Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6"

Transkript

1 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune i 2011, ble det som ledd i saken igangsatt tilstandsvurderinger av samtlige 89 skoler. I Handlingsplan 1 (sak ) ble bystyret orientert om tilstanden for de 11 første skolene, og vedtok handlingsplanen for utbedringer av disse. I bystyrets møte ble revidert Handlingsplan 1 behandlet (sak 99-13). Planen ble da også utvidet med Møhlenpris og Landås skole, slik at den nå omhandler 13 skoler. Denne saken (heretter kalt Handlingsplan 2) tar for seg de neste 11 skolene. Planen springer ut av den tilstandskartlegging som er gjort i fase 2, og består av følgende skoler: Holen skole barnetrinnet (ungdomsskoletrinnet er innarbeidet i Handlingsplan 1) Nordnes skole Tveiterås skole Haukedalen/Skinstø skole Olsvik skole Kirkevoll skole Kalvatræet skole Paradis skole Haukås skole Kaland skole Haukeland skole I likhet med Handlingsplan 1 gis det i saken en kort oversikt over tilstanden ved den enkelte skole, hvilke strakstiltak som er under utførelse eller planlagt utført, samt de hovedtiltak som det på sikt er behov for å gjennomføre ved skolene. Prioriteringen (rekkefølgen for prosjektene) blir først klar etter at Etat for utbygging har gjennomført nøyere analyser av behovene ved de 11 skolene. Senere handlingsplaner vil kunne inneholde skoler som må prioriteres foran skoler i Handlingsplan 2. Handlingsplan 3 for den neste gruppen skoler vil bli fremlagt for bystyret så snart denne er ferdigstilt. Det presiseres at både valg av tiltak og estimerte kostnader som presenteres i Handlingsplan 2 på det nåværende tidspunkt er usikre. En tentativ fremdriftsplan for de 11 prosjektene vil først foreligge i høsten Bystyret vil bli holdt orientert om større endringer, og det vil ved behov bli lagt frem en revidert plan. Det understrekes videre at det å rehabilitere eller bygge ny skole er et svært omfattende og tidkrevende prosjekt. Dette krever langsiktig planlegging og et bredt tverretatlig samarbeid. Det er mange instanser involvert og i mange tilfeller kryssende interesser å ivareta. Erstatningslokaler for elevene skal etableres, det skal foretas omreguleringer av tomter og etableres uteareal, det skal utlyses konkurranser etter gjeldende regelverk, det skal prosjekteres og tegnes før selve byggeprosjektet kan igangsettes. En lang rekke myndighetskrav må imøtekommes, deriblant kravet om at alle nye bygg etter hvert skal bygges som passivhus. Uforutsette hendelser kan oppstå som kan forlenge et planlagt prosjekt. I gjennomsnitt må man regne ca. 4 år fra planleggingen av et byggeprosjekt starter til bygget kan stå ferdig. Fremdrifts- 1

2 planene for kommende skoleprosjekter må i tillegg tilpasses organisasjonens prosjektkapasitet og situasjonen i bygg- og anleggsmarkedet. Økonomi I saken redegjøres det for estimerte kostnader knyttet til hvert enkelt skoleprosjekt. Estimatene er identisk med kostnadsanslagene innarbeidet i Vedlikeholdsplan , vedtatt av bystyret De estimerte kostnadene er basert på de entreprisekostnader som er lagt til grunn i den enkelte tilstandsrapport, med tillegg av kostnader til bl.a. utredning, prosjektering, rekkefølgekrav, dagens kronekurs og ulike usikkerhetsfaktorer knyttet til de funn man normalt gjør i gamle bygg. Det understrekes at forprosjektfasen derfor med stor sannsynlighet vil vise endringer i de estimerte kostnadene, eksempelvis ved at det for noen skoler velges andre tiltak enn forutsatt i tilstandskartleggingen. I premissene for vedlikeholdsplanen vedtatt av bystyret i mai ble det slått fast at Bergen kommune fra og med 2013 skal legge levetidsbetraktninger (LCC-analyser) til grunn ved investeringsbeslutninger. Disse analysene kan utløse endringer i valg av tiltak. I tillegg vil som nevnt markedssituasjonen til enhver tid ha avgjørende betydning. De estimerte kostnadene i saken gir derfor et foreløpig bilde av hva det vil koste å gjennomføre tiltakene ved skolene omfattet av Handlingsplan 2. Det endelige bildet vil bli mer eksakt klarlagt i løpet av det pågående arbeidet med økonomiplanen. Kostnader vil ikke påløpe i 2013, annet enn til de omtalte strakstiltak. Vedlagt handlingsplanen følger et sammendrag av tilstandsrapportene innhentet for hvert av skoleanleggene, der strakstiltak, hovedtiltak og kostnadskalkyle fremkommer. De komplette tilstandsvurderingene med alle vedlegg er publisert på Bergen kommunes hjemmesider, se https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/inneklimaet-i-skolen/9517/article Det samlede kostnadsanslaget for de 11 skolene utgjør kr 1 065,0 mill. En del strakstiltak kommer i tillegg. Flere av strakstiltakene er ikke endelig kostnadsberegnet, men der anslag foreligger er disse innarbeidet i saken. Strakstiltakene (drift) vil bli gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer i Etat for bygg og eiendom. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets overordnede oppgaver 1 «Oppgaver og enekompetanse for Bergen bystyre (bystyresak 21-11)»: «Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar løypemeldingen for tilstandskartlegging av skoler Handlingsplan 2 til orientering. 2. Byrådet vil i forbindelse med iverksetting av de konkrete utbedringsarbeider ved de aktuelle skoler legge frem forslag til inndekning av kostnadene ved de enkelte prosjekter, og nærmere fremdriftsplan. 3. Økonomiske konsekvenser forutsettes innarbeidet i forbindelse med byrådets forslag til budsjett 2014/økonomiplan Dato: 18. juni 2013 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Sammendrag av tilstandskartleggingen av skoler i fase 2 2

3 Saksutredning: 1. Holen skole barnetrinnet Holen skole består av to bygg. I det ene bygget er det undomsskoleelever, mens det i det andre bygget er barneskoleelever. Hovedbygget til Holen skole sitt barnetrinn ble oppført i Barnetrinnet har i dag ca. 170 elever. Bygget er i relativt god stand, men prioriteres likevel fordi opprustning av barnetrinnet sitt bygg må sees i sammenheng med nybygg av ungdomsskoledelen som ligger i umiddelbar nærhet. Skolen har bl.a. felles administrasjon. Prosjektet Holen ungdomsskoletrinn er presentert for Bystyret i Handlingsplan 1. I sak vedtok bystyret at Holen sitt ungdomsskolebygg skal rives og erstattes av nybygg. Tilstandsvurderingen trekker frem at bygningsmassen til Holen skole sitt barnetrinn trenger en generell innvending og utvendig oppussing, etablering av lærerarbeidsplasser etter gjeldende norm og at skolen har for lite areal til disposisjon. Byrådsavdeling for barnehage og skole er av den oppfatning at det totale arealet er tilstrekkelig, fordi man kan oppnå samme effekt ved å omorganisere romløsningen ved skolen, og se behovene i sammenheng med prosjektet som skal finne sted ved ungdomsskoletrinnet. Det ansees sannsynlig at elevene kan ha tilhold ved skolen under utførelsen av tiltakene, siden disse ikke er av mest omfattende karakter. Det bør etableres en personaldusj og en arbeidsplass for rektor ved skolen, også ved barneskolebygget. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av høsten Middels rehabilitering av skolen innvendig og utvendig. Omorganisering av romløsninger, utvidelse av lærerarbeidsplasser. Estimerte kostnader: Kr 65 mill. 2. Nordnes skole Nordnes skole består av barneskole og barnehage og rommer totalt 252 barn. Tallet er stigende. Tak og fasader ble i all hovedsak rehabilitert i 2009, inkludert nye vinduer. Det er planlagt å bygge skolen om til et oppveksttun. Det er i gjeldende økonomiplan avsatt kr 49,5 mill. til formålet (barnehagedelen). Tilstandsvurderingen viser at skolen trenger en omfattende rehabilitering både utvendig og (spesielt) innvendig. I tillegg er det behov for et nytt bygg til barnehagedriften. Det må etableres flere og større lærerarbeidsplasser etter gjeldende norm. Toalettfasiliteter må etableres og gamle rehabiliteres. Utfordringene ligger i at dette er et gammelt og lite funksjonelt bygg som skal gjennomgå en omfattende og gjennomgripende rehabilitering, bl.a. etablering av balansert ventilasjonsanlegg i hele bygget. Dette skal utføres samtidig med at de antikvariske hensyn skal ivaretas. Det er også en utfordring hvorvidt elevene kan ha opphold i skolebygget under rehabiliteringen, eventuelt ved at de rokkeres i bygget, eller om alle elevene må fraktes til erstatningslokaler. Dette må utredes nærmere. Det vil i tilfelle påløpe vesentlige kostnader til etablering av erstatningslokaler og transport til disse. Det ble vinteren 2013 oppdaget mugg i skolens gymbygning. Der er igangsatt sanering av denne som første byggetrinn i rehabiliteringsprosjektet. Dette ble spesielt finansiert i tertialrapport Nordnes oppveksttun vil bli realisert i to byggetrinn. Det første byggetrinnet omfatter rehabilitering av eksisterende gymsal og etablering av barnehageplasser i Haugeveien. Byggetrinn to vil omfatte et tilbygg til barnehageplasser i Nordnes skole, samt nødvendig tilrettelegging av eksisterende barnehages arealer til skoleformål. Dette byggetrinnet vil også omfatte den innvendige og utvendige rehabiliteringen som følge av behov i tilstandsrapporten. 3

4 Sanering av skolens gymsal. Estimerte kostnader: Kr 7,4 mill. Total innvendig og utvendig rehabilitering. Eventuelt nybygg for barnehagedrift. Estimerte kostnader: Kr 194 mill. 3. Tveiterås skole Tveiterås skole ble bygget av staten i 1973 og overtatt av Bergen kommune i Tveiterås er i dag en spesialskole for 38 barn med svært spesielle behov. Flere av elevene er rullestolbrukere med store bevegelseshemninger. Det er totalt 46 ansatte. Skolen holder til i meget uhensiktsmessige lokaler. Det er behov for økt areal til lærerarbeidsplasser. Noe kan muligens løses ved omdisponering av arealer. Utfordringen er at skolens lokaler som sådan er lite egnet til virksomheten. Skolen har trange og kronglete korridorer uegnet for rullestoler, det er mørkt og trangt og tunge løsninger både for ansatte og elever. Utvendig fremstår bygget i god stand, med enkelte mindre vedlikeholdsbehov. Innvendig er skolen hovedsakelig kledd i trepanel, som er robust, men som gir utfordrende hygieneforhold. 20. juni 2013 mottok Bergen kommune varsel om stenging etter arbeidsmiljøloven 6-3. Bergen kommune er pålagt innen skolestart 19. august 2013, å ha en konkret plan for utbedring av påpekte forhold i varselet. Omfattende nedvask av hele bygget. Omdisponeringer. Varselet om stenging trekker opp utfordringer knyttet til toalettforhold, dusj/garderobe, stellerom, støyskjerming, grupperom, lysskjerming, overflatebehandling og kjøkken. Det må utredes strakstiltak for flere av disse forholdene. En plan for dette vil bli utarbeidet innen fristen nevnt over. Kostnadene er foreløpig ukjent. Det må vurderes om dagens lokaler er egnet for skoledrift av denne type. Alternativ til å etablere skoledriften i andre og tilpassede lokaler, er å ta bygget gjennom en omfattende og vesentlig rehabilitering, men det er usikkert om dette vil gjøre bygget bedre egnet til målgruppen. En total rehabilitering vil kreve at alle elevene flyttes i erstatningslokaler, noe som innebærer ekstra kostnader. Total rehabilitering anslås til kr 43 mill. ekskl. eventuelle erstatningslokaler. 4. Haukedalen/Skinstø skole Haukedalen skole huser de øverste klassetrinn, totalt 290 elever. I tillegg består skolen av et eget bygg på Skinstø (ca. 1 km unna), som huser 74 av de yngste elevene. Begge skolebyggene administreres fra Haukedalen skole. Bygget fra 1980 er i svært dårlig forfatning, og et mulig tiltak er at nåværende bygg erstattes av et nytt og mer hensiktsmessig bygg. Haukedalen skole må gjennomgå full innvendig opprustning, og det må gjøres en del omfattende tiltak utvendig. Bygget fremstår mørkt og det må foretas en gjennomgående oppgradering av belysningen, likeledes må balansert ventilasjonsanlegg installeres. Det bør foretas utvendig drenering rundt deler av bygget for å avhjelpe fuktproblemer. Det vurderes at elevene kan ha tilhold på skolen mens oppgraderingen skjer gjennom interne rokkeringer i lokalene i en periode. Alternativt bør det vurderes etablering av en avlastningspaviljong på skoleplassen. Etat for helsetjenester har pålagt skolen å gjennomføre tiltak i to rom i hovedbygget på Haukedalen og i ett rom ved Skinstø, og dokumentere at luftskiftet i disse rommene er tilfredsstillende. Samme 4

5 dokumentasjon for de øvrige undervisningsrom skal sendes Etat for helsetjenester innen 1. september Videre skal ovner med for høy overflatetemperatur være skiftet ut innen samme dato. Innen nyttår må skolen dokumentere at det er blitt foretatt rengjøring av ventilasjonskanalene på skolen. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av Innvendig og utvendig rehabilitering av Skinstø og Haukedalen, tilbygg, etablering av lærerarbeidsplasser. Installering av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader: Kr 133 mill. for begge skolebyggene. 5. Olsvik skole, inkl. Olsvikhallen og Skjenlia skole Olsvik skoles hovedbygg er fra 1978 og huser 443 elever fra trinn. Skolen har totalt 632 elever og består av tre bygg, skolebygg (hovedbygg), en idrettshall som også rommer SFO, samt Skjenlia skolebygg som huser klasse. Skolebyggene er generelt nedslitt og trenger både innvendig og utvendig oppgradering, spesielt nevnes toalettfasiliteter og forhold ved SFO. Det vurderes at elevene kan ha tilhold i byggene mens oppgraderingen foregår. Innvendig og utvendig rehabilitering av alle tre bygg. Estimerte kostnader: Kr 153 mill. for alle tre bygg. 6. Kirkevoll skole Kirkevoll skole består av totalt 9 bygg på til sammen ca m 2, inkludert gammelt gymbygg, nytt gymbygg og SFO. Skolen huser til sammen ca. 600 elever. Bygningene fremstår i varierende stand, og har ulike oppgraderingsbehov. Gammel gymsal ble stengt desember Denne gymsalen skal rehabiliteres, da rivning/nybygg ikke er aktuelt av antikvariske hensyn. Rehabilitering av gymsalen er innarbeidet spesielt i tertialrapport Det vil mest sannsynlig ikke bli behov for erstatningslokaler under byggeperioden (hovedtiltaket). Rehabilitering av gammelt gymbygg estimert til kr 12,1 mill. Utvendig og innvendig rehabilitering av deler av bygningsmassen, ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Ombygginger for større lærerarbeidsplasser. Estimerte kostnader: Kr 144 mill. 7. Kalvatræet skole Kalvatræet skole er en skole for 200 elever. Skolen består av 2 bygninger som er oppført i 1971, et hovedbygg og et gymbygg. Senere er det oppført tilbygg av nyere dato. Generelt er byggene i teknisk god stand, men det er utfordringer knyttet til inneklima i flere rom i hovedbygningen. Deler av ventilasjonsanlegget bør renoveres eller skiftes ut. Garderobeforhold bør vurderes. Dersom det blir behov for avlastningslokaler under utbedringene, vil dette medføre tilleggskostnader. Middels rehabilitering innvendig og utvendig. Utskiftninger av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader: Kr 43 mill. 8. Paradis skole Paradis skole har kapasitet til 500 lever. Skolen vurderes å ha tilstrekkelige arealer, men en stor del av arealene fremstår som trange og lite hensiktsmessige. Romløsningene må gjennomgås og det må vurderes 5

6 om en kan få til en noe mer hensiktsmessig disponering av eksisterende areal. Dette vil antagelig medføre en del innvendig ombygging. I tillegg har bygget behov for generell innvendig oppussing, samt en utskifting av skolens ventilasjonsanlegg. Middels rehabilitering. Estimerte kostnader: Kr 113 mill. 9. Haukås skole Haukås skole består av en ny skoledel (2002) og en eldre del bygget i Skolen har plass til 350 elever og behovet er økende. Begge bygninger er i hovedsak god teknisk stand. Det er imidlertid behov for tiltak på skolekjøkken, vifter og ventilasjon, og skolen preges av dårlig belysning. Det er planlagt en utbygging av bibliotek. Trafikkforholdene må gjennomgås og adkomstområdet vurderes. Avhengig av hvor omfattende rehabiliteringen vil bli vurderes behovet for erstatningslokaler. Gjennomgang av trafikkforhold og adkomstområde. Middels rehabilitering i deler av bygningsmassen, belysning, ventilasjon, tilbygg. Estimerte kostnader: Kr 42 mill. 10. Kaland skole Kaland skole består av to hoveddeler, en del bygget i 1963 og en nyere bygning fra Den nye delen fremstår i forholdsvis god stand, men trenger justeringer ift. renhold og muligens skifte av gulvbelegg. Det er behov for ett nytt toalett. Det anbefales at det monteres nytt ventilasjonsanlegg og oppgraderte tekniske anlegg i den eldste delen av skolen. Det er utfordringer knyttet til adkomst til skolen, så en utvidelse av adkomsten må vurderes som tiltak. Middels rehabilitering. Skifte av ventilasjonsanlegg og oppgradering av øvrig teknisk anlegg. Generell innvendig oppgradering. Estimerte kostnader: Kr 65 mill. 11. Haukeland skole Haukeland skole består av en hovedbygning og et gymbygg og ble bygget i Skolen huser i dag 288 elever. Skolen har opparbeidet et visst etterslep på vedlikehold, hovedsakelig innvendig. Det er behov for generell innvendig oppgradering. Det tekniske anlegget og ventilasjonsanlegg bør skiftes ut. Det bør vurderes tiltak (evt. utbygging) for å gi lærerne bedre og større arbeidsplasser. Etter pålegg fra Etat for helsetjenester må det innen 1. september 2013 gjennomføres CO 2 -målinger i et representativt utvalg av undervisningsrom for å undersøke om det er tilfredsstillende luftskifte. Innen utgangen av året må det dokumenteres at ventilasjonskanalene ved skolen er rengjort. Middels rehabilitering. Estimerte kostnader: Kr 70 mill. 6

7 Oppsummering kostnader De samlede kostnadsanslagene for Handlingsplan 2 fremkommer av følgende samletabell, der anslagene over strakstiltak ved noen av skolene ikke vil foreligger før over sommeren 2013: SKOLE Strakstiltak Fremdrift Kostnad Hovedtiltak Kostnad 1 Holen skole - barnetrinnet Personaldusj, arbeidsplass for rektor høst 2013 Middels rehabilitering innvendig/utvendig, omorg. av romløsninger 65,0 2 Nordnes skole Sanering gymsal 7,4 Total innvendig og utvendig rehabilitering. - evt bygg for barnehage 3 Tveiterås skole Omfattende nedvask, div. strakstiltak utredes 4 Haukedalen/Skinstø skole 5 Olsvik skole inkj. Olsvikhallen og Skjenlia skole 6 Kirkevoll skole Rehabilitering av gammelt gymbygg 194,0 Total rehabilitering? 43,0 Div. inneklimatiltak høst 2013 Innvendig og utvendig rehabilitering Innvendig og utvendig rehabilitering av alle tre bygg 12,1 Innvendig og utvendig rehabilitering av deler av bygn.massen - ombygginger 7 Kalvatræet skole Midels rehabilitering innvendig og utvendig, ventilasjonsanlegg 8 Paradis skole Middels rehabilitering. 113,0 9 Haukås skole Gjennomgang av trafikkforhold og adkomstområde Middels rehabilitering av deler av bygn.masse, ventilasjon, tilbygg 10 Kaland skole Middels rehabilitering. Ventilasjonsanlegg, oppgradering øvrig teknisk 11 Haukeland skole Inneklimatiltak, ventilasjon Middels rehabilitering. 70,0 SUM 1 065,0 133,0 153,0 144,0 43,0 42,0 65,0 7

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Artikkelen oppsummerer opplegg, gjennomføring og erfaringer fra en tverrfaglig gjennomgang

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer