Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012."

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/ Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 17. desember Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Etter 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedtatt av kommunestyret, legges frem som eget dokument innen 15. januar. Økonomiske oversikter skal i henhold til forskriftene være utarbeidet innen 1. mars i budsjettåret. Etter kommuneloven 45 tredje punkt skal innstillingen til årsbudsjett ha vært lagt ut til offentlig gjennomsyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Det er lagt opp til uendret skattøre for kommunene fra ,6 prosent også for Frie inntekter Kommunen har budsjettert med kr ,- i skatt på formue og inntekt for I 2012 var det en samlet skatteøkning for kommunene i landet på 6,8 %. Det er nå regnet med en skatteøkning for kommunene fra 2012 til 2013 med 5,1 %. Kommunen sitt skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i ,8 %. I rammeoverføring til kommunene er det symmetrisk inntektsutjevning. Kommunen sitt skattenivå er over landsgjennomsnittet, og den blir derfor trukket i 2013 med 60 % av differansen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statlig rammeoverføring, fratrukket inntektsutjevning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr mill. Dette består av skatt (kr.7390 mill. ) og rammeoverføring med fratrekk for inntektsutjevning ( kr.4714 mill. ). Inntektsprognosen er nå oppdatert med endelige innbyggertall pr og innkommet skatt i Kommunen må følge inntektsutviklingen nøye gjennom året i forhold til budsjettet. Utviklingen må bli vurdert særskilt i forbindelse med første tertialrapport, som bystyret skal behandle i juni - møte. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Andre generelle statstilskudd Andre generelle statstilskudd er samlet budsjettert med om lag kr.290,3 mill. Dette består for en stor del av integreringstilskudd til bosetting av flyktninger (kr.228 ½ mill.). I tillegg består andre generelle statstilskudd av rentekompensasjon skoleinvesteringer ( både tidligere og ny ordning ), kompensasjon for renter og avdrag av Reform 97 og kompensasjonstilskudd ( renter + avdrag ) fra tidligere ordning for sykehjem og omsorgsboliger. Eiendomsskatt Det er budsjettert med kr.210 mill. i eiendomsskatt for Eiendomsskatten for boliger er tatt bort fra og med 2012 og videreført på næringseiendommer.takseringen som ble gjennomført er benyttet som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten på næringseiendommer fra og med Innkommet skatt var i 2012 kr. 125,7 mill. som var lavere enn forventet. Eiendomsskatten er på denne bakgrunn øket fra tre promille i 2012 til fem promille i 2013 av takseringsgrunnlaget. Renteinntekter og utbytte Det er budsjettert renteinntekter og utbytte med til sammen kr.468 mill., fordelt på kr.143 mill. i renteinntekter og kr. 325 mill. i utbytte fra selskap. Utbyttet fra BKK AS utgjør den største delen av samlet utbytte med kr. 300 mill. Budsjettert utbytte for i år er vurdert som realistisk. I økonomiplanen er inntektene fra utbytte foreløpig videreført for de neste årene på det samme årlige nivået som i år, men størrelsen på inntektene vil bli vurdert nærmere i revisjon av planen. Det er i vedtatt budsjett en avsetning på kr. 52,8 mill. til disposisjonsfond av utbyttet fra BKK, som en reserve for usikkerhet knyttet til reell størrelse på utbyttet. Lønns- og prisøkning Prisindikatoren for kommunesektoren for 2013 er i statsbudsjettet 3,3 %. Denne består av forventet lønnsvekst med 4,0 % (vekt 0,635) og varekjøp med 2,1 % (vekt 0,365 ). Avdrag I økonomireglene er det gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommuneloven 50 syvende ledd kan gjenværende løpetid for kommunen sin samlede gjeldsbyrde ikke overstige den veide levetiden for kommunen sine anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Det er budsjettert med om lag kr. 303,2 mill. i ordinære avdrag i driftsbudsjettet. Dette er avdrag for bykassen inklusiv Bergen Kommunale Bygg. Avdrag på formidlingslån blir ført i investeringsbudsjettet og utgjør kr.60,2 mill. i ordinære avdrag. Vi har vurdert avdragsnivået i budsjettet i forhold til kommunen sin lånegjeld ved utgangen av Ordinære avdrag i budsjettet, kr. 303,2 mill., utgjør 3,5 % av kommunen sin langsiktige gjeld ved utgangen av Beregningsgrunnlaget er langsiktig gjeld i regnskapsbalansen pr (kr.10954,7 mill.) fratrukket lån til videre utlån (kr.2296,2 mill.). 2

3 Kommunen har redusert de ordinære avdragene de siste årene. Budsjetterte avdrag for 2013 ligger lavere enn bl.a. ordinære avdrag i regnskapet for I den samme perioden har kommunen sin lånegjeld økt. De ordinære avdragene i forhold til størrelsen på lånegjelden er derfor redusert relativt mye i den siste perioden. Fylkesmannen anbefaler kommunene å betale minst 3 ½ - 4 prosent avdrag av lånegjelden. Kommunen bør ikke redusere de ordinære avdragene ytterligere de neste årene, i forhold til størrelsen på lånegjelden. De ordinære avdragene bør utgjøre minst 3 ½ prosent av lånegjelden (utenom formidlingslån) hvert år. Selv om det i henhold til kommuneloven kan være lovlig med lavere avdrag i forhold til størrelsen på gjelden, vil det være økonomisk negativt for kommunen. Over tid er det ikke hensiktsmessig med lave avdrag, bl.a. fordi det normalt vil påføre kommunen større renteutgifter. Driftsresultat Kommuneloven 46 punkt 6 legger til grunn at det blir budsjettert med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetninger ( inkl. inndekning av underskudd ). Paragraf 3 i forskriftene om årsregnskapet presiserer nærmere det driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal omfatte, for eksempel må som hovedregel en inntekt og innbetaling som ikke er løpende bli ført i investeringsregnskapet. Det er anbefalt generelt at kommunene bør ha et netto driftsoverskudd i regnskapet på minimum 3 % av driftsinntektene. Dette er viktig for å kunne sette av midler som en driftsreserve og til finansiering av investeringer nå eller senere. Kommunen hadde et netto driftsoverskudd i 2012 med om lag kr.167 mill. Netto driftsoverskudd for 2012 utgjør ca. 1,0 % av driftsinntektene. Av netto driftsoverskudd er kr.131 mill. overført til finansiering av investeringer. Dette svarer til 60 prosent av investeringsdelen av momskompensasjonen. Etter netto bruk av avsetning og overføring til investeringer er det igjen et regnskapsmessig mindreforbruk med kr. 72,3 mill. for Kommunen har et tilsvarende stort, kr.72,3 mill., regnskapsmessig mindreforbruk som del av egenkapitalen pr Kommunen sitt disposisjonsfond er redusert fra utgangen av 2011 til utgangen av 2012 med om lag kr. 43,6 mill., til kr.197 mill. En større del av disposisjonsfondet er knyttet til pensjon. Reduksjonen i disposisjonsfondet i 2012 har samanheng med omdisponering av BKK - utbytte fra drift- til investeringsregnskapet. I vedtatt budsjett er det et netto driftsoverskudd med kr.374,6 mill. Netto driftsoverskudd er planlagt brukt til netto avsetning (kr.74,3 mill.) og overføring til investeringer (kr.300,3 mill.). Kommunene er fra og med 2010 pålagt å gradvis trappe opp overføring av momskompensasjon ( investeringsdelen ) til finansiering av investeringer. I 2013 skal 80 % av investeringsdelen av momskompensasjonen overføres til investeringer. Fra og med 2014 skal hele investeringsdelen av momskompensasjonen tas til inntekt direkte i investeringsregnskapet. I overgangsperioden er overføring fra drift til investering pliktig i henhold til opptrappingsplanen. Denne overføringen må gjennomføres uavhengig av om kommunene har 3

4 underskudd i årsregnskapet. Den pliktige overføringen fra drift til investering er med andre ord unntatt fra strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftene 9. Over tid vil denne omleggingen bidra til å gi lavere rente- og avdragsutgifter som følge av redusert lånefinansiering. Det er inntektsført til sammen kr.300,3 mill. i momskompensasjon i investeringsbudsjettet. Dette tilsvarer 80 prosent av investeringsdelen av momskompensasjonen for Det er ikke lagt opp til driftsfinansiering av investeringer generelt, utover selve tilbakeføringen av momskompensasjon til investeringer. Netto driftsoverskudd i regnskapet for 2012, 1,0 prosent av driftsinntektene, må bli vurdert som lavt. I budsjettet for 2013 er det lagt opp til å øke netto driftsoverskudd, det vil si til 2,3 prosent av driftsinntektene. Størrelsen på netto driftsoverskudd må ses i sammenheng med at hele momskompensasjonen fra investeringer blir ført som driftsinntekt til og med Når denne delen av kompensasjonen i stedet blir inntektsført i investeringsregnskapet fra og med 2014, vil netto driftsoverskudd bli redusert relativt mye. På denne bakgrunn må netto driftsoverskudd bli vurdert som lavt både i regnskap 2012 og budsjett Det er derfor viktig at netto driftsoverskudd blir styrket i økonomiplanperioden (korrigert for omlegging momskompensasjonsordning). Investering, lånegjeld og kapitalutgifter De største investeringene er i barnehage og skole, vann & avløp og i idrettsbygg. Bykassen inkludert Bergen kommunale bygg (BKB) og Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB) sine samlede investeringer for 2013 er budsjettert til ca. kr. 2,7 mrd. Avgiftsfinansierte investeringer til vann og avløp utgjør av dette ca. kr. 0,9 mrd. Investeringene blir i hovedsak finansiert med låneopptak og momskompensasjon. En mindre del av investeringene blir finansiert av salg anleggsmidler, statlig investeringstilskudd og bruk av avsetninger. Lånegjeld ved utgangen av 2012 Bykassen sin langsiktige lånegjeld var ved utgangen av 2012 i underkant av kr.11 mrd. Dette er medregnet den langsiktige gjelden til Bergen kommunale bygg (BKB ), som er en del av bykassen. Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB ) og andre kommunale foretak sin gjeld er ikke medregnet i dette beløpet. Gjelden for bykassen har øket med i overkant av kr. 1 mrd. fra utgangen av 2010 til utgangen av Bykassen sin langsiktige lånegjeld utgjør om lag kr ,- pr. innbygger ved utgangen av Pensjonsforpliktelser er ikke regnet med i dette. I gjelden inngår også avgiftsfinansierte lån. Gjelden kan bli fordelt mellom investeringslån (ca. 4/5) og formidlingslån (ca. 1/5). Formidlingslån og avgiftsfinansiert gjeld skal være fullt ut selvfinansierende. For andre deler av gjelden gis kompensasjonstilskudd etter Handlingsplanen for eldre, rentekompensasjon fra tidligere og nåværende kompensasjonsordning for skoleinvesteringer m.m. Lån med rentekompensasjon til skoleinvesteringer er bare delvis selvfinansierende, da kommunen ikke blir kompensert for avdragene. Bergen Bolig og Byfornyelse KF sine investeringer i omsorgsboliger og utleieboliger skal være selvfinansierende med statlig investeringstilskudd, leieinntekter og bostøtte. 4

5 Kommunen har nå opparbeidet et høyt akkumulert premieavvik for pensjon ved at det er betalt mer premie enn det som er kostnadsført. Kommunen sitt akkumulerte premieavvik for pensjon var ved siste årsskifte kommet opp i ca. kr. 2,1 mrd. Dette bør ses i samanheng med gjeldsnivået. Premieavviket svekker kommunen sin likviditet, og dette medfører et rentetap for kommunen. Akkumulert premieavvik må bli utgiftsført i regnskapene fremover. Kommunen sitt akkumulerte premieavvik er høyt også sammenlignet med andre kommuner. Finansiering av premieavviket er hovedårsaken til at kommunen sitt lånefond har høyere langsiktig gjeld enn anleggsmidler, som i hovudsak er utlån til bykassen (investeringslån og formidlingslån ). Lånefondet sin langsiktige gjeld er om lag kr. 1,6 mrd. høyere enn samlet utlån fra fondet til bykassen, kommunale bedrifter og kommunale foretak ved utgangen av Høyere innlån til lånefondet medfører større renteutgifter. Låneopptak i budsjett og økonomiplan - netto driftsresultat For 2013 er det for bykassen inkludert BKB - og også med BBB - planlagt å ta opp lån med om lag kr.2,9 mrd. Budsjetterte låneopptak kan bli fordelt mellom (i mill. kr.): - Bykassen - med BKB og BBB 1453,4 - Avgiftsfinansierte lån (vann og avløp) Lån til videre utlån (Husbank - lån) ,4 BKB tar opp lån for å finansiere bl.a. skoler og sykehjem. Det er viktig å se gjelden i sammenheng med kommunen sitt inntektsnivå og netto driftsoverskudd. Kommunen må ha et tilstrekkelig høyt inntektsgrunnlag til å betjene renteutgifter og avdrag, samt driftsutgifter som følger med selve investeringene. Det er store driftskonsekvenser av nye investeringer særlig innen skole, sykehjem og idrettsbygg. Den generelle anbefalingen er at kommunene bør ha et netto driftsoverskudd i regnskapet på minimum tre prosent av driftsinntektene, både for å ha driftsreserve og til driftsfinansiering av investeringer. Det blir vist til vår kommentar over om kommunen sitt netto driftsoverskudd. Kommunen sine lave netto driftsoverskudd er et uttrykk for at det er viktig å unngå en større gjeldsøkning. I økonomiplanen er det lagt opp til at den langsiktige lånegjelden for bykassen inkludert BKB vil stige fra ca. kr. 13 ½ mrd. ved utgangen av 2013 til ca. kr. 16,7 mrd. ved utgangen av Husbanklån til videre utlån utgjør 1 ¼ mrd. av økningen. Det er viktig at den reelle gjeldsøkningen ikke blir større enn det vedtatt økonomiplan legger opp til. Gjeldsøkningen kan ikke være større enn det kommunen har inntektsgrunnlag og driftsoverskudd til å betjene. Kommunen nytter i stor grad private tjenesteutøvere, både innenfor barnehagesektoren og for sykehjem. Gjelden på bygg vil derfor i større grad være lagt til private - sammenlignet med andre kommuner - men det er likevel kommunen som indirekte har den økonomiske belastningen av gjelden. 5

6 Kommunen sin reelle gjeldssituasjon er på denne bakgrunn svakere enn det som kommer frem gjennom selve størrelsen på lånegjelden og nøkkeltall fra regnskap, i sammenligning med kommunesektoren forøvrig. Vedlikehold på kommunal eiendom Kommunen har iverksatt tiltak for at vedlikeholdet skal bli prioritert i sterkere grad, og det er gjort organisasjonsmessige endringer for å styrke dette arbeidet. Tiltak gjelder både ordinært vedlikehold og rehabilitering. Kommunen har store utfordringer i forhold til vedlikeholdsetterslep fra tidligere, noe som også går utover det ordinære og løpende vedlikeholdet. For nye bygg er det viktig at nødvendig vedlikehold blir prioritert tidlig. Prioritering av vedlikehold er over tid hensiktsmessig og god økonomiforvaltning. Oppsummering Kommunen bør ikke redusere de ordinære avdragene ytterligere de neste årene i forhold til størrelsen på lånegjelden. Netto driftsoverskudd må bli vurdert som lavt både i regnskap 2012 og budsjett Det er derfor viktig at netto driftsoverskudd blir styrket i økonomiplanperioden. Det er viktig at den reelle gjeldsøkningen ikke blir større enn det vedtatt økonomiplan legger opp til. Gjeldsøkningen kan ikke være større enn det kommunen har inntektsgrunnlag og driftsoverskudd til å betjene. Med helsing Lars Sponheim Rune Fjeld ass. fylkesmann Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Gjenpart : Bergen kommunerevisjon, Postboks 7700, 5020 Bergen 6

7 7

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer