;f:l... GERCF ' 1( )\1\" ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- )" 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ";f:l... GERCF ' 1( )\1\" ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- )" 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE I ETAT FOR HELSETJENESTER Bontelabo 8A, 5003 Bergen Telefon Telefaks RIPLESKOLE TOTLANDSVEGEN NESTTUN 01450/13 ;f:l... GERCF ' 1( )\1\" ' /\ r_ - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- )" 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG K~' ; ~'f Su,,",O~.. U~-;,. 2 t..lv l ~:~.~~ r;.~: -u '{ NTB VEDTAK: TILBAKEKALLING A V GODKJENNING A V RIPLE SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SAMT PÅLEGG OM RETTING A V FORHOLD ISTRID MED FORSKRiFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. PÅ RIPLE SKOLE Etat for helsetjenester viser til forhåndsvarsel om vedtak av og tilbakemelding på forhåndsvarsel om vedtak fra Byrådsavdeling for barnehage og skole av Det har ikke kommet innsigelser på fristene satt i vårt forhåndsvarsel om vedtak. Imidlertid tilbakemelder BBS at det kan ta tidå få utført inneklimamålingergrunnet stort trykk og etterspørsel i markedet, men at Etat for bygg og eiendom vil oversende resultat fra målingene så snart de foreligger og vil så godt det lar seg gjøre prøve å overholde fristen. Etat for. helsetjenester tar dette til etterretning og ber om at resultatene oversendes så snart som mulig, men senest Skolen tilbakemelder at det vil innføres daglige lufterutiner i klasserom 3 og datarom frem tilluftskiftet er tilfredsstillende. Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fatter følgende vedtak: 1. Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 26, jamfør folkehelseloven 10, tilbakekalles godkjenningen av Riple skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fra og med Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. 26, jamfør fojkehelseloven 14, pålegges Riple skole å utføre følgende tiltak for å sikre at skolen drives i samsvar med forskriften: a. Dokumentere at fuktproblemet i skolens kjeller har blitt utbedret og at det ikke er mugg og/eller sopp vekst i lokalene innen

2 b. Gjennomføre tiltak i Klasserom 3 og Datarom, som tilstandsrapporten viser at har forhøyede COz-verdier, og dokumentere at luftskiftet i disse rommene er tilfredsstillende for den tiltenkte personbelastningen innen c. Det må innen gjennomføres inneklimamålinger i et representativt antall undervisningsrom, for å dokumentere at luftskiftet i rommene er tilfredsstillende for den tiltenkte personbelastning. d. Vi ber om tilbakemelding på at det har blitt installert skoldesperre og ettgrepsarmatur på toalettenes vasker innen e. Dokumentere at ovner med for høy overflatetemperatur er skiftet ut innen f. Dokumentere at belysningen på skolens toaletter, som tilstandsrapporten viser at ikke er tilfredsstihende, er tilfredsstillende innen g. Dokumentere at det innpn har blitt utført rengjøring av ventilasjonskanalene på skolen. h. Dokumentere innen at det har blitt utarbeidet en politisk vedtatt tidfestet handlingsplan for utbedring av bygningsmassen med tilhørende bevilgede midler som vil sikre at bygningsmassen tilfredsstiller kravene fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. i. Det må dokumenteres at skolens internkontrollsystem dekker kravene fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. innen j. Dokumentere at skolen har en vedlikeholdsplan i samsvar med kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Når skolen tilfredsstiller krav fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. imøteser vi søknad om godkjenning i henhold til samme forskrift. Veiledning og partsinnsyn Etat for helsetjenester har veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven 11. Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven 18 og 19. Regelverk Lov 24. juni 2006 nr. 24 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 10 og 14 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) Il, 16, 18 og 19 Forskrift Ol. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forsktift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Bakgrunn Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern viser til: Vedtak om helseverngodkjenning av Riple skole, datert Vår innkalling til tilsyn ved Riple skole av Tilsyn ved Riple skole foretatt Vår tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak om retting etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for barnehage og skole mottatt Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg, Del l og 2, datert Varsel om vedtak av Tilbakemelding på varsel om vedtak av

3 Saksopplysninger Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, i Bergen korrunune er godkjennings- og tilsynsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., som er hjemlet i folkehelseloven. Høsten 2012 gjennomførte Etat for helstejenester tilsyn ved 17 skoler i Bergen. Seksten av disse skolene var tidligere helseverngodkjent. Formålet med tilsynet var å etterse at skolen fortsatt drives i samsvar med forskriftens krav. Tilsynet omfattet forskriftens paragrafer om Internkontroll ( 4). Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5), psykososiale forhold ( 12), rengjøring og vedlikehold ( 13), inneklima og luftkvalitet ( 13) og sanitære forhold ( 23) samt en generell gjennomgang av skolens fysiske forhold. I henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal skolen drives og planlegges slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akst-ptert måte. Internkontrollsystemet skal sikre at regelverket etterleves på en systematisk måte. Dersom tilsynsmyndigheten avdekker forhold som er i strid med forskriften ved tilsyn av virksomheter som er godkjent, finnes det ulike virkemidler for å bringe forholdet i samsvar med forskriftens krav. Virkemidlene inkluderer vedtak om retting, tvangsmulkt dersom vedtak ikke etterleves, stansing av deler eller hele virksomheter, og tilbakekalling av virksomhetens godkjenning. Til slutt kan overtredelse av forskriften straffes i samsvar med Folkehelselovens 18. I brev av fra statsrådene ved helse-og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet presiseres også følgende: «Alle skoler skal være godkjent, og for å få godkjenning skal kravene i forskriften være oppfylt. Helse- og omsorgsdepeartementet presiserte i rundskriv at det ikke skal gis midlertidige godkjenninger eller godkjenning «på vilkår». Skoler som på et tidspunkt er godkjent, men som ikke lenger oppfyller kravene i forskriften, skal ikke lenger være godkjent.» Da det i de fleste tilsynene ble funnet forhold i strid med forskriften, vil det måtte vurderes om den enkelte skole skal kunne beholde sin helseverngodkjenning eller om den må trekkes. Vi har vurdert det slik at dersom virksomheten med enkle tiltak klarer å etterleve forskriften inntil permanent løsning kommer på plass, vil det kunne være tilstrekkelig med vedtak om retting. I forbindelse med vedtak om retting vil det bli krevd en tidsfestet tilbakemelding fra virksomheten om når forhold i strid med forskriften skal rettes og hvilke kortsiktige og/eller langsiktige tiltak som er planlagt satt i verk for å beholde helseverngodkjenningen. Det kan imidlertid også vurderes om det i alvorlige tilfeller er nødvendig med et kombinert vedtak som for eksempel retting/tilbakekalling av helseverngodkjenning/stenging m.m. Tilsyn og tilstandskartlegging av Riple skole Etat for helsetjenester utførte tilsyn på Ri ple skole I vår tilsynsrapport av er det beskrevet 6 avvik og 8 merknader. I rapporten ble skolen (skoleeier) gitt anledning til å korrune med egne forslag til korrigerende tiltak og forslag til tidsfrister for gjennomføring før endelig vedtak fattes. En koordinert tilbakemelding fra de ulike etatene involvert i drift/eierskap av skolen ble mottatt Om forhold som omfatter skolens internkontrollsystem (Internkontroll, 4) og renhold av ventilasjonskanalene (Renhold og vedlikehold, 13) er det, der det er gitt avvik eller merknader, gitt tidfestet tilbakemelding på at dette er forhold som er eller skal utbedres.

4 er opplyst l generell til bakemeldi og fra byggeier at at utgjør en helsefare eller evt sikkerhetsrisiko, skal Etat snarest» i tilsynsrapporten fra Etat for helsetjenester var at om miljørettet helsevern l barnehager Byrådsavdeling for barnehage bestilt av Etat for bygg fuktverdier j kjelleren. Det ble av ved tilstandskartleggingen. tilbakemeldt tidspunkt for sanering/rehabilitering av til dette forholdet er utbedret. en del av tilstandskartleggingen av Riple skole ble Klasserom 3 og Datarom. I de på 1000 ppm overskredet, og overskridelsene er aven 3, og 1535, Datarom) at det er nødvendig er utbedret. Sjekkliste for inneklimamåling er og det er dermed blant annet uklart om om personbelastningen har variert i løpet av I eiendom anbefales det at viftene i ventilasjonsanlegget moderniseres. både tilsyn og tilstandskartlegging av Etat for bygg og eiendom skal skiftes ut når l'i"",,'vh',.h at ovnenes haddetohåndsgrep av dette har blitt bestilt, er ferdigstilt innen Ved at bygg

5 eiendom på toalettene ikke er helsetjenester på at detter er og Etat for Det ble ved tilsynet av også funnet at skolen har noen vanskeliggjør et renhold av skolen. Etat for oppgradering av dette sees i sammenheng med derfor foreløpig ingen plan bygg og eiendom gulvovert1ater. som er slitt og tilbakemelder at det foreligger av Etat for av skolebyggene i IK o,,",,,]," Il med en rekke Skolene i Bergen skal til sammen 36 skoler, samt aven vedtatt revidert «HandU Landås). Det er planlagt at Til nå er det gjennomført tre Landås i fase 1. Av i handlingsplan 2 for de 11 som er tilstandskartlagt i fase 2. i fase 3 er nylig avsluttet, handlingsplan for disse skolene vil Øvrige planer skolene vil deretter etter hvert som de er kartlagt i 2013, Hver runde med en handlingsplan som går til i byråd og bystyre. som omfatter 11 omfattet Møhlenpris l art at det Konklusjon helsetjenester er oppmerksom U1s~rarlOem til skolebyggene i risikovurderinger, av skole for eventuelle framdriftsplan for renhold av ventilasjonsanlegg, ser vi at hellig vurdering basert blant annet mugg i skolens kjel ler vurderer vi i om miuørettet helsevern i til en plan som sikrer at avvikene etterlevelse av forskriftens Vedrørende de som, utarbeidelse av vedlikeholdsplan det vil ta noe tid å utført. luftskifte i undervisningsrommene at Riple skole ikke oppfyller skoler m. v. Det kan bli rettet i tråd med

6 Etat etter og informasjonsplikt etter at og foresatte. Rektor har også plikt til å helsetjenester om forhold skolen som kan ha negativ oppstår forverring av eksisterende forhold helsetjenester om dette. av Riple 5. Rektor ved Vedtaket 1,- l no... C> ("v' 1UU5" U6 via Etat klage er satt til 3 i samsvar og sendes til å helsetjenester. ~'d./ f{ ~~ Sonja M, Skotheim, :r~\lv ' Miljøreltet helsevj~jr L~ Haldis Haukås,-,u"v,,,, BYRÅDSA VDELING FOR POSTBOKS 7700, 5020 FOR BYGG OG EIENDOM, VED RIPLE SKOLE, SEKSJON FOR INFORMASJON, STRATEGIAVDELINGEN, 5020 BERGEN NESTTUN 7700, 5020 BERGEN

NTB Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fatter følgende vedtak:

NTB Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fatter følgende vedtak: BERGEN KOMMUNE I ETAT FOR HELSETJENESTER Bontelabo 8A, 5003 Bergen Te lefon 55 56 52 00 Telefaks 55 56 52 13 etatforhe lsetjenester@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/etatforhelsctjenester HAUKEDALEN

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK- STENGING AV BYGGET MAURTUA VED KOMSA SKOLE Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 11070/16 J70 16/1333-12/KRTO ALTA 25.05.2016 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 14707/16 J70 16/1333-14/KRTO ALTA 30.06.2016 KOMSA SKOLE -

Detaljer

02192 / 09 NTB-03-29.10.2009 940714

02192 / 09 NTB-03-29.10.2009 940714 HERO NORGE- ARNA MOTTAKSSENTER POSTBOKS 33 YTRE ARNA 5889 BERGEN 02192 / 09 NTB-03-29.10.2009 940714 VARSEL OM VEDTAK - PÅLEGG OM RETTING AV FORHOLD I ASYLMOTTAK I TUFTADALEN 24 I HENHOLD TIL FORSKRIFT

Detaljer

Vår ref. 17/12043/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/12043/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Postmottak Strindheim barnehager Postmottak Trondheim eiendom Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Strindheim barnehager (Valentinlyst og Bromstad) tilsyn

Detaljer

Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Perslia Familebarnehage Perslia 9 N-7088 HEIMDAL Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Perslia familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik knyttet til internkontroll, førstehjelp, smittevern og ventilasjon.

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik knyttet til internkontroll, førstehjelp, smittevern og ventilasjon. Uglahuset Familiebarnehage DA Per Sivles veg 23 N-7071 TRONDHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Uglahuset familiebarnehage - rapport fra

Detaljer

Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Tjønnstuggu friluftsbarnehage Reppeveien 128 N-7054 RANHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Tjønnstuggu friluftsbarnehage - tilsyn etter

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Kattemskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg

Kattemskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg Kattemskogen barnehage Kattemskogen 2 N-7080 HEIMDAL Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Kattemskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder HVOR STÅR VI I DAG?

Detaljer

Kystadhaugen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kystadhaugen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Kystadhaugen familiebarnehage Kystadhaugen 2 N-7024 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Kystadhaugen familiebarnehage - tilsyn etter

Detaljer

Tempe barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Tempe barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tempe barnehage N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Tempe barnehage - tilsyn 17.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Detaljer

Weidemannsveien barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Weidemannsveien barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Weidemannsveien barnehage Weidemannsveien 40 N-7043 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Weidemannsveien barnehage - tilsyn etter forskrift

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav

Prosessuelle krav. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Materielle krav Godkjenning av skoler og kommunenes tilsynspraksis status 2013 Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Deltagelse Status Oversikt Mangler

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Konferanse IK bygg Tromsø 23.-24. november 2017 Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune E- post: kristin.torum@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 Informasjon om: Miljørettet helsevern

Detaljer

Vår ref. 16/17797/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 16/17797/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Byneset barnehager N-7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Rye barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Godkjenning og tilsyn innen miljøretta helsevern. Svein Kvakland Helsetjenesten, Molde kommune

Godkjenning og tilsyn innen miljøretta helsevern. Svein Kvakland Helsetjenesten, Molde kommune Godkjenning og tilsyn innen miljøretta helsevern Svein Kvakland Helsetjenesten, Molde kommune Litt av hvert om Grunnlaget for godkjenning og tilsyn Virksomheter med krav om godkjenning Godkjenningsprosess

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolene - Regelverket, rundskriv og faglige normer - Anders Smith, seniorrådgiver/lege. Helsedirektoratet Regelverk for skole- (og barnehagemiljø) Folkehelseloven

Detaljer

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Porsmyra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Tillermyra barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Porsmyra barnehage - rapport

Detaljer

Løkka familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Løkka familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Løkka familiebarnehage v/grete Mortensen Engelsåsveien 343 N-7039 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Løkka familiebarnehage - tilsyn

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

Fjæraskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om vedtak

Fjæraskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om vedtak Fjæraskogen barnehage Arkitekt Ebbellsvei 16 N-7053 RANHEIM Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Fjæraskogen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Høring. Vedlikehold i Bergensskolen

Høring. Vedlikehold i Bergensskolen Høring. Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996) Forskriftens

Detaljer

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Elgeseter barnehager N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Gartneriet barnehage - rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter

Detaljer

Vår ref. 16/48214/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 16/48214/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Presthusaunet Junior barnehage AS N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Presthusaunet junior barnehage - rapport fra tilsyn 14.02.17 jf forskrift

Detaljer

Bakklandet barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Bakklandet barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Bakklandet barnehage Nedre allé 11 N-7030 TRONDHEIM Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Bakklandet barnehage - tilsyn 4.6.2014 etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Vår ref. 17/12044/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/12044/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Jakobsli barnehager og Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Charlottenlund barnehage - rapport fra tilsyn

Detaljer

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknad om godkjenning av dagmammavirksomhet i Sarpsborg kommune jamfør 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Søknadsskjemaet er til bruk ved etablering, utvidelse eller endring

Detaljer

Vår ref. 14/61087/ A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 14/61087/ A10 &58 oppgis ved alle henv. Tonstad barnehage og Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Tonstad barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift

Detaljer

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis status 2013 Oversikt Tilstand Oversikt Tilstand % Hedmark

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Follafoss Barnehage SA Rønningveien 20 7796 Follafoss Vår ref.: Arkiv: Deres ref. 2015/21 15-29864/2015/AKRA Dato: 05.10.2015 Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Kommuneoverlegen i Verran fører tilsyn

Detaljer

Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern

Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern Veiledning for kommunene i arbeidet med godkjenning og tilsyn innen miljørettet helsevern Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Mulig disposisjon.. Tilsyn som myndighetsutøvelse vs samfunnsutvikling

Detaljer

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler!

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Hvordan kan dette ivaretas gjennom regelverket for miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Kommune: -10.000 innb. - 80 legebesøk

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Byåsen barnehager tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Byåsen barnehager tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Postmottak Byåsen barnehager Postmottak Trondheim eiendom Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. 18 /12471/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Byåsen barnehager tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Nardo barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Nardo barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Nardosletta barnehager N- 7004 Trondheim Trondheim eiendom N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Nardo barnehage - rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe.

Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. Miljørettet helsevern, administrativ styringsgruppe. 280915 Stillingsbeskrivelse Stillingens profil Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". KOL organiserer selv sitt fagsamarbeid med

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike Arbeidsinstitutt Austjord 3517 HØNEFOSS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/1693-4 3478/15 J44 16.02.2015 Delegasjonssak 12/15 MELDING OM DELEGERT

Detaljer

Ranheim og Ranheimssletta barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler -varsel om pålegg

Ranheim og Ranheimssletta barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler -varsel om pålegg Ranheim barnehager og Trondheim eiendom Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Ranheim og Ranheimssletta barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess,

Detaljer

Brundalsgrenda barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg

Brundalsgrenda barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg Brundalen barnehager og Trondheim eiendom N- Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Brundalsgrenda barnehage - tilsyn etter forskrift om

Detaljer

Møllenberg barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg

Møllenberg barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg Bispehaugen barnehager Trondheim eiendom Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Møllenberg barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Baldershage barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Baldershage barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Baldershage barnehage Baldershage 111 N-7045 TRONDHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Baldershage barnehage - tilsyn 10.04.2014 etter forskrift

Detaljer

Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Læringsverkstedet Buenget barnehage Damlia 241 N-7028 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Godkjenning av skoler og barnehager

Godkjenning av skoler og barnehager Godkjenning av skoler og barnehager Ragnhild Spigseth seniorrådgiver Rom for oppvekst 2012 Kristiansand Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 11:00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Lademoen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg

Lademoen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. varsel om pålegg Lademoen barnehage Østersundsgate 3 N-7042 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. / J07 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Lademoen barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Brøset barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Brøset barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Brøset barnehage Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. / A19 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Brøset barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ullerål Skole Hovsmarkveien 7 3515 HØNEFOSS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/2537-4 7169/14 J07 16.12.2014 Delegasjonssak 28/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Detaljer

Vår ref. 14/57286/ A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 14/57286/ A10 &58 oppgis ved alle henv. Rognbudalen barnehager og Trondheim eiendom N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Rognbudalen barnehager (Rognbudalen, Myrskogen) - rapport fra tilsyn

Detaljer

Vår ref. 14/7117/ A10 &58 oppgis ved alle henv. Bakklandet barnehage - tilsyn med avdeling Prestekragene, varsel om pålegg

Vår ref. 14/7117/ A10 &58 oppgis ved alle henv. Bakklandet barnehage - tilsyn med avdeling Prestekragene, varsel om pålegg Bakklandet barnehage Nedre allé 11 N-7030 TRONDHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Bakklandet barnehage - tilsyn med avdeling Prestekragene,

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Sørbruvegen familiebarnehage - tilsynsrapport miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Sørbruvegen familiebarnehage - tilsynsrapport miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Sørbruveien Familiebarnehage v/tove Bjerke Sørbruvegen 25 N-7088 HEIMDAL Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Sørbruvegen familiebarnehage - tilsynsrapport

Detaljer

Vår ref. 15/17938/614 A10 &18 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 15/17938/614 A10 &18 oppgis ved alle henv. Sit Postboks 2460 Sluppen N- 7005 Trondheim Sit Velferd v/ Kristin Færø Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &18 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Moholt barnehage - vurdering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Aastahagen barnehage - vurdering av drift etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Aastahagen barnehage - vurdering av drift etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Aastahagen barnehage N- 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &18 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Aastahagen barnehage - vurdering av drift etter forskrift om miljørettet

Detaljer

Meldeskjema for solarievirksomhet

Meldeskjema for solarievirksomhet Meldeskjema for solarievirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside: Underskrift: Sted, dato Eier/driver

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kolstad barnehage N-7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. 18 /26009/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 06.12.2018 Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn 23.10.18

Detaljer

Vår ref. 16/21273/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 16/21273/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Sildråpen barnehager N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Sildråpen barnehager (Lohove, Åsvang og Angelltrøa)- tilsyn 22.06.16 jf forskrift om miljørettet

Detaljer

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Revidering av veiledningsmateriell til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Regelverk for skole- og barnehagemiljø Folkehelseloven

Detaljer

Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg Bergheim barnehage N- Vår saksbehandler Bente Høier Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Bergheim barnehage - tilsyn 08.04.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Hallingby skole v/rektor Jan Gudbrand Ohren Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/3952-4 15875/15 J44 23.06.2015 Rapport fra systemtilsyn med miljørettet helseverngodkjenningen

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Notat - Rapport gjennomførte tilsyn etter miljørettet helsevern ved alle skoler

Notat - Rapport gjennomførte tilsyn etter miljørettet helsevern ved alle skoler Til: Ann Sire Fjerdingstad Vår dato: 11.04.2018 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2018/637-11592/2018 Kjersti Werge-Olsen Notat - Rapport gjennomførte tilsyn etter miljørettet helsevern

Detaljer

Miljø- og helsedagene 2009

Miljø- og helsedagene 2009 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i sonja.skotheim@bergen.kommune.no Forskrift om

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Tyristrand Skole Brugsjordet 6 3533 TYRISTRAND Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/1688-4 1160/15 J44 26.01.2015 Delegasjonssak 3/15 MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Detaljer

Kolstad barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, varsel om pålegg

Kolstad barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, varsel om pålegg Kolstad barnehage og Trondheim eiendom Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Kolstad barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Retten til et godt skolemiljø. Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no

Retten til et godt skolemiljø. Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no Retten til et godt skolemiljø Johan Sverre Rivertz fmhojsr@fylkesmannen.no Mål og mening Nærmere om kravene i opplæringsloven kap 9a - Forholdet mellom opplæringsloven og skolemiljøforskriften (forskrift

Detaljer

Prestegårdsjordet barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Prestegårdsjordet barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg Prestegårdsjordet barnehage Lars Onsagersvei 5 N-7051 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. 18 /12473/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Prestegårdsjordet barnehage -

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vår ref. 14/7113/ A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 14/7113/ A10 &58 oppgis ved alle henv. Midtbyen og Løkkan barnehage Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. / A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Midtbyen og Løkkan barnehage- tilsyn 23.09.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Vår ref. 18 /4894/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv.

Vår ref. 18 /4894/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Haukåsen og Nilsbyen friluftsbarnehage (Haukvatnet friluftsbarnehager) Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. 18 /4894/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Haukåsen og Nilsbyen friluftsbarnehager

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer