Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009"

Transkript

1 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009

2 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS oktober 2009 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon Telefaks E-post: Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as

3 3 Resultatutvikling per 3. kvartal 2009 GODE FINANSMARKEDER OG FORSIKRINGSRESULTAT BIDRO TIL STERKT 3. KVARTALSRESULTAT Konsernresultat før skatt på 973,7 mill. kroner per 3. kvartal, mot 314,4 mill. kroner per 3. kvartal i fjor Konsernresultat før skatt på 432,4 mill. kroner i 3. kvartal, mot 17,4 mill. kroner i 3. kvartal i fjor SpareBank 1 Livsforsikrings resultat i 3. kvartal er påvirket av god finansavkastning og betydelig bedring i risikoresultat Høye finansinntekter og sterkt forsikringsresultat i 3. kvartal i SpareBank 1 Skadeforsikring Stigende forvaltningskapital gir seg utslag i høyere forvaltningshonorar i ODIN Forvaltning God bedring i netto renteinntekter i 3. kvartal, samt høye finansinntekter i Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo AS skilles ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010 Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Sum resultat datterselskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0-636,6 Driftskostnader - holding -13,2-8,8-38,6-31,5-47,8 Netto finans - holding -2,1-15,9-26,5-52,4-67,8 Gevinst salg verdipapirer - 21,7 29,2 21,7 21,1 Andel tilknyttede selskap - 0,9 13,5 21,4 17,7 Resultat før merverdiavskrivninger 432,4 31,6 973,7 331,2-713,4 Merverdiavskrivninger - -14, ,8-18,2 Resultat før skatt 432,4 17,4 973,7 314,4-731,6 Skattekostnad -30,9-7,0-276,4-92,9-126,2 Resultat etter skatt 401,5 10,4 697,3 221,5-857,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 404,1 10,2 704,4 220,8-858,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,6 0,3-7,1 0,8 0,4 SpareBank 1 Gruppen hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på 973,7 mill. kroner, mot 314,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. For 3. kvartal var resultatet på 432,4 (17,4) mill. kroner. Det sterke resultatet i 3. kvartal er i betydelig grad preget av god utvikling i finansmarkedene samt gode forsikringsresultater. Konsernresultat før skatt, kvartalsvis: Resultat etter skatt per 3. kvartal ble 697,3 (221,5) mill. kroner. Resultatet er påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Livsforsikring, som er 49,8 mill. kroner høyere enn det en beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Årsaken til den høye skattekostnaden er beregnet effekt av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Resultatet i 3. kvartal gir en egenkapitalavkastning i kvartalet isolert på 33,1 % (1,5 %) p.a. før merverdiavskrivninger, og etter skatt. Egenkapitalavkastningen hittil i år er 18,6% (5,8 %) annualisert. Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper i alt faste årsverk. Siden har antall årsverk økt med 76. Veksten skyldes oppkjøp av nye selskaper. KONSERN Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var 3,6 % (3,0 %) i 3. kvartal. Dette er en mindre nedgang på 0,1 % fra 2. kvartal. Sykefraværet er godt under gjennomsnittstall for bransjen.

4 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av 3. kvartal 60,7 mrd. kroner, som er en økning på 4,3 mrd. kroner siden årsskiftet. Siste 12 måneder har konsernet hatt en forvaltningsvekst på 5,7 mrd. kroner, eller 10,3 %. Ved utgangen av september var kapital- og kjernekapitaldekningen beregnet til 13,9 % og 9,3 %, mot 12,6 % og 9,4% ved årsskiftet. Resultatet pr er ikke hensyntatt ved beregningen av konsernets kapitaldekning. Konsernets soliditet vurderes som god. Bank 1 Oslo AS skilles ut fra SpareBank Gruppen AS og blir direkte eid av SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve 19,5 % hver av aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12% og 10%. Banken har mottatt konsesjon for en slik endring og beslutningen om utskillelse ble fattet av representantskapsmøtet 13. oktober Det arbeides med å få gjennomført eierskifte med virkning fra 1. januar Banken vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. Det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at dette vil være tilfelle også i fremtiden. Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo. SpareBank 1 Gruppen vil etter utskillelsen bli et finanskonsern utelukkende med produktselskaper. Beregninger viser at SpareBank 1 Gruppen ville ha bedret sin kjernekapital- og kapitaldekning med hhv 1,5 og 2,3 prosentpoeng hvis banken hadde vært skilt ut fra konsernet per SpareBank 1 Gruppen gjennomfører et større omstillingsprosjekt innen Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhetsforbedring i størrelsesorden 450 mill. kroner. Prosjektet forventes å medføre nedbemanning på 177 årsverk innen Det tas sikte på å gjennomføre nedbemanningen gjennom naturlig avgang og ved bruk av sluttpakker, samtidig som oppsigelser ikke kan utelukkes. Prosjektet er pr 3. kvartal 2009 i rute, med gjennomførte tiltak som tilsvarer hhv. 72 årsverk og fullårseffekt på 87 mill. kroner. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner SpareBank 1 Livsforsikring 81,2-334,9 311,2-342,9-990,5 - Bruk av tilleggsavsetninger - 286,8-307,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Bank 1 Oslo konsern 74,7-6,2 155,4 60,2 3,1 ODIN Forvaltning 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Argo Securities -14, ,4 - -4,0 SpareBank 1 Medlemskort 1,8 4,2 11,4 12,4 12,1 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 3,9 3,6 20,2 10,7 15,4 Korr. datterselskaper - pro forma IFRS 12,0-3,3 13,4 1,8-5,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0-636,6 Resultat før skatt fra datterselskapene ble per 3. kvartal 996,1 (372,0) mill. kroner, som tilsvarer en økning på 167,8% fra samme periode året før. I 3. kvartal ble resultat før skatt 447,8 (33,8) mill. kroner. Resultatøkningen i datterselskapene kan i hovedsak forklares med den gode utviklingen i finansmarkedene, samt gode forsikringsresultater. SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING Resultat SpareBank 1 Livsforsikring: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Risikoresultat etter tekniske avsetninger 87,4 37,8 277,4 129,8 210,2 Administrasjonsresultat -30,5-42,1-115,0-125,2-194,5 Renteresultat 131,5-331,7 432,2-332,6-903,3 Resultat før fordeling 188,3-336,0 594,6-328,0-887,6 Ufordelt resultat til kunder -93,7 6,1-316,1-1,9 350,5 Avkastning på selskapets midler -13,4-5,0 32,7-13,0-501,9 Resultat til eier før skatt 81,2-334,9 311,2-342,9-1038,9 Skattekostnad Resultat etter skatt 81,2-334,9 311,2-342,9-1038,9 SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på 311,2 mill. kroner per 3. kvartal, mot et underskudd på 342,9 mill. kroner for samme periode i fjor. I 3. kvartal ble resultatet 81,2 (-334,9) mill. kroner. Netto risikoresultat utgjorde 277,4 (129,8) mill. kroner per 3. kvartal, og administrasjonsresultatet ble -115,0 (-125,2) mill. kroner. Netto renteresultat i forhold til kundene

5 5 (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert avkastning) ble 432,2 (-332,6) mill. kroner, mens avkastningen på selskapets midler i selskapsporteføljen utgjorde 32,7 (-13,0) mill. kroner. Kundene er foreløpig tildelt 316,1 (1,9) mill. kroner i resultat. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter viste etter 3. kvartal en økning på 24% i forhold til samme periode i fjor. Innenfor risikoforsikringer i personmarkedet var det etter 3. kvartal en nedgang på 11 % i premievolumet i forhold til samme periode forrige år. Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet ble svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i salget ble 14 %. Utvikling i premieinntekter: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 64,1 54,6 192,2 163,3 224,7 Individuelle kapitalforsikringer 121,7 113,6 361,2 345,8 462,4 Kollektive pensjonsforsikringer 109,4 133,2 476,9 646,0 771,8 Ulykkesforsikringer 43,1 41,0 127,1 121,8 163,0 Gruppelivsforsikringer 128,7 127,4 456,9 450,3 572,4 Unit Link - Renteforsikringer 11,2 9,2 33,9 28,4 47,7 Unit Link - Kapitalforsikringer 67,8 49,1 188,8 178,7 225,7 Innskuddstjenestepensjon 185,2 169,1 569,0 503,3 674,6 Sum brutto forfalte premieinntekter 731,1 697, , , ,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 90,9 77,7 240,4 392,2 469,9 Avgitt gjenforsikringspremie -39,0-40,2-118,7-198,8-238,6 Premieinntekter for egen regning 783,0 734, , , ,6 SpareBank 1 Livsforsikring plasserer forvaltningskapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fire porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje, mens kundenes midler innenfor forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i to kollektivporteføljer som er felles for kundene. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til individuelle spareforsikringer solgt før , gjøres i en egen portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene knyttet til den øvrige bestanden. En betydelig andel av plasseringene er i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall. Den fjerde porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring med investeringsvalg. Selskapet solgte i løpet av 1. kvartal 2009 aksjene som var plassert i selskapsporteføljen. I kollektivporteføljene har selskapet en aksjeandel på 13,8 %, mot 12,4 % ved årsskiftet. Økningen i aksjeandel skyldes verdistigning. Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 3. kvartal, mens verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær og gammel bestand var henholdsvis 7,0 % og 7,2 %. Bokført avkastning i den ordinære kollektivporteføljen og porteføljen for gamle individuelle forsikringer ble henholdsvis 5,3 % og 5,7 %. Kursreguleringsfondet utgjorde 237,6 mill. kroner per Selskapets forvaltningskapital var 23,8 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 21,2 mrd. kroner ved utgangen av Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 5,2 mrd. kroner per , mot 4,0 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 29,2 %. Midlene fordelte seg med 59,7 % i aksjefond, 23,2 % i obligasjonsfond, 8,6 % i pengemarkedsfond og 8,5 % i bankinnskudd. Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedriftsmarkedet hadde fondsporteføljen «100% aksjer» en avkastning på 17,0 % ved utgangen av september. Dette var 4,1 prosentpoeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Aktivaallokering per portefølje per : Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,3 mrd. kroner Sum: 2,0 mrd. kroner Obligasjoner 38,5% Hold til forfall 24,0% Obligasjoner 58,3% Hold til forfall 17,0% Sum: 5,2 mrd. kroner Eiendom 21,8% Eiendom 20,8% Obligasjoner 31,9% Annet 4,6% Annet 3,7% Annet 8,4% Aksjer 13,8% Aksjer 0,1% Aksjer 59,7%

6 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 De samlede forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,4 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 14,8 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,3%. Brutto utbetalte erstatninger var mill. kroner ved utgangen av september, en nedgang på 816 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Driftskostnadene, eksklusive provisjoner, var 404,7 mill. kroner per 3. kvartal, mot 398,2 mill. kroner til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en kostnadsøkning på 1,6 %. Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden siden utsatt skattefordel i henhold til regnskapsstandarden IAS 12 ikke er innregnet. Selskapets skattekostnad er 141,2 mill. kroner hittil i år og føres i SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap. Skattekostnaden var 49,8 mill. kroner høyere enn det en beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Dette skyldes beregnet effekt av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Selskapets kapitaldekning var 18,3 % (14,8 %) ved utgangen av 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 15,3 (11,9) prosentpoeng. Kapitaldekningen per var 14,3 %. Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. kvartal var 242 %, mot 255 % på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i estimert solvensmargin skyldes bruk av tilleggsavsetninger til dekning av rentegarantien i 2008 og avvikling av en reassuransekontrakt. Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år mill. kroner, tilsvarende 13,7% (5,8%) av de forsikringsmessige avsetningene. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis 1 : 13,7 % 11,7 % 8,2 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % Avtalen SpareBank 1 Livsforsikring inngikk med Gabler Pensjonsforsikring i juni 2009 om salg av sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på ca 4 mrd. kroner, ble ikke gjennomført. SpareBank 1 Livsforsikring har inngått avtale med Gabler Wassum om drift og administrasjon av de kollektive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Det er også inngått en avtale hvor Gabler Pensjonsforsikring har en opsjon på å kjøpe porteføljen innen utgangen av SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Forfalt brutto premie 995,1 900, , , ,0 Opptjente premier f.e.r. 971,8 931, , , ,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -655,6-690, , , ,3 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -212,5-195,1-614,2-586,2-804,2 Andre forsikringstekniske inntekter/kostnader -4,2 0,1-1,9 3,1 7,5 Andre tekniske avsetninger 0,1 10,3-21,1-16,1-13,9 Forsikringsresultat 99,7 56,2 116,7 144,2 215,8 Netto finansinntekter 177,8 10,5 406,2 111,6 36,9 Andre kostnader -1,1-2,5-4,7-5,4-7,2 Driftsresultat 276,4 64,2 518,2 250,5 245,5 Endring av sikkerhetsavsetning -3,6-6,2-12,4-13,5-27,8 Resultat før skatt 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Skattekostnad -59,2-16,2-124,5-66,4-91,8 Resultat etter skatt 213,5 41,7 381,3 170,6 125,9 Resultat før skatt utgjorde 505,8 mill. kroner per 3. kvartal, mot 237,0 mill. kroner til samme tid i fjor. Det forsikringsmessige resultatet var lavere enn i fjor, i hovedsak grunnet flere storskader i 1. kvartal Combined ratio for egen regning utgjorde 95,1% ved utgangen av 3. kvartal, som er en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Avsetninger til naturskadefond, garantiordningen og administrasjonsavsetningen føres direkte mot egenkapitalen. Dette medfører at naturskaderesultatet nå inngår i resultat før skatt, mens det tidligere ble nullstilt gjennom avsetningen til naturskadefondet. Pliktige resultatdisposisjoner per 3. kvartal utgjorde 40,9 (47,0) mill. kroner. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert. Premieinntekt for egen regning utgjorde mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, som er en økning på 88,6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts-

7 7 og privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på 195,8 (105,2) mill. kroner. BANK 1 OSLO (KONSERN) Resultat Bank 1 Oslo: Skadeprosenten for egen regning utgjorde 73,4 % per , som er 0,5 prosentpoeng høyere enn i fjor. På bruttobasis ble skadeprosenten 74,2 % (71,6 %) ved utgangen av september. Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,7 % som er 0,3 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med strategiske satsinger, som blant annet har ført til en økning i antall ansatte. 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Netto renteinntekter 110,2 106,7 288,5 300,1 391,7 Andre inntekter 130,7 32,0 343,5 145,0 188,4 Driftskostnader 135,3 113,0 385,7 370,1 511,9 Driftsresultat 105,6 25,7 246,2 75,0 68,1 Tap på utlån 30,9 31,9 90,9 14,9 65,1 Resultat før skatt 74,7-6,2 155,4 60,2 3,1 Skattekostnad (28%) 14,1-1,5 25,2 16,9 15,4 Resultat etter skatt 60,6-4,7 130,2 43,2-12,3 I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 (konsern) konsolidert inn. Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: 100,6 % 93,8 % 95,1 % 93,1 % 95,6 % 89,3 % Bank 1 Oslo hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på 155,4 mill. kroner, mot 60,2 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra finansielle investeringer. Finansinntektene ble 406,2 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en økning på 294,6 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Økningen har sammenheng med en stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedre resultat i aksjeporteføljen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finansavkastningen utgjorde 5,3 % (1,6 %) ved utgangen av 3. kvartal. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per ble 27,0 %, mot 29,2 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på mill. kroner. Netto renteinntekter ble per 3. kvartal 288,5 (300,1) mill. kroner, en reduksjon på 3,9 % i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i all hovedsak svekket rentenetto, som følge av sterkt press på både utlånsmargin og innskuddsmargin, samt full sikringsfondsavgift. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen på 1,51 % (1,82 %) per utgangen av september. Rentenettoen har imidlertid bedret seg gjennom året, og var i 3. kvartal 110,2 mill. kroner (1,71%) mot 88,5 mill kroner i 1. kvartal og 89,7 mill. kroner i 2. kvartal. Utviklingen i netto renteinntekter må også sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS. Ved utgangen av kvartalet hadde banken overført mill. kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, og utgjorde per 3. kvartal 8,6 mill. kroner. Netto provisjons- og andre driftsinntekter utgjorde 214,6 mill. kroner (182,6 mill. kroner) ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning på 32,0 mill. kroner eller 17,5% sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak henføres til økte provisjonsinntekter fra lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og fra eiendomsmegling.

8 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Utvikling i provisjons-/og andre inntekter: Mill. kroner Endring Betalingsformidling 42,8 44,1-1,4 Provisjon fra forsikring og sparing 65,8 56,5 9,4 Eiendomsmegling 90,5 66,2 24,3 Garantiprovisjoner/øvrige 15,5 15,8-0,3 Sum provisjons- og andre inntekter 214,6 182,6 32,0 Netto inntekter fra finansielle investeringer var 128,9 (-37,6) mill. kroner. Økningen skyldtes i hovedsak økt verdi på bankens obligasjonsportefølje med 46,2 (-22,6) mill. kroner, kursgevinster på aksjer og grunnfondsbevis med 65,1 (-23,3) mill. kroner, samt positiv endring i valuta og derivatinntekter med 10,8 (5,5) mill. kroner. Banken har i 2009 også mottatt utbytte på aksjer og grunnfondsbevis på til sammen 5,2 (2,8) mill. kroner, samt inntektsført 1,6 mill. kroner fra eierinteresser i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Driftskostnadene utgjorde 385,7 (370,1) mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning fra i fjor på 15,6 mill. kroner eller 4,2 %. Bankens kostnadsprosent (eksklusive finansielle inntekter) viste en økning på 2,5% til 69,9 %, men er på vei ned som følge av bedring i rentenettoen i 3. kvartal. Kostnadsprosent for 3. kvartal var 65,1 %. Av samlet mislighold over 90 dager på 237,9 (93,1) mill. kroner var det per tapsavsatt 94,9 (14,0) mill. kroner eller 39,9 % (15,1 %). Øvrige tapsutsatte engasjement utgjorde 178,8 (153,0) mill. kroner, hvorav 28,5 (50,3) mill. kroner eller 16,0 % (32,9 %) var tapsavsatt. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 25,7 (22,5) mrd. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var på 14,4 %. De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 14,7 %, til mill. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt med mill. kroner. Hittil i år har utlån til kunder økt med mill. kroner eller 10,2 %. Veksten fordeler seg med mill. kroner eller 11,0 % i personmarkedet og 521 mill. kroner eller 8,2 % i bedriftsmarkedet. Balanseførte utlån viste en vekst siste år på 994 mill. kroner eller 4,9 %. Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked var ved utgangen av september 71/29 % (70/30 %). 20,7 21,2 18,1 15,3 Netto tap på utlån per 3. kvartal: 3. kv. Per 3. kvartal 2008 Mill. kroner BM PM Totalt Totalt Endring i individuelle nedskrivninger -30,8-6,9-37,8-23,6 Endring i gruppenedskrivninger -32,8 10,5-22,3 5,2 Konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet -30,7-1,2-31,9 0,5 Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet ,5 Inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0,3 0,8 1,1 5,5 Periodens tapskostnader -94,1 3,2-90,9-14,9 Netto tap på utlån var per 3. kvartal på 90,9 (14,9) mill. kroner. Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån var ved utgangen av 3. kvartal 416,7 (246,1) mill. kroner. Målt mot brutto utlån utgjorde dette 2,0 % (1,2 %) ved utgangen av kvartalet. Utvikling i utlån 1 : Innskudd fra kunder var ved utgangen av september (14.492) mill. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var 6,8 %. Hittil i år har innskudd fra kunder hatt en nedgang på 436 mill. kroner eller 0,3 %. Dette fordeler seg med henholdsvis en økning på 188 mill. kroner eller 4,5% i personmarkedet og en nedgang på 622 mill. kroner eller 5,3 % i bedriftsmarkedet (inklusiv organisasjonsmarked). Individuelle nedskrivninger per var 123,2 (63,4) mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 59,8 mill. kroner siste 12 måneder. Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) var ved utgangen av 3. kvartal på 72,9 % (71,6 %). Banken har fra og med 1. kvartal 2008 benyttet IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. 1 Vekst i utlån er vist eksklusive boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS

9 9 For 3. kvartal har kapitaldekningsberegningene etter de nye IRB-reglene gitt høyere kapitalkrav enn minstekravet i overgangsreglene som beregnes etter gammelt regelverk. Det ble gjennomført en begrenset revisjon av regnskapet per 1. halvår og 50% av resultatet pr er tatt inn i den ansvarlige kapitalen ved beregning av kapitaldekningen per Morbankens kapital- og kjernekapitaldekning var henholdsvis 10,97 % og 8,05 % per Bankens netto ansvarlige kapital var på mill. kroner ved utgangen av september. Banken søkte per 30. september om kapitaltilførsel i form av fondsobligasjoner fra Statens Finansfond på 200 mill. kroner. Morbankens resultat før tap var per 3. kvartal 241,0 mill. kroner, mot 91,9 mill. kroner på samme tid i fjor. Det var totalt i løpet av perioden bokført tap på utlån med 90,9 mill. kroner, slik at resultat etter tap var 150,2 (77,1) mill. kroner. Beregnet skatt utgjorde 23,8 mill. kroner, og resultat etter skatt var dermed 126,3 (55,4) mill. kroner. EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus konsern hadde per et overskudd på 5,2 mill. kroner før skatt. Resultatet i fjor på samme tid var et underskudd på 16,9 mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak en omfattende restrukturering i 2008, samt en omsetningsvekst på over 37 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Ved utgangen av 3. kvartal hadde EiendomsMegler 1 en markedsandel på 8,4 % mot 7,1 % ved årsskiftet. Bank 1 Oslo blir direkteeid av SpareBank 1-bankene og LO Med virkning fra 1. januar 2010 skilles Bank 1 Oslo AS ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen. Nye eiere i banken blir SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). SpareBank 1 SRbank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve 19,5 % hver av aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12 % og 10 %. Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen, og det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at dette vil være tilfelle også i fremtiden. Bank 1 Oslo har størrelse og produktbredde som tilsier at den er rede til å ta en posisjon som selvstendig bank. Banken får gjennom endringen eiere som har et mer direkte og forretningsmessig forhold til drift, resultat og markeds-utvikling. I denne sammenheng er LO og tilknyttede forbund viktige eiere og partnere. SpareBank 1 satser med dette sterkere på markedet i Oslo og Akershus. For SpareBank 1 er det viktig med et sterkt brohode i Norges mest befolkningsrike område, som også står for nærmere en tredjedel av innskudd og utlån i norsk banksektor. ODIN FORVALTNING Resultat ODIN Forvaltning: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Forvaltningshonorar 66,9 76,1 170,2 243,2 293,6 Tegnings- og innløsningshonorar 6,1 7,9 19,1 33,1 42,3 Sum driftsinntekter 73,0 84,1 189,3 276,3 336,0 Lønnskostnad 23,4 25,3 61,1 78,6 101,6 Avskrivninger 4,0 3,7 12,0 10,7 14,5 Andre driftskostnader 28,0 32,4 90,6 111,6 134,8 Sum driftskostnader 55,4 61,5 163,8 200,9 250,9 Driftsresultat 17,6 22,6 25,6 75,4 85,1 Netto finansinntekter -1,7 3,1-7,4 9,7 30,1 Resultat før skatt 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Skattekostnad 4,4 7,2 5,1 23,8 27,7 Resultat etter skatt 11,5 18,5 13,1 61,3 87,5 ODIN Forvaltning oppnådde per 3. kvartal et resultat før skatt på 18,1 mill. kroner, mot 85,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere forvaltningskapital. Ni av de elleve egenforvaltede aksjefondene gjorde det bedre enn sine referanseindekser i årets ni første måneder. ODIN Offshore hadde høyest avkastning med 37,8 %, mens ODIN Maritim hadde lavest avkastning med 8,0 %. Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til Alfred Berg. Avkastningen i fem av de seks rentefondene var bedre enn referanseindeksene. God nytegning og svært lave innløsninger gav en netto nytegning på omtrent 1,4 mrd. kroner i aksjefond i årets ni første måneder, mens det var netto innløsninger på 0,3 mrd. kroner i rentefond. Forvaltningskapitalen steg med 6,3 mrd. kroner hittil i år til 25,4 mrd. kroner per 3. kvartal. Markedsandel for aksjefond falt fra 13,8 % ved årsskiftet til 12,4 % ved utgangen av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak lavere andel av netto nytegning enn markedsandel.

10 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 ARGO SECURITIES Resultat Argo Securities: Per 3. kv. Hittil i år Mill. kroner Sum driftsinntekter 9,5 24,8 Lønn, bonus og andre personalkostnader -16,8-46,1 Avskrivninger -1,3-3,6 Andre driftskostnader -6,5-17,1 Driftsresultat -15,1-42,0 Netto finansinntekter 0,5 2,6 Resultat før skatt -14,6-39,4 Skattekostnad 4,1 11,0 Resultat -10,5-28,4 SpareBank 1 Gruppen eier 75 % av Argo Securities, som ble etablert i oktober Resultatet hittil i år, -39,4 mill. kroner, er preget av at selskapet er i en oppstartsfase. Kurtasjeinntektene er svakt økende i tråd med sesongvariasjon og stigende omsetningsvolum på Oslo Børs. Fremmedkapitalavdelingen har tilrettelagt nye lån for flere banker og corporate finance-avdelingen har i 3. kvartal gjennomført en vellykket emisjon. Selskapets kostnader er stigende i takt med oppbemanningen i selskapet. Infrastruktur og bemanning er nå langt på vei på plass, og det forventes bedring i resultatet i 4. kvartal. Actor Fordringsforvaltning Resultat før skatt hittil i år ble 20,6 (10,7) mill. kroner. Driftsinntektene i selskapet har økt med 44,6% sammenlignet med fjoråret og utgjorde 56,3 (39,1) mill. kroner per 3. kvartal. Veksten er knyttet til overførte saker fra SpareBank 1- bankene og banker i Terra gruppen. Ny inkassoforskrift trer i kraft fra 1. januar Dette vil gradvis redusere inntektsutviklingen for tariffmessige salær fra april Actor Portefølje Selskapet er nyopprettet og skal bedrive erverv og inndrivelse av misligholdsporteføljer. Selskapet har nå fått innvilget konsesjon. Selskapet har fått aksept på tre nye porteføljer samtidig som det jobbes med analyser av nye porteføljer. Selskapet er i en oppstartsfase og resultat før skatt hittil i år var et underskudd på 1,2 mill. kroner. Actor Verdigjenvinning Selskapet er spesialisert på innfordring av tapsførte og oppgitte krav. Første kjøpte misligholdsportefølje har blitt konvertert inn, og er klar til produksjon. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tidspunkt for tilførsel og omfang av nye porteføljer fra Actor Portefølje. Resultat før skatt hittil i år var 0,2 mill. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING KONSERN Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: 3. kv. Hittil i år Mill. kroner Actor Fordringsforvaltning 4,6 20,6 Actor Portefølje -0,4-1,2 Actor Verdigjenvinning -0,4-0,2 SpareBank 1 Factoring 1,5 5,0 Sum resultat produktselskaper før skatt 5,3 24,2 Sum driftskostnader holding - -0,2 Netto finans holding - 0,2 Merverdiavskrivninger -1,3-3,9 Resultat før skatt 3,9 20,2 Skattekostnad -1,5-6,8 Resultat 2,5 13,5 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding er et underkonsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede innen fordringsforvaltning. Hittil i år var resultat før skatt i konsernet 20,2 mill. kroner, hvorav resultatet i 3. kvartal utgjorde 3,9 mill. kroner. SpareBank 1 Factoring SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS ervervet den både SpareBank 1 Factoring AS (tidligere eid av BNbank ASA) og Sparebanken Factoring AS (tidligere eid av SpareBank 1 Nord Norge Finans AS) for henholdsvis 45,0 mill. kroner og 45,2 mill. kroner. Resultat før skatt ble regnskapsført fra og med 2. kvartal, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat før skatt per 3. kvartal var 5,0 mill. kroner. SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT SpareBank 1 Medlemskort har som formål å drifte LOforbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse, innkrevning av forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt drift og administrasjon av fordelsprogrammet LOfavør. Resultat før skatt per 3. kvartal var 11,4 (10,5) mill. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble per 3. kvartal 38,6 mill. kroner, mot 31,5 mill. kroner i samme periode i fjor.

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer