2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser."

Transkript

1 Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr MEGJ ESARK Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som omhandlet planen for å imøtekomme pålegg fra Arbeidstilsynet fra 2011 som gjaldt inneklima og vedlikehold ved skolene, heretter omtalt som Handlingsplan 1. Denne saken inneholder en oppdatering av planen, slik at bystyret blir gjort kjent med hvilke tiltak som er utført ved de 11 første skolene (pluss Møhlenpris og Landås), og hvilke tiltak som er under planlegging og utførelse. Det vil også bli redegjort for hvilke kostnader som er påløpt og som sannsynligvis vil påløpe. Bystyret må også ta stilling til valg av tiltak for Damsgård skole og Holen ungdomsskole. Det er nå gjennomført en tilstandskartlegging av 11 nye skoler, og det vil i løpet av sommeren 2013 bli oversendt en Handlingsplan 2 som gjelder disse skolene. Handlingsplan 3 for de neste 14 kartlagte skoler og de øvrige planer for de resterende skoler vil deretter fortløpende bli lagt frem etter hvert som de er kartlagt i 2013, 2014 og En vedtakelse av Handlingsplan 1 slik den nå foreligger, innebærer en vedtakelse av: Oppdaterte hovedtiltak og fremdriftsplaner. Oppdaterte kostnader, herunder et økt kostnadsbehov stort kr 362,7 mill. utover avsatt sekkepost. Økte driftskostnader, grovt anslått til kr 25 mill. At Damsgård skole rives til fordel for nybygg uten svømmebasseng. At Holen ungdomsskole rives til fordel for nybygg uten svømmebasseng. Byrådet får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer i henhold til handlingsplanen Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det ble i bystyresak 104/12 lovet en oppdatering av planene og en fremleggelse av kostnader som går utover budsjett. Bystyrets overordnete oppgaver 1: «Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar oppdatering av Handlingsplan 1 for tilstandskartlegging/tiltak skoler, med de premisser som fremkommer i saken. 2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. 3. Det legges til grunn at de fremtidige økonomiske konsekvensene (utover 2013) innarbeides ved rulleringen av Budsjett 2014/Økonomiplan Dato: 30. april 2013 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** 1

2 Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Fagnotat av Damsgård skole Fagnotat av Holen ungdomsskole Fagnotat av Damsgård skole m vedlegg Fagnotat av Holen ungdomsskole m vedlegg 2

3 Saksutredning: I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn ved skolene i Bergen ble Bergen kommune pålagt en rekke tiltak for å utbedre inneklimaet og det systematiske vedlikeholdet ved skolene. Det er satt i gang et omfattende arbeid med å få samtlige av byens 89 skoler tilstandskartlagt. Etter at tilstandskartleggingen var gjennomført for de 11 skolene man anså som i dårligst stand, ble en handlingsplan sendt bystyret for behandling. Bystyret fikk også fremlagt planen for den videre tilstandskartlegging av de øvrige skolene. Saken (bystyresak 104/12) ble behandlet 15.mai 2012 og bystyret fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar fremlagt handlingsplan for opprusting av 11 skoler i Bergen. 2. Byrådet vil i forbindelse med iverksetting av de konkrete utbedringsarbeider ved de aktuelle skoler legge frem forslag til inndekning av kostnadene ved de enkelte prosjekter, og nærmere fremdriftsplan. I bystyresak 187/12 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2012 bevilget bystyret 150 mill. som en rammebevilgning til formålet i Bystyret avsatte ytterligere 485 mill. i økonomiplan som en sekkepost, fordelt over årene i økonomiplanperioden med henholdsvis 150 mill., 150 mill., 100 mill. og 85 mill., jfr. Bystyresak 304/12. Av denne sekkeposten på totalt kr 635 mill. er det så langt anvendt kr 49,5 mill. til Ulsmåg skole. Det antas at størstedelen av kostnaden vil påløpe i 2015, 2016 og 2017, fordi da begynner prosjektene å nå ferdigstillelse. I Handlingsplan 1 ble det redegjort for hver enkelt av de 11 skolene og de planer som den gang var aktuelle utfra den tilstandskartlegging som var utført. Videre for hvilke estimerte kostnader man den gang la til grunn at tiltakene ville koste. Det ble i saken understreket at både kostnader og fremdrift var foreløpige og at endringer ville forekomme. Det vil i det følgende bli redegjort for hvilke tiltak som er utført ved de enkelte skolene og hvilke tiltak som gjenstår, samt de kostnader som faktisk er påløpt og hvilke estimerte tilleggskostnader som sannsynligvis vil påløpe. Det legges til grunn lavenergistandard for omfattende rehabilitering og passivhus-standard for alle nybygg. Med utgangspunkt i nye kostnadsestimater vil det bli klarlagt et merbehov utover rammen av den vedtatte sekkeposten på 635 mill. kroner. Denne merkostnaden vil bli innarbeidet ved rulleringen av økonomiplan Det forventes ikke å bli merutgifter i Gjennomføringsvedtak vil bli fremmet fortløpende. Fordelingen av sekkeposten på prosjektene vil bli foretatt i henhold til tabellen som angir en samlet oversikt (alle tall i mill.kr): Skole/prosjekt Avsatt i gjeldende økonomiplan Kostnadsestimat totalt pr Finansieringsbehov øk.plan Anslått ferdigstillelse Møhlenpris inkl. erstatningslokaler 160,0 229,0 69,0 2016/2017 Landås (NB: OPS-prosjekt) 11,8 11,8 0, Varden 0,0 136,0 136,0 2015/2016 Nattland inkl. erstatningslokaler 315,0 486,0 171,0 2015/2016 Søreide (NB: OPS-prosjekt) 25,0 25,0 0,0 2013/2014 Minde inkl. SFO-bygg 37,0 94,0 57,0 2014/2015 Ulsmåg 225,5 275,0 49,5 2014/2015 Damsgård inkl. erstatningslokaler 109,2 325,5 216, Holen inkl. erstatningslokaler 105,3 300,5 195,2 2017/2018 Lyshovden 27,0 71,0 44,0 2014/2015 Alrekstad 0,0 24,0 24,0 2014/2015 Alvøen 20,3 56,0 35, Garnes (strakstiltak) 0,0 0,0 0, Avsatt «sekkepost» til fordeling 635,0-635,0

4 Sum 1 671, ,8 362,7 Kostandene til erstatningslokaler for Damsgård og Holen er estimert ut fra hva paviljongskoler i den størrelsesorden erfaringsmessig har kostet ved andre prosjekt. For Damsgårds vedkommende er det også kalkulert inn eventuelle kostnader til kjøp av tomt og opparbeidelse av denne. De endelige kostnadene vil være avhengig av hvilke erstatningsskole-alternativ man velger. I tillegg vil det påløpe kostnader til skyss av elevene og i noen tilfeller også ekstra lærertimer. Merkostnadene for investeringsmidler utløser økte driftskonsekvenser, i hovedsak i form av økt husleie, i størrelsesorden kr mill. Dette må innarbeides i driftsrammene i forbindelse med rullering av økonomiplanen. Når det gjelder fremdriften for skoleprosjekt av større karakter, kan det generelt legges til grunn at det tar 3,5 4 år fra prosjektet er bestilt/forarbeidet starter opp til prosjektet er ferdigstilt, så langt ingen større uforutsette forhold oppstår. De ulike skolene: Det redegjøres innledningsvis for status for Møhlenpris skole og Landås skole, siden disse to skolene også ble omtalt i Handlingsplan 1. Det ble også fremmet egne bystyresaker som gjaldt disse skolene, Landås oppveksttun (sak 46-12), og Møhlenpris oppveksttun (sak 80-12), der det ble besluttet henholdsvis rivning/nybygg og rehabilitering av skolene. Det følges ellers samme rekkefølge og mal som ved bystyresak Møhlenpris skole: Opprinnelig intensjon var at Møhlenpris skole skulle rives og erstattes med nybygg. Antikvariske hensyn tilsa imidlertid en rehabilitering og bevaring av bygget. Bystyret vedtok 26. mars 2012 (sak 80-12) at skolen skal gjennomgå en fullstendig rehabilitering og at det skal etableres et oppveksttun med barnehage. Det ble i saken antatt at skolen kunne stå ferdig våren Elevene ble flyttet inn i midlertidige lokaler på Sydneshaugen januar Arbeidet som skal gjøres med Møhlenpris er langt mer omfattende og komplisert enn en vanlig rehabilitering fordi bygningsmassen er bevaringsverdig. Prosjektet kan langt på vei sammenlignes med det som er gjort ved Ny-Krohnborg skole. Det er også knyttet utfordringer til utearealet som er for lite i forhold til anbefalt norm. På grunn av prosjektets omfang må det lages en reguleringsplan for det nye oppveksttunet. Anmodning om å starte opp planarbeidet er sendt planmyndighetene 27. februar Planprosessen er beregnet til å ta litt over ett og et halvt år. Offentlige etater, naboer og andre interesseorganisasjoner varsles underveis i prosessen i henhold til gjeldende regelverk i plan og bygningsloven. Reguleringsprosessen skal belyse og søke å løse utfordringene med trafikk og av- og påstigning i forbindelse med barnehagen, i tillegg til uteområder for de grupper som skal inn i bygget. Det er en betydelig utfordring knyttet til arealutnyttelse mot Bergen Tekniske Museum. For ikke å miste verdifull tid er det besluttet å kjøre reguleringsarbeidet og arbeidet med byggeprosjektet parallelt, så langt det er mulig. Fremdriftsplanen tilsier at Møhlenpris oppveksttun tidligst vil være ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017. Dette er med forbehold om at gjennomføringen av prosjektet går som planlagt, uten komplikasjoner. I rehabiliteringsprosjekt av denne størrelse og i et 100 år gammelt bygg er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at det kan oppstå uforutsette forhold som kan påvirke økonomi og fremdrift. Endelig sluttdato er således ikke mulig å fastsette før kontrakt og fremdriftsplan er godkjent av valgt entreprenør. 4

5 Det er i økonomiplan og økonomiplan totalt avsatt en investeringsramme på kr 160 mill. til prosjektet. I bystyresaken ble det understreket at dette var et grovt anslag, og 160 mill. for å totalrehabilitere Møhlenpris skole vurderes i dag å være for lavt. Rehabilitering av et bygg som Møhlenpris skole vil m2-prisen sannsynligvis ligge på samme nivå som et nybygg, på grunn av den antikvariske kompleksiteten. Det understrekes at endelige kostnadstall ikke er mulig å anslå sikkert før kontrakt med entreprenører er inngått. Strakstiltak: Kjøp og etablering av erstatningslokaler/paviljonger på Sydneshaugen: Kostnader: ca. 45 mill. kroner. Total rehabilitering av eksisterende bevaringsverdige skolebygg med etablering av barnehage. Byrådet vil fatte gjennomføringsvedtak når konkurransen er avholdt og kostnadene er kjent. Antatt ferdigstillelse tidligst årsskiftet 2016/2017. Endelig fremdriftsplan/ferdigstillelse må en komme tilbake til når entreprenør er valgt. Møhlenpris oppveksttun 184,0 160,0 10,0 14,0 2016/2017 Erstatningslokale Møhlenpris 45,0-45,0 - Ferdig Landås skole: Februar 2012 (sak 46-12) vedtok bystyret at Landås skole skal rives og ny skole skal bygges på tomten. Rivningen skulle etter planen starte opp våren 2013 og ny skole ble antatt å stå ferdig i løpet av Det ble besluttet at skolen skal bygges som et OPS (offentlig-privat-samarbeid). I forbindelse med at rivningssøknad ble sendt inn til Etat for byggesak og private planer høsten 2012, kom de antikvariske myndigheter med innsigelser mot rivning og mente i utgangspunktet at bygningsmassen skulle bevares. Resultatet ble at tuntrærne og den såkalte «høyblokken» skulle bevares, og at resten av bygningsmassen kunne rives, og at byantikvaren skulle konsulteres under rehabiliteringen. Rivningsarbeidet vil starte opp våren Det pågår for tiden en revisjon av tilbudsmaterialet for OPSkonkurransen hvor det tas hensyn til at høyblokken ikke skal inkluderes i skoleprosjektet. Høyblokken vil da måtte rehabiliteres til en alternativ anvendelse som et eget prosjekt. Dette kan medføre ytterligere reguleringsmessige avklaringer. Avhengig av utfall av dette, antas at OPS-prosjektet kan bli lyst ut i løpet av våren 2013, med tilbudsfrist for prekvalifisering i løpet av sommeren/høsten. Med erfaring fra Søreide OPS må det påregnes at det går minst 3 år fra kunngjøringen av konkurransen, slik at antatt ferdigstillelse kan bli våren 2016, men dette vites først når det er inngått kontrakt med entreprenør. Elevene ved Landås skole er i byggetiden ivaretatt i helt nyoppussede lokaler på Ulriken skole, som tidligere ble benyttet til avlastningslokaler for Ny-Krohnborg oppveksttun. 5

6 Det er avsatt kr 11,8 mill. til rivning av gamle Landås skole. Landås skole skal utføres som et OPSprosjekt og kostnader for leie vil bli innarbeidet i Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) sitt driftsbudsjett. Antatt ferdigstillelse av skolen 2016, helt avhengig av kontraktsinngåelsen (OPS). Skole/prosjekt Kostnad Inv.ramme Sekkepost Behov Fremdrift Landås skole 11,8 11, De 11 første skolene. En oppdatering av Handlingsplan 1: 1. Varden skole Forarbeidene til rehabiliteringen av Varden skole ble igangsatt i Det har vært gjort en del utredningsarbeid ved skolen, og det er besluttet at den omdiskuterte C-fløyen ved skolen må rives pga. fukt- og soppskader og erstattes med ny. Det ble plassert paviljonger på skolen som erstatning for C- fløyen, og elevene flyttet inn i denne i november Gymbygget ved skolen er stengt og besluttet revet og skal erstattes med nytt. Gymbygget og C-fløyen skal sees i sammenheng for å bedre arealutnyttelsen og gi skolen bedre funksjoner. Det vurderes at elevene kan ha opphold ved skolen under rehabiliteringen. Tilstanden til dagens SFO-bygg er slik at det er behov for å se dette bygget i sammenheng med resten av prosjektet. Rivning av c-bygget. Rivning av gym-bygg. Nybygg der c-bygget stod. Nybygg gymbygg. Total rehabilitering av den øvrige bygningsmasse (fløy A og B). Det er ikke avsatt egne midler til rehabiliteringen/nybygg av skolen. Det ble i bystyresaken estimert en kostnad på 107, 3 mill. Siden er det konkludert med nybygg av C-fløyen, samt nytt gymbygg. Dette medfører et kostnadsestimat pr på ca. 136 mill. kroner. Endelig kostnadstall vil først foreligge når anbud er innhentet og kontrakt inngått. Avsatt: kr 0 mill. Estimert kostnad: pr kr 136 mill. Finansieringsbehov: 136 mill. Det er forutsatt så langt at elevene kan ha tilhold på skolen under byggearbeidet. Skulle videre detaljplanlegging vise at dette likevel ikke lar seg gjennomføre, vil det påløpe merkostnader med å fremskaffe erstatningslokaler, eventuelt transportkostnader i tillegg, samt at dette vil ha betydning for fremdriften. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse av prosjektet til 2015/16. Først når detaljprosjekteringen er ferdig, nødvendige tillatelser foreligger og kontrakt med entreprenør er inngått, er det mulig å fastsette en fremdriftsplan. 6

7 Varden skole 136,0-119,5 16,5 2015/ Nattland oppveksttun. Nattland skole var opprinnelig besluttet rehabilitert i sin helhet. Under forarbeidet med prosjektet ble det avdekket store bygningsmessige utfordringer ved bygget som gjorde at bystyret (sak ) vedtok rehabilitering, samt rivning og nybygg av store deler av bygningsmassen, samt at det i saken ble tatt forbehold om at det kunne skje ytterligere endringer i prosjekteringsfasen med hensyn til hvor mye av bygningsmassen det ville bli regningsvarende å rehabilitere. Nåværende prosjekt innebærer rehabilitering av kun en bygning (ungdomsskolebygget) og rivning/nybygg av resten. I tillegg skal Pinnelien barnehage flyttes til Nattland. Bergen kommune skal overta tilbudet for hørselshemmede elever, og disse vil også få plass i oppveksttunet. Det ble i desember 2012 vedtatt at skolen skal bygges i passiv-hus-standard. Dette, sammen med at det oppstod et behov for reguleringsendring pga. begrensninger i byggehøyden, førte til en forskyvning av ferdigstillelsestidspunkt fra skolestart 2015 til årsskiftet 2015/2016. Det understrekes at dette er et estimert tidspunkt med bakgrunn i den kunnskap vi har i dag. Det er ikke mulig å fastsette endelig tidspunkt for ferdigstillelse før reguleringsprosess er avsluttet, anbud innhentet og kontrakt med entreprenør er inngått. Det oppstod akutt situasjon knyttet til inneklima våren Forholdet medførte fremskyndet utflytting av elevene ved Nattland skole. Dette ble gjort ved at 45 elever våren 2012 ble tilbudt plass ved nye Sædalen skole, mens man forberedte den omfattende prosessen med å finne tomt og søke tillatelse til oppsetting av en erstatningsskole for de resterende 350 elevene. Erstatningsskolen som utgjør m 2, stod innflyttingsklar desember 2012, og elevene ved Nattland skole (med unntak av ungdomsskoletrinnet) flyttet dit. Her skal de ha opphold til ny skole står innflytningsklar. Det ble i tillegg utført en rekke strakstiltak på den gamle skolen for at bygget skulle kunne huse elevene frem til erstatningskolen var klar Strakstiltak/paviljongskole: Kjøp og etablering av erstatningsskole på m 2 i Sædalen. kr 56 mill. Det pågår prosess for innkjøp av paviljonger som skal huse ungdomsskoleelevene under byggeperioden. Disse skal plasseres i nærheten av byggeplassen. Estimert kostnad: ca. kr 25 mill. Full rehabilitering av ungdomskoledel. Rivning og nybygg av resten av bygningsmassen. Det er avsatt kr 315 mill. til prosjektet. Estimert kostnad pr er kr 405 mill. Skolen er vedtatt bygget i passivhus-standard. I tillegg kommer kostnadene til erstatningsskoler for elevene i byggeperioden. Etter nåværende plan antas det at skolen skal kunne stå ferdig ved årsskiftet 2015/2016. Det tas forbehold om ferdigstillelsestidspunkt inntil det foreligger kontrakt med entreprenør. 7

8 Nattland oppveksttun 405,0 315,0 55,0 35,0 2015/2016 Erstatningslokale Sædalen 56,0-56,0 - Ferdig Erstatningslokale Nattland U. 25,0-25, Søreide skole Det er vedtatt å bygge ny Søreide skole som et OPS-prosjekt (offentlig- privat-samarbeid). Det er blitt gjennomført en prosess med regulering og tomteerverv. Byggingen ble igangsatt våren 2012 og det er antatt at bygget er ferdigstilt årsskiftet 2013/2014. Bygging av ny skole som OPS-prosjekt. Avsatt kr 25 mill. til forarbeid og tomtekjøp. Søreide skole skal utføres som et OPS-prosjekt og kostnader til leie vil bli innarbeidet i BBS sitt driftsbudsjett. Ferdigstillelse 2013/2014. Søreide skole (tomtekjøp) 25,0 25, / Minde skole: Minde skole skal gjennomgå rehabilitering både utvendig og innvendig. Prosjekteringen av dette startet opp etter planen sommeren Selve byggearbeidet startet opp januar Elevene har tilhold på skolen i byggeperioden, ved at de rokeres i bygget etter hvert som byggearbeidet skrider frem. Det er visse utfordringer knyttet til skolens SFO. Det foregår utredning av hva som skal skje med SFOdelen av skolen som holder til i en egen bygning i Fredlundsveien. Det må tas stilling til et eventuelt nybygg på tomten eller om eksisterende bygning kan rehabiliteres. Helseverngodkjenning av Minde skole vil være avhengig av at også SFO- delen er ferdigstilt, slik at dette kan forsinke en godkjennelse av en ferdig rehabilitert skole. Rehabilitering av skolen. Rehabilitering eller nybygg av SFO-bygget. 8

9 Det er avsatt kr 37 mill. til prosjektet. Dette ble forespeilet i bystyresaken ikke å være tilstrekkelig. Estimert kostnad ble satt til 69 mill. Estimert kostnad for SFO-bygget uansett valg av tiltak (rehabilitering eller nybygg) er ca. kr 25 mill. Prosjekteringen av rehabilitering er ferdig og arbeidet startet opp i januar 2013 og går som planlagt. Med forbehold om uforutsette forhold som kan oppstå i alle større rehabiliteringsprosjekt, antas ferdigstillelse av skolen til årsskiftet 2014/2015. Minde skole 69,0 37,0 32,0-2014/2015 Minde skole SFO-bygg 25,0-25,0-2014/ Ulsmåg skole Ulsmåg skole er besluttet revet og erstattet med nytt skolebygg for 600 elever inkludert volleyballhall. Rivningsarbeidet er startet opp og elevene i 1. til 4.trinn ble januar 2013 flyttet ut i paviljonger/erstatningsskole plasser på idrettsplass i nærheten av skolen. 5. til 7. trinn har sin skolegang på Skjold og Kringlebotn skoler i byggeperioden. Rivning/nybygg ny skole. Det var i utgangspunktet bevilget kr 225,5 mill. til nytt skolebygg. Det ble forespeilet i bystyresaken (Handlingsplan 1) at dette beløpet ikke var tilstrekkelig. Etter at tilbud forelå, har det vært nødvendig med tilleggsbevilgninger på 49,5 mill. kr (vedtatt byrådssak februar 2013). Dette skyldes utsettelser i prosjektet da det manglet tilbydere, rekkefølgebestemmelser som alene utgjør 10 mill., markedsprisøkning på ca. 10,4 mill., samt økning i rigg og drift på ca. 15,2 mill. Det ble i byrådssak februar 2013 bevilget ytterligere kr 49,5 mill., slik at totale kostnader for skolen pr. i dag er kr 275 mill. Skolen skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Ved slike omfattende prosjekter vil det imidlertid alltid kunne knyttes usikkerhet til fremdrift ved at uforutsette forhold kan oppstå. Revidert kostnadsestimat og fremdriftsplan pr (tall i mill. kr): Ulsmåg skole 275,0 225,5 49,5-2014/2015 9

10 6. Alvøen skole Deler av Alvøen skole skal gjennomgå rehabilitering, samt at ett av byggene (østfløyen) skal rives og sammen med et paviljongbygg erstattes med et langt større nybygg på 1600m2. Trafikale forhold ved skolen må også utbedres og det foreligger egne midler og planer for gjennomføring av dette. Forarbeid/prosjektering er igangsatt. Deler av skolen skal gjennomgå rehabilitering. En fløy skal rives og sammen med en paviljong erstattes med et større nybygg. Det er avsatt kr 20,3 mill. til arbeidet. Det ble i bystyresaken forespeilet at dette ikke var tilstrekkelig. Estimert kostnad pr er kr 56 mill. Antatt ferdigstillelse skolestart 2015, avhengig av når konkurranser går ut og kontrakter med entreprenør inngås. Alvøen skole 56,0 20,3-35, Garnes ungdomsskole Etter planen skal Garnes ungdomsskole erstattes med ny skole som skal bygges på Seimsmyrane i Arna. Det er knyttet usikkerhet til når den nye skolen kan stå klar. Det er igangsatt en omregulering av området. Fremdrift vil i første omgang være avhengig av ferdigstillelsen av reguleringsplanen. Bergen kommune ble pålagt å utføre en rekke strakstiltak ved Garnes ungdomsskole for at elevene skulle kunne ha opphold ved skolen inntil ferdigstillelse av den nye. Disse strakstiltakene er snart ferdigstilt og er utført i overenstemmelse med Etat for helsetjenester. Strakstiltak utført: Fuktsanering Skifte av diverse gulvbelegg Diverse branntiltak Ventilasjonsanlegg installert Diverse overflatebehandling av vegger og andre flater Elektriske installasjoner Opprustning av div toaletter og garderober Diverse tømrer, murer og malearbeid Det må legges frem en egen sak om ny skole på Seimsmyrane når reguleringsprosessen er avsluttet. 10

11 8. Damsgård skole Damsgård skole er bygget i 1963 og består av hovedbygg og bygg for gymsal og svømmehall. Skolen har behov for omfattende rehabilitering og utvidelse av kapasiteten fra 400 elever til 450 elever. I forbindelse med tilstandskartleggingen ble det konstatert fukt i bygget og mangler bl.a. ved ventilasjonen og tekniske installasjoner. Det er avsatt kr 109,2 mill. kr til rehabilitering og utvidelse av skolen. Det ble i bystyresaken ansett å være for lite og det ble den gang estimert et tilleggsbehov på kr 24,5 mill. (totalt 133,6 mill.). På bakgrunn av tilstanden på bygningen er det to realistiske alternative tiltak: 1. Omfattende rehabilitering og tilbygg til eksisterende arealer. 2. Rive skolen og erstatte denne med nybygg inkludert gymbygg. Det anses ikke som hensiktsmessig uansett alternativ å gjenetablere svømmebassenget ved skolen. Det er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav. Bassenget og gymbygget er i svært dårlig stand bl.a. med fuktog muggproblematikk, og med vanninntrenging fra terreng. Bassenget med tilhørende tekniske installasjoner må renoveres fullstendig for å imøtekomme dagens forskriftskrav. Bygget er preget av setningsskader som gjør at bassenget krenger. Dersom bassenget skal videreføres må både basseng og bygg gjennomgå en altomfattende og svært kostnadskrevende renovering, og selv da er det vanskelig å garantere et fullgodt resultat. Arealmessig har skolen dessuten bruk for det areal som bassenget representerer til andre skoleformål. Å bygge et nytt svømmebasseng på 12,5 m vil alene øke prosjektkostnadene med ca. kr mill. Elevenes bruk av bassenget må sees i sammenheng med bruk av det nye hovedanlegget på Nygårdstangen. Både Etat for bygg og eiendom (EBE) og Etat for utbygging (EFU) har anbefalt at skole- og gymbygget rives og bygges nytt med andre funksjoner, for å få bukt med fukt og inneklimaproblematikken og få installert nødvendig ventilasjonssystem. Det er også avgjørende for å oppnå nødvendig arealeffektivitet. Se egne vedlagte fagnotat fra EFU og Etat for bygg og eiendom (EBE). Byantikvaren har i møte uttalt at de primært ønsker at skolen skal rehabiliteres, alternativt at svømmehall/gymbygg kan rives og nybygg tilpasses opprinnelig uttrykk. Etter en samlet vurdering anbefaler byrådet at Damsgård skole rives og erstattes med nybygg. Byrådet ønsker at det i prosjektene Damsgård skole og Holen ungdomsskole (se pkt. 9) sees hen til behovet for å etablere innendørs møtesteder for lokalmiljøet, og at dette vurderes knyttet til nye skolebygg. For nærmiljøet vil mediatek, idrettstilbud, kafe/nærmiljøsenter kunne være viktige tiltak. I tråd med områdesatsingens arbeidsmetodikk skal det legges vekt på å utvikle dette i samarbeid med FAU og lokalmiljøet. Byrådet ønsker også å følge opp intensjonen i vedtatt idrettsplan (s ) der man som prinsipp fastsetter at det ved nybygg og rehabilitering av skoler i Bergen vurderes flerbrukshaller fremfor gymsaler, samt at skolenes uterom bør tilrettelegges slik at de inspirerer til økt og variert aktivitet i skole, SFO og fritid. Byrådet ønsker å se på nybygg som mulige møteplasser med sosiale rom, kafeteria og andre aktivitetsrom. Byrådet ønsker i tillegg å vurdere videreutvikling av Laksevåghallen, med området rundt, der også svømmefasiliteter vurderes. Videre å vurdere utbygging av Fysakelementer i Laksevåg bydel i tråd med vedtatt idrettsplan (s ). For å få dette til vil byrådet forsterke det tverrfaglige samarbeidet mellom de aktuelle byrådsavdelingene. 11

12 Damsgård skole rives og erstattes med nybygg. Svømmebassenget reetableres ikke. Kostnaden for dette vurderes pr til totalt kr 235,5 mill. I tillegg vil det påløpe ca. kr 60 mill. til kjøp og etablering av erstatningsskole (paviljonger) for elevene, som ikke kan ha opphold på skolen i byggeperioden. Det pågår i dag utredning av ulike alternativer/lokaliseringer. Det kan i tillegg påløpe kostnader til kjøp og opparbeidelse av tomt for plassering av erstatningsskolen i størrelsesorden kr mill. Det er ikke mulig å anslå endelig dato for ferdigstillelse pr. i dag. Først når det foreligger rivningstillatelse, rammetillatelse for nybygg, samt at det er innhentet tilbud og kontrakt er inngått med entreprenør, vil dette være klart. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse skolestart 2017 Damsgård skole 235,5 109,2-126, Erstatningslokale Damsgård 90,0-90, Holen ungdomsskole Skolen er bygget i 1953 og rommer i dag 355 elever. Det er ventet økning i elevtallet og skolen trenger oppgraderte og mer funksjonelle lokaler med en elevkapasitet på 450 elever. Det er avsatt kr 105,3 mill. til dette formålet, noe som i bystyresaken ble ansett å være for lite. Det ble den gang estimert et totalbehov på151,7 mill. På bakgrunn av tilstanden på bygningen er det to realistiske alternative tiltak: 1. Omfattende rehabilitering og tilbygg til eksisterende arealer. 2. Rive skolen og erstatte denne med nybygg inkludert gymbygg. Det har vært utført en grundig vurdering av skolen. Både Etat for eiendom (EFE) og Etat for utbygging (EFU) anbefaler at skolen rives og bygges ny, for å gi elevene en bedre og mer funksjonell skole, og uten de fukt og inneklima-utfordringer som i dag preger bygget. Dette er også avgjørende for å oppnå nødvendig arealeffektivitet (se vedlagte fagnotat fra EBE og EFU). Byantikvaren har uttalt i møte at de primært ønsker at skolen skal rehabiliteres, alternativt at svømmehall/gymbygg rives til fordel for et nybygg der opprinnelig uttrykk beholdes. Det anses uansett ikke som hensiktsmessig å gjenetablere svømmebassenget ved skolen, og det er behov for arealet for andre skoleformål. Svømmebassenget og gymbygget som sådan er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav. Bygget er påført omfattende fuktskader fra terreng med vanngjennomtrengning i betongveggene, fuktighet fra grunnen i tillegg til at fuktbelastninger fra bassenget har påført bygget innvendige skader i garderober og anlegget for øvrig. Dersom bassenget skal videreføres må det gjennomgå en svært kostnadskrevende renovering og byggets dårlige tilstand gjør at det selv da er vanskelig å garantere et fullgodt resultat. Å bygge nytt bygg med basseng på 12,5 meter vil bli et uforholdsmessig omfattende og kostnadskrevende prosjekt der bassenget alene vil øke prosjektkostnadene med mill kr. Å bygge nytt basseng vil dessuten legge beslag på areal som trengs til annet formål for å få en hensiktsmessig skole som oppfyller 12

13 dagens krav. Elevenes bruk av bassenget må sees i sammenheng med bruk av det nye hovedanlegget på Nygårdstangen. Etter en samlet vurdering anbefaler byrådet at Holen ungdomsskole rives og erstattes med nybygg. Se for øvrig nærmere om byrådets tanker for tiltak som kan være aktuelle i området under pkt. 8 om Damsgård skole. Holen ungdomsskole skal rives og erstattes med nybygg. Svømmebassenget reetableres ikke. Estimert kostnad for rivning og nytt bygg vil pr utgjøre kr 240,5 mill. kr I tillegg vil det påløpe ca. kr 60 mill. for å kjøpe og etablere et erstatningsbygg (paviljonger) for elevene i byggeperioden, dette helt avhengig av valg av løsning. Det pågår i dag utredning av ulike alternativer/lokaliseringer. Det er ikke mulig å fastslå endelig dato for ferdigstillelse for nybygget. Først når det foreligger rivningstillatelse, rammetillatelse for nybygg, samt at det er innhentet tilbud og kontrakt er inngått med entreprenør, vil dette være klart. Foreløpig legges til grunn en antatt ferdigstillelse til skolestart Holen ungdomsskole 240,5 105,3-135,2 2017/2018 Erstatningslokale Holen 60,0-60, Lyshovden oppveksttun Lyshovden oppveksttun har gjennomgått en del utbedringer, bla installering av nytt ventilasjonsanlegg i deler av byggene, men det er behov for en generell oppgradering av oppveksttunet. Prosjekteringen var ferdig 2012 og utførelsen starter etter planen opp våren Det er besluttet rehabilitering av skolen innvendig, oppgradering/fornyelse av alle tekniske anlegg, samt rehabilitering som følge av vannskade på barnehagedelen. Det er avsatt kr 27 mill. til rehabiliteringen av Lyshovden skole. Dette ble forespeilet i bystyresaken å ikke være tilstrekkelig. Det ble estimert kostnad på kr 71 mill. Det er ikke mulig å fastsette noen endelig fremdriftsplan før de nødvendige kontrakter er inngått, men foreløpig antatt ferdigstillelse settes til årsskiftet 2014/15. Lyshovden oppveksttun 71,0 27,0 44,0-2014/

14 11. Alrekstad skole Godvik og Alrekstad skole er slått sammen til en skoleenhet ved navn Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, og har i denne anledning behov for tilpasning til flere lærerarbeidsplasser, samt generell opprustning av gammelt bygg. Prosjekteringen pågår i samarbeid med antikvariske myndigheter og oppstart av utførelse påregnes høsten Det vurderes at elevene kan ha opphold på skolen i byggeperioden. Skolen skal rehabiliteres innvendig og utvendig, blant annet nye ventilasjonsanlegg og delvis nytt elektrisk anlegg. Det er ikke avsatt midler til rehabiliteringen av skolen. Det er estimert en kostnad pr på kr 24 mill. Det er ikke mulig å fastsette endelig fremdriftsplan før alle kontrakter er inngått. Foreløpig antatt ferdigstillelse årsskiftet 2014/15 Alrekstad skole 24,0 0,0 24,0-2014/

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Side 0 av 113 DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER

PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER INNHOLD FORORD SAMMENDRAG DEL I BAKGRUNN 1.1 Om planen og planarbeidet 1.1.1 Mål for planen 1.1.2 Prosess og deltakere 1.1.3 Høring 1.1.4 Politisk behandling 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Oslo kommune. Skolebehovsplan 2014-2024

Oslo kommune. Skolebehovsplan 2014-2024 Oslo kommune Skolebehovsplan 2014-2024 Innhold Sammendrag... 4 Skolebehovsplan 2014-2024... 4 Høy oppfylling... 4 Utredninger og strategier... 4 Planstruktur... 4 Innledning... 4 Kapasitet, behov og fremskrivninger...

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Skolebehovsplan 2016-2026

Skolebehovsplan 2016-2026 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2016-2026 Høringsutkast mai Høringsutkast 20 mai 2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLD SAMMENDRAG... 2 INNLEDNING... 4 Elevtallsvekst...

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer