Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014"

Transkript

1

2 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014 Innleiing./. Vedlagt følgjer Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2011 med fylkesrådmannens kommentarar og utskrift frå møteboka til hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget. Budsjettet vart vedtatt i fylkestingets møte som sak T-69/10. Dei endringane som vart gjort under budsjettbehandlinga er innarbeidde i det vedlagde budsjettet. Midlar til lønsoppgjer Heilårsverknaden av lønsoppgjeret 2010 er no lagt inn i 2011-rammene til den enkelte verksemd, jf. e- post frå økonomiseksjonen av Dei midlane som skal brukast til å dekkje lønsoppgjer i 2011 med, er førebels sette av på ein sentral lønsreservepost. Desse midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd så snart ein har oversikt over dei faktiske konsekvensane av lønsoppgjeret for den enkelte verksemd. Midlar til reguleringspremie i KLP Kor stor reguleringspremien i KLP for 2011 blir, er ikkje klart enno. Midlar til å dekkje den med er derfor også førebels sett av på ein sentral reservepost. Midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd mot slutten av 2011 etter at storleiken på reguleringspremien er kjent. Iverksetjing av tiltak Vi ber Dykk iverksetje dei tiltak som fylkestingets budsjettvedtak inneber. Vi ber elles dei etatane, avdelingane m.v. som administrerer tilskott m.v. frå fylkeskommunen eller tilskott m.v. som fylkeskommunen står som formidlar av, om å merke seg pkt. 13 i fylkestingets vedtak. Vi ber om at mottakaren i tilsegnsbrevet blir gjort kjent med atterhaldet om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukte etter føresetnadene. Økonomisk styring Det vedtatte budsjettet må haldast. I sitt budsjettvedtak, pkt. 6, pålegg fylkestinget kvar budsjettansvarleg instans i fylkeskommunen snarast å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedtatt, og innrette drifta etter dette frå byrjinga av budsjettåret. Dette er svært viktig, då det vil vere mykje vanskelegare å ta inn att overskridingar i dei siste månadene av året enn å hushaldere med dei budsjettmidlane ein har til rådvelde alt frå byrjinga av året. Det er viktig med ei stram økonomistyring gjennom heile året. Dersom det skulle vise se at buds'ettet ikk.e vil halde må nødvendi e tiltak sefast i verk snarast mo le for å få balanse i drifta. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: 3ulsundvn 9 Telefon: Telefaks: e-post:

3 Side 2 Vi minner elles om at fylkeskommunen har rammebudsjettering. Dette inneber i praksis m.a. at fylkestinget vedtek bindande ramme for hovudområda (t.d. vidaregåande opplæring), medan hovudutvala fordeler ramma innanfor områda. I budsjettreglementet ligg det vidare at budsjettansvarleg kan omdisponere midlar innanfor vedtatt budsjettramme, samt at meirforbruk skal trekkjast i komande års budsjett, medan mindreforbruk skal plussast på driftsramma året etter dersom vilkåra er oppfylte. Spesifisering av budsjettrammene Ettersom fylkestinget har vedtatt budsjettrammene for 2011, kan etatane m.v. no leggje inn budsjett-tala. Etter budsjettforskrifta må budsjett-tala for kvart rammeområde som eit minimum leggjast inn på følgjande artsnivå: Utgifter: Lønsutgifter 09 Sosiale utgifter 1-28 Kjøp av varer og tenester som inngår i fylket sin eigenproduksjon 29 Internkjøp («interne overføringar») 3 Kjøp av varer og tenester som erstattar fylket sin eigenproduksjon 4 Overføringar 54 Avsetnad til disposisjonsfond 55 Avsetnad til bunde fond 57 Overføring til investeringsbudsjettet Inntekter: Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter 69 Fordelte utgifter Refusjonar 79 Internsal («interne overføringar») 81 Andre statlege overføringar Andre overføringar 94 Bruk av disposisjonsfond 95 Bruk av bunde fond Det kan sjølvsagt budsjetterast på eit meir detaljert nivå enn dette i den grad den enkelte verksemd finn dette ønskjeleg ut frå si eiga styring. Fristen for etatane m.v. til å leggje inn budsjett-tala sine er 10. februar. Vi ber etatane m.v. leggje arbeid i å få til ei så god periodisering som mogleg. Det er den enkelte budsjettansvarlege som sjølv har plikt til å passe på at budsjettet er lagt inn på det detaljeringsnivå som er mest tenleg for styringa av verksemda og at periodiseringa er korrekt. Eige rundskriv om rutinar og fristar for rekneskapsrapportering og framlegging av tertialrekneskap blir sendt ut seinare. Old-0-4, I A lu Ibtsz_19,5-\ Ottar Brage Gdttelvi fylkesrådmann WiIy J. Loftheim ss. fmkesrådmann

4 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2011 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala og fylkesrådmannens tilråding II Oppdatert taidel etter behandling fylkestinget, korrigert for heilårsverknad av leinsoppgjeret 2010 III Fylkesrådmannens kommentarar

5 T Økonomiplan med budsjett for 2011 Behandling i fylkestinget Under behandlinga av saka vart møtet heva for lunch i tida Etter lunch tok Ina Beate Blindheimsvik (FRP) plass for vara Jan S Engeli Johansen. Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Typl), Frank Sve (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på rekneskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet." Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Tvpl), Åge Austheim (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Tabellen under punkt 3 blir endra tilsvarande-." Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Jon Aasen (AP), Jan Magne Dahle (SV): " Skuleskyss vert auka frå 8,3 mill til 10 mill. Dekning: Auka ramme" Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten (Krf): "Nytt punkt 9: Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Dei påfølgande punkta i innstillinga vert å nummerere frå 10 og utover." Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten (Krf): 'Tillegg punkt 1, s 24 (etter Næring og miljø): Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for 2012.

6 Inndekning: Bruk av driftsfond" Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen: " Fylkestinget gjev Plannemda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm, bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr." Forslag til vedtak frå Jon Aasen (AP), Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (SV): "Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill, kr til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill, kr til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill, kr for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. kr. I i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Samferdsel: Som Samferdselsutvaiet si tilråding med unntak av: Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill. kr for åra Inndekking: Auka ramme. Resten som Fylkesrådmannen si tilråding." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF), Camilla Storøy Hermansen (KRF) og Asbjørn Rutgerson (SI/Tvp): "Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar som mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten 2011." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF): "Vidare utbygging ved Kristiansund vgs. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng."

7 Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Randi Walderhaug Frisvoll (KRF), "Gassmottak ved havn i Molde Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks- og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Kjersti Løge (SP): "Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012." Votering: Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland, Asbjørn Rutgerson, Frank Sve, Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl, Asbjørn Rutgerson, Åge Austheim og Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde, Jon Aasen og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen (vedr. Gjermundnes vgs) blei samrøystes vedtatt. Forslag til vedtak frå Jon Aasen, Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Tilråding med vedtekne endringar vart tatt opp til samla votering og vart samrøystes vedteken som Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiplan med budsjett for 2011.

8 Oversendingsforslaga (4 stykk) blei samrøystes vedtekne. Samrøystes vedtak i fylkestinget Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med slike endringar: Samferdsel: Fylkesvegferjer: kr 301,2 mill. (uforandret ) SkoleskYss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill) Div.samferdselstiltak kr 34,7m111 (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill (pluss 10mill) Gang- sykkelvegar kr 38,7mill (pluss 30mill) Trafikktryggingstiltak kr 14 mill (pluss 10mill) Miljø- servicetiltak kr 12,4mill (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) Investeringsramme..auke 60 mill.. - Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor følgjande løyving for perioden: Grusvegpakke: Totalt 60,0 +20,4 60,0 +20,5 57,2 +7,9 0,0-48,8 177,2 +-0 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Utdanning: Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8.(krl0mill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine.(krlomill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Ålesund vgs,volsdalsberga.(krlomill) år2013. Investeringsramme auke.. 41 mill. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." Fagskolane:

9 Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen: Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. Investering "nye" fylkesvegar: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV - Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø: Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for Inndekning: Bruk av driftsfond. Budsjett 2011 Inndekking Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel.

10 Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30-mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: ,0 (+20,4) ,0 (+20,5) ,2 (+7, ,0 (-48,8) Totalt 177,2 (+-0) Investering "gamle" fylkesvegar (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post 'Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning: Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljøutv.:

11 Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Inndekking: Generelt: "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar." Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonorniplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg. Fagskolane Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeler ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeler gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. Fylkestinget forutsetter at staten senest i revidert statsbuds'ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren.

12 2. Budsjettet for 2011 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 075,3 mill, kr, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 120,0 mill. kr netto avsetjingar -0,8 mill. kr overført til investeringsbudsjettet 28,0 mill. kr til drifta 2 928,1 mill. kr. 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i kr. for åra : Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utgifter til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregåande opplæring Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Fylkestingsrammer i alt kr Det blir vedteke å slå saman fylkestingsramma for samferdsel med fylkestingsramma for fylkesvegar til éi fylkestingsramme. Det blir vedteke å slå saman utvalsramma for "gamle" fylkesvegar med utvalsramma for "nye" fylkesvegar til éi utvalsramme. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra : PROSJEKT Sum o prusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT - infrastruktur og nettverk 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum sentrale 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 st rinsor./fellesut Utstyr/universell utforming 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Borgund vgs, restaurant- og matfag 34,0 36,0 5,0 75,0

13 Kristiansund vgs, bygg 3 29,5 Kristiansund vgs, bygg 4 Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm b 15,0 20,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 2,0 27,0 10,0 Romsdal vgs, byggjesteg 2 Molde vgs, byggesteg 2 inkl kantine Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall Kristiansund vgs, bygg 8, by gjeste1 29,5 20,0 15,0 39,0 25,0 15,0 15,0 55,0 15,0 25,0 10,0 50,0 13,0 13,0 12,0 12,0 15,0 30,0 45,0 Sum vidaregåande opplæring 93,5 136,0 83,0 93,0 405,5 \lasjonalt helsenett 0,3 Tannhelse - utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 0,3 3,0 3,0 3,0 9,0 Sum tannhelse 2,3 5,0 5,0 5,0 17,3 Ruteopplysningoppgradering 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Ruteplanleggingsverktøy 1,2 Sanntidsinformasjon 1,0 Transportadministrasjon 1,0 Elektronisk billetteringssystem 4,0 Fylkesvegar ("gamle" og "nye") 337,7 313,4 288,7 141,9 1081,7 Rassikring fylkesvegar 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum samferdsel/fylkesvegar 432,6 441,1 386,7 152,8 1413,2 SUM INVESTERINGAR 543,9 597, 490,2 266,3 1898,0 1,2 1,0 1,0 4,0 Fylkestinget vedtek å ta opp 439,9 mill, kr i lån i 2011 med ei avdragstid på 30 år. Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Fylkestinget gjev Plannemnda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm. Bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre sal av eigedomar som ikkje lenger skal brukast til fylkeskommunens formål. Dersom sal ikkje skal gjennomførast ved konkurranse i den ordinære eigedomsmarknaden, skal saka leggjast fram for fylkesutvalet. Slikt sal er - grunna EU's statsstøttereglar - berre aktuelt til andre offentlege organ. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott m.v. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukt ettef- føresetnadene.

14 14, Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 15. Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på regnskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet. Oversendingsforslag: Gratis tannpleie: Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar sorn mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten Vidare utbygging ved Kristiansund vgs: Vidare utbygging ved Kristiansund VGS. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng. Gassmottak ved havn i Molde: Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen. Ridehall ved Gjermundnes vgs.: Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012.

15 Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Robert Løvik Bjørn Nerland Saksnr Utval Møtedato T-69/10 Fylkestinget Økonomiplan med budsjett for 2011 Avtrykk av tilrådinga overfor fylkesutvalet i ovannemnde sak er tidlegare utsendt til fylkestingets medlemmer m.v. Fylkesutvalet behandla saka i møte 23. november 2010, og følgjande vart ført i møteboka: Behandling i fylkesutvalet Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp) og Asbjørn Rutgerson (SI/tvp): "Økonomiplan med budsjett for s.1. Tillegg! endringer til fylkesrådmannens framlegg for budsjettet 2011: H/FrP/KrF/Sml-Tvpl. Samferdsel; Fylkesvegferjer; kr 301,2 mil Skoleskyss: kr 8,3 mill. TT-ordninga. kr 13,4 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill Fylkesvegar. kr 400 mill. Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill Gang- sykkelvegar kr 38,7mill Trafikktryggingstiltak kr 14 mill Miljø- servicetiltak kr 12,4mill Investeringsramme..auke 60 mill.. Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor Grusve akke: ,0 +20,4 60,0 +20,5 I. (uforandret ) (pluss 0,7mill). (pluss 3 mill) (pluss 10mill) (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) (pluss 10mill) (pluss 30mill) (pluss 10mill) (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. følgjande løyving for perioden: ,2 +7,9 0,0-48,8 Totalt 177,2 +-0

16 sberga. (krlomill) år2013. Side 17 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 fylkesvegar, side ). Utdanning; Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8. (krlomill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine. (kr1omill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Investeringsramme auke.. 41 mill.. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." S 2. Fagskolane; Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen. Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. INVESTERINGER "NYE" FYLKESVEGAR: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen.

17 Side 18 Kultur : Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø.. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." "Budsjett 2011 Inndekking, s.l. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel. Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: - 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30 mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak, (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: Totalt ,

18 Side INVESTERINGER "GAMLE" FYLKESVEGAR (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post "Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning. Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill,inkl 5 mill til oppretthalde tilbod fagskolane Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur; Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. s.2. Nærings- og milputv. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. Frå 2011 og ut økonomiplanperioden vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Dekning blir å kome tilbake til i Fylkesutvalet. Inndekking;Generelt; "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar."

19 Side 20 Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonomiplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg." Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "Forsla til endrin av vedtak: Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill. til dekking av årleg tilskot ril Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill. til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill. for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. i i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Fylkesmagasinet SPOR blir avvikla så snart råd er. Ledige midlar blir overført til ramma for utdanning. Samferdsel: Som Samferdselsutvalet si tilråding med unntak av: - Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill, for åra Inndekking: Auka ramme. Administrasjon: Fylkestinget er uroa over auken i talet på stillingar i administrasjonen. Fylkestinget ber kontrollutvalet gjennomføre ein forvaltningsrevisjon på bemanninga i Møre og Romsdal Fylkeskommune i høve dei administrative oppgåvene fylkeskommunen har no. Fylkestinget ønskjer og ei samanlikning av ressursbruken i høve samanliknbare fylkeskommunar. Kontrollutvalet har høve til å hente inn ekstern kompetanse i arbeidet med forvaltningsrevisjonen."

20 Side 21 Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp), Asbjørn Rutgerson (Sl/tvp), Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "økonomiplan med budsjett for Fagskolane. Forslag til fellesforslag; Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeier ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeier gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill i budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. F Ikestin et forutsetter at staten senest i revidert statsbuds"ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren." Votering: Ved voteringa blei forslaga frå Krf, H, Frp og Sl/tvp sett opp mot forslaget frå Ap, Sp, V og SV.

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene

Detaljer

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara.

Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Behandling i fylkestinget - 13.12.2011 Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande fellesforslag

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala)

Økonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala) saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.11.2012 67569/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Tillegg til Fylkesutvalet 27.11.2012 U-155/12 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013

Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Ein tydeleg medspelar Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 - Sak T-71/12 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED BUDSJETT 2013 INNHALD I

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

Fylkesrådmannens framlegg til ØP

Fylkesrådmannens framlegg til ØP Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst 30.11.2011 2 Frie inntekter (skatt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Vedteke av fylkestinget 10. desember 2013 Sak T-73/13 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget,

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2012 64362/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Vedteke av fylkestinget 9. desember 2014 sak T-73/14 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012

Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 21. november 2011 Fylkesutvalet 29. november 2011 Fylkestinget

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF) MØTE PROTOKOLL Organ Hovudutval for opplæring Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom Frøya, 1 etg. Møtedato 30.05.2017 Kl. 09:00 12:10 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Årsrekneskap og årsrapport 2014

Årsrekneskap og årsrapport 2014 -Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2011-2012 TILRÅDING: 1. Leikanger kommunestyre vedtek at det desse anlegga får vidareført

Detaljer

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009 Saksprotokoll Organ: Kontrollutvalet Møtedato: 18.10.2008 Sak nr.: 08/4270-2 Internt l.nr. 22215/08 Sak: 24/08 Tittel: 2009/Økonomiplan 2009-2012 Behandling: Dette gir følgjande endeleg vedtak: Sekretariatsleiar

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steffen Falkevik Medlem V Syver Hanken Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steffen Falkevik Medlem V Syver Hanken Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Atlanterhavsparken, Ålesund Dato: 22.10.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke 2016 HEMSEDAL KOMMUNE Økonomireglement 2016-2019 Vedteke 29.9.2016 1 1 Innholdsfortegnelse 2 MÅL... 3 3 ORGANISERING... 3 4 ØKONOMIPLAN... 4 4.1 Tidsplan for framlegg av økonomiplan og budsjett... 4 4.2

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Fylkesrådmannen sine kommentarar Skal behandlast i: Hovudutvala 11.november 2013 Fylkesutvalet 26. november 2013 Fylkestinget 10. desember 2013 1 saksframlegg

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Kompetanse betre tilbod Budsjett 2015-2018 Fylkesplan 2013-2016 legg klare føringar for Møre og Romsdal

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Møteprotokoll. Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15

Møteprotokoll. Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15 Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.09.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.11.2017 131001/2017 Johan Ivar Friisvold Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2017 Fylkestinget 12.12.2017 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 08.05.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

HØyringssvar frå MØre og Romsdal fylke på Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing - vedtak i fylkestinget

HØyringssvar frå MØre og Romsdal fylke på Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing - vedtak i fylkestinget Kommunal- og regionaldepartementet v/ Dag Vestrheim Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Møre og Romsdal fylke FYLKESORDFØRAREN Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 19649/2006/ Ingunn

Detaljer