Årsmelding for Drammen kommune 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2009"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune

2 ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE

3 INNHOLD FORORD side 3 Forord side 4 Organisasjonskart side 6 Kommuneplan for Drammen side 7 Drammen kommune i - Bysamfunnet (side 9) - Brukere (side 15) - Medarbeidere (side 16) - Læring og fornyelse (side 23) - (side 25) side 36 Balansert målstyring (BMS) - Resultater på kommunenivå side 39 Status for programområdene i 2008 Rapportering for alle programområder inndeles som følger: Koblinger til kommuneplanen Presentasjon av resultater i BMS Analyse / refleksjon over resultatene Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak side 39 Programområde 01 Barnehager side 41 Programområde 02 Oppvekst side 48 Programområde 03 Samfunnssikkerhet side 49 Programområde 04 Byutvikling side 55 Programområde 05 Helse side 60 Programområde 06 Kultur side 68 Programområde 07 Ledelse, organisasjon, styring side 74 Programområde 08 Miljø, kompetanse og næring side 76 Programområde 09 Pleie og omsorg side 82 Programområde 10 Politisk styring side 86 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer side 89 Programområde 12 Skole side 106 Programområde 13 Sosiale tjenester side 116 Programområde 14 Vann og avløp God styring, med fokus på miljø. var et nytt godt år for Drammen. Bystyret har vedtatt at det skal legges til rette for en folketallstilvekst på 1,5 prosent per år. I ble dette målet overoppfylt, for fjerde år på rad, og veksten i fjor var 1,9 prosent. Denne veksten, både i byen og hele regionen, viser at Drammen er en attraktiv regionshovedstad i en vellykket region. Byen lykkes med mye, og kan neste år feire sitt 200 års jubileum i trygg forvissning om at omverden ser på Drammen med nye øyne. Byutviklingen fortsetter, med oppgradering av Strømsø torg som det største og viktigste prosjektet. Men dette er bare begynnelsen. I bydelen Strømsø skal det utvikles et menneskevennlig bysamfunn, med minimale klimautslipp og gode løsninger for kollektivtransport. Miljøsatsning vil stå høyt på dagsorden i årene framover. Drammen kommune leverer fortsatt gode tjenester til sine innbyggere. Satsning på skolen, på oppfølging av unge sosialklienter og på utviklingsarbeid i omsorgstjenestene gir resultater som det blir lagt merke til. Men den økonomiske situasjonen kaller på årvåkenhet. Riktignok er det god kontroll med økonomien i virksomhetene, noe et netto driftsoverskudd på 12,3 millioner kroner vitner om. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til kommunens inntekter, ikke minst til skatteinngangen. Dette er en utvikling som gjelder for alle norske kommuner. Drammen kommune har gjort store investeringer de seinere årene. Dette har ført til et betydelig løft for byen, men det har også kostet. Dersom skatteinngangen fortsetter å være svakere enn tidligere antatt kan det være behov for ytterligere tilpasningstiltak i budsjettet. Handlingsrom er en forutsetning for fortsatt positiv utvikling i byen, og skal vi sikre dette handlingsrommet må vi være føre var, husholdere med kronene og sette tæring etter næring. Osmund Kaldheim Rådmann side 121 Kommunale foretak side 122 Drammen Eiendom KF side 125 Drammen Drift KF side 127 Drammen Barnehager KF side 129 Drammen Parkering KF side 131 Drammen Kjøkken KF side 133 Drammensbadet KF 4 5

4 ORGANISASJONSKART DRAMMEN KOMMUNE EIERPOSISJONER Administrativt organisasjonskart for Drammen kommune

5 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN Drammens kommuneplan for ble vedtatt 19. juni 2007 og tar utgangspunkt i visjon for utviklingen av byen fra mot tohundreårsjubiléet i 2011: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Arbeidet med kommuneplanen for er basert på en bred medvirkningsprosess. Gjennom høringen i løpet av vinteren og våren 2007 kom det inn en rekke gode innspill fra organisasjoner, samarbeidspartnere og enkeltpersoner. Mange av innspillene er innarbeidet i planen. Visjonen følges opp gjennom en strategi med klare målsettinger i forhold til: å legge til rette for en årlig befolkningsøkning på 1,5 prosent utvikling av bysentrum og de sentrale deler av Drammen ved at Bragernes torg, byaksen og elvebreddene rustes opp, og ved at flertallet av nye boliger skal bygges sentralt i byen å utnytte kulturen som motor i byutvikling, og ta det kulturelle mangfold i bruk som en ressurs utvikling av konkurransedyktige utdannings- og kompetansemiljøer i Drammen at det skal være fokus på Drammens regionale rolle, og at det skal legges til rette for at Drammen kan utvikle seg i samspill med sin region at Drammen skal tilby moderne kommunale tjenester på nivå med sammenlignbare storbyer og nærliggende kommuner at Drammen skal konsentrere arealbruken, verne om sin "markagrense" og i størst mulig grad ta vare på byens grønne omgivelser Kommuneplanen er organisasjonens viktigste langsiktige styringsdokument. Det er derfor det i årsmeldingen legges vekt på hvordan resultatene det rapporteres på, henger sammen med planens overordnede målsettinger. Alle programområdene har et innledende avsnitt, hvor denne koblingen er forsøkt synliggjort. Den nye kommuneplanen er utarbeidet med tanke på å ivareta følgende perspektiver: Bærekraftig utvikling Mangfold og inkludering Brukerrettede tjenester Drammen regionale rolle Nærings- og kompetanseutvikling Boligutvikling Samferdsel Kunst, kultur og fritid Stedsutvikling Arealbruk og arealutvikling DRAMMEN KOMMUNE I Bysamfunnet Befolkningsutvikling Bystyret har vedtatt at det skal legges til rette for en årlig folketallsvekst på 1,5 prosent. I perioden 1/ til 1/ har folketilveksten i byen vært personer, noe som tilsvarer i overkant av 1,4 prosent i snitt. Veksten har vært tiltagende og har særlig skutt fart fra De siste tre årene har veksten vært cirka 2,1 prosent i snitt per år. I ble det registrert nye drammensere, (1,9 prosent vekst) og per 1/ var folketallet i Drammen Tabell for befolkningsutviklingen i Drammen 2000 Kilde SSB Det går fram av tabellen under at folketallet har økt med vel 14 prosent fra til Barn i førskolealder utgjør nå 7,6 prosent av befolkningen (7,5 prosent i 2000), barn i grunnskolealder 11,7 prosent (11,6 prosent i 2000), personer mellom 16 og 66 år 67,3 prosent (65,8 prosent i 2000) og personer fra 67 år og oppover 13,4 prosent (15,0 prosent i 2000). Ser man på de fire siste år, hvor folketilveksten har tiltatt, er det tilvekst i alle aldersgrupper, 10,7 prosent for gruppen 16 til 66 år, 10,4 prosent for gruppen 0-5 år, 6,6 prosent for gruppen 6-15 år og 3,9 prosent for gruppen Tabell for utviklingen innen ulike aldersgrupper Kilde SSB år år år år SUM

6 Andelen av Drammens befolkning med minoritetsbakgrunn øker. Ved inngangen til var det registrert personer med innvandringsbakgrunn i byen, og dette utgjorde 20,3 prosent av det samlede folketallet. Fra 2000 til 2006 økte innvandrerbefolkningen med personer, mens antallet etnisk norske sank med 328 personer. Fra 2006 til ser vi en annen tendens, ved at Drammen har fått nye innbyggere med innvandrerbakgrunn, mens antallet etnisk norske har økt med i samme periode. Innvandrerbefolkningen i Drammen (kilde SSB, tall per 1. jan. - ) Folketall totalt Etnisk norske Innvandrere totalt Andel i prosent ,5 % 13,2 % 14,1 % 15,2 % 15,9 % 16,8 % 17,5 % 18,3 % 19,3 % 20,3 % Minoritetsbefolkningen i Drammen har dessuten lavere gjennomsnittsalder enn befolkningen som helhet. Det i seg selv vil føre til at andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn øker i årene som kommer. Dette vil skje selv om ny innvandring skulle stoppe opp og selv om fødselshyppigheten hos minoritetsgruppene skulle synke til norsk nivå. SSB har beregnet at innvandrerne vil utgjøre om lag 25 prosent av byens innbyggertall i På bakgrunn av utviklingen de siste tre årene kan dette komme til å vise seg å være et forsiktig anslag. Næringsutvikling Grunnlagsmaterialet i dette avsnittet er fra en undersøkelse Telemarksforskning Bø har foretatt på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune (Næringsanalyse Buskerud TF-notat nr. 45/). Denne bredt anlagte analysen er utarbeidet fra august til november i. I næringsanalysen beskrives Drammen som nummer 3 i Buskerud og som nummer 252 i landet, når man måler kommuners attraktivitet. (Rapporten tar også for seg Nærings-NM, og her kåres Drammensregionen totalt sett til den 9. beste regionen i landet i henhold til næringslivsindeksen i Drammen havner på 20. plass i konkurranse med alle landets kommuner.) Næringsanalysen fastslår videre at Drammen er nummer 1 i Buskerud og nummer 25 i landet, målt etter attraktivitet for unge voksne. Når det gjelder veksten i antall arbeidsplasser, har Drammen i perioden 2003 til 2008 en årlig vekst i overkant av gjennomsnittet for kommunene i Buskerud (2,6 mot 2,3 prosent). For 2008 alene har Drammen en vekst på 3,2 prosent, mens snittet for Buskerud er på 2,3 prosent. Tallene illustrerer at vekstraten er redusert i fylket som helhet, mens Drammen så langt har registrert mindre av den forventede nedgang i arbeidsmarkedet i den perioden analysen omfatter. Drammen er også en by som trekker til seg arbeidssøkere. Netto innpendling (de arbeidstakere som pendler til Drammen fratrukket de som pendler fra Drammen), var i 2008 på 14,1 prosent, noe som plasserer Drammen på 21. plass sammenlignet med alle landets kommuner. Drammen plasserer seg på 13. plass blant landets kommuner med hensyn til nye næringsetableringer. Tilveksten av nye foretak i 2008 var på 9,0 prosent. Osloregionen hadde til sammenligning en vekst på 9,1 prosent og Akershus vest 7,8 prosent. Andelen lønnsomme foretak i Drammen var 68 prosent, tilsvarende Drammensregionen, og dette plasserer Drammen på 75. plass blant norske kommuner. Begrepet næringstetthet er et uttrykk for hvor mye privat næringsliv det er i et gitt område. Det kan måles i antall private arbeidsplasser i forhold til folketallet. Drammen har en høy næringstetthet (42,2 prosent) og havner på 26. plass blant alle kommunene i landet. (Snittet for Drammensregionen er 31,9 prosent.) Sysselsetting Siste sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå er per 4. kvartal Her går det fram at i alt personer i Drammen er sysselsatt. I løpet av 2008 økte antallet sysselsatte drammensere med 562 personer. Det tilsvarer en vekst på 1,8 prosent. Sysselsettingsbildet i Drammen er sterkt preget av sekundærnæringer og offentlig og privat tjenesteyting. Sysselsettingsstatistikk per 4. kvartal 2008 Kilde SSB Næring Antall sysselsatte Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Tjenesteytende næringer Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Andre sosiale og personlige tjenester Uoppgitt I alt alle næringer Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Drammen har vært jevnt synkende fra 2005, men flatet ut i løpet av I løpet av er det på nytt en økning i registrert arbeidsledighet. Per er registrert som helt ledige. Dette utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledighet i Drammen 2006 Kilde SSB 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Antall Antall Antall Antall Antall % Antall % Totalt Ledige 880 2,9 % 629 2,1 % 793 2,5 % ,2 % Byutvikling Nytt Strømsø torg Bystyret godkjente i januar 2008 forprosjekt for utvikling av Strømsø torg. Øvre Sund bru er under bygging og vil bli ferdigstilt i Planene for Strømsø torg er omarbeidet som følge av denne utsettelsen, og oppgraderingen av torget vil skje i to faser, der siste fase kommer etter at Øvre Sund bru er åpnet

7 Arbeidene på plassen utenfor stasjonsbygningen er godt i gang. Det nye torget på Strømsø vil bli et moderne torg for fleksibel bruk og en arena for byliv. Torget får et eget podium med sitteplasser og blir dermed et møtested og en arena for konserter og ulike arrangementer. Universell utforming, med tilgjengelighet for alle, har vært svært viktig under utformingen av det nye Strømsø torg. Kanter og terskler er derfor bevisst valgt bort for å bedre fremkommeligheten for folk med redusert funksjonsevne. By- og boligutstillingen Oslo Drammen - FutureBuilt Etter gjennomført forprosjekt besluttet bystyret i desember 2008 at Drammen deltar i hovedprosjektet by- og boligutstilling med formål å fremme klimavennlige byggemetoder. FutureBuilt er et samarbeid mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. I november skiftet utstillingen navn til FutureBuilt. Prosjektet har et tiårs perspektiv, og det tas sikte på å utvikle forbildeprosjekter, både i Oslo og Drammen. Det første forbildeprosjektet i Drammen er nye Marienlyst skole, den første skolen i Norge som bygges etter såkalt passivhusstandard, noe som innebærer at energiforbruket reduseres med 50 prosent i forhold til bygg som er bygget etter dagens byggeforskrifter. Fjell barnehage bygges også etter samme standard. En by å leve i Høsten utlyste Drammen kommune, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Husbanken, Rom Eiendom AS, Atlantic Crossing AS og Privat-Invest AS, en idekonkurranse; En by å leve i. Idekonkurransen er en del av FutureBuilt og omfatter store deler av Strømsø sentrum. Hensikten med konkurransen er å få innspill til framtidig utvikling av bydelen. Målet er å utvikle et menneskevennlig bysamfunn, med lite transportbehov og minimale utslipp av klimagasser. Både byggemetoder og drift av bygninger skal bidra til å redusere belastningen på miljøet. Innkomne forslag juryeres i april. Oppgradering av gågata Etter tildeling av midler fra regjeringens krisepakke har kommunen igangsatt arbeidene med å oppgradere gågata i Nedre Storgate. Gågata står foran en total rehabilitering. Arbeidet i har omfattet Nedre Storgate fra Bragernes Torg til Schwenckegata. Andre etappe omfatter strekningen Schwenckegata - Erik Børresens allé og vil foregå i perioden januar - mai Gågata får helt nytt snøsmelteanlegg, granittdekke, benker, sykkelstativ og ny beplantning. I forbindelse med byggearbeidene benytter man anledningen til å bytte ut deler av hovedledningene for vann og avløpsvann. Universell utforming har vært sterkt vektlagt. Mangfold og inkludering Når det gjelder innsats rettet mot innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, ble fokuset i rettet mot språkopplæring, arbeid, likestilling, deltakelse og kompetanseheving blant kommunens ansatte videreført. Helsestasjoner, barnehager, skoler og Introduksjonssenteret for utlendinger har videreført arbeidet med språksatsning. Nytt for er at prosjektet Språk 4 er innført som en regelmessig ordning. Ved helsestasjonene har 667 barn i fireårsalderen blitt testet i norskkunnskaper. Det har blitt videreført og satt i gang flere prosjekter med mål å motarbeide drop-out problematikken. Prosjektene er omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester. Bevisst rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger i Drammen kommune gav gode resultater i. Antall ansatte med innvandrerbakgrunn økte fra 11,7 prosent i 2008 til 13,1 prosent i. Drammensmodellen for mangfold og inkludering ble satt i gang i april. Dette innebærer verkstedprosesser i kommunale virksomheter med mål å utarbeide handlingsplan for mangfold og inkludering i virksomhetene. Handlingsplanen skal ivareta både arbeidsgiver- og tjenesteyterperspektivet. Tema for arbeidet er kulturelt mangfold basert på alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell legning. I ble verkstedene gjennomført i følgende virksomheter: Service og administrasjon, Helsestasjoner, Senter for oppvekst, Omsorgstiltakene og Senter for rusforebygging. Bystyret vedtok etablering av arbeidsutvalg for dialogforum for mangfold og inkludering i september. Hensikten med dette utvalget er å sikre effektivitet i dialogforumets løpende arbeid. I forbindelse med tiltak forankret i statens Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og Handlingsplan mot fattigdom ble det søkt om cirka 25,4 millioner kroner og mottatt 17 millioner kroner. Kommunen fikk bevilget 2 millioner kroner for å fortsette arbeidet med pilotprosjektet mot æresrelatert vold. I tillegg har kommunen fått 4,2 millioner kroner til prosjektet Bo- og støttetilbud for tvangsutsatte over 18 år. Drammen kommune har lansert nettsiden Ny i byen på fem språk: norsk, engelsk, tyrkisk, urdu og arabisk. Målet med dette var å støtte inkludering i lokalsamfunnet, med fokus på blant annet skole, barnehage, helse, godkjenning av utdanning, arbeid osv. Bystyret vedtok en langsiktig satsning på stedsutvikling og folkehelse i bydelen Fjell frem mot Bystyret har bevilget to millioner kroner til prosjektet både for og I tillegg til sin rolle som arbeidsgiver og tjenesteyter, er Drammen kommune en viktig samfunnsaktør i inkluderingsarbeidet. I forbindelse med dette, videreførte Drammen kommune samarbeidet med frivillige organisasjoner. Drammen minoritetsråd og Drammen og omegn tros- og livssynsråd har fått låne lokaler på Union Scene. Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR) har fått økonomisk støtte på kroner for arbeid med å bedre samarbeidet mellom innvandrerforeldre og skolen. Drammen kommune har sammen med Drammen og omegn tro- og livssynsforum, Buskerud innvandrerråd og andre aktører arrangert Gjestebud. Dette er en viktig møteplass for å skape gode relasjoner, nettverk og tillit i drammenssamfunnet. Bærekraftig utvikling Drammens langsiktige satsning på bærekraftig byutvikling er særlig forankret i bystyrets tilslutning til det statlige handlingsprogrammet Framtidens byer i. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene enda bedre å bo i. I Drammen er det i særlig arbeidet med følgende strategiske satsningsområder: Partnerskap i Buskerudbyen, for mer klimavennlig arealbruks- og transportmønster i byaksen Kongsberg-Lier. I ble det inngått en femårig avtale mellom de nasjonale transportetatene, fylkesmannen, fylkeskommunen og de fem kommunene i Buskerudbyen. Avtalen omfatter blant annet utarbeidelsen av en felles areal- og transportplan, samt fremforhandling av fireårig samarbeidsavtale med Samferdselsdepartementet om midler til å heve andelen kollektivtransport, og lokale/regionale tiltak for redusert andel biltransport. Partnerskap i FutureBuilt, et tiårig program for å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter, som blant annet skal bidra til økt kvalitet i bymiljøet, med bydelen Strømsø som arena. Partnere er Oslo kommune, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken, Enova og Grønn byggallianse. Utfasing av fossilt brensel til oppvarming av kommunale bygg, og mer effektiv bruk av 12 13

8 fornybare energibærere til oppvarming. Feie for egen dør i kommunal virksomhet, med mål om miljøfyrtårnsertifisering av all kommunal virksomhet innen utgangen av 2010, blant annet gjennom sterkere fokus på miljøkrav ved kommunale innkjøp, kildesortering av avfall og mobilitetsplanlegging i all kommunal virksomhet. Deltagelse i den nasjonale satsingen Økoløftet, som bidrar til økt produksjon og forbruk av økologiske matvarer. Ni kommuner i Drammensregionen har utarbeidet en felles hovedplan for vannforsyning og avløp, som særlig vektlegger bærekraftig vannressursforvaltning, herunder behovet for å utvikle en mer robust infrastruktur, som blant annet er egnet til å forebygge skade på materielle verdier ved flom og ekstremnedbør. Drammen kommune deltar i fylkesmannens samarbeidsprosjekt Ren Drammensfjord, med formål å rydde opp i forurenset sjøbunn og fjerne forurensningskildene på land innen I har hovedinnsatsen vært rettet mot å forankre og utvikle samarbeidsarenaene, både internt i egen organisasjon og eksternt i samarbeid med øvrige samfunnsaktører. Omdømmebygging Omdømmeprosjektet har vært videreført i. Samarbeidet mellom Drammen Næringslivsforening, Byen Vår Drammen, næringslivet og Drammen kommune om profilering av Elvebyen Drammen har som mål å bidra til økt befolkningsvekst, næringsetablering og en generell bedring av byens omdømme. Det er nå i alt 82 partnere i prosjektet, som er forutsatt å leve ut I tidligere års kampanjer har prosjektet presentert byen ut fra et drammenssynspunkt, gjennom egne prosjekter. I omdømmekampanjen i april var hensikten å gi et usminket blikk utenfra og inn. Fire kjente personer ble invitert til å gi spissede, frittalende, reflekterte og kreative ytringer om Drammen; Ingebrigt Steen Jensen, Petter Stordalen, Johann Olav Koss og Shabana Rehman. Kampanjen var både lokal og riksdekkende med avisannonser og TV-reklame. I april lanserte Omdømmeprosjektet også nye tjenester på aktivitetskalender, interaktivt drammenskart, utvidet restaurantguide, overnattingsoversikt og stilling ledig. Tjenestene blir markedsført under mottoet Én adresse er nok. Drammen Elvefestival ble arrangert helgen august, og i den forbindelse rykket Omdømmeprosjektet inn en helsides annonse i VG. Onsdag 2. september ble den offisielle åpningen av Flytogets endestasjon i Drammen markert med helsides annonser i både VG og Drammens Tidende. I omdømmeprosjektets levetid har folketallstilveksten økt fra om lag én prosent i 2005 til 2,1 prosent i snitt for de siste fire årene. Brukere Brukertilfredshet Det er gjennomført en rekke brukerundersøkelser i alle de ti programområdene som er brukerrettede. Det er brukt standardiserte undersøkelser for de tjenestene der slike finnes. For de øvrige tjenesteområdene er det brukt egenproduserte undersøkelser. Tabellen under viser hvor mange brukere som er invitert til å svare i de standardiserte undersøkelsene fra KS (www.bedrekommune.no) og fra Utdanningsdirektoratet (www.skoleporten.no) Sum inviterte Sum respondenter Bedre kommune Utdanningsdirektoratet Egenproduserte undersøkelser Det er i tillegg gjennomført brukerundersøkelser i de kommunale foretakene. Resultatene blir kommentert under de ulike programområdene og fra foretakene. Resultatet for kommunen som helhet er kommentert i kapittelet om balansert målstyring. Brukermedvirkning Som oppfølging av samordnet helse- og sosialplan startet de to koordinerende enhetene opp Den ene enheten er tilknyttet Senter for oppvekst og er for brukere under 18 år. Den andre enheten er for brukere over 18 år og er tilknyttet Kontor for tjenestetildeling. Enhetene er etablert for å kvalitetssikre samordningen og brukermedvirkningen for brukere som har et sammensatt behov for tjenester over tid, og ved dette har rett til en individuell plan (IP). Det er tatt i bruk et elektronisk, brukerstyrt verktøy for behandling av IP (SamPro). De koordinerende enhetene har hatt fokus på informasjon til virksomhetene om opprettelsen av enheten og på opplæring i SamPro. I tillegg har de løpende behandlet søknader om IP, og antallet planer som tas i bruk er økende. Sosialhjelp Antallet unge sosialhjelpsmottakere under 25 år har holdt seg stabilt i. Av 428 unge sosialhjelpsmottakere i 2007 er per kun 49 av disse fortsatt mottakere av sosialhjelp. Det er en utfordring at stadig nye melder seg som søkere, og om lag tre fjerdedeler av mottakerne i er nye søkere. Utviklingen er bedre enn den en kan se i andre kommuner. Snittet for åtte av ASSS kommunene viser en økning i antallet klienter (mellom 18 og 24 år) på 24 prosent og en tilsvarende økning på 41 prosent i sosialhjelpsutgiftene til samme aldersgruppe, målt i forhold til samme tidspunkt i Drammen har hatt en vekst på henholdsvis 1,1 prosent og 1,4 prosent i samme tidsrom. Skole Som oppfølging av Handlingsplan for Norges beste skole ble det etablert en prosjektbase i august. Basen er opprettet for samme periode som handlingsplanen. I basen er det ansatt fire prosjektmedarbeidere og en leder. Det lages løpende strategiplaner for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Prosjektbasen veileder skoler og tilrettelegger for felles kompetanseheving og system

9 Medarbeidere 1. Arbeidsgiverpolitikk Hovedfokus i har vært å utvikle Drammen kommune til å bli en helhetlig arbeidsgiverorganisasjon med godt omdømme og tydelige ledere som samhandler med arbeidstakerne for å fremme et godt arbeidsmiljø, arbeidsglede, energi og kreativitet. År har også vært året for å starte opp implementeringsarbeid for følgende fire hovedområder som integrerte deler av daglig arbeidsgiverpolitikk i virksomheter og kommunale foretak (KF): 1. Ledelse 2. Drammen - en helsefremmende kommune 3. Arbeid med mangfold og inkludering 4. Reduksjon av uønsket deltid Av hovedtiltak i nevnes følgende: Ledelse Avsluttet toårig lederutviklingsprogram (LUP) for samtlige lederteam. Høst - gjennomført 40 teamsamlinger med ulike lederteam, en videreføring av lederutviklingsprogrammet med fokus på de faktiske utfordringer i det enkelte lederteam og utøvelse av ledelse i praksis. September, som et ledd i et utviklingsprogram for nye ledere, gjennomført introduksjonssamling for cirka 40 nye ledere i Bystyresalen. Helsefremmende arbeid Juni august - avsluttet prosjekt Drammen en helsefremmende og lærende kommune, prosjektrapport overlevert med følgende hovedfunn i pilotvirksomhetene: medarbeidere blir sett, hørt og verdsatt man kjenner egen rolle og verdi i virksomheten tydelig struktur og rutiner September generelt og overordnet arbeid med helsefremmende arbeid vedtatt inntatt i Kvalitetskommuneprogrammet. Høsten HMS-gruppene fikk personlig overført informasjon om resultatene fra prosjekt Drammen en helsefremmende kommune. På samme tid har de samme grupper, virksomheter eller kommunale foretak fått tilbud om bistand til å sette i gang egne prosesser med fokus på helsefremmende tenkning i perioden Mangfold og inkludering Implementeringsplan for arbeid med mangfold og inkludering er lagt for økonomiplanperioden Lokale handlingsplaner for fremtidig arbeid med mangfold og inkludering er utviklet eller påbegynt i følgende seks virksomheter: Helsestasjonene, Service og administrasjon, Senter for Oppvekst, Senter for rusforebygging, Omsorgstiltakene og Drammen Barnehager KF. Rekruttering m.m. Aktiv og omdømmebyggende deltakelse på ulike rekrutteringsarenaer og nettverksbygging mot studiemiljøer og høyskoler. Opprettelse av sider på Facebook som ledd i omdømmebygging av pleie og omsorg, fremstår som en ny rekrutteringskanal. Fortsatt arbeid med rekrutteringspatruljen fra, fortsatt overordnet fokus på fremtidige stillinger som helsefagarbeidere. Fokus på flere menn til kvinnedominerte yrker og særskilt fokus på å øke antallet menn i barnehagene. Kvalitetskommuneprogrammet Drammen kommune har sluttet seg til Kvalitetskommuneprogrammet for offentlig sektor med målsettinger om reduksjon av uønsket deltid og lavere sykefravær. Milepælsplan for arbeidet er utarbeidet. Avholdt samlinger og informasjonsmøter med alle ledere og tillitsvalgte i pleie og omsorg, Kunnskap og bakgrunn for prosjektet uønsket deltid er formidlet og klargjort. Utarbeidet nye arbeidsgiverpolitiske retningslinjer for å motarbeide fremtidig nyrekruttering av uønsket deltid. Retningslinjer er tydeliggjort og videreformidlet ut til alle ledere og tillitsvalgte. System for etterprøving av måloppnåelse er etablert. Alle fast ansatte i pleie og omsorg som innehar stillinger uten særskilt krav til kompetanse er kartlagt. 58 av disse ønsker utdanning til helsefagarbeider. Første kull vil starte opp utdanning medio august Det er opprettet arbeidsgruppe for arbeidstidsordninger samt referansegruppe basert på ansatte i turnus som skal bistå arbeidsgruppen i prosjektets videre framdrift. Implementering av nye arbeidstidordninger fra Vikarpool er under prosjektering. Eventuell arbeidsgiverpolitisk måloppnåelse i forhold til ønsket om å bli en mer attraktiv arbeidsgiver, bør også kunne leses av følgende og underliggende punkter: 2.2 Turnover 2.3 Fravær 2.4 Medarbeiderundersøkelsen 3 Likestilling 2. Personalutvikling 2.1 Ansatte og årsverk Tall under viser Drammen kommunes personalutvikling i antall og årsverk fra 2007 til Tallene er basert på fast regulativlønn og omfatter hele Drammen kommune som konsern. Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune*: Organisasjonsform: Årsverk Årsverk Antall ansatte Antall ansatte Basisorganisasjon (samlet) (inkludert D-IKT) Kommunale foretak (sum) Sum konsern *Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene

10 Kommentarer til årsverksutvikling : Antall årsverk har i samlet konsern økt med 29. Antall ansatte har i samlet konsern økt med 54 personer. Årsverksøkning er i hovedsak kommet i 02 Oppvekst (cirka 11 årsverk), 09 Pleie og omsorg (cirka 24 årsverk) og i 12 Grunnskole (cirka 9 årsverk). Størst årsverksreduksjon er i hovedsak kommet i 05 Helse (cirka 7 årsverk) og i de samlede kommunale foretak (cirka 10 årsverk). 2.2 Turnover (personalomsetning) Drammen kommunes totale personalomsetning fremgår av tabell under: Drammen kommune (konsern) Turnover 2007 Turnover 2008 Turnover - Basisorganisasjonen 10,0 % 8,4 % 8,7 Kommunale foretak 13,1 % 13,8 % 12,9 Turnover konsern 10,4 % 9,3 % 9,4 Kommentar til turnover : Drammen kommunes samlede turnover (konsern) er kun svakt økende i. 2.3 Fravær Samlet fravær Drammen kommune som konsern Utvikling i samlet fravær (konsern) fremgår av tabell 1: Tabell 1 År Sykefravær Annet fravær* ,0 % 2,4 % ,1 % 2,5 % 8,8 % 2,8 % *Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m.. Kommentar: Etter et år med svært positiv utvikling og redusert sykefravær i 2008, er sykefraværet i igjen økende. Sykefravær i konsernet har i økt med 8,8 prosent og utgjør i dag 8,8 prosent. På samme tid er også annet fravær økende til 2,8 prosent. Sykefraværet er redusert i flere programområder og mange virksomheter i, men er samlet sett økende i de store programområdene 01 Barnehage (7,2 prosent økning), 09 Pleie og omsorg (12,5 prosent økning) og 12 Grunnskole (7,5 prosent økning). Menns sykefravær øker mest (cirka 14 prosent), spesielt stor er økningen i de kommunale foretakene hvor menns sykefravær har økt med cirka 21 prosent. Kvinners sykefravær i konsern har økt med cirka 8 prosent. Fortsatt store forskjeller i kvinner og menns sykefravær (cirka 2,9 prosentpoeng). Fortsatt stor forskjell i kvinners og menns uttak av ulike former for permisjon (cirka 3 prosentpoeng) Sykefravær i basisorganisasjon. Historisk og prosentvis sykefravær i basisorganisasjonen fremgår av tabell 3: Tabell 3 År Sykefravær 10,4 % 8,4 % 7,9 % 8,4 % 8,9 % 7,9 % 8,7 % Endring i % + 2,9 % - 19,8 % - 5,1 % + 5,5 % + 5,7 % - 10,1 % % Historisk og prosentvis fordeling av sykefraværsdagene de tre siste år i basisorganisasjonen fremgår av tabell 4: Tabell 4 År Egenmeldt sykefravær Legemeldt sykefravær i inntil 8 uker Langtidssykefravær ut over 8 uker % 41 % 48 % % 40 % 48 % % 41 % 46 % 13 % 40,5 % 46,5 % Oversikt over samlet fravær i konsernet Drammen kommune i 2008, brutt ned på kvinner (K) og menn (M), fremgår av tabell 2: Tabell 2 Annet fravær* Sykefravær Sykefravær K Annet fravær* K Sykefravær M Annet fravær* M Basisorg. 8,7 2,9 9,4 3,4 5,9 0,9 K. foretak 9,3 2,0 9,1 2,4 10,0 1,0 Konsern 8,8 2,8 9,4 3,2 6,5 0,2 *Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m Kommentarer til sykefraværsutvikling i basisorganisasjon i : Sykefraværet i basisorganisasjon har i økt med cirka 10,9 prosent og utgjør nå 8,7 prosent. Fordelingen av sykefraværet på egenmeldt og legemeldt sykefravær er tilnærmet uendret, lengre sykemeldinger dominerer fortsatt bildet. Flere virksomheter i 09 Pleie og omsorg er igjen og over tid kommet på et for høyt sykefraværsnivå

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune

Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS FORORD... 4 SAMFUNNSRESULTATER... 5 Demografi... 5 Innsatsområder i samfunnsplanen... 6 ØKONOMISK RESULTAT... 23 Måltavle økonomi... 23

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Årsmelding 2001. Tromsø kommune

Årsmelding 2001. Tromsø kommune Årsmelding 21 Tromsø kommune Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyser 4 Administrativ omstilling 1 Miljøstatus i Tromsø 14 Kort om året som gikk 16 Avdelingsbidragene Sentraladministrasjonen 18 Teknisk

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer