Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014"

Transkript

1

2 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2014 Innleiing./. Vedlagt følgjer Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan med budsjett for 2011 med fylkesrådmannens kommentarar og utskrift frå møteboka til hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget. Budsjettet vart vedtatt i fylkestingets møte som sak T-69/10. Dei endringane som vart gjort under budsjettbehandlinga er innarbeidde i det vedlagde budsjettet. Midlar til lønsoppgjer Heilårsverknaden av lønsoppgjeret 2010 er no lagt inn i 2011-rammene til den enkelte verksemd, jf. e- post frå økonomiseksjonen av Dei midlane som skal brukast til å dekkje lønsoppgjer i 2011 med, er førebels sette av på ein sentral lønsreservepost. Desse midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd så snart ein har oversikt over dei faktiske konsekvensane av lønsoppgjeret for den enkelte verksemd. Midlar til reguleringspremie i KLP Kor stor reguleringspremien i KLP for 2011 blir, er ikkje klart enno. Midlar til å dekkje den med er derfor også førebels sett av på ein sentral reservepost. Midlane vil bli fordelt på rammene til den enkelte verksemd mot slutten av 2011 etter at storleiken på reguleringspremien er kjent. Iverksetjing av tiltak Vi ber Dykk iverksetje dei tiltak som fylkestingets budsjettvedtak inneber. Vi ber elles dei etatane, avdelingane m.v. som administrerer tilskott m.v. frå fylkeskommunen eller tilskott m.v. som fylkeskommunen står som formidlar av, om å merke seg pkt. 13 i fylkestingets vedtak. Vi ber om at mottakaren i tilsegnsbrevet blir gjort kjent med atterhaldet om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukte etter føresetnadene. Økonomisk styring Det vedtatte budsjettet må haldast. I sitt budsjettvedtak, pkt. 6, pålegg fylkestinget kvar budsjettansvarleg instans i fylkeskommunen snarast å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedtatt, og innrette drifta etter dette frå byrjinga av budsjettåret. Dette er svært viktig, då det vil vere mykje vanskelegare å ta inn att overskridingar i dei siste månadene av året enn å hushaldere med dei budsjettmidlane ein har til rådvelde alt frå byrjinga av året. Det er viktig med ei stram økonomistyring gjennom heile året. Dersom det skulle vise se at buds'ettet ikk.e vil halde må nødvendi e tiltak sefast i verk snarast mo le for å få balanse i drifta. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: 3ulsundvn 9 Telefon: Telefaks: e-post:

3 Side 2 Vi minner elles om at fylkeskommunen har rammebudsjettering. Dette inneber i praksis m.a. at fylkestinget vedtek bindande ramme for hovudområda (t.d. vidaregåande opplæring), medan hovudutvala fordeler ramma innanfor områda. I budsjettreglementet ligg det vidare at budsjettansvarleg kan omdisponere midlar innanfor vedtatt budsjettramme, samt at meirforbruk skal trekkjast i komande års budsjett, medan mindreforbruk skal plussast på driftsramma året etter dersom vilkåra er oppfylte. Spesifisering av budsjettrammene Ettersom fylkestinget har vedtatt budsjettrammene for 2011, kan etatane m.v. no leggje inn budsjett-tala. Etter budsjettforskrifta må budsjett-tala for kvart rammeområde som eit minimum leggjast inn på følgjande artsnivå: Utgifter: Lønsutgifter 09 Sosiale utgifter 1-28 Kjøp av varer og tenester som inngår i fylket sin eigenproduksjon 29 Internkjøp («interne overføringar») 3 Kjøp av varer og tenester som erstattar fylket sin eigenproduksjon 4 Overføringar 54 Avsetnad til disposisjonsfond 55 Avsetnad til bunde fond 57 Overføring til investeringsbudsjettet Inntekter: Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter 69 Fordelte utgifter Refusjonar 79 Internsal («interne overføringar») 81 Andre statlege overføringar Andre overføringar 94 Bruk av disposisjonsfond 95 Bruk av bunde fond Det kan sjølvsagt budsjetterast på eit meir detaljert nivå enn dette i den grad den enkelte verksemd finn dette ønskjeleg ut frå si eiga styring. Fristen for etatane m.v. til å leggje inn budsjett-tala sine er 10. februar. Vi ber etatane m.v. leggje arbeid i å få til ei så god periodisering som mogleg. Det er den enkelte budsjettansvarlege som sjølv har plikt til å passe på at budsjettet er lagt inn på det detaljeringsnivå som er mest tenleg for styringa av verksemda og at periodiseringa er korrekt. Eige rundskriv om rutinar og fristar for rekneskapsrapportering og framlegging av tertialrekneskap blir sendt ut seinare. Old-0-4, I A lu Ibtsz_19,5-\ Ottar Brage Gdttelvi fylkesrådmann WiIy J. Loftheim ss. fmkesrådmann

4 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2011 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala og fylkesrådmannens tilråding II Oppdatert taidel etter behandling fylkestinget, korrigert for heilårsverknad av leinsoppgjeret 2010 III Fylkesrådmannens kommentarar

5 T Økonomiplan med budsjett for 2011 Behandling i fylkestinget Under behandlinga av saka vart møtet heva for lunch i tida Etter lunch tok Ina Beate Blindheimsvik (FRP) plass for vara Jan S Engeli Johansen. Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Typl), Frank Sve (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på rekneskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet." Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl (H), Asbjørn Rutgerson (Sl/Tvpl), Åge Austheim (Frp), Steinar Reiten (Krf): "Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Tabellen under punkt 3 blir endra tilsvarande-." Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Jon Aasen (AP), Jan Magne Dahle (SV): " Skuleskyss vert auka frå 8,3 mill til 10 mill. Dekning: Auka ramme" Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten (Krf): "Nytt punkt 9: Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Dei påfølgande punkta i innstillinga vert å nummerere frå 10 og utover." Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten (Krf): 'Tillegg punkt 1, s 24 (etter Næring og miljø): Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for 2012.

6 Inndekning: Bruk av driftsfond" Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen: " Fylkestinget gjev Plannemda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm, bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr." Forslag til vedtak frå Jon Aasen (AP), Oddbjørn Vatne (SP), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (SV): "Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill, kr til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill, kr til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill, kr for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. kr. I i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Samferdsel: Som Samferdselsutvaiet si tilråding med unntak av: Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill. kr for åra Inndekking: Auka ramme. Resten som Fylkesrådmannen si tilråding." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF), Camilla Storøy Hermansen (KRF) og Asbjørn Rutgerson (SI/Tvp): "Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar som mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten 2011." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Steinar Reiten (KRF): "Vidare utbygging ved Kristiansund vgs. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng."

7 Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Randi Walderhaug Frisvoll (KRF), "Gassmottak ved havn i Molde Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks- og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen." Følgjande oversendingsforslag blei fremma av Kjersti Løge (SP): "Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012." Votering: Forslag til nytt punkt frå Olav Bratland, Asbjørn Rutgerson, Frank Sve, Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring under avsnitt Utdanning frå Torgeir Dahl, Asbjørn Rutgerson, Åge Austheim og Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til endring frå Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde, Jon Aasen og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Forslag til nytt punkt 9 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg i punkt 1 frå Steinar Reiten blei samrøystes vedtatt. Forslag til tillegg frå fylkesrådmannen (vedr. Gjermundnes vgs) blei samrøystes vedtatt. Forslag til vedtak frå Jon Aasen, Oddbjørn Vatne, Gunn Berit Gjerde og Jan Magne Dahle falt med 24, mot 23 røyster. Tilråding med vedtekne endringar vart tatt opp til samla votering og vart samrøystes vedteken som Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiplan med budsjett for 2011.

8 Oversendingsforslaga (4 stykk) blei samrøystes vedtekne. Samrøystes vedtak i fylkestinget Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med slike endringar: Samferdsel: Fylkesvegferjer: kr 301,2 mill. (uforandret ) SkoleskYss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill) Div.samferdselstiltak kr 34,7m111 (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill (pluss 10mill) Gang- sykkelvegar kr 38,7mill (pluss 30mill) Trafikktryggingstiltak kr 14 mill (pluss 10mill) Miljø- servicetiltak kr 12,4mill (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) Investeringsramme..auke 60 mill.. - Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor følgjande løyving for perioden: Grusvegpakke: Totalt 60,0 +20,4 60,0 +20,5 57,2 +7,9 0,0-48,8 177,2 +-0 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Utdanning: Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 25 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8.(krl0mill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine.(krlomill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Ålesund vgs,volsdalsberga.(krlomill) år2013. Investeringsramme auke.. 41 mill. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." Fagskolane:

9 Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen: Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. Investering "nye" fylkesvegar: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV - Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø: Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." Prosjekt skoleskogplanting: Fylkestinget viser til vedtak i sak U-108/08 og sak MU-15/10, og løyver kr til Skogselskapet sitt skoleskogplantings-prosjekt for Eventuelt vidareføring av løyvinga blir å kome attende til ved behandling av fylkesbudsjett for Inndekning: Bruk av driftsfond. Budsjett 2011 Inndekking Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel.

10 Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30-mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7 mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: ,0 (+20,4) ,0 (+20,5) ,2 (+7, ,0 (-48,8) Totalt 177,2 (+-0) Investering "gamle" fylkesvegar (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post 'Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning: Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur: Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljøutv.:

11 Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Inndekking: Generelt: "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar." Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonorniplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg. Fagskolane Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeler ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeler gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. Fylkestinget forutsetter at staten senest i revidert statsbuds'ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren.

12 2. Budsjettet for 2011 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 075,3 mill, kr, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 120,0 mill. kr netto avsetjingar -0,8 mill. kr overført til investeringsbudsjettet 28,0 mill. kr til drifta 2 928,1 mill. kr. 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i kr. for åra : Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utgifter til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregåande opplæring Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Fylkestingsrammer i alt kr Det blir vedteke å slå saman fylkestingsramma for samferdsel med fylkestingsramma for fylkesvegar til éi fylkestingsramme. Det blir vedteke å slå saman utvalsramma for "gamle" fylkesvegar med utvalsramma for "nye" fylkesvegar til éi utvalsramme. Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2011 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra : PROSJEKT Sum o prusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT - infrastruktur og nettverk 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum sentrale 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 st rinsor./fellesut Utstyr/universell utforming 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Borgund vgs, restaurant- og matfag 34,0 36,0 5,0 75,0

13 Kristiansund vgs, bygg 3 29,5 Kristiansund vgs, bygg 4 Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm b 15,0 20,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 2,0 27,0 10,0 Romsdal vgs, byggjesteg 2 Molde vgs, byggesteg 2 inkl kantine Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall Kristiansund vgs, bygg 8, by gjeste1 29,5 20,0 15,0 39,0 25,0 15,0 15,0 55,0 15,0 25,0 10,0 50,0 13,0 13,0 12,0 12,0 15,0 30,0 45,0 Sum vidaregåande opplæring 93,5 136,0 83,0 93,0 405,5 \lasjonalt helsenett 0,3 Tannhelse - utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 0,3 3,0 3,0 3,0 9,0 Sum tannhelse 2,3 5,0 5,0 5,0 17,3 Ruteopplysningoppgradering 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Ruteplanleggingsverktøy 1,2 Sanntidsinformasjon 1,0 Transportadministrasjon 1,0 Elektronisk billetteringssystem 4,0 Fylkesvegar ("gamle" og "nye") 337,7 313,4 288,7 141,9 1081,7 Rassikring fylkesvegar 87,1 127,1 97,4 10,3 321,9 Sum samferdsel/fylkesvegar 432,6 441,1 386,7 152,8 1413,2 SUM INVESTERINGAR 543,9 597, 490,2 266,3 1898,0 1,2 1,0 1,0 4,0 Fylkestinget vedtek å ta opp 439,9 mill, kr i lån i 2011 med ei avdragstid på 30 år. Når forskotterte midlar til vegprosjekt blir kompensert med statleg løyving til fullfinansiering av dei einskilde prosjekta, skal heile beløpet nyttast til å slette fylkeskommunal lånegjeld, jfr. kommentar frå fylkesrådmannen på side 54 i budsjettforslaget. Fylkestinget gjev Plannemnda fullmakt til å gjennomføre prosjektet "Gjermundnes vgs, vidare opprusting teori/adm. Bygg" innafor vedteken ramme på 15 mill. kr. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre sal av eigedomar som ikkje lenger skal brukast til fylkeskommunens formål. Dersom sal ikkje skal gjennomførast ved konkurranse i den ordinære eigedomsmarknaden, skal saka leggjast fram for fylkesutvalet. Slikt sal er - grunna EU's statsstøttereglar - berre aktuelt til andre offentlege organ. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott m.v. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukt ettef- føresetnadene.

14 14, Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 15. Fylkestinget føreset at mindreforbruk/overskot på regnskapen for 2010 som ikkje skal førast tilbake til sektorane, blir ført tilbake til styrking av driftsfondet. Oversendingsforslag: Gratis tannpleie: Fylkestinget viser til vedtak i sak T-23/10, og ber om at innføring av gratis tannpleie til personar sorn mottar pleie finansiert med omsorgsløn, blir vurdert i samband med rullering av fylkestannhelseplanen i løpet av økonomiske konsekvensar blir å kome attende til ved behandlinga av budsjett og økonomiplan hausten Vidare utbygging ved Kristiansund vgs: Vidare utbygging ved Kristiansund VGS. skal så langt råd er etter rekneskapsreglementet, prioriterast i denne samanheng. Gassmottak ved havn i Molde: Vi har fått en uholdbar situasjon i fylket mht. transport av farlig gods over Romsdalsfjorden. Farlig godstransport krever strenge restriksjoner på antall passasjerer og biler. Reisende er frustrert da det ofte oppstår situasjoner med mange gjenstående biler på begge sider av fjorden. Dette rammer reisende og transportnæringen i hele fylket. Ved innføring av gassferjer over fjorden, har transport av farlig gods øket betraktelig. Siden Molde ikke har mottak for gass fra båt, må gassen fraktes med tankbiler på E 39. Et gassmottak ved havn i Molde vil gi trygg og effektiv transport av gass, uten å ha negativ effekt på øvrig trafikk langs riks og fylkesveger. Et slikt gassmottak gir også mulighet for miljøvennlig synergieffekt som bruk av gass til oppvarming av bygninger, husholdninger, busser etc. Fylkestinget ber om å få framlagt en utredning på muligheten for gassmottak i Molde. Her kan fylket ta kontakt med Fjord 1, Molde og Romsdal Havn IKS som, etter samtaler har stilt seg positiv til et samarbeid om å få til en god løsning på dette. Det er naturlig at også Molde kommune og Gasnor blir kontaktet i denne utredningen. Ridehall ved Gjermundnes vgs.: Endring i pkt. 7 Kr 12 mill til ridehall på Gjermundnes vgs flyttes til 2012.

15 Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Robert Løvik Bjørn Nerland Saksnr Utval Møtedato T-69/10 Fylkestinget Økonomiplan med budsjett for 2011 Avtrykk av tilrådinga overfor fylkesutvalet i ovannemnde sak er tidlegare utsendt til fylkestingets medlemmer m.v. Fylkesutvalet behandla saka i møte 23. november 2010, og følgjande vart ført i møteboka: Behandling i fylkesutvalet Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp) og Asbjørn Rutgerson (SI/tvp): "Økonomiplan med budsjett for s.1. Tillegg! endringer til fylkesrådmannens framlegg for budsjettet 2011: H/FrP/KrF/Sml-Tvpl. Samferdsel; Fylkesvegferjer; kr 301,2 mil Skoleskyss: kr 8,3 mill. TT-ordninga. kr 13,4 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill Fylkesvegar. kr 400 mill. Driftsramme auka med 22 mill. Mindre utbetringar. Inkl. ferjekaier. kr 66mill Gang- sykkelvegar kr 38,7mill Trafikktryggingstiltak kr 14 mill Miljø- servicetiltak kr 12,4mill Investeringsramme..auke 60 mill.. Grusvegpakka: Fylkestinget konstaterer at Samlet kr 177,2 mill. Fylkestinget vedtek derfor Grusve akke: ,0 +20,4 60,0 +20,5 I. (uforandret ) (pluss 0,7mill). (pluss 3 mill) (pluss 10mill) (pluss 8,3mill) (tabell.s. 117.) (pluss 10mill) (pluss 30mill) (pluss 10mill) (pluss 10mill) (tabell.s. 49.) den er fullfinansiert i økonomiplanperioden. følgjande løyving for perioden: ,2 +7,9 0,0-48,8 Totalt 177,2 +-0

16 sberga. (krlomill) år2013. Side 17 Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for åra med 2,5 mill/år inntil konsekvensane av ev bortfall av ordninga er klårlagt. Det blir lagt fram eiga sak for SU/FU/FT våren Det same må vurderast for post "Trafikktryggingsmidlar" (50/50 post, ramme 70 fylkesvegar, side ). Utdanning; Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill. Fagskolane blir behandla som eiga vedtak. Investeringsramma; Auke på 41 mill. Fordeling ; Borgund vgs (kr 1 mill ) Framskunding av Kr.sund.vgs bygg 8. (krlomill) år2013. Framskunding av Molde vgs.kantine. (kr1omill) år2013 Framskunding av Romsdal vgs,btrinn2.(krlomill) år2012. Investeringsramme auke.. 41 mill.. Målsettinga er at Kristiansund vgs bygg 8 blir ferdigstilt seinast i 2015, og ved rullering av økonomiplanen må ein leggje til rette for dette med nødvendig styrking av investeringsramma." S 2. Fagskolane; Fylkestinget viser til tidlegare uttaler/ vedtak. Fylkestinget viser til vedtak i fagskolestyret og Tingsak nr 43 og ønskjer å bidra til ei nødvendig vidarerføring av tilbodet i Kr.sund og Ålesund. Sjå eige tilleggsløyving: kr 5 mill. Høgskolesenteret i Kristiansund N blir styrka med kr ,- til kr , Nordøyvegen. Fylkestinget viser til tabell side 22 for det som gjeld rentekompensasjonsmidlane og kommentarer side 48 med ref. til T-sak 33/09 og U-91/10, samt T-86/09. Framdrift og planlegging for Nordøyvegen ligg fast.jfr.kommentarer.s.50. INVESTERINGER "NYE" FYLKESVEGAR: Miljø- og servicetiltak (s. 52): Når det gjeld "Rasteplass Eldhusøya på FV Atlanterhavsvegen", bør det vurderast spleiselag med prosjektet "Nasjonale turistvegar" der det totalt er behov for ca 30 mill kr i tilknytning til rasteplassen (tursti, servicebygg, parkeringsplass). Nødvendig beløp fra fylkeskommunen for å oppnå fullfinansiering er 7 mill kr, som må inn seinast i Beløpet bør i utgangspunktet dekkes av regionale utviklingsmidler. Dette gjeld også tiltaket på Trollstigvegen.

17 Side 18 Kultur : Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. Nærings- og miljø.. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ført attende til ramme 60. For 2011 vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS." "Budsjett 2011 Inndekking, s.l. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått omlag 107 mill kroner til investering for samferdsel som kan nyttast fritt, anten til betaling av investeringar, eller til å dekkje renter og avdrag. Vidare omlag 68 mill kroner i såkalla frie midlar til fylket ang. forvaltningsreforma til samferdsel. Vi har 183,8 mill kroner i investeringar på side 49, for 2011, som vert høgda til mill kroner for 2011 i samsvar med følgjande forslag/ tillegg: Samferdsel får auka si investeringsramme med samla 60 mill kroner i låneopptak fordelt på: - 10 mill kr : Mindre utbetringar inkl ferjekaier 30 mill kr : Gang og sykkelanlegg 10 mill kr : Trafikktryggingstiltak 10 mill kr: Miljø og servicetiltak, (refusjon+tiltak) samferdselsområdet får auka si driftsramme med samla 22 mill kroner fordelt slik: Fylkesvegferjer; kr 301,2 mill. (uforandret ) Skoleskyss: kr 8,3 mill. (pluss 0,7mill) TT-ordninga. kr 13,4 mill. (pluss 3 mill Div.samferdselstiltak kr 34,7mill (pluss 10mill) Fylkesvegar. kr 400 mill. (pluss 8,3mill)(Tabell.s. 117.) Jfr. Vedtak i samferdselsutv. Fylkestinget vedtek derfor følgende bevilgning for perioden: Grusvegpakke: Totalt ,

18 Side INVESTERINGER "GAMLE" FYLKESVEGAR (s ): Forsterkninger/utbedringer (50/50 post): Posten opprettholdes også for årene med 2,5 mill/år inntil konsekvensene av ev bortfall av ordninga er klarlagt. Det legges fram egen sak for SU/FU/FT våren Det samme må vurderes for post "Trafikktryggingsmidler" (50/50 post, ramme 70 - fylkesvegar, side ). Inndekking: Samferdsel. Investering + 60 mill, drift +22 mill. Det vert nytta 22mill + 4 mill (renter-avdrag 60 mill) = kr 26 mill kroner frå frie midlar, omgjort frå investering til drift. Utdanning. Driftsramma for 2011 blir i samsvar med fylkesrådmannens innstilling med følgjande tillegg; Styrking samla med kr 20 mill,inkl 5 mill til oppretthalde tilbod fagskolane Investeringsramma; Auke på 41 mill.i øk.plan.perioden. Jfr. Vedtak i Utdanningsutv.. Kultur; Ramma for kultur blir frå 2012 auka med 2,9 mill kroner til dekking av årleg tilskot til Romsdalsmuseet. Tilskotet skal dekkje renter og avdrag vedrørande 31 mill kroner i lån til investering i nytt utstillings- og magasinbygg. Inndekking: Bruk av driftsfondsmidlar. Det er ein føresetnad at staten og kommunane i regionen kvar finansierer ein tilsvarande del av kostnadene med prosjektet. s.2. Nærings- og milputv. Løyvingane på kr ,- for 2011,2012 og 2013 blir ikkje tatt bort frå ramme 60. Frå 2011 og ut økonomiplanperioden vil ramme 61 bli auka med kr ,- til styrking av Fjord Noreg AS. Dekning blir å kome tilbake til i Fylkesutvalet. Inndekking;Generelt; "For den del av balanseringa som ikkje er inndekka gjennom omdisponering frå driftsmidlar til auka låneopptak vedtek fylkestinget følgjande inndekning: Auka statleg rammetilskott. Momskompensasjonsfond for deler av investeringane. Evnt. bruk av fondsmidlar."

19 Side 20 Fylkestinget ser det som ønskeleg at nivået for investering og drift for 2011 skal kunne vidareførast for resten av økonomiplanperioden, men fylkestinget vil kome attende til dette i forbindelse med Strategi og rammer for økonomiplanen i junitinget Fylkestinget vedtek dermed budsjett for 2011 med dei tillegg som framgår av vedlagte forslag, og sluttar seg til fylkesrådmannens framlegg til økonomiplanen for åra Med unnatak av deler av investeringar til skolebygg og kulturbygg." Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "Forsla til endrin av vedtak: Kultur: Som vedtaket i kulturutvalet, d.v.s. + 2,9 mill. til dekking av årleg tilskot ril Romsdalsmuseet. Regional og Næring: Løyvingane på 2,5 mill. til Fjord Noreg A/S for 2011, 2012 og 2013 vert teke frå ramme 60 - som fylkesrådmannen si tilråding. Utdanning: Driftsbudsjettet blir auka med 25 mill. kr. Av dette inntil 20 mill. for å oppretthalde fagskoletilbodet både i Ålesund og i Kristiansund, kr til toppidrettstilbod ved Stranda v.g.s. Investering: pluss 41 mill. i i tråd med tilrådinga frå Utdanningsutvalet (pkt.8) a, e, f, g og j. Inndekking: Auka ramme. Fylkesmagasinet SPOR blir avvikla så snart råd er. Ledige midlar blir overført til ramma for utdanning. Samferdsel: Som Samferdselsutvalet si tilråding med unntak av: - Forsterkingar/ utbetringar "gamle" fylkesvegar - 50/50 midlar blir auka med 10 mill, for åra Inndekking: Auka ramme. Administrasjon: Fylkestinget er uroa over auken i talet på stillingar i administrasjonen. Fylkestinget ber kontrollutvalet gjennomføre ein forvaltningsrevisjon på bemanninga i Møre og Romsdal Fylkeskommune i høve dei administrative oppgåvene fylkeskommunen har no. Fylkestinget ønskjer og ei samanlikning av ressursbruken i høve samanliknbare fylkeskommunar. Kontrollutvalet har høve til å hente inn ekstern kompetanse i arbeidet med forvaltningsrevisjonen."

20 Side 21 Det blei fremma følgjande fellesforslag frå Svein Atle Roseth (Krf), Veslemøy Hungnes (H), Frank Sve (Frp), Asbjørn Rutgerson (Sl/tvp), Jon Aasen (Ap), Oddbjørn Vatne (Sp), Gunn Berit Gjerde (V) og Jan Magne Dahle (Sv): "økonomiplan med budsjett for Fagskolane. Forslag til fellesforslag; Fylkestinget viser til T-75/09 Økonomiplan hvor det står: "Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kr.sund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal" Fylkestinget viser også til tingsak T- 43/10 der fylkeskommunen som ansvarlig skoleeier ga fagskolene en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr for 2010 for å dekke opp den manglende statlige finansieringa av fagskoletilbudet i fylket. Regjeringa sin underfinansiering av det tekniske fagskoletilbudet i M&R ser ut til å bli videreført i 2011 med en reell nedgang på 3,7 mill kr ( forslag statsbudsjett) i forhold til ramme for I tillegg er det varslet at finansiering av fagskolene fra 2012 skal skje gjennom kostnadsnøkkelen til fylkeskommunene. Dette kan for M&R komme til å bety en reduksjon på ca 40% i forhold til den varsla ramma for For Møre og Romsdal fylkeskommune vil det da ikke være mulig å kunne videreføre dagens fagskoletilbud. Fylkestinget som ansvarlig skoleeier gir derfor en tilleggsbevilgning på kr. 5 mill i budsjettet for 2011 for at Fagskolestyret skal kunne videreføre dagens tilbudsstruktur med maritime fagtilbud også i Kr.sund for skoleåret 2011/2012. F Ikestin et forutsetter at staten senest i revidert statsbuds"ett for 2011 kommer med en tille sbevil nin lovnader å minimum omla 10 mill kr slik at da ens fa skoletilbud skal kunne finansieres i 'ennom et s leisela mellom staten o f Ikeskommunen. Dersom en slik tilleggsbevilgning/lovnad ikkje kjem på plass, ser Fylkestinget at dagens fagskoletilbud må reduserast monaleg. Inndekking; Viser til samlet inndekking innen utdanningssektoren." Votering: Ved voteringa blei forslaga frå Krf, H, Frp og Sl/tvp sett opp mot forslaget frå Ap, Sp, V og SV.

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka Siste hovedoppdatering: Mai 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylke Økonomihandboka del 2 Forord Økonomihandboka er eit hjelpemiddel for økonomistyring

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer