Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Rica Seilet Hotel, Molde Dato: Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold T-27/11 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1/2011: "Etablerarordningar og nyskaping - forventningar og resultat" T-28/11 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 2/2011: "Status og utfordringar i trafikktryggingsrabeidet i Møre og Romsdal." T-29/11 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar T-30/11 K903 Atlanten vgs, trinn 5, byggjerekneskap. Revisors uttale T-31/11 K904 Volda vgs, byggjetrinn 4, byggjerekneskap. Revisors uttale. T-32/11 K001 Romsdal vgs, G-blokka, byggjerekneskap. Revisors uttale. T-33/11 K601 Borgund vgs byggjetrinn 3 - byggjerekneskap T-34/11 K701 Borgund vgs., idrettshall - byggjerekneskap T-35/11 Økonomirapportering pr. 1 tertial 2011 T-36/11 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan T-37/11 Prinsipp for delegering av mynde i Møre og Romsdal fylkeskommune T-38/11 Offentlege virkemidlar som er etablert for verdiskaping og næringsliv T-39/11 Revidering av strategiplan for skogbruket i Møre og Romsdal T-40/11 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring T-41/11 Kristiansund videregående skole - revisjon av utviklingsplan T-42/11 Reviderte vedtekter for fagskolestyret i Møre og Romsdal fylkeskommune T-43/11 Revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal T-44/11 Fylkeskommunal deltaking i vegselskap T-45/11 Riksvegbudsjettet 2012 (blir behandla i

2 T-46/11 T-47/11 T-48/11 ekstraordinært fylkesutval 6. juni, sjå eige trykk) Rapport frå arbeidsgruppa bruk av eigedomen til Ørskog vidaregåande skole Interpellasjon frå Gunn Berit Gjerde (V) om at problema kring gasstransporten må løysast av sentrale styresmakter Interpellasjon frå Camilla Storøy Hermansen (Krf) om å erstatte skuledabattane med politiske torg eller aksjonsdagar

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Bjørn Nerland Saksnr Utval Møtedato U-87/11 Fylkesutvalet T-36/11 Fylkestinget Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan INNLEIING 1.1 Fylkesplanen Fylkesplan inneheld følgjande: VISJON: Vi vågar litt meir! Vidare inneheld den følgjande satsingsområde: KULTUR Hovudmål Møre og Romsdal er ein levande, framtidsretta og dynamisk kulturregion der tradisjon, mangfald, nyskaping og verdiskaping går hand i hand, og der kultur er tilgjengeleg for alle. Fanesak Kultur kultursekk til alle barnehagane i Møre og Romsdal KOMPETANSE Hovudmål Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivåa, og skolane skal levere kompetanse næringslivet og offentleg sektor har bruk for.

4 Side 2 Fanesak Kompetanse eit samordna etter- og vidareutdanningssystem i Møre og Romsdal VERDISKAPING Hovudmål Møre og Romsdal har eit attraktivt, internasjonalt og nyskapande næringsliv og ein utviklingsorientert offentleg sektor, som saman medverkar til berekraftig utvikling gjennom større breidde i arbeidslivet og livskraftige lokalsamfunn. Fanesak Verdiskaping Regional forsking i verdsklasse 1.2 Nokre saker som det blir arbeidd med Vi finn grunn til å nemne kort nokre få av dei sakene som administrasjonen og andre arbeider med for å få fram eit avgjerdsgrunnlag for, men som det ikkje er lagt inn talmessige konsekvensar for i denne saka. Det gjeld følgjande saker: Runde Miljøsenter AS Runde Miljøsenter AS vart skipa i 2004 av Lars Golmen, Greta Garnes, Nils-Roar Hareide og Hans Petter Runde. Runde Miljøsenter sin forretningsidé er å vere eit utviklingssenter og møteplass mellom forsking, næringsliv, forvaltning og publikum. I skjeringspunktet mellom desse vil senteret tilby forskingskompetanse, fasilitetar, kunnskapsformidling, dokumentasjonssenter og nettverk. Aktiviteten på Runde er fordelt på to selskap. I tillegg til driftsselskapet Runde Miljøsenter AS er det oppretta eit eigedomsselskap - Runde Miljøbygg AS - som eig bygningsmassane tilhøyrande senteret på Runde. Fylkeskommunen har i to omgangar kjøpt aksjar i eigedomsselskapet driftsselskapet Runde Miljøbygg AS. Desse kjøpa utgjer kr av ein samla aksjekapital på 8,9 mill. kr. Fylkeskommunen er no beden om å gå inn på eigarsida i Runde Miljøsenter AS med inntil 30% av aksjane, samt å gje ei årleg støtte til senteret. Samtidig er òg kommunane Herøy og Ulstein bedne om å gå inn som eigarar i selskapet. Aksjekapitalen i Runde Miljøsenter AS utgjer i dag kr , og det er dei 4 privatpersonane som starta senteret som er aksjonærar. Fylkeskommunen er òg beden om å gå inn med ei årleg driftsstøtte over ein 3-årsperiode. Fylkeskommunen vil vere i dialog med Runde Miljøsenter AS om kva type bidrag fylkeskommunen kan gå inn med. Tingvoll Økopark AS Tingvoll Økopark AS har som mål å etablere landets første økologiske kurs- og opplevingssenter. Senteret er planlagt på Tingvoll gard, og vil innehalde

5 Side 3 attraksjonar knytt til forsking og formidling frå Bioforsk Økologisk, sol- og bionergisenteret, aktiv gardsdrift i moderne fjøs, hageanlegg og Tingvoll kyrkje i nærområdet. Den gamle låvebygningen på garden skal vere opplevingssenteret med utstillingar og aktivitetar knytt til helse, økologi, rettferd og omtanke. Tingvoll Økopark har som mål å vere leiande på formidling av innsikt og kunnskap om praktiske løysingar og ei berekraftig utvikling til barn, unge, og vaksne i skole, arbeid og fritid. Økoparken skal bli eit unikt, nasjonalt senter i sitt slag. Møre og Romsdal fylkeskommune er beden om å bidra til finansiering av senteret. Fylkeskommunen vil vere i dialog med initiativtakarane om kva type bidrag fylkeskommunen kan gå inn med. Vitensenter i Møre og Romsdal Næringsstrukturen i Møre og Romsdal krev god tilgang på arbeidskraft med høgare teknologisk utdanning. Samtidig er det låg søking til desse fagområda, og styrking av realfaga har vore eit nasjonalt satsingsområde i fleire år i heile grunnopplæringa. Dette er satsingar som ein må halde fram med. For at næringslivet i regionen skal utvikle seg og kunne konkurrere med andre regionar, må vi lukkast med rekruttering av relevant arbeidskraft. Haldningane til barn, unge, lærarar og foreldre til eige næringsliv er i stor grad styrande for seinare yrkesval. Det er derfor viktig å etablere ein arena for oppleving, formidling og læring knytt opp mot næringslivet i ulike delar av fylket. Pr. i dag finst det 8 regionale vitensenter med statsstøtte og 3 muséum knytt til vitensenternettverket. Av desse er 5 på Austlandet, 2 i Stavangerregionen, 2 i Nord-Noreg, 1 i Trondheim og 1 i Bergen. I tillegg er det fleire initiativ i gang i dei same regionane. Ein titt på kartet viser ein påfallande mangel av slike prosjekt på vestlandet mellom Bergen og Trondheim. Dette trass i at vi har sterke næringsklynger nettopp basert på teknologisk verdiskaping. Det blir arbeidd med å få til eit mobilt vitensenter i Møre og Romsdal. Stiftelsen for etterutdanning og vitenformidling ved Høgskolen i Ålesund og Norsk Maritimt kompetansesenter har utvikla eit idéprosjekt som har gitt ei skisse for kva innhaldet i eit slikt senter må vere for å spegle næringslivet i vårt fylke og kva det vil koste å utvikle eit slikt senter. Det er sterke forventningar om at fylkeskommunen skal ta leiinga i den vidare oppfølginga av prosjektet. Dette gjeld både organisatorisk forankring, gjennomføring og ikkje minst finansiering. Målet er at det etter hovudprosjektet skal liggje føre eit grunnlag for søknad om å kome med på statsbudsjettet for finansiering av drifta etter prosjektperioden. Piloten Kultursekk i barnehagen I samband med vedtak av fylkesplanen vedtok fylkestinget å implementere piloten Kultursekk i barnehagen. Det vart sendt søknad om tilskott frå staten v/ kulturdepartementet. Søknaden vart avslått med grunngjeving om at ein ville prioritere full utbygging i vidaregåande skole før ein gjekk inn i barnehagane med slikt tilbod. Imidlertid gjer fylkesrådmannen merksam på at i Kulturløftet II, pkt 11, har regjeringa sagt at kultursekk i barnehagen er eit satsingsfelt. For m.a. å oppfylle fylkestingets vedtak er piloten innført i 9 kommunar, men med økonomiske midlar frå fylkesplanen. Tilbodet til dei kommunane som er med, er blitt særs godt

6 Side 4 motteke. Sidan dette er ei fanesak i fylkesplanen, vil fylkesrådmannen i samband med rullering av økonomiplanen legge fram eigen rapport til fylkestinget der ein også vurderer framtidige tiltak. Prosjekt om filmsamarbeid Kulturutvalet og nærings- og miljøutvalet vedtok eit treårig prosjekt om filmsamarbeid på vestlandet i 2009 for åra Vestnorsk Filmsenter, Western Norway filmcommission og Filmfondet Fuzz er sentrale instansar i dette samarbeidet, der det m.a. er etablert avdeling for Vestnorsk Filmsenter i Volda. Dette treårige forsøket vil bli evaluert i år, og det vil bli lagt fram ei sak til behandling i fylkeskommunens politiske organ som evaluerer satsinga og tek stilling til eventuell vidare satsing innanfor filmområdet. Hovudinntrykket frå prosjektet er at dette skaper verdiar i Møre og Romsdal. Utfordringar i kulturvernseksjonen Dei siste åra har kulturavdelinga rapportert at kulturvernseksjonen har utfordringar knytt til oppgåver og rammer. Særleg knyter denne situasjonen seg til meir enn ei dobling av talet på plansaker som krev handsaming etter kulturminnelova. I 2000 var talet på saker i underkant av 600 og i 2010 over Dette har innverknad både på rammesituasjonen og framdrift i enkeltsaker. Nokre saker tek såleis uforholdsmessig lang tid på grunn av arbeidspresset. I samband med økonomiplanarbeidet er dette ein situasjon som krev ei grundig vurdering. 2 SAMANDRAG I budsjettet for 2011 er driftsrammene samla reelt auka med 40 mill. kr i høve til I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 10,3 mill. kr. I dette framlegget har vi ikkje teke med konsekvensane av 1. Eit eventuelt sal av aksjane i Fjord1 Vestlandske fordi Det er ikkje endeleg avklart om det blir eit sal Sjølv om fylkestinget har gjort eit vedtak om bruken av midlane, vil det vere nødvendig å avklare nærare forvaltning og bruk av midlane. 2. Auke i pensjonskostnadene frå 2012 som følgje av at Finanstilsynet har bestemt at den garanterte avkastninga i livsforsikring skal setjast ned frå 3 til 2,5 %, jf. kapittel Dei sakene som det blir arbeidd med som er nemnt under kapittel 1.2. I framlegget er det foreslått investeringar på 1 732,6mill. kr (inkl. moms) i perioden.

7 Side 5 Oppsummert ser framlegget til samla investeringsprogram for perioden slik ut (inkl. moms): Framlegg mill. kr SEKTOR Sum Sentrale styringsorgan og fellesutgifter 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 Vidaregåande opplæring 110,0 148,0 126,0 118,0 502,0 Tannhelse 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional og næring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samferdsel 391,9 386,7 152,8 217, ,6 SUM INVESTERINGAR 522,4 555,2 299,3 355, ,6 Fylkeskommunen vil etter dette ha ei lånegjeld på mill. kr ved utgangen av Dette er ein auke på mill. kr samanlikna med utgangen av Fylkesrådmannen er uroa over utviklinga i lånegjelda. I framlegget er det teke med investeringar i følgjande nye skolebygg: Borgund vg. skole, restaurant- og matfag Borgund vg. skole, utviding, byggetrinn 4 Kristiansund vg. skole, bygg 10 Kristiansund vg. skole, bygg 8, byggetrinn 1 Kristiansund vg. skole, bygg 8, byggetrinn 2 Kristiansund vg. skole, bygg 04 Ålesund vg. skole, Volsdalsberga Romsdal vg. skole, byggetrinn 2 Molde vg. skole, byggetrinn 2 inkl. kantine Rauma vg. skole, brannsikring/opprusting Gjermundnes vg. skole, ridehall Vårt framlegg til investeringar i fylkesvegar er for åra i samsvar med vedteken økonomiplan, men rekna om til 2011-prisar. For året 2015 har vi lagt til grunn ei investering i fylkesvegar på 216,6 mill. kr i samsvar med vårt framlegg i sak U-62/11, jf. sak T-19/11 Investeringsprogram fylkesvegar I gjeldande økonomiplan er drifts- og investeringsnivået for høgt i høve til dei framtidige inntektene slik dei var forventa ved behandlinga av økonomiplanen. Økonomiplanen vart derfor saldert ved bruk av mesteparten av dei oppsamla driftsfondsmidlane. Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen for åra framover blir imidlertid noko lettare enn vedteken økonomiplan tilseier. Årsaka til dette er at veksten i dei frie inntektene (fylkesskatt og statleg rammeoverføring) kan bli høgare framover enn det som er føresett i gjeldande økonomiplan. I alle fall tyder kommuneproposisjonen for 2012 på det. Den økonomiske situasjonen framover vil likevel bli stram og by på utfordringar. Ei av årsakene til det er at fylkestinget har funne det rett å vedta eit drifts- og investeringsnivå som dei forventa framtidige inntektene ikkje er i stand til å bere. Ei anna årsak er det forventa

8 Side 6 stigande rentenivået. I følgje Noregs Bank sine prognosar skal rentenivået gradvis opp dei næraste åra. For kvart prosentpoeng utlånsrenta går opp, vil fylkeskommunens renteutgifter auke med mill. kr pr. år. Det er eit dilemma at fylkeskommunen på den eine sida har hatt gode økonomiske resultat dei siste åra som følgje av m.a. dei gode økonomiske tidene i landet, mens ein, når ein ser framover, på den andre sida ser minkande fondsmidlar og stadig stigande lånegjeld, noko som bind økonomien i lang tid framover. Minkande reservar og bundne utgifter gjer at handlefridomen vil bli redusert, noko som betyr at fleksibiliteten blir mindre og fylkeskommunen blir stadig meir sårbar overfor uføresette situasjonar. I gjeldande økonomiplan er det føresett ein vekst i dei frie inntektene på 0,3 % pr. år for åra Regjeringas framlegg til kommuneproposisjon 2012 inneber ein realvekst i dei frie inntektene for 2012 for Møre og Romsdal fylkeskommune på 26 mill. kr eller 0,9 %. Regjeringa grunngir mesteparten av veksten med behovet for å styrke satsinga på drift og vedlikehald av det fylkeskommunale vegnettet. For åra har vi lagt til grunn ein årleg vekst i dei frie inntektene på 0,5 %. Dei inntekter, driftsrammer og investeringsrammer som vi gjer framlegg om, gir ein ubalanse i 2012 på 13,1 mill. kr og ein samla ubalanse for åra på 201 mill. kr. Det vil vere nødvendig å gjere fleire grep for å få balanse. Basert m.a. på diskusjon og innspel i fylkestingets behandling av denne saka, vil vi kome med forslag til tiltak i høve til det som går fram av denne saka, slik at vi har eit framlegg i balanse når vi legg fram økonomiplanforslaget i november. 3 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 3.1 Status for vedteken økonomiplan Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomi har vore i balanse dei seinare åra. Dei gode rekneskapsresultata må tilskrivast auka rammeoverføringar, rammestyringssystemet og god økonomistyring i heile organisasjonen samt gode renteinntekter på likviditet og kapitalfond. Mindreforbruket i drifta på rammeområda for 2010 var på 86 mill. kr. 34 mill. kr av dette skuldast forseinkingar på ymse vegformål. På kapitalfondet og andre disponible fond (ekskl. fond tilhøyrande sektorane) stod det etter evalueringa av 2010-rekneskapen 143,2 mill. kr i driftsfondsmidlar og 175,3 mill. kr i investeringsfondsmidlar. Av desse investeringsfondsmidlane er det føresett at 25 mill. kr skal utbetalast til Møre og Romsdal Såkornfond AS i 2011, og ytterlegare 25 mill. kr er reservert til Såkornfondet i dette framlegget. Dessutan er 35,1 mill. kr av driftsfondsmidlane vedtekne disponert til saldering av gjeldande økonomiplan.

9 Side 7 I budsjettet for 2011 er driftsrammene samla reelt auka med 40 mill. kr i høve til Den økonomiske situasjonen hittil i 2011 Som nemnt er det etter evalueringa av 2010-rekneskapen igjen 143,2 mill. kr i driftsfondsmidlar. I budsjettet for 2011 er det føresett å avsetje 3,2 mill. kr. Prognosen pr. 1. tertial i 2011 viser eit mindreforbruk (driftsoverskott) i Dersom det endelege rekneskapsresultatet for 2011 skulle bli i samsvar med prognosen pr. 1. tertial, betyr det at det vil vere igjen 147,5 mill. kr i driftsfondsmidlar til seinare år. 4 KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR ÅR 2012 M.V. 4.1 Generelt Regjeringa la 13. mai fram følgjande forslag: Meld. St nr 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett 2011 Prop. 120 S ( ) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2010 Prop. 115 S ( ) Kommuneproposisjonen 2012 Av det som gjeld fylkeskommunane vil vi nemne følgjande: 4.2 Endringar i det økonomiske opplegget for Inntektsvekst i 2011 Etter at statsbudsjettet for 2011 vart lagt fram sist haust har det kome ny informasjon som har betydning for kommunesektorens inntekter i 2011: Lønsveksten i 2011 i norsk økonomi blir no anslått til 3,9 %, mot 3 1/4 % i statsbudsjettet. Høgare lønsvekst trekkjer isolert sett kommunesektorens skatteinntekter opp. Kommunesektorens skatteinntekter er i revidert statsbudsjett oppjustert med 1,3 mrd. kr i høve til statsbudsjettet. Fylkeskommunane sin del av denne oppjusteringa er om lag 260 mill. kr og Møre og Romsdal fylkeskommunes del blir då om lag 12 mill. kr. Høgare lønsvekst bidreg isolert sett til at anslaget for den gjennomsnittlege løns- og prisveksten i kommunesektoren for 2011 blir justert opp frå 2,8 % i statsbudsjettet, til 3,4 % Tiltak mot fråfall og styrking av ungdomstrinnet Det blir foreslått å auke løyvinga over kapittel 226, post 60 Tilskott til kommunar og fylkeskommunar med 15 mill. kr. Midlane skal gå til oppfølging av elevar med svak grunnleggande evne gjennom prosjektet Ny GIV (gjennomføring i vidaregåande skole).

10 Side Administrasjons- og gjennomføringskostnader for fylkeskommunale oppdrag til Innovasjon Norge Løyvinga på kapittel 551, post 60 blir foreslått auka på landsbasis med 24,5 mill. kr. Midlane skal gå til å dekkje administrasjons- og gjennomføringskostnader i Innovasjon Norge knytt til forvaltninga av fylkeskommunale tilskottsordningar. 4.3 Det økonomiske opplegget for 2012 Generelt Regjeringa legg opp til at realveksten i kommunesektorens samla inntekter i 2012 skal vere mellom 5 og 6 mrd. Veksten er rekna frå det nivået på kommunesektorens inntekter i 2011 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Hovudelementa i det økonomiske opplegget for 2012 er: Av den samla inntektsveksten i kommunesektoren er det lagt opp til at mellom 3 3/4 og 4 1/4 mrd. kr kjem som frie inntekter (skatt og statleg rammetilskott). Dette utgjer ein vekst på om lag 1 ½ %. Berekningar utført av Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer at kommunesektoren kan få meirutgifter i 2012 i storleik 2,5 mrd. kr knytt til den demografiske utviklinga. Av dette gjeld om lag 240 mill. kr fylkeskommunane. Det er lagt opp til at fylkeskommunane får mellom ½ og ¾ mrd. kr av den samla veksten i frie inntekter. Av denne veksten er 400 mill. kr grunngitt med behovet for å styrke satsinga på drift og vedlikehald av det fylkeskommunale vegnettet. I denne saka har vi lagt til grunn at fylkeskommunane samla får 625 mill. kr av veksten i dei frie inntektene. Dette tilsvarar 1,3 %. Møre og Romsdal fylkeskommune får derimot ein vekst i høve til 2011 på 26 mill. kr eller 0,9 %. Årsaka til at Møre og Romsdal fylkeskommune får ein lågare vekst enn landsgjennomsnittet er at vår fylkeskommune får eit trekk i rammetilskottet i I kommuneproposisjonen 2012 (side 27) er dette grunngitt slik: Fylkeskommunene overtok ved forvaltningsreformen ansvaret for om lag km veg med tilhørende ferjesamband. Midlene ble fra 2010 lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene med særskilt fordeling. Samferdselsdepartementet har vurdert fordelingen av ferjemidlene mellom fylkeskommunene bl.a. på bakgrunn av at flere anbudskontrakter er ferdigforhandlet. Samferdselsdepartementet foreslår på denne bakgrunn at fylkeskommunene Rogaland og Sogn og Fjordane får tillegg i sine rammetilskudd på hhv. 8 mill. kroner og 15 mill. kroner. Videre foreslår Samferdselsdepartementet at Møre og Romsdal og Nordland fylkeskommuner får en reduksjon i sine rammetilskudd på 11 mill. kroner hver i Fagskolar I samband med forvaltningsreforma vart drifts- og finansieringsansvaret for fagskolane overført til fylkeskommunane i 2010, og tilskottet vart innlemma i rammetilskottet. For 2010 og 2011 vart det gjort særskilt fordeling av tilskottet utanfor utgiftsutjamninga, på basis av talet på registrerte studentar. Det blir foreslått at midlane også for 2012 blir gitt som ei særskilt fordeling basert på

11 Side 9 studenttal. Grunnlagstala vil likevel bli oppdatert, slik at det for fylkeskommunalt finansiert fagskoleutdanning er talet på registrerte studentar hausten 2010 som blir lagt til grunn for fordelinga av midlar i Tannhelse Lov om tannhelse er under revisjon. Lovarbeidet omfattar m.a. ei vurdering av behovet for harmonisering av tannhelselova i tråd med endringar i lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstenester. Andre tema er fylkeskommunanes ansvar for tannhelsetilbod til befolkninga, samarbeid med øvrig helse- og omsorgsteneste, ansvar og rolle i utdanning og forsking og rett til nødvendig tannhelsehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet tek sikte på å sende utkast til lovendringar på høyring i løpet av Tilskott til tannbehandling for rusmisbrukarar blir foreslått fordelt etter kostnadsnøkkelen for den fylkeskommunale tannhelsetenesta frå DEI ØKONOMISKE UTSIKTENE FRAMOVER I dette framlegget har vi ikkje teke med konsekvensane av 1. Eit eventuelt sal av aksjane i Fjord1 Vestlandske fordi Det er ikkje endeleg avklart om det blir eit sal Sjølv om fylkestinget har gjort eit vedtak om bruken av midlane, vil det vere nødvendig å avklare nærare forvaltning og bruk av midlane. 2. Møre og Romsdal fylkeskommune vil, saman med resten av kommunesektoren, frå 2012 stå overfor ei ekstra utfordring: Pensjonskostnadene vil frå 2012 auke med anslagsvis 10 % i følgje opplysningar frå KLP. For Møre og Romsdal fylkeskommune vil ein auke i pensjonskostnadene på 10 % utgjere ei årleg meirutgift på om lag 15 mill. kr. Bakgrunnen for auken er at Finanstilsynet har bestemt at den garanterte avkastninga i livforsikring skal setjast ned frå 3 til 2,5 % frå (Pensjonskostnadene blir finansiert dels gjennom premiebetalingar og dels gjennom den avkastninga som blir oppnådd på pensjonsmidlane. Dess lågare avkastning som blir oppnådd på pensjonsmidlane, dess større blir behovet for innbetaling av premie.) Vi vil kome nærare tilbake til dette ved rulleringa av økonomiplanen til hausten, når storleiken på auken og konsekvensane av den er meir avklart. I gjeldande økonomiplan er det føresett ein vekst i dei frie inntektene på 0,3 % for kvart av åra Kommuneproposisjonen for 2012 inneber ein vekst for fylkeskommunane samla for 2012 på 1,3 % og på 0,9 % for Møre og Romsdal fylkeskommune. For åra har vil lagt til grunn ein årleg vekst i dei frie inntektene på 0,5 %. Dette betyr at den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen vil bli noko lettare i åra som kjem enn det gjeldande økonomiplan tilseier. Den økonomiske situasjonen vil likevel bli stram og by på utfordringar.

12 Side 10 6 PROFILEN I FRAMLEGGET 6.1 Prioritering Prinsipp: Investeringar kontra drift Det er ein nær samanheng mellom investeringsnivået i fylkeskommunen og dei midlar ein kan bruke til drift. For kvar ekstra krone som går til dekning av renter og avdrag, blir det ei krone mindre til drift, og omvendt. Dersom nivået på låneopptak eit år blir redusert med 100 mill. kr, betrar dette ubalansen på årsbasis med om lag 7 mill. kr. Det er vanskelegare å tilpasse drifta til investeringane enn omvendt. Dette inneber at ein bør vere varsam med nye investeringar Mål nr. 1: Halde drifta på nivået i gjeldande økonomiplan Mål nr. 1 bør vere å halde drifta på nivået i gjeldande økonomiplan. Då fylkestinget for eit år sidan drøfta den økonomiske strategien vart det likevel gitt signal om at dersom det er nødvendig å redusere utgiftene for å få balanse i økonomiplanen, bør dette gjerast ved å redusere driftsutgiftene Mål nr. 2: Ta inn av etterslepet på fylkesvegane og auke investeringane Når mål nr. 1 er nådd, foreslår vi å prioritere å ta inn etterslepet av forfallet på fylkesvegane og å auke investeringane. 7 FELLESINNTEKTER/-UTGIFTER./. Med utgangspunkt i nemnde føresetnader viser vedlegg 1 stipulerte fellesinntekter/-utgifter for fylkeskommunen i Til vedlegg 1 har vi følgjande kommentarar: Frie inntekter KS har ein prognosemodell for berekning av skatt og statleg rammetilskott for den enkelte fylkeskommune med utgangspunkt i oppdaterte kriterium i inntektssystemet, skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet og dei inntektsføresetnader som ligg i regjeringas kommuneproposisjon for Berekningane i prognosemodellen er lagt til grunn for dei frie inntektene, jf. pkt. 1. Andre statstilskott I pkt. 2 har vi ført opp statleg renterefusjon for lån til skoleanlegg med 10 mill. kr i 2012, 9 mill. kr kvart av åra 2013 og 2014 og 8 mill. kr i Vidare har vi ført opp rentekompensasjon for investeringar i fylkesvegnettet med 7, 10, 13 og 16 mill. kr. Dessutan har vi ført opp mva-kompensasjon frå investeringar med 44, 51, 35 og 37 mill. kr. Vidare har vi ført opp overskott av konsesjonskraftinntekter med 7 mill. kr pr. år.

13 Side 11 Renteinntekter og utbytte Det er budsjettert med ei avkastning av likviditetsbehaldninga, kapitalfondet og aksjar på i alt 44 mill. kr. i 2012, 45 mill. kr i 2013, 48 mill. kr i 2014 og 49 mill. kr i 2015, jf. pkt. 3. Den viktigaste årsaka til auken utover i perioden er eit venta aukande rentenivå. Utgifter til renter og avdrag på lån tekne opp før 2012 Utgiftene til renter og avdrag på lån som er/blir tekne opp før 2012, er ført opp med 189 mill. kr i 2012, 190 mill. kr i 2013 og 189 mill. kr i kvart av åra 2014 og 2015, jf. pkt. 4. Overføring til investeringsbudsjettet Mva-kompensasjon frå investeringar er i så stort omfang som budsjett- og rekneskapsforskriftene krev, føresett overført til investeringsbudsjettet og brukt til delvis finansiering av dei investeringsprosjekta som genererer kompensasjonen. Dette utgjer dei utgiftene som er ført opp under pkt 5. (Resten av mvakompensasjonen frå investeringar er føresett brukt som eit av tiltaka for å få framlegget i balanse.) Avsetning til fond Det er føresett at den rentekompensasjonen som fylkeskommunen får for investeringar i fylkesvegnettet, blir inntektsført i driftsbudsjettet og at tilsvarande beløp blir sett av til eit fond som skal brukast til delvis finansiering av Nordøyvegen. Forventa rentekompensasjon er ført opp under pkt DRIFTSRAMMER 8.1 Framlegg til netto driftsrammer./. Vedlegg 2 viser vårt framlegg til netto driftsrammer. Til vedlegg 2 har vi slike kommentarar: Utgangspunktet for framlegget til netto driftsrammer er sum justerte driftsrammer Framlegget til endringar utgjer ein reduksjon på 7,0 mill. kr frå 2011 til Reduksjonen kan spesifiserast slik: Fellesutgifter Av utgiftsreduksjonen er 24,5 mill. kr av rekneskapsteknisk art føring av premieavvik. (Premieavviket er eit estimert netto avvik mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnader. Dersom pensjonspremien overstig årets netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik førast til inntekt. Motsatt skal årets premieavvik førast til utgift dersom pensjonskostnaden er større enn pensjonspremien. Premieavviket eit år blir utlikna over to år.) Politisk verksemd I 2011 er det budsjettert med 0,8 mill. kr i samband med nytt fylkestingsval. Desse midlane er trekte ut igjen frå 2012.

14 Side 12 Stabsfunksjonar I 2011 er det budsjettert med 0,3 mill. kr til utskifting av rør i Julsundvegen 7. Desse midlane er trekte ut igjen frå Prosjektstilling for rådgjevar i administrativ seksjon er finansiert med 50 % av OU-midlar i Finansieringa av OU-midlar fell bort frå Ramma er derfor høgda med 0,3 mill. kr. For å halde dei budsjettrammene som fylkestinget har vedteke for sentraladministrasjonen, vart rammene til plan- og analyseavdelinga redusert med 0,750 mill. kr for 2010 og Dette har hatt som konsekvens at stillinga som har hatt koordineringsansvaret for samhandlingsarenaen, er blitt ståande vakant og at ein del prosjektmidlar er trekte inn. Frå 2012 er ramma auka igjen med 0,750 mill. kr. Vidaregåande opplæring Kultur I høve til 2011 er ramma høgda med 3,196 mill. kr på grunn av redusert inndekning av underskott ved vidaregåande skolar. Ramma er frå 2012 høgda med 2,890 mill. kr til dekning av årleg tilskott til Molde Kulturbygg AS som skal eige Teater- og jazzhuset i Molde. I gjeldande økonomiplan er ramma frå 2012 høgda med 2,9 mill. kr til årleg tilskott til dekning av renter og avdrag vedkomande lån til nytt utstillingsog magasinbygg ved Romsdalsmuseet. Men dette er ikkje nok til å dekkje fylkeskommunes del, jf. kapittel 9.2. I dette framlegget har vi førebels høgda det årlege tilskottet til 4,3 mill. kr. Løyvinga til God Helse partnarskapen blir trappa ytterlegare opp med 0,5 mill. kr frå 2012, slik at alle kommunane som ønskjer det kan delta i partnarskapen om folkehelse. Regional- og næringsutvikling I 2011 ligg det inne 0,4 mill. kr i tilskott til Bioforsk Økologisk. Frå 2012 er desse midlane trekte ut igjen. Samferdsel Frå 2012 er ramma høgda med 8,479 mill. kr til dekning av auka utgifter som følgje av at ferjerute 32 Småge Orten Finnøy Sandøy Ona startar opp som anbodssamband frå Sentrale kontrollorgan For 2012 er ramma for kontrollutvalet høgda med 0,2 mill. kr i ekstrakostnader til opplæring av det nye kontrollutvalet, m.a. ein studietur til Brussel. Frå 2012 til 2013 inneber framlegget til endringar ein auke på 1,1 mill. kr. Auken kan spesifiserast slik: Fellesutgifter Frå 2009 ligg det inne 0,1 mill. kr i støtte til høgskolestudium i Handels- og serviceleiing ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Frå 2013 er desse midlane trekte ut igjen. Politisk verksemd I 2013 er det ført opp 0,8 mill. kr i samband med nytt stortingsval. Stabsfunksjonar Frå 2010 ligg det inne i ramma 0,4 mill. kr til universell utforming. Desse midlane er trekte ut igjen frå Frå 2011 ligg det inne kr til finansiering av fylkeskommunens del av utgiftene med regional plan for Ottadalen villreinområde. Desse midlane er trekte ut igjen frå 2013.

15 Side 13 Vidaregåande opplæring I høve til 2012 er ramma høgda med 0,733 mill. kr på grunn av redusert inndekning av underskott ved vidaregåande skolar. Tannhelse Papirjournalar frå alle tannklinikkane blir samla inn og digitalisert og deretter fjernarkivert i eit sentralt arkiv. I 2012 ligg det inne 0,5 mill. kr til ei stilling som arbeider med dette. Då denne prosessen venteleg blir fullført i 2012, er desse midlane trekte ut igjen frå Sentrale kontrollorgan I 2012 ligg det inne 0,2 mill. kr i ekstrakostnader til opplæring av det nye kontrollutvalet. Frå 2013 er desse midlane trekte ut igjen. Frå 2013 til 2014 betyr framlegget til endringar ein auke på 1,5 mill. kr som kan spesifiserast slik: Politisk verksemd I 2013 er det ført opp 0,8 mill. kr i samband med nytt stortingsval. Desse midlane er trekte ut igjen frå Vidaregåande opplæring I høve til 2013 er ramma høgda med 0,590 mill. kr på grunn av redusert inndekning av underskott ved vidaregåande skolar. Tannhelse I 2013 ligg det inne eit siste trekk på 0,949 mill. kr i inndekning av underskott frå Ettersom dette trekket fell vekk frå 2014, er ramma høgda tilsvarande. Kultur Frå 2011 ligg det inne 0,5 mill. kr i samband med at næmingeordninga (utdanning av restaureringshandverkarar) er etablert som ei fast ordning. Dessutan er 0,5 mill. kr finansiert av regionale utviklingsmidlar (prosjektmidlar). Då det ikkje er høve til å bruke regionale utviklingsmidlar i meir enn tre år, er ramma høgda med ytterlegare 0,5 mill. kr frå Frå 2010 er det ført opp 1,333 mill. kr i tilskott til Skimuseum i Rindal. Desse midlane er trekte ut igjen frå I sak T-43/07 vedtok fylkestinget å gå inn som medfinansiør i opprusting og renovering av Festiviteten - Distriktsoperaens hus i Kristiansund. I samsvar med dette er ramma frå 2014 førebels høgda med 1,927 mill. kr til dekning av årleg tilskott til Distriktsoperaens hus. Planane er no endra slik at renovering av Festiviteten blir gjennomført utan økonomisk medverknad frå fylkeskommunen. Derfor er ikkje vedtaket i sak T-43/07 effektuert med noko utbetaling. Dette er i forståing med Kristiansund kommune. Situasjonen er no at fylkeskommunen har motteke førebels søknad om tilskott/medfinansiering av nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund. Vi varslar med dette om at det i samband med rullering av økonomiplanen vil bli lagt fram ny og eiga sak om dette. Endra planar kan derfor endre finansieringsopplegget. Frå 2014 til 2015 utgjer framlegget ein reduksjon på 1,7 mill. kr. Reduksjonen kan spesifiserast slik: Politisk verksemd I 2015 er det ført opp 0,8 mill kr i samband med nytt fylkestingsval.

16 Side 14 Regional og næring For åra ligg det inne ei ekstra løyving til Fjord Norge A/S. Denne løyvinga er trekt ut igjen frå Bakgrunnen for det er følgjande: For å trygge Fjord Norge A/S sin posisjon som internasjonalt fyrtårn for reiselivet i Noreg, vart dei fire fylkeskommunane på vestlandet bedne om å auke sitt tilskott til Fjord Norge A/S i perioden Det vart vist til auka fylkeskommunal satsing i andre landsdelselskap. Agder-fylka støttar Visit Sørlandet med 2,5 mill. kr kvar, fylkestilskottet til Nordnorsk Reiseliv var i mill. kr pr. fylkeskommune, Oppland fylkeskommune støtta Fjell Noreg med 2,5 mill. kr i 2010, og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommunar til saman støtta Trøndelag reiseliv med 6 mill. kr. I Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiplan for 2011 til 2014 ligg det inne ei ekstra løyving til Fjord Norge A/S på 2,5 mill. kr berre i I dei andre Vestlandsfylka ligg det inne ei løyving til Fjord Norge A/S for heile perioden 2011 til Dei andre fylkeskommunane har som føresetnad for si løyving at alle vestlandsfylka gir eit tilsvarande beløp. Møre og Romsdal fylkeskommune har nettopp fått ei evaluering frå NIBR som gjeld effekten av fylkeskommunen sitt engasjement for å støtte reiselivet i fylket. Evalueringa slår fast at fylkeskommunen oppnår god effekt av satsinga innanfor reiselivet, og det er støtten til Fjord Norge A/S som internasjonal marknadsfører som gjev best resultat for næringa. Møre og Romsdal fylkeskommune sin støtte til Fjord Norge A/S bør vere 2,5 mill. kr for kvart år i perioden 2011 til INVESTERINGAR 9.1 Gjeldande økonomiplan Investeringane i gjeldande økonomiplan er på 1 354,1 mill. kr samla for åra For åra i vedteken økonomiplan er imidlertid 49,1 mill. kr i tilbakebetalingar av forskotteringar på fylkesvegar ved ein feil ført opp som investering. Tilbakebetaling av forskotteringar er flytting av gjeld (frå kommune til bank), og belastar fylkeskommunens økonomi på same måte som lånefinansierte investeringar, men skal ikkje førast opp i investeringsbudsjettet. Dersom vi korrigerer for dette og dessutan forlenger gjeldande økonomiplan med år 2015, med same beløp som for 2014, dvs. 266,3 mill. kr, utgjer investeringane 1 571,3 mill. kr samla for /. Investeringane i gjeldande økonomiplan med nemnde korrigering og forlenging, og spesifisert sektorvis, går fram av vedlegg Fylkesrådmannens framlegg til investeringar I denne saka legg vi til grunn ein rentesats på nye og flytande lån på 4,0 % i 2012, 4,3 % i 2013, 4,55 % i 2014 og 4,7 % i Dessutan legg vi til grunn ei gjennomsnittleg avdragstid på 30 år og at låneopptak skjer pr. 1.9 (dvs. ikkje avdrag og berre 4 månaders renteutgifter i investeringsåret).

17 Side 15./. Fylkesrådmannens framlegg til investeringar går fram av vedlegg 4. Framlegget vil samla for åra påføre fylkeskommunen 226 mill. kr i nye utgifter til renter og avdrag med slik fordeling: År mill. kr , , , ,0 Framlegget gir rom for følgjande investeringar: År mill. kr , , , ,7 Sum 1 732,6 Investeringane i dette framlegget er høgda med 161,3 mill. kr i høve til vedteken økonomiplan, jf. kapittel 9.1, for heile perioden samla. Mesteparten av dei foreslåtte investeringane i perioden er tenkt finansiert ved nye låneopptak og momskompensasjon frå investeringar. Fylkeskommunen vil etter framlegget ha ei lånegjeld på mill. kr ved utgangen av Dette er ein auke på mill. kr samanlikna med utgangen av Fylkesrådmannen er uroa over utviklinga i lånegjelda. Mesteparten av dei investeringane som er ført opp under sentrale styringsorgan og fellesutgifter, gjeld opprusting av bygningsmassen (stort sett skolar). Vidaregåande opplæring For vidaregåande opplæring kan vi seie følgjande om framlegget: I tillegg til midlar til opprusting av bygningsmassen (15 mill. kr kvart år) og utstyr og universell utforming (13 mill. kr kvart år) inneheld framlegget følgjande skoleprosjekt: Borgund vg. skole, restaurant- og matfag Borgund vg. skole, utviding, byggetrinn 4 Kristiansund vg. skole, bygg 10 Kristiansund vg. skole, bygg 8, byggetrinn 1 Kristiansund vg. skole, bygg 8, byggetrinn 2 Kristiansund vg. skole, bygg 04 Ålesund vg. skole, Volsdalsberga Romsdal vg. skole, byggetrinn 2 Molde vg. skole, byggetrinn 2 inkl. kantine Rauma vg. skole, brannsikring/opprusting Gjermundnes vg. skole, ridehall

18 Side 16 Samferdsel Vårt framlegg til investeringar i fylkesvegar (inkl. rassikring) er for åra i samsvar med vedteken økonomiplan, men rekna om til 2011-prisar. For året 2015 har vi lagt til grunn ei investering i fylkesvegar på 216,6 mill. kr i samsvar med vårt framlegg i sak U-62/11, jf. sak T-19/11 Investeringsprogram fylkesvegar Samla for perioden inneber dette investeringar i fylkesvegar (inkl. rassikring) på 1 146,2 mill. kr. I tillegg er det for perioden lagt inn 2,4 mill. kr i investeringar i betre ruteinformasjonsteneste. Totale investeringar i samferdsel i perioden etter framlegget er dermed på 1 148,6 mill. kr. I sak T-19/11 vedtok fylkestinget eit investeringsprogram for fylkesvegane som for åra ligg heile 468,8 mill. kr over fylkesrådmannens framlegg. Dei viktigaste endringane i høve til vårt framlegg er at realisering av Nordøyvegen (som i vårt framlegg ligg inne med midlar frå 2014) og ei rekkje ferjekaier er flytta nærare i tid../. Av vedlagte notat av frå Statens vegvesen (vedlegg 5) går det imidlertid fram at anleggsdrifta på Nordøyvegen neppe kan kome i gang før hausten Og om det teknisk/praktisk skulle ha vore mogleg å kome i gang tidlegare, vil fylkeskommunen likevel ikkje ha økonomi til at prosjektet kan kome i gang tidlegare. Vi viser i denne samanheng til den vanskelege økonomiske situasjonen fylkeskommunen har kome opp i, og som det er gjort greie for i denne saka, jf. kapittel 10 og vedlegg 6. Vedrørande investeringar til kultursektoren Vi har førebels ikkje ført opp investeringsmidlar til kultursektoren. Vi har likevel følgjande kommentarar vedrørande investeringar til kultursektoren: Romsdalsmuseet har gjennom fleire år arbeidd med planlegging av nytt utstillingsog magasinbygg. Denne planlegginga er nå fullført. I dialog med Kulturdepartementet, alle kommunane i Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune har museet fremma søknad til dei nemnde aktørane om medverking som sikrar realisering av det planlagde bygget. I gjeldande økonomiplan er ramma for kultur frå 2012 høgda med 2,9 mill. kr til dekning av årleg tilskott til Romsdalsmuseet. Men dette er ikkje nok til å dekkje fylkeskommunens del. I dette framlegget har vi førebels høgda det årlege tilskottet til 4,3 mill. kr. Tilskottet skal dekkje renter og avdrag vedkomande eit lån (førebels sett til 46 mill. kr) til nemnde nybygg. Prosjektet kan ikkje realiserast før det er sikra fullfinansiering. Når løyving blir gitt over statsbudsjettet vil vi kome attende til søknaden frå Romsdalsmuseet i ei eiga sak om medfinansiering. Den faglege og politiske plattforma for prosjektet knyter seg til Stortingsmelding 22 ( ) Om arkiv, bibliotek og museum (ABM-meldinga) og Møre og Romsdal fylkeskommune si oppfølging i sak Ku 22/02 St-meld.22 nye grep på museumsområdet i Møre og Romsdal. Stortingsmelding 49 ( ) Framtidas museum, stadfester dei same nasjonale målsettingar. Fylkesplan for Møre og Romsdal , med handlingsprogram for kultur, har som mål ut frå nasjonale og tidlegare fylkeskommunale dokument å medverke til at byggeprosjektet blir gjennomført.

19 Side TILTAK FOR Å FÅ BALANSE 10.1 Innleiing./. Ei ajourføring av dei økonomiske føresetnadene, med utgangspunkt i m.a. regjeringas framlegg til kommuneproposisjonen for 2012, dei netto driftsrammene og investeringsrammene som vi gjer framlegg om, resulterer i slik ubalanse (jf. vedlegg 6, linje 4): År mill. kr , , , ,0 Sum 201,0 Dette viser at den økonomiske situasjonen framover vil bli stram og by på utfordringar../. Dei viktigaste årsakene til ubalansen går fram av vedlegg 7. Den viktigaste årsaka til ubalansen er at det vedtekne driftsnivået for 2011 er svært høgt. Dette kjem av at fylkestinget ved behandlinga av gjeldande økonomiplan vedtok å høgde driftsrammene for 2011 med 49,5 mill. kr ut over fylkesrådmannens framlegg, og då fordelt slik: Vidaregåande opplæring 25,0 mill. kr Samferdsel 22,0 mill. kr Regional- og næring 2,5 mill. kr Auken til regional- og næring gjeld styrking av Fjord Norge AS. Nemnde auke til vidaregåande opplæring, regional- og næring og samferdsel gjeld formelt berre for I denne saka har vi i utgangspunktet likevel vidareført for heile perioden dei driftsrammene for desse sektorane som fylkestinget har vedteke for Val av strategi for å få balanse Det vil vere nødvendig å gjere fleire grep for å få balanse. Basert m.a. på diskusjon og innspel i fylkestingets behandling av denne saka, vil vi kome med forslag til tiltak i høve til det som går fram av denne saka, slik at vi har eit framlegg i balanse når vi legg fram økonomiplanforslaget i november. 11 FORSLAG TIL VEDTAK Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide eit framlegg til økonomiplan i balanse basert på drøftingar og signal gitt av fylkestinget ved behandlinga av saka om strategi og rammer for dette arbeidet. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann ass. fylkesrådmann Behandling i fylkesutvalet Willy J. Loftheim

20 Side 18 Fellesforslag frå Veslemøy Hungnes (H), Svein Atle Roseth (Krf), Frank Sve (Frp), Reidun Klock Tjervåg (Sl/tvp), Jon Aasen (Ap), Kristin Sørheim (Sp) og Gunn Berit Gjerde (V): Votering: Nordøyvegen Viser til sak T-19/11 (vedtak i apriltinget). Oppstart av Nordøyvegen skal skje så snart det er praktisk/teknisk muleg. I noverande økonomiplan og handlingsplan er det avsett midlar til prosjektet i 2012 (ferje) og i Om planlegginga dreg ut så oppstarten vert skyvd ut i tid, skal midlane overførast til fondet for Nordøyvegen (der rentekompensasjonen er plassert). Fylkestinget ber om at dette vert innarbeidd i komande økonomiplan. Tilrådinga frå fylkesrådmannen blei samrøystes vedtatt. Fellesforslaget frå Veslemøy Hungnes, Svein Atle Roseth, Frank Sve, Reidun Klock Tjervåg, Jon Aasen, Kristin Sørheim og Gunn Berit Gjerde blei samrøystes vedtatt. Samrøystes tilråding frå fylkesutvalet Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide eit framlegg til økonomiplan i balanse basert på drøftingar og signal gitt av fylkestinget ved behandlinga av saka om strategi og rammer for dette arbeidet. Nordøyvegen Viser til sak T-19/11 (vedtak i apriltinget). Oppstart av Nordøyvegen skal skje så snart det er praktisk/teknisk muleg. I noverande økonomiplan og handlingsplan er det avsett midlar til prosjektet i 2012 (ferje) og i Om planlegginga dreg ut så oppstarten vert skyvd ut i tid, skal midlane overførast til fondet for Nordøyvegen (der rentekompensasjonen er plassert). Fylkestinget ber om at dette vert innarbeidd i komande økonomiplan.

21 MILL KR Frie inntekter Andre statstilskott Renteinntekter og utbytte Utgifter til renter og avdrag på lån tekne opp før Overføringar til investeringsbudsjettet Avsetning til fond Netto fellesinntekter = Inntekter + = Utgifter Stipulerte fellesinntekter/-utgifter

22 FRAMLEGG TIL NETTO DRIFTSRAMMER Mill.kr Sum justerte driftsrammer ,1 2928,1 2928,1 2928,1 Framlegg til endringar i rammene i høve til 2011: Fellesutgifter -26,2 1) 26,2 1)-26,2 1)-26,2 1) Politisk verksemd -0,8 0-0,8 0 Stabsfunksjonar 0,8 0,3 0,3 0,3 Reservepost Vidaregåande opplæring 3,2 4,7 5,0 5,0 Tannhelsetenester 0-0,5 0,4 0,4 Kultur 7,7 7,7 8,8 8,8 Regional og næring -0,4-0,4-0,4-2,9 Samferdsel 8,5 8,5 8,5 8,5 Sentrale kontrollorgan 0, Framlegg til endringar -7,0-5,9-4,4-6,1 Framlegg til netto driftsrammer 2921,1 2922,2 2923,7 2922,0 1) Av utgiftsreduksjonen er 24,5 mill. kr av rekneskapsteknisk art føring av premieavvik, jf. kapittel 8.2

23 INVESTERINGAR I ETTER GJELDANDE ØKONOMIPLAN MILL KR Sentrale styringsorgan 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 Vidaregåande opplæring 136,0 83,0 93,0 93,0 405,0 Tannhelse 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Kultur Samferdsel 392,0 386,7 152,8 152, ,3 Sum 548,5 490,2 266,3 266, ,3

24 FYLKESRÅDMANNENS FRAMLEGG TIL INVESTERINGAR I MILL KR Sentrale styringsorgan 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 Vidaregåande opplæring 110,0 148,0 126,0 118,0 502,0 Tannhelse 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Kultur Samferdsel 391,9 386,7 152,8 217, ,6 Sum 522,4 555,2 299,3 355, ,6

25 NOTAT Til: Samferdselsavdelinga Frå: Statens vegvesen Region midt, fylkesavdelinga 8/ (SKS) Saksnr. 2010/ Fv 659 Nordøyvegen Planlegging og behov for investeringsmidlar Planlegging På Nogva på Flemsøya har det vore arbeidd mykje med å finne det beste påhogget for undersjøisk tunnel over til Fjørtofta. For ikkje lenge sidan vart vi merksam på at i dette området hadde det etter siste istid skjedd noko som er kalla fjellkollaps, ved at kanskje 50 mill. m 3 har flytta seg i forhold til kvarandre. Desse geologiske forholda gjer at vi må sjå på andre moglege tunnelpåhogg vest for Nogva. Vi vonar det blir mogleg å få planlagt tunnelen mellom Flemsøya/Skuløya og Fjørtofta på ein ny stad utan først å utarbeide kommunedelplan, eit arbeid som vil kunne forseinke planprosessen mykje. Derfor vil vi prøve å få til ein planprosess der ein skisserer aktuelle alternativ, og desse alternativa kjører ein gjennom ein silingsprosess, slik at ein venteleg kan ende opp med eitt eventuelt to alternativ. Forslaga vil vere avvikande frå godkjent kommunedelplan, men revidering av denne vil neppe vere tenleg verken ut frå tidsomsyn eller ut frå kva spørsmål som elles må avklarast. Nødvendige konsekvensar og tiltak vil måtte utgreiast direkte i reguleringsprosessen. Behov for planmidlar Nødvendige planendringar både på Flemsøya/Skuløya og Fjørtofta vil medføre auke kostnader til planlegging. Vi treng truleg om lag 5 mill. kr ekstra til denne planlegginga. Behov for investeringsmidlar Stortingsproposisjonen om førehandsbompengar på ferjerutene nr 21 og 22 til Nordøyane vil venteleg bli behandla i Stortinget i vår, og ordninga vil derfor truleg bli sett i gang i august/september i år. Innan tre år etter at dette har skjedd, er det føresetnaden at stortingsproposisjonen om bygging av prosjektet skal vere lagt fram. Endringane i planane for tunnelen mellom Flemsøya/Skuløya og Fjørtofta vil sjølv med det skisserte opplegget for planarbeidet kunne føre til noko forseinking når det gjeld å få godkjente reguleringsplanar for heile prosjektet. Fylkestinget treng eit grundig utarbeidd kostnadsoverslag for prosjektet for behandlinga si av saka, og helst burde alle reguleringsplanar ha vore godkjente før denne behandlinga. Truleg

26 vil dette også vere ein fordel av omsyn til behandlinga i Stortinget av proposisjonen om prosjektet. Først når alle aktuelle dokument er oversendt Vegdirektoratet/ Samferdselsdepartementet vil dei - slik vi ser det frå andre saker - starte arbeidet med å utarbeide denne proposisjonen. I dette arbeidet inngår eit svært omfattande og tidkrevjande arbeid med ekstern kvalitetssikring av dokumenta i prosjektet det som er kalla KS2. Ut frå desse omsyna er det lite truleg det blir mogleg for fylkestinget å behandle saka før våren Arbeidet med KS2 og utarbeiding av stortingsproposisjonen tek minst eitt år, mest truleg meir. Derfor er det lite sannsynleg at Stortinget kan behandle saka før våren 2013, kanskje hausten Anleggsdrifta kan derfor neppe kome i gang før hausten Anleggsmidlar er det derfor neppe behov for før etter sommaren 2014, men byggherreorganisasjonen må etablerast i god tid før dette, og denne treng også løyvingar. Oppsummering av mogleg/optimistisk framdriftsplan 1. Alle reguleringsplanane er godkjente januar - mars Vi reknar med å utarbeide kostnadsoverslag i perioden august november Finansieringsanalysen blir revidert så snart reviderte kostnadsoverslag ligg føre 4. Det blir utarbeidd ei sak om Nordøyvegen til møtet i samferdselsutvalet i mars 2012, for seinare behandling i fylkesutvalet og sluttbehandling i fylkestinget i april Alle aktuelle dokument blir oversendt Vegdirektoratet i april/mai St.prp. (medrekna tid til ekstern kvalitetssikring) er ferdig utarbeidd og framlagt for Stortinget våren 2013 (kanskje hausten 2013) 7. Stortingsbehandling våren 2013, kanskje hausten Oppstart av anlegget hausten 2014.

27 MILL KR Netto fellesinntekter (vedlegg 1) -2915,0-2922,0-2931,0-2946,0 2.Framlegg til netto driftsrammer (vedl. 3) 2921,1 2922,2 2923,7 2922,0 3.Kapitalutg. vedr. foreslåtte investeringar 7,0 44,0 77,0 98,0 4.Ubalanse 13,1 44,2 69,7 74,0 201,0 - = inntekter + = utgifter UBALANSE

Fylkesrådmannens framlegg til ØP

Fylkesrådmannens framlegg til ØP Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst 30.11.2011 2 Frie inntekter (skatt

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2012 64362/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Fylkesrådmannen sine kommentarar Skal behandlast i: Hovudutvala 11.november 2013 Fylkesutvalet 26. november 2013 Fylkestinget 10. desember 2013 1 saksframlegg

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara.

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Behandling i fylkestinget - 13.12.2011 Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande fellesforslag

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Vedteke av fylkestinget 9. desember 2014 sak T-73/14 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF) MØTE PROTOKOLL Organ Hovudutval for opplæring Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom Frøya, 1 etg. Møtedato 30.05.2017 Kl. 09:00 12:10 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.11.2017 131001/2017 Johan Ivar Friisvold Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2017 Fylkestinget 12.12.2017 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer