gradvis, og effekten på resultatet i 2011 og 2012 forventes derfor å bli klart positiv og bidra til at oppnå Nordeas langsiktige mål om å doble det risikojusterte resultatet på syv år oppnås. En mer utfyllende presentasjon av tiltakene vil bli gitt på Nordeas Kapitalmarkedsdag som avholdes i London 23. februar Nytt regelverk I diskuterte tilsynsmyndigheter og standardsettere flere viktige regulatoriske tiltak for å høyne andelen av og kvaliteten på kapitalen. Baselkomiteen (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)) foreslo i desember et nytt regelverk ("Basel III") for å styrke global kapitalog likviditetsregulering, som beskrives i dokumentet Strengthening the resilience of the banking sector og International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. Våren 2010 skal bankene gjennomføre en omfattende kvantitativ konsekvensanalyse (Quantitative Impact Study) basert på forslaget som ble lagt frem. Baselkomiteen forventes å gi ut et justert og endelig regelverk innen utgangen av 2010, og har kommunisert at målet er å innføre det nye regelverket innen utgangen av Hovedelementene i forslaget består i å øke kvaliteten på den ansvarlige kapitalen, styrke risikodekningen, introdusere en ny gjeldsgrad samt en rekke tiltak for å gjøre regelverket sterkere i motkonjunkturer. De foreslåtte endringene i Basel III vil øke kvaliteten og kvantiteten på kapitalen i mange banker, men omfanget vil avhenge av den endelige justeringen og implementeringen av forslaget. De foreslåtte likviditetsrisikomålene fokuserer på å løfte den likviditetsmessige styrken til internasjonalt aktive banker, samt øke den internasjonale harmoniseringen av overvåkingen av likviditetsrisiko. Forslaget omfatter to internasjonalt konsistente standarder, dvs. "Liquidity coverage ratio" og "Net stable funding ratio". Effektene avhenger av både de underliggende målemetodene og nivåkravene. Selv om Nordea vil bli påvirket av forslaget, er Nordea godt forberedt for å tilpasse seg de nye reguleringene på grunn av likviditetsbuffere med høy kvalitet, en veldiversifisert fundingbase, et sterkt fundingnavn og en høy andel langsiktige gjeldspapirer. Kredittporteføljen Samlede utlån var uendret på EUR 282mrd sammenlignet med kvartalet før og økte med 7 % sammenlignet med året før. Utlån til bedriftskunder utgjorde 56 %. Utlån i de baltiske landene utgjorde 3 % av konsernets samlede utlån. Utlån med nedskrivninger økte mindre i fjerde kvartal enn i de foregående. Den økonomiske utviklingen i Nordeas hjemmemarkeder fortsetter å stabilisere seg. Risikovektede eiendeler økte med rundt 6,9 % i som følge av endringer i kredittratingen i porteføljen. Effekten av ratingendringen på risikovektede eiendeler i fjerde kvartal ga en økning på rundt 2,4 %, hovedsakelig på grunn av en modellendring i den IRB-baserte retailporteføljen. Ratingen av bedriftsporteføljen var stabil. Konsernets brutto utlån med nedskrivninger økte med 7 % til EUR 4 102m ved utgangen av fjerde kvartal, som tilsvarer 135 basispunkter av samlede utlån. 54 % av brutto utlån med nedskrivninger er tapsutsatte, mens 46 % er misligholdte. Netto utlån med nedskrivninger, etter nedskrivninger på individuelt vurderte utlån, beløp seg til EUR 2 771m (EUR 2 623m ved utgangen av tredje kvartal) eller 91 basispunkter av samlede utlån. Nedskrivninger i forhold til utlån med nedskrivninger var på 53 % mot 51 % i tredje kvartal. Økningen i utlån med nedskrivninger relaterer seg hovedsakelig til Danmark. Økningen har vært størst i sektorene eiendom, forbruksvarer og industrielle kapitalvarer. Nordea er godt rustet for de nye kapitalreglene og har én av de sterkeste kjernekapitaldekningene blant europeiske banker, i tillegg til en høy andel kjernekapital i den ansvarlige kapitalen.

9 Nordea Årsrapport 9(54) Tap i forhold til utlån og utlån med nedskrivninger Basispunkter 3. kv 2. kv 1. kv av utlån Tap i forhold til utlån, årsbasis, konsern ¹ hvorav individuelle ¹ hvorav utlånsgrupper Tap i forhold til utlån, Nordic Banking Tap i forhold til utlån, IIB Tap i forhold til utlån, de baltiske landene 338² 322² 214² 119² 131 Brutto nedskrivninger av utlån, konsern (bp) hvorav tapsutsatte 54 % 57 % 55 % 62 % 62 % hvorav misligholdte 46 % 43 % 45 % 38 % 38 % Samlet nedskrivningsgrad, konsern (bp) Nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån, konsern 3 53 % 51 % 49 % 48 % 53 % ¹ eksklusive avsetning til et omtvistet rettslig krav relatert til Swiss Airkonkursen. 2 Tap i forhold til utlån inkluderer nedskrivninger på utlånsgrupper i de baltiske landene innregnet i enheten IIB Øvrige. 3 Samlede nedskrivninger i forhold til brutto utlån med nedskrivninger. Markedsrisiko Rentebærende verdipapirer og statskasseveksler var EUR 80mrd ved utgangen av fjerde kvartal. Av dette var EUR 24mrd i livsforsikringsvirksomheten og resten i likviditetsbuffere og tradingporteføljene. Porteføljen, som måles til virkelig verdi, består av 38 % stats- og kommuneobligasjoner, 31 % pantobligasjoner, 12 % foretaksobligasjoner og 19 % andre typer verdipapirer. Av Nordeas samlede rentebærende verdipapirer er bare en begrenset andel til marked-to-model, som fremgår av note 9 på side 46. Samlet Value at Risk (VaR) relatert til markedsrisiko økte til EUR 114m i fjerde kvartal sammenlignet med EUR 79m i tredje kvartal. Markedsrisiko 4. kv 3. kv 2. kv 4. kv EURm Samlet risiko, VaR Renterisiko, VaR Aksjerisiko, VaR Valutarisiko, VaR Kredittspreadrisiko, VaR Diversifiseringseffekt, % Kapitalposisjon Nordeas risikovektede eiendeler ved utgangen av fjerde kvartal var EUR 171,7mrd før overgangsregler, opp 1,9 % fra forrige kvartal og opp 1,9 % fra året før, da risikovektede eiendeler var EUR 168,6mrd. Endringene i risikovektede eiendeler i fjerde kvartal skyldes hovedsakelig modellendringer og økt markedsrisiko. Risikovektede eiendeler etter overgangsregler beløp seg til EUR 191,9mrd ved utgangen av. Før overgangsregler var kjernekapitaldekningen eksklusive hybridkapital 10,3 %, kjernekapitaldekningen 11,4 % og kapitaldekningen 13,4 %. Etter overgangsregler var kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital 9,3 %, kjernekapitaldekningen 10,2 % og kapitaldekningen 11,9 %. Kjernekapitaldekningen og kapitaldekningen er godt over målene i Nordeas kapitalpolicy. Ifølge denne er målet for kjernekapitaldekningen 9 % og for kapitaldekningen 11,5 % over en konjunktursyklus. Den ansvarlig kapitalen på EUR 22,9mrd er EUR 9,2mrd høyere enn Pilar Is kapitalkrav på EUR 13,7mrd før overgangsregler. Kjernekapitalen på EUR 19,6mrd før overgangsregler er EUR 5,8mrd høyere enn Pilar I-kravet. Hybridkapitalen utgjorde 9,3 % av kjernekapitalen, en nedgang fra 10,6 % i tredje kvartal. Andelen hybridkapital er lav sammenlignet med den lovbestemte grensen på 30 %. Nordea foretar jevnlig stresstester som del av kapitalplanleggingen. Det finske finanstilsynet gjennomførte stresstester på de største bankene i Finland i tredje kvartal og konkluderte med at stabiliteten i finanssektoren var tilfredsstillende. Ved utgangen av var økonomisk kapital (EC) EUR 14,1mrd, sammenlignet med EUR 13,4mrd ved utgangen av september. I 2010 er den økonomiske kapitalen blitt ytterligere tilpasset den lovpålagte kapitalberegningen. De interne estimatene for tap ved mislighold (LGD) og kredittkonverteringsfaktorer (CCF) for bedriftskunder og institusjonelle kunder er erstattet med estimater etter den grunnleggende IRB-metoden. Som en konsekvens av generelt høyere LGD og CCF, vil den økonomiske kapitalen øke. Nordeas fundingvirksomhet I løpet av fjerde kvartal tok Nordea opp langsiktige lån på rundt EUR 6,5mrd, hvorav rundt EUR 2,1mrd var utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det svenske markedet. I markedet for seniorlån tok Nordea opp sitt første lån, et USD 2 mrd dobbelttransje-obligasjonslån, gjennom det nylig opprettede US 144a MTN-program. Dette lånet åpnet det viktige amerikanske innenlandske obligasjonsmarkedet for senior langsiktig funding for Nordea. Likviditetsbufferen som Group Treasury styrer og som består av meget likvide verdipapirer som kvalifiserer som

10 Nordea Årsrapport 10(54) sikkerheter i sentralbankene, beløp seg til EUR 56,5mrd ved utgangen av fjerde kvartal. Andelen langsiktig funding ved utgangen av var 66 %. Kjøpet av Fionia Bank sluttført Kjøpet av Fionia Bank uten "bad bank"-delen fra Finansiel Stabilitet A/S ble sluttført i november. Nordea overtok personkunder, bedriftskunder og 29 avdelingsbanker. Nordea-aksjen I fjerde kvartal gikk aksjekursen til Nordea opp fra SEK 70,20 til SEK 72,90 på NASDAQ OMX Nordic Exchange. Avkastningen til aksjonærene i var 78,6 %. Nordea var nummer syv av 20 i den sammenlignbare gruppen i Europa som hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på 55,4 %. Per 8. februar 2010 har den samlede avkastningen til aksjonærene fra begynnelsen av året vært -7,8 %. Dermed er aksjen en av de 13 aksjene som gjør det best av de europeiske bankene som Nordea sammenligner seg med. Dette kommer i tillegg til de sterke resultatene fra 2006 til 2008, da Nordeas aksje hvert år var blant de tre beste. Mandat til gjenkjøp og bruk av egne aksjer For å kunne tilpasse kapitalstrukturen til kapitalbehovet til enhver tid og bruke egne aksjer som betaling eller finansiering av oppkjøp, foreslår styret for generalforsamlingen den 25. mars 2010 at styret gis fullmakt til å gjenkjøpe egne aksjer på et regulert marked der selskapets aksjer er notert, eller ved å gi kjøpstilbud til samtlige aksjonærer. Fullmakten skal være begrenset, og Nordeas beholdning av egne aksjer skal maksimalt utgjøre 10 % av samtlige aksjer. Styret foreslår videre at styret gis fullmakt til å bestemme hvordan egne aksjer skal brukes, som betaling eller finansiering av oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjene skal kunne brukes på annen måte enn på et regulert marked og uten forkjøpsrett til aksjonærene. I fjor ble det ikke gitt slik fullmakt hovedsakelig på grunn av finanskrisen. Styret foreslår for generalforsamlingen den 25. mars 2010 at Nordea løpende skal kunne gjenkjøpe egne aksjer for å muliggjøre sin verdipapirvirksomhet. Nordeas beholdning av slike aksjer skal ikke overstige 1 % av samtlige aksjer. Utbytte Styret foreslår et utbytte på EUR 0,25 per aksje (EUR 0,20) for generalforsamlingen, tilsvarende en utbetaling på 43 % av resultatet. Dette er i tråd med utbyttepolitikken. Samlet foreslått utbytte beløper seg til EUR 1 006m. Eks-utbyttedato for Nordea-aksjen er 26. mars Den foreslåtte registreringsdagen for utbytte er 30. mars, og utbetalingsdagen for utbytte foreslås til 8. april. Resultatrelaterte lønninger Resultatrelaterte lønninger i Nordea omfatter variable lønnsdeler og bonuser. Medlemmene av konsernledelsen mottar ikke resultatbasert lønn for. På andre områder har Nordea avsatt til forskjellige former for resultatrelaterte lønninger for. Disse er gjennomgått for å oppfylle G20s retningslinjer. Videre vil mer enn 50 ledere og andre som tar betydelige risikoer frivillig utsette utbetalingen av halvparten av sin opptjente resultatrelaterte lønn for i tre år. Den utsatte resultatrelaterte lønnen betales ut i tre prorata beløp. Den årlige utbetalingen vil bli justert (opp eller ned) avhengig av Nordeas fremtidige resultat (Nordeas samlede avkastning til aksjonærene beregnet i henhold til Thomson Reuters metodikk), i tråd med prinsippene G20 har godkjent. Nordeas betalingsforpliktelser forbundet med den utsatte resultatbaserte lønnen vil bli sikret gjennom en aksjeswap med en tredjepart, og den finansielle effekten på Nordea vil være svært begrenset. Nordea følger allerede de fleste av retningslinjene som er presentert. I 2004 ble økonomisk resultat introdusert som grunnlag for bonusordninger, og tar hensyn til markedsog kredittrisikoer, samt netting av resultatet i forskjellige enheter. Endringer til virkelig verdi ble introdusert i resultatmålene i Disse godtgjørelsesordningene er utformet slik at de ikke skal oppfordre til overdreven risikotaking og har bidratt til at banken har opprettholdt sin finansielle stabilitet og lønnsomhet gjennom finanskrisen. For å opprettholde Nordeas posisjon som en ledende europeisk bank, også innenfor områder som er direkte utsatt for global konkurranse, kapitalmarkedet, investment banking og kapitalforvaltning, kan ikke godtgjørelsesordningene avvike betydelig fra internasjonal markedstandard. Nordea sikter på konkurransedyktige, men ikke markedsledende godtgjørelser. Samlede inntekter i disse globale konkurranseutsatte områdene som er meget viktige for Nordeas forretningsmodell, var rundt EUR 3mrd i og bidrar til en stor del av Nordeas samlede driftsresultat. Nordea tilbyr resultatrelaterte lønninger i form av bonusordninger bare til utvalgte grupper av medarbeidere i spesifikke områder eller enheter innenfor områdene Capital Markets Products, Savings Products & Asset Management, International Private Banking & Funds og Group Treasury. Innenfor andre områder eller enheter blir variable lønnsdeler tilbudt utvalgte ledere, spesialister og viktige medarbeidere. Beregnede avsetninger til resultatrelaterte lønninger i beløp seg til EUR 278m, hvorav EUR 212m er en del av bonusordningene i disse områdene. Utdelingsforholdet, samlede personalkostnader, inkludert fast lønn og bonus i forhold til samlede inntekter, for områder eller enheter med bonusordninger gikk ned til 16,4 % i sammenlignet med 20,5 % i Nordea har derfor fortsatt et utdelingsforhold på rundt halvparten av det de fleste internasjonale sammenlignbare banker har.

11 Nordea Årsrapport 11(54) Avsetningene til resultatrelaterte lønninger i fjerde kvartal var EUR 34m, en nedgang fra EUR 70m i tredje kvartal. Variable lønnsdeler i andre områder eller enheter beløp seg til EUR 66m i. Disse godtgjørelsesordningene har en øvre grense, normalt tilsvarende tre måneders fastlønn, og er basert på måloppnåelser ifølge Balanced Scorecard, som kundetilfredshet, ledelse og risiko- og kredittstyring. I Sverige var kostnadene til bonus og variable lønnsdeler EUR 58m, inkludert sosiale kostnader. Det utgjør 21 % av konsernets samlede kostnader til resultatbasert lønninger. I 2010 skal interne retningslinjer og rutiner sikre at de resultatbaserte lønningene ikke bidrar til unødvendig risikotaking for Nordea eller kundene. I tillegg skal flere medarbeidere bli omfattet av reglene om utsatt resultatbaserte lønninger fra 2010 slik at Nordea er helt i tråd med kravene i lovverket. Resultatbaserte lønninger og sosiale kostnader EURm 2008 Bonuser, bonusområder og -enheter Variable lønnsdeler, andre områder eller enheter Samlede variable lønnsdeler og bonuser, konsern Utdelingsforhold, bonusområder og - enheter* 16,4 % 20,5 % Bonusforhold, bonusområder og -enheter** 6,2 % 7,0 % *) Fast lønn og bonuser i forhold til samlede inntekter. **) Bonuser i forhold til samlede inntekter. Overskuddsdeling og langsiktig insentivprogram I ble det utbetalt rundt EUR 106m i forbindelse med Nordeas ordinære overskuddsdelingsordning for alle medarbeiderne og det langsiktige insentivprogrammet for ledere og viktige medarbeidere. For kan hver medarbeider motta maksimum EUR 3 200, hvorav EUR er basert på et forhåndsbestemt nivå for risikojustert resultat, EUR 600 på relativ kundetilfredshet og ytterligere EUR 600 basert på Nordeas relative resultat i forhold til en nordisk sammenligningsgruppe målt etter avkastning på egenkapitalen. Det foreslås å erstatte det nåværende målet for avkastning på egenkapitalen i overskuddsdelingsordningen for 2010 med Nordeas relative resultat i forhold til sammenlignbare banker i Norden målt etter avkastning til aksjonærene. Den mulige maksimale utbetalingen basert på disse tre parametrene er uendret. Forutsatt at alle resultatkriteriene oppfylles, vil kostnadene forbundet med ordningen maksimalt utgjøre rundt EUR 100m. Generalforsamlingen i vedtok et langsiktig insentivprogram (LTIP), LTIP, for inntil 400 ledere og viktige medarbeidere. For å delta i ordningen måtte deltakerne låse deler av lønnen i Nordea-aksjer for på den måten å sikre at de har samme interesser og perspektiv som aksjonærene. Deltakerne fikk rettigheter til å kjøpe matching- og resultataksjer som tidligst kunne utøves etter to år, forutsatt at deltakerne fortsatt er ansatt i banken og, for resultataksjene at bestemte resultatkriterier ble oppfylt, som vekst i risikojustert resultat per aksje og samlet avkastning til aksjonærene i forhold til nordiske og europeiske finansinstitusjoner. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling vil bli avholdt kl CET torsdag 25. mars 2010 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Stockholm. I forkant av generalforsamlingen vil det bli holdt informasjonsmøter for aksjonærene i København 9. mars og i Helsinki 11. mars. Utsikter 2010 Nordea forventer at den økonomiske oppgangen vil fortsette i 2010, men utviklingen er fortsatt usikker. Basert på dette, et sterkt utgangspunkt og på utviklingen i kundeforretningene vil Nordea følge en vel avveid vekststrategi med balanse mellom muligheter og risikoer og investere i fremtiden gjennom flere vekst- og effektiviseringstiltak. Effekten av de strategiske tiltakene på resultatene vil være nøytral i Nordea forventer at kostnadsveksten i 2010 stort sett vil være på linje med veksten i, inkludert effektene av vekst- og effektiviseringstiltakene. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i på grunn av lavere inntekter i Treasury og Markets. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i tråd med den økonomiske oppgangen. Tap på utlån kan imidlertid bli høye også i 2010 ettersom det vanskelig kan forutsis når tapene begynner å avta. Nordea forventer en effektiv skattesats på rundt 26 %.

12 Nordea Årsrapport 12(54) Kvartalsvis utvikling, kundeområder Kvartalsvis utvikling, konsernet. 3. kv. 2. kv. 1. kv.. Jan-des Jan-des EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, netto Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje etter utvanning, EUR 0,11 0,15 0,15 0,19 0,19 0,60 0,79 Resultat per aksje, siste 12 måneder, EUR 0,60 0,68 0,72 0,78 0,79 0,60 0,79 Nordic Banking, driftsresultat, volumer og marginer 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % -14 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 54 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % -3 % Egenkapitalmetoden og andre inntekter % 533 % Sum inntekter inkl. allokeringer % 0 % Personalkostnader % 25 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 12 % Resultat før tap på utlån % -12 % Tap på utlån, netto % -15 % Driftsresultat % -10 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) % -3 % Volumer, EURmrd: Utlån til bedriftskunder 107,1 107,4 108,1 109,6 108,2 0 % -1 % 0,0 0,0 Utlån til personkunder 119,5 116,1 111,1 108,3 105,9 3 % 13 % 0,0 0,0 Samlede utlån 226,6 223,5 219,2 217,9 214,1 1 % 6 % 0,0 0,0 Innskudd fra bedriftskunder 57,3 52,9 53,0 54,8 53,9 8 % 6 % 0,0 0,0 Innskudd fra personkunder 68,3 66,7 65,8 64,4 63,2 2 % 8 % 0,0 0,0 Samlede innskudd 125,6 119,6 118,8 119,2 117,1 5 % 7 % 0,0 0,0 Marginer, % Utlån til bedriftskunder 1,50 1,47 1,38 1,33 1,12 0,00 0,00 Boliglån 0,85 0,90 0,93 1,03 0,79 0,00 0,00 Forbrukslån 4,01 4,03 3,84 3,76 3,29 0,00 0,00 Samlede utlånsmarginer 1,45 1,46 1,41 1,42 1,18 0,00 0,00 Innskudd fra bedriftskunder 0,22 0,23 0,34 0,47 0,85 0,00 0,00 Innskudd fra personkunder 0,09 0,15 0,37 0,60 1,58 0,00 0,00 Samlede innskuddsmarginer 0,15 0,19 0,35 0,53 1,22 0,00 0,00 Historisk informasjon er omarbeidet på grunn av organisasjonsendringer. Endring

13 Nordea Årsrapport 13(54) Institutional & International Banking, driftsresultat og volumer Endring 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % -5 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 27 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % -34 % Egenkapitalmetoden % -104 % 3-12 Andre inntekter % 36 % Sum inntekter inkl. allokeringer % -12 % Personalkostnader % 4 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 9 % Resultat før tap på utlån % -22 % Tap på utlån, netto % 15 % Driftsresultat % -35 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) Volumer, EURmrd: Samlede utlån 30,8 30,5 31,4 31,9 31,6 1 % -3 % 0,0 0,0 Samlede innskudd 20,2 21,3 24,0 26,1 25,6-5 % -21 % 0,0 0,0 Historisk informasjon er omarbeidet fordi IIB Øvrig tidligere inkluderte forretningsenheten New Emerging Markets som nå er med under Øvrige.

14 Nordea Årsrapport 14(54) Nordic Banking Banking Danmark Forretningsutvikling Antall nye kunder i Banking Danmark økte sterkt i fjerde kvartal. Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 5,4 % sammenlignet med for ett år siden. Dette gjenspeiler Nordeas sterke merkevare, konkurransedyktige kundeprogram og rådgivningstjenester. Økningen ga volumvekst og høyere markedsandeler både for innskudd og utlån til personkunder. Kundetilfredsheten økte fra 2008 og er nå den høyeste av sammenlignbare banker. Nordeas utlån til bedrifter fortsatte å stige. Marginene var stabile i et stagnerende dansk marked. Markedsandelen for innskudd fra bedrifter er tilbake på nivået før krisen og gjenspeiler mer defensiv prising. Kjøpet av Fionia Bank A/S ble sluttført i november etter at transaksjonen ble godkjent av det danske finanstilsynet og andre relevante myndigheter. Nordea overtok dermed en kundeportefølje på personkunder og bedriftskunder og et solid grunnlag for å styrke markedsposisjonen på øya Fyn. Dette er i tråd med vekststrategien. Integreringen forventes å være ferdig i løpet av andre halvdel av Resultat Inntekten i fjerde kvartal økte med 4 % sammenlignet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere sparerelaterte provisjonsinntekter. Kostnadene i fjerde kvartal var 10 % høyere enn i tredje kvartal. Rundt halvparten av økningen skyldes kjøpet av Fionia Bank. Totalt antall medarbeidere (årsverk) ble redusert med 76 i forhold til tredje kvartal (eksklusive 306 årsverk i Fionia Bank). Dette er et resultat av de pågående effektiviseringstiltakene i avdelingsbankene. Netto tap på utlån var EUR 153m, opp EUR 10m sammenlignet med forrige kvartal. Avsetninger til den danske garantiordningen beløp seg til EUR 29m, EUR 2m høyere enn i tredje kvartal. Tap i forhold til utlån var 72 basispunkter eksklusive disse avsetningene (68 basispunkter i tredje kvartal), og 89 basispunkter inklusive avsetningene (83 basispunkter). Banking Danmark, driftsresultat, volumer, marginer og markedsandeler Endring 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % 2 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 136 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % -33 % Egenkapitalmetoden og andre inntekter % 275 % Sum inntekter inkl. allokeringer % 14 % Personalkostnader % 22 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 8 % Resultat før tap på utlån % 22 % Tap på utlån, netto % 1 % Driftsresultat % 89 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) % 1 % Volumer, EURmrd: Utlån til bedriftskunder 30,5 29,6 30,4 29,5 30,1 3 % 1 % Utlån til personkunder 40,3 39,2 38,5 38,0 37,9 3 % 6 % Samlede utlån 70,8 68,8 68,9 67,5 68,0 3 % 4 % Innskudd fra bedriftskunder 13,9 13,2 13,6 15,4 14,1 5 % -1 % Innskudd fra personkunder 22,4 20,6 20,7 20,0 19,5 9 % 15 % Samlede innskudd 36,3 33,8 34,3 35,4 33,6 7 % 8 % Marginer, % Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder 1,65 1,66 1,57 1,44 1, kv Boliglån 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 Utlån til bedrifter 1 20,5 20,9 20,0 Forbrukslån 4,71 4,73 4,51 4,34 3,83 Utlån til personkunder 16,2 16,0 15,6 Samlede utlånsmarginer 1,58 1,57 1,50 1,43 1,25 Boliglån 15,5 15,5 15,6 Innskudd fra bedriftskunder 0,21 0,25 0,31 0,42 0,49 Innskudd fra bedrifter 1 23,4 25,3 28,7 Innskudd fra personkunder 0,19 0,45 0,80 1,33 1,82 Innskudd fra personkunder 21,6 21,5 21,7 Samlede innskuddsmarginer 0,20 0,35 0,54 0,83 1,10 1 eksklusive finansinstitusjoner

15 Nordea Årsrapport 15(54) Banking Finland Forretningsutvikling I Banking Finland økte kundeaktivitetene fortsatt, og forretningsaktivitetene svarte generelt til forventningene i fjerde kvartal. Etterspørselen i personkundesegmentet i fjerde kvartal var positiv. På grunn av den økonomiske utviklingen stod bedriftsmarkedet stille. Nordea opprettholdt sine sterke relasjoner til bedriftskundene, men utlånene til bedriftene gikk ned sammenlignet med kvartalet før. Den ledende posisjonen i bedriftssegmentet ble opprettholdt. Gjennomsnittsmarginene økte fortsatt på grunn av reprising av risiko. Utlån til personkunder, spesielt boliglån, steg også i fjerde kvartal, og markedsandelen økte. Presset på innskuddsmarginene fortsatte. Konkurransen om sparemidlene var sterk, og innskuddsrenten lå på et høyere nivå enn markedsrentene. I personmarkedet har det vært fokus på kundekontaktpolicyen. Dette har gitt over nye Fordel Plusskunder, en økning på 3,4 % sammenlignet med for ett år siden. Banking Finland ansatte over 200 nye kunderådgivere, kundeansvarlige og sparespesialister i fjerde kvartal, som en fortsettelse av endringene i personalsammensetningen. Det ble også åpnet fire nye avdelingsbanker i Helsinki og i andre vekstområder. Resultat Samlede inntekter steg med 4 % sammenlignet med tredje kvartal. Samlede netto renteinntekter viste bare en liten nedgang fra kvartalet før til tross for lavere utlånsvolum til bedrifter og lavere innskuddsmarginer. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk opp som følge av høyere aktivitet. Netto gevinst på poster til virkelig verdi økte sterkt fra tredje kvartal. Personalkostnadene steg på grunn restruktureringsavsetninger. Antall medarbeidere (årsverk) var 65 høyere enn ved utgangen av tredje kvartal. Banking Finland, driftsresultat, marginer, volumer og markedsandeler Netto tap på utlån var EUR 42m, hovedsakelig relatert til bedriftsmarkedet. Netto tap på utlån var 32 basispunkter (38 basispunkter i tredje kvartal). 3. kv 2. kv 1. kv Endring 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % -37 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 68 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % 39 % Egenkapitalmetoden og andre inntekter #DIV/0! -133 % Sum inntekter inkl. allokeringer % -11 % Personalkostnader % 26 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 16 % Resultat før tap på utlån % -37 % Tap på utlån, netto % 11 % Driftsresultat % -48 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) % -4 % Volumer, EURmrd: Utlån til bedriftskunder 22,6 23,1 24,4 25,4 26,1-2 % -13 % Utlån til personkunder 27,4 27,0 26,5 26,1 26,0 1 % 5 % Samlede utlån 50,0 50,1 50,9 51,5 52,1 0 % -4 % Innskudd fra bedriftskunder 13,6 12,4 12,5 12,7 13,3 10 % 2 % Innskudd fra personkunder 22,1 21,8 22,1 22,2 22,4 1 % -1 % Samlede innskudd 35,7 34,2 34,6 34,9 35,7 4 % 0 % Marginer, % Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder 1,32 1,27 1,14 1,09 1, kv Boliglån 0,83 0,90 0,86 0,93 0,87 Utlån til bedrifter 1 34,3 34,8 36,7 Forbrukslån 3,54 3,61 3,34 3,39 3,14 Utlån til personkunder 30,6 30,5 30,3 Samlede utlånsmarginer 1,36 1,38 1,26 1,27 1,17 Boliglån 30,6 30,5 30,6 Innskudd fra bedriftskunder 0,14 0,18 0,40 0,56 1,02 Innskudd fra bedrifter 1 40,4 39,8 42,3 Innskudd fra personkunder -0,07-0,05 0,26 0,33 1,36 Innskudd fra personkunder 31,1 31,2 32,0 Samlede innskuddsmarginer 0,01 0,03 0,31 0,42 1,24 1 eksklusive finansinstitusjoner

16 Nordea Årsrapport 16(54) Banking Norge Forretningsutvikling Nordea økte kundeaktivitetene på både person- og bedriftsmarkedet også i fjerde kvartal, og etterspørselen på personmarkedet utviklet seg positivt. Utlånsvolumet til bedrifter gikk noe ned i fjerde kvartal i likhet med markedsandelen. Nordea var samtidig meget aktiv som tilrettelegger av foretaksobligasjoner i et obligasjonsmarked i ekspansjon. Marginene på utlån til bedrifter gikk opp og gjenspeiler en økning i utlånsrelaterte provisjoner, som er en del av netto renteinntekter. Antallet Fordel Pluss-kunder økte fortsatt sterkt, med eller 9 % i forhold til året før. En betydelig andel av disse var nye kunder. Kundetilfredsheten økte betydelig fra 2008 og er høyest av sammenlignbare banker. Veksten i utlån til personkunder ble opprettholdt og innvirket positivt på markedsandelen for boliglån. Rentemarginen på boliglån gikk ned på grunn av midlertidige effekter av renteendringer (seks ukers varsel) sammenlignet med tredje kvartal. Marginene på innskudd fra personkunder økte, men sterk konkurranse la fortsatt press på de underliggende marginene. Personkundene fortsatt å overføre midler fra bankkonti til fond, og den positive salgsutviklingen for fond fortsatte. Markedsandelen for fond rettet mot personkunder økte med 1 prosentpoeng i fjerde kvartal. Resultat Samlede inntekter økte med 6 % fra kvartalet før og med 12 % fra samme kvartal i Dette skyldes hovedsakelig økte marginer på utlån til bedrifter og betydelig økning i netto gevinst på poster til virkelig verdi. De underliggende utlånsmarginene til personkunder økte med nesten 10 basispunkter fra tredje kvartal, men midlertidige renteeffekter (seks ukers varsel) var betydelig lavere enn i tredje kvartal. Samlede kostnader gikk opp 21 % hovedsakelig på grunn av restruktureringskostnader. Netto tap på utlån var EUR 47m og tap i forhold til utlån 53 basispunkter (35 basispunkter i tredje kvartal). Banking Norge, driftsresultat, marginer, volumer og markedsandeler 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % 6 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 31 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % 25 % Egenkapitalmetoden og andre inntekter % 100 % Sum inntekter inkl. allokeringer % 12 % Personalkostnader % 29 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 15 % Resultat før tap på utlån % 9 % Tap på utlån, netto % -22 % Driftsresultat % 36 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) % -3 % Volumer, EURmrd: Utlån til bedriftskunder 21,7 22,0 21,4 21,6 19,4-1 % 12 % Utlån til personkunder 20,8 19,7 18,3 17,6 15,6 6 % 33 % Samlede utlån 42,5 41,7 39,7 39,2 35,0 2 % 21 % Innskudd fra bedriftskunder 14,0 13,4 12,7 12,5 11,1 4 % 26 % Innskudd fra personkunder 7,6 7,6 7,3 7,0 6,1 0 % 25 % Samlede innskudd 21,6 21,0 20,0 19,5 17,2 3 % 26 % Marginer, % Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder 1,95 1,87 1,81 1,86 1, kv Boliglån 1,25 1,44 1,64 2,01 1,11 Utlån til bedrifter 1 15,0 15,3 15,8 Forbrukslån 7,03 7,27 7,22 7,04 5,39 Utlån til personkunder 11,2 11,1 10,7 Samlede utlånsmarginer 1,75 1,81 1,87 2,05 1,40 Boliglån 11,5 11,4 10,9 Innskudd fra bedriftskunder 0,27 0,23 0,29 0,31 0,62 Innskudd fra bedrifter 1 17,9 17,7 19,0 Innskudd fra personkunder 0,02-0,14-0,21-0,33 0,81 Innskudd fra personkunder 8,6 8,7 8,7 Samlede innskuddsmarginer 0,18 0,09 0,11 0,08 0,69 1 eksklusive shipping & finansinstitusjoner Endring

17 Nordea Årsrapport 17(54) Banking Sverige Forretningsutvikling Det høye aktivitetsnivået fortsatte i fjerde kvartal. Antall Fordel Pluss-kunder økte med eller 6,4 % fra året før, hvorav eller 2,0 % i fjerde kvartal. I personmarkedet var salget sterkt både på spare- og utlånssiden. På spare- og plasseringssiden var totalsalget fortsatt på et høyt nivå, og trenden med overføringer av midler fra fastrenteinnskudd til plasseringsprodukter fortsatte. Nordea kom på topp-plass i det svenske markedet når det gjaldt netto sparing i fond. Også på utlånssiden var salg av boliglån fortsatt på et høyt nivå. I bedriftsmarkedet begynte etterspørselen etter nye lån å normalisere seg og tok seg gradvis opp, spesielt i den siste måneden i kvartalet. Marginene på utlån fortsatte oppover som følge av reprising av kredittrisiko. Veksten i innskudd fra bedrifter var stabil ved utgangen av fjerde kvartal. Innskuddsmarginene, både til bedrifts- og personkunder, gikk noe ned og var på et historisk lavt nivå på grunn av de kortsiktige rentene. Resultat Samlede inntekter steg med 4 % sammenlignet med tredje kvartal. Netto renteinntekter var uendret fordi veksten i utlånsmarginene ble oppveid av lavere innskuddsmarginer. Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 11 % fra tredje kvartal. Hovedkildene til inntektsveksten er sparerelaterte inntekter, etter sterkt salg av fondsprodukter, økte midler til forvaltning og høyere inntekter fra kortvirksomheten. Netto gevinst på poster til virkelig verdi økte med 6 % på grunn av salg av strukturerte produkter og høyere aktivitetsnivå i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Samlede kostnader gikk opp 15 % hovedsakelig på grunn av restruktureringskostnader. Tap på utlån gikk fortsatt ned. Tapene i fjerde kvartal på EUR 22m relaterte seg bare til nedskrivninger på bedriftskunder. Tap i forhold til utlån var 15 basispunkter (26 basispunkter i tredje kvartal). Banking Sverige, driftsresultat, marginer, volumer og markedsandeler Endring 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv Netto renteinntekter % -21 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 23 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % -18 % Egenkapitalmetoden og andre inntekter Sum inntekter inkl. allokeringer % -9 % Personalkostnader % 28 % Sum kostnader inkl. allokeringer % 12 % Resultat før tap på utlån % -28 % Tap på utlån, netto % -66 % Driftsresultat % -14 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Antall medarbeidere (årsverk) % -7 % Volumer, EURmrd: Utlån til bedriftskunder 32,4 32,7 32,0 33,1 32,6-1 % -1 % Utlån til personkunder 30,9 30,2 27,7 26,7 26,4 2 % 17 % Samlede utlån 63,3 62,9 59,7 59,8 59,0 1 % 7 % Innskudd fra bedriftskunder 16,0 13,9 14,1 14,3 15,4 15 % 4 % Innskudd fra personkunder 16,1 16,7 15,7 15,1 15,2-4 % 6 % Samlede innskudd 32,1 30,6 29,8 29,4 30,6 5 % 5 % Marginer, % Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder 1,19 1,18 1,10 1,05 0, kv Boliglån 0,91 0,89 0,88 0,93 0,79 Utlån til bedrifter 1 17,0 17,0 17,0 Forbrukslån 2,66 2,61 2,53 2,51 2,18 Utlån til personkunder 13,8 13,8 13,7 Samlede utlånsmarginer 1,19 1,17 1,13 1,12 0,97 Boliglån 14,9 14,9 14,8 Innskudd fra bedriftskunder 0,24 0,26 0,36 0,57 1,02 Innskudd fra bedrifter 1 18,2 18,6 20,4 Innskudd fra personkunder 0,25 0,28 0,43 0,80 1,72 Innskudd fra personkunder 17,7 18,1 18,4 Samlede innskuddsmarginer 0,24 0,27 0,40 0,69 1,38 1 eksklusive finansinstitusjoner

18 Nordea Årsrapport 18(54) Institutional & International Banking Shipping, Oil Services & International Forretningsutvikling Inntektsveksten i Shipping, Offshore and Oil Services var solid i fjerde kvartal som følge av økt forretningsaktivitet, inkludert restrukturering av eksisterende utlån. Utlånsmarginene fortsatte oppover. Det var også press på innskuddsmarginene i dette kvartalet. Volumene var stort sett uendrede i kvartalet. Stemningen i kapitalmarkedet til gode kreditter og godt strukturerte transaksjoner til anerkjente selskaper var fortsatt positiv. Nordea inngikk en rekke transaksjoner med sterke navn som bidro til inntektene i kvartalet. Hovedfokuset var fortsatt på å styre risikoen i den eksisterende porteføljen. Gjennom hele finanskrisen plasserte Nordea ut lån i det syndikerte lånemarkedet med godt resultat. Totalvolumet som ble tilrettelagt, og antall transaksjoner var lavere sammenlignet med Dette gjenspeiler en nedgang i utlånsvolumet til shippingindustrien og betydelig mindre tilgang til ny kapital. Vilkårene er blitt mye strammere i løpet av året og prisingen av kreditter er blitt høyere. De fleste segmentene innenfor shipping styrket seg i fjerde kvartal sammenlignet med de ni første månedene i. Tørrlastsegmentet fortsatte å gjøre det bra, og tanksegmentene olje, produkt og kjemikalie forbedret seg noe, men fra veldig lave nivåer. Selv om sesongmessige svingninger i handelen kan forklare noe av forbedringen, ser det også ut til at etterspørselen har tatt seg opp. Men utfasing av offentlige stimuleringspakker og normalisering av pengepolitikken vil være en utfordring for etterspørselen samtidig som de viktigste shippingsegmentene vil få utvidet flåten sin ytterligere i Generelt forventes shippingmarkedet å holde seg på et lavt nivå i en tid fremover. I tillegg er det fortsatt mange investeringer som mangler finansiering, og dette er en ytterligere utfordring for industrien. Lavere lete- og produksjonsinvesteringer sammen med overkapasitet i enkelte segmenter førte til lavere inntekter for mange offshore- og oljerelaterte selskaper i kan bli et utfordrende år for offshore- og oljerelaterte tjenester, men det langsiktige fundamentet er fortsatt sterkt. Nordea har god spredning i eksponeringen mot shipping-, offshore- og oljerelaterte selskaper. Proaktiv risikostyring vil fortsatt stå høyt på dagsorden i 2010 fordi utviklingen i shippingmarkedet fortsatt er uviss. Ved utgangen av året var brutto utlån med nedskrivninger EUR 256m eller 198 basispunkter av samlede utlån, sammenlignet med EUR 245m ved utgangen av tredje kvartal. Resultat Høyere utlånsmarginer og forretningsaktivitet i kvartalet økte inntektene til EUR 107m, opp 20 % i forhold til kvartalet før. Driftsresultatet økte 62 % til EUR 81m som gjenspeiler lavere nedskrivninger på netto utlån. Tap i forhold til utlån var 38 basispunkter sammenlignet med 78 basispunkter i kvartalet før.

19 Nordea Årsrapport 19(54) Financial Institutions Forretningsutvikling Det så ut som de globale finansmarkedene roet seg i fjerde kvartal. De viktigste indeksene handlet innenfor trange intervaller, og volatiliteten falt under nivået før Lehman. I tillegg fortsatte innstrammingen av kredittmarginene. Stemningen i markedet var forsiktig optimistisk, og mange deltakere ventet på markedsguiding. Dette la en demper på aktiviteten mot utgangen av året. Inngangen av midler til kapitalforvaltere og hedgefond økte på grunn av høyere risikovilje. Nordeas strategi som innebærer styrking av aksjehandelen, har resultert i bedre eksterne rankinger i kvartalet og større tilfredshet blant kundene. Innføringen av en sentral motpart (CCP) i Danmark, Finland og Sverige for kontant aksjehandel resulterte i lavere transaksjonsvolumer. Innføringen i Norge er planlagt til første kvartal Nordea er godt rustet til å møte en oppgang i forretningsaktiviteten i 2010, men det er uvisst når den kommer og hvor omfattende den blir. Veksten vil hovedsakelig være i markedsrelaterte tjenester som gjør ytterligere kryss-salg mot nordiske og internasjonale kunder mulig. Nordeas omdømme og unike plasseringsevne gjør at det er attraktive muligheter for ytterligere refinansieringer og restruktureringer i finanssektoren som helhet. Proaktiv risikostyring står høyt på agendaen også i Ambisjonen er å opprettholde høy kredittkvalitet, utnytte kapitalen effektivt og unngå negative overraskelser når veksten tar seg opp. Resultat Inntektene i fjerde kvartal gikk ned på grunn av lavere markedsinntekter, fordi markedene beveget seg sidelengs og marginene var normaliserte. Netto renteinntekter fra innskudd gikk ned på grunn av lave markedsrenter og økt reinvestering av overskuddslikviditet. Samlede inntekter var EUR 90m, ned 11 % fra kvartalet før. Driftsresultatet var EUR 44m. Financial Institutions og Shipping, Oil Services & International, driftsresultat, volum og marginer per område Shipping, Oil Services & International Financial Institutions Endring Endring 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ 3. kv 2. kv 1. kv 09/ 09/ EURm kv kv Netto renteinntekter % 4 % % -45 % Netto gebyr- og provisjonsinntekter % 67 % % -11 % Netto gevinst (tap) på poster til virkelig verdi % 40 % % -40 % Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter % 50 % Sum inntekter inkl. allokeringer % 14 % % -26 % Personalkostnader % 0 % % 0 % Andre kostnader inkl. nedskrivninger % -33 % % -5 % Kostnader inkl. allokeringer % -7 % % -4 % Resultat før tap på utlån % 18 % % -41 % Tap på utlån, netto % 8 % % 0 % Driftsresultat % 19 % % -27 % Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Utlån, EURmrd 12,9 12,8 13,5 14,4 13,8 1 % -7 % 2,2 2,3 2,5 2,2 2,0-4 % 10 % Innskudd, EURmrd 4,4 4,8 5,3 6,0 6,4-8 % -31 % 10,7 12,1 14,2 16,0 14,5-12 % -26 % Antall medarbeidere (årsverk) Marginer, % Utlån til bedriftskunder 1,70 1,53 1,44 1,33 1,27 0,76 0,77 0,84 0,80 0,69 Innskudd fra bedriftskunder 0,14 0,15 0,16 0,17 0,39 0,17 0,20 0,22 0,22 0,32

20 Nordea Årsrapport 20(54) New European Markets Forretningsutvikling Inntekter og forretningsvolum økte i kvartalet, spesielt i Polen. Resesjonen påvirket fortsatt kredittkvaliteten og sikkerhetsverdiene i de baltiske landene, noe som resulterte i ytterligere nedskrivninger på utlån. Marginene på utlån til bedrifter og personkunder fortsatte å stige. Innskuddsmarginene var igjen under press på grunn av lavere markedsrenter i de baltiske landene kombinert med fortsatt sterk konkurranse i alle markedene. De baltiske landene Utlånsvolumet var stort sett uendret i kvartalet, mens innskuddsvolumet gikk opp. Utlånsmarginene steg fortsatt. Innskuddsmarginene viste tegn til stabilisering, når man ser bort fra effektene fra de volatile markedsrentene i Latvia i de to foregående kvartalene. Inntektene var på linje med kvartalet før, men 31 % lavere enn i fjerde kvartal året før, på grunn av et høyere antall nedskrevne utlån som ikke genererte renteinntekter, lavere innskuddsmarginer og redusert netto gevinst på poster til virkelig verdi. Det er fortsatt fokus på proaktiv risikostyring som følge av den kraftige resesjonen. Et mindre antall overtatte eiendeler blir tatt hånd om på en effektiv måte. I forhold til de tidligere kvartalene i var det få nye utlån med nedskrivninger. Netto tap på utlån beløp seg til EUR 65m, inkludert nedskrivninger på utlånsgrupper som rapporteres under IIB Øvrige. Polen Den positive utviklingen i Nordeas polske virksomhet fortsatte i kvartalet, med økte forretningsvolumer og inntekter. Den polske økonomien har vært mindre påvirket av den økonomiske nedgangen, og god kredittkvalitet bekrefter stabiliteten. Inngangen av nye kunder til Nordea Bank Polska var stor i dette kvartalet også. Antall Fordel Pluss-kunder var ved utgangen av året, 59 % høyere enn ved utgangen av Dette gjenspeiler Nordeas sterke merkevare og utvidelsen av avdelingsnettverket i Polen. Kundeaktivitetene på både person- og bedriftsmarkedet steg også i fjerde kvartal. Markedsandelen i boliglån økte til 4,3 %. Russland Utlånsvolumet var stort sett uendret i kvartalet, mens innskuddsvolumet gikk opp. Marginene til Nordeas målkunder, dvs. lokale topp-selskaper og nordiskrelaterte bedriftskunder har gått noe ned fordi likviditeten i markedet gradvis er på vei tilbake. Ikke renterelaterte inntekter fortsatte den positive utviklingen fra tidligere kvartal som resultat av fokuset på krysssalg av andre produkter enn låneprodukter. Kredittkvalitet Resesjonen i de baltiske landene påvirket fortsatt kredittkvaliteten og ikke minst verdiene på sikkerhetene i fjerde kvartal. Det er foretatt ytterligere nedskrivninger på utlån, spesielt på utlån i Latvia og Litauen. Brutto utlån med nedskrivninger i New European Markets var stort sett uendret i kvartalet, og tilsvarer 402 basispunkter av samlede utlån sammenlignet med 405 basispunkter ved utgangen av tredje kvartal. I de baltiske landene var brutto utlån med nedskrivninger EUR 535m eller 733 basispunkter av samlede utlån og fordringer, sammenlignet med EUR 522m eller 705 basispunkter av samlede utlån ved utgangen av kvartalet før. Økningen i utlån med nedskrivninger var dermed begrenset til EUR 13m eller 2 % i kvartalet. Dette kan sammenlignes med en økning på EUR 380m i de tre første kvartalene i. Samlede nedskrivninger i de baltiske landene ved utgangen av fjerde kvartal tilsvarer 437 basispunkter av utlånsporteføljen, en økning fra 355 basispunkter ved utgangen av tredje kvartal. Nedskrivningsgraden i de baltiske landene var 60 %, opp fra 50 % ved utgangen av tredje kvartal. Tap i forhold til utlån i fjerde kvartal var 180 basispunkter av samlede utlån for New European Markets, inkludert nedskrivninger på utlånsgrupper som rapporteres under IIB Øvrige. I de baltiske landene var tap i forhold til utlån 338 basispunkter, inkludert nedskrivninger på utlånsgrupper som rapporteres under IIB Øvrige.

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober Rapport for 3. kvartal Sterk kundeaktivitet og rekordinntekter Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordea hadde et sterkt kvartal

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

Årsrapport Inntekter, driftsresultat og kundetilfredshet på rekordhøyt nivå

Årsrapport Inntekter, driftsresultat og kundetilfredshet på rekordhøyt nivå Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 2. februar 2011 Årsrapport Inntekter, driftsresultat og kundetilfredshet på rekordhøyt nivå Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas vekststrategi

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2011

Rapport for 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Rapport for 3. kvartal 2011 Solid forretningsvolum, men finansuroen påvirker resultatene Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: -

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2009 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør 1. halvår og 2. kvartal 2009 God drift og styrket inntjening i kjernevirksomheten

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007

Rapport 2. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2007 Rapport 2. kvartal 2007 Vekststrategi leverer konsekvent sterke resultater Inntekter EUR 3 830m, opp 8 % (EUR 3 534m i første halvår 2006) Kostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat for 2. kvartal Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge.

Resultat for 2. kvartal Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Resultat for 2. kvartal 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Solid resultat økte avsetninger for tap Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for Q2 2016 på NOK1728m,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 12.07. 2. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 5,8 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer