Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009"

Transkript

1 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009

2 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS oktober 2009 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon Telefaks E-post: Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as

3 3 Resultatutvikling per 3. kvartal 2009 GODE FINANSMARKEDER OG FORSIKRINGSRESULTAT BIDRO TIL STERKT 3. KVARTALSRESULTAT Konsernresultat før skatt på 973,7 mill. kroner per 3. kvartal, mot 314,4 mill. kroner per 3. kvartal i fjor Konsernresultat før skatt på 432,4 mill. kroner i 3. kvartal, mot 17,4 mill. kroner i 3. kvartal i fjor SpareBank 1 Livsforsikrings resultat i 3. kvartal er påvirket av god finansavkastning og betydelig bedring i risikoresultat Høye finansinntekter og sterkt forsikringsresultat i 3. kvartal i SpareBank 1 Skadeforsikring Stigende forvaltningskapital gir seg utslag i høyere forvaltningshonorar i ODIN Forvaltning God bedring i netto renteinntekter i 3. kvartal, samt høye finansinntekter i Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo AS skilles ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010 Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Sum resultat datterselskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0-636,6 Driftskostnader - holding -13,2-8,8-38,6-31,5-47,8 Netto finans - holding -2,1-15,9-26,5-52,4-67,8 Gevinst salg verdipapirer - 21,7 29,2 21,7 21,1 Andel tilknyttede selskap - 0,9 13,5 21,4 17,7 Resultat før merverdiavskrivninger 432,4 31,6 973,7 331,2-713,4 Merverdiavskrivninger - -14, ,8-18,2 Resultat før skatt 432,4 17,4 973,7 314,4-731,6 Skattekostnad -30,9-7,0-276,4-92,9-126,2 Resultat etter skatt 401,5 10,4 697,3 221,5-857,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 404,1 10,2 704,4 220,8-858,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,6 0,3-7,1 0,8 0,4 SpareBank 1 Gruppen hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på 973,7 mill. kroner, mot 314,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. For 3. kvartal var resultatet på 432,4 (17,4) mill. kroner. Det sterke resultatet i 3. kvartal er i betydelig grad preget av god utvikling i finansmarkedene samt gode forsikringsresultater. Konsernresultat før skatt, kvartalsvis: Resultat etter skatt per 3. kvartal ble 697,3 (221,5) mill. kroner. Resultatet er påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Livsforsikring, som er 49,8 mill. kroner høyere enn det en beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Årsaken til den høye skattekostnaden er beregnet effekt av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Resultatet i 3. kvartal gir en egenkapitalavkastning i kvartalet isolert på 33,1 % (1,5 %) p.a. før merverdiavskrivninger, og etter skatt. Egenkapitalavkastningen hittil i år er 18,6% (5,8 %) annualisert. Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper i alt faste årsverk. Siden har antall årsverk økt med 76. Veksten skyldes oppkjøp av nye selskaper. KONSERN Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var 3,6 % (3,0 %) i 3. kvartal. Dette er en mindre nedgang på 0,1 % fra 2. kvartal. Sykefraværet er godt under gjennomsnittstall for bransjen.

4 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av 3. kvartal 60,7 mrd. kroner, som er en økning på 4,3 mrd. kroner siden årsskiftet. Siste 12 måneder har konsernet hatt en forvaltningsvekst på 5,7 mrd. kroner, eller 10,3 %. Ved utgangen av september var kapital- og kjernekapitaldekningen beregnet til 13,9 % og 9,3 %, mot 12,6 % og 9,4% ved årsskiftet. Resultatet pr er ikke hensyntatt ved beregningen av konsernets kapitaldekning. Konsernets soliditet vurderes som god. Bank 1 Oslo AS skilles ut fra SpareBank Gruppen AS og blir direkte eid av SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve 19,5 % hver av aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12% og 10%. Banken har mottatt konsesjon for en slik endring og beslutningen om utskillelse ble fattet av representantskapsmøtet 13. oktober Det arbeides med å få gjennomført eierskifte med virkning fra 1. januar Banken vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. Det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at dette vil være tilfelle også i fremtiden. Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo. SpareBank 1 Gruppen vil etter utskillelsen bli et finanskonsern utelukkende med produktselskaper. Beregninger viser at SpareBank 1 Gruppen ville ha bedret sin kjernekapital- og kapitaldekning med hhv 1,5 og 2,3 prosentpoeng hvis banken hadde vært skilt ut fra konsernet per SpareBank 1 Gruppen gjennomfører et større omstillingsprosjekt innen Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhetsforbedring i størrelsesorden 450 mill. kroner. Prosjektet forventes å medføre nedbemanning på 177 årsverk innen Det tas sikte på å gjennomføre nedbemanningen gjennom naturlig avgang og ved bruk av sluttpakker, samtidig som oppsigelser ikke kan utelukkes. Prosjektet er pr 3. kvartal 2009 i rute, med gjennomførte tiltak som tilsvarer hhv. 72 årsverk og fullårseffekt på 87 mill. kroner. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner SpareBank 1 Livsforsikring 81,2-334,9 311,2-342,9-990,5 - Bruk av tilleggsavsetninger - 286,8-307,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Bank 1 Oslo konsern 74,7-6,2 155,4 60,2 3,1 ODIN Forvaltning 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Argo Securities -14, ,4 - -4,0 SpareBank 1 Medlemskort 1,8 4,2 11,4 12,4 12,1 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 3,9 3,6 20,2 10,7 15,4 Korr. datterselskaper - pro forma IFRS 12,0-3,3 13,4 1,8-5,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 447,8 33,8 996,1 372,0-636,6 Resultat før skatt fra datterselskapene ble per 3. kvartal 996,1 (372,0) mill. kroner, som tilsvarer en økning på 167,8% fra samme periode året før. I 3. kvartal ble resultat før skatt 447,8 (33,8) mill. kroner. Resultatøkningen i datterselskapene kan i hovedsak forklares med den gode utviklingen i finansmarkedene, samt gode forsikringsresultater. SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING Resultat SpareBank 1 Livsforsikring: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Risikoresultat etter tekniske avsetninger 87,4 37,8 277,4 129,8 210,2 Administrasjonsresultat -30,5-42,1-115,0-125,2-194,5 Renteresultat 131,5-331,7 432,2-332,6-903,3 Resultat før fordeling 188,3-336,0 594,6-328,0-887,6 Ufordelt resultat til kunder -93,7 6,1-316,1-1,9 350,5 Avkastning på selskapets midler -13,4-5,0 32,7-13,0-501,9 Resultat til eier før skatt 81,2-334,9 311,2-342,9-1038,9 Skattekostnad Resultat etter skatt 81,2-334,9 311,2-342,9-1038,9 SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på 311,2 mill. kroner per 3. kvartal, mot et underskudd på 342,9 mill. kroner for samme periode i fjor. I 3. kvartal ble resultatet 81,2 (-334,9) mill. kroner. Netto risikoresultat utgjorde 277,4 (129,8) mill. kroner per 3. kvartal, og administrasjonsresultatet ble -115,0 (-125,2) mill. kroner. Netto renteresultat i forhold til kundene

5 5 (finansinntekter i kundeporteføljene redusert med garantert avkastning) ble 432,2 (-332,6) mill. kroner, mens avkastningen på selskapets midler i selskapsporteføljen utgjorde 32,7 (-13,0) mill. kroner. Kundene er foreløpig tildelt 316,1 (1,9) mill. kroner i resultat. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter viste etter 3. kvartal en økning på 24% i forhold til samme periode i fjor. Innenfor risikoforsikringer i personmarkedet var det etter 3. kvartal en nedgang på 11 % i premievolumet i forhold til samme periode forrige år. Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet ble svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i salget ble 14 %. Utvikling i premieinntekter: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 64,1 54,6 192,2 163,3 224,7 Individuelle kapitalforsikringer 121,7 113,6 361,2 345,8 462,4 Kollektive pensjonsforsikringer 109,4 133,2 476,9 646,0 771,8 Ulykkesforsikringer 43,1 41,0 127,1 121,8 163,0 Gruppelivsforsikringer 128,7 127,4 456,9 450,3 572,4 Unit Link - Renteforsikringer 11,2 9,2 33,9 28,4 47,7 Unit Link - Kapitalforsikringer 67,8 49,1 188,8 178,7 225,7 Innskuddstjenestepensjon 185,2 169,1 569,0 503,3 674,6 Sum brutto forfalte premieinntekter 731,1 697, , , ,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 90,9 77,7 240,4 392,2 469,9 Avgitt gjenforsikringspremie -39,0-40,2-118,7-198,8-238,6 Premieinntekter for egen regning 783,0 734, , , ,6 SpareBank 1 Livsforsikring plasserer forvaltningskapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fire porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje, mens kundenes midler innenfor forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i to kollektivporteføljer som er felles for kundene. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til individuelle spareforsikringer solgt før , gjøres i en egen portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene knyttet til den øvrige bestanden. En betydelig andel av plasseringene er i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall. Den fjerde porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring med investeringsvalg. Selskapet solgte i løpet av 1. kvartal 2009 aksjene som var plassert i selskapsporteføljen. I kollektivporteføljene har selskapet en aksjeandel på 13,8 %, mot 12,4 % ved årsskiftet. Økningen i aksjeandel skyldes verdistigning. Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 3. kvartal, mens verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær og gammel bestand var henholdsvis 7,0 % og 7,2 %. Bokført avkastning i den ordinære kollektivporteføljen og porteføljen for gamle individuelle forsikringer ble henholdsvis 5,3 % og 5,7 %. Kursreguleringsfondet utgjorde 237,6 mill. kroner per Selskapets forvaltningskapital var 23,8 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 21,2 mrd. kroner ved utgangen av Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 5,2 mrd. kroner per , mot 4,0 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 29,2 %. Midlene fordelte seg med 59,7 % i aksjefond, 23,2 % i obligasjonsfond, 8,6 % i pengemarkedsfond og 8,5 % i bankinnskudd. Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedriftsmarkedet hadde fondsporteføljen «100% aksjer» en avkastning på 17,0 % ved utgangen av september. Dette var 4,1 prosentpoeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Aktivaallokering per portefølje per : Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,3 mrd. kroner Sum: 2,0 mrd. kroner Obligasjoner 38,5% Hold til forfall 24,0% Obligasjoner 58,3% Hold til forfall 17,0% Sum: 5,2 mrd. kroner Eiendom 21,8% Eiendom 20,8% Obligasjoner 31,9% Annet 4,6% Annet 3,7% Annet 8,4% Aksjer 13,8% Aksjer 0,1% Aksjer 59,7%

6 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 De samlede forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,4 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 14,8 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,3%. Brutto utbetalte erstatninger var mill. kroner ved utgangen av september, en nedgang på 816 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Driftskostnadene, eksklusive provisjoner, var 404,7 mill. kroner per 3. kvartal, mot 398,2 mill. kroner til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en kostnadsøkning på 1,6 %. Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden siden utsatt skattefordel i henhold til regnskapsstandarden IAS 12 ikke er innregnet. Selskapets skattekostnad er 141,2 mill. kroner hittil i år og føres i SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap. Skattekostnaden var 49,8 mill. kroner høyere enn det en beregning med 28 % skatt ville ha gitt. Dette skyldes beregnet effekt av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Selskapets kapitaldekning var 18,3 % (14,8 %) ved utgangen av 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 15,3 (11,9) prosentpoeng. Kapitaldekningen per var 14,3 %. Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. kvartal var 242 %, mot 255 % på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i estimert solvensmargin skyldes bruk av tilleggsavsetninger til dekning av rentegarantien i 2008 og avvikling av en reassuransekontrakt. Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år mill. kroner, tilsvarende 13,7% (5,8%) av de forsikringsmessige avsetningene. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis 1 : 13,7 % 11,7 % 8,2 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % Avtalen SpareBank 1 Livsforsikring inngikk med Gabler Pensjonsforsikring i juni 2009 om salg av sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på ca 4 mrd. kroner, ble ikke gjennomført. SpareBank 1 Livsforsikring har inngått avtale med Gabler Wassum om drift og administrasjon av de kollektive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Det er også inngått en avtale hvor Gabler Pensjonsforsikring har en opsjon på å kjøpe porteføljen innen utgangen av SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Forfalt brutto premie 995,1 900, , , ,0 Opptjente premier f.e.r. 971,8 931, , , ,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -655,6-690, , , ,3 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -212,5-195,1-614,2-586,2-804,2 Andre forsikringstekniske inntekter/kostnader -4,2 0,1-1,9 3,1 7,5 Andre tekniske avsetninger 0,1 10,3-21,1-16,1-13,9 Forsikringsresultat 99,7 56,2 116,7 144,2 215,8 Netto finansinntekter 177,8 10,5 406,2 111,6 36,9 Andre kostnader -1,1-2,5-4,7-5,4-7,2 Driftsresultat 276,4 64,2 518,2 250,5 245,5 Endring av sikkerhetsavsetning -3,6-6,2-12,4-13,5-27,8 Resultat før skatt 272,8 58,0 505,8 237,0 217,7 Skattekostnad -59,2-16,2-124,5-66,4-91,8 Resultat etter skatt 213,5 41,7 381,3 170,6 125,9 Resultat før skatt utgjorde 505,8 mill. kroner per 3. kvartal, mot 237,0 mill. kroner til samme tid i fjor. Det forsikringsmessige resultatet var lavere enn i fjor, i hovedsak grunnet flere storskader i 1. kvartal Combined ratio for egen regning utgjorde 95,1% ved utgangen av 3. kvartal, som er en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Avsetninger til naturskadefond, garantiordningen og administrasjonsavsetningen føres direkte mot egenkapitalen. Dette medfører at naturskaderesultatet nå inngår i resultat før skatt, mens det tidligere ble nullstilt gjennom avsetningen til naturskadefondet. Pliktige resultatdisposisjoner per 3. kvartal utgjorde 40,9 (47,0) mill. kroner. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert. Premieinntekt for egen regning utgjorde mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, som er en økning på 88,6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts-

7 7 og privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på 195,8 (105,2) mill. kroner. BANK 1 OSLO (KONSERN) Resultat Bank 1 Oslo: Skadeprosenten for egen regning utgjorde 73,4 % per , som er 0,5 prosentpoeng høyere enn i fjor. På bruttobasis ble skadeprosenten 74,2 % (71,6 %) ved utgangen av september. Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,7 % som er 0,3 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med strategiske satsinger, som blant annet har ført til en økning i antall ansatte. 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Netto renteinntekter 110,2 106,7 288,5 300,1 391,7 Andre inntekter 130,7 32,0 343,5 145,0 188,4 Driftskostnader 135,3 113,0 385,7 370,1 511,9 Driftsresultat 105,6 25,7 246,2 75,0 68,1 Tap på utlån 30,9 31,9 90,9 14,9 65,1 Resultat før skatt 74,7-6,2 155,4 60,2 3,1 Skattekostnad (28%) 14,1-1,5 25,2 16,9 15,4 Resultat etter skatt 60,6-4,7 130,2 43,2-12,3 I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 (konsern) konsolidert inn. Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: 100,6 % 93,8 % 95,1 % 93,1 % 95,6 % 89,3 % Bank 1 Oslo hadde per 3. kvartal et resultat før skatt på 155,4 mill. kroner, mot 60,2 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra finansielle investeringer. Finansinntektene ble 406,2 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en økning på 294,6 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Økningen har sammenheng med en stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedre resultat i aksjeporteføljen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finansavkastningen utgjorde 5,3 % (1,6 %) ved utgangen av 3. kvartal. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per ble 27,0 %, mot 29,2 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på mill. kroner. Netto renteinntekter ble per 3. kvartal 288,5 (300,1) mill. kroner, en reduksjon på 3,9 % i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i all hovedsak svekket rentenetto, som følge av sterkt press på både utlånsmargin og innskuddsmargin, samt full sikringsfondsavgift. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen på 1,51 % (1,82 %) per utgangen av september. Rentenettoen har imidlertid bedret seg gjennom året, og var i 3. kvartal 110,2 mill. kroner (1,71%) mot 88,5 mill kroner i 1. kvartal og 89,7 mill. kroner i 2. kvartal. Utviklingen i netto renteinntekter må også sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS. Ved utgangen av kvartalet hadde banken overført mill. kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, og utgjorde per 3. kvartal 8,6 mill. kroner. Netto provisjons- og andre driftsinntekter utgjorde 214,6 mill. kroner (182,6 mill. kroner) ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning på 32,0 mill. kroner eller 17,5% sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak henføres til økte provisjonsinntekter fra lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og fra eiendomsmegling.

8 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Utvikling i provisjons-/og andre inntekter: Mill. kroner Endring Betalingsformidling 42,8 44,1-1,4 Provisjon fra forsikring og sparing 65,8 56,5 9,4 Eiendomsmegling 90,5 66,2 24,3 Garantiprovisjoner/øvrige 15,5 15,8-0,3 Sum provisjons- og andre inntekter 214,6 182,6 32,0 Netto inntekter fra finansielle investeringer var 128,9 (-37,6) mill. kroner. Økningen skyldtes i hovedsak økt verdi på bankens obligasjonsportefølje med 46,2 (-22,6) mill. kroner, kursgevinster på aksjer og grunnfondsbevis med 65,1 (-23,3) mill. kroner, samt positiv endring i valuta og derivatinntekter med 10,8 (5,5) mill. kroner. Banken har i 2009 også mottatt utbytte på aksjer og grunnfondsbevis på til sammen 5,2 (2,8) mill. kroner, samt inntektsført 1,6 mill. kroner fra eierinteresser i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Driftskostnadene utgjorde 385,7 (370,1) mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarer en økning fra i fjor på 15,6 mill. kroner eller 4,2 %. Bankens kostnadsprosent (eksklusive finansielle inntekter) viste en økning på 2,5% til 69,9 %, men er på vei ned som følge av bedring i rentenettoen i 3. kvartal. Kostnadsprosent for 3. kvartal var 65,1 %. Av samlet mislighold over 90 dager på 237,9 (93,1) mill. kroner var det per tapsavsatt 94,9 (14,0) mill. kroner eller 39,9 % (15,1 %). Øvrige tapsutsatte engasjement utgjorde 178,8 (153,0) mill. kroner, hvorav 28,5 (50,3) mill. kroner eller 16,0 % (32,9 %) var tapsavsatt. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 3. kvartal 25,7 (22,5) mrd. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var på 14,4 %. De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 14,7 %, til mill. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt med mill. kroner. Hittil i år har utlån til kunder økt med mill. kroner eller 10,2 %. Veksten fordeler seg med mill. kroner eller 11,0 % i personmarkedet og 521 mill. kroner eller 8,2 % i bedriftsmarkedet. Balanseførte utlån viste en vekst siste år på 994 mill. kroner eller 4,9 %. Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked var ved utgangen av september 71/29 % (70/30 %). 20,7 21,2 18,1 15,3 Netto tap på utlån per 3. kvartal: 3. kv. Per 3. kvartal 2008 Mill. kroner BM PM Totalt Totalt Endring i individuelle nedskrivninger -30,8-6,9-37,8-23,6 Endring i gruppenedskrivninger -32,8 10,5-22,3 5,2 Konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet -30,7-1,2-31,9 0,5 Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet ,5 Inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0,3 0,8 1,1 5,5 Periodens tapskostnader -94,1 3,2-90,9-14,9 Netto tap på utlån var per 3. kvartal på 90,9 (14,9) mill. kroner. Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån var ved utgangen av 3. kvartal 416,7 (246,1) mill. kroner. Målt mot brutto utlån utgjorde dette 2,0 % (1,2 %) ved utgangen av kvartalet. Utvikling i utlån 1 : Innskudd fra kunder var ved utgangen av september (14.492) mill. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var 6,8 %. Hittil i år har innskudd fra kunder hatt en nedgang på 436 mill. kroner eller 0,3 %. Dette fordeler seg med henholdsvis en økning på 188 mill. kroner eller 4,5% i personmarkedet og en nedgang på 622 mill. kroner eller 5,3 % i bedriftsmarkedet (inklusiv organisasjonsmarked). Individuelle nedskrivninger per var 123,2 (63,4) mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 59,8 mill. kroner siste 12 måneder. Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) var ved utgangen av 3. kvartal på 72,9 % (71,6 %). Banken har fra og med 1. kvartal 2008 benyttet IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. 1 Vekst i utlån er vist eksklusive boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS

9 9 For 3. kvartal har kapitaldekningsberegningene etter de nye IRB-reglene gitt høyere kapitalkrav enn minstekravet i overgangsreglene som beregnes etter gammelt regelverk. Det ble gjennomført en begrenset revisjon av regnskapet per 1. halvår og 50% av resultatet pr er tatt inn i den ansvarlige kapitalen ved beregning av kapitaldekningen per Morbankens kapital- og kjernekapitaldekning var henholdsvis 10,97 % og 8,05 % per Bankens netto ansvarlige kapital var på mill. kroner ved utgangen av september. Banken søkte per 30. september om kapitaltilførsel i form av fondsobligasjoner fra Statens Finansfond på 200 mill. kroner. Morbankens resultat før tap var per 3. kvartal 241,0 mill. kroner, mot 91,9 mill. kroner på samme tid i fjor. Det var totalt i løpet av perioden bokført tap på utlån med 90,9 mill. kroner, slik at resultat etter tap var 150,2 (77,1) mill. kroner. Beregnet skatt utgjorde 23,8 mill. kroner, og resultat etter skatt var dermed 126,3 (55,4) mill. kroner. EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus konsern hadde per et overskudd på 5,2 mill. kroner før skatt. Resultatet i fjor på samme tid var et underskudd på 16,9 mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak en omfattende restrukturering i 2008, samt en omsetningsvekst på over 37 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Ved utgangen av 3. kvartal hadde EiendomsMegler 1 en markedsandel på 8,4 % mot 7,1 % ved årsskiftet. Bank 1 Oslo blir direkteeid av SpareBank 1-bankene og LO Med virkning fra 1. januar 2010 skilles Bank 1 Oslo AS ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen. Nye eiere i banken blir SpareBank 1 bankene (90 %) og LO (10 %). SpareBank 1 SRbank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil erverve 19,5 % hver av aksjene i Bank 1 Oslo, mens Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve hhv. 12 % og 10 %. Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen, og det inngås avtale mellom aksjonærene for å sikre at dette vil være tilfelle også i fremtiden. Bank 1 Oslo har størrelse og produktbredde som tilsier at den er rede til å ta en posisjon som selvstendig bank. Banken får gjennom endringen eiere som har et mer direkte og forretningsmessig forhold til drift, resultat og markeds-utvikling. I denne sammenheng er LO og tilknyttede forbund viktige eiere og partnere. SpareBank 1 satser med dette sterkere på markedet i Oslo og Akershus. For SpareBank 1 er det viktig med et sterkt brohode i Norges mest befolkningsrike område, som også står for nærmere en tredjedel av innskudd og utlån i norsk banksektor. ODIN FORVALTNING Resultat ODIN Forvaltning: 3. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Mill. kroner Forvaltningshonorar 66,9 76,1 170,2 243,2 293,6 Tegnings- og innløsningshonorar 6,1 7,9 19,1 33,1 42,3 Sum driftsinntekter 73,0 84,1 189,3 276,3 336,0 Lønnskostnad 23,4 25,3 61,1 78,6 101,6 Avskrivninger 4,0 3,7 12,0 10,7 14,5 Andre driftskostnader 28,0 32,4 90,6 111,6 134,8 Sum driftskostnader 55,4 61,5 163,8 200,9 250,9 Driftsresultat 17,6 22,6 25,6 75,4 85,1 Netto finansinntekter -1,7 3,1-7,4 9,7 30,1 Resultat før skatt 16,0 25,7 18,1 85,2 115,2 Skattekostnad 4,4 7,2 5,1 23,8 27,7 Resultat etter skatt 11,5 18,5 13,1 61,3 87,5 ODIN Forvaltning oppnådde per 3. kvartal et resultat før skatt på 18,1 mill. kroner, mot 85,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere forvaltningskapital. Ni av de elleve egenforvaltede aksjefondene gjorde det bedre enn sine referanseindekser i årets ni første måneder. ODIN Offshore hadde høyest avkastning med 37,8 %, mens ODIN Maritim hadde lavest avkastning med 8,0 %. Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til Alfred Berg. Avkastningen i fem av de seks rentefondene var bedre enn referanseindeksene. God nytegning og svært lave innløsninger gav en netto nytegning på omtrent 1,4 mrd. kroner i aksjefond i årets ni første måneder, mens det var netto innløsninger på 0,3 mrd. kroner i rentefond. Forvaltningskapitalen steg med 6,3 mrd. kroner hittil i år til 25,4 mrd. kroner per 3. kvartal. Markedsandel for aksjefond falt fra 13,8 % ved årsskiftet til 12,4 % ved utgangen av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak lavere andel av netto nytegning enn markedsandel.

10 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 ARGO SECURITIES Resultat Argo Securities: Per 3. kv. Hittil i år Mill. kroner Sum driftsinntekter 9,5 24,8 Lønn, bonus og andre personalkostnader -16,8-46,1 Avskrivninger -1,3-3,6 Andre driftskostnader -6,5-17,1 Driftsresultat -15,1-42,0 Netto finansinntekter 0,5 2,6 Resultat før skatt -14,6-39,4 Skattekostnad 4,1 11,0 Resultat -10,5-28,4 SpareBank 1 Gruppen eier 75 % av Argo Securities, som ble etablert i oktober Resultatet hittil i år, -39,4 mill. kroner, er preget av at selskapet er i en oppstartsfase. Kurtasjeinntektene er svakt økende i tråd med sesongvariasjon og stigende omsetningsvolum på Oslo Børs. Fremmedkapitalavdelingen har tilrettelagt nye lån for flere banker og corporate finance-avdelingen har i 3. kvartal gjennomført en vellykket emisjon. Selskapets kostnader er stigende i takt med oppbemanningen i selskapet. Infrastruktur og bemanning er nå langt på vei på plass, og det forventes bedring i resultatet i 4. kvartal. Actor Fordringsforvaltning Resultat før skatt hittil i år ble 20,6 (10,7) mill. kroner. Driftsinntektene i selskapet har økt med 44,6% sammenlignet med fjoråret og utgjorde 56,3 (39,1) mill. kroner per 3. kvartal. Veksten er knyttet til overførte saker fra SpareBank 1- bankene og banker i Terra gruppen. Ny inkassoforskrift trer i kraft fra 1. januar Dette vil gradvis redusere inntektsutviklingen for tariffmessige salær fra april Actor Portefølje Selskapet er nyopprettet og skal bedrive erverv og inndrivelse av misligholdsporteføljer. Selskapet har nå fått innvilget konsesjon. Selskapet har fått aksept på tre nye porteføljer samtidig som det jobbes med analyser av nye porteføljer. Selskapet er i en oppstartsfase og resultat før skatt hittil i år var et underskudd på 1,2 mill. kroner. Actor Verdigjenvinning Selskapet er spesialisert på innfordring av tapsførte og oppgitte krav. Første kjøpte misligholdsportefølje har blitt konvertert inn, og er klar til produksjon. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tidspunkt for tilførsel og omfang av nye porteføljer fra Actor Portefølje. Resultat før skatt hittil i år var 0,2 mill. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING KONSERN Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: 3. kv. Hittil i år Mill. kroner Actor Fordringsforvaltning 4,6 20,6 Actor Portefølje -0,4-1,2 Actor Verdigjenvinning -0,4-0,2 SpareBank 1 Factoring 1,5 5,0 Sum resultat produktselskaper før skatt 5,3 24,2 Sum driftskostnader holding - -0,2 Netto finans holding - 0,2 Merverdiavskrivninger -1,3-3,9 Resultat før skatt 3,9 20,2 Skattekostnad -1,5-6,8 Resultat 2,5 13,5 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding er et underkonsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede innen fordringsforvaltning. Hittil i år var resultat før skatt i konsernet 20,2 mill. kroner, hvorav resultatet i 3. kvartal utgjorde 3,9 mill. kroner. SpareBank 1 Factoring SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS ervervet den både SpareBank 1 Factoring AS (tidligere eid av BNbank ASA) og Sparebanken Factoring AS (tidligere eid av SpareBank 1 Nord Norge Finans AS) for henholdsvis 45,0 mill. kroner og 45,2 mill. kroner. Resultat før skatt ble regnskapsført fra og med 2. kvartal, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat før skatt per 3. kvartal var 5,0 mill. kroner. SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT SpareBank 1 Medlemskort har som formål å drifte LOforbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse, innkrevning av forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt drift og administrasjon av fordelsprogrammet LOfavør. Resultat før skatt per 3. kvartal var 11,4 (10,5) mill. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble per 3. kvartal 38,6 mill. kroner, mot 31,5 mill. kroner i samme periode i fjor.

11 11 Økningen skyldes hovedsakelig høyere administrasjonsog konsulentkostnader. Netto finanskostnader utgjorde 26,5 mill. kroner per 3. kvartal, mot 52,4 mill. kroner i samme periode i Et lavere rentenivå forklarer i hovedsak endringen fra fjoråret. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Utslaget av finanskrisen i norsk økonomi har så langt vært moderate, og det er fortsatt lav arbeidsledighet. Boligprisene har steget siden slutten av 2008, og nedgangen fra i fjor er nå tilnærmet reversert. Utviklingen i bankens mislighold og noe økt arbeidsledighet har ført til en økning i tapene, mens den reduserte renten og ekspansive finanspolitikken har virket i motsatt retning. SpareBank 1 Livsforsikring er gjennom sammensetningen av sine finansielle eiendeler og sin bufferkapital godt posisjonert for å gi sine kunder og eiere god avkastning inneværende år. Økt fokus på pensjon tilsier langsiktig vekst i markedet for sparing. Livselskapets produktbredde kombinert med bankenes distribusjonsnett og markedsposisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg. SpareBank 1 Skadeforsikrings utvikling hittil i år gir forventninger om et meget godt resultat i Selskapets hovedfokus vil også fremover være lønnsom vekst i forsikringsbestanden, både gjennom distribusjonsnettet og satsingen på direkte distribusjon. ODIN Forvaltnings resultat fremover avhenger av aksjemarkedenes utvikling, fondenes prestasjoner, samt av brutto og netto nytegning i aksjefond. Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppen forventes bedret gjennom det pågående lønnsomhetsprosjektet Delta. Styret mener at utviklingen hittil i år gir grunnlag for et godt resultat i SpareBank 1 Gruppen i REVISJON Regnskapet per 3. kvartal er ikke revidert. Oslo, 27. oktober 2009 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS

12 12 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Mill. kroner Brutto premieinntekter forsikring avgitt reassuranse Netto premieinntekter forsikring Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Netto inntekter/kostnader(-) fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Netto inntekter/kostnader(-) fra verdipapirer 21-3 tilgjengelig for salg Netto inntekter/kostnader(-) fra obligasjoner til amortisert kost Netto inntekter/kostnader(-) fra obligasjoner holdt til forfall Netto inntekter/kostnader(-) investerings eiendommer Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap Andre inntekter Sum inntekter Forsikringsytelser og erstatninger Reassurandørens andel av erstatninger Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring Tap på utlån, garantier mv Driftskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat etter skatt Kontrollerende interesses andel Ikke kontrollerende interesses andel Resultat per aksje i hele kroner Utvannet resultat per aksje i hele kroner

13 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Mill. kroner EIENDELER Eiendel ved utsatt skatt Goodwill Andre immaterielle eiendeler Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Eiendom, anlegg og utstyr Fordring på reassurandør Fordring på forsikringstaker Andre eiendeler Investeringseiendommer Obligasjoner holdt til forfall Obligasjoner til amortisert kost Verdipapirer tilgjengelig for salg Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer holdt for handelsformål Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Bankinnskudd og kontanter SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Verdireguleringsfond Minoritetsinteresser Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring Netto pensjonsforpliktelser Betalbar skatt Forpliktelse ved utsatt skatt Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld vedrørende gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 14 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Konsernet Mill. kroner KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens skatt Renteinntekter Rentekostnader Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto økning fordring på reassurandør Netto reduksjon av fordring på reassurandør Netto økning av lån til kunder Netto reduksjon av utlån til kunder Netto økning av verdipapirer til virkelig verdi Netto reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi Netto økning av verdipapirer som holdes til forfall Netto reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall Netto økning av verdipapirer tilgjengelig for salg Netto reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg Netto økning av investereringseiendommer Netto reduksjon av investeringseiendommer Netto økning av egne eiendommer, anlegg og utstyr Netto reduksjon av egne eiendommer, anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Innbetalinger av ny egenkapital Utbetaling av eksternt utbytte Netto økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto økning fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner Netto reduksjon fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

15 15 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Mill. kroner Innbetalt akjsekapital Overkursfond Annen egenkapital inkludert resulatet Avsatt utbytte Fond for urealiserte gevinster Minoritetsinteresser Fratrukket resultatet Sum balanseført egenkapital ekskl. skadefond og resultat per 3. kv Kjernekapital Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg Fradrag for avsatt utbytte Fradrag for reassuranseavsetning % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner % fradrag i forvener tap IRB fratrukker tapsavsetninger % kapitaldekningsreserve Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Fondsobligasjon Sum kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapital Evigvarende ansvarlig kapital Tidsbegrenset ansvarlig kapital % av urealisert gevinst på investeringseiendommer % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner % fradrag i forvener tap IRB fratrukker tapsavsetninger % kapitaldekningsreserve Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II Engasjementer etter SA metoden Engasjement med spesialiserte foretak Engasjement med øvrige foretak Engasjement med massemarked SMB Engasjement med massemarked personer Engasjement med øvrige massemarked Egenkapitalposisjoner Sum kredittrisiko IRB Gjeldsrisiko Egenkapitalrisko Valutarisiko Operasjonell risiko Overgangsordning Engasjementer beregnet etter Basel I Kapitalkrav for forsikring Fradrag Minimumskrav ansvarlig kapital ,50 % 74,03 % Kapitaldekning 13,90 % 12,57 % 59,07 % 61,69 % herav kjernekapital 9,34 % 9,44 % 12,43 % 12,34 % herav tilleggskapital 4,57 % 3,14 %

16 16 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 EGENKAPITAL AVSTEMMING SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital Årsresultat Utbetalt utbytte Estimatavvik pensjon Reevaluering eiendom etter IAS Innbetalt aksjekapital Tilgang minoritetsaksjonær Andre føringer direkte mot EK Egenkapital Delårsresultat Avgang ikke kontrollerende interesse Estimatavvik pensjon Innbetalt aksjekapital Utbetalt utbytte Andre føringer direkte mot EK Egenkapital UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer: Konsern MNOK Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik i pensjonsavtalen Revaluering eiendom Skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Andel kontrollerende interesse Andel ikke kontrollerende interesse Morselskapet MNOK Resultat fra resultatregnskapet Estimatavvik i pensjonsavtalen Skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer

17 17 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet per 3. kvartal 2009 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for Revisjonen av IAS 1 har hatt betydning for regnskapet til SpareBank1 Gruppen fra 1. januar IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. PENSJONER Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren tas i bruk. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggsavsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatningsavsetninger og andre tekniske avsetninger. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende forsikringsavtaler. Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skadeforsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres som egenkapital. Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minstekravene utformet av Kredittilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransjegruppe. AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. Hovedregelen i konsernet er å klassifisere investeringer til virkelig verdi over resultatet, enten gjennom handelsportefølje eller frivillig kategorisering. Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til transaksjonen. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendelssiden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi over resultatet Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultatregnskap. FINANSIELLE DERIVATER Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.

18 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 SEGMENTINFORMASJON Resultat per på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Bank- forsikrings- forsikrings- Fonds- Øvrige virksomhet 1) virksomhet virksomhet forvaltning segmenter Elimineringer Sum Mill. kroner 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Sum inntekter 2) Andel av resultat fra TS Segmentresultat Resultat etter skatt Minoritetens andel av resultat Eiendeler pr. segment Sum forpliktelser ) Inkluderer EiendomsMegler 1. 2) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: Diskonteringsrente 4,40 % 4,80 % 3,80 % G-regulering 4,00 % 4,25 % 3,75 % Lønnsregulering 4,00 % 4,25 % 4,00 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 2,30 % 1,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.

19 19 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal kvartal Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv Konsern Kapitaldekning 13,9 % 14,6 % 14,5 % 12,6 % 12,0 % 13,0 % 12,6 % 13,1 % 11,3 % Kjernekapitaldekning 9,3 % 9,9 % 9,8 % 9,4 % 9,0 % 9,0 % 9,2 % 9,6 % 7,9 % Resultat e.skatt akk. 697,3 295,9 5,2-857,7 221,5 211,1 63,7 309,0 275,6 EK-avkastning p.a. 18,6 % 12,3 % 0,6 % -16,1 % 5,8 % 7,9 % 4,7 % 26,2 % 26,8 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 721, ,4 822,9 844,6 Privat 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 283,1 287,4 413,0 462,6 Bedrift 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 437,9 732,0 410,0 382,1 Forvaltningskapital Kapitaldekning 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % 14,8 % 12,5 % 12,5 % 10,8 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 908,5 902,6 900,0 890,7 Privat 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 798,7 791,2 791,0 787,4 Bedrift 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 85,0 87,6 88,0 85,7 div. reass. og pooler 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 24,7 23,8 20,0 17,6 Netto finansinntekter 177,8 158,3 70,1-74,7 10,5 92,0 9,1 97,5 86,2 Finansavkastning 5,26 % 3,07 % 0,70 % -0,97 % 0,12 % 1,27 % 0,11 % 1,41 % 1,22 % Skadeprosent f.e.r 67,5 % 73,5 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % 70,3 % 74,2 % 74,0 % 72,4 % Kostnadsprosent f.e.r 21,9 % 22,1 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % 23,5 % 19,7 % 21,8 % 19,5 % Bank 1 Oslo Netto renteinntekter 110,6 89,9 88,8 89,9 105,3 95,9 96,7 97,0 90,4 Tap på utlån 30,9 25,0 34,9 50,2 31,8-13,2-3,8-3,0-3,0 Utlån Privat Bedrift Innskudd Kapitaldekning 11,0 % 11,7 % 11,6 % 8,0 % 9,3 % 9,9 % 11,4 % 10,0 % 9,8 % Rentenetto/Gj.sn forv.kap 1,71 % 1,40 % 1,41 % 1,48 % 1,82 % 1,81 % 1,86 % 1,92 % 1,85 % EK-avkastning Morbank 16,0 % 13,2 % 4,7 % 1,7 % 6,7 % 10,1 % 9,5 % 9,3 % 10,2 % EK-avkastning Konsern 17,0 % 23,2 % 4,4 % -1,2 % 5,3 % 8,7 % 8,1 % 8,1 % ODIN Forvaltningskapital Markedsandel aksjefond 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % 14,6 % 15,6 % 15,9 % 18,9 %

20 20 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 UTLÅN TIL KUNDER Mill. kroner Kasse-/drifts- og brukskreditter 2 388, , ,3 Byggelån 524,3 576,3 333,2 Nedbetalingslån , , ,5 Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger (Brutto utlån) , , ,1 - Spesifiserte nedskrivninger -123,2-63,4-88,3 - Nedskrivninger på grupper av utlån -95,6-51,8-73,3 Sum netto utlån og fordringer på kunder , , ,5 Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 47,0 31,9 76,4 Sum netto utlån og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner i konsern , , ,9 Misligholdte utlån Mill. kroner Mislighold 237,9 93,1 268,7 - Individuelle nedskrivninger av mislighold over 90 dgr -94,9-14,0-39,6 Netto misligholdte utlån 143,0 79,1 229,9 Avsetningsgrad 39,9 % 15,1 % 14,5 % Andre tapsutsatte lån Mill. kroner Tapsutsatte engasjement ikke misligholdt 178,8 153,0 131,9 - Individuelle nedskrivninger andre tapsutsatte lån -28,5-50,3-49,4 Netto andre tapsutsatte engasjement 150,3 102,7 82,4 Avsetningsgrad 16,0 % 32,9 % 37,5 %

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010 Resultatutvikling per 1. kvartal 2010 Resultatfremgang til tross for negativ skadeutvikling Konsernresultat før skatt på 131,3 mill. kroner per 1. kvartal, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer