Økonomiplan med budsjett for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013"

Transkript

1 Økonomiplan med budsjett for 2013 Ein tydeleg medspelar Vedteke av fylkestinget 11. desember Sak T-71/12

2 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2013 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala og fylkesrådmannens tilråding II Oppdatert taldel etter behandling i fylkestinget, korrigert for heilårsverknad av lønsoppgjeret 2012 III Fylkesrådmannens kommentarar

3 I BUDSJETTBEHANDLINGA I FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET, HOVUDUTVALA OG FYLKESRÅDMANNENS TILRÅDING

4 T Økonomiplan med budsjett 2013 Behandling i fylkestinget Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): 1. (1000 kr) Drift Sum Auka driftsramme vgs karrieredagar Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Line Hoem (Ap): 1. (1000 kr) Drift Sum Auka driftsramme samferdsel auka aldersgr. Ungdomskort Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Iver Nordseth (V): 1. (1000 kr) Drift Sum Auka driftsramme samferdsel (trafikktryggleik) Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Oddbjørn Vatne (Sp): 1. (1000 kr) Drift Sum Auka driftsramme samferdsel dekkelegging

5 2 A Drift Sum Auka driftsramme samferdsel tilleggskjøp ferjedrift (Sølsnes- Åfarnes) B Ein føreset at vedtekne tilleggskjøp ikkje vert kutta i perioden. Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Kristin Sørheim (Sp): 1. (1000 kr) Drift Sum Tilskott til utviklingstiltak på kulturområdet, inkl støtte til språkåret Drift Sum Auka driftsramme tannhelse Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Ingrid Opedal (Sv): 1. (1000 kr) Drift Sum Vidareføring kollektivsatsing Ålesund Drift Sum Miljøfyrtårnsertifisering, tilskottsmidlar

6 3 Drift Sum Prosjekt Tredrivaren Auka kostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Forslag frå Torleiv Rogne (Uavhengig): Fylkestinget vil på bakgrunn av at talet på eldre og personar utan bil, inkludert funksjonshemma aukar, og vil krevje ein betre og meir behovstilpassa kollektivtransport, auka satsing på universell utforming når det gjeld rutebildrift/ferjedrift. Også auka satsing på bestillingstransport, kollektivtransport i distrikta (KID), TTordninga og kollektivtilboda generelt. l fylgje samferdselsdepartementet sine retningsliner til fylka innan TT-ordninga, er det behovet for transport som skal leggast til grunn for tildeling, ikkje alder! Fylkestinget føreset at det vert sett fokus på dette i samferdselsutvalets sine rammer. Fellesforslag frå H, Frp, Krf og Sml fremma av Helge Orten (H): Pkt 3, nytt kulepunkt: Det er under utarbeiding ein rapport som dokumenterer tilstanden på dei fylkeskommunale ferjekaiene, bruene og tunnelane. Prioritering av desse prosjekta blir å komme attende til når rapporten føreligg. Pkt 3, nytt kulepunkt: Tilbodet om to ferjer på Sølsnes-Åfarnes blir vidareført med 11 veker sommaren Kostnadane blir å dekke innanfor gjeldande rammer for samferdsel. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Bjarne Elde (Ap): 1. (i mill kr) Investeringsprosjekt Sum Fagskolen i Ålesund-fornying og oppgradering av utstyr 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 2. Investeringsprosjekt Sum Fagskolen i Kr.sund-fornying og oppgradering av utstyr 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

7 Finansiering ved auka låneopptak og mva-refusjon. Auka kapitalkostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Bjarne Kvalsvik (Uavh): 1. (i mill kr) Investeringsprosjekt Sum Planlegging nye 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 bruer (fylkesveg) Nye bruer (fylkesveg) 30,0 30,0 60,0 Finansiering ved auka låneopptak og mva-refusjon. Auka kapitalkostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Eva Vinje Aurdal (Ap): 1. (i mill kr) Investeringsprosjekt Sum Ålesund vgs/evt anna disponering ihht utviklingsplan Ålesund 50,0 50,0 Finansiering ved auka låneopptak og mva-refusjon. Auka kapitalkostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Iver Nordseth (V): 1. (i mill kr) Investeringsprosjekt Sum Mindre utbetringar ferjekaier 30,0 30,0 Finansiering ved auka låneopptak og mva-refusjon. Auka kapitalkostnader vert dekt av auka skatt og rammetilskott. Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Oddbjørn Vatne (Sp):

8 Fylkestinget er innstilt på å forskotere 3. byggesteg Røyr - Hellesylt for å oppnå kontinuerleg framdrift på prosjektet. Endeleg forskoteringsvedtak skal gjerast på junitinget etter at Nasjonal transportplan er kjent. Votering: Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad om driftsramme vgs. karrieredagar fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Line Hoem om driftsramme samferdsel - ungdomskort fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Iver Nordseth om driftsramme samferdsel - trafikktryggleik fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Oddbjørn Vatne om driftsramme samferdsel dekkelegging og tilleggskjøp ferjedrift fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Kristin Sørheim om utviklingstiltak på kulturområdet og driftsramme tannhelse fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Ingrid Opedal om kollektivsatsing Ålesund, miljøfyrtårnsertifisering og prosjekt Tredrivaren fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Forslaget frå Torleiv Rogne fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå H, Frp, Krf og Sml fremma av Helge Orten fekk 24 røyster og blei vedtatt, 23 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Bjarne Elde om fagskoleinvesteringar fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Bjarne Kvalsvik om investeringar - bruer fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Eva Vinje Aurdal om investering Ålesund vgs. fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Iver Nordseth om mindre utbetringar ferjekaier fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Fellesforslaget frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Oddbjørn Vatne om 3. byggjesteg Røyr Hellesylt fekk 23 røyster og fall, 24 røysta mot. Det blei deretter røysta over punkt 1 i tilrådinga frå fylkesutvalet blei samrøystes vedtatt. Punkt 2 6 i tilrådinga frå fylkesutvalet fekk 24 røyster og blei vedtatt, 23 røysta mot. Punkt 7 9 i tilrådinga frå fylkesutvalet blei samrøystes vedtatt.

9 Vedtak i fylkestinget Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2013 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 420,1 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 161,9 mill. kroner netto avsetjingar -39,8 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 115,0 mill. kroner til drifta 3 183,0 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2013-kroner for åra : (i 1000 kroner) Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utg. til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregående opplæring Fagskolane i Møre og Romsdal Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Sum driftsrammer Innføring av auka aldersgrense på ungdomskortet til 22 år. Kostnadane på kr pr. år for åra blir å dekke innanfor ramme "Samferdselstenester". Ramme 70- Fylkesvegar: Fylkestinget viser til forslag til NTP Der blir det på s. 70 og s. 73 foreslått å utgreie kompensasjon for ekstraordinær kostnadsauke innanfor drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Vidare blir det foreslått å etablere ei tilskotsordning for rehabilitering av tunnelar, bruer og ferjekaier på fylkesvegane. Dersom desse tiltaka blir vedtekne, blir prioritering av friske midlar å kome attende til ved revidering av budsjett for 2013 og/eller behandling av budsjett for Ramme "Fagskulane i Møre og Romsdal" vert styrka med kr pr. år i økonomiplanperioden lnndekning:'planlagt stillingsauke i utdanningsseksjonen vert ikkje iverksett. Det er under utarbeiding ein rapport som dokumenterer tilstanden på dei fylkeskommunale ferjekaiene, bruene og tunnelane. Prioritering av desse prosjekta blir å komme attende til når rapporten føreligg. Tilbodet om to ferjer på Sølsnes-Åfarnes blir vidareført med 11 veker sommaren Kostnadane blir å dekke innanfor gjeldande rammer for samferdsel.

10 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2013 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. Fylkestinget ber om at det blir iverksett eit effektiviseringsprogram som har som mål å redusere driftskostnadane eller auke driftsinntektene med 15 mill. i 2014, 30 mill i 2015 og 45 mill i Ein ber om at fylkesrådmannen legg fram ei sak om gjennomføringa av effektiviseringsprogrammet til fylkestinget i april Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra : (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT Sum Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 3,3 0,5 0,5 0,5 4,8 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 18,3 15,5 15,5 15,5 64,8 Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggetrinn 1 37,0 40, ,0 Kristiansund vgs, bygg 04 1,0 14,0 15,0-30,0 Kristiansund vgs, bygg 10 truckhall 7, ,0 Kristiansund vgs, bygg 10 opprusting 7, ,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 21,5 5,0 5,0 80,0 111,5 Romsdal vgs, byggetrinn 2 8,0 80,0 80,0 80,0 248,0 Molde vgs, byggetrinn 2 5,0 40,0 80,0 34,0 159,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 15,0 15, ,0 Haram vgs, opprustning 2,0 15,0 18,0-35,0 Gjermundnes, ridehall 4, ,0 Gjermundnes vgs - 1,0 1,0 15,0 17,0 Sum utdanning 120,5 223,0 212,0 222,0 777,5 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 1,0 5,0 3,0 3,0 12,0 Sum tannhelse 3,0 7,0 5,0 5,0 20,0 Ruteinformasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Elektronisk billettering 2,0 1, ,0 Transportadministrasjon 1, ,0 Sanntidsinformasjon 3,5 7,0 1,0-11,5 Fylkesvegar 400,0 215,0 99,8 96,7 811,4 Fylkesvegar- Nordøyvegen 74,9 230,4 587,5 691, ,0 Rassikring fylkesvegar 90,9 2, ,9 Sum samferdsel 573,3 456,4 689,3 788, ,8 SUM INVESTERINGAR 715,1 701,9 921,8 1031, ,1

11 Endring av tabell investeringar. Forsering av Ålesund vgs, Voldsdalsberga (+10 mill i 2014 og +40 mill i 2015), samt ny ramme for investeringar i maskiner/utstyr etc. ved fagskulane: Sum Ålesund vgs 21, ,5 Fagskulane 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rassikring: Fylkestinget viser til behovet for framhaldande drift av rassikringsprosjektet på fylkesveg 60 mellom Røyr og Hellesylt, gjennom snarleg oppstart av 3. og 4. byggesteg. Fylkestinget viser til at dersom desse byggestega vert lagt inn i NTP, vert ei forskottering av 3 og 4 byggesteg å kome attende til ved anten rullering av budsjett 2013, eller for budsjett Fylkestinget vedtek å ta opp 537,9 mill. kroner i lån i 2013 med ei avdragstid på 30 år. 7. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 9. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 10. Fylkestinget vil på bakgrunn av at talet på eldre og personar utan bil, inkludert funksjonshemma aukar, og vil krevje ein betre og meir behovs- tilpassa kollektivtransport, auka satsing på universell utforming når det gjeld rutebildrift/ferjedrift. Også auka satsing på bestillingstransport, kollektivtransport i distrikta (KID), TTordninga og kollektivtilboda generelt. l fylgje samferdselsdepartementet sine retningsliner til fylka innan TT-ordninga, er det behovet for transport som skal leggast til grunn for tildeling, ikkje alder! Fylkestinget føreset at det vert sett fokus på dette i samferdselsutvalets sine rammer.

12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato T-71/12 Fylkestinget Økonomiplan med budsjett for 2013 Avtrykk av tilrådinga overfor fylkesutvalet i ovannemnde sak er tidlegare utsendt til fylkestinget sine medlemer mv. Fylkesutvalet behandla saka i møte 27. november 2012, og følgjande vart ført i møteboka: Behandling i fylkesutvalet Samferdselssjef Arild Fuglseth orienterte om prosjektet fylkesveg 60 Røyr Hellesylt. Toril Melheim Strand (Ap), Iver Nordseth (V), Oddbjørn Vatne (Sp) og Torleiv Rogne (Uavh.) fremma følgjande forslag: Tillegg/endringer til fylkesrådmannens forslag (i mill. kroner) Sum INVESTERINGSPROSJEKT Fagskolen i Ålesund fornying og oppgradering av utstyr 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Fagskolen i Kr.sund - fornying og oppgradering av utstyr 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Mindre utbetringar, ferjekaier 30,0 30,0 Rassikring Røyr-Hellesylt, byggesteg III verbalt framlegg Planlegging nye bruer (fylkesveg) 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Nye bruer (fylkesveg) 30,0 30,0 60,0 Ålesund vgs/evt. annen disponering 50,0 50,0 i hht utviklingsplan Ålesund Totalt

13 (i 1000 kroner) Sum Tilskotsmidlar for utvikling på kulturområdet inkl støtte språkåret Auka driftsramme tannhelse Auka driftsramme samferdsel - dekkelegging Auka driftsramme samferdsel - trafikktryggleik Auka driftsramme samferdsel - tilleggskjøp ferjedrift (Sølsnes -Åfarnes) Auka driftsramme samferdsel -auka aldersgr. ungdomskort Vidareføring kollektivsatsing Ålesund Miljøfyrtårnsertifisering. Tilskottsmidlar Prosjekt Tredrivaren Aukra driftsramme vgs karrieredagar Auka kapitalkostnader Totalt Verbalforslag i tilknytning til drift Ein føreset at vedtektene tilleggskjøp ikkje vert kutta i perioden. INNDEKNING: Auka skatt og rammeoverføringar Oddbjørn Vatne (Sp) fremma følgjande verbalforslag på vegne av Sp, V, Ap og Uavh (forslaget blei ikkje røysta over): Fylkesutv. vil råde Fylkestinget til å gjere slikt vedtak: Fylkestinget er innstilt på å forskotere 3. byggesteg Røyr - Hellesylt for å oppnå kontinuerleg framdrift på prosjektet. Endeleg forskoteringsvedtak skal gjerast på junitinget etter at Handlingsplanen for Nasjonal transportplan er kjent.

14 Frank Sve (Frp), Steinar Reiten (Krf), Helge Orten (H) og Randi Asbjørnsen (Sml) fremma følgjande forslag: Som innstillinga, med følgande tillegg: Tillegg pkt. 3: Innføring av auka aldersgrense på ungdomskortet til 22 år. Kostnadane på kr pr. år for åra blir å dekke innanfor ramme "Samferdselstenester". Ramme 70- Fylkesvegar: Fylkestinget viser til forslag til NTP Der blir det på s. 70 og s. 73 foreslått å utgreie kompensasjon for ekstraordinær kostnadsauke innanfor drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Vidare blir det foreslått å etablere ei tilskotsordning for rehabilitering av tunnelar, bruer og ferjekaier på fylkesvegane. Dersom desse tiltaka blir vedtekne, blir prioritering av friske midlar å kome attende til ved revidering av budsjett for 2013 og/eller behandling av budsjett for Ramme "Fagskulane i Møre og Romsdal" vert styrka med kr pr. år i økonomiplanperioden lnndekning:'planlagt stillingsauke i utdanningsseksjonen vert ikkje iverksett. Tillegg pkt. 4: Fylkestinget ber om at det blir iverksett eit effektiviseringsprogram som har som mål å redusere driftskostnadane eller auke driftsinntektene med 15 mill. i 2014, 30 mill i 2015 og 45 mill i Ein ber om at fylkesrådmannen legg fram ei sak om gjennomføringa av effektiviseringsprogrammet til fylkestinget i april Tillegg pkt. 5: Endring av tabell investeringar. Forsering av Ålesund vgs, Voldsdalsberga (+10 mill i 2014 og +40 mill i 2015), samt ny ramme for investeringar i maskiner/utstyr etc. ved fagskulane: Sum Ålesund vgs 21, ,5 Fagskulane 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rassikring: Fylkestinget viser til behovet for framhaldande drift av rassikringsprosjektet på fylkesveg 60 mellom Røyr og Hellesylt, gjennom snarleg oppstart av 3. og 4. byggesteg. Fylkestinget viser til at dersom desse byggestega vert lagt inn i NTP, vert ei forskottering av 3 og 4 byggesteg å kome attende til ved anten rullering av budsjett 2013, eller for budsjett Fylkesordføraren fremma følgjande forslag til endring: 1. Fylkestinget tek utgangspunkt i fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med desse endringane. Votering: Punkt 1 i forslaget frå fylkesrådmannen blei samrøystes vedtatt tilrådd med endringane føreslått av fylkesordføraren. Punkt 2 i fylkesrådmannen sitt forslag blei samrøystes vedtatt tilrådd.

15 Punkta 3, 4 og 5 i forslaget frå fylkesrådmannen fekk 0 røyster og falt. Forslaget frå Toril Melheim Strand, Iver Nordseth, Oddbjørn Vatne og Torleiv Rogne blei sett opp i mot forslaget frå Frank Sve, Steinar Reiten, Helge Orten og Randi Asbjørnsen. Forslaget frå Sve m/fleire fekk 7 røyster (H, Frp, Krf og Sml) og blei vedtatt tilrådd, medan forslaget frå Strand m/fleire fekk 6 røyster (Ap, V, Sp og Uavh) og fall. Punkta 6 9 i fylkesrådmannen si tilråding blei samrøystes vedtatt tilrådd. Fylkesrådmannen sine kommentarar Investeringar Fylkesutvalet si tilråding inneber ein auke i investeringsnivået på 50 mill. kroner til skolebygg og 8 mill. kroner til fagskolane ut over fylkesrådmannen sitt framlegg, totalt 58 mill. kroner ut over fylkesrådmannen sitt framlegg for heile planperioden. Auken i investeringane som fylkesutvalet rår til kan spesifiserast slik: (i mill. kroner) Sum Auka investeringar Fagskolane - ny ramme for investeringar i maskiner/utstyr etc. 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Forsering av Ålesund vgs, Volsdalsberga 10,0 40,0 50,0 Auka investeringar ut over fylkesrådmannen sitt framlegg 2,0 12,0 42,0 2,0 58,0 Finansiering: Momskompensasjon frå investeringar 0,3 2,3 8,1 0,4 11,1 Auka låneopptak 1,7 9,7 33,9 1,6 46,9 Finansiering auka investeringar 2,0 12,0 42,0 2,0 58,0 Dersom vi legg til grunn same rentesatsar, tidspunkt for låneopptak og avdragstid som i fylkesrådmannen sitt framlegg, vil det auka låneopptaket i perioden som følgje av fylkesutvalets tilråding gi slike auka kapitalkostnader ut over fylkesrådmannen sitt framlegg: Beløp i År 1000 kr Sum Fylkesutvalets tilråding betyr samla investeringar i perioden på 3 428,1 mill. kroner. Samtidig vil lånegjelda stige frå mill. kroner ved utgangen av 2012 til 4 460,1 mill. kroner ved utgangen av Driftsutgifter Tilrådinga frå fylkesutvalet medfører følgjande auke i Møre og Romsdal fylkeskommune sine driftsutgifter i planperioden:

16 (i 1000 kroner) Auka driftsutgifter Sum Innføring av auka aldersgrense ungdomskortet til 22 år Styrke ramma for fagskolane i Møre og Romsdal Auka kapitalkostnader Auka driftsutgifter ut over fylkesrådmannen sitt framlegg Finansiering: Ungdomskort: fin. innanfor ramma til Samferdsel Fagskolane: planlagt stillingsauke i utdanningsseksjonen vert ikkje iversett Auka kapitalkostnader: driftsfond Finansiering auka driftsutgifter Finansiering av auken i driftsutgiftene Fylkesutvalet rår til at auka kostnader som følgje av innføring av auka aldersgrense på ungdomskortet til 22 år på 1,57 mill. kroner for åra blir dekka innanfor ramme "Samferdselstenester". Vidare rår fylkesutvalet til at styrkinga av ramme "Fagskulane i Møre og Romsdal" på kroner pr. år i økonomiplanperioden vert dekka ved at planlagt stillingsauke i utdanningsseksjonen ikkje vert iverksett. Fylkesutvalet har ikkje teke stilling til korleis auka kapitalkostnader som følgje av auken i investeringsbudsjettet skal finansierast. Vi har her lagt til grunn at desse kostnadene vert dekkja av auka bruk av driftsfond i planperioden, jf. tabellen ovanfor. Tilrådinga frå fylkesrådmannen med endringane gjort i møtet er: Tilråding frå fylkesutvalet Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2013 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 420,1 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 161,96 mill. kroner netto avsetjingar -39,8 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 115,0 mill. kroner til drifta 3 183,0 mill. kroner

17 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2013-kroner for åra : (i 1000 kroner) Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utg. til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregående opplæring Fagskolane i Møre og Romsdal Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Sum driftsrammer Innføring av auka aldersgrense på ungdomskortet til 22 år. Kostnadane på kr pr. år for åra blir å dekke innanfor ramme "Samferdselstenester". Ramme 70- Fylkesvegar: Fylkestinget viser til forslag til NTP Der blir det på s. 70 og s. 73 foreslått å utgreie kompensasjon for ekstraordinær kostnadsauke innanfor drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Vidare blir det foreslått å etablere ei tilskotsordning for rehabilitering av tunnelar, bruer og ferjekaier på fylkesvegane. Dersom desse tiltaka blir vedtekne, blir prioritering av friske midlar å kome attende til ved revidering av budsjett for 2013 og/eller behandling av budsjett for Ramme "Fagskulane i Møre og Romsdal" vert styrka med kr pr. år i økonomiplanperioden lnndekning:'pianlagt stillingsauke i utdanningsseksjonen vert ikkje iverksett. 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2013 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. Fylkestinget ber om at det blir iverksett eit effektiviseringsprogram som har som mål å redusere driftskostnadane eller auke driftsinntektene med 15 mill. i 2014, 30 mill i 2015 og 45 mill i Ein ber om at fylkesrådmannen legg fram ei sak om gjennomføringa av effektiviseringsprogrammet til fylkestinget i april Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra :

18 (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT Sum Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 3,3 0,5 0,5 0,5 4,8 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 18,3 15,5 15,5 15,5 64,8 Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggetrinn 1 37,0 40, ,0 Kristiansund vgs, bygg 04 1,0 14,0 15,0-30,0 Kristiansund vgs, bygg 10 truckhall 7, ,0 Kristiansund vgs, bygg 10 opprusting 7, ,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 21,5 5,0 5,0 80,0 111,5 Romsdal vgs, byggetrinn 2 8,0 80,0 80,0 80,0 248,0 Molde vgs, byggetrinn 2 5,0 40,0 80,0 34,0 159,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 15,0 15, ,0 Haram vgs, opprustning 2,0 15,0 18,0-35,0 Gjermundnes, ridehall 4, ,0 Gjermundnes vgs - 1,0 1,0 15,0 17,0 Sum utdanning 120,5 223,0 212,0 222,0 777,5 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 1,0 5,0 3,0 3,0 12,0 Sum tannhelse 3,0 7,0 5,0 5,0 20,0 Ruteinformasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Elektronisk billettering 2,0 1, ,0 Transportadministrasjon 1, ,0 Sanntidsinformasjon 3,5 7,0 1,0-11,5 Fylkesvegar 400,0 215,0 99,8 96,7 811,4 Fylkesvegar- Nordøyvegen 74,9 230,4 587,5 691, ,0 Rassikring fylkesvegar 90,9 2, ,9 Sum samferdsel 573,3 456,4 689,3 788, ,8 SUM INVESTERINGAR 715,1 701,9 921,8 1031, ,1 Endring av tabell investeringar. Forsering av Ålesund vgs, Voldsdalsberga (+10 mill i 2014 og +40 mill i 2015), samt ny ramme for investeringar i maskiner/utstyr etc. ved fagskulane: Sum Ålesund vgs 21, ,5 Fagskulane 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Rassikring: Fylkestinget viser til behovet for framhaldande drift av rassikringsprosjektet på fylkesveg 60 mellom Røyr og Hellesylt, gjennom snarleg oppstart av 3. og 4. byggesteg. Fylkestinget viser til at dersom desse byggestega vert lagt inn i NTP, vert ei

19 forskottering av 3 og 4 byggesteg å kome attende til ved anten rullering av budsjett 2013, eller for budsjett Fylkestinget vedtek å ta opp 537,9 mill. kroner i lån i 2013 med ei avdragstid på 30 år. 7. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 9. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. Jon Aasen fylkesordførar Robert Løvik rådgivar

20 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Tillegg til Fylkesutvalet U-155/12 Fylkestinget Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala) Bakgrunn Vi viser til sak U-155/12 og korrigert saksframlegg til U-155/12 som tidlegare er sendt til fylkestinget sine medlemmer. Saka vart behandla i hovudutvala i møte den 12. november 2012, og følgjande er ført i protokollane frå møta: Kultur- og folkehelseutvalet: Behandling i Kultur- og folkehelseutvalet KF Bjørn Jacobsen, SV, fremma følgjande forslag: Kultur- og folkehelseutvalet vil peike på dei store moglegheitene som ligg i eit godt folkehelsearbeid og viser til alt godt arbeid som blir gjort i frivillige organisasjonar, friluftsråd og på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Utvalet vil trekkje fram at det trengst større løyvingar til førebygging, og vil be fylkestinget arbeide for at Helse- og omsorgsdepartementet fører over midlar frå spesialisthelsetenesta til folkehelsearbeid og førebygging som følgje av samhandlingsreforma. Kristin Sørheim, Sp, fremma følgjande tillegg til innstillinga: med følgjande tillegg: KULTUR Ramme 57 Tilskotsmidlar for utvikling på kulturområdet TANNHELSE Ramme 51 Auka driftsramme Votering: Tilrådinga med forslaget frå Sørheim vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Jacobsen vart samrøystes vedteke. Samrøystes tilråding frå Kultur- og folkehelseutvalet Kultur- og folkehelseutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til Økonomiplan med budsjett for 2013, med følgjande tillegg:

21 KULTUR Ramme 57 Tilskotsmidlar for utvikling på kulturområdet TANNHELSE Ramme 51 Auka driftsramme Kultur- og folkehelseutvalet vil peike på dei store moglegheitene som ligg i eit godt folkehelsearbeid og viser til alt godt arbeid som blir gjort i frivillige organisasjonar, friluftsråd og på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Utvalet vil trekkje fram at det trengst større løyvingar til førebygging, og vil be fylkestinget arbeide for at Helse- og omsorgsdepartementet, som følgje av samhandlingsreforma, fører over midlar frå spesialisthelsetenesta til folkehelsearbeid og førebygging. Utdanningsutvalet Behandling i Utdanningsutvalet UD Pål Farstad (V) fremma følgjande forslag: Utdanningsutvalet viser til evaluering av karrieredagane 2012 og evalueringsrapporten frå Møreforsking 2011/12, der konklusjonane i all hovudsak er positive. Utdanningsutvalet vil at fylkeskommunen held fram si satsing på karrieredagane på same nivå som i 2012, og ber om at dette blir bakt inn i økonomiplana. Hans Kjetil Knutsen (Sl/Tvp) og Martin Brænne (Sl/Tvp) fremma følgjande forslag til nytt pkt 1: Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal, med tillegg under pkt 5 Investeringsprosjektet at Ålesund vgs aukast til 25 mill. kr i 2014 og 35 mill. kr i Med tilsvarande endringar også i oppsettet under pkt 5. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande forslag i Fylkestingsramme D06: Det føres opp investeringsmidlar til fornying og oppgradering av utstyr til dei ulike utdanningsprogramma ved fagskolane Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kr.sund Totalt Votering: Forslaget frå Farstad (V) fekk 7 røyster (V, Ap, Sl/Tvp, Frp og Sp), 3 røysta mot (H og Krf). Forslaget frå Knutsen og Brænne (Sl/TvP) fekk 2 røyster (SL/TvP), 8 røysta mot (Ap, H, Sp, Frp, V,og Krf). Forslaget frå Elde (Ap) fekk 7 røyster (Ap, Sl/Tvp, FrP, Sp og V), 3 røysta mot (H og KrF). (Tilleggsforslaga blir lagt inn i pkt 3 i tilrådinga. Pkt 5 i Ud-38/12 vert behandla i Ud-40/12 og lagt inn under pkt 5 i tilrådinga).

22 Tilråding frå Utdanningsutvalet Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2013 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 419,7 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 161,9 mill. kroner netto avsetjingar -39,9 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 114,7 mill. kroner til drifta 3 183,0 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2013-kroner for åra : (i 1000 kroner) Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utg. til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregående opplæring Fagskolane i Møre og Romsdal Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Sum driftsrammer I tillegg vart det vedteke å foreslå følgjande tilleggsløyvingar: Utdanningsutvalet viser til evaluering av karrieredagane 2012 og evalueringsrapporten frå Møreforsking 2011/12, der konklusjonane i all hovudsak er positive. Utdanningsutvalet vil at fylkeskommunen held fram si satsing på karrieredagane på same nivå som i 2012, og ber om at dette blir bakt inn i økonomiplana. 4. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2013 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. 5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra :

23 (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT Sum Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 3,3 0,5 0,5 0,5 4,8 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 18,3 15,5 15,5 15,5 64,8 Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggetrinn 1 37,0 40, ,0 Kristiansund vgs, bygg 04 1,0 14,0 15,0-30,0 Kristiansund vgs, bygg 10 truckhall 7, ,0 Kristiansund vgs, bygg 10 opprusting 7, ,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 21,5 5,0 5,0 80,0 111,5 Romsdal vgs, byggetrinn 2 8,0 80,0 80,0 80,0 248,0 Molde vgs, byggetrinn 2 5,0 40,0 80,0 34,0 159,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 15,0 15, ,0 Haram vgs, opprustning 2,0 15,0 18,0-35,0 Gjermundnes, ridehall 4, ,0 Gjermundnes vgs - 1,0 1,0 15,0 17,0 Sum utdanning 120,5 223,0 212,0 222,0 777,5 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 1,0 5,0 3,0 3,0 12,0 Sum tannhelse 3,0 7,0 5,0 5,0 20,0 Ruteinformasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Elektronisk billettering 2,0 1, ,0 Transportadministrasjon 1, ,0 Sanntidsinformasjon 3,5 7,0 1,0-11,5 Fylkesvegar 400,0 215,0 99,8 96,7 811,4 Fylkesvegar- Nordøyvegen 74,9 230,4 587,5 691, ,0 Rassikring fylkesvegar 90,9 2, ,9 Sum samferdsel 573,3 456,4 689,3 788, ,8 SUM INVESTERINGAR 715,1 701,9 921,8 1031, ,1 Det føres opp investeringsmidlar til fornying og oppgradering av utstyr til dei ulike utdanningsprogramma ved fagskolane Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kr.sund Totalt Fylkestinget vedtek å ta opp 536,2 mill. kroner i lån i 2013 med ei avdragstid på 30 år. 7. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av

24 fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 9. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. Regional- og næringsutvalet Behandling i Regional- og næringsutvalet RN Randi Asbjørnsen (TVP) foreslo følgjande tillegg til innstillinga: for Regional- og næring sitt område Samrøystes tilråding frå Regional- og næringsutvalet Regional- og næringsutvalet tilrår framlagt budsjettforslag for Regional- og næring sitt område. Samferdselsutvalet Behandling i Samferdselsutvalet SA-88/12 Lilly Gunn Nyheim, Ap, fekk permisjon frå møtet kl 16: voterande. Iver Nordseth, V, Oddbjørn Vatne, Sp, Petter Bjørdal, Ap og Bjarne Kvalsvik, Uavhengig, sette fram eit slikt forslag til Økonomiplan med budsjett 2013: ENDRINGAR I SAMFERDSELSBUDSJETTET INVESTERING FYLKESVEGAR: Mindre utbetringar, ferjekaier auke med 30 mill i 2014 (frå 18 mill til 48 mill kr). Rassikring Røyr-Hellesylt Forskottering 3. byggesteg inkl. Vassfonna (jfr. vedtak i sak T-79/11). DRIFTSBUDSJETTET: Ramme 70 Fylkesvegar: Dekkelegging 2013 vert auka med 40 mill (frå 11,1 mill til 51,1 mill kr). TS-midlar (50/50-post): Posten vert auka med 5 mill i 2014 og Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta: Tilleggskjøp/Kutt i produksjon: 1. Sølsnes-Åfarnes: Utvida rutetilbud m/ekstraferje i 11 veker skal førast vidare i 2013 auka kostnade 2 mill. kr. 2. Ein føreset at vedtekne tilleggskjøp ikkje vert kutta i planperioden.

25 Ungdomskortet: Aldersgrense vert auka til 22 år. Dekning vert å kome tilbake til i Fylkesutvalet. Bjarne Kvalsvik, Uavhengig, sette fram eit forslag til Økonomiplan med budsjett 2013: Planlegging nye bruer Nye bruer Randi Walderhaug Frisvoll, Krf, og Frank Sve, Frp, sette fram eit endringsforslag pkt. 3 Driftsutgifter: Samferdselstenester Samf.tenester m økt alder ungd.kort 22 år 1,57 mill kr Inndekking: Auka skatteinngang og rammeoverføringar. Kirsti Hammerø, H, sette fram eit forslag Økonomiplan med budsjett 2013: Det må foretas en vurdering av tilstanden på fylkesveibruene og fylkesferjekaier. Denne vurderinga må danne grunnlag for ei prioritering som det må finnes rom for innenfor investeringsprogrammet. Helge Orten, H, sette fram eit tillegg til innstillinga: Ungdomskort: Samferdselsutvalet ber om at ordninga med ungdomskort blir utvida til å omfatta lærlingar og heiltidsstudentar. Ordninga vert å innarbeide i økonomiplana for Røysting Det vart røysta over forslaget frå I. Nordseth, O. Vatne, P. Bjørdal, og B. Kvalsvik, minus Ungdomskortet. Forslaget vart vedteke med 5 mot 5 røyster der leiaren si røyst vart avgjerande, jfr. kommunelova Det vart deretter røysta over forslaget frå B. Kvalsvik, Uavhengig. Forslaget vart vedteke med 5 mot 5 røyster der leiaren si røyst vart avgjerande, jfr. kommunelova Vidare vart det røysta over dei 3 forslaga om Ungdomskort. Forslaget frå H. Orten fekk 2 røyster og falt. Forslaget frå R. W. Frisvoll fekk 3 røyster og falt. Forslaget frå I. Nordseth, O. Vatne, P. Bjørdal, og B. Kvalsvik, vart samrøystes vedteke. Til slutt vart det røysta over forslaget frå K. Hammerø som vart samrøystes vedteke.

26 Tilråding frå Samferdselsutvalet ENDRINGAR I SAMFERDSELSBUDSJETTET INVESTERING FYLKESVEGAR: Mindre utbetringar, ferjekaier auke med 30 mill i 2014 (frå 18 mill til 48 mill kr). Rassikring Røyr-Hellesylt Forskottering 3. byggesteg inkl. Vassfonna (jfr. vedtak i sak T-79/11). Bruer - fylkesvegar Planlegging nye bruer Nye bruer Det må foretas en vurdering av tilstanden på fylkesveibruene og fylkesferjekaier. Denne vurderinga må danne grunnlag for ei prioritering som det må finnes rom for innenfor investeringsprogrammet. DRIFTSBUDSJETTET: Ramme 70 Fylkesvegar: Dekkelegging 2013 vert auka med 40 mill (frå 11,1 mill til 51,1 mill kr). TS-midlar (50/50-post): Posten vert auka med 5 mill i 2014 og Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta: Tilleggskjøp/Kutt i produksjon: 1. Sølsnes-Åfarnes: Utvida rutetilbud m/ekstraferje i 11 veker skal førast vidare i 2013 auka kostnade 2 mill. kr. 2. Ein føreset at vedtekne tilleggskjøp ikkje vert kutta i planperioden. Pkt. 3 Driftsutgifter: Ungdomskortet: Aldersgrense vert auka til 22 år. Samferdselstenester aukast med 1,57 mill kr i 2013 grunna utvida ungdomskortordning til 22 år. Inndekking: Auka skatteinngang og rammeoverføringar skal finansiere utvida ungdomskortordning. Øvrig dekning blir å kome tilbake til i fylkesutvalet.

27 Fylkesrådmannen sine vurderingar Fylkesrådmannens framlegg er ekspansivt, og har eit drifts- og investeringsomfang som er høgre enn det inntektene tilseier. Vi har derfor foreslått grep for å få framlegget i balanse slik det går fram av avsnitt 6.7 i økonomiplanframlegget. Vi vil derfor åtvare mot å heve drifts- og/eller investeringsnivået ytterlegare. Tvert i mot er det fare for at inntektene i vårt framlegg vil vise seg å vere for optimistiske. Det vil vere viktig å følgje nøye med inntektsutviklinga framover. Hovudutvala sine tilrådingar inneber ein auke i investeringsnivået slik det går fram av tabellen under: (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT Sum Fagskolen i Ålesund - fornying og oppgradering av utstyr 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Fagskolen i Kr.sund - fornying og oppgradering av utstyr 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Mindre utbetringar, ferjekaier 30,0 30,0 Rassikring Røyr-Hellesylt, byggesteg III 46,1 218,9 236,2 13,8 515,0 Planlegging nye bruer (fylkesveg) 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Nye bruer (fylkesveg) 30,0 30,0 60,0 Totalt 51,6 254,4 271,7 49,3 627,0 Dette er føresett finansiert ved låneopptak og momskompensasjon. Investeringsprosjektet Rassikring Røyr-Hellesylt, byggesteg III, er inkludert nye momsanslag som følgje av at regjeringa i statsbudsjettet for 2013 foreslo å oppheve meirverdiavgiftsfritaket for omsetning av tenester som gjelder offentleg veg, jf. fylkesrådmannens framlegg til Økonomiplan med budsjett for 2013 (side 35). Fylkesrådmannens framlegg med tillegg av hovudutvala sine tilrådingar betyr samla investeringar i perioden på 3 997,1 mill. kroner. Samtidig vil lånegjelda stige til 4 907,5 mill. kroner ved utgangen av Dersom vi legg til grunn same rentesatsar, tidspunkt for låneopptak og avdragstid som i fylkesrådmannens framlegg, vil det samla auka lånebehovet på 514,6 mill. kroner i perioden som hovudutvala sine tilrådingar inneber, gi auka rente- og avdragsutgifter på 56 mill. kroner (jf. tabellen under). Hovudutvala sine tilrådingar inneber følgjande konsekvensar for drifta: (i 1000 kroner) Sum Tilskotsmidlar for utvikling på kulturområdet Auka driftsramme tannhelse Auka driftsramme Vidareg. skolar - karrieredagar Auka driftsramme samferdsel - dekkelegging Auka driftsramme samferdsel - trafikktryggleik Auka driftsramme samferdsel - tilleggskjøp ferjedrift (Sølsnes-Åfarnes) Auka driftsramme samferdsel - auka aldersgr. ungdomskort Auka kapitalkostnader Totalt

28 Kostnadene som følgje av auka aldersgrense for ungdomskort skal i følgje Samferdselsutvalet finansierast ved auka skatteinngang og rammeoverføring. For dei øvrige forslaga er det ikkje sagt noko om finansiering. Samferdselsutvalet har sagt ein kjem tilbake til finansiering i fylkesutvalet. Vi vil understreke at hovudutvala har fullmakt til å omprioritere midlar innanfor sine totale driftsrammer. Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje i stand til å leggje fram ein økonomiplan i balanse med det drifts- og investeringsnivået som hovudutvala sine tilrådingar tilseier utan å bruke mykje av infrastrukturfondet. Fylkeskommunen har dei seinare åra hatt ei utvikling som ikkje er økonomisk berekraftig. Drifts- og investeringsnivået har vore, og er framleis, høgare enn det det løpande inntektene tilseier. Dette har resultert i at avdragstida på låna har auka frå 11 til 30 år og ein stor det av dei oppsamla driftsfondsmidlane er brukt opp. Også fylkesrådmannen sitt framlegg for har eit drifts- og investeringsnivå som truleg er høgare enn det inntektene er i stand til å bere, og det må brukast vesentlege beløp av fondsreservane kvart år i økonomiplanperioden for å få balanse. Auka driftsramme samferdsel pga auka aldersgrense ungdomskort (jf. tabellen over) er foreslått finansiert ved auka skatteinngang og rammeoverføring. Om resterande auking i driftskostnader som følgje av hovudutvala sine tilrådingar skal finansierast ved bruk av driftsfond vil det stå igjen 67,4 mill. kroner på driftsfonda ved utgangen av På denne måten blir det økonomiske handlingsrommet redusert år for år. Inntektene framover er usikre. Dessutan gjer den akselererande utviklinga i lånegjelda fylkeskommunen svært sårbar overfor ei ugunstig utvikling av rentenivået. Sjølv om det ikkje er venta renteauke på kort sikt, må fylkeskommunen med så lang avdragstid sjå utviklinga i eit meir langsiktig perspektiv. Fylkesrådmannen åtvarar mot å heve drifts- og/eller investeringsnivået ut over fylkesrådmannen sitt tidlegare utsendte framlegg. For øvrig held fylkesrådmannen fast på det framlegget som er sendt ut tidlegare. Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Budsjettet for 2013 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 419,7 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 161,9 mill. kroner netto avsetjingar -39,9 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 114,7 mill. kroner til drifta 3 183,0 mill. kroner

29 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2013-kroner for åra : (i 1000 kroner) Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utg. til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregående opplæring Fagskolane i Møre og Romsdal Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Sum driftsrammer Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2013 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. 5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra :

30 (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT Sum Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 3,3 0,5 0,5 0,5 4,8 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 18,3 15,5 15,5 15,5 64,8 Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggetrinn 1 37,0 40, ,0 Kristiansund vgs, bygg 04 1,0 14,0 15,0-30,0 Kristiansund vgs, bygg 10 truckhall 7, ,0 Kristiansund vgs, bygg 10 opprusting 7, ,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 21,5 5,0 5,0 80,0 111,5 Romsdal vgs, byggetrinn 2 8,0 80,0 80,0 80,0 248,0 Molde vgs, byggetrinn 2 5,0 40,0 80,0 34,0 159,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 15,0 15, ,0 Haram vgs, opprustning 2,0 15,0 18,0-35,0 Gjermundnes, ridehall 4, ,0 Gjermundnes vgs - 1,0 1,0 15,0 17,0 Sum utdanning 120,5 223,0 212,0 222,0 777,5 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 1,0 5,0 3,0 3,0 12,0 Sum tannhelse 3,0 7,0 5,0 5,0 20,0 Ruteinformasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Elektronisk billettering 2,0 1, ,0 Transportadministrasjon 1, ,0 Sanntidsinformasjon 3,5 7,0 1,0-11,5 Fylkesvegar 400,0 215,0 99,8 96,7 811,4 Fylkesvegar- Nordøyvegen 74,9 230,4 587,5 691, ,0 Rassikring fylkesvegar 90,9 2, ,9 Sum samferdsel 573,3 456,4 689,3 788, ,8 SUM INVESTERINGAR 715,1 701,9 921,8 1031, ,1 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 536,2 mill. kroner i lån i 2013 med ei avdragstid på 30 år. 7. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 9. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til

31 for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Willy J. Loftheim ass. fylkesrådmann

32 Vedlegg til Tillegg til sak U-155/12 Korrigering av tabellane for skatteinntekter og statleg rammetilskot i fylkesrådmannens framlegg til Økonomiplan med budsjett 2013 I fylkesrådmannens framlegg til Økonomiplan blei det ved ein inkurie lagt inn ein realvekst i skatteinntekter og statleg rammetilskot på 1 % for åra i staden for den riktige realveksten på 1,25 % i tabellane på side 17,18 og 19 i dokumentet. Feilen i tabellane har ingen innverknad elles for økonomiplanen, då det er ein vekst på 1,25 % i skatteinntekter og rammetilskot som ligg til grunn for utrekningane i dokumentet (jf. kap. 2.4 Taldelen av framlegget.) Tabellane på side 17, 18 og 19 skal korrigerast til: Korrigert tabell side 17: Skatteinntekter Korrigert tabell side 18: Statleg rammetilskot Korrigert tabell side 19: Skatteinntekter Statleg rammetilskot Sum Rekneskap 2011 Budsjett 2012 (i mill. kroner) Økonomiplan Budsjett Rekneskap 2011 Budsjett 2012 (i mill. kroner) Økonomiplan Budsjett Rekneskap 2011 Budsjett 2012 (i mill. kroner) Økonomiplan Budsjett Omtalen under avsnitt Skatteinntekter og statleg rammetilskot blir ikkje endra som følgje av opprettinga av tabellane.

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala)

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala) saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.11.2012 67569/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Tillegg til Fylkesutvalet 27.11.2012 U-155/12 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara.

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Behandling i fylkestinget - 13.12.2011 Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande fellesforslag

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Vedteke av fylkestinget 10. desember 2013 Sak T-73/13 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget,

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2012 64362/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet - 17.11.2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og økonomisjef Gunn Randi Seime orienterte om status i saka.

Behandling i Fylkesutvalet - 17.11.2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og økonomisjef Gunn Randi Seime orienterte om status i saka. Behandling i Fylkesutvalet - 17.11.2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og økonomisjef Gunn Randi Seime orienterte om status i saka. Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Vedteke av fylkestinget 9. desember 2014 sak T-73/14 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 30.01.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 05.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 11/12

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 11/12 Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 11.12.2012 Tid: 09:00 Protokoll nr: 11/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 12.11.2012 Tid: Frå kl. 13:00 til kl. 17:00 Protokoll nr: 10/2012 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Møteprotokoll. Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15

Møteprotokoll. Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15 Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.09.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 09:45 Protokoll nr: 15/15

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 09:45 Protokoll nr: 15/15 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2015 Tid: 09:45 Protokoll nr: 15/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Fylkesrådmannen sine kommentarar Skal behandlast i: Hovudutvala 11.november 2013 Fylkesutvalet 26. november 2013 Fylkestinget 10. desember 2013 1 saksframlegg

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2017 Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

ass. plansjef seksjonsleiar konsulent

ass. plansjef seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Quality Hotel Ulstein, Quality Hotel Ulstein Dato: 13.04.2015 Tid: 17:30 Protokoll nr: 5/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 07.09.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

Charles Tøsse Medlem H Petter Bjørdal Medlem AP

Charles Tøsse Medlem H Petter Bjørdal Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 03.06.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem SL/TVP Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 11:15 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne SL/TVP Arve

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steffen Falkevik Medlem V Syver Hanken Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steffen Falkevik Medlem V Syver Hanken Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: fylkesrådmann ass fylkesrådmann informasjonssjef. internasjonal koordinator kontrollsjef

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: fylkesrådmann ass fylkesrådmann informasjonssjef. internasjonal koordinator kontrollsjef Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset Molde Dato: 22.11.2016 Tid: 09:15 Protokoll nr: 16/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Kompetanse betre tilbod Budsjett 2015-2018 Fylkesplan 2013-2016 legg klare føringar for Møre og Romsdal

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN GENERELT Det er med fylkeskommunen som med ei privat hushaldning, at vi kan ikkje bruke meir enn vi har pengar til å betale med. Ei forsvarleg økonomistyring i fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

informasjonssjef kst. seksjonsleiar konsulent

informasjonssjef kst. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 16.06.2014 Tid: 18:00 Protokoll nr: 8/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.08.2014 Tid: 16:00 17:00 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet

Utfordringar på fylkesvegnettet -Ein tydeleg medspelar Utfordringar på fylkesvegnettet ass. fylkesrådmann Willy J. Loftheim Plassering i Norge Norge Møre og Romsdal Plassering Km veg 46 727 km 3 240 km 3 Tunnelar 500 km 83 3 Kaier o.l.

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Fylkesrådmannens framlegg til ØP

Fylkesrådmannens framlegg til ØP Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst 30.11.2011 2 Frie inntekter (skatt

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer