Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014"

Transkript

1

2 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014 Innleiing./. Vedlagt følgjer Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2011 med fylkesrådmannens kommentarar og utskrift frå møteboka til hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget. Budsjettet vart vedtatt i fylkestingets møte som sak T-69/10. Dei endringane som vart gjort under budsjettbehandlinga er innarbeidde i det vedlagde budsjettet. Midlar til lønsoppgjer Heilårsverknaden av lønsoppgjeret 2010 er no lagt inn i 2011-rammene til den enkelte verksemd, jf. e- post frå økonomiseksjonen av Dei midlane som skal brukast til å dekkje lønsoppgjer i 2011 med, er førebels sette av på ein sentral lønsreservepost. Desse midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd så snart ein har oversikt over dei faktiske konsekvensane av lønsoppgjeret for den enkelte verksemd. Midlar til reguleringspremie i KLP Kor stor reguleringspremien i KLP for 2011 blir, er ikkje klart enno. Midlar til å dekkje den med er derfor også førebels sett av på ein sentral reservepost. Midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd mot slutten av 2011 etter at storleiken på reguleringspremien er kjent. Iverksetjing av tiltak Vi ber Dykk iverksetje dei tiltak som fylkestingets budsjettvedtak inneber. Vi ber elles dei etatane, avdelingane m.v. som administrerer tilskott m.v. frå fylkeskommunen eller tilskott m.v. som fylkeskommunen står som formidlar av, om å merke seg pkt. 13 i fylkestingets vedtak. Vi ber om at mottakaren i tilsegnsbrevet blir gjort kjent med atterhaldet om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukte etter føresetnadene. Økonomisk styring Det vedtatte budsjettet må haldast. I sitt budsjettvedtak, pkt. 6, pålegg fylkestinget kvar budsjettansvarleg instans i fylkeskommunen snarast å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedtatt, og innrette drifta etter dette frå byrjinga av budsjettåret. Dette er svært viktig, då det vil vere mykje vanskelegare å ta inn att overskridingar i dei siste månadene av året enn å hushaldere med dei budsjettmidlane ein har til rådvelde alt frå byrjinga av året. Det er viktig med ei stram økonomistyring gjennom heile året. Dersom det skulle vise se at buds'ettet ikk.e vil halde må nødvendi e tiltak sefast i verk snarast mo le for å få balanse i drifta. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: 3ulsundvn 9 Telefon: Telefaks: e-post:

3 Side 2 Vi minner elles om at fylkeskommunen har rammebudsjettering. Dette inneber i praksis m.a. at fylkestinget vedtek bindande ramme for hovudområda (t.d. vidaregåande opplæring), medan hovudutvala fordeler ramma innanfor områda. I budsjettreglementet ligg det vidare at budsjettansvarleg kan omdisponere midlar innanfor vedtatt budsjettramme, samt at meirforbruk skal trekkjast i komande års budsjett, medan mindreforbruk skal plussast på driftsramma året etter dersom vilkåra er oppfylte. Spesifisering av budsjettrammene Ettersom fylkestinget har vedtatt budsjettrammene for 2011, kan etatane m.v. no leggje inn budsjett-tala. Etter budsjettforskrifta må budsjett-tala for kvart rammeområde som eit minimum leggjast inn på følgjande artsnivå: Utgifter: Lønsutgifter 09 Sosiale utgifter 1-28 Kjøp av varer og tenester som inngår i fylket sin eigenproduksjon 29 Internkjøp («interne overføringar») 3 Kjøp av varer og tenester som erstattar fylket sin eigenproduksjon 4 Overføringar 54 Avsetnad til disposisjonsfond 55 Avsetnad til bunde fond 57 Overføring til investeringsbudsjettet Inntekter: Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter 69 Fordelte utgifter Refusjonar 79 Internsal («interne overføringar») 81 Andre statlege overføringar Andre overføringar 94 Bruk av disposisjonsfond 95 Bruk av bunde fond Det kan sjølvsagt budsjetterast på eit meir detaljert nivå enn dette i den grad den enkelte verksemd finn dette ønskjeleg ut frå si eiga styring. Fristen for etatane m.v. til å leggje inn budsjett-tala sine er 10. februar. Vi ber etatane m.v. leggje arbeid i å få til ei så god periodisering som mogleg. Det er den enkelte budsjettansvarlege som sjølv har plikt til å passe på at budsjettet er lagt inn på det detaljeringsnivå som er mest tenleg for styringa av verksemda og at periodiseringa er korrekt. Eige rundskriv om rutinar og fristar for rekneskapsrapportering og framlegging av tertialrekneskap blir sendt ut seinare. Old-0-4, I A lu Ibtsz_19,5-\ Ottar Brage Gdttelvi fylkesrådmann WiIy J. Loftheim ss. fmkesrådmann

4 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2011 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala og fylkesrådmannens tilråding II Oppdatert taidel etter behandling fylkestinget, korrigert for heilårsverknad av leinsoppgjeret 2010 III Fylkesrådmannens kommentarar

5 T Økonomiplan med budsjett for 2011 Behandling i fylkestinget Under behandlinga av saka vart møtet heva for lunch i tida Etter lunch tok Ina Beate Blindheimsvik (FRP) plass for vara Jan S Engeli Johansen. Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Typl), Frank Sve (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på rekneskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet." Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Tvpl), Åge Austheim (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Tabellen under punkt 3 blir endra tilsvarande-." Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Jon Aasen (AP), Jan Magne Dahle (SV): " Skuleskyss vert auka frå 8,3 mill til 10 mill. Dekning: Auka ramme" Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten (Krf): "Nytt punkt 9: Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Dei påfølgande punkta i innstillinga vert å nummerere frå 10 og utover." Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten (Krf): 'Tillegg punkt 1, s 24 (etter Næring og miljø): Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for 2012.

6 Inndekning: Bruk av driftsfond" Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen: " Fylkestinget gjev Plannemda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm, bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr." Forslag til vedtak frå Jon Aasen (AP), Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (SV): "Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill, kr til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill, kr til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill, kr for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. kr. I i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Samferdsel: Som Samferdselsutvaiet si tilråding med unntak av: Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill. kr for åra Inndekking: Auka ramme. Resten som Fylkesrådmannen si tilråding." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF), Camilla Storøy Hermansen (KRF) og Asbjørn Rutgerson (SI/Tvp): "Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar som mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten 2011." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF): "Vidare utbygging ved Kristiansund vgs. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng."

7 Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Randi Walderhaug Frisvoll (KRF), "Gassmottak ved havn i Molde Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks- og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Kjersti Løge (SP): "Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012." Votering: Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland, Asbjørn Rutgerson, Frank Sve, Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl, Asbjørn Rutgerson, Åge Austheim og Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde, Jon Aasen og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen (vedr. Gjermundnes vgs) blei samrøystes vedtatt. Forslag til vedtak frå Jon Aasen, Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Tilråding med vedtekne endringar vart tatt opp til samla votering og vart samrøystes vedteken som Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiplan med budsjett for 2011.

8 Oversendingsforslaga (4 stykk) blei samrøystes vedtekne. Samrøystes vedtak i fylkestinget Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med slike endringar: Samferdsel: Fylkesvegferjer: kr 301,2 mill. (uforandret ) SkoleskYss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill) Div.samferdselstiltak kr 34,7m111 (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill (pluss 10mill) Gang- sykkelvegar kr 38,7mill (pluss 30mill) Trafikktryggingstiltak kr 14 mill (pluss 10mill) Miljø- servicetiltak kr 12,4mill (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) Investeringsramme..auke 60 mill.. - Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor følgjande løyving for perioden: Grusvegpakke: Totalt 60,0 +20,4 60,0 +20,5 57,2 +7,9 0,0-48,8 177,2 +-0 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Utdanning: Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8.(krl0mill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine.(krlomill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Ålesund vgs,volsdalsberga.(krlomill) år2013. Investeringsramme auke.. 41 mill. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." Fagskolane:

9 Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen: Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. Investering "nye" fylkesvegar: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV - Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø: Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for Inndekning: Bruk av driftsfond. Budsjett 2011 Inndekking Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel.

10 Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30-mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: ,0 (+20,4) ,0 (+20,5) ,2 (+7, ,0 (-48,8) Totalt 177,2 (+-0) Investering "gamle" fylkesvegar (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post 'Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning: Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljøutv.:

11 Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Inndekking: Generelt: "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar." Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonorniplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg. Fagskolane Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeler ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeler gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. Fylkestinget forutsetter at staten senest i revidert statsbuds'ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren.

12 2. Budsjettet for 2011 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 075,3 mill, kr, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 120,0 mill. kr netto avsetjingar -0,8 mill. kr overført til investeringsbudsjettet 28,0 mill. kr til drifta 2 928,1 mill. kr. 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i kr. for åra : Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utgifter til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregåande opplæring Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Fylkestingsrammer i alt kr Det blir vedteke å slå saman fylkestingsramma for samferdsel med fylkestingsramma for fylkesvegar til éi fylkestingsramme. Det blir vedteke å slå saman utvalsramma for "gamle" fylkesvegar med utvalsramma for "nye" fylkesvegar til éi utvalsramme. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra : PROSJEKT Sum o prusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT - infrastruktur og nettverk 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum sentrale 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 st rinsor./fellesut Utstyr/universell utforming 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Borgund vgs, restaurant- og matfag 34,0 36,0 5,0 75,0

13 Kristiansund vgs, bygg 3 29,5 Kristiansund vgs, bygg 4 Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm b 15,0 20,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 2,0 27,0 10,0 Romsdal vgs, byggjesteg 2 Molde vgs, byggesteg 2 inkl kantine Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall Kristiansund vgs, bygg 8, by gjeste1 29,5 20,0 15,0 39,0 25,0 15,0 15,0 55,0 15,0 25,0 10,0 50,0 13,0 13,0 12,0 12,0 15,0 30,0 45,0 Sum vidaregåande opplæring 93,5 136,0 83,0 93,0 405,5 \lasjonalt helsenett 0,3 Tannhelse - utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 0,3 3,0 3,0 3,0 9,0 Sum tannhelse 2,3 5,0 5,0 5,0 17,3 Ruteopplysningoppgradering 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Ruteplanleggingsverktøy 1,2 Sanntidsinformasjon 1,0 Transportadministrasjon 1,0 Elektronisk billetteringssystem 4,0 Fylkesvegar ("gamle" og "nye") 337,7 313,4 288,7 141,9 1081,7 Rassikring fylkesvegar 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum samferdsel/fylkesvegar 432,6 441,1 386,7 152,8 1413,2 SUM INVESTERINGAR 543,9 597, 490,2 266,3 1898,0 1,2 1,0 1,0 4,0 Fylkestinget vedtek å ta opp 439,9 mill, kr i lån i 2011 med ei avdragstid på 30 år. Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Fylkestinget gjev Plannemnda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm. Bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre sal av eigedomar som ikkje lenger skal brukast til fylkeskommunens formål. Dersom sal ikkje skal gjennomførast ved konkurranse i den ordinære eigedomsmarknaden, skal saka leggjast fram for fylkesutvalet. Slikt sal er - grunna EU's statsstøttereglar - berre aktuelt til andre offentlege organ. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott m.v. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukt ettef- føresetnadene.

14 14, Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 15. Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på regnskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet. Oversendingsforslag: Gratis tannpleie: Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar sorn mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten Vidare utbygging ved Kristiansund vgs: Vidare utbygging ved Kristiansund VGS. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng. Gassmottak ved havn i Molde: Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen. Ridehall ved Gjermundnes vgs.: Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012.

15 Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Robert Løvik Bjørn Nerland Saksnr Utval Møtedato T-69/10 Fylkestinget Økonomiplan med budsjett for 2011 Avtrykk av tilrådinga overfor fylkesutvalet i ovannemnde sak er tidlegare utsendt til fylkestingets medlemmer m.v. Fylkesutvalet behandla saka i møte 23. november 2010, og følgjande vart ført i møteboka: Behandling i fylkesutvalet Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp) og Asbjørn Rutgerson (SI/tvp): "Økonomiplan med budsjett for s.1. Tillegg! endringer til fylkesrådmannens framlegg for budsjettet 2011: H/FrP/KrF/Sml-Tvpl. Samferdsel; Fylkesvegferjer; kr 301,2 mil Skoleskyss: kr 8,3 mill. TT-ordninga. kr 13,4 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill Fylkesvegar. kr 400 mill. Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill Gang- sykkelvegar kr 38,7mill Trafikktryggingstiltak kr 14 mill Miljø- servicetiltak kr 12,4mill Investeringsramme..auke 60 mill.. Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor Grusve akke: ,0 +20,4 60,0 +20,5 I. (uforandret ) (pluss 0,7mill). (pluss 3 mill) (pluss 10mill) (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) (pluss 10mill) (pluss 30mill) (pluss 10mill) (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. følgjande løyving for perioden: ,2 +7,9 0,0-48,8 Totalt 177,2 +-0

16 sberga. (krlomill) år2013. Side 17 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 fylkesvegar, side ). Utdanning; Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8. (krlomill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine. (kr1omill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Investeringsramme auke.. 41 mill.. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." S 2. Fagskolane; Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen. Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. INVESTERINGER "NYE" FYLKESVEGAR: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen.

17 Side 18 Kultur : Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø.. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." "Budsjett 2011 Inndekking, s.l. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel. Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: - 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30 mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak, (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: Totalt ,

18 Side INVESTERINGER "GAMLE" FYLKESVEGAR (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post "Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning. Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill,inkl 5 mill til oppretthalde tilbod fagskolane Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur; Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. s.2. Nærings- og milputv. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. Frå 2011 og ut økonomiplanperioden vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Dekning blir å kome tilbake til i Fylkesutvalet. Inndekking;Generelt; "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar."

19 Side 20 Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonomiplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg." Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "Forsla til endrin av vedtak: Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill. til dekking av årleg tilskot ril Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill. til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill. for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. i i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Fylkesmagasinet SPOR blir avvikla så snart råd er. Ledige midlar blir overført til ramma for utdanning. Samferdsel: Som Samferdselsutvalet si tilråding med unntak av: - Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill, for åra Inndekking: Auka ramme. Administrasjon: Fylkestinget er uroa over auken i talet på stillingar i administrasjonen. Fylkestinget ber kontrollutvalet gjennomføre ein forvaltningsrevisjon på bemanninga i Møre og Romsdal Fylkeskommune i høve dei administrative oppgåvene fylkeskommunen har no. Fylkestinget ønskjer og ei samanlikning av ressursbruken i høve samanliknbare fylkeskommunar. Kontrollutvalet har høve til å hente inn ekstern kompetanse i arbeidet med forvaltningsrevisjonen."

20 Side 21 Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp), Asbjørn Rutgerson (Sl/tvp), Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "økonomiplan med budsjett for Fagskolane. Forslag til fellesforslag; Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeier ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeier gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill i budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. F Ikestin et forutsetter at staten senest i revidert statsbuds"ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren." Votering: Ved voteringa blei forslaga frå Krf, H, Frp og Sl/tvp sett opp mot forslaget frå Ap, Sp, V og SV.

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Ein tydeleg medspelar Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 - Sak T-71/12 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED BUDSJETT 2013 INNHALD I

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Vedteke av fylkestinget 10. desember 2013 Sak T-73/13 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget,

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2012 64362/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Vedteke av fylkestinget 9. desember 2014 sak T-73/14 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Fylkesrådmannen sine kommentarar Skal behandlast i: Hovudutvala 11.november 2013 Fylkesutvalet 26. november 2013 Fylkestinget 10. desember 2013 1 saksframlegg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN GENERELT Det er med fylkeskommunen som med ei privat hushaldning, at vi kan ikkje bruke meir enn vi har pengar til å betale med. Ei forsvarleg økonomistyring i fylkeskommunen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 06.06.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK DRIFTSBUDSJETT 2012. Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen

SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK DRIFTSBUDSJETT 2012. Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen DRIFTSBUDSJETT 2012 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23.

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti),

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer