2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser."

Transkript

1 Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr MEGJ ESARK Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som omhandlet planen for å imøtekomme pålegg fra Arbeidstilsynet fra 2011 som gjaldt inneklima og vedlikehold ved skolene, heretter omtalt som Handlingsplan 1. Denne saken inneholder en oppdatering av planen, slik at bystyret blir gjort kjent med hvilke tiltak som er utført ved de 11 første skolene (pluss Møhlenpris og Landås), og hvilke tiltak som er under planlegging og utførelse. Det vil også bli redegjort for hvilke kostnader som er påløpt og som sannsynligvis vil påløpe. Bystyret må også ta stilling til valg av tiltak for Damsgård skole og Holen ungdomsskole. Det er nå gjennomført en tilstandskartlegging av 11 nye skoler, og det vil i løpet av sommeren 2013 bli oversendt en Handlingsplan 2 som gjelder disse skolene. Handlingsplan 3 for de neste 14 kartlagte skoler og de øvrige planer for de resterende skoler vil deretter fortløpende bli lagt frem etter hvert som de er kartlagt i 2013, 2014 og En vedtakelse av Handlingsplan 1 slik den nå foreligger, innebærer en vedtakelse av: Oppdaterte hovedtiltak og fremdriftsplaner. Oppdaterte kostnader, herunder et økt kostnadsbehov stort kr 362,7 mill. utover avsatt sekkepost. Økte driftskostnader, grovt anslått til kr 25 mill. At Damsgård skole rives til fordel for nybygg uten svømmebasseng. At Holen ungdomsskole rives til fordel for nybygg uten svømmebasseng. Byrådet får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer i henhold til handlingsplanen Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det ble i bystyresak 104/12 lovet en oppdatering av planene og en fremleggelse av kostnader som går utover budsjett. Bystyrets overordnete oppgaver 1: «Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar oppdatering av Handlingsplan 1 for tilstandskartlegging/tiltak skoler, med de premisser som fremkommer i saken. 2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. 3. Det legges til grunn at de fremtidige økonomiske konsekvensene (utover 2013) innarbeides ved rulleringen av Budsjett 2014/Økonomiplan Dato: 30. april 2013 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** 1

2 Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Fagnotat av Damsgård skole Fagnotat av Holen ungdomsskole Fagnotat av Damsgård skole m vedlegg Fagnotat av Holen ungdomsskole m vedlegg 2

3 Saksutredning: I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn ved skolene i Bergen ble Bergen kommune pålagt en rekke tiltak for å utbedre inneklimaet og det systematiske vedlikeholdet ved skolene. Det er satt i gang et omfattende arbeid med å få samtlige av byens 89 skoler tilstandskartlagt. Etter at tilstandskartleggingen var gjennomført for de 11 skolene man anså som i dårligst stand, ble en handlingsplan sendt bystyret for behandling. Bystyret fikk også fremlagt planen for den videre tilstandskartlegging av de øvrige skolene. Saken (bystyresak 104/12) ble behandlet 15.mai 2012 og bystyret fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar fremlagt handlingsplan for opprusting av 11 skoler i Bergen. 2. Byrådet vil i forbindelse med iverksetting av de konkrete utbedringsarbeider ved de aktuelle skoler legge frem forslag til inndekning av kostnadene ved de enkelte prosjekter, og nærmere fremdriftsplan. I bystyresak 187/12 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2012 bevilget bystyret 150 mill. som en rammebevilgning til formålet i Bystyret avsatte ytterligere 485 mill. i økonomiplan som en sekkepost, fordelt over årene i økonomiplanperioden med henholdsvis 150 mill., 150 mill., 100 mill. og 85 mill., jfr. Bystyresak 304/12. Av denne sekkeposten på totalt kr 635 mill. er det så langt anvendt kr 49,5 mill. til Ulsmåg skole. Det antas at størstedelen av kostnaden vil påløpe i 2015, 2016 og 2017, fordi da begynner prosjektene å nå ferdigstillelse. I Handlingsplan 1 ble det redegjort for hver enkelt av de 11 skolene og de planer som den gang var aktuelle utfra den tilstandskartlegging som var utført. Videre for hvilke estimerte kostnader man den gang la til grunn at tiltakene ville koste. Det ble i saken understreket at både kostnader og fremdrift var foreløpige og at endringer ville forekomme. Det vil i det følgende bli redegjort for hvilke tiltak som er utført ved de enkelte skolene og hvilke tiltak som gjenstår, samt de kostnader som faktisk er påløpt og hvilke estimerte tilleggskostnader som sannsynligvis vil påløpe. Det legges til grunn lavenergistandard for omfattende rehabilitering og passivhus-standard for alle nybygg. Med utgangspunkt i nye kostnadsestimater vil det bli klarlagt et merbehov utover rammen av den vedtatte sekkeposten på 635 mill. kroner. Denne merkostnaden vil bli innarbeidet ved rulleringen av økonomiplan Det forventes ikke å bli merutgifter i Gjennomføringsvedtak vil bli fremmet fortløpende. Fordelingen av sekkeposten på prosjektene vil bli foretatt i henhold til tabellen som angir en samlet oversikt (alle tall i mill.kr): Skole/prosjekt Avsatt i gjeldende økonomiplan Kostnadsestimat totalt pr Finansieringsbehov øk.plan Anslått ferdigstillelse Møhlenpris inkl. erstatningslokaler 160,0 229,0 69,0 2016/2017 Landås (NB: OPS-prosjekt) 11,8 11,8 0, Varden 0,0 136,0 136,0 2015/2016 Nattland inkl. erstatningslokaler 315,0 486,0 171,0 2015/2016 Søreide (NB: OPS-prosjekt) 25,0 25,0 0,0 2013/2014 Minde inkl. SFO-bygg 37,0 94,0 57,0 2014/2015 Ulsmåg 225,5 275,0 49,5 2014/2015 Damsgård inkl. erstatningslokaler 109,2 325,5 216, Holen inkl. erstatningslokaler 105,3 300,5 195,2 2017/2018 Lyshovden 27,0 71,0 44,0 2014/2015 Alrekstad 0,0 24,0 24,0 2014/2015 Alvøen 20,3 56,0 35, Garnes (strakstiltak) 0,0 0,0 0, Avsatt «sekkepost» til fordeling 635,0-635,0

4 Sum 1 671, ,8 362,7 Kostandene til erstatningslokaler for Damsgård og Holen er estimert ut fra hva paviljongskoler i den størrelsesorden erfaringsmessig har kostet ved andre prosjekt. For Damsgårds vedkommende er det også kalkulert inn eventuelle kostnader til kjøp av tomt og opparbeidelse av denne. De endelige kostnadene vil være avhengig av hvilke erstatningsskole-alternativ man velger. I tillegg vil det påløpe kostnader til skyss av elevene og i noen tilfeller også ekstra lærertimer. Merkostnadene for investeringsmidler utløser økte driftskonsekvenser, i hovedsak i form av økt husleie, i størrelsesorden kr mill. Dette må innarbeides i driftsrammene i forbindelse med rullering av økonomiplanen. Når det gjelder fremdriften for skoleprosjekt av større karakter, kan det generelt legges til grunn at det tar 3,5 4 år fra prosjektet er bestilt/forarbeidet starter opp til prosjektet er ferdigstilt, så langt ingen større uforutsette forhold oppstår. De ulike skolene: Det redegjøres innledningsvis for status for Møhlenpris skole og Landås skole, siden disse to skolene også ble omtalt i Handlingsplan 1. Det ble også fremmet egne bystyresaker som gjaldt disse skolene, Landås oppveksttun (sak 46-12), og Møhlenpris oppveksttun (sak 80-12), der det ble besluttet henholdsvis rivning/nybygg og rehabilitering av skolene. Det følges ellers samme rekkefølge og mal som ved bystyresak Møhlenpris skole: Opprinnelig intensjon var at Møhlenpris skole skulle rives og erstattes med nybygg. Antikvariske hensyn tilsa imidlertid en rehabilitering og bevaring av bygget. Bystyret vedtok 26. mars 2012 (sak 80-12) at skolen skal gjennomgå en fullstendig rehabilitering og at det skal etableres et oppveksttun med barnehage. Det ble i saken antatt at skolen kunne stå ferdig våren Elevene ble flyttet inn i midlertidige lokaler på Sydneshaugen januar Arbeidet som skal gjøres med Møhlenpris er langt mer omfattende og komplisert enn en vanlig rehabilitering fordi bygningsmassen er bevaringsverdig. Prosjektet kan langt på vei sammenlignes med det som er gjort ved Ny-Krohnborg skole. Det er også knyttet utfordringer til utearealet som er for lite i forhold til anbefalt norm. På grunn av prosjektets omfang må det lages en reguleringsplan for det nye oppveksttunet. Anmodning om å starte opp planarbeidet er sendt planmyndighetene 27. februar Planprosessen er beregnet til å ta litt over ett og et halvt år. Offentlige etater, naboer og andre interesseorganisasjoner varsles underveis i prosessen i henhold til gjeldende regelverk i plan og bygningsloven. Reguleringsprosessen skal belyse og søke å løse utfordringene med trafikk og av- og påstigning i forbindelse med barnehagen, i tillegg til uteområder for de grupper som skal inn i bygget. Det er en betydelig utfordring knyttet til arealutnyttelse mot Bergen Tekniske Museum. For ikke å miste verdifull tid er det besluttet å kjøre reguleringsarbeidet og arbeidet med byggeprosjektet parallelt, så langt det er mulig. Fremdriftsplanen tilsier at Møhlenpris oppveksttun tidligst vil være ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017. Dette er med forbehold om at gjennomføringen av prosjektet går som planlagt, uten komplikasjoner. I rehabiliteringsprosjekt av denne størrelse og i et 100 år gammelt bygg er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at det kan oppstå uforutsette forhold som kan påvirke økonomi og fremdrift. Endelig sluttdato er således ikke mulig å fastsette før kontrakt og fremdriftsplan er godkjent av valgt entreprenør. 4

5 Det er i økonomiplan og økonomiplan totalt avsatt en investeringsramme på kr 160 mill. til prosjektet. I bystyresaken ble det understreket at dette var et grovt anslag, og 160 mill. for å totalrehabilitere Møhlenpris skole vurderes i dag å være for lavt. Rehabilitering av et bygg som Møhlenpris skole vil m2-prisen sannsynligvis ligge på samme nivå som et nybygg, på grunn av den antikvariske kompleksiteten. Det understrekes at endelige kostnadstall ikke er mulig å anslå sikkert før kontrakt med entreprenører er inngått. Strakstiltak: Kjøp og etablering av erstatningslokaler/paviljonger på Sydneshaugen: Kostnader: ca. 45 mill. kroner. Total rehabilitering av eksisterende bevaringsverdige skolebygg med etablering av barnehage. Byrådet vil fatte gjennomføringsvedtak når konkurransen er avholdt og kostnadene er kjent. Antatt ferdigstillelse tidligst årsskiftet 2016/2017. Endelig fremdriftsplan/ferdigstillelse må en komme tilbake til når entreprenør er valgt. Møhlenpris oppveksttun 184,0 160,0 10,0 14,0 2016/2017 Erstatningslokale Møhlenpris 45,0-45,0 - Ferdig Landås skole: Februar 2012 (sak 46-12) vedtok bystyret at Landås skole skal rives og ny skole skal bygges på tomten. Rivningen skulle etter planen starte opp våren 2013 og ny skole ble antatt å stå ferdig i løpet av Det ble besluttet at skolen skal bygges som et OPS (offentlig-privat-samarbeid). I forbindelse med at rivningssøknad ble sendt inn til Etat for byggesak og private planer høsten 2012, kom de antikvariske myndigheter med innsigelser mot rivning og mente i utgangspunktet at bygningsmassen skulle bevares. Resultatet ble at tuntrærne og den såkalte «høyblokken» skulle bevares, og at resten av bygningsmassen kunne rives, og at byantikvaren skulle konsulteres under rehabiliteringen. Rivningsarbeidet vil starte opp våren Det pågår for tiden en revisjon av tilbudsmaterialet for OPSkonkurransen hvor det tas hensyn til at høyblokken ikke skal inkluderes i skoleprosjektet. Høyblokken vil da måtte rehabiliteres til en alternativ anvendelse som et eget prosjekt. Dette kan medføre ytterligere reguleringsmessige avklaringer. Avhengig av utfall av dette, antas at OPS-prosjektet kan bli lyst ut i løpet av våren 2013, med tilbudsfrist for prekvalifisering i løpet av sommeren/høsten. Med erfaring fra Søreide OPS må det påregnes at det går minst 3 år fra kunngjøringen av konkurransen, slik at antatt ferdigstillelse kan bli våren 2016, men dette vites først når det er inngått kontrakt med entreprenør. Elevene ved Landås skole er i byggetiden ivaretatt i helt nyoppussede lokaler på Ulriken skole, som tidligere ble benyttet til avlastningslokaler for Ny-Krohnborg oppveksttun. 5

6 Det er avsatt kr 11,8 mill. til rivning av gamle Landås skole. Landås skole skal utføres som et OPSprosjekt og kostnader for leie vil bli innarbeidet i Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) sitt driftsbudsjett. Antatt ferdigstillelse av skolen 2016, helt avhengig av kontraktsinngåelsen (OPS). Skole/prosjekt Kostnad Inv.ramme Sekkepost Behov Fremdrift Landås skole 11,8 11, De 11 første skolene. En oppdatering av Handlingsplan 1: 1. Varden skole Forarbeidene til rehabiliteringen av Varden skole ble igangsatt i Det har vært gjort en del utredningsarbeid ved skolen, og det er besluttet at den omdiskuterte C-fløyen ved skolen må rives pga. fukt- og soppskader og erstattes med ny. Det ble plassert paviljonger på skolen som erstatning for C- fløyen, og elevene flyttet inn i denne i november Gymbygget ved skolen er stengt og besluttet revet og skal erstattes med nytt. Gymbygget og C-fløyen skal sees i sammenheng for å bedre arealutnyttelsen og gi skolen bedre funksjoner. Det vurderes at elevene kan ha opphold ved skolen under rehabiliteringen. Tilstanden til dagens SFO-bygg er slik at det er behov for å se dette bygget i sammenheng med resten av prosjektet. Rivning av c-bygget. Rivning av gym-bygg. Nybygg der c-bygget stod. Nybygg gymbygg. Total rehabilitering av den øvrige bygningsmasse (fløy A og B). Det er ikke avsatt egne midler til rehabiliteringen/nybygg av skolen. Det ble i bystyresaken estimert en kostnad på 107, 3 mill. Siden er det konkludert med nybygg av C-fløyen, samt nytt gymbygg. Dette medfører et kostnadsestimat pr på ca. 136 mill. kroner. Endelig kostnadstall vil først foreligge når anbud er innhentet og kontrakt inngått. Avsatt: kr 0 mill. Estimert kostnad: pr kr 136 mill. Finansieringsbehov: 136 mill. Det er forutsatt så langt at elevene kan ha tilhold på skolen under byggearbeidet. Skulle videre detaljplanlegging vise at dette likevel ikke lar seg gjennomføre, vil det påløpe merkostnader med å fremskaffe erstatningslokaler, eventuelt transportkostnader i tillegg, samt at dette vil ha betydning for fremdriften. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse av prosjektet til 2015/16. Først når detaljprosjekteringen er ferdig, nødvendige tillatelser foreligger og kontrakt med entreprenør er inngått, er det mulig å fastsette en fremdriftsplan. 6

7 Varden skole 136,0-119,5 16,5 2015/ Nattland oppveksttun. Nattland skole var opprinnelig besluttet rehabilitert i sin helhet. Under forarbeidet med prosjektet ble det avdekket store bygningsmessige utfordringer ved bygget som gjorde at bystyret (sak ) vedtok rehabilitering, samt rivning og nybygg av store deler av bygningsmassen, samt at det i saken ble tatt forbehold om at det kunne skje ytterligere endringer i prosjekteringsfasen med hensyn til hvor mye av bygningsmassen det ville bli regningsvarende å rehabilitere. Nåværende prosjekt innebærer rehabilitering av kun en bygning (ungdomsskolebygget) og rivning/nybygg av resten. I tillegg skal Pinnelien barnehage flyttes til Nattland. Bergen kommune skal overta tilbudet for hørselshemmede elever, og disse vil også få plass i oppveksttunet. Det ble i desember 2012 vedtatt at skolen skal bygges i passiv-hus-standard. Dette, sammen med at det oppstod et behov for reguleringsendring pga. begrensninger i byggehøyden, førte til en forskyvning av ferdigstillelsestidspunkt fra skolestart 2015 til årsskiftet 2015/2016. Det understrekes at dette er et estimert tidspunkt med bakgrunn i den kunnskap vi har i dag. Det er ikke mulig å fastsette endelig tidspunkt for ferdigstillelse før reguleringsprosess er avsluttet, anbud innhentet og kontrakt med entreprenør er inngått. Det oppstod akutt situasjon knyttet til inneklima våren Forholdet medførte fremskyndet utflytting av elevene ved Nattland skole. Dette ble gjort ved at 45 elever våren 2012 ble tilbudt plass ved nye Sædalen skole, mens man forberedte den omfattende prosessen med å finne tomt og søke tillatelse til oppsetting av en erstatningsskole for de resterende 350 elevene. Erstatningsskolen som utgjør m 2, stod innflyttingsklar desember 2012, og elevene ved Nattland skole (med unntak av ungdomsskoletrinnet) flyttet dit. Her skal de ha opphold til ny skole står innflytningsklar. Det ble i tillegg utført en rekke strakstiltak på den gamle skolen for at bygget skulle kunne huse elevene frem til erstatningskolen var klar Strakstiltak/paviljongskole: Kjøp og etablering av erstatningsskole på m 2 i Sædalen. kr 56 mill. Det pågår prosess for innkjøp av paviljonger som skal huse ungdomsskoleelevene under byggeperioden. Disse skal plasseres i nærheten av byggeplassen. Estimert kostnad: ca. kr 25 mill. Full rehabilitering av ungdomskoledel. Rivning og nybygg av resten av bygningsmassen. Det er avsatt kr 315 mill. til prosjektet. Estimert kostnad pr er kr 405 mill. Skolen er vedtatt bygget i passivhus-standard. I tillegg kommer kostnadene til erstatningsskoler for elevene i byggeperioden. Etter nåværende plan antas det at skolen skal kunne stå ferdig ved årsskiftet 2015/2016. Det tas forbehold om ferdigstillelsestidspunkt inntil det foreligger kontrakt med entreprenør. 7

8 Nattland oppveksttun 405,0 315,0 55,0 35,0 2015/2016 Erstatningslokale Sædalen 56,0-56,0 - Ferdig Erstatningslokale Nattland U. 25,0-25, Søreide skole Det er vedtatt å bygge ny Søreide skole som et OPS-prosjekt (offentlig- privat-samarbeid). Det er blitt gjennomført en prosess med regulering og tomteerverv. Byggingen ble igangsatt våren 2012 og det er antatt at bygget er ferdigstilt årsskiftet 2013/2014. Bygging av ny skole som OPS-prosjekt. Avsatt kr 25 mill. til forarbeid og tomtekjøp. Søreide skole skal utføres som et OPS-prosjekt og kostnader til leie vil bli innarbeidet i BBS sitt driftsbudsjett. Ferdigstillelse 2013/2014. Søreide skole (tomtekjøp) 25,0 25, / Minde skole: Minde skole skal gjennomgå rehabilitering både utvendig og innvendig. Prosjekteringen av dette startet opp etter planen sommeren Selve byggearbeidet startet opp januar Elevene har tilhold på skolen i byggeperioden, ved at de rokeres i bygget etter hvert som byggearbeidet skrider frem. Det er visse utfordringer knyttet til skolens SFO. Det foregår utredning av hva som skal skje med SFOdelen av skolen som holder til i en egen bygning i Fredlundsveien. Det må tas stilling til et eventuelt nybygg på tomten eller om eksisterende bygning kan rehabiliteres. Helseverngodkjenning av Minde skole vil være avhengig av at også SFO- delen er ferdigstilt, slik at dette kan forsinke en godkjennelse av en ferdig rehabilitert skole. Rehabilitering av skolen. Rehabilitering eller nybygg av SFO-bygget. 8

9 Det er avsatt kr 37 mill. til prosjektet. Dette ble forespeilet i bystyresaken ikke å være tilstrekkelig. Estimert kostnad ble satt til 69 mill. Estimert kostnad for SFO-bygget uansett valg av tiltak (rehabilitering eller nybygg) er ca. kr 25 mill. Prosjekteringen av rehabilitering er ferdig og arbeidet startet opp i januar 2013 og går som planlagt. Med forbehold om uforutsette forhold som kan oppstå i alle større rehabiliteringsprosjekt, antas ferdigstillelse av skolen til årsskiftet 2014/2015. Minde skole 69,0 37,0 32,0-2014/2015 Minde skole SFO-bygg 25,0-25,0-2014/ Ulsmåg skole Ulsmåg skole er besluttet revet og erstattet med nytt skolebygg for 600 elever inkludert volleyballhall. Rivningsarbeidet er startet opp og elevene i 1. til 4.trinn ble januar 2013 flyttet ut i paviljonger/erstatningsskole plasser på idrettsplass i nærheten av skolen. 5. til 7. trinn har sin skolegang på Skjold og Kringlebotn skoler i byggeperioden. Rivning/nybygg ny skole. Det var i utgangspunktet bevilget kr 225,5 mill. til nytt skolebygg. Det ble forespeilet i bystyresaken (Handlingsplan 1) at dette beløpet ikke var tilstrekkelig. Etter at tilbud forelå, har det vært nødvendig med tilleggsbevilgninger på 49,5 mill. kr (vedtatt byrådssak februar 2013). Dette skyldes utsettelser i prosjektet da det manglet tilbydere, rekkefølgebestemmelser som alene utgjør 10 mill., markedsprisøkning på ca. 10,4 mill., samt økning i rigg og drift på ca. 15,2 mill. Det ble i byrådssak februar 2013 bevilget ytterligere kr 49,5 mill., slik at totale kostnader for skolen pr. i dag er kr 275 mill. Skolen skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Ved slike omfattende prosjekter vil det imidlertid alltid kunne knyttes usikkerhet til fremdrift ved at uforutsette forhold kan oppstå. Revidert kostnadsestimat og fremdriftsplan pr (tall i mill. kr): Ulsmåg skole 275,0 225,5 49,5-2014/2015 9

10 6. Alvøen skole Deler av Alvøen skole skal gjennomgå rehabilitering, samt at ett av byggene (østfløyen) skal rives og sammen med et paviljongbygg erstattes med et langt større nybygg på 1600m2. Trafikale forhold ved skolen må også utbedres og det foreligger egne midler og planer for gjennomføring av dette. Forarbeid/prosjektering er igangsatt. Deler av skolen skal gjennomgå rehabilitering. En fløy skal rives og sammen med en paviljong erstattes med et større nybygg. Det er avsatt kr 20,3 mill. til arbeidet. Det ble i bystyresaken forespeilet at dette ikke var tilstrekkelig. Estimert kostnad pr er kr 56 mill. Antatt ferdigstillelse skolestart 2015, avhengig av når konkurranser går ut og kontrakter med entreprenør inngås. Alvøen skole 56,0 20,3-35, Garnes ungdomsskole Etter planen skal Garnes ungdomsskole erstattes med ny skole som skal bygges på Seimsmyrane i Arna. Det er knyttet usikkerhet til når den nye skolen kan stå klar. Det er igangsatt en omregulering av området. Fremdrift vil i første omgang være avhengig av ferdigstillelsen av reguleringsplanen. Bergen kommune ble pålagt å utføre en rekke strakstiltak ved Garnes ungdomsskole for at elevene skulle kunne ha opphold ved skolen inntil ferdigstillelse av den nye. Disse strakstiltakene er snart ferdigstilt og er utført i overenstemmelse med Etat for helsetjenester. Strakstiltak utført: Fuktsanering Skifte av diverse gulvbelegg Diverse branntiltak Ventilasjonsanlegg installert Diverse overflatebehandling av vegger og andre flater Elektriske installasjoner Opprustning av div toaletter og garderober Diverse tømrer, murer og malearbeid Det må legges frem en egen sak om ny skole på Seimsmyrane når reguleringsprosessen er avsluttet. 10

11 8. Damsgård skole Damsgård skole er bygget i 1963 og består av hovedbygg og bygg for gymsal og svømmehall. Skolen har behov for omfattende rehabilitering og utvidelse av kapasiteten fra 400 elever til 450 elever. I forbindelse med tilstandskartleggingen ble det konstatert fukt i bygget og mangler bl.a. ved ventilasjonen og tekniske installasjoner. Det er avsatt kr 109,2 mill. kr til rehabilitering og utvidelse av skolen. Det ble i bystyresaken ansett å være for lite og det ble den gang estimert et tilleggsbehov på kr 24,5 mill. (totalt 133,6 mill.). På bakgrunn av tilstanden på bygningen er det to realistiske alternative tiltak: 1. Omfattende rehabilitering og tilbygg til eksisterende arealer. 2. Rive skolen og erstatte denne med nybygg inkludert gymbygg. Det anses ikke som hensiktsmessig uansett alternativ å gjenetablere svømmebassenget ved skolen. Det er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav. Bassenget og gymbygget er i svært dårlig stand bl.a. med fuktog muggproblematikk, og med vanninntrenging fra terreng. Bassenget med tilhørende tekniske installasjoner må renoveres fullstendig for å imøtekomme dagens forskriftskrav. Bygget er preget av setningsskader som gjør at bassenget krenger. Dersom bassenget skal videreføres må både basseng og bygg gjennomgå en altomfattende og svært kostnadskrevende renovering, og selv da er det vanskelig å garantere et fullgodt resultat. Arealmessig har skolen dessuten bruk for det areal som bassenget representerer til andre skoleformål. Å bygge et nytt svømmebasseng på 12,5 m vil alene øke prosjektkostnadene med ca. kr mill. Elevenes bruk av bassenget må sees i sammenheng med bruk av det nye hovedanlegget på Nygårdstangen. Både Etat for bygg og eiendom (EBE) og Etat for utbygging (EFU) har anbefalt at skole- og gymbygget rives og bygges nytt med andre funksjoner, for å få bukt med fukt og inneklimaproblematikken og få installert nødvendig ventilasjonssystem. Det er også avgjørende for å oppnå nødvendig arealeffektivitet. Se egne vedlagte fagnotat fra EFU og Etat for bygg og eiendom (EBE). Byantikvaren har i møte uttalt at de primært ønsker at skolen skal rehabiliteres, alternativt at svømmehall/gymbygg kan rives og nybygg tilpasses opprinnelig uttrykk. Etter en samlet vurdering anbefaler byrådet at Damsgård skole rives og erstattes med nybygg. Byrådet ønsker at det i prosjektene Damsgård skole og Holen ungdomsskole (se pkt. 9) sees hen til behovet for å etablere innendørs møtesteder for lokalmiljøet, og at dette vurderes knyttet til nye skolebygg. For nærmiljøet vil mediatek, idrettstilbud, kafe/nærmiljøsenter kunne være viktige tiltak. I tråd med områdesatsingens arbeidsmetodikk skal det legges vekt på å utvikle dette i samarbeid med FAU og lokalmiljøet. Byrådet ønsker også å følge opp intensjonen i vedtatt idrettsplan (s ) der man som prinsipp fastsetter at det ved nybygg og rehabilitering av skoler i Bergen vurderes flerbrukshaller fremfor gymsaler, samt at skolenes uterom bør tilrettelegges slik at de inspirerer til økt og variert aktivitet i skole, SFO og fritid. Byrådet ønsker å se på nybygg som mulige møteplasser med sosiale rom, kafeteria og andre aktivitetsrom. Byrådet ønsker i tillegg å vurdere videreutvikling av Laksevåghallen, med området rundt, der også svømmefasiliteter vurderes. Videre å vurdere utbygging av Fysakelementer i Laksevåg bydel i tråd med vedtatt idrettsplan (s ). For å få dette til vil byrådet forsterke det tverrfaglige samarbeidet mellom de aktuelle byrådsavdelingene. 11

12 Damsgård skole rives og erstattes med nybygg. Svømmebassenget reetableres ikke. Kostnaden for dette vurderes pr til totalt kr 235,5 mill. I tillegg vil det påløpe ca. kr 60 mill. til kjøp og etablering av erstatningsskole (paviljonger) for elevene, som ikke kan ha opphold på skolen i byggeperioden. Det pågår i dag utredning av ulike alternativer/lokaliseringer. Det kan i tillegg påløpe kostnader til kjøp og opparbeidelse av tomt for plassering av erstatningsskolen i størrelsesorden kr mill. Det er ikke mulig å anslå endelig dato for ferdigstillelse pr. i dag. Først når det foreligger rivningstillatelse, rammetillatelse for nybygg, samt at det er innhentet tilbud og kontrakt er inngått med entreprenør, vil dette være klart. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse skolestart 2017 Damsgård skole 235,5 109,2-126, Erstatningslokale Damsgård 90,0-90, Holen ungdomsskole Skolen er bygget i 1953 og rommer i dag 355 elever. Det er ventet økning i elevtallet og skolen trenger oppgraderte og mer funksjonelle lokaler med en elevkapasitet på 450 elever. Det er avsatt kr 105,3 mill. til dette formålet, noe som i bystyresaken ble ansett å være for lite. Det ble den gang estimert et totalbehov på151,7 mill. På bakgrunn av tilstanden på bygningen er det to realistiske alternative tiltak: 1. Omfattende rehabilitering og tilbygg til eksisterende arealer. 2. Rive skolen og erstatte denne med nybygg inkludert gymbygg. Det har vært utført en grundig vurdering av skolen. Både Etat for eiendom (EFE) og Etat for utbygging (EFU) anbefaler at skolen rives og bygges ny, for å gi elevene en bedre og mer funksjonell skole, og uten de fukt og inneklima-utfordringer som i dag preger bygget. Dette er også avgjørende for å oppnå nødvendig arealeffektivitet (se vedlagte fagnotat fra EBE og EFU). Byantikvaren har uttalt i møte at de primært ønsker at skolen skal rehabiliteres, alternativt at svømmehall/gymbygg rives til fordel for et nybygg der opprinnelig uttrykk beholdes. Det anses uansett ikke som hensiktsmessig å gjenetablere svømmebassenget ved skolen, og det er behov for arealet for andre skoleformål. Svømmebassenget og gymbygget som sådan er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav. Bygget er påført omfattende fuktskader fra terreng med vanngjennomtrengning i betongveggene, fuktighet fra grunnen i tillegg til at fuktbelastninger fra bassenget har påført bygget innvendige skader i garderober og anlegget for øvrig. Dersom bassenget skal videreføres må det gjennomgå en svært kostnadskrevende renovering og byggets dårlige tilstand gjør at det selv da er vanskelig å garantere et fullgodt resultat. Å bygge nytt bygg med basseng på 12,5 meter vil bli et uforholdsmessig omfattende og kostnadskrevende prosjekt der bassenget alene vil øke prosjektkostnadene med mill kr. Å bygge nytt basseng vil dessuten legge beslag på areal som trengs til annet formål for å få en hensiktsmessig skole som oppfyller 12

13 dagens krav. Elevenes bruk av bassenget må sees i sammenheng med bruk av det nye hovedanlegget på Nygårdstangen. Etter en samlet vurdering anbefaler byrådet at Holen ungdomsskole rives og erstattes med nybygg. Se for øvrig nærmere om byrådets tanker for tiltak som kan være aktuelle i området under pkt. 8 om Damsgård skole. Holen ungdomsskole skal rives og erstattes med nybygg. Svømmebassenget reetableres ikke. Estimert kostnad for rivning og nytt bygg vil pr utgjøre kr 240,5 mill. kr I tillegg vil det påløpe ca. kr 60 mill. for å kjøpe og etablere et erstatningsbygg (paviljonger) for elevene i byggeperioden, dette helt avhengig av valg av løsning. Det pågår i dag utredning av ulike alternativer/lokaliseringer. Det er ikke mulig å fastslå endelig dato for ferdigstillelse for nybygget. Først når det foreligger rivningstillatelse, rammetillatelse for nybygg, samt at det er innhentet tilbud og kontrakt er inngått med entreprenør, vil dette være klart. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse til skolestart Holen ungdomsskole 240,5 105,3-135,2 2017/2018 Erstatningslokale Holen 60,0-60, Lyshovden oppveksttun Lyshovden oppveksttun har gjennomgått en del utbedringer, bla installering av nytt ventilasjonsanlegg i deler av byggene, men det er behov for en generell oppgradering av oppveksttunet. Prosjekteringen var ferdig 2012 og utførelsen starter etter planen opp våren Det er besluttet rehabilitering av skolen innvendig, oppgradering/fornyelse av alle tekniske anlegg, samt rehabilitering som følge av vannskade på barnehagedelen. Det er avsatt kr 27 mill. til rehabiliteringen av Lyshovden skole. Dette ble forespeilet i bystyresaken å ikke være tilstrekkelig. Det ble estimert kostnad på kr 71 mill. Det er ikke mulig å fastsette noen endelig fremdriftsplan før de nødvendige kontrakter er inngått, men foreløpig antatt ferdigstillelse settes til årsskiftet 2014/15. Lyshovden oppveksttun 71,0 27,0 44,0-2014/

14 11. Alrekstad skole Godvik og Alrekstad skole er slått sammen til en skoleenhet ved navn Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, og har i denne anledning behov for tilpasning til flere lærerarbeidsplasser, samt generell opprustning av gammelt bygg. Prosjekteringen pågår i samarbeid med antikvariske myndigheter og oppstart av utførelse påregnes høsten Det vurderes at elevene kan ha opphold på skolen i byggeperioden. Skolen skal rehabiliteres innvendig og utvendig, blant annet nye ventilasjonsanlegg og delvis nytt elektrisk anlegg. Det er ikke avsatt midler til rehabiliteringen av skolen. Det er estimert en kostnad pr på kr 24 mill. Det er ikke mulig å fastsette endelig fremdriftsplan før alle kontrakter er inngått. Foreløpig antatt ferdigstillelse årsskiftet 2014/15 Alrekstad skole 24,0 0,0 24,0-2014/

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Protokoll Saksnr.: 200805871-51 Saksbehandler: MEBO Emnekode: SARK-0782 Protokoll fra mote i AMU-bygg 27.03.2012 Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Byrådssak /12. Pålegg fra Arbeidstilsynet Vedlikehold skoler SARK

Byrådssak /12. Pålegg fra Arbeidstilsynet Vedlikehold skoler SARK Byrådssak /12 Pålegg fra Arbeidstilsynet 2011 - Vedlikehold skoler MEGJ SARK-1642-201205778-1 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets nasjonale satsing på «Inneklima i offentlige bygg», avholdt

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland

Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland Informasjon Fra mars 2012 har det vært løpende informasjon om arbeidet med å utbedre inneklimaet ved skolene på kommunens nettside www.bergen.kommune.no/inneklima

Detaljer

Byrådssak 170/13. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2012 ESARK

Byrådssak 170/13. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2012 ESARK Byrådssak 170/13 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2012 LIGA ESARK-20-201301481-6 Hva saken gjelder: Bystyret i Bergen har vedtatt at det årlig skal legges frem en kvalitetsmelding for bergensskolen.

Detaljer

Vurdering av alternative løsninger for erstatningslokaler for Holen og Damsgård skole.

Vurdering av alternative løsninger for erstatningslokaler for Holen og Damsgård skole. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201110220-6 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: JAKV Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 1.

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning.

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. Dato: 19. desember 2006 Fullmaktssak /06 Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. IMI BBE-1642-200506995-4 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rehabilitering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05)

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05) Dato: 5. mai 2007 Fullmaktssak 16/07 Bergen kommunale bygg Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (08/05) Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg PEAD BBE-1632-200401430-126 Hva saken

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder: Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03 Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BOKV BBE-1632-200106874-47 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003-2006

Detaljer

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 2. desember 2003 Fullmaktsak /03 Rolland barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 189 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole

Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-39 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap v/ Ove Foldnes Etat for utbygging Saksnr.: 201203805-2 Emnekode: BBE-1632

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H)

Mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H) Mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H) 1. Innledning: Partiene Ap, Venstre, SV, Rødt, MDG, Sp og Byluftlisten er enige om å fremme mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H). Mistillitsforslaget

Detaljer

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201504975-2 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole FAU v/damsgård skole Damsgård skoles musikkorps, Gamle Laksevåg Velforening, Allianseidrettslaget Frøya, Initiativ Laksevåg, Laksevåg Kvinne- og familielag, Laksevåg Bueskyttere, Tamilsk musikk- og danseskole,

Detaljer

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Dato: 18.04.07 Fullmaktssak 14/07 Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BOKV BBE-1632 200400321-56 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging Bergen kommune Etat for utbygging Varden skole 2017: Etat for utbygging VARDEN SKOLE OMBYGGING / NYBYGG 2013 2017 Fremdriftsplan Aktivitet 2015 2016 2017 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV Tilbudsfase

Detaljer

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer

Detaljer

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning Dato: 25.09.07 Fullmaktsak 25 /07 Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BAKL SARK-1632 200500621-168 Hva

Detaljer

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg Etat for utbygging Bergen kommune Nattland skole Damsgård skole 1 300 000 000 Ulsmåg skole Råstølen sykehjem og volleyballhall Storetvedt bhg Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nordnes skole oppveksttun

Detaljer

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002.

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002. Dato: 28. august 2003 Fullmaktssak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - barneskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise PEAD BBE-1632-200200506-41 Hva saken gjelder:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201218217-5 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: TJO Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet Nattland skole 8.juni 2011 Byggeprosjektet Nattland oppveksttun Prosjektet består av følgende elementer: Kommunal del: Kommunal 1-10 skole dimensjonert for

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise.

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. Dato: 11. april 2003 Fullmaktssak 13/03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200200506-31 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg Dato: 20 mars 2007 Fullmaktssak 13 /07 Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg ASAM BBE-1632-200603054-34 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg Fagnotat Saksnr.: 200401509-378 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: PEAD Til: Fra: Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning

Detaljer

Dato: 20. februar fullmaktssak /06. Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. BBE

Dato: 20. februar fullmaktssak /06. Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. BBE Dato: 20. februar 2006 fullmaktssak /06 Liakroken barnehage. Opparbeidelse av parkeringsplass. Valg av entreprenør. PEAD BBE-1632-200503500-44 Hva saken gjelder: I samsvar med utbyggingsplanen for barnehager

Detaljer

Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 7. juli 2003 Fullmaktsak /03 Sandalsbotn barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 104 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

Informasjon NR /13 AUGUST

Informasjon NR /13 AUGUST Informasjon NR. 1 2012/13 AUGUST Ved skolestart Varden skole 55515810 varden.skole@bergen.kommune.no VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Personalet ved Varden skole vil ønske elever og foreldre/foresatte velkommen

Detaljer

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK Byrådssak 1049 /13 Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ASKI ESARK-20-201302330-4 Hva saken gjelder: Ved årsskiftet 2012/13 er sammen åtte midlertidige barnehager i

Detaljer

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005.

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005. Dato: 29. april 2005 Fullmaktssak /05 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk 2005 Søknad om bevilgning. Valg av Totalrådgiver. PEAD BBE-1632-200504174-3 Hva saken

Detaljer

De arbeidene som omfattes av denne fullmaktssak er Rammesøknad er gitt den

De arbeidene som omfattes av denne fullmaktssak er Rammesøknad er gitt den Dato: 28. mars 2009 Fullmaktssak 14/09 Direktøren for Bergen kommunale bygg Schøtstuene - innvendig ombygging 2008. Søknad om bevilgning (1-09) PEAD BBE-1635-200411725-93 Hva saken gjelder: Schøtstuene

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Prosjektet er behandlet i Fana bydelsstyre / AMU. Merknader fremkommer under saksutredning pkt. 1.4 og 1.5.

Prosjektet er behandlet i Fana bydelsstyre / AMU. Merknader fremkommer under saksutredning pkt. 1.4 og 1.5. Dato: 8. juli 2003 Fullmaktssak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Hop ungdomsskole - tilbygg 2004. Søknad om bevilgning. PEAD BBE-1632-200103243-107 Hva saken gjelder: Hop skole skal utvide sitt undervisningsareal

Detaljer

Grønn etat fikk i 2013 fra byrådsavdeling for Sosial, bolig og områdesatsning til oppgave å foreta opprustning av Nygårdsparken, øvre del.

Grønn etat fikk i 2013 fra byrådsavdeling for Sosial, bolig og områdesatsning til oppgave å foreta opprustning av Nygårdsparken, øvre del. 16BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Grønn etat Fagnotat Saksnr.: 201405872-77 Emnekode: ESARK-66 Saksbeh: SWIE Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 04. mai 2016 Fagnotat. Gjennomføring

Detaljer

Nordås barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør.

Nordås barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. Dato: 7. juli 2003 Fullmaktsak / 03 Nordås barnehage, utbygging. Søknad om bevilgning og godkjenning av valg av entreprenør. EITO BBE-1632-200114672- 103 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan for

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING.

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 24.04.2007 Tid: Etter møtet i partsamansett utval. TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE.

Detaljer

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1.

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1. Dato: 09. juli 2003 FULLMAKTSAK /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Garnes skole, utvidelse Søknad om bevilgning BOKV BBE-1632-200204480-43 Hva saken gjelder: I henhold til skolebehovsplanen og gjeldende økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling: REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/19740 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å rehabilitere Utleira skole for 32,5 mill kr. Det rehabiliterte og tilbygde bruttoarealet vil

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Byrådssak 1068 /14. Vurdering av alternative løsninger for erstatningslokaler for skoler BBE

Byrådssak 1068 /14. Vurdering av alternative løsninger for erstatningslokaler for skoler BBE Byrådssak 1068 /14 Vurdering av alternative løsninger for erstatningslokaler for skoler MEGJ BBE-1632-201110220-7 Hva saken gjelder: Bergen kommune står overfor en omfattende prosess med rehabilitering

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8 Dato: 20. november 2009 Bystyresak 459/09 Byrådet Krohnsminde idrettsplass, videre planer STBE SARK-6622-200808136-8 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet forslag til ny idrettsplan, Idrettsbyen Bergen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Kommentarer til BA's oppslag om investeringsprosjekter 4 juni 2015

Kommentarer til BA's oppslag om investeringsprosjekter 4 juni 2015 ETAT FOR UTBYGGING Olav Kyrres gate 22 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 55 30 postmottak.etatforutbygging@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bergensavisen Postboks, 824 5807 BERGEN Deres ref.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter Dato: 21. januar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter ROBR SARK-4430-200801890-38 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Direktøren har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak:

Direktøren har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak: Dato: 28. november 2003 Fullmaktssak /03 Midlertidige paviljonger - fullfinansiering. OYA BBE-1632-200201993-68 Hva saken gjelder: I 2003 er det etablert paviljonger ved Søreide, Damsgård, Fjellsdalen,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer