HMS internkontroll etter helselovgivningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS internkontroll etter helselovgivningen"

Transkript

1 HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester Etat for helsetjenester Bergen kommune

2 Etat for helsetjenester Strategisk plattform Etat for helsetjenester skal være Bergen kommune sin kompetente og handlekraftige instans, for å forebygge sykdom og fremme helse. Den bærende ideen er at den beste helsehjelpen er å forebygge sykdom. Flere gode leveår og rettferdig fordeling av levekår og helse er overordnete mål. Etat for helsetjenester sine grunnpilarer er miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og smittevern. Etat for helsetjenester Bergen kommune

3 ETAT FOR HELSETJENESTER Etatsjef Ingvar Tveit Personalrådgiver 0,4 årsverk Administrasjon Merethe B. Strømmen Totalt 3 årsverk 138 årsverk Ergo- fysioterapitjenesten Fengselshelsetjenesten 13,3 årsverk Miljørettet helsevern Sonja Skotheim avdelingsleder Samfunnsmedisin Finn Markussen overlege Smittevernkontoret Øystein Søbstad, smittevernoverlege Ingrid Thangen, adm.leder 6 medarbeidere (ingeniører) Totalt 7 årsverk 6 overleger, 1 prosjektkoordinator, 9 turnusleger Totalt 12,6 årsverk Sykehjemsmedisin, 1 overlege 1 rådgiver, 52 sykehjemsleger Totalt 25,2 årsverk Reisemedisin, Tuberkulosekontroll Helsetjenesten(HNI) Totalt 12,3 årsverk

4 Visjon Friskere bergensere Etat for helsetjenester Bergen kommune

5 Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helse og omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Bergen kommune + 7 omegnskommuner innbyggere dvs ca 70% av Hordalands befolkning bor i vårt nedslagsfelt Etat for helsetjenester Bergen kommune

6 Virksomhetstyper innen Miljørettet helsevern Kjøletårn etc. Skoler, Barnehager, Dagmamma, Barneparker Asylmottak Friluftsbad Svømmeanlegg Boblebad Piercing/tatovering Solarier Båter Campingplasser Frisørsalonger Hudpleie Hospitser Serveringssteder-Røykeloven Etat for helsetjenester Bergen kommune

7 I tillegg til virksomhetstilsynene har vi følgende fagfelt/saksområde: Forurensningssaker Luftforurensning Vannforurensning Miljøgifter Avfall Støy Dyrehold og Skadedyrbekjempelse Stråling-Radon, Solarier Etat for helsetjenester Bergen kommune

8 Miljørettet helsevern i skoler Etat for helsetjenester Bergen kommune

9 Lovverk Lov om folkehelsearbeid (2012) kap.3 8 Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (1996) Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade Etat for helsetjenester Bergen kommune

10 1 Formål Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Etat for helsetjenester Bergen kommune

11 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av : Etat for helsetjenester Bergen kommune

12 4 Ansvar. Internkontroll Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. Etat for helsetjenester Bergen kommune

13 Internkontrollsystem Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer Etat for helsetjeneste Bergen kommune

14 (I) Internkontrollsystemet skal: klargjøre hvilke oppgaver skolen må utføre for å etterleve forskriften beskrive hvordan oppgavene skal utføres beskrive hvem som er ansvarlig for at oppgavene blir utført beskrive hvordan manglende utføring av definerte oppgaver blir rapportert

15 (II) Internkontrollsystemet skal: sikre at avviksrapport kommer til den som er ansvarlig for å rette på forholdet sikre at avviksrapport kommer til den som er ansvarlig for virksomheten sikre rutiner for å iverksette tiltak for å rette på problemet sikre rutiner som hindrer gjentagelse av problemet

16 (I) Prosedyrer for etterlevelse av forskriftens bestemmelser om : Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5) Krav om godkjenning ( 6) Utforming og innredning ( 9) Aktivitet og hvile ( 10) Måltid ( 11) Psykososiale forhold ( 12)

17 (II) Prosedyrer for etterlevelse av forskriftens bestemmelser om Rengjøring og vedlikehold ( 13) Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14) Førstehjelp ( 15) Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold ( 16) Smittevern ( 17)

18 (III) Prosedyrer for etterlevelse av forskriftens bestemmelser om Røyking ( 18) Inneklima/luftkvalitet ( 19) Belysning ( 20) Lydforhold ( 21) Drikkevann ( 22) Sanitære forhold ( 23) Avfallsbehandling ( 24)

19 Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5) Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysningene som er nødvendig for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. Uoppfordret gi info til foresatte og/eller elever om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen. Eksempler : Klage på inneklima Utilfredsstillende renhold Oppussingsarbeid som forårsaker støy, lukt eller sikkerhetsmessige utfordringer Forhold som kan forårsake smitt blant elever og ansatte Manglende godkjenning eller avvik etter tilsynsbesøk

20 10 mulighet for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile Eks.: Inneområdene må tilfredsstille elevenes motoriske utvikling og behov for fysisk aktivitet Inne- og uteområdene må også gi rom for egenog voksenstyrt aktivitet

21 12 Psykososiale forhold Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold Eks.: Oversikt over elevenes psykososiale miljø Plan for å sikre elevenes psykososiale miljø Beskrive hvordan skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å oppnå dette Dokumentere samarbeid mellom skolen, elever og foresatte forebyggende og holdningsskapende arbeid Dokumentere metoder som skal avdekke mobbing Rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPt, barnevern mv

22 14 Sikkerhet og helsemessig beredsskap Virksomheten skal : -planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges - ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes og faresituasjoner -disse skal være kjent for alle, herunder barn og elever Eks.: Avklart roller og ansvar Gjennomført en risikovurdering Beredskapsplan, varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutiner for sikkerhet på tur Registrering og oppfølging av ulykker og nesten ulykker Sjekklister

23 17 Smittevern Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig Eks. : Rutiner som: Begrenser smitte Forebygger legionellasmitte Håndtering av ulike utbrudd Info om forebygging av smittsom hjernehinnebetennelse og mulighet for vaksinering Varslig til smittevernlegen om utbrudd

24 19 Inneklima/luftkvalitet Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptabelt nivå Eks.: Dokumentere tilfredsstillende inneklima Folkehelseinstituttets faglige normer må legges til grunn Rutiner for håndtering av inneklima klager

25 Internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. innebærer systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i forskriften. Internkontrollen skal dokumentere at forskriftens bestemmelser etterleves.

26 Ansvar. Internkontroll Det må være etablert et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte Avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser mellom de innvolverte parter Alle regelverkskrav i ett internkontrollsytem

27 Ansvar. Internkontroll Utarbeidelsen og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet bør skje i samarbeid med de ansatte, elever og foresatte gjennom skolens samarbeidsorgan

28 Støttedokument Internkontrollsystem for miljørettet helsevern i skoler Støttedokument til hvordan føre internkontroll i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Etat for helsetjeneste Bergen kommune

29 Bruk 5 min til egen refleksjon/notater om tema som nettopp er gjennomgått. Hva er det viktigste å ta med i det videre arbeidet på egen skole.

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL-

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL- INTERNKONTROLL- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik ungdomsskole Dette er et foreløpig dokument pr. 20.06.10. Ved revidering høsten 2011

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

INTERN KONTROLL Sokndal skole

INTERN KONTROLL Sokndal skole INTERN KONTROLL Sokndal skole BEREDSKAPSPLAN MED VARSLINGSRUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. INTERNKONTROLL SYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN PARAGRAF 9A

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER Den lille IK-hjelperen - Barnehager Miljørettet helsevern Tromsø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.side 3 INTERNKONTROLL.side

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Legionella - Forskriftsendringer-

Legionella - Forskriftsendringer- Legionella - Forskriftsendringer- Kurs i regi av FBA (faggruppen for bygg og anlegg/tekna/nito) 5.6.2012 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Alarmen går lørdag 21. mai 2005 Kl. 13.40 varsler Sykehuset Østfold

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE

SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I MÅSØY KOMMUNE 2000-2004 1.0 INNLEDNING... s. 3 2.0 LOVGRUNNLAG. s. 4 3.0 SKOLEHELSETJENESTENS FORMÅL... s. 5 4.0 ANSVARSFORHOLD I SKOLEHELSETJENESTEN... s 6 4.1 Helsesøster. s. 6

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer