Økonomiplan med budsjett for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011"

Transkript

1 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget 7. desember 2010

2 Innhald Side Utfordringar og sentrale problemstillingar 3 Prioriteringar 4 Hovudtal samla 6 Hovudtal drift 7 Endringar i driftsrammene for den enkelte sektor 8 Sektoranes andel av totalbudsjett 11 Investeringar hovudtal 12 Kort om investeringane 13 Nye prosjekt, investeringar og aktivitetar i sektorane 14 Lånegjeld 19 Fondsutvikling 20 Tiltak for å få balanse 21

3 3 Utfordringar og sentrale problemstillingar Møre og Romsdal er ein vekstkraftig region, og skal utviklast vidare. Vår utfordring er å sikre livsgrunnlag og trivsel. Satsingsområde for å oppnå dette er kultur, kompetanse og verdiskaping. Vårt virkemiddel er å bidra med kompetanse og ulike andre verkemiddel i partnarskap med kommunar, næringsliv og organisasjonar i fylket, og legitimitet til å tale fylkets sak overfor sentrale styresmakter. Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen har følgjande sentrale problemstillingar: I løpet av økonomiplanperioden vil mesteparten av driftsfonda vere sterkt redusert. Framover er ei av dei sentrale utfordringane for å kunne oppretthalde gode tenester i heile den fylkeskommunale drifta, å kunne rekruttere og halde på motivert og kompetent arbeidskraft. Innrettinga i økonomiplanarbeidet må ta omsyn til dette. Kompetanse og økonomiske ressursar er dei verkemidla fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør. Handlefridommen her blir vesentleg redusert i forhold til den perioden vi har bak oss. Frå 2003 er avdragstida på lån auka frå 11 til 30 år. Samtidig har vi i gjeldande økonomiplan eit investeringsbudsjett med ein auke i fylkeskommunens lånegjeld ved utgangen av 2013 på om lag 52 % frå utgangen av 2009, og med meir enn ei tredobling frå utgangen av Noko av auken kan forklarast med utvida ansvar for fylkesvegar. Låneopptaka som blir gjort no, låser fylkeskommunens økonomi for 30 år framover. I dette framlegget til økonomiplan aukar lånegjelda med 48,8 % frå utgangen av 2010 til utgangen av Fylkeskommunen har vedteke rammebudsjettering. Det betyr at verksemder/ sektorar får med seg innsparingar i forhold til årsbudsjett og må ta inn meirforbruk. Samtidig framstår oppsparte midlar over fleire år som ein vesentleg del av årsresultatet. Av årsresultatet er det generelt hovudsakleg meirinntekter på fellesinntektene som kan brukast til å støtte drifta seinare år.

4 4 Prioriteringar Møre og Romsdal fylkeskommune vil i økonomiplanperioden ha satsingsområde på opprusting og nybygg til skolesektoren, investeringar i vegprosjekt, kulturtiltak og ein del andre utviklingstiltak. Satsinga på skolebygg og fylkesvegar krev lånefinansiering som vil binde opp økonomien i lang tid framover. I framlegget er følgjande tiltak prioritert: Investeringar i skolebygg med 364,5 mill. kr og i fylkesvegar (inkl. rassikring som for ein stor del blir finansiert med statlege midlar) med 1 336,1 mill. kr i perioden. Det er ført opp 40 mill. kr i 2012 i forskottering av riksveg E39 Harangen-Høgkjølen i samsvar med avtale inngått mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Statens vegvesen Region midt. Mange tannklinikkar har flytta inn i nye eller oppussa, moderne lokale dei seinare åra, noko som har medført vesentleg auka husleigeutgifter. For å ta høgde for dette har vi auka ramma til tannhelsetenesta med 2,0 mill. kr frå Fylkestinget godkjente i sak T-37/09 ein selskapsavtale vedrørande etablering av tannhelsetenesta sitt kompetansesenter for Midt-Noreg. Avtalen inneber m.a. eit årleg driftstilskott frå fylkeskommunen på 0,5 mill. kr. Av den grunn er ramma for tannhelsetenesta høgda med 0,5 mill. kr frå Frå 2011 er ramma for tannhelsetenesta høgda med 0,360 mill. kr i samband med at 60 % engasjementstilling for folkehelsekoordinator blir gjort om til fast stilling. Stillinga skal vere drivkrafta i satsinga på det helsefremmande og førebyggjande arbeidet. Ramma for tannhelsetenesta er frå 2011 auka med 0,120 mill. kr i samband med at Nasjonal helsenett som fylkeskommunen er pålagt av staten vil vere på plass i byrjinga at Dessutan er det for året 2011 teke med kr i samband med implementeringsfasen. Ramma for tannhelsetenesta er høgda med 0,5 mill. kr i kvart av åra 2011 og 2012 i samband med at papirjournalar frå alle tannklinikkar blir samla inn og digitalisert og deretter fjernarkivert i sentralt arkiv. Løyvinga til God Helse partnarskapen blir trappa ytterlegare opp med 0,5 mill. kr i 2011 og med ytterlegare 0,5 mill. kr frå 2012, slik at alle kommunar som ønskjer det kan delta i partnarskapen om folkehelse. Frå 2011 er ramma for kultursektoren høgda med 0,5 mill. kr i samband med at næmingeordninga (utdanning av restaureringshandverkarar) blir etablert som ei fast ordning. Dessutan blir 0,5 mill. kr finansiert av regionale utviklingsmidlar (prosjektmidlar). Då det ikkje er høve til å bruke regionale utviklingsmidlar i meir enn tre år, er ramma høgda med ytterlegare 0,5 mill. kr frå Ramma for kultursektoren er frå 2011 auka med 0,653 mill. kr til årleg tilskott til Operaen i Kristiansund, Teatret vårt og Molde Internasjonale Jazz Festival. Denne auken skuldast at i framlegget til statsbudsjett for 2011 vart tilskotta til desse institusjonane auka. Dette gir automatisk konsekvens for fylkeskommunen med bakgrunn i avtale mellom dei offentlege tilskottspartane. Ramma for kultursektoren er frå 2012 høgda med 2,890 mill. kr i årleg tilskott til AS Regionteatret i Møre og Romsdal og til Molde Internasjonale Jazz Festival. Tilskottet skal dekkje renter og avdrag vedkomande 30 mill. kr i lån til investering i nytt Teaterog jazzhus i Molde.

5 5 Ramma for kultursektoren er frå 2013 høgda med 1,927 mill. kr til dekning av årleg tilskott til det eigedomsselskapet som skal eige Distriktsoperaens hus i Kristiansund. Endra planar kan endre finansieringsopplegg. Frå 2011 er ramma for samferdselssektoren auka med 11,263 mill. kr som følgje av at ferjerute 09 Hundeidvik Festøy og ferjerute 34 Molde Sekken startar opp som anbodssamband frå Frå 2011 er ramma for samferdselssektoren auka med 4,2 mill. kr som følgje av fylkestingets vedtak i sak T-44/10 om løysing av reserveferjesituasjonen i Møre og Romsdal. Vi konstaterer at det på samferdselsavdelinga er behov for å byggje opp kapasiteten som ein konsekvens av at fylkeskommunen fekk ansvaret for øvrige riksvegar og riksvegferjer frå Vi foreslår derfor oppretting av inntil to stillingar frå finansiert av løyvinga til fylkesvegar. Frå 2012 er ramma for samferdselssektoren auka med 8,248 mill. kr som følgje av at ferjerute 32 Småge-Orten-Finnøy-Sandøy-Ona startar opp som anbodssamband frå I 2011 er ramma for fylkesvegar auka med 7,707 mill. kr, i 2012 med ytterlegare 8,224 mill. kr, i 2013 med ytterlegare 6,781 mill.kr og i 2014 med ytterlegare 0,677 mill. kr. Dette er i samsvar med vedteken økonomiplan. I samsvar med vedteken økonomiplan er løyvinga til OU-midlar auka med 0,9 mill. kr frå I samsvar med gjeldande økonomiplan er løyvinga til sentrale opplæringsmidlar auka med 0,7 mill. kr frå Driftsramma til IT-seksjonen er frå 2011 høgda med 1 mill. kr på grunn av større behov for utskifting av pc-ar enn tidlegare. Av auken er 0,5 mill. kr flytta over frå investeringsbudsjettet. Frå 2011 er ramma til IT-seksjonen høgda med 1,2 mill. kr til oppretting av to nye stillingar, jf. kapittel 12. Ut frå eit ønskje om å styrke kompetansen i fylkeskommunen innanfor miljøfunksjonen, er det i ramma for administrativ seksjon lagt inn midlar for ein ny miljørådgivar, 0,6 mill. kr frå Frå 2011 er ramma for informasjonsseksjonen høgda med 0,5 mill. kr til oppretting av fast stilling som vevsutviklar, jf. kapittel 12. Kvart av åra 2011 og 2012 er det lagt inn kr til finansiering av fylkeskommunens del av utgiftene med regional plan for Ottadalen villreinområde, jf. sak U-109/10. Vi forventar eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 22 mill. kr i I høve til nivået på dei frie inntektene i 2010 etter årsprognosen pr korrigert med 9 mill. kr i auka skatteinngang, inneber regjeringas framlegg til statsbudsjett 2011 ein realnedgang for 2011 på 4,8 mill. kr eller 0,2 %.

6 6 Hovudtal samla Mill. kr Økonomiske hovudtal Framlegg 2011 Framlegg 2014 %-vekst Frie inntekter (skatt og statleg rammetilskot m.m.) 3 068, ,2 0,7 Sektoranes netto driftsutgifter 2 877, ,3-0,3 Brutto driftsresultat 190,6 219,9 15,4 Brutto rente- og avdragsutgifter 162,9 247,0 51,6 Brutto finansinntekter 44,1 51,1 15,9 Netto driftsresultat 71,8 24,0-66,6 Netto avsetningar 10,8-22,0-303,7 Brutto investeringar 463,5 312,6-32,6 Låneopptak 326,5 247,8-24,1 Anna finansiering investeringar 137,0 64,8-52,7 Budsjettframlegget for 2011 blir lagt fram med 3 068,3 mill. kr i frie inntekter med tillegg av bruk av tidlegare avsetningar på 10,8 mill. kr. Saman med brutto finansinntekter på 44,1 mill. kr går desse inntektene med til dekning av netto driftsutgifter i sektorane med 2 877,7 mill. kr, brutto rente- og avdragsutgifter med 162,9 mill. kr (som gir rom for ei brutto investering på 463,5 mill. kr).

7 7 Hovudtal drift Hovudtala for driftsdelen i framlegget til økonomiplan ser slik ut : 1000 kr ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter Statleg rammetilskott Statleg refusjon m.v SUM FRIE INNTEKTER Sektoranes netto driftsutgifter: Sentr. styr.organ/fellesutg m.v Utdanning Tannhelse Kultur Regional- og næringsutvikling Samferdsel/Fylkesvegar Sentrale kontrollorgan NETTO DRIFTSUTGIFT BRUTTO DRIFTSRES Renteinntekter og utbytte Renteutgifter Avdrag NTO RENTER/AVDRAG NTO DRIFTSRESULTAT Inndekn. tidl. underskott Netto avsetningar Overf. til investeringsbudsj SUM DISPOSISJONAR

8 8 Endringar i driftsrammene for den enkelte sektor For å få balanse er det nødvendig å redusere driftsutgiftene. Fylkesrådmannen legg opp til at denne reduksjonen skal skje ved ein generell reduksjon i rammene til alle sektorane. Sektorrammene er redusert med 0,7 % i 2011 og med ytterlegare 0,5 % frå For vidaregåande opplæring er det naturleg at reduksjonen ikkje skjer frå og frå , men frå nytt skoleår og For at vidaregåande opplæring for heile perioden sett under eitt skal ta ein relativt sett like stor reduksjon som dei andre sektorane, er reduksjonen for denne sektoren på 0,78 % frå og ytterlegare reduksjon på 0,62 % frå Reduksjonane i framlegget utgjer følgjande beløp for den enkelte sektor i høve til 2010-rammene (mill. kr): Fellesutgifter 0,268 0,459 0,459 0,459 Politisk verksemd 0,159 0,272 0,272 0,272 Stabsfunksjonar 0,402 0,689 0,689 0,689 Utdanning 4,561 14,573 19,649 19,649 Tannhelse 0,709 1,215 1,215 1,215 Kultur 0,577 0,990 0,990 0,990 Regional og næring 0,358 0,614 0,614 0,614 Samferdsel/fylkesvegar 7,347 12,595 12,595 12,595 Sentrale kontrollorgan 0,037 0,063 0,063 0,063 Sum 14,418 31,470 36,546 36,546 Andre viktige årsaker til endringane i driftsrammene er: Fellesutgifter I 2010 er det budsjettert med 0,2 mill. kr i tilskott til forprosjektet Berekraftige Bustader Frå 2011 er desse midlane trekte ut igjen. I samsvar med vedteken økonomiplan er løyvinga til OU-midlar auka med 0,9 mill. kr frå I samsvar med gjeldande økonomiplan er løyvinga til sentrale opplæringsmidlar auka med 0,7 mill. kr frå Driftsramma til IT-seksjonen er frå 2011 høgda med 1 mill. kr på grunn av større behov for utskifting av pc-ar enn tidlegare, jf. kapittel 12. Av auken er 0,5 mill. kr flytta over frå investeringsbudsjettet. Frå 2011 er ramma til IT-seksjonen høgda med 1,2 mill. kr til oppretting av to nye stillingar, jf. kapittel 12. Av utgiftsauken er 21 mill. kr av rekneskapsteknisk art føring av premieavvik. (Premieavviket er eit estimert netto avvik mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnader. Dersom pensjonspremien overstig årets netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik førast til inntekt. Motsett skal årets premieavvik førast til utgift

9 9 dersom pensjonskostnaden er større enn pensjonspremien. Premieavviket eit år blir utlikna året etter.) Politisk verksemd I 2011 er det budsjettert med 0,8 mill. kr i samband med nytt fylkestingsval. Desse midlane er trekte ut igjen frå I 2013 er det ført opp 0,8 mill. kr i samband med nytt stortingsval. Desse midlane er trekte ut igjen i Stabsfunksjonar I 2010 er det ført opp 0,1 mill. kr til å satse ekstra på kompetanseheving av merkantilt personale. Desse midlane er trekte ut igjen frå I 2010 er det oppretta ei stilling for rådgjevar i administrativ seksjon. I 2010 er stillinga finansiert av OU-midlar. I 2011 skal berre 50% av stillinga finansierast av OU-midlar. Ramma er derfor høgda med 0,3 mill. kr i Finansieringa av OU-midlar fell bort frå Ramma er derfor høgda med ytterlegare 0,3 mill. kr frå I 2010 er det budsjettert med 0,5 mill. kr til ei engasjementsstilling ved Byggje- og vedlikehaldsseksjonen. Frå 2011 er desse midlane trekte ut igjen. Ut frå eit ønskje om å styrke kompetansen i fylkeskommunen innanfor miljøfunksjonen, er det i ramma for administrativ seksjon lagt inn midlar for ein ny miljørådgivar, 0,6 mill. kr frå Frå 2011 er ramma for informasjonsseksjonen høgda med 0,5 mill. kr til oppretting av fast stilling som vevsutviklar, jf. kapittel 12. I 2010-ramma ligg det inne 0,35 mill. kr til klimaplanen. Planen vart ferdig i 2010 og desse midlane er trekte ut igjen frå Kvart av åra 2011 og 2012 er det lagt inn i ramma kr til finansiering av fylkeskommunens del av utgiftene med regional plan for Ottadalen villreinområde, jf. sak U-109/10. Frå 2010 ligg det inne i ramma 0,4 mill. kr til universell utforming. Desse midlane er trekte ut igjen frå Vidaregåande opplæring Tannhelse I høve til 2010 er rammene høgda med følgjande beløp på grunn av netto redusert inndekning av underskott ved vidaregåande skolar: 0,545 mill. kr 4,049 mill. kr 4,474 mill. kr 5,064 mill. kr Ramma er frå 2011 redusert med 10,9 mill. kr som følgje av tilsvarande venta innsparing på grunn av redusert premie til Statens Pensjonskasse frå Mange tannklinikkar har flytta inn i nye eller oppussa, moderne lokale dei seinare åra, noko som har medført vesentleg auka husleigeutgifter. For å ta høgde for dette har vi auka ramma med 2,0 mill. kr frå 2011.

10 10 Fylkestinget godkjente i sak T-37/09 ein selskapsavtale vedrørande etablering av tannhelsetenesta sitt kompetansesenter for Midt-Noreg. Avtalen inneber m.a. eit årleg driftstilskott frå fylkeskommunen på 0,5 mill. kr. Av den grunn er ramma høgda med 0,5 mill. kr frå Frå 2011 er ramma høgda med 0,360 mill. kr i samband med at 60 % engasjementstilling for folkehelsekoordinator blir gjort om til fast stilling. Stillinga skal vere drivkrafta i satsinga på det helsefremmande og førebyggjande arbeidet. Ramma er frå 2011 auka med 0,120 mill. kr i samband med at Nasjonal helsenett som fylkeskommunen er på lagt av staten vil vere på plass i byrjinga at Dessutan er det for året 2011 teke med kr i samband med implementeringsfasen. Ramma er høgda med 0,5 mill. kr i kvart av åra 2011 og 2012 i samband med at papirjournalar frå alle tannklinikkar blir samla inn og digitalisert og deretter fjernarkivert i sentralt arkiv. I 2013 ligg det inne eit siste trekk på 0,949 mill.kr i inndekning av underskott frå Ettersom dette trekket fell vekk frå 2014, er ramma høgda tilsvarande frå Kultur Løyvinga til God Helse partnarskapen blir trappa ytterlegare opp med 0,5 mill. kr i 2011 og med ytterlegare 0,5 mill. kr frå 2012, slik at alle kommunar som ønskjer det kan delta i partnarskapen om folkehelse. Frå 2011 er ramma høgda med 0,5 mill. kr i samband med at næmingeordninga (utdanning av restaureringshandverkarar) blir etablert som ei fast ordning. Dessutan blir 0,5 mill. kr finansiert av regionale utviklingsmidlar (prosjektmidlar). Då det ikkje er høve til å bruke regionale utviklingsmidlar i meir enn tre år, er ramma høgda med ytterlegare 0,5 mill. kr frå Ramma for kultursektoren er frå 2011 auka med 0,653 mill. kr til årleg tilskott til Operaen i Kristiansund, Teatret vårt og Molde Internasjonale Jazz Festival. Denne auken skuldast at i framlegget til statsbudsjett for 2011 vart tilskotta til desse institusjonane auka, dette gir automatisk konsekvens for fylkeskommunen med bakgrunn i avtale mellom dei offentlege tilskottspartane. Ramma er frå 2012 høgda med 2,890 mill. kr i årleg tilskott til AS Regionteatret i Møre og Romsdal og til Molde Internasjonale Jazz Festival. Tilskottet skal dekkje renter og avdrag vedkomande 30 mill. kr i lån til investering i nytt Teater- og jazzhus i Molde. Ramma er frå 2013 høgda med 1,927 mill. kr til dekning av årleg tilskott til det eigedomsselskapet som skal eige Distriktsoperaens hus i Kristiansund. Endra planar kan endre finansieringsopplegg. I 2013 ligg det inne 1,333 mill. kr i tilskott til Skimuseum i Rindal. Desse midlane er trekte ut igjen i Regional og næringsutvikling For ligg det inne 0,4 mill. kr i tilskott til Bioforsk. Frå 2012 er desse midlane trekte ut igjen. Samferdsel For 2010 ligg det inne 0,4 mill. kr til utvida rutetilbod Atlanterhavstunnelen, 0,350 mill. kr til utvida flyferjetilbod Årvik-Koparnes og 0,5 mill. kr til ekstern gjennomgang av kollektivtrafikken. Desse midlane er trekte ut igjen frå Frå 2011 er ramma auka med 11,263 mill. kr som følgje av at ferjerute 09 Hundeidvik Festøy og ferjerute 34 Molde Sekken startar opp som anbodssamband frå 2011.

11 11 Frå 2011 er ramma auka med 4,2 mill. kr som følgje av fylkestingets vedtak i sak T- 44/10 om løysing av reserveferjesituasjonen i Møre og Romsdal. Vi konstaterer at det på samferdselsavdelinga er behov for å byggje opp kapasiteten som ein konsekvens av at fylkeskommunen fekk ansvaret for øvrige riksvegar og riksvegferjer frå Vi foreslår derfor oppretting av inntil to stillingar frå finansiert av løyvinga til fylkesvegar. Frå 2012 er ramma auka med 8,248 mill. kr som følgje av at ferjerute 32 Småge- Orten-Finnøy-Sandøy-Ona startar opp som anbodssamband frå I 2011 er ramma for fylkesvegar auka med 7,707 mill. kr, i 2012 med ytterlegare 8,224 mill. kr, i 2013 med ytterlegare 6,781 mill.kr og i 2014 med ytterlegare 0,677 mill. kr. Dette er i samsvar med vedteken økonomiplan. Sektoranes andel av totalbudsjett Fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan gir følgjande netto utgiftsdelar for den enkelte sektor i 2011: Netto driftsramme 2011 Mill. kr % av total Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 1) 2) 145,1 5,2 Utdanning 1 342,4 48,1 Tannhelse 97,9 3,5 Kultur 80,9 2,9 Regional- og næringsutvikling 50,4 1,8 Samferdsel/fylkesvegar 1 066,8 38,3 Sentrale kontrollorgan 5,2 0,2 Sum 2) 2 788,7 100,0 1)Av dette utgjer fellesutgifter som gjeld heile organisasjonen 66,2 mill. kr eller 2,4 %- poeng, politisk verksemd 22,2 mill. kr eller 0,8 %-poeng og stabsfunksjonar (inkl. planavdelinga) 56,7 mill. kr eller 2,0 %-poeng. 2)Reserveposten er halden utanom.

12 12 Investeringar hovudtal I vårt framlegg er det foreslått følgjande investeringar på 1 789,5 mill. kr i heile økonomiplanperioden slik: (inkl. moms) PROSJEKT Sum Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 Utstyr/universell utforming 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Borgund vgs, restaurant- og matfag 34,0 36,0 4,0 74,0 Kristiansund vgs, bygg 3 29,5 29,5 Kristiansund vgs, bygg 4 20,0 20,0 Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm bygg 15,0 15,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 2,0 27,0 29,0 Romsdal vgs, byggjesteg 2 15,0 15,0 15,0 45,0 Molde vgs, byggesteg 2 inkl kantine 15,0 15,0 10,0 40,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 13,0 13,0 Gjermundnes vgs, ridehall 12,0 12,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggjesteg 1 5,0 30,0 35,0 Sum vidaregåande opplæring 93,5 126,0 52,0 93,0 364,5 Nasjonalt helsenett 0,3 0,3 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 9,0 Sum tannhelse 2,3 5,0 5,0 5,0 17,3 Ruteopplysning - oppgradering 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Ruteplanleggingsverktøy 1,2 1,2 Sanntidsinformasjon 1,0 1,0 Transportadministrasjon 1,0 1,0 Elektronisk billetteringssystem 4,0 4,0 Fylkesvegar ("gamle" og "nye") 257,3 290,4 278,3 188,2 1014,2 Rassikring fylkesvegar 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum samferdsel/fylkesvegar 352,2 418,1 376,3 199,1 1345,7 SUM INVESTERINGAR 463,5 564,6 448,8 312,6 1789,5 Fylkeskommunen vil etter dette ha ei lånegjeld på heile 2 969,5 mill. kr ved utgangen av Dette er ein auke på 974,2 mill. kr samanlikna med utgangen av 2010.

13 13 Kort om investeringane Møre og Romsdal fylkeskommune har samla seg opp eit udekt investeringsbehov innanfor fleire sektorar, og dette behovet er så stort at det vil vere nødvendig å bruke ein del år for å få løyst det. Behovet er særleg stort når det gjeld investeringar i nye skolebygg og fylkesvegar. Dette framlegget inneber isolert sett ein auke i investeringsvolumet for åra på 117,5 mill. kr i høve til vedteken økonomiplan. Vi har då korrigert for dei statlege midlane til rassikring av fylkesvegar. Med det forventa inntektsnivået fylkeskommunen vil få i åra framover, kan vi ikkje tilrå større låneopptak enn det nemnde investeringar inneber. Fylkeskommunen vil etter framlegget ha ei lånegjeld på 2 969,5 mill. kr ved utgangen av Dette er ein auke på 974,2 mill. kr samanlikna med utgangen av Mesteparten av dei investeringane som er ført opp under sentrale styringsorgan og fellesutgifter gjeld opprusting av bygningsmassen (stort sett skolar). Mesteparten av dei foreslåtte investeringane i perioden er tenkt finansiert ved nye låneopptak og momskompensasjon. Dessutan vil fylkeskommunen få statstilskott til rassikring.

14 14 Nye prosjekt, investeringar og aktivitetar i sektorane Samferdsel: Framlegget søker å sjå samferdselssektoren under eitt med tanke på å få eit best mogleg tilbud til trafikantane Lagt opp til å sikre rutetilbodet på dagens nivå når det gjeld fylkesvegferje og hurtigbåt, noko meir usikkert når det gjeld buss Overføringane frå staten ikkje tilstrekkelege til å dekke kostnadsauken innanfor drift/vedlikehald av fylkesvegane i fylket. Dette gir fylkeskommunen økonomiske utfordringar og vi har derfor først og fremst måtte priorotere drifta slik at vegane blir haldne oppe Det er lagt opp til å fullfinansiere grusveg-pakka i løpet av økonomiplanperioden slik at alle dei fylkeskommunale grusvegane får fast dekke innan utgangen av Kostnadane til dette er førebels utrekna til om lag 180 mill kr Det er lagt opp til at fylkeskommunen forskotterar dei nødvendige beløpa slik at ein sikrar kontinuerleg drift av rassikringsprosjektet Røyr Hellesylt (byggesteg I og II) Det er lagt til grunn at Nordøyvegen blir bygd som planlagd. Investeringar totalt for fylkesvegar: Tal oppgitt i mill 2011-kroner Sum "Gamle" fylkesvegar 68,9 53,9 51,6 54,1 228,6 "Nye" fylkesvegar 188,4 236,5 226,6 134,0 785,5 Sum investering fylkesvegar (eksklusiv rassikring) 257,3 290,4 278,3 188,1 1014,1 Rassikring (Røyr - Hellesylt) 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum investering i rassikring 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum investering i fylkesvegar 344,4 417,5 375,7 198,4 1336,0

15 15 Investeringar i gamle fylkesvegar: Prosjekt (tal i mill 2010-kroner) Sum Tiltak for universell utforming 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Fortsterkningar / utbetringar (50/50-post) 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Kartlegging (Geovekst) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Planleggingsmidlar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Fv 18 Leinebygda i Hærøy kommune (+kommuale midlar) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Fv 81 Fursetbrua i Stranda kommune 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Fv 405 Knausenlinja i Molde (kostnadsdeling, totalkostnad 75 mill kr) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Fv 405 Frænavegen ved Eikrem (tilskott) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Ferjekaier i rute 32 (kostnaden er usikker) 18,0 12,0 0,0 0,0 30,0 Grusvegpakka 39,6 39,5 49,3 48,8 177,2 Sum investering i gamle fylkesvegar 67,2 52,6 50,4 52,9 223,1 Investeringar i nye fylkesvegar: Prosjekt (tal i mill 2010-kroner) Sum Fv 659 Nordøyvegen 0,0 0,0 115,0 100,0 215,0 Fv 661 Straumsbrua (refusjon) 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 Fv 661 Straumsbrua, delprosjekt Skodje sentrum (refusjon) 5,0 11,2 0,0 0,0 16,2 Fv 661 Straumsbrua, byggetrinn 2 og 3 35,0 48,0 0,0 0,0 83,0 Fv 662 Haukabøen (refusjon) 29,9 29,9 0,0 0,0 59,8 Sum til store prosjekt 82,3 89,1 115,0 100,0 386,4 Mindre utbetringar inkl. ferjekaier 56,0 55,0 51,0 3,5 165,5 Gang- og sykkelanlegg 8,7 29,3 8,7 0,0 46,7 Trafikktryggleikstiltak 4,0 28,0 24,7 7,0 63,7 Miljø- og servicetiltak 2,4 7,8 3,7 4,2 18,1 Kollektivtiltak og universell utforming 3,3 9,5 6,0 4,0 22,8 Planlegging 25,1 10,0 10,0 10,0 55,1 Grunnerverv (utanom til definerte prosjekt) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum til programområda 101,5 141,6 106,1 30,7 379,9 Sum investeringar i nye fylkesvegar 183,8 230,7 221,1 130,7 766,3

16 16 Kultur: Vidareføring av 7 mill. kroner til kulturutvikling gjennom fylkesplanen sitt handlingsprogram for kultur. Med mellom anna: oppstart av pilotprosjektet "Inkludering og kompetanse" i frivillige organisasjonar fanesak Kultursekk barnehage der barnehagar i 9 kommunar har fått tilbod etablering av regionalt digitaliseringssenter i Ålesund Saman med 3,5 mill kr i regionale utviklingsmidlar har kulturområdet totalt 10,5 mill kr til bruk på utviklingstiltak og verdiskaping. Fortsatt opptrapping av God Helse-partnerskapen med auke på 0,5 mill kr i 2011 og ytterligare 0,5 mill kr i slik at alle kommunar som ønskjer det kan delta i partnerskapen for folkehelse innan mill kr i tilskot til kulturinstitusjonar og frivillig verksemd/frivillige organisasjonar, der mesteparten blir fordelt på kulturutvalsmøte i februar Næmingeordninga (utdanning av handverkarar gjennom handlingsboren kunnskap) ved Nordmøre Museum, Geitbåtmuseet i Halsa, er sikra drift og vidareutvikling gjennom m a auka fylkeskommunalt tilskot og regionale utviklingsmidlar på til saman 1 mill kr. Tannhelse: Rekruttering av tannlegar - framleis ein krevande øvelse i distrikta - spesielt krevjande når det gjeld einmannsklinikkar Krevjande budsjett - framleis må vi halde stillingar vakante for å halde budsjettrammene Nye klinikkar er meir kostbare å drive enn dei eldre klinikkane Folkehelsekoordinator skal samkjøre og systematisere det førebyggande oppsøkande tilbodet i alle frie grupper Det førbyggande tannhelsearbeidet vil bli styrka i alle distrikt - Folkehelsekontaktar i kvart distrikt. Alle tannklinikkar vil vere tilknytta Norsk Helsenett, frå januar Oppgraderingar og nye klinikkar blir sett på vent av budsjettmessige omsyn fram til Arbeid med ny strategiplan for tannhelsetjenesten startar opp i 2011.

17 Forslag om at takstar for tannhelsetenestar til betalande klientell blir lagt på landsgjennomsnittet for landets fylkeskommunar 17 Utdanning: Skolerammene redusert med om lag 26,3 mill. kr i høve til budsjettet for (justert for rammereduksjon til fagskolane og for venta prisvekst) Ein konsekvens av innstramming i tilbodsstrukturen i samband med budsjettreduksjonar i økonomiplana For 2012 er sektorramma redusert med 12,4 mill. kr. For 2013 er ramma redusert med ytterlegare 4,8 mill. kr. Fylkesrådmannen har enno ikkje teke stilling til korleis innsparingskrava som er lagt på sektoren frå 2012 kan møtast. Innsparingskrava frå 2012 kan bety strukturelle utfordringar Ny GIV - Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Er ein nasjonal dugnad for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Blir i Møre og Romsdal administrert av fylkeskommunen og gjennomført i samarbeid med kommunanekristiansund, Molde og Ålesund Aksjon læreplass Regional og næring: Lokalt Utviklingsarbeid i Kommunane (LUK): Ei 5-årig satsing initiert av KRD.Målet med arbeidet er å vitalisere lokalt utviklingsarbeid i kommunane på ein systematisk og heilskapleg måte. Fylkeskommunen skal opptre som ein aktiv utviklingsaktør i samarbeid med kommunane på deira premissar. Arbeidet i LUK skal utvikle gode lokalsamfunn som trekkjer til seg nye innflyttarar, og leggje til rette for innovasjon i kommunane som sikrar konkurranseevna i framtida. Satsing på reiselivet gjennom Fjord Norge: For å trygge Fjord Noreg sin posisjon som internasjonalt fyrtårn for reiselivet i Noreg, er dei fire fylkeskommunane på vestlandet bedt om å auke sitt tilskot til Fjord Noreg i perioden Etter fylkesrådmannen sitt syn gjer Fjord Noreg ein god jobb for reiselivet på vestlandet. Slik den økonomiske situasjonen framstår vil ein foreslå ei auke til Fjord Noreg på kr 2,5 millionar kroner årleg i perioden 2011 til 2014 som eit realistisk. Iverksette den operasjonelle delen av arbeidet med implementering av EU sitt vassdirektiv: Landet er inndelt i 9 forskjellige vassregionar med bakgrunn i nedbørsfelta i Norge. Møre og Romsdal er ein eigen vassregion. Vassregionane er oppretta for å implementere EU-sitt rammedirektiv i Norge. Vassforvaltningsforskrifta

18 18 vart sett i kraft 1. januar Forskrifta stiller krav om å utvikle ei heilskapleg økosystembasert og kunnskapsbasert forvaltning av ferskvatn, grunnvatn og kystvatn. Fylkeskommunen skal vere formell planmyndigheit, legge til rette for medverknad og legg til rette for høyring av planprogram og forvaltningsplan. Arbeidet inneber stor kontakt med kommunar og statlege etatar. Regionalt forskningsfond: Møre og Romsdal inngikk samarbeid med Sør- og Nord- Trøndelag i Regionalt Forskingsfond Midt-Norge. Første utlysing av forskingsmidlar vart gjort 1.sept med søknadsfrist 13.okt Utlysinga er godt tilpassa fokusområda i næringslivet og FoU-institusjonane i Møre og Romsdal. I løpet av 2011 vil dei 3 fylka i samarbeid utarbeide ein meir langsiktig FoU-strategi som skal gje føringar for arbeidet med forskingsfondet, og som i tillegg også skal gje meir generelle føringar for FoU arbeid i regionen. Regional- og næringsavdelinga har ansvar for å setje i verk ein heilskapleg strategi for regional- og næringsutvikling i fylket, det blir årleg utarbeidd eit Handlingsprogram Verdiskaping. Dette føreset at avdelinga har kvalitativt gode analyser, kompetanse og maktar å utvikle gode partnarskap. Å fremme Møre og Romsdal sine interesser i høve til nasjonale styresmakter er ei viktig oppgåve for avdelinga, og krev at vi har kompetanse og gode nettverk regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen er, som følgje av forvaltningsreforma deleigar av Innovasjon Norge, noko som inneber eit sterkare samordningsansvar i høve til dei andre eigarane, og eit sterkare styringsansvar.

19 19 Lånegjeld Ved utgangen av 2010 vil fylkeskommunens lånegjeld vere på 1 995,3 mill. kr. I framlegget til økonomiplan er det føresett slik utvikling av lånegjelda (pr ): Mill. kr År Nye låneopptak Betalte avdrag Lånegjeld , ,5 81, , ,6 92, , ,8 108, , ,8 119, ,4 Figuren under viser utviklinga av lånegjelda i perioden etter dette framlegget (mill. kr) Ovanståande figur viser at fylkeskommunens lånegjeld er sterkt stigande i heile perioden Ettersom fylkeskommunen tok over dei nye fylkesvegane frå , kan imidlertid ikkje låneutviklinga samanliknast direkte før og etter Gjeldsgraden gir utrykk for lånegjeldas belastning på fylkeskommunens drift. Gjeldsgraden har i dei seinare åra vore stigande, vesentleg på grunn av auka investeringar til skolebygg og fylkesvegar.

20 20 Figuren over viser at ved uendra rentesats og avdragstid vil ein stadig større del av fylkeskommunens inntekter måtte brukast til å dekkje utgiftene til renter og avdrag i økonomiplanperioden. Dessutan er det grunn til rekne med at rentenivået vil stige i åra framover. Fylkesrådmannen er uroa over utviklinga av lånegjelda. Dagens investeringsnivå bind opp betydelege driftsmidlar for å kunne betjene lånegjelda. Det vil såleis ikkje vere rom for ytterlegare investeringar i økonomiplanperioden. Og når dei investeringsprosjekta som er foreslått i dette framlegget er realisert, bør investeringsnivået for ein periode trappast ned til eit absolutt minimum, og slik at ein ikkje foretar låneopptak. Fondsutvikling På kapitalfondet og andre fond (ekskl. fond tilhøyrande sektorane og ekskl. fond der midlane allereie er vedtatt disponert (t.d. til såkornfond)) stod det pr ,3 mill. kr i driftsfondsmidlar og 137,7 mill. kr i investeringsfondsmidlar. Dette framlegget inneber at det ved utgangen av 2014 vil stå igjen 108,8 mill. kr på kapitalfondet og andre fond, og då fordelt med 21,4 mill. kr i driftsfondsmidlar og 87,4 mill. kr i investeringsfondsmidlar. Dette er eit minimum for å kunne møte den usikkerheita som ein står overfor dei komande åra. Dessutan treng fylkeskommunen handlingsrom for initiering av nye, viktige regionale tiltak for å utvikle fylket vidare.

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesrådmannens framlegg til ØP

Fylkesrådmannens framlegg til ØP Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst 30.11.2011 2 Frie inntekter (skatt

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2011

Økonomiplan med budsjett for 2011 Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget 7. desember

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2012 64362/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara.

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Behandling i fylkestinget - 13.12.2011 Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande fellesforslag

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Kompetanse betre tilbod Budsjett 2015-2018 Fylkesplan 2013-2016 legg klare føringar for Møre og Romsdal

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Fylkesrådmannen sine kommentarar Skal behandlast i: Hovudutvala 11.november 2013 Fylkesutvalet 26. november 2013 Fylkestinget 10. desember 2013 1 saksframlegg

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala)

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala) saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.11.2012 67569/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Tillegg til Fylkesutvalet 27.11.2012 U-155/12 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 06.06.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Ein tydeleg medspelar Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 - Sak T-71/12 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED BUDSJETT 2013 INNHALD I

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Årsrekneskap og årsrapport 2014

Årsrekneskap og årsrapport 2014 -Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Vedteke av fylkestinget 9. desember 2014 sak T-73/14 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2012

Økonomiplan med budsjett for 2012 1 Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget 13. desember

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer.

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/4411-1 Saksbehandlar: Karl Viken/Ingvar Skeie/Pål Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.06.2017 Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3117-5 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Servicebygg Jondal ferjekai

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer