Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget Riksvegbudsjettet Høyring Bakgrunn Statens vegvesen sitt forslag til budsjett for 2013 per 16. mai 2012 er sendt fylkeskommunane til fråsegn. Dokumentet er alt vidaresendt samferdselsutvalet sine medlemmer. Vidare prosess Det er lagt opp til følgjande prosess for arbeidet med budsjettet for 2013: 16. mai: Regionvegkontora sender budsjettforslaget til fylkeskommunane til fråsegn. 25. juni: Fylkeskommunane har frist for å uttale seg om budsjettforslaget. Fråsegna skal sendast regionvegkontora. 27. juni: Regionvegkontora gjer ei vurdering av dei fylkeskommunale vedtaka og gir ei samla oppsummering frå regionen til Vegdirektoratet. 3. august: Statens vegvesen leverer forslag til generell del til Prop. 1 S ( ) til Samferdselsdepartementet Byrjinga av oktober: Prop. 1 S ( ) blir lagt fram. Oppbygginga av budsjettforslaget per 16. mai Per i dag kjenner Statens vegvesen ikkje budsjettrammene for I budsjettforslaget er det lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedtatt statsbudsjett for Ramma inneber ei oppfølging av den økonomiske ramma for handlingsprogrammet for på 99 prosent. Det er også vist kva som kan gjennomførast dersom ramma for 2013 blir auka slik at den totale ramma for handlingsprogrammet blir 100 prosent oppfylt. I tillegg er prioriteringane ved ein ytterlegare auke av ramma til riksveginvesteringar omtalt. Val av økonomiske rammer er normal prosedyre i denne fasen av budsjettarbeidet. Å få innspel frå fylkeskommunane på dei prioriteringane som er foreslått, bidrar til å ha eit best mogleg utgangspunkt for å lage eit godt forslag til Prop. 1 S.

2 Side 2 Hovudutfordringar og prioriteringar Hovedutfordringane og hovedmåla er omhandla i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan , heretter NTP Utfordringane har auka på grunn av sterkare kostnadsvekst for driftskontraktene og for mange av investreringsprosjekta enn det ein rekna med ved utarbeiding av NTP I tillegg vart utgiftene til vedlikehald undervurderte. Arbeidet med NTP har gitt eit vesentleg betre grunnlag for å vurdere behovet for til vedlikehald. Innan ramma for budsjettforslaget for 2013 er det foreslått nødvendige for å kunne gjennomføre igangsette investeringsprosjekt på ein rasjonell måte, og føre vidare innsatsen knytt til trafikant- og kjøretøyområdet. Midlane elles er i all hovedsak foreslått nytta til drift og vedlikehald. Dette har gjort det mogleg å auke ramma til drift og vedlikehald med 480 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett Dette medfører at aktiviteten til vedlikehald i 2013 vil kunne aukast noko i forhold til tidlegare år, men likevel vil ikkje midlane vere tilstrekkjelege til å stanse vidare vekst i forfallet. Får ein 100 prosent oppfølging av handlingsprogramrammet, er det foreslått at til drift og vedlikehald blir auka med ytterlegere 450 mill. kr, mens til post 30 Riksveginvesteringar blir auka med 400 mill. kr. Ein eventuell ytterlegere auke av totalramma er foreslått nytta til å auke ramma på post 30. Dette vil kunne gi grunnlag for å styrke programområda og å starte opp nye store prosjekt. Økonomiske planleggingsrammer Vi viser til kap. 2, side 7 i budsjettforslaget. Det er lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedteke statsbudsjett for Tabellen i nemnde kap. 2 viser m.a. at: Midlar over post 23 til drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. får ei oppfølging over fire år ( ) på 106 %. Midlar over post 31 til rassikring av riksvegar får ei oppfølging på 108 %. Midlar over post 72 til kjøp av ferjetenester på riksveg får ei oppfølging på 104 %. Den samla oppfølging utgjer 99 %. Ved ein auke av totalramma på 850 mill. kr slik at rammenivået for handlingsprogrammet blir følgd opp 100 prosent, er det foreslått at denne blir fordelt med 450 mill. kr til vedlikehald av riksvegar og 400 mill. kr til post 30 Riksveginvesteringar. Verknader av budsjettforslaget Vi viser til kap. 3, sidene 8-11 i budsjettforslaget.

3 Side 3 Der går det fram kva verknader ein får av budsjettetforslaget for 2013 og samla for perioden samanlikna med dei måla som var sett i det vedtekne handlingsprogrammet for Under målet framkommelegheit er indikatorane: Km vegnett som får gul midtstripe Km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte kjørebanar opna for trafikk Rasutsette strekningar/punkt som er utbetra Km vegnett tilrettelagt for gåande og syklande Km nye kollektivfelt Under målet trafikktryggleik er indikatorane: Km midtrekkverk bygd på to og trefeltsvegar Km vegnett der det er etablert forsterka midtoppmerking Under målet miljø er indikatorane: Støytiltak Lokal luftforureining (NO2 og PM10) Oppfylle vatnforskriftene sine krav Biologisk mangfald Nærføring eller inngrep i naturreservat Kulturminner Kulturlandskap Dyrka jord Under målet universell utforming er indikatorane: Kollektivknutepunkt langs riksveg som er universelt utforma Haldeplassar for kollektivtransport på riksveg som er universelt utforma Post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m Trafikktryggleiksretta trafikant- og kjøretøytiltak Vi viser til kap. 4, sidene i budsjettforslaget. Statens vegvesen vil i tråd med føringane i handlingsprogrammet prioritere tiltak som gir best gevinst når det gjeld trafikktryggleik. Dette er tiltak som bilbeltekontrollar, kontroll av kjøre- og kviletid, manglande EU-kontroll (periodiske kjøretøykontrollar) og kontroll av tunge kjøretøy. Desse tiltaka er omtalt: Informasjonstiltak mot eldre bilførarar Bilbeltekontrollar Utekontroll av kjøretøy Kontrollar av kjøre- og kviletid

4 Side 4 Mengdetrening Føraropplæring Andre tiltak: Tilsyn med kjøreskolar og verkstader m.m. Tenester og andre forvaltningsoppgåver (Meir effektiv utføring av forvaltnings- og myndigheitsoppgåver) Nytt register for transportforetak Modulvogntog (Prøveperiode med tillatt bruk av kjøretøy med inntil 25,25 m lengd og inntil 60 tonn på enkelte strekningar i Noreg) Tredje førarkortdirektiv Drift og vedlikehald av riksvegnettet Vi viser til kap. 4 sidene i budsjettforslaget. Statens vegvesen har store utfordringar knytt til drift og vedlikehald av riksvegnettet. Det årlege behovet for til drift og vedlikehald er i forslaget til Nasjonal transportplan berekna å vere vesentleg høgre enn ramma i det vedtekne budsjettet for Auken skuldast dels at tidlegare behovsanslag har vore for låge, dels auka kostnader pga. nye prosjekt og trafikkvekst og dels kostnadsauke i marknaden. Statens vegvesen prioriterer til drift og vedlikehald slik: 1. Driftsoppgåver som gir best trafikktryggleik har høgst prioritet. Dette gjeld spesielt vinterdrifta. Vidare prioriterer Statens vegvesen driftsoppgåver som har direkte konsekvensar for framkommelegheita. 2. Innan vedlikehaldet er prioriteringa: Rette opp skader som kan føre til at vegen blir akutt trafikkfarleg eller at framkommelegheita blir vesentleg redusert. Rette opp skader og slitasje som kan føre til konsekvensar for trafikktryggleiken og framkommelegheita. Rette opp skader som kan vere starten på ei akselerande skadeutvikling der tiltakskostnadene kan bli store dersom ingenting blir gjort. Gjennomføre tiltak som forlengjer levetida og reduserer framtidige vedlikehaldskostnader. Vedlikehald av vegdekker, tunnelar og bruer vil bli prioritert også i Også arbeidet med å gjennomføre drifts- og vedlikehaldsretta strakstiltak etter trafikktryggleiksinspeksjonar og sykkelveginspeksjonar blir foreslått vidareført. Statens vegvesen gjennomfører utgreiingar av kva endringar som bør gjerast i den noverande malen for driftskontraktene og kva endringar som eventuelt bør gjerast også på lengre sikt for å utvikle marknaden. Det pågår ei utprøving av alternative kontraktstyper.

5 Side 5 Post 30 Riksveginvesteringar Vi viser til kap. 5-10, sidene i budsjettforslaget. Kap. 5 (post 29) omhandlar vederlag til OPS-prosjekt, kap. 8 (post 35) omhandlar vegutbygging i Bjørvika i Oslo, kap. 9 (post 36) omhandlar E16 over Filefjell og kap. 10 (post 37) omhandlar E6 vest for Alta i Finnmark. Her skal vi gi eit samandrag for det som gjeld post 30 Riksveginvesteringar. Statens vegvesen foreslår at løyvinga til denne posten blir 5370 mill.kr. I tillegg er det lagt til grunn om lag 6600 mill. kr i ekstern finansiering, i all hovudsak er dette bompengar. Til dei fire riksvegrutene som går gjennom Møre og Romsdal er det foreslått slike løyvingar: Rute Riksveg Statlege Anna finansiering Sum 4a E39 Stavanger-Ålesund med 668,3 115,2 783,5 4b E39 Ålesund-Trondheim 139,0 106,2 245,2 6d E136 Dombås-Ålesund med 182,9 119,0 301,9 6e Oppdal-Kristiansund med 36,7 36,7 Tabell 6.2 i budsjettforslaget viser korleis ein har fordelt dei økonomiske rammene på ulike tiltakstypar: Post 30 Statlege Annan finansiering Sum Oppfølging av stats etter fire år i % Store prosjekt ,8 Programområda ,5 Sum rutefordelte ,9 Ramma til post 30 er redusert med om lag 370 mill. kr i forhold til det vedtekne statsbudsjettet for Dette skuldast at ramma til post 31 Rassikring er foreslått auka for å sikre rasjonell anleggsdrift av igangsette prosjekt. I tillegg er post 23 foreslått auka m.a. på grunn av auka driftskostnader. Bindingane er svært store for å kunne følgje opp igangsette og vedtekne prosjekt. Ein stor del av ramma må derfor nyttast til å sikre rasjonell anleggsdrift på prosjekt som er starta opp, inkludert fullfinansiering av prosjekt som er opna for trafikk før Pga. dette er det ikkje funne rom for å prioritere statlege til oppstart av nye store prosjekt i 2013.

6 Side 6 Post 31 Rassikring Det er foreslått løyvd 820 mill. kr til post 31 Rassikring i I tillegg er det lagt til grunn om lag 150 mill. kr i ekstern finansiering. Til riksvegrutene som går gjennom Møre og Romsdal er det foreslått: Rute Riksveg Statlege Annan Sum finansiering 4a E39 Stavanger-Ålesund med d E136 Dombås-Ålesund med e Oppdal-Kristiansund med Post 72 Kjøp av riksvegferjetenester Vi viser til kap. 11, side 22 i budsjettforslaget. Det er foreslått 525 mill. kr til dette i 2013, og det er lagt til grunn at ferjetilbodet i 2012 i hovudsak blir vidareført. Men ved å setje inn nye ferjer som følgje av overgangen til anbodsdrift får ein betre kapasitet i fleire samband. Vidare er det lagt til grunn at taksten aukar i tråd med den generelle prisstigninga. Ferjesambandet Volda-Folkestad var opprinneleg planlagt omklassifisert til fylkeskommunalt samband når Kvivsvegen blir opna for trafikk. Men då ein ventar at ein del trafikantar vil halde fram med å kjøre E39 gjennom Stigedalen til dagens fv 651 blir utbetra og sikra mot ras, har Statens vegvesen lagt til grunn at ferjesambandet Volda-Folkestad ikkje blir overført til fylkeskommunen før desse arbeida er sluttført i Forsking og utvikling Vi viser til kap. 12, side 23. Marginalvurderingar ved auka ramme Vi viser til kap. 13, sidene 24 og 25. Statens vegvesen sitt budsjettforslag for 2013 er basert på same totale statlege rammenivå til riksvegformål som i det vedtekne statsbudsjettet for Dette gir ein oppfølgingsgrad på 99 % samanlikna med handlingsprogrammet for perioden Dersom ramma i handlingsprogrammet skal bli 100 % oppfylt, må ramma aukast med om lag 850 mill.kr.

7 Side 7 Dersom dette skjer, prioriterer Statens vegvesen å auke ramma til drift og vedlikehald med ytterlegare 450 mill. kr. Dermed vil oppfølgingsgraden for post 23 auke til 108 %. Resten av auken på om lag 400 mill. kr, er foreslått brukt til investeringsformål. Dermed vil oppfølgingsgraden på post 30 auke til 91 %. Dersom ramma til post 30 Riksveginvesteringar skal tilsvare 100 % av ramma i handlingsprogrammet for perioden , vil det innebere ein ytterlegare auke i ramma på nærare 2,3 mrd. kr. Eit slikt rammenivå vil gi rom for til å starte opp fleire nye, store prosjekt i 2013, eventuelt til førebuande arbeid med sikte på anleggsstart etter 2013.Etter Statens vegvesen si prioritering fører ikkje dette til auka løyvingar til store prosjekt på riksvegane i Møre og Romsdal. Rutevise omtalar av investeringar i riksvegnettet i Møre og Romsdal Rute 4a Forslag 2013 Statlege Annan finansiering Sum Post 30: Store prosjekt: E39 Kvivsvegen 45,0 45,0 Programområda: E39 Festøy ferjekai, restarbeid 7,0 7,0 E39 Sandvika ved Ørsta, ts-tiltak, restarbeid 2,0 2,0 E39 Biologisk mangfald 1,0 1,0 E39 Haldeplassar 1,0 1,0 Planlegging 7,5 7,5 Grunnerverv m.m. 2,5 2,5 Post 31: E39 Hjartåberga 180,0 180,0 Sum totalt (post 30 og 31) 246,0 246,0 Midlane til Kvivsvegen, som blir opna for trafikk i september 2012, skal nyttast til etterarbeid. Arbeidet med rassikringsprosjektet i Hjartåberga starta ved årsskiftet 2010/2011 og prosjektet er venta å bli opna for trafikk hausten Rute 4b Statlege Forslag 2013 Annan finansiering Post 30: Store prosjekt: E39 Knutset-Høgset Sum

8 Side 8 E39 Astad-Høgset E39 Høgkjølen-Harangen (Sør-Tr.lag) 100,0 42,2 142,2 Programområda: E39 Molde ferjekai, kryss fv 400 1,0 1,0 E39 Krifast, riving av bomstasjon og 15,0 15,0 30,0 ombygging av kryss E39 Astad-Høgset, sykkelfelt 2,0 2,0 E39 Biologisk mangfald 1,0 1,0 E39 Kontrollplass på Bergsøya 5,0 5,0 E39 Haldeplassar i MR 0,5 0,5 E39 Haldeplassar i ST 0,5 0,5 E39 Kollektivhaldeplass Bergsøya 2,0 2,0 Planlegging 11,0 11,0 Grunnerverv m.m. 1,0 1,0 Sum inkl. prosjektet Høgkjølen-Harangen ,2 245,2 Innafor denne ramma er det lagt opp til framhaldande arbeid på prosjekta E39 Knutset- Høgset og Astad-Knutset. Ein reknar med at begge prosjekta blir opna for trafikk våren I tillegg er det lagt inn statlege og forskotterte frå Møre og Romsdal fylkeskommune til prosjektet E39 Høgkjølen-Harangen i Sør-Trøndelag. Elles er det sett av statlege og bompengar til å rydde opp etter at bompengeinnkrevjinga for Krifast er avvikla, inklusiv ombygging av krysset mellom E39 og rv 70 på Bergsøya og etablering av ny kollektivhaldeplass og kontrollplass i området. Rute 6d Statlege Forslag 2013 Annan finansiering Sum Post 30: Store prosjekt: E136 Tresfjordbrua 143,0 119,0 262,0 Programområda: E136 Hjelvikbruene, framhaldande arbeid 5,0 5,0 E136 Haldeplassar i MR 1,0 1,0 E136 Knutepunkt i MR 0,5 0,5 Planlegging 7,0 7,0 Grunnerverv m.m. 3,0 3,0 Post 31 E136 Vågstrandstunnelen 68,0 75,0 143,0 Sum totalt 227,5 194,0 421,5

9 Side 9 Til heile rute 6d er det foreslått ei statleg ramme over post 30 på 182,9 mill. kr. I tillegg er det over post 30 rekna inn 119 mill. kr i bompengar. Alle midlane som er foreslått til rassikring på ruta (post 31), skal brukast på prosjektet Vågstrandstunnelen. Når det gjeld dei midlane som er sett av til Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, er det føresetnaden at Stortinget gir si tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering av prosjekta. Rute 6e Post 30: Store prosjekt: Rv 70 Brunneset-Øygarden, refusjon Programområda: Rv 70 Forsterking av svak veg i MR Rv 70 Lønset-Gråura, div. Forslag 2013 Statlege Annan finansiering Sum 6,0 6,0 1,4 1,4 1,0 1,0 tiltak Rv 70 Atlanten, undergang 15,0 15,0 Rv 70 Kvileplass på Aspøya 5,0 5,0 Rv 70 Haldeplassar i MR 0,5 0,5 Planlegging 6,3 6,3 Grunnerverv m.m. 1,5 1,5 Post 31 Rv 70 Oppdølstranda 230,0 230,0 (prognose for sluttkostnad 953 mill. kr) Sum totalt 266,7 266,7 Statens vegvesen foreslår ei statleg ramme for post 30 på 36,7 mill. kr. Midlane skal m.a. brukast til framhaldande arbeid med fotgjengarundergangen ved Atlanten i Kristiansund. Alle midlane til post 31 Rassikring skal brukast til framhaldande arbeid på prosjektet Oppdølstranda. Anleggsarbeida starta i august 2011 og ein reknar med at prosjektet blir opna for trafikk i 2014.

10 Side 10 Vurdering Samanlikna med det vedtekne handlingsprogrammet bør ein vere rimeleg nøgd med dei løyvingane ein har fått for og foreslått for Av tiltak ein ikkje kjem i gang med er m.a. tiltak for sykkel i Ålesund, ny Elverhøybru på rv 70 i Sunndalen og gang- og sykkelveg på rv 70 Ålvundeid-Åram i Sunndal kommune. For Elverhøybrua var dei geotekniske forholda undervurderte og kostnaden har dermed auka vesentleg. Prosjektet kan vere aktuelt å gjennomføre i Vi merkar oss at det er foreslått i 2013 til E136 Vågstrandstunnelen (over post 31) og Tresfjordbrua (over post 30) under føresetnad av at Stortinget gir si tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering av prosjekta. Vi reknar med at Stortingsproposisjonen for prosjekta blir vedteken i juni i år, og det er tre år sidan fylkestinget behandla saka 16. juni På rv 70 ved Kristiansund er det sterke ønske om å sikre betre fotgjengarkryssinga ved Røsslyngvegen. Det vart løyvd til tiltaket for mange år sidan, men av ulike grunner har ein ikkje fått gjennomført tiltaket. Tiltaket er no blitt meir omfattande enn ein la til grunn tidlegare, slik at tiltaket no er kostnadsrekna til ca. 8,0 mill. kr. Frå tidlegare står det ei (ubrukt) løyving på ca. 1,7 mill. kr til dette tiltaket, men i budsjettforslaget for 2013 er det ikkje foreslått til tiltaket. Nødvendige til tiltaket må derfor innarbeidast i budsjettet for 2014, jf. handlingsprogrammet som skal utarbeidast for (med planleggingsprogram ). I utgangspunktet vil det derfor ikkje vere mogleg å starte arbeidet i år, som ein helst skulle ha gjort. Den store kostnadsauken på undergangen ved Atlanten i Kristiansund er krevjande når det gjeld finansiering, og gir konsekvensar for andre tiltak. Når det gjeld riksvegferjedrifta er det lagt til grunn at ferjetilbodet i 2012 i hovudsak blir vidareført. Det er ikkje sannsynleg at effektiviseringsgevinsen av anbodsdrift blir så stor at den både kan dekkje nye krav til tryggleik, universell utforming og miljø samstundes tilbodet skat betrast med nattopne ferjer, frekvens- og kapasietetsauke. I denne samanheng vil vi vise til at dei største sambanda i Møre og Romsdal har hatt ein trafikkvekst på mellom 40 og 70 % dei siste 10 åra. For ferjefylket Møre og Romsdal er det skuffende at den største flaskehalsen i vegnettet ikkje får auka tilførsel til ferjedrift i budsjettet. MRFK vil krevje at: Auken i tilskot/kostnader i framtidige anbod må kompenserast Det kjem på plass ny NTP-standard for ferjetrafikken eller betra ferjetilbod på riksvegferjene Det på bakgrunn av den store trafikkauken på riksvegane blir 20 minutts frekvens på ferjestrekningane tidleg i NTP perioden

11 Side 11 Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget merkar seg at Statens vegvesen i budsjettetforslaget for 2013 foreslår å auke midlane til drift og vedlikehald frå 2012 med 480 mill. kr, men at dette ikkje er nok til å stanse vidare vekst i forfallet. Fylkestinget reknar med at Statens vegvesen arbeider sterkt for at ramma til drift og vedlikehald av riksvegnettet snarast blir auka til det nivået som er berekna i forslaget til Nasjonal transportplan Fylkestinget reknar med at konsekvensen av at ramma til drift og vedlikehald av riksvegnettet blir auka, er at beløpet i rammeoverføringane til fylkeskommunane får ein tilsvarande auke når det gjeld til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. 3. Fylkestinget hadde rekna med at det kunne bli mogleg å gjennomføre det planlagde trafikktryggleikstiltaket på rv 70 ved krysset med Røsslyngvegen i Fylkestinget merkar seg at det ikkje er foreslått til tiltaket i Statens vegvesen sitt budsjettforslag for 2013, men vil likevel be Statens vegvesen arbeide for at tiltaket kan gjennomførast i Det er ikkje lengre brukbare reservekaier i ferjesambandet Molde-Vestnes. Fylkestinget er bekymra for dette og ber derfor om at det snarast blir planlagd og bygd to nye reservekaier i dette viktige ferjesambandet. 5. I riksvegferjedrifta er det større auke i trafikken en antatt. Likevel ligg det ikkje inne auke i rammene til ferjedrift. Fylkestinget krev at: Auken i tilskot/kostnader i framtidige anbod må kompenserast Det kjem på plass ny NTP-standard for ferjetrafikken eller betra ferjetilbod på riksvegferjene Det på bakgrunn av den store trafikkauken på riksvegane blir 20 minutts frekvens på ferjestrekningane tidleg i NTP perioden. Arild Fuglseth samferdselssjef

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal 2013 Handlingsprogram 2014-2017, Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal Utfordringar Hovudutfordringa er å bruke rammene best mogleg for å sikre eit sikkert og miljøvennleg vegsystem med

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR

STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR 07.10.11 STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR I sin pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.- Forslaget til statsbudsjett

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/1039 Arkivkode: Q12 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALUTGREIING RV. 15 STRYNEFJELLET, HØYRING

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga postboks 7300 5020 BERGEN statens vegvesen Saknr.^^-^pj^/i" Dok.nr.^ 1 8 OKT 2012 Arkivn. 553 Saksli ^^^^g) Eksp, U.olT. Behandlende

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Innst. 37 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 134 S (2013 2014)

Innst. 37 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 134 S (2013 2014) Innst. 37 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 134 S (2013 2014) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Prop. 32 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Prop. 32 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Prop. 32 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. november 2014,

Detaljer

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1163 Løpenr.: 10373/2016 Arkivkode: 113 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2013: Sterk satsning på veg

Statsbudsjettet 2013: Sterk satsning på veg 1 2 Innhold: - Vegdiretørens pressemelding... side 3 - Regionvegsjefens pressemelding... side 4 - Kart over riksvegnettet i Region midt... side 6 - Rutevise oversikter og tabeller... side 7 - Oversikt

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 81 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart EBA Vestenfjelske Entreprisedagen i vest 20. april 2016 Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart Helge Eidsnes Regionvegsjef [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 01.06.2016 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 01.06.2016 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 01.06.2016 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, politikk@mrfylke.no, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Universell utforming og tryggleik

Universell utforming og tryggleik Universell utforming og tryggleik Folkehelse i planarbeid Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator Peter Willmann, arealplanleggjar Klepp kommune visjon Verdi Stavanger Aftenblad 21.09.2010 Universell

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 Terje Moe Gustavsen

Statsbudsjettet 2013 Terje Moe Gustavsen Statsbudsjettet 2013 Terje Moe Gustavsen Policygruppen for bransjekontakt 23. oktober 2012 Sterk satsing på veg 100 % oppfylling på fire år Hva er statsbudsjettet? Nasjonal transportplan (10-årsperiode)

Detaljer

Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan

Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan Statens vegvesen Region midt Region midt Dato: 2007-01-17 Statens vegvesen Pressemelding Nasjonal transportplan 2010-2019: - Må stoppe forfallet (17.01.08)

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp.

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp. Behandling i Fylkestinget - 15.10.2013 Fylkesrådmannen fremma følgjande forslag til uttale: Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve peika på at manglande rammeoverføringar til drift av fylkesvegferjer

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer