(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 NO/EP (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B66C 23/04 (06.01) B66C 23/ (06.01) B66C 23/64 (06.01) B66C 23/68 (06.01) F03D 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet.0.31, DK, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver SubCPartner A/S, Kogade 1 A, 6700 Esbjerg, DK-Danmark (72) Oppfinner WIGANT, Lars, Billumgårdevej 13, DK-682 Billum, DK-Danmark ROSSEN, Martin, Danmarksgade 1 st. tv., DK-6700 Esbjerg, DK-Danmark (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fleksibel leddet kranarm (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-09/08071 WO-A2-/ CN-U DE-A US-A

2 NO/EP FLEKSIBEL LEDDET KRANARM Beskrivelse 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en fleksibel leddet kranarm. Kranarmen som fortrinnsvis anvendes på søyler, innbefatter et mangfold forbindelsesledd, idet hvert forbindelsesledd oppviser en gitt høyde, fortrinnsvis orientert i retningen til tyngdekraften, idet hvert forbindelsesledd i en lengderetning, fortrinnsvis rettvinklet til tyngdekraftens retning, oppviser et første endeparti og et andre endeparti og ved det første endepartiet er det tilveiebragt minst en første innretning for tilveiebringelse av dreibar forbindelse med et suksessivt forbindelsesledd og det andre endepartiet er tilveiebragt med minst en andre innretning for å tilveiebringe en (den) dreibar forbindelse med det forutgående forbindelsesleddet som muliggjør dreining i en retning om søylen som fortrinnsvis er orientert vinkelrett til tyngdekraftens retning. 2 Bakgrunn for oppfinnelsen Det er kjent kranarmer og kraner med en stor variasjon i størrelse og anvendelsesområder. De flytter derved objekter fra et sted til et annet. I enkelte tilfeller blir objektene først beveget vertikalt oppover, det vil si at de frigjøres fra et underlag, som definerer et plan, og kranarmen eller kranen kan rotere og løfte objektet til en ny posisjon, og objektet må derefter bringes til en posisjon som ligger ved et annet, høyere eller lavere plassert plan eller på samme plan som i utgangspunktet. Den finnes en rekke tekniske løsninger og anordninger som løser oppgavene med å flytte et objekt, som er mer eller mindre automatiske eller mekaniske. Generelt har utviklingstrenden med hensyn til tilveiebringelse av mer automatisert kranarmer og kraner har hatt en tendens mot anordning som nærmest kan betegnes som roboter.

3 NO/EP Kranarmer og kraner har i en stor utstrekning blitt utviklet for i anvendes i spesielle applikasjoner som er spesifikke ved at objektene som skal flyttes, oppviser individuelt spesifikke størrelser og former. Det kan derved være kranarmer av finmekanisk type og kraner som er i stand til å flytte objekter i subgramområdet, og kranarmer som arbeider med høypresisjonstoleranser, og kraner som er i stand til å flytte objekter som oppviser vekter som regnes i tonn. Videre har kranarmer og kraner i stor utstrekning blitt utviklet for å bli brukt i spesiell omgivelser i hvilke objektene skal flytes rundt. Det kan derved være ønskelig å simulere en menneskelig arm eller hånd i et industrianlegg, hvor omgivelsene ikke er egnet for mennesker. 1 Av unike kranarmer og kraner som kan anvendes i helt unike omgivelser, kan det som eksempel nevnes kranarmer og kraner som brukes for å losse en satellitt fa et romferge som skal plasseres i en geostasjonær bane i rommet. En slik kranarm eller kran krever et meget spesiell teknisk utforming til tross for, at lasten i seg selv i andre omgivelser, som ved lasting av satellitten inn i romfergen, krever anvendelse av en helt annen type kranarm eller kran, og en tredje type kranarm eller kran brukes når den samme satellitten flyttes i arbeidsrommet hvor den blir montert. 2 Et mer spesielt bruksområde for foreliggende oppfinnelse er i forhold til offshoreinstallasjoner i forbindelse med vindmøller. Slike offshore vindmøller skal plasseres på fundamenter som står på havbunnen og innbefatter tårn som skal reises på disse fundamentene. Delvis ved montering av disse konstruksjonen, og delvis spesielt når det utføres vedlikehold, inspeksjon eller reparasjon av en offshore vindmølle, er det nødvendig å kunne avlaste et fartøy en last som inkluderer konstruksjonselementer eller måleutstyr eller mindre elementer som er ment for selve vindmøllen.

4 NO/EP I henhold til deres natur, blir disse lastene leveres disse lastene til stedet ved hjelp av et fartøy og i de fleste tilfeller legger fartøyet til nær vindmøllens fundament. I enkelte tilfeller fortøyes fartøyet til vindmøllens fundament og i andre situasjoner er en slik forankring ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker. Det bør også legges merke til at dette vanligvis ikke er mulig, siden vær og havbølger gjør en slik oppankring umulig. Videre ville det blitt brukt mye tid på en slik oppankring. Det er vel kjent at laster på et fartøy bringes til offshore installasjoner ved bruk av en såkalt jack-up, som enten er plassert på selve fartøyet eller et annet fartøy i den hensikt å tilveiebringe en løfteanordning i et offshore miljø. 1 Det er i de fleste tilfeller en plattform på enten fundamentet eller på vindmølletårnet som i det etterfølgende betegnes som en søyle. Denne plattformen kan være en plattform som i en radialretning strekker seg fra søylen, eller den kan være en plattform som omgir søylen 360. I US patent nr er det beskrevet en kran som innbefatter trekkene som er nevnt innledningsvis og hvilken kran innbefatter flere ledd og for plassering på en søyle. 2 Selv om den beskrevne kranen er anvendelig for stasjonær oppsetting, er den beskrevne kranene relativt komplisert sammensatt og den kan ikke settes sammen eller tas fra hverandre uten vanskelighet. Hensikt med oppfinnelse Det er en hensikt med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe en kranarm eller kran, hvilket skal forstås som en kran, en løfteanordning, en laste- eller losseanordning, som er anvendelig for lasting og/eller lossing av et fartøy i nærheten av en søyle ved en offshore anordning, så som en offshore vindmølle.

5 NO/EP Kranarmen må under de gitte forhold være enkel å bruke og må videre kunne brukes manuelt. 4 En annen og ytterligere hensikt er at det skal være mulig å etterlate kranarmen på søylen, og videre at kranen skal være enkel å montere og demontere på søylen. 1 Beskrivelse av oppfinnelsen Den ovennevnte hensikt oppnås ved hjelp av en kranarm, nevnt innledningsvis og hvilken kranarm er kjennetegnet ved at et første forbindelsesledd har en første innretning og en andre innretning anbragt i en øvre holdeinnretning som er montert ved den øvre enden av et senterelement og en første innretning i en nedre første holdeinnretning anbragt ved den nedre enden av senterelementet innbefattende en andre innretning i en nedre andre holdeinnretning anbragt ytterst ved den nedre enden til senterelementet, og at den øvre første og andre innretningen i forhold til den nedre første og andre innretningen er anbragt i forhold til hverandre til å danne en første dreieakse og en andre dreieakse, og hvorved dreieaksene fortrinnsvis er anordnet parallelt. Herved blir det tilveiebragt en enkel kranarm som oppfyller hensikten og skiller seg fra teknikkens stand ved å oppnå at kranarmen og hvert forbindelsesledd enkelt og uten verktøy kan monteres sammen med eller motsatt for å bli demontert fra andre forbindelsesledd. 2 Denne kranarmen er derved i stand til å operer rundt søylen, siden mangfoldet forbindelsesledd gjør at kranarmen kan variere i form og i lengde. Den maksimale lengden som kan erholdes er lik lengden til hver forbindelsesledd multiplisert med antallet forbindelsesledd. Kranarmen kan foldes sammen ved at et forbindelsesledd blir drei i en retning rundt dreieforbindelsen og at det suksessive forbindelsesleddet blir dreid i motsatt retning om det suksessive dreibare forbindelsesleddet.

6 NO/EP Kranarmen kan ved hjelp av et passende antall forbindelsesledd, det vil si med minimum tre forbindelsesledd, danne en lukket sirkel i det foretrukne horisontalplanet. Videre kan kranarmen være parkert nær søylen når kranarmen ikke er i bruk. I henhold til en utførelsesform av kranarmen er hvert forbindelsesledd forsynt med en dreieaksel som fortrinnsvis er orientert vertikalt. Når den er forsynt med vertikale dreieaksler vil kranarmen forbli stabil i et horisontalplan. 1 Når den er tilveiebragt med vertikale aksler som heller i forhold til vertikalplanet, vil kranarmen, på grunn av påvirkningen av tyngdekraften, ha tendens til å bevege seg til og innta en naturlig dynamisk stabil likevekt. Som et eksempel, dersom en eller flere dreieaksler er orientert hellende i forhold til tyngdekraftens orientering, det vil si ved at dreieakselen i forhold til tyngdekraftens orientering danner en spiss vinkel ved den nedre enden, vil kranarmen, på grunn av tyngdekraften, innta en naturlig forlenget orientering med hensyn til den andre enden av kranarmen, det vil si så langt bort fra den første enden av kranarmen som det er mulig å bevege seg. 2 Som et eksempel, dersom en eller flere dreieaksler er skråstilt i forhold til tyngdekraftens orientering, slik at dreieakslene med hensyn til tyngdekraftens retning over danner en spiss vinkel, vil kranarmen på grunn av tyngdekraften nærme seg den første kranarmenden, det vil si på den måten at kranarmen på en forskjellig måte enten brettes eller bøyes. I henhold til en ytterligere utførelsesform er kranarmen kjennetegnet ved at kranarmen ved den andre kranarmenden er forsynt med et endeledd

7 NO/EP innbefattende en annen innretning for en dreieforbindelse med et forutgående forbindelsesledd og heiseinnretning for manipulering et objekt. 6 På denne måten innbefatter kranarmen heiseinnretning som skal brukes ved flytting av et objekt. I henhold til en utførelsesform av kranarmen skal heiseinnretning forstås som innretninger, som kan være en løpekatt så vel som et tau, en wire, en kabel, i hovedsak fremstilt av stål eller lignende og som forbinder objektet som skal flyttes med endeleddet. 1 I henhold til en utførelsesform av kranarmen skal heiseinnretning forstås å være en slik innretning som en kjede som forbinder endeleddet med objektet som skal flyttes. Det kan være tilveiebragt innretninger så som tau, wire, kabler, kjeder eller lignende fleksible innretninger som innbefatter en festeinnretning som kan festes til objektet. Festeinnretningen kan være en krok eller lukket løkke eller enhver annen spesiell festeinnretning av en type som er anpasset til å håndtere objektet i henhold til dets form. 2 Med heiseinnretning skal forstås enhver utførelsesform av kranarminnretninger som kan innbefatte en talje eller takkel. Endeleddet kan i seg selv innbefatte eller inkludere installert en takkel eller talje med hvilken den fleksible heiseinnretningen eller fall blir satt i bevegelse og blir operert enten manuelt ved ganske enkelt å bli trukket eller ved å anvende et automatisk opererbart heisespill som innbefatter en motor og en girinnretning. Heisespillet kan i henhold til en utførelsesform av kranarmen forstås som innretning som inkluderer en vinsj, det vil si på den måten at selve endeleddet inneholder en vinsj eller selve leddet kan bære en vinsj, hvilken vinsj blir operert

8 NO/EP enten manuelt ved å anvende en trekkeinnretning eller automatisk ved å bruke et heisespill som innbefatter en motor og en girinnretning. I henhold til en alternativ utførelsesform av endeleddet er dette leddet forsynt med en talje som kan føre et tau eller en kjed som manuelt blir trukket eller holdt i posisjon. I henhold til en ytterligere utførelsesform i henhold til oppfinnelsen er kranarmen kjennetegnet ved at hver an forbindelsesleddene innbefatter føringsinnretninger for å føre en fleksibel heiseinnretning eller fall som kan være et tau, en line, en wire, en kabel, en kjede eller annen tilsvarende innretning. 1 På denne måten kan den fleksible innretningen føres fra det første kranendepartiet til det neste kranendepartiet med endeleddet. I henhold til en utførelsesform av kranarmen er det tilveiebragt en vinsj ved det første kranendepartiet som operer med heisetauet som løper gjennom eller langs kranarmen og gjennom endeleddet videre til objektet som skal heises. I henhold til en utførelsesform består føringsinnretningen i forbindelsesleddet av en eller flere trinser, taljer eller kanalrør som fører fallet eller heisetauet i en horisontalt retning. 2 En ytterligere utførelsesform i henhold til oppfinnelsen er kjennetegnet ved at høyden til de individuelle forbindelsesleddene er avsmalnende fra det første kranendepartiet til det andre kranendepartiet. Derved oppnås det en kranarm som er utført ved bruk av et minimum med konstruksjonsmaterialer og som samtidig gir en styrke som er tilstrekkelig til å bære sin egen vekt pluss vekten til objektet som skal heises.

9 NO/EP En ytterligere utførelsesform av kranarmen i henhold til oppfinnelsen er kjennetegnet ved at forbindelsesleddet innbefatter et senterelement av et materiale som er et metall som kan være aluminium eller et materiale som kan være en kompositt. Disse ovenfor nevnte materialene kan være lette materiale og er av en bestandig type side n de eksponeres for værforhold offshore. Derved oppnår forbindelsesleddet en strukturell stabilitet, spesielt i vertikalretningen. I henhold til en utførelsesform oppviser senterelementet en sylindrisk struktur med lengderetningen anordnet parallelt med tyngdekraften. Tverrsnittet til senterelementet er typisk utført til å være sirkulært, elliptisk eller polygont, og i spesielle tilfeller kan senterelementet være en plate. 1 I henhold til en alternativ utførelsesform er senterelementet en gitterstruktur som er omgitt av eller støttet i en f\eller flere rammer. 2 I henhold til en utførelsesform er komposittmaterialet i senterelementet glassfiber, karbonfiber eller tilsvarende materiale. I henhold til en utførelsesform av senterelementet er dette utformet med en flyteinnretning eller et lukket rom fylt med luft for å tilveiebringe en tetthet til forbindelsesleddet som er mindre enn tettheten til vann og spesielt mindre enn den til saltvann. Derved sikres det at et forbindelsesledd som faller i vannet vil forbli flytende. I henhold til en ytterligere utførelsesform er kranarmen i henhold til oppfinnelsen kjennetegnet ved at minst et forbindelsesledd i minst en del av omkretsen til tverrsnittet i en retning rettvinklet til tyngdekraften er fremstilt av et støtabsorberende materiale som kan være gummi, polyetylen, polyuretan eller tilsvarende myke materialer.

10 NO/EP På denne måten reduseres slitasje ved vanlig bruk og spesielt i situasjoner med sterk vind eller andre værforhold som forårsaker at bruk av anordningen må avsluttes og kranarmen slippes fri. Videre reduseres slitasje når kranarmen er parkert mot søylen, idet dårlig vær, så som en storm, vil kunne medføre at kranarmen håndteres hardt og støter mot søylen. I henhold til en ytterligere utførelsesform er kranarmen i henhold til oppfinnelsen kjennetegnet ved at den første innretningen er et utspring som oppviser et sirkulært tverrsnitt og er orientert mot gravitasjonskraften og samvirker med den andre innretningen som oppviser en komplementær perforering for tilveiebringelse av en dreieforbindelse. 1 På denne måten i henhold til oppfinnelsen, blir det tilveiebragt en spesielt enkel dreieforbindelse mellom te to forbindelsesleddene. Samtidig tilveiebringes det en enkel løsning derved erholdes det at et forbindelsesledd kan være plassert på et forutgående forbindelsesledd og operere sammen med dette og fjernes uten bruk av noe verktøy. På denne måten kan kranarmen bringes til, monteres, opereres og demonteres ved en installasjon offshore. 2 I henhold til en utførelsesform av kranarmen er holdeinnretningen fortrinnsvis plan og er anordnet radielt utstikkende fra senterelementet. På denne måten er de flate flatene til holdeinnretningen kontaktflater mellom to påfølgende forbindelsesledd, hvorved de flate flatene til et tidligere forbindelsesledd virker som en støtte for holdeinnretningen på et etterfølgende forbindelsesledd. På denne måten er et forbindelsesledd i stand til å bli stablet på et forutgående forbindelsesledd og samtidig med at de to forbindelsesleddene er dreibare. I henhold til en utførelsesform i henhold til oppfinnelsen er en holdeinnretning en plate som oppviser en perforering som er komplementær med formen til senterelementet for å oppnå en innbyrdes pasning/registrering. I en spesiell

11 NO/EP utførelsesform, hvor senterelementet oppviser et sirkulær tverrsnitt, er perforeringen i holdeinnretningen et sirkulært hull som derved muliggjør en dette omfavnelse av senterelementet. I henhold til en ytterligere utførelsesform er kranarmen i henhold til oppfinnelsen kjennetegnet ved at kranarmen ved det første kranarmpartiet oppviser et første forbindelsesledd med en første innretning for dreieforbindelsen til det suksessive forbindelsesleddet og en monteringsinnretning for montering av kranarmen på en søyle. På denne måten kan kranarmen monteres på en søyle eller en vegg. 1 I henhold til en utførelsesform av kranarmen er monteringsinnretningen regulerbar for å tilveiebringe en helling av den første dreieaksen beregnet fra det første kranarmendepartiet mot det andre kranarmendepartiet. Kranarmen er spesielt egnet for å anvendes på offshoreinstallasjoner, så som offshore vindmøller. Prosedyre for lasting og/eller lossing av et objekt fra eller til et fartøy ved en posisjon nær en offshoreinstallasjon med en søyle, hvor lasting og/eller lossing skjer ved bruk av en kranarm i henhold til hvilken som helst av de ovenfor beskrevne utførelsesformene. 2 Videre kan kranarmen brukes i andre situasjoner enn ved offshore vindmøller. Beskrivelse av tegningene Et utførelseseksempel i henhold til oppfinnelsen er vist i tegningene, hvor: Fig. 1 viser en kranarm med et mangfold forbindelsesledd isometrisk, Fig. 2 viser et forbindelsesledd isometrisk,

12 NO/EP Fig. 3 viser et forbindelsesledd vist i samvirke med et forutgående og et suksessivt forbindelsesledd gjennom en første innretning og en andre innretning som tilveiebringer en dreieforbindelse mellom de to forbindelsesleddene, Fig. 4 viser et første forbindelsesledd som samvirker med en monteringsinnretning som skal plasseres på en flate, Fig. viser isometrisk anvendelse av en leddet kranarm plassert på den nedre delen av et tårn til en offshore vindmølle som er forsynt med en plattform. Og til hvilken det er fortøyd et fartøy, og hvor videre det skal heises et objekt forbundet med kranarmen, men fremdeles plassert på fartøyet, 1 Fig. 6 viser det samme som fig. men sett ovenfra, det vil si i et plan orientert rettvinklet til tyngdekraften, Fig. 7 skal forstås å etterfølge fig. og 6 og viser isometrisk hvordan objektet som skal heises kan dreies rundt tårnet til vindmøllen og viser at heisingen av objektet kan styres av personer plassert på plattformen, Fig. 8 viser det samme som fig. 7, men sett ovenfra, det vil si i et plan som er orientert rettvinklet til tyngdekraften, 2 Fig. 9 skal forstås å være en fortsettelse av fig., 6, 7 og 8, og viser isometrisk hvordan objektet som skal heises ved hjelp av kranarmen kan beveges rundt tårnet til vindmøllen til en landingsflate på en plattform som er plassert på motsatt side av tårnet, det vil si tilsvarende en bevegelse i en vinkel på utfra posisjonen til det vist fartøyet, og Fig. viser den samme situasjonen som er vist i fig. 9, men sett ovenfra, det vil si i et plant orientert rettvinklet til tyngdekraften.

13 NO/EP Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen I fig. 1 er det vist en utførelsesform av en kranarm som innbefatter et mangfold, er et antall på elleve, forbindelsesledd 2. Kranarmen 1 innbefatter derved et første kranendeparti 3 og et andre kranendeparti 4. De individuelle forbindelsesleddene 2 oppviser en høyde, fortrinnsvis orientert parallelt med tyngdekraften 6 og fortrinnsvis, i en retning rettvinklet til tyngdekraften, en lengderetning 7. Kranarmen 1 er vist å innbefatte forbindelsesledd 2 hvorved de individuelle høydene er avsmalnende fra det første kranendepartiet 2 mot det andre kranendepartiet 4, hvor endepartiet 4 er tilveiebragt som et endeledd 0. 1 I fig. 2 er det vist et eksempel på et enkelt forbindelsesledd 2 med en gitt høyde og minst en første innretning 8 ved det første endepartiet 9 og minst en andre innretning ved det andre endepartiet 11, og mellom dem er lengderetningen 7 vist. I den viste utførelsesformen er den nevnte minst første innretningen 8 og den minst ene andre innretningen anbragt ved den øvreenden av forbindelsesleddet 2. Tilsvarende er en ytterligere første innretning 8 og en ytterligere andre innretning anbragt ved den nedre enden av forbindelsesleddet 2. 2 I den viste utførelsesformen er den første og andre innretningen 8, montert på et senterelement 12, som i utførelsesformen er formet som en sylinder som ved hjelp av felles holdeinnretning 13 montert ved den øvre enden av senterelementet 12. Holdeinnretningen 13 er fortrinnsvis formet flat og er ved det sentrale området forsynt med et hull som er utformet komplementært med senterelementet 12 for å gi samvirke med senterelementet 12. I henhold til den viste utførelsesformen er det tilveiebragt en første holdeinnretning 14 ved den nedre enden av senterelementet 12 i den hensikt å montere en første innretning 8 til den nedre enden av senterelementet 12. Den

14 NO/EP første holdeinnretningen 14 oppviser en tilsvarende flat form og er i sitt sentrale område forsynt med, i forhold til senterelementet 12 komplementært, hull for samvirke med senterelementet 12. Ved den nedre enden av senterelementet 12 er det tilveiebragt en andre holdeinnretning 1 for å montere den andre innretningen. Den andre holdeinnretningen 1 oppviser fortrinnsvis en flat form og er i sitt sentrale område forsynt med et, i forhold til senterelementet 12 komplementært, hull for samvirk\e med senterelementet Holdeinnretningene 13, 14, 1 er plassert på senterelementet 12 slik at den første innretningen 8, 8 (øvre og respektive nedre) oppviser en innbyrdes avstand lik høyden og tilveiebringer en første dreieakse 16 til en roterende forbindelse 17 som fortrinnsvis er parallell med retningen 6 til tyngdekraften for samvirke med det suksessive forbindelsesleddet 2. Tilsvarende oppviser den andre innretningen, (øvre og respektivt nedre) en innbyrdes høyde som er lik høyden og tilveiebringer en andre dreieakse 18 som fortrinnsvis er parallell med retningen 6 til tyngdekraften for samvirke med en dreieforbindelse 17 med det forutgående forbindelsesleddet 2. I henhold til den viste utførelsesformen er det innbyrdes avstanden mellom de første innretningene 8, 8 bestemt av høyden som er mindre enn den innbyrdes avstanden mellom de andre innretningene, som er bestemt av høyde. 2 I henhold til den viste utførelsesformen er senterelementet 12 en sylinder som gir stabilitet i retningen 6 til tyngdekraften og det spares materiale siden senterelementet 12 er hult. I henhold til den viste utførelsesformen er holdeinnretningene 13, 14, 1 tilveiebragt med et støtabsorberende materiale 19 mellom det første endepartiet 9 og den andre endepartiet 11.

15 NO/EP I fig. 3 er det vist, med henvisning til fig. 1 og 2, en del av utførelsesformen av en kranarm 2 oppvisende et forbindelsesledd 2 som samvirker med et forutgående forbindelsesledd 2 og et suksessivt forbindelsesledd 2. Partiet til kranarmen 1 skal derved forstås å være samtidig orientert delvis mot det første kranendepartiet 3 og delvis mot det andre kranendepartiet 4. Forbindelsesleddet 2 samvirker med det forutgående forbindelsesleddet 2 via en dreieforbindelse 17 og samvirker med det suksessive forbindelsesleddet 2 vi a dreieforbindelse Dreieforbindelsen 17 mot det første kranendepartiet 3 er tilveiebragt via de felles dreieaksene 16 og 18. Dreieforbindelsen 17 mot det andre kranendepartiet 4 er tilveiebragt via de felles dreieaksene 16 og 18. I fig. 3 er den øvre første innretningen 8, vist i fig. 2, også vist samvirkende med den øvre andre innretningen og respektivt den nedre første innretningen 8 samvirkende med den nedre andre innretningen. Dette er tilveiebragt ved at den øvre første og andre innretningen 8, er tilveiebragt i en felle holdeinnretning 13, respektivt at hver av den nedre første innretningen 8 er tilveiebragt i en første holdeinnretning 14 respektivt ned andre innretningen i en andre holdeinnretning 1. 2 I den viste utførelsesformen er dreiekasen 16 plassert nærmest det første kranendepartiet 3 anordnet skrått i forhold til orienteringen 6 til tyngdekraften, tilveie\bragt ved at den øvre enden skrår bort fra den vertikale orienteringen, mens selve kranarmen 1 ved hjelp av tyngdekraften er rullet/ruller bort fra det første kranendepartiet 3 mot et likevektspunkt. I henhold til den viste utførelsesformen kan hvert av de påfølgende forbindelsesleddene 2, 2 være fritt montert på respektivt demontert fra de forutgående forbindelsesleddene 2, 2.

16 NO/EP I fig. 4 er det vist en del av en holdeinnretning 13 montert på en monteringsinnretning 29. Denne monteringsinnretningen 29 er forsynt med en første innretning 8 for samvirke med en, i holdeinnretningen 13 tilveiebragt, andre innretning her i form av en sirkulær perforering i holdeinnretningen 13. I den viste utførelsesformen er den øvre enden av senterelementet 12 vist synlig. Den nedre enden derav skal forstås å være utført på samme måte. I fig. er det isometriske vist en søyle og som et utførelseseksempel er søylen plassert offshore og her vist sammen med et fartøy 21 fra hvilket et objekt 22 skal losses. Lossing/lasting skjer manuelt av personer 23, 23. Som vist er en person 23 om bord i fartøyet 21 mens den andre personen 23 er tilstede på plattformen 24 som er festet til søylen. 1 I den viste utførelsesformen omgir plattformen halve søylen, det vil si 180. En kranarm 1 har sitt første endeparti 3 montert over plattformen 24, på søylen. Det andre endepartiet 4 til kranarmen 1 stikker ut over plattformen 24 og er vist hengende over fartøyet 21. Fra det andre endepartiet 4 til kranarmen 1 henger det ned et fall 2, hvilket fall 2 kan være et tau, en wire, en kabel, et kjede eller lignende som er forbundet med objektet I den viste utførelsesformen er objektet 22 forankret via to tøyler 26, 26, hvor en tøyle 26 holdes av en person 23 på fartøyet 21 og den andre tøylen holdes av personen 23 på plattformen 24. Med henvisning til fig. 3 er dreieaksene 16, 18 til kranarmen 1(vist litt fortegnet og forskutt av illustrative årsaker i fig, 3) svakt hellende i forhold til retningen til tyngdekraften, slik at tyngdekraften på en naturlig måte vil holde det andre kranendepartiet 4 til kranarmen 1 som holder objektet 22 bort fra søylen.

17 NO/EP I den viste utførelsesformen er det tilveiebragt en vinsj 27 ved det ytterste forbindelsesleddet 2 ved det andre kranendepartiet 4 til kranarmen 1. I fig. 6 er det vist den samme utførelsesformen og situasjonen som i fig., men sett ovenfra og i detalj beskrevet i henhold til fig.. Ved hjelp av fig. 6 er det enklere å se hvordan tøylen 26 gjør det mulig å trekke og dreie kranarmen 1 ut over fartøyet 21 og at den ytre tøylen 26 gjør det mulig å snu det andre kranendepartiet 4 til kranarmen 1 ut over fartøyet 21. Sammenlignet med fig. er det lettere å se mangfoldet forbindelsesledd 2 til kranarmen 1. 1 I fig. 7 er det isometrisk vist søylen med plattformen 24 og kranarmen 1 innbefattende et mangfold forbindelsesledd 2. 2 I den viste utførelsesformen er det første endepartiet 3 til kranarmen 1 vist montert på søylen ved hjelp av monteringsinnretninger 29, 29. Med henvisning til fig. og 6, viser fig. 7 situasjonen hvor den første personen 23 kan være den samme som personen som vist i fig. og 6, eller kan være en tredje person som er tilstede på plattformen 24 sammen med den andre personen 23, hvorved begge personene holder tøyler 26, 26 som er festet til objektet 22 som holdes av fallet 2 som henger ned fra det andre endepartiet 4 til kranarmen 1. Ved hjelp av vinsjen 27 blir objektet 22 heist opp over fartøyet 21 og i den viste situasjonen blir objektet som henger i det andre kranendepartiet 4 til kranarmen 1 over fartøyet 21 dreid bort fra fartøyet 21.

18 NO/EP Ved hjelp av to personer 23, 23 er det derved mulig på en enkel måte å 17 kontrollere objektet 22 og lede det rundt søylen. I fig. 8 er det vist et tverrsnitt rettvinklet til tyngdekraftens retning, sett ovenfra og viser den samme situasjonen som er vist i fig. 7 og hvor detaljene er beskrevet over med henvisning til fig. 7. Fra fig. 8 er det lett å se at objektet 22 forbundet med det andre endepartiet 4 til kranarmen 1 under påvirkning av tyngdekraften og hellingen til kranarmen, ref. den detaljerte beskrivelsen over med henvisning til fig. 3, på en naturlig måte holdes unna søylen. 1 Det er også lett forstå at en manuell trekking i tøylene 26, 26 som utføres av personene 23, 23 resulterer i en fleksible bevegelse av den leddede kranarmen 1 og objektet blir trukket mot søylen. I fig. 9 er det isometrisk vist søylen med plattformen 24 og kranarmen 1 innbefattende et mangfold forbindelsesledd 2. 2 Sammenlignet med de foregående figurene, er situasjonen at objektet har blitt heist ytterligere opp og over plattformen 24 ved hjelp av vinsjen 27. De viste personene 23, 23 har manuelt trukket objektet 22 inn over plattformen 24, hvorved den fleksible leddede kranarmen 1 fra fartøyet 21 passere ri en vinkel på ca. 180 blir snudd rundt søylen. Fig. viser et tverrsnitt som er rettvinklet til retningen til tyngdekraften, derved sett ovenfra og viser den samme situasjonen som vist i fig. 9 og de foregående figurer, hvorved detaljer er beskrevet over med henvisning til disse figurene. I fig. er det vist hvor fleksibel det fleksible leddede kranarmen 1 er snudd rundt søylen og bringer objektet 22 fra fartøyet 21 i en vinkel på ca. 180 rundt søylen.

19 NO/EP I fig. er det vist hvorledes forbindelsesleddene 2 til kranarmen 1 på en fleksibel måte blir beveget rundt hindringer 28. I henhold til den viste utførelsesformen ligger det at den ovenfor beskrevne helningen tilveiebragt ved det andre kranendepartiet 4 til kranarmen 1 under påvirkning av tyngdekraften har en tendens til å strekke kranarmen 1 ut over og fleksibelt dreie den rundt søylen og eventuelle hindringer 28.

20 NO/EP P a t e n t k r a v 1. Kranarm (2), fortrinnsvis for bruk med et første kranendeparti (3) som er forbundet med søyler () mens det motsatte endepartiet er et fritt, andre kranendeparti (4), hvor kranarmen (1) innbefatter et mangfold forbindelsesledd (2), idet hvert forbindelsesledd (2) oppviser en forutbestemt høyde (), som fortrinnsvis er orientert i retningen (6) til tyngdekraften, hvorved hvert forbindelsesledd (2) i en lengderetning, fortrinnsvis rettvinklet til retningen (6) til tyngdekraften, oppviser et første endeparti (9) og et andre endeparti (11) og det første endepartiet (9) er tilveiebragt med minst en første innretning (8) for tilveiebringelse av en dreieforbindelse (17) med et suksessivt forbindelsesledd (2) og er ved det andre endepartiet (11) tilveiebragt med minst en andre innretning () for å motta den første innretningen (8) for tilveiebringelse av (en) dreieforbindelse(n), (17) med det forutgående forbindelsesleddet (2) som muliggjør dreining i en retning rundt søylen () fortrinnsvis orientert rettvinklet til retningen (6) til tyngdekraften, k a r a k t e r i s e r t v e d at et første forbindelsesledd (2) har en første innretning (8) og en andre innretning () plassert i en øvre holdeinnretning (13) som er montert ved den øvre enden av et senterelement (12) og en første innretning (8 ) i en nedre første holdeinnretning (14) plassert ved den nedre enden av senterelementet (12) innbefattende en andre innretning ( ) i en nedre andre holdeinnretning (1) plassert ytterst ved den nedre enden til senterelementet (12), og at den øvre første og andre innretningen (8, ) i forhold til den nedre første og andre innretningen (8, ) er plassert i forhold til hverandre for å danne en første dreieakse (16) og en andre dreieakse (18), og hvorved dreieaksene (16, 18) fortrinnsvis er anordnet parallelt. 2. Kranarm (1) i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at kranarmen (1) ved de andre endepartiet (4) innbefatter et endeledd (0) innbefattende en andre innretning () for tilveiebringelse av en dreieforbindelse (17) med et forutgående

21 NO/EP forbindelsesledd (2) og heiseinnretning (27) som kan anvendes med et objekt (22). 3. Kranarm (1) i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at hvert forbindelsesledd (2) innbefatter føringsinnretninger for føring av et fall (2) som kan være et tau, et rep, en wire, en kabel, en kjede eller lignende. 4. Kranarm (1) i henhold til krav 1, 2 eller 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at høyden () til hvert forbindelsesledd (2) er avsmalnende fra det første kranendepartiet (3) mot andre kranendepartiet (4) Kranarm (1) i henhold til krav 1, 2, 3 eller 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at forbindelsesleddet (2) innbefatter et senterelement (12) av et materiale som er et metall som kan vøre aluminium eller et materiale som er en kompositt. 6. Kranarm (1) i henhold til krav 1, 2, 3, 4 eller, k a r a k t e r i - s e r t v e d at minst et forbindelsesledd (2) minst en del av den ytre omkretsen til tverrsnittet i en retning (6) rettvinklet til gravitasjonskraften er fremstilt av støtabsorberende materiale (19) som kan være gummi, polyetylen, polyuretan eller tilsvarende myke materialer. 7. Kranarm (1) i henhold til krav 1, 2, 3, 4, eller 6, k a r a k t e r i - s e r t v e d at den første innretningen (8) er et utspring som oppviser et tverrsnitt og er orientert (6) mot gravitasjonskraften samvirker med den andre

22 NO/EP innretningen () hvilken for den første innretningen (8) oppviser en komplementært perforering for tilveiebringelse av en dreieforbindelse (17). 8. Kranarm (1) i henhold til krav 1, 2, 3, 4,, 6 eller 7, k a r a k t e r i - s e r t v e d at kranarmen 81) ved det første kranendepartiet (3) oppviser et første forbindelsesledd (2) med en første innretning (8) for dreieforbindelse (17) til suksessive forbindelsesledd (2 ) og en sammenstillingsinnretning (29) for montering av kranarmen () på søylen () Fremgangsmåte for lasting/lossing av et objekt (22) fra eller til et fartøy (11) ved en nærliggende posisjon til en offshore installasjon oppvisende en søyle (), k a r a k t e r i s e r t v e d at lastingen og/eller lossingen skjer ved bruk av en kranarm (1) i henhold til hvilke som helst av de foregående kravene 1 til 8.

23 1/ NO/EP276413

24 2/ NO/EP276413

25 3/ NO/EP276413

26 4/ NO/EP276413

27 / NO/EP276413

28 6/ NO/EP276413

29 7/ NO/EP276413

30 8/ NO/EP276413

31 9/ NO/EP276413

32 / NO/EP276413

FLEKSIBEL LEDDET KRANARM

FLEKSIBEL LEDDET KRANARM 1 FLEKSIBEL LEDDET KRANARM Beskrivelse 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en fleksibel leddet kranarm. Kranarmen som fortrinnsvis anvendes på søyler, innbefatter et mangfold forbindelsesledd,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer